vkpkj er Jh Jkodkpkj th

vkpkj er Jh Jkodkpkj th

nso nsoa ueL—Rka] yksdkyksd izdklda A
f=yksda HkqoukFkZa tksfr] moadkja p foUnrs AA1AA

moa fâ;a fJ;a fpUrs] lq) Lk˜ko iwfjra A
laiwuZa lq;a :ia] :ikrhr foan latqra AA2AA

uekfe lrra HkDra] vukfn vkfn lq);s A
izfriwuZa frvFkZa lq)a] iapfnfIr uekfega AA3AA

ijfeLVh ijatksfr] vkpjua uar prq"V;a A
U;kua iape;a lq)a] nso nsoa uekfega AA4AA

vuar nlZua U;kua] ohtZa uar vewrZ;a A
foLo yksds lq;a :ia] uekfega /kqo lkLora AA5AA

ueL—ra egkohja] dsoya fnfLV fnfLVra A
foDr :ia v:ia p] fl) fl)a uekfega AA6AA

dsoyh uar :ih p] fl) pØ xua ue% A
cksPNkfe f=fof/k ik=a p] dsoy fnfLV ftukxea AA7AA

lk/kÅ lk/kq yksdsu] xzaFk psy foeqDr