fopkj er Jh ekykjksg.k th

fopkj er Jh ekykjksg.k th

moadkj osnafr lq)kRe rŸoa] izuekfe fuR;a rŸokFkZ lk/kZa A
U;kua e;a lafed nlZ usRoa] lafeDr pjua pSrU; :ia AA 1 AA

uekfe HkDra Jh ohjukFka] uara prqLVa Roa foDr :ia A
ekyk xqua cksNfUr Roa izoks/ka] uekfega dsofy uar fl)a AA 2 AA

dk;k izekua Roa czã:ia] fujatua psru y”;usRoa A
Hkkos vusRoa ts U;ku :ia] rs lq) fnLVh lafeDr ohtZa AA 3 AA

lalkj nq”;a ts uj fojDra] rs le; lq)a ftu mDr fnLVa A
feF;kr e; eksg jkxkfn “kaMa] rs lq) fnLVh rRokFkZ lk/kZa AA 4 AA

lY;a =;a fpÙk fujks/k fuRoa] ftu mDr okuh fgnS psr;Roa A
feF;kr nsoa xq: /keZ nwja] lq)a l:ia rRokFkZ lk/kZa AA 5 AA

ts eqfDr lq“;a uj dksfi lk/kZa] lafeDr lq)a rs uj /kjsRoa A
jkxkn;ks iqU; ikik; nwja] eekRek lqHkkoa /kqo lq) fnLVa AA 6 AA

Jh dsoya U;ku foyksfd rŸoa] lq)a izdkla lq)kRe rŸoa A
lafeDr U;kua pjuar lq”;a] rRokFkZ lk/kZa Roa nlZusRoa AA 7 AA

lafeDr lq)a fân;a eeLra] rL; xquekyk xqFkrL; ohtZa A
nsokf/knsoa xq: xzaFk eqDra] /keZa vfgalk f”ke mŸkek/;a AA 8 AA

rRokFkZ lk/kZa Roa nlZusRoa] eya foeqDra lafeDr lq)aA
U;kua xqua pjuL; lq)L; ohtZa] uekfe fuRoa lq)kRe rÙoa AA 9 AA

ts lIr rŸoa “kV~ noZ tqDra] inkFkZ dk;k xqu psrusRoa A
foLoa izdkla rŸokfu osna] Jqra nso nsoa lq)kRe rŸoa AA 10 AA

nsoa xqja lkL= xqukfu usRoa] fl)a xqua lksygdkjusRoa A
/keZa xqua nlZu U;ku pjua] ekyk; xqFkra xqu lLo:ia AA 11 AA

ifMek; X;kjk rŸokfu is”ka] ozrkfu lhya ri nku psRoa A
lafeDr lq)a U;kua pfj=a] l nlZua lq) eya foeqDra AA 12 AA

ewya xqua ikyafr ts folq)a] lq)a e;a fueZy /kkj;sRoa A
U;kua e;a lq) /kjafr fpŸka] rs lq) fnLVh lq)kRe rŸoa AA 13 AA

ladk; nks”ka en eku eqDra] ew<+a =;a feF;k ek;k u fnLVa A
vuk; “kV~ deZ ey iapohla] frDrL; U;kuh ey deZ eqDra AA 14 AA

lq)a izdkla lq)kRe rŸoa] leLr ladYi fodYi eqDra A
jRu=;a yad`r foLo:ia] rŸokFkZ lk/kZa cgqHkfDr tqDra AA 15 AA

ts /keZ yhuk xqu psrusRoa] rs nq”; ghuk ftu lq) fnLVh A
laizksf”k rŸoa lksb U;ku :ia] cztafr eks”;a f”kuesd ,Roa AA 16 AA

ts lq) fnLVh lafeDr lq)a] ekyk xqua daB fân;a fo#fyra A
rŸokFkZ lk/kZa p djksfr fuRoa] lalkj eqDra flo lkS”; ohtZa AA 17 AA

U;kua xqua eky lqfueZysRoa] la”ksi xqfFkra rqo xqu vuara A
jRu=;a yad`r l Lo:ia] rŸokFkZ lk/kZa dfFkra ftusnaz AA 18 AA

Jsuh; i`PNfUr Jh ohjukFka] ekykfJ;a ekxafr us;pØa A
/kjusUæ bUæa xU/koZ t”;a] ujukg pØa fo|k /kjsRoa AA 19 AA

fda fnIr jRua cgqfofg vuara] fda /ku vuara cgqHks; tqDra A
fda frDr jkta cuokl ysRoa] fda ro rosRoa cgqfofg vuUra AA 20 AA

Jh ohjukFka mDrafr lq)a] lquq Jsfujk;k ekyk xqukFkaZ A
fda jRu fda vFkZ fda jktukFkZa] fda ro rosRoa ufo eky fnLVa AA 21 AA

fda jRu dktZa cgqfofg vuara] fda vFkZ vFkZa ufga dksfi dktZa A
fda jkt pØa fda dke :ia] fda ro rosRoa fcu lq) fnLVh AA 22 AA

ts bUæ /kjusUæ xa/koZ t”;a] ukuk izdkja cgqfofg vuara A
rs uara izdkja cgqHks; d`Roa] ekyk u fnLVa dfFkra ftusUæa AA 23 AA

ts lq) fnLVh lafeDr tqDra] ftu mDr lR;a lq rŸokFkZ lk/kZa A
vklk Hk; yksHk vl~usg frDra] rs eky fnLVa fânS daB #fyra AA 24 AA

ftuL; mDra ts lq) fnLVh] lafeDr/kkjh cgqxqu lfe)a A
rs eky fnLVa fânS daB #fyra] eqfDr çosla dfFkra ftusUæa AA 25 AA

lafeDr lq)a feF;k fojDra] ykta Hk;a xkjo tsfo frDra A
rs eky fnLVa fânS daB #fyra] eqDrL;xkeh ftunso dfFkra AA 26 AA

ts nlZua U;ku pkfj= lq)a] feF;kr jkxkfn vlR;a p frDra A
rs eky fnLVa fânS daB #fyra] lafeDr lq)a deZa foeqDra AA 27 AA

inLr fiaMLr :iLr psRoa] :ik vrhra ts /;ku tqDra A
vkjfr jkSæa e; eku frDra] rs eky fnLVa fânS daB #fyra AA 28 AA

vU;k lq osna mole /kjsRoa] “;kf;da lq)a ftu mDr lk/kZa A
feF;k f=Hksna ey jkx “kaMa] rs eky fnLVa fânS daB #fyra AA 29 AA

ts psruk y”;uks psrfuRoa] vpsra fouklh vlR;a p frDra A
ftu mDr lk/kZa lq rŸoa izdkla] rs eky fnLVa fânS daB #fyra AA 30 AA

ts lq) cq)L; xqu lLo:ia] jkxkfn nks”ka ey iaqt frDra A
/keZa çdkla eqfDr çosla] rs eky fnLVa fânS daB #fyra AA 31 AA

ts fl) uara eqfDr çosla] lq)a l:ia xqu eky xzfgra A
ts dsfo HkO;kRe lafeDr lq)a] rs tkafr eks”;a dfFkra ftusUnza AA 32 AA

AA bfr Jh ekykjksg.k uke xzUFk th vkpk;Z Jh en~ ftu rkj.k rj.k fojfpra le mRifUurk AA

TOP