fopkj er Jh iafMr iwtk th

fopkj er Jh iafMr iwtk th

moadkjL; Å/kZL;] Å/kZ ln~Hkko lkLora A
foan LFkkusu frLVUrs] U;kua e;a lkLora /kqoa AA 1 AA

fu: fu’pS u; tkuars] lq) rŸo fo/kh;rs A
eekRek xqua lq)a] ueLdkja lkLora /kqoa AA 2 AA

moa ue% foUnrs tksxh] fl)a Hkofr lkLora A
iafMrks lksfi tkuUrs] nso iwtk fo/kh;rs AA 3 AA

fâ;adkja U;ku mRiUua] moadkja p foUnrs A
vjga loZU; mDra p] vp”; njlu fnLVrs AA 4 AA

efr JqrL; laiwjua] U;kua iape;a /kqoa A
iafMrks lksfi tkufUr] U;kua lkL= l iwtrs AA 5 AA

moa fâ;a fJ;adkja] njlua p U;kua /kqoa A
nsoa xqja lzqra pjua] /keZ ln~Hkko lkLora AA 6 AA

ohtZa vadqjua lq)a] f=yksda yksfdra /kqoa A
jRu=;a e;a lq)a] iafMrks xqu iwtrs AA 7 AA

nsoa xq#a lzqra oUns] /keZ lq)a p foUnrs A
fr vFkZ vFkZ yksda p] vl~ukua p lq)a tya AA 8 AA

psruk y”;uks /keksZ] psr;fUr lnk cq/kS% A
/;kuL; tya lq)a] U;kua vl~uku iafMrk AA 9 AA

lq) rŸoa p osnUrs] f=Hkqoua U;kua lqja A
U;kua e;a tya lq)a] vl~ukua U;ku iafMrk AA 10 AA

lafeDrL; tya lq)a laiwjua lj iwfjra A
vl~ukua fiors xu/kjua] U;kua lj uara /kqoa AA 11 AA

lq)kRek psruk fuRoa] lq) fnfLV lea /kqoa A
lq) Hkko fLFkjh Hkwra] U;kua vl~uku iafMrk AA 12 AA

ç”kkfyra f=fr feF;kra] lY;a =;a fudanua A
dqU;kua jkx nks”ka p] ç”kkfyra vlqg Hkkouk AA 13 AA

d”kk;a p=q vuarkua] iqU; iki ç”kkfyra A
ç”kkfyra deZ nqLVa p] U;kua vl~uku iafMrk AA 14 AA

iz”kkfyra eua poya] f=fof/k deZ iz”kkfyra A
iafMrks oL= latqDra] vkHkjua Hkw”ku Øh;rs AA 15 AA

oL=a p /keZ ln~Hkkoa] vkHkjua jRu=;a A
eqfædk le eqæL;] eqdqVa U;ku e;a /kqoa AA 16 AA

fnLVra lq) fnLVh p] feF;kfnLVh p frDr;a A
vlR;a vu`ra u fnLVars] vpsr fnfLV u nh;rs AA 17 AA

fnLVra lq) le;a p] lafeDra lq)a /kqoa A
U;kua e;a p laiwjua] eey fnLVh lnk cq/kS AA 18 AA

yksdew<+a u fnLVUrs] nso ik”kaM u fnLVrs A
vuk;ru en vLVa p] ladk vLV u fnLVrs AA 19 AA

fnLVra lq) ina lk/kZa] njlua ey foeqDr;a A
U;kua e;a lq) lafeDra] iafMrks fnfLV lnk cq/kS AA 20 AA

osfndk vxz fLFkjLpSo] osnra fujxzaFka /kqoa A
f=yksda le;a lq)a] osn osnfUr iafMrk AA 21 AA

mPpjua Å/kZ lq)a p] lq) rŸoa p Hkkouk A
iafMrks iwt vkjk/;a] ftu le;a p iwtra AA 22 AA

iwtra p ftua mDra] iafMrks iwtrks lnk A
iwtra lq) lk/kZa p] eqfDr xeua p dkjua AA 23 AA

अदेवं अन्यान मूढ़ं च, अगुरं अपूज पूजतं ।
मिथ्यातं सकल जानन्ते, पूजा संसार भाजनं ।। 24 ।।

rsukg iwt lq)a p] lq) rŸo izdklda A
iafMrks oUnuk iwtk] eqfDr xeua u lal;k AA 25 AA

izfr bUnza izfr iwuZL;] lq)kRek lq) Hkkouk A
lq)kFkZa lq) le;a p] izfr bUnza lq) fnfLVra AA 26 AA

nkrkjks nku lq)a p] iwtk vkpju latqra A
lq) lafeDr ân;a tL;] vl~fFkja lq) Hkkouk AA 27 AA

lq) fnLVh p fnLVars] lk/kZa U;ku e;a /kqoa A
lq) rŸoa p vkjk/;a] oUnuk iwtk fo/kh;rs AA 28 AA

la?kL; p=q la?kL;] Hkkouk lq)kReua A
le; ljuL; lq)L;] ftu mDra lk/kZa /kqoa AA 29 AA

lk/kZa p lIr rŸokua] noZ dk;k inkFkZda A
psruk lq) /kqoa fuLp;] mDrafr dsoya ftua AA 30 AA

feF;k frDr f=fr;a p] dqU;kua f=fr frDr;a A
lq) Hkko lq) le;a p] lk/kZa HkO; yksd;a AA 31 AA

,rr~ lafeDr iwtL;k] iwtk iwT; lekpjsr~ A
eqfDr fJ;a iFka lq)a] foogkj fuLp; lkLora AA 32 AA

AA bfr Jh iafMr iwtk uke xzUFk th vkpk;Z Jh en~ ftu rkj.k rj.k fojfpra le mRifUurk AA

TOP