dsoy er Jh NùLFk ok.kh th

dsoy er Jh NùLFk ok.kh th

izFke vf/kdkj
moa fâ;a fJ;a vgZUr loZU;a fl) fl)a /kqoa
t;a lq;a t;a t;a mRiUua t;a AA 1AA

mo mou mRiUu ftu Jsf.k rkju rju mou dey AA 2AA

mRiUu dyuL; dfy;a ] mRiUu dey lqHkko AA 3AA

vdZ foUn mRiUu AA 4AA

vdZ NÙkhl lju dey mRiUu dey AA 5AA

vdZ /kqo leolju mRiUu AA 6AA

mou fnfIr fnfLV izoslh AA 7AA

lq;a lCn mRiUu fiz;ks AA 8AA

lqou lkfg mRiUu fg; gqo vkSdkl AA 9AA

lg le; eqfDr jeu xeu fl) fl)a AA 10AA

ftu lohtZ mRiUu vUeksn ohtZ AA 11AA

le; fnfLV fnfIr lCn vkfduZ AA 12AA

fg; gqo vkSdkl lokZax AA 13AA

vdZ mRiUu ohtZ vUeksn lg le; fl) fl)a /kqoa AA 14AA

mubZl lS rsrhl ¼1933½ o“kZ fnu j;u lS rhfu mRiUu AA 15AA

lgtkfn eqfDr Hks“k mRiUu AA 16AA

feF;k fofy o“kZ X;kjg ¼11½ AA 17AA

le; feF;k fofy o“kZ nl ¼10½ AA 18AA

izd`fr feF;k fofy o“kZ ukS ¼9½ AA 19AA

ek;k fofy o“kZ lkr ¼7½AA 20AA

feF;k fofy o“kZ lkr ¼7½AA 21AA

funku foyh o“kZ lkr ¼7½AA 22AA

vU;k mRiUu o“kZ Ms<+ ¼1AA½] osnd o“kZ nksb ¼2½]
mole o“kZ v<+kbZ ¼2AA½] “;kf;d o“kZ rhu ¼3½]
,oa mRiUu o“kZ ukS ¼9½AA 23AA

mRiUu Hks“k molXx lgua o“kZ Ng] ekl ikap] fnu
iap nl ] laor~ iUnzg lkS cgÙkj ¼1572½ xrfryda
lr lgtkfn dy NwVks AA 24AA

rfn lokZFkZflf) mRiUu AA 25AA

dyu lg le; flf) fl)a lq;a AA 26AA

mRiUu lqHkko vufnfB vuJqr vugksrks lCn mRiUu /kqo AA 27AA

mDr lkg mRiUu vf“kj lqj foatu lokZFkZflf) fl)a AA 28AA

mRiUu lCn fgrfer ifjur AA 29AA

dksey yfyr gso voxkgu vxq:y?kq ck/kk fofy
eqfDr lqHkko AA 30AA

mRiUu mRiUu mRiUu uks mRiUu jeu U;ku AA 31AA

bfr dktZ flf) fryda laor~ 1572 Lokeh rkju rju
lokZFkZ flf) mRiUu AA 32AA

bfr fryd cgÙkj dks AA 33AA

le; dks eqfDr izlkn AA 34AA

lq“;su lq“;su fl)a /kqoa AA 35AA

moa mou mou mo moUu moua lksbZ yks; uar izosla AA 36AA

mou ljfu lksbZ foy;a AA 37AA

moua lksbZ rkj dey le; eqfDr foylara AA 38AA
AA bfr izFkeks•f/kdkj% AA

f}rh; vf/kdkj
Å¡ ue% mou fl) ueks ue% AA 1AA

mRiUu Lokeh rkju rju dsoyh le; ikap yk[k
=siu gtkj rhu lS mubZl ¼553319½ AA 2AA

vUeksn deykorh :b;k ftu fonh AA 3AA

tksfr dsoyh lkr lkS ¼700½ AA 4AA

euitZ; U;kuh ikap lkS ¼500½ AA 5AA

x.k/kj X;kjg ¼11½ AA 6AA

izfr x.k/kj pkSng lkS ¼1400½ AA 7AA

vof/k U;kuh rsjg lkS ,d ¼1301½ AA 8AA

larr dsoyh rhu ¼3½ AA 9AA

vuof/k dsoyh rhu ¼3½AA 10AA

jktk nkuifr ,d ¼1½AA 11AA

lkS/keZ LoxhZ vkB gtkj ¼8000½ AA 12AA

tfr fl) xfr vkB gtkj ¼8000½AA 13AA

vuqÙkj xfr oSfØ;d pkj gtkj pkj lkS ¼4400½ AA 14AA

iwoZ/kj rhu gtkj ¼3000½ AA 15AA

vftZdk NÙkhl gtkj ¼36000½ AA 16AA

Jkfodk rhu yk[k ¼300000½ AA 17AA

Jkod ,d yk[k ¼100000½ AA 18AA

fl“;d uOos gtkj ¼90000½ AA 19AA

dqoknh pkj lkS ¼400½ AA 20AA

ikjukS fnu iSarkyhl ¼45½ AA 21AA

tksx /;ku fnu Ng ¼6½ AA 22AA

3919 lq“;su lq“;su eqfDr xkfeuks vUeks;
deykorh :b;k ftu AA 23AA

700 tksfr dsoyh lalxZ eqfDr xkfeuks lq“;su
Lkq“;su fonh AA 24AA

mRiUu lalxZ tksfr flj :b;k ftu AA 25AA

mRiUu lalxZ tksfr deykorh AA 26AA

mRiUu tksfr pjukorh AA 27AA

mRiUu tksfr djukorh AA 28AA

mRiUu tksfr foankorh AA 29AA

mRiUu tksfr Hkäkorh AA 30AA

mRiUu tksfr t;ukorh AA 31AA

mRiUu tksfr lqoukorh AA 32AA

mRiUu tksfr foxlkorh AA 33AA

mRiUu tksfr jeukorh AA 34AA

mRiUu tksfr fnIrkorh AA 35AA

mRiUu tksfr mDrkorh AA 36AA

mRiUu tksfr vrqykorh AA 37AA

mRiUu tksfr y[kukorh AA 38AA

mRiUu tksfr mYglkorh AA 39AA

mRiUu tksfr foylkorh AA 40AA

mRiUu tksfr gj“kkorh AA 41AA

mRiUu tksfr foKkorh AA 42AA

bfr tksfr lalxZ lrlbZ lgxkfeuks AA 43AA

euitZ; U;kuh ikap lkS lq“;su eqfDr xkfeuks fonh AA 44AA

lqou ftu AA 45AA

fnfIr ftu AA 46AA

dyu ftu AA 47AA

vxe ftu AA 48AA

j;u ftu AA 49AA

lq“k jeu AA 50AA

foxl ftu AA 51 AA

olq jeu ftu AA 52AA

lgt ftu AA 53AA

jeuJsu jkbpan] jSnuq AA 54AA

izfr x.k/kj pkSng lkS lq“;su eqfDr xkfeuks vUeks;
deykorh :b;k ftu AA 55AA
AA bfr f}rh;ks•f/kdkj% AA

r`rh; vf/kdkj
Å¡ ue% fl)a AA 1AA ia- Jh /keZpan AA 2AA

ia- Jh foeypan AA 3AA ia- Jh eynkl AA 4AA

ia- Jh “ksepan AA 5AA ia- Jh Hkh“ke AA 6AA

ia- Jh “ksejkt ikaMs AA 7AA lqgxkorh AA 8AA

xqIr jat daqok: AA 9AA foxljatq AA10AA feyu AA 11AA

/keZfljh AA 12AA vHk;korh AA 13AA Hkh“kk AA 14AA

Inekorh AA 15AA pjukorh AA 16AA fg;uan dqaokj gyk AA 17AA

Eeykorh AA 18AA euksorh AA 19AA “;ksjktq ikaMs AA 20AA

Eeykorh AA 18AA euksorh AA 19AA “;ksjktq ikaMs AA 20AA

Gjfluh AA 21AA egkfljh AA 22AA HkkoJh AA 23AA

bfr izfr xu/kj lkS/keZ LoxhZ &8000 lq“;su eqfDr xkfeuks fonh AA

ia- Jh eSujat lq“ksu AA 1AA fla?kbZ :ijat lq“ksu AA 2AA

ia- Jh usehnso lq“ksu AA 3AA >ku Jh lq“ksu AA 4AA

:ifuf/k lq“ksu AA 5AA Hkqouh lq“ksu AA 6AA

Hkkofljh lq“ksu AA 7AA fg;jat :ok lq“ksu AA 8AA

dudJh lq“ksu AA 9AA Jhngr lq“ksu AA 10AA

:iu egjh lq“ksu AA 11AA czãnso lq“ksu AA 12AA

egkJh lq“ksu AA 13AA jruJh lq“ksu AA 14AA ekMu lq“ksu AA 15AA

pkS/kjh jkt/kj lq“ksu AA 16AA pjukorh pUnzk lq“ksu AA 17AA

galkorh galk lq“ksu AA 18AA deyJsf.k AA 19AA

cSudqaokj AA 20AA jkbpan AA 21AA fojÅ czãpkjh AA 22AA

u;uJh AA 23AA ikysu AA 24AA egkfljh AA 25AA

galk AA 26AA dqoajfljh AA 27AA ikrkys AA 28AA

oS| AA 29AA eulq“k AA 30AA bUnzk bZtZ:ok AA 31AA

vejnso AA 32AA Mkyw AA 33AA fojÅ AA 34AA

tSukJh AA 35AA v“k;korh vkYgks AA 36AA jkepanz AA 37AA

jatjeu AA 38AA gj“kkorh AA 39AA Hkäkorh AA 40AA

lqoukorh AA 41AA jeukorh AA 42AA ghjk AA 43AA

foxlkorh AA 44AA flodqaokj AA 45AA vrqyJh AA 46AA

panzkorh AA 47AA g“kkZJh AA 48AA foglkorh AA 49AA

jRuJh AA 50AA Jhnhu AA 51AA dudJh AA 52AA

HkksmJh AA 53AA :ifuf/k AA 54AA Hkh“kkorh AA 55AA

veykorh AA 56AA lq/kekZ AA 57AA pUnuk AA 58AA
AA bfr r`rh;ks•f/kdkj% AA

prqFkZ vf/kdkj
Å¡ ue% fl)a AA 1AA

ftuoj Lokeh rw cM+ks AA 2AA

eS ftuoj gkSa Hkyks AA 3AA

cgÙkfj cgÙkfj cgÙkfj ¼72½ AA 4AA

pkSmou mRiUu cgÙkfj AA 5AA

cgÙkfj bdrhl ¼31½ AA 6AA

x.k/kj 11 dyukorh AA 7AA

:b;k ftu Jsfu tw mRiUu Hk;s AA 8AA

lksor dkgks js AA 9AA

mfB dyl ysgq lÙkk ,d lqUu foan mRiUu lqUu lqHkko AA 10AA

vFkZfrvFkZ fl)a /kqoa AA 11AA

mo mou mou lq;a /kqo lklqra AA 12AA

cgÙkfj jeu prqLV; AA 13AA

rkyS nksb rksM+h vuar foan AA 40AA

pkSjklh mRiUu mRiUu mRiUu vuar Hko AA 14AA

vkiukS vkiukS mRiUu fufe“k fufe“k ysgq ysgq AA 15AA

tSls ys ldgq ysgq AA 16AA

ld foyh AA 17AA

mRiUu izosl AA 18AA

?ku mRiUu dksM vuar AA 19AA

nqanqgh lCn AA 20AA

jeukorh rhu yS mRiUu gqbZ gSa AA 21AA

cgÙkj ¼72½ leS yS mRiUu AA 22AA

fuU;kuos ¼99½ leS ;fg ysgq yS mRiUu AA 23AA

moa fâ;a fJ;a xzhoda AA 24AA

rhu yS mRiUu xqfIr AA 25AA

mRiUu vkSdkl fuf/k AA 26AA

y; mRiUu vLda/k rhu AA 27AA

rhu y; mRiUu dqU;ku guua AA 28AA

rhu y; mRiUu tSukofr AA 29AA

rhu y; mRiUu Nk;k foeqDr AA 30AA

rhu y; mRiUu lqLQfVd lqHkko mRiUu izosl AA 31AA

rhu y; mRiUu uke foyh AA 32AA

fuukZe mRiUu /kqo vuar mRiUu izosl AA 33AA

mRiUu O;qRiUu mRiUu tM+ ÅtM+ lkalS AA 34AA

gqardkj lkr AA 35AA

leS ns“kh lgh dS ns“kh AA 36AA

vfojy lCn AA 37AA

ok.kh x.k/kj AA 38AA

ftu lkgq lrlkbZ ftu izfr x.k/kj AA 39AA

vkSdkl ftu AA 40AA

larr x.k/kj murkyhl lS ds tq feys dyukorh :b;k ftu AA 41AA

fnfIr ftu AA 42AA

foxl jat AA 43AA

vLFkku jat pkanuq AA 44AA

vkfgrks Å/kZ /kkjkS iqfu tks tkuS dksbZ AA 45AA

vkfgrks v;a ftu mRiUu ftu AA 46AA

Hkäkorh eksdksa vkb feyh AA 47AA

gksa tkuksa brus iS xkjkS gS lks vkb feyh AA 48AA

vc ysgq js HkkbZ ysgq AA 49AA

ftfg ysus gks; lks ysgq AA 50AA

dyukorh v: :b;k ftu AA 51AA

चैासठि कलस जु जिन श्रेनि उत्पन्न भये ,
सो ये कलस ढलि है को नाहीं ।। 52।।

vax vkB AA 53AA

gqardkj X;kjg AA 54AA

lokZax gqardkj &1 AA 55AA

fnfr fnfIr gqardkj &2 AA 56AA

pqVdh iap AA 57AA

mRiUu mRiUu mRiUu &3 AA 58AA

egk mRiUu & 1 AA 59AA

egk mRiUu & 3 AA 60AA

lq;a mRiUu 1] mNkg 3] lCn 3 AA 61AA

ysgq js ysgq dkgkS djrq gks ] iS ysgq AA 62AA

lCn rhu ik;kS ik;kS ik;kS js] dS lkSor gks js ]
lr ik;kS ] Lokeh tw ds izlkn AA 63AA

foxl dfgÅ lks “kqlh Hk;s AA 64AA

Hkyfg ik;ks /kqo dey lekf/k nsr gbZ AA 65AA

dey >M+rgÇg AA 66AA

idM+ tkfg js AA 67AA

yhtfg js yhtfg ] lEgkj yhtfg ]NksM+gq ftu AA 68AA

i; yhtfg ] mRiUu leS feyu AA 69AA

vkjrs mRiUu leS egksNks mRiUu izosl AA 70AA

j;u egksNks mRiUu foyl jeu AA 71AA

bUnz /kjfuanz egksNks djrgÇg AA 72AA

j;u ysgq js ysgq ] ywVgqjs AA 73AA
AA bfr prqFkksZ•f/kdkj% AA

iape vf/kdkj
mRiUu t; t; t; mRiUu izosl AA 1AA

uo fuf/k] pkSng j;u ] rhu yksd vuar egksNks
djrgÇg AA 2AA

mNkg mRiUu vuar AA 3AA

lk<+s ckjg dksfM ckts cktS AA 4AA

nqanqgh lCn mRiUu egksNkS AA 5AA

tks fourh djs pkggq lks deykorh :b;k ftu
ds vkxs dggq A deykorh v: :b;k ftu fd;ks
lks izeku /kqo AA 6AA

tks eSa fd;ks lks mu fd;ks ] tks mu fd;ks lks eSa fd;ks]
tks eSa fd;ks lks mu fd;ks ] tks mu fd;ks lks eSa fd;ks]
tks mu fd;ks lks izeku AA 7AA

vuar /kqo izeku izosl ] iS ysgq js ysgq AA 8AA

Hkjgq Hkfj ns“kgq js ] Hkfj ns“k ysgq js ew<+ ]
prqLV; ysgq js ysgq ] bg fof/k ysgq AA 9AA

xqfir nku fparkefu gqardkj X;kjg ¼11½ AA 10AA

जो पै को ढलहिं सो सर्वन्य हई ।। 11।।

uV ukV ] ?kV ?kkV ] lV lkV ] yV ykV ] >V >kV ]
oV okV ] isyuh ik= vkSj loZ y“kq fiz; izek.k AA 12AA

xqfir xqfirkj /kqo mRiUu AA 13AA

NS ds NÙkhl ysgq] ikoÇg ] vkl ikoÇg AA 14AA

bfg vkl ds fy;s nq“kh u gksbZ AA 15AA

bu fnuÇg esa dks vk;ks js ] uo uo Hkkls AA 16AA

iap ewfB mRiUu xqfirkj AA 17AA

, tq mRiUu ekysgMhaa AA 18AA

lks dks uÇg fnfo AA 19AA

vadqj mRiUu njlk;s iap xurh mRiUu izosl vuar AA 20AA

gaflÅ fogaflÅ foyflÅ AA 21AA

vuar lqUu izosl AA 22AA

, tq x.k/kj fl“; vk;sgaÇg ] pkj fnu fourh djr gw Hk;s ]
lks gekjks vHkkx dgk gS] tks vkSj vkxs u vk;s ]
tw gedks izlkn fnokor ukghaa AA 23AA

bUnz /kjusUnz xa/koZ t“; fourh djr gSa AA 24AA

xBjh fnÙka AA 25AA

t; t; t; rhfu ifgys rhfu cgqfj AA 26AA

,d t; yS tkxgq AA 27AA

fur fur fujhf“kr mRiUu AA 28AA

tS tS tS tS tS tS tS tS tS ukS mRiUu t; AA 29AA

mRiUu t; bDdhl AA 30AA

mRiUu izosl moa mRiUu gqardkj AA 31AA

ekx/kh Hkk“kk AA 32AA

vadqj mRiUu njlk;s rhu] vuarkuar dksM izosl izosL;ks AA 33AA

mRiUu foyl jeu AA 34AA

mRiUu vdZ jkse jkse dksM mRiUu izosl izosL;ks AA 35AA

dksM lq;a dksM mRiUu AA 36AA

gqardkj mRiUu AA 37AA

vatqjh izlkjh inoh vuar mRiUu vuar dksM AA 38AA

vkuan dksM gaflÅ fogaflÅ vuar izosl izosflm AA 39AA

तालै दोइ तोड़ी अनंत विंद ।। 40।।
अनंत सुन्न , अनंत सुन्न, अनंत विंद ।। 41।।

vkjrs vBkjg ¼18½ ] mRiUu t;oar] lgkb t;oar ]
lgkb t;oar AA 42AA

lkg t;a ftu Lokeh rw bLV lqUu vuar mRiUu
mRiUu mRiUu t;oargaÇg AA 43AA

dkSub t;oargafga \\AA 44AA

dkSub vfLrfr mRiUu gS \\ AA 45AA

vfLrfr mRiUu tSoar ftu tSoar ftu tS mRiUu vuar
izosl AA 46AA

rkyS lkr rksM+h ¼7½ AA 47AA

vuar vdZ vdsZm vuar dksfM mRiUu lksga galks vuar
vdZ mRiUu AA 48AA

xqfir lqUu vuar mRiUu AA 49AA

vuar vklu flagklu izpS mRi™k deykorh vuar
dksM mRiUu AA 50AA

vfpar fparkef.k vuar izosl xqfir foan vuar lqUu AA 51AA

vfpar fparkef.k vuar izosl AA 52AA

N= paoj flagklu uks mRiUu fuf/k vuar izosl AA 53AA

yfC/k vyfC/k lq;a nso mRiUu AA 54AA

nsokf/knso moyfC/k mRiUu fnO; /kqfu ekx/kh Hkk“kk
vjgar inoh AA 55AA

vuar mRiUu lq;a yfC/k mRiUUk vjgar fn;ks]
vjgar nsb izpS izosl vjgar gksb AA 56AA

ysgq js t;oar gksgq AA 57AA

dyu dey ftu ftufg feys ] xqIr lqUu mRiUu AA 58AA

uke izeku egksNks vuar t;oar AA 59AA

tS tS tS tS tS tS ftu tS ftu tS ftu tS vjgar
fd;s gaqrdkj 9 AA 60AA

v: nksb v: foeyfljh vkb fn“kkbZ nbZ] feys HksaVs]
nsf“km js ! vfpar tq vk;s AA 61AA

vklu fla/kklu deyklu fl)klu pkfj ds pkfj ]
iap fnfIr gSa v: nksbZ gS v: lks gS vuar lqHkkbZ AA 62AA

vdZ vFkZ foan mRiUu gqardkj rhfu ¼3½ AA 63AA

gqardkj lkr ¼7½ AA 64AA

igqapkSok ckjg tuS lkFk pkfgtS igaqpkSok ckjg &i;ksx ckjg ¼12½]
lqUu ckjg ¼12½] foan ckjg ¼12½] vkxkSuh ckjg ¼12½]
ckjg rks lkFk pkfgts igaqpkSok ckjg ¼12½ AA 65AA

;s xBjh dkSus NksM+h js ! vuiwNs NksM+h j;u lqHkko AA 66AA

dqata ty jat izosl AA 67AA

eaxyokj feyu cÙkhl ¼32½ AA 68AA

feyu jeu NÙkhl ¼36½ AA 69AA

iap v: bdbZl ¼21½ AA 70AA

jeu bdbZl iapksÙkjs AA 71AA

t; t; t; ifjuke lfgra AA 72AA

:fpra lfgra l:ia AA 73AA

:fpra mRiUu lfgra lkfg AA 74AA

:fpra lfgra cgÙkfj ¼72½] lq;a mRiUu cgÙkfj ¼72½ AA 75AA

:fpra lq;a mRiUu lqHkko AA 76AA

Lkgl ngksÙkjs ¼1010½ ieZ ijekRek l:ia AA 77AA

ckbZl lgl ngksÙkjs ¼22010½ :fpra lfgra naqnqfg lCn AA 78AA

cÙkhl lS N~;kuos ¼3296½ lCnkFkZ izfl) izeku AA 79AA

vxe Lo:I fuÙk lq;a v: /kqoa fjf) fn;kS AA 80AA

mRiUu vadqj rhfu ¼3½ v: mRiUu ewfB AA 81AA

vkjrs mRiUu izosl feyu x;s rhfu] iSiky rks vk;kS
fnokSdr dks ] vuar mRiUu tq yfg u ldS AA 82AA

pkfj= mRiUu NùLFk Ng ¼6½ v: fjf) nksb ¼2½
pkS fjf) nhtS AA 83AA

Ng v: NgbZ ] vuar feyu] vuar voxkg ] vuar izlkn AA 84AA

Ukks mRiUu Ng v: NgbZ mRiUu tS NÙkhl ¼36½]
t; pkSchl ¼24½ ] pkSchl rhFkZadj jeu cgÙkfj ¼72½]
ftukys cgÙkfj ¼72½ ] fryd 12 ] vatqfy 12 AA 85AA

tks eSa fd;ks lks rqe fd;ks] tks rqe fd;ks lks
izek.k ] gkSa dk ,slks dgr gksa ] dS rqEg dk, ,slkS
fd;kS fpnkuan fpnkuan AA 86AA

bruks rks rEgkjs xqfgukjs lkfg gksa eSa tq dfgÅ
lks rqe fd;ks lks izeku tS tS tS AA 87AA
AA bfr iapeks•f/kdkj% AA

“k“B vf/kdkj
mRiUu tS tS tS] fgrdkj tS tS tS] lgdkj tS AA 1AA

mRiUu nqanqfg lCn AA 2AA

iVksgS mifj tq cSBsgaÇg ] lks dkSu leS vkfg]
vkogq js ! HkkbZ gks vkogq ] izHkkofrfg cqykogq]
dS lq dykofrfg cqykogq AA 3AA

mRiUUk izlkn izosl vuar mRiUu fryd rhfu ¼3½]
t; t; t; AA 4AA

izosl izlkn fnfIr jat ckjs ygq dh dekbZ vkxs vkbZ AA 5AA

uks mRiUu vadqj njlk;s AA 6AA

cgqfj ds mRiUu gqardkj Ng ¼6½] Ng mRiUu gqardkj tS tS tS AA 7AA

osxs gksgq js ! osxs gksgq ! osxs gksgq js ! osfx ysgq
;g ftu in vkfg AA 8AA

Dgksa dkSu lksa \\ vk;s rks HkyÇg vk;s ] ysgq js ]
vc ysgq ] viusb gh dks dgksa] ftufg tku ysgq AA 9AA

ftu mÙkkS vuar rhfu yksd vuar izosl AA 10AA

Fkjk cVdk vkjrs egksNkS cgqr vk;s ] vuar egksNkS AA 11AA

vuar mRiUu izosl vfpar fparkef.k vuar izoslh
n;ky izlkn leS dks fn;ks lq“ksu izlkn AA 12AA

ikNkS iqfjl N~;kuos ¼96½ AA 13AA

Jh vM+rkyhl vkSj Jh iqfjl xqfgukjs vuar vkjrs
ys vk;s ] dksM egksNkS djr vk;s ]vuar egksNkS fd;ks AA 14AA

mRiUuh vk;ju vkxkSuh ds fy;s AA 15AA

vkuan frydq ds cgqM+s AA 16AA

vkSj nwljs vk;s iqfjl N~;kuos ¼96½] Jh vM+rkyhl AA 17AA

xqfgukjs vuar lhiS rhfu yS vk;s vkjrs vuar
dksM djr vk;s AA 18AA

nqanqfg lCn mRiUu vuar xqMh mNkjfr vk;s vkxkSuh
ds fy, ] egksNkS gksu ykxkS mRiUuh ds ]
vklu falagklu cSBkjs vkjrs fryd egksNkS
vuar dksM ds cgqM+s AA 19AA

vkBas ‘kqØokj lgt frydq mRiUu AA 20AA

mRiUu izosl /kqo deykorh :b;k ftu foan AA 21AA

vxe ftu] j;u ftuq] foxljat ] lqoukorh] Hkxrkorh]
jeukorh] :ipan ] mdrkorh] fnfIrJh ] ia-Jh ilxS;r]
foxlkorh] vrqykorh] xqIrdqaokj ] f“kid:ok ] mYgl:ok]
fg;jat :ok ] tSukorh ] xkS:ok] galkorh ckbZ] HkDrh ] vkYgks “ksek]
vxeh ] /kudqaokj ] vlkifr ] youjatq] rstfljh ] fotSfljh]
fnfIrjat] ijeyq ] BkdqjJh ] dudJh ] vHkk ] iqgik fla?kSuh]
iYgqok] “kSeyq] eeyfljh] xqIrfljh] xqfIrjat dh btk & galk
ituq ] bUnzk ] foey dh csVh t;uk] “kseq ftujat you dh
Jh ] “ksey dh cgw ] nsojkt dks csVk] vHk; dks HkS;k]
vHk; dh btk ] v:gnkl enu nknw ds Jh jkepUn]
v:gnkl dh Jh ] v:g dh csVh iqgik ] Hkh“keq] feyu ]
:ipan dh Jh ] “ksey dh Jh] galk dks csVk lkfgdqokaj
Ujifr AA 22AA

tS lqUu lekf/k mRiUu lkfg AA 23AA

gqardkj 3] lq;a lq;a lq;a AA 24AA

lgtksiuhr lfg lkfg yfC/k Hkofr AA 25AA

;gq HkksjkS dks vkfg js ! fiz;s vkjrs fd;s AA 26AA

frydq :b;k ftu dks uke ckj rhfu fy;kS ] rhfu
ckj foxlqoks fd;ks AA 27AA

Lokeh th ds “kV~ /kkjk jfgr gS vkSj lCkko
vH;arj jgrq gSa AA 28AA

isf“k;ks Lokeh tw f=yksdukFk ] vuar rhfu ckj foxl izoslh AA 29AA

vfpar fparkef.k Hk; lY; lad vuar foyh]
vuar ck/kk foyh AA 30AA

mRiUu izosl vuar HkkS foyh] ftu rkju rju
leFkZ ] ftuS ftuq ik;s gSa AA31AA

fpÙk izxV ds u dgS ] ijks“; dS tks dfg;s tS tS
fefy gkS tSuerh ] jSukerh tS tS tS AA 32AA

lalkj rks vkofg tkgh] ge lalkj NqM+kokgSa AA 33AA

deykorh ;gq fnfLV cgrjh ] bgka cqyk, vkofg tkgh AA 34AA

vc cgrjh vxkSuhor vc gh rks cqyk;s vkofg tkgh AA 35AA

;s njokts fnokogq] vofg rks vkxkSuh cgq gS ]
vc rks cqyk;s vkofg tkgh AA 36AA

fut gsj cSBks ukghaa rks jkj dhts AA 37AA

vc dks gS js ,slks ] vc rks vHk; mRiUu vk;ju tS]
vkjkf/k tS] vkyki tS ] mRiUu tS ] fgrdkj tS]
lgdkj tS] mRiUu f=yksdukFk vuar izoslh ] vfpar
fparkef.k ] vuar t; t; t; AA 38AA

tkuarfu ik;ks ] ts lkr ¼7½ dh fof/k yhtÇg js
foxl yhtÇg AA 39AA

NS lS cgÙkfj ¼672½ tS Ik;ksx ] Ik;ksx ,d ,d
lqHkko lkfB ¼60½] ,d ,d i;ksx lgl vkB ¼1008½ AA 40AA

tku eku nku AA 41AA

tku ey;kfxfj ds izosl AA 42AA

eku Jou lqou lqHkko AA 43AA

nku mou lq;a izosl AA 44AA

latksx tksx /;ku AA 45AA

mRiUu tksx /;ku fnu Ng AA 46AA

vkxs NùLFk ftfg vofg ds fnu ik;kS frfg eqfDr
dy dks lqHkkm AA 47AA

vofg fuf/k bu fnugq efg fy;kS lq ik;kS ] lq eqfDr
dyu izeku /kqo mRiUu izosl AA 48AA

fgrdkj gqardkj lkg laifÙk vkB gjh ] ukS izfr gjh ]
pkS pDdos] Jsf.k learHknz cyHknz ;s pkSchlbZ
leS lqHkko dksM dksM pkSchl gh leS xÆHkÅ AA 49AA

viuh viuh lkexzh djgq AA 50AA

pØorhZ ds vuar dksM mRiUu AA 51AA

vuar vdZ vdZsm] vuar mRiUu izosl ] lq;a bUnz dksM fd;ks]
‘kr bUnz dksM fd;ks oafnra oUns AA 52AA

mRiUu leS dksM pm prqLV; ds pkjbZ vkjrs mBs AA 53AA

vuar mRiUu nqanqfg lCn vuar bUnz /kjfuan xa/koZ t“;
vuar egksNS vk;s AA 54AA

ekuLraHk nsf“k eku xY;kS ] mRiUu mRiUu vuar
izosl] vuar izosfld vuar vdZ vdsZÅ AA 55AA

vuar bPNk fuckaNus djr egksNkS] vuar /kqo
vLFkki jkse jkse dksM mRiUu AA 56AA

vlg lkg voycyh egksNkS AA 57AA

vklu] flagklu ]vuar /kqo ] t; /kqo t; egksNkS yS mRiUu AA 58AA

t;oar ik¡pb lhih vSrokj mRiUu tS tS tS AA 59AA
AA bfr “k“Bks•f/kdkj%AA

lIre vf/kdkj
lks lks lksga rwa lks rwa lks rwa lks AA 1AA

gksa lks gksa lks raw lks lks raw lksga lksga galks AA 2AA

lksga galks lksga lks rwa lksga AA 3AA

gqatS rwatS ] rawtS gqatS ] rawtS lqHkkb lqHkkb
eqfDr foylkb AA 4AA

uke /kjs esjks dk gks tkb] lqHkkb lq;a /kqo eqfDr foylkb AA 5AA

uke /kjs esjks dk gks tkb] lqHkkb lq;a ra /kqo foylkb AA 6AA

fnBkjkS lq;a foyh gqb tkb AA 7AA

lqHkkb lq;a /kqo ftu foylkb] uke /kjs esjks dgk tkb
j;u lqHkko AA 8AA

iaqt t; fgrdkj 11 AA 9AA

dey yhtÇg >qyiVs okjkikj mRiUu izosl AA 10AA

dey izxV mRiUu izosl mRiUu mRiUu vadqj pkfj ¼4½ fn“kk;s AA 11AA

dksM lqHkko vuar izosl izosflÅ AA 12AA

vuar vdZ vdsZm mRiUu dksM voxkgu AA 13AA

dyukorh tSoar gksb] vkjrs yS vk;s vkpju ije bLV gS AA 14AA

mRiUu iap ijfefLV ] lks izlkn ysgq gekjks mo,l tks gS AA 15AA

ckjg lqnso mitÇg AA 16AA

rhu v: rhu Ng ¼6½] ,sls dksey ifjuke ts dyl vkoÇg]
,d nksb gqardkj mRiUu ,d AA 17AA

mRiUu jeu prqLVS pkfj ¼4½ AA 18AA

mRiUu nlZ] mRiUu U;ku] mRiUu pkfj= mRiUu izosl izosL;ks AA 19AA

vuar foan vuar lqUu leS ckmfj vdZ jeu lqHkko AA 20AA

vuar vdZ mRiUu izosl AA 21AA

lqØokj] lfup:] vkfnR;okj] mRiUu feyu lkseokj]
eaxyokj] cq/kokj] c`gLirhokj jeu prqLVS AA 22AA

mRiUu jeu izFke izosl AA 23AA

iqat vLFkkiu mRiUu vk;ju AA 24AA

mRiUu izosl voxkgu vuar feyu csld 6 AA 25AA

voxkg vLFkkiu ] vklu ] flagklu ]
inoh mRiUu dksM vuar izosl AA 26AA

vuar vdZ mRiUu dksM mRiUu fouksn yhyk dksM
izhre feyu mRiUu izosl ckj 3 AA 27AA

voxkgu feyu prqLV; lUeq“k latksx yfC/k AA 28AA

vuar izosl voxkgu ] vOokokg vuar izosl izpS
feyu vUeksn fiz;s AA 29AA

ije voxkg ckj rhfu AA 30AA

rhfu ckfj ¼3½] :b;k ftu >fV ysgq] >fV ysgq]
NksM+gq ftu ysgq ysgq NksM+gq ftu] ysgq gqardkj rhfu ¼3½ AA 31AA

vu?kj Fkjk Hkjs vkjrs vk;s rhfu ts dksM gqardkj gS js AA 32AA

esjh leS rhfu tks eksjh le; thfr ] tS tS tS AA 33AA

vjgar fd;s ] tksM+h nksb ykxh ¼2½AA 34AA

lhisa nksb yS vk;s ] viNjk fuokaNus djrgÇg AA 35AA

vuar vkjrs ys vk;s AA 36AA

vuar j;u inkFkZ tfM+r vkjrs egksNkS vuar fd;s AA 37AA

tksx dyl ] latksx dyl ] lq;a mRiUu tksx dyl ]
mRiUu tksx dyl ] egk mRiUu tksx dyl ]
pS= lqnh ik¡p ¼5½ eaxyokj AA 38AA
AA bfr lIreks•f/kdkj% AA

v“Ve vf/kdkj
v;a v;a v;a] t;a t;a t;a] vgZa t;a rqga lq;a
lq;a ] lksga lksga lksga] lksga t;a ] vga rqga rqga vga
t;a vga rqga rqga vga AA 1AA

dkds gkFk mRiUu egksNkS AA 2AA

dkds ,d Ng gkFk ikrh AA 3AA

,d vkB gkFk ikrh AA 4AA

,d ckjg gkFk ikrh AA 5AA

,d pkSchl gkFk ikrh AA 6 AA

,d pkSlB gkFk ikrh AA 7AA

Tks eksjh ikrh QkVh rks ge u tkuÇg AA 8AA

n;ky izlkn] ;s rks ckiqjs Hkksjs Hkksjh ekXkZ]
;s rks dNq xqIrkj u tkuh ] v: gekjh ikrh QkVh]
vkogq js HkkbZ] ge cSfB erks dhtS] ;s rks
ckiqjs Hkksjs Hkksjh ekXkZ lkFk vkofg tkbZ AA 9AA

i`Foh vkB ¼8½ AA 10AA

j;u=; pkSchl ¼24½ AA 11AA

Ik;ksx ckjg ¼12½ AA 12AA

/keZ ekx/kh pkSlfB ¼64½ ok ukS lS ckjg AA 13AA

Ckjg vBs N~;kuos ¼96½ AA 14AA

jeu frfg esa dh ikrh ojl ikrh fnu Ng ¼6½]
jeu dh ikrh ,d fnu pS= ofn nlSa ¼10½ AA 15AA

xqjÅ tksx /;ku fnu Ng ¼6½ AA 16AA

ikS“k onh fnu nksbZ ¼2½ AA 17AA

mRiUu feyu fnu rhfu ¼3½ AA 18AA

mRiUu jeu fnu rhfu ¼3½ AA 19AA

mRiUu prqLVS fnu pkfj ¼4½ AA 20AA

iw“; onh fnu nksbZ ¼2½ AA 21AA

mRiUu lkr fnu ,d ¼1½ AA 22 AA

gqradkj fnu rhfu ¼3½ AA 23AA

fgrdkj pkSchl ¼24½ AA 24AA

mRiUu lqHkko jeu feyu vuar voxkg ] vuar vUeksn
/kqo vLFkkiu mRiUu izosl f=yksdukFk vuar izoslh AA 25AA

vfpar fparkef.k vcycyh fgrdkj AA 26AA

mRiUu gqardkj pkSchl ¼24½ AA 27AA

n;kyizlkn vuar voxkgu fiz; lqHkko mRiUu izosl AA 28 AA

mRiUu leS lq;eso vfnLV fnL; AA 29AA

bUnz /kjusUnz xU/koZ t“; jk{kl Hkwr filkp xqâkd
mRiUu vuar AA 30AA

vuar mRiUu leS egksNS vk;s] N= rhfu lq;eso
mRiUu gqb vk;s AA 31AA

nqanqgh lCn ,sjkifr latqDr lk<+s ckjg dksfM
ckts cktfga lfgr AA 32AA

N= ]paoj] flagklu] ukS fuf/k ] pkSng j;u ] ef.k ekf.kd ]
ghjk inkFkZ tfM+r vkjrs vuar mRiUu egksNS vk;s ]
egksNkS fd;ks AA 33AA

csld izeku dS fn;ks] csld mRiUu izosl N= lsr mToy
mRiUuh ds ekFks fn;kS AA 34AA

N= ,d deykorh ds ekFks fn;kS AA 35AA

N= ,d :b;k ftu ds ekFks fn;kS AA 36 AA

N= /kkfj HkDrkorh ] N= /kkfj lqoukorh]
N= /kkfj jeukorh AA 37AA

चंवर ढार अगम जिन, चंवर ढार रमन श्रेनि ,
चंवर ढार विगस रंज ।। 38।।

tks eSa Fkkiks lks izeku] vktq cM+s cM+s dgka ikÅa]
eksjs cM+s vktq , gh gSa ] tks egksNkS eksjks djfr gSa ]
lks egksNkS eksjks vLFkki dks djgq AA 39AA

tks tSls izpS mRiUu lqHkko izpS izosl mRiUu egksNkS
vuar vUeksn AA 40AA

izpS izosl u ij fpar fd;s ] eqfDr izosl AA 41AA

553319 cgqr dks iwNS] eSa rks deykorh :b;k ftu dks
Rlyhe fd;kS] gkSa rqegq dksa iwafN gksa ]
Tks rqe fd;k lks eSa izeku ds ekfuÅa AA 42AA

ikap y“; =siu lglz rhu lS mubZl dks rks
rqEgkjks nkmu idM+kS AA 43AA

f=yksd eaMu mRiUu lqHkko Ik; iwtk mRiUu jeu prqLV; ¼4½ AA 44AAa

=SyksD;ukFk vuar izoslh fân;s vjgar lqHkko AA 45AA

gn; vkHkju ] gn; vLFkkiu AA 46AA

gn; fryd mRiUu AA 47AA

vadqj vk;ju vkjkf/k vkyki yksd voyksd vlg lkg
mRiUu mRiUu mRiUu AA 48AA

vlg lkg mRiUu mo,l izosl AA 49AA

nks lkS lksyg ¼216½ lqHkkm] j;u rhfu ¼3½] cgrfj AA 50AA

xE; ]vxE;] vFkkg ]vyg] vxgq ] vHk; Hk; jfgr
lgt lqdh; lqHkko mRiUu AA 51AA

ckykxz dksfM fera AA 52AA

lqYi lqUu vYi lqUu] izorZuk izosl lqYi lqUu mRiUu AA 53AA

vuarkuar] vuarkuar ] vuarkuar vuarkuar vuar
mRiUu izosl lkg ra fnfIr lqUu lgkÅ ca/kku foy;a tkafr AA 54AA

rfn iwtk vk;ju lqUu lgkÅ AA 55AA

vk;ju mRiUu f=yksd ]fgrdkj fryd] lgdkj fryd]
vk;ju foan izosl AA 56AA

mRiUu mRiUu mRiUu lqUu lgko AA 57AA

NãLFk mRiUu NãLFk mRiUu NãLFk mRiUu AA 58AA

Ekx/kh Hkk“kk fnO;/kqfu lqUu mRiUu lqUu izosl lqUu lgkm
lqUu f=yksd fot; AA 59AA

mRiUu in fryd ]f=yksd fot; mRiUu fot; AA 60AA

t; lkg ] t; lkg] t; lkg] t; lkg] t; lkg]
t; lkg] t; lkg] t; lkg ]t; lkg AA 61AA

t; mRiUu rhfu ¼3½ AA 62AA

t; mRiUu nqanqgh lCn lgdkj mRiUu ]
t; nqaqnqgh lCn vk;ju AA 63AA

t; nqanqgh lCn vkjk/; ] t; nqanqgh lCn vkyki ]
t; nqanqgh lCn vUeksn ] t; nqanqgh lCn lkg ]
t; nqanqgh lCn mRiUu lkg] t; nqanqgh lCn f“kiu]
t; nqanqgh lCn eqfDr ] t; nqanqgh lCn vuar lq“; AA 64AA

v/kZ dksM] lk<+s ckjg dksM eqfDr foykl AA 65AA

foan mRiUu lqUu lgko vuar izosl vuar /kqo ckykxz dksM fera ]
eqfDr lqHkko AA 66 AA
AA bfr v“Veks•f/kdkj% AA

uoe vf/kdkj
lqYi lqUu] vYi lqUu izosl AA 1AA

lqYi lqUu mRiUu vuar izosl AA 2AA

vuarkuar vuarkuar vuarkuar vuarkuar vuarkuar lkg rfn
mRiUu lqYi lqUu AA 3AA

lqYi bLV lqUu lqYi lqUu AA 4AA

mRiUu lqUu lqYi lqUu mRiUu mRiUu AA 5AA

prqLVS lkg ra fnfIr lqUu] lqUu vYi lqUu AA 6AA

vuarkuar izosl ,d gtkj pkfj lS uCcS ¼1490½ AA 7AA

pkSng lS uCcS dksM+kdksM+h lkxj ¼1490½] vkB lkS pkSjkuos
¼894½ dky rqe yfC/k Åij yfC/k ikogq AA 8AA

Rqe vius fd;s gks] dc dks dgr vkgh AA 9AA

cM+ks ig: Hk;ks] cM+ks ig: vkxs gqbZ gS AA 10AA

pUnuq xykogq js ] dk gkSa ] vkiuq dksa pkgrq gksa \\\\ AA 11AA

lqYi lqUu lqYi bLV lqUu AA 12AA

mRiUu mRiUu lqYi lqUu] egk mRiUu mRiUu lqUu]
lqYi lq;a lqYi lqUu AA 13AA

lq;a lqYi mRiUu] lq;a lqYi vk;ju lqUu AA 14AA

lq;a lqYi vkjk/; lqUu] lq;a lqYi vkyki lqUu]
lq;a lqYi lg lkg lqUu] lq;a lqYi vlg lkg lqUu]
lq;a lqYi vxgxkg lqUu] lq;a lqYi vygykg lqUu AA 15AA

lqUu lq;a lqYi v/kqo foyh] /kqo mRiUu lqYi lqUu AA 16AA

lq;a lqYi lqUu vdZ mRiUu lqYi lqUu AA 17AA

lq;a lqYi foan vuar lqHkko mRiUu lqYi lqUu AA 18AA

lq;a lqYi vfpar ] vuarkuar lq;a lqYi lqUu AA 19AA

lq;a lqYi fgrdkj vuar lqHkko lq;a lqYi lqUu AA 20AA

lq;a lqYi gqardkj eqfDr lqHkko lq;a mRiUu
lqYi lqUu AA 21AA

lq;a lqYi eqfDr jeu lqYi lqUu lq;a mRiUu mRiUu
fnfIr mRiUu AA 22AA

lq;a mRiUu lqYi lqUu] vYi lqUu lq;a izosl AA 23AA

vYi lqUu izosl] vYi lqUu lq;a vuar vuarkuar izosl AA 24AA

vYi lqUu lq;a /kqo izosl] vuarkuar vYi lqUu AA 25AA

lq;a mDr lkg vuarkuar izosl AA 26AA

vYi lqUu lq;a Jo.k je.k vuarkuar izosl AA 27AA

vYi lqUu lq;a lqUu mRiUu vuarkuar izosl AA 28AA

vYi lqUu lqYi lqUu izosl t; t; t; AA 29AA

lekslju lk<+s ckjg dksfM ckts cktS AA 30AA

मुक्ति विलास केवल उत्पन्न प्रवेस चार ।। 31।।
उत्पन्न चार के चार, चार के सोलह, सोलह के चैबीस,
चैबीस के चैसठि, चैासठि के छ्यानवे ।। 32 ।।

eqdqV nksbZ vk;s ] lksus dh ?kq?kjh ] ghjk inkFkZ tfM+r vkSj
ekysa vuar vLewg mRiUu izosl izlkn fn;kS]
tuS ikap Ng fy;kS AA 33AA

deykorh ] :b;k ftu ] Hkxrkorh] lqoukorh] foxljat]
jeu Jsfu] N= pkfj mRiUu lqHkko vk;s & vk;ju N=]
vkjk/; N=] vkyki N=] lokZax N= AA 34AA

in fryd ds cSBs lqo`\"V lk<+s ckjg
dksfM ije vkuan lqHkko AA 35AA

pfj pju pfj;] pju /kqo pju pfj; vxeq
vFkkg vlg vyg] lqj mou pjh AA 36AA

rfn bLV mRiUu deZ lqUu lqb u“V AA 37AA

iqXxo feyu xyu mRiUu AA 38AA

/keZ pyu mRiUu lqUu AA 39AA

v/keZ fLFkfr lqUu mRiUu AA 40AA

vodkl vkSdkl mRiUu lqUu vuarkuar izosl AA 41AA

mRiUu prq“V; lkg rn~ vfLr bfr AA 42AA

orZukfn izek.k /kzqo AA 43AA

lqHk b“V lqUu Lo;a mRiUu AA 44AA

lY; lqUu egk vfu“V mRiUu Lo;a AA 45AA

dzks/k lqUu Lo;a lq“; mRiUu AA 46AA

Lo;a lY; vk;ju lqUu AA 47AA

oØ vkjk/; lqUu Lo;a mRiUu AA 48AA

Lo;a LoYi lg lkg lqUu lkSp Lo;a mRiUu AA 49AA

LoYi vlr lkg lqUu AA 50AA

Lo;a LoYi f=;ksx lqUu la;e mRiUu AA 51AA

deZ lqUu ri voxkg AA 52AA

Lo;a LoYi lqUu vyg ykg lqUu AA 53AA

lqUu nsg Lo;a AA 54AA

v/kzqo foyh /kzqo mRiUu czã AA 55AA

Lo;a nlZu folq);a AA 56AA

vdZ mRiUu Lo;a fou;a AA 57AA

LoYi Lo;a nks“k jfg;a pkfj=a AA 58AA

foan vuar vdZ LoHkko mRiUu AA 59AA

lqUu lalkj Hk;a vfpar vuarkuar AA 60AA

Lo;a LoYi fgrdkj nku vuar LoHkko AA 61AA

Lo;a nsg ri gqrdkj eqDr LoHkko AA 62AA

Lo;a mRiUu lkg lekf/k AA 63AA

eqfDr jeu lkg pj.k dey lso AA 64AA

Lo;a fnIr HkfDr mRiUu AA 65AA

lg lkg Lo;a HkfDr mRiUu AA 66AA

aacgqJqr Lo;a jeu AA 67AA

Lo;a mDr lkg vuarkuar izosl HkfDr AA 68AA

vko‘;d dk;Z lq;a je.k AA 69AA

l lY; lqUu ekxZ vuarkuar izosl AA 70AA

ltu feyu izfr jeu AA 71AA
AA bfr uoeks•f/kdkj% AA

nle vf/kdkj
d d dk ] i i ik ] l l lk ] j j jk ] y y yk ] /k /k /kk ] Hkjuq
vkSatuq ] Hkjuq vuar vkSatu ] vuar izosl AA 1AA

nqanqgh lCn ckjg ¼12½] vk;ju ifr vk;kS js ] ,sjkifr vk;ju ifr
vkjkf/k ns“kgq js ! viuksa vkb ns“kkS pkS“kfB eq“kk vk;ju ifr] ekx/kh
Hkk“kk ] nqanqgh lCn ] mRiUu fnO; /kqfu vuar izoslh AA 2AA

/kqo jeu ] djukorh vkbZ] deykorh dgq vkbZ feyh] fourh djrgÇg]
vkuan dksM egksNkS vuar djr gbZ] mRiUu izosl cgqfj cgqfj ,d vkjrs
Ekaxrq ]fuckaNus djrq ] vuar vkHkju ifgjs] mRiUu izosl mRiUu vk;ju
f=tksx dyl AA 3AA

mRiUu mRiUu vk;ju mRiUu ] vuar vk;ju vuar mRiUu izosl]
vk;ju f=yksdukFk ] vuar izoslh ] vuarkuar izosl AA 4AA

vuarkuar ukFk ]vuarkuar lklqrs lqUu izosl ik= ik= ik= mRiUu
mRiUu mRiUu ] vk;ju ftuqÙka ykb;s ] vkjkf/k /kfj; lEgkj ] vkyki
ftu lUeq“k Hk;s ] ra ik= uar fopkfj ] ftuoj lqYi lkg lEgkfj AA 5AA

tku rhfu ¼3½] j;u rhfu ¼3½] mRiUu Tokyk ] mRiUu okÅ] mRiUu
vfXu Tokyk cykr~] dky pkSFkks lEiwuZ latksx vcycyh mRiUu
ijfl ] mRiUu fgrdkj ijfl ] mRiUu lgdkj ijfl] mRiUu lkg ijfl]
mRiUu lokZax ijfl& mRiUu ijfl ikap A vk;ju lCn] vkjk/; lCn]
vkyki lCn ] lkg lCn] lqou lCn ] mRiUu lCn] izosl lCn] uks mRiUu
tks mRiUuh dgh lks gksbZ AA 6AA
AA bfr nleks•f/kdkj % AA

,dkn‘k vf/kdkj
Lrqfr & ftu lkg] ftu okg ] ftu mRiUu okg] ftu fg;;kj okg]
ftu mRiUu fg;;kj okg] ftu fg; mRiUu okg ] ftu lkg okg] ftu
mRiUu lkg okg] ftu vk;ju okg ] ftu mRiUu vkjk/; okg] ftu
mRiUu vkyki okg] ftu fnfLV okg ] ftu mRiUu fnfLV okg ] ftu
lgt okg ] ftu mRiUu lgt okg ] ftu izeku okg ] ftu mRiUu izeku
okg] ftu v“k; okg] ftu mRiUu v“k; okg] ftu vuarkuar izosl
okg ]ftu vYi okg] ftu mRiUu vYi okg] ftu lqYi okg] ftu
mRiUu lqYi okg] ftu vFkg okg] ftu mRiUu vFkg okg] ftu vxe
okg ] ftu mRiUu vuar vxe okg] ftu fnfIr okg] ftu mRiUu vuarkuar
fnfIr okg] ftu fnfLV okg] ftu mRiUu vuar fnfLV okg AA 1AA

pkSFks tks mRiUu tSlks ,slks gksbZ ] lkg gksbZ ] okg gksbZ ] oj gksbZ ] oj;kbZ
gksbZ ]laoj gksbZ] laojkbZ gksbZ] ri gksbZ] rst gksbZ] yfC/k gksbZ] vyfC/k
gksbZ ] uUn gksbZ] vkuUn gksbZ ] jat gksbZ] jeu gksbZ] n;k gksbZ ] n;kyq gksbZ]
vUeksn gksbZ] fiz;s gksbZ] izosl gksbZ] izlkn gksbZ AA 2AA

mRiUu f=d & leS lkg] mRiUu fgrdkj lgdkj] mRiUu f=d & leS
lkg] mRiUu vk;ju vkjkf/k vkyki /kqo AA 3AA

nwljh f=d & mRiUu nlZ f=d] leS lkg] nlZu U;ku pju A mRiUu Hk;
foy; f=d & Hk; lY; lad foy;a leS lkg mRiUu A mDr f=d & leS
lkg] mRiUu dsoy loZ dsoy mRlxZ dsoy A mRiUu mRiUu HkqDr prqLVS]
HkqDr mRiUu ijfefLV rL; mDr prqLVS A mRiUu mDr lkg] eksjh leS
leS leS ] mRiUu leS ] fg;;kj leS ] lg;kj leS] eksjh le; iap f=d
iap ve`r lqHkko f=yksdukFk vuar izoslh AA 4AA

NãLFk cqykÅ vk;kS ] rqe pygq gekjh leS fuitos gS] gekjks frydq
CgÙkj dks gS ] lks vkxs vkCkZy vuar gbZ] mRiUu vuar gS A tS tS tS]
tS tS tS ] tS tS tS ] tS ,d ueks•Lrq fd;ks A tS vkÅ] tS vkÅ] tS fy;kS]
tS fy;kS ] tS tx=fg fn;ks] tS lqYi] tS lqYi] lq fnfIr izosl] lqYi izosl
xqIrkj tkuh] vk;ju tkuh] xqIrkj tkuh] vkjkf/k tkuh] vkyki lq;a]
tks tSls lks rSls] tks v/kZ dksM gS] xqIrkj tkuh] vkyki lq;a] tks rwa Hk;ks
lks rqo ikl] tks rqo vkl] tks rs fy;kS lks tx=fg fn;ks A tq tSlks gS lq
rSlks gS] gekjs tSlks gS] tSlks rqo rSlksa gkSa] tks eksjs lks rksjs ] tks rksjs lks
eksjs ] /kqo t; t;] ysgq js ysgq t; mRiUu ysgq] lkg lkg mRiUu tS tS tS]
f=yksdukFk x.k/kj ysgq lqHkko mRiUu izosl ] ysgq ysgq ysgq viuks lqHkko]
viuks izosl] mRiUu lkg] ysgq ysgq ysgq] f=yksdukFk vuar izoslh A
ikNS Hk;kS lq foyh] vkxs vuarkuar izosl gqbZ gSA vuar leS vc rks dgks
vuar izosl dS ysgq :b;k ftu dgÇg Fkkrh ysgq] deykorh :b;k ftu
dgÇg leS dh Fkkrh ysgq A rqe ik;kS ] lks f=yksd ik;kS ] tSls ysgq
rSls nsgq] tSls fy;kS rsls fn;kS] tq tSls fy;kS lq rSls fn;ks] tks eksjh vkl
lks eksfg ikl AA 5AA

cgqfj vk;s js !mRiUu leS cqyk;s ] tS tS vuar tS cgqfj ysgq js loZ ysgq
ysgq AA 6AA

dkSu lqHkko gkSa nsr] iS ysgq js ysgq] vc rks ifjuke ifgm /kqo vc ysgq]
vc tq tgka rs lks rgak rs ysgq] tq tgka rs lq rgka rs fudym ,dsfUn;
bR;kfn fudfy fudfy vk;s A vdZ mRiUu mnS izosl] mRiUu /kqo vFkZ]
vdZ le; le; vLFkki vk;ju izosl ] csld izlkn mRiUu lqHkkm] csld
lokZFkZ lq;a izosl vuar lkS“; lrlbZ rhFkZadj lkFk AA 7AA

mRiUu vk;ju] vkjkf/k ] vkyki ]/kqo vuar foan jru tfM+r gkj vk;s]
ysgq js ysgq ysgq ifgjkogq jru tfM+r ekyas AA 8AA

n;kyizlkn fn;kS] ysgq js ifgjgq tS ekfud eksrh fuokgkS] ta tklq izkifr
lks ygS AA 9AA

ikap lkS cgÙkj ¼572½ lqUu ns“kr gks js ] lqu lewg ckmjs fgjnS
ns“kkS AA 10AA

vkgwB dksM lEiwuZ] foan mRiUu] prqLV; mRiUu] vkfnfg lokZFkZ mRiUu]
x.k/kj js ikydh fyokmu vk;sA ikydh vkxkSuh vuar] pkSjklh vklu
flagklu ] flagklu izosl] euq foyh ] f“kid jkfl] ftu lqHkko] vlksd
fozN] fnO;/kqfu ] ekx/kh Hkk“kk ] nqanqfg lCn] bLV mRiUu jkf‘k ] iqgqi fozf“V]
gqardkj 2A fnO;/kqfu] vUeksn fozf)] lgt lqHkko] ije vkuUn] feyu
vkSdkl] dfgm gaqrdkj pkfj ¼4½ A v“k; mRiUu /kqo lkg ljfu foyh]
eqfDr foykl] gaqrdkj nksbZ ¼2½ A dyukorh dks /kkfj fiz;s izosl ] /kqo
lkg izosl] ftu nku :b;k ftu gqardkj Ng ¼6½] t; cgÙkfj ¼72½]
t; pkSchl ¼24½] t; rhfu ¼3½] rhu jRu tfM+r ikyus] jRu tfM+r
fooku gqardkj Ng A lq;a mRiUu prqLV;] vk;ju] vkjkf/k ]vkyki]
eqfDr izlkn vuar prqLV; eqfDr foykl ] ,d lqHkkm] iS ,d lq ,d]
lqUu foan dkgs js ySgks ukghaa \\ uks mnaM oxZ ] X;kjg monaM oxZ] fuzr ewy
mRiUu leS] dyukorh v: :b;k ftu dks fn;kS] mRiUu dsoy ] v:
loZ leS dks fn;kS ] vuar izosl ukS mRiUu fuf/k] pkSng mRiUu j;u] vfpar
fpUrkef.k mRiUu izosl izlkn] xu vLewg leS dgq fn;kS AA 11AA

n;ky gksbZ fn;kS] vuar izosl izosL;ks ] vuar vuar egksNkS] ekukieku
dkgS js !vofg dh mith dk ySgks ukghaaaa js ! dS lksor gks] gkSa nsr gksa vuar
fuf/k ] vuar Hkzeu HkoukUrj x;kS] vcfg ds eqfDr izosl A :b;k ftu dks
izlkn fn;kS] x.k/kj X;kjg ¼11½] X;kjg ds pkSchl ¼24½] pkSchl ds
cgÙkj ¼72½ ] vkSj vuar izlkn vuar fnfLV ] vfnfLV mRiUu izlkn A
ifgys :b;k ftu ifgjk;s jru tfM+r ifgjkou] fryd X;kjg ¼11½]
vuar izlkn] vuar leS latqDr izlkn A tks Fkkyh eSa fy“k izosl fn;kS]
vuar fiz;s lalxZ vuar izosl] ysgq js cM+s fiz; izeku n;ky fn;kS ] fiz;s
izeku /kqo mRiUu lkg ,d gtkj pkj lkS cgÙkj ¼1472½ AA 12AA
AA bfr ,dkn‘kks•f/kdkj% AA

द्वादश अधिकार
रूइया जिनका सम्बोधन:-
कलस अर्क एक प्रति कलस चैबीस (24), उत्पन्न कमल द्रिस्यते ,
तीनि हजार छह सै बानवे (3692) कलस चतुस्टय उत्पन्न ।। 1 ।।

चैादह लाख सात सहस्र दोइ सै आठ कलस ढले (1407208) । तीन
करोड़ साठ लाख आठ सै दो (36000802) कलस कलस कलस, तिनको
चार चतुस्टय । संवत् पन्द्रह सै बहत्तर (1572) वर्शे, जेठ वदी छठ (6),
सुक्रवार की रात्रि सनिचर दिन सातें (7), जिन तारण तरण सरीर छूटो ,
तदि सर्वार्थ सिद्धि प्रवेस उत्पन्न, अनंत सौश्य उत्पन्न प्रवेस प्रसाद, समै को
प्रसाद , सुश्येन सुश्येन प्रचै प्रवेस प्रवेस्यो प्रमाण धुव उत्पन्न ।। 2।।
।। इति द्वादशोऽधिकारः ।।

AA bfr Jh NãLFkok.kh uke xzUFk th ijeiwT; vkpk;Z Jh en~ ftu
rkj.k rj.k eaMykpk;Z th egkjkt fojfpra lemRifUurk AA

TOP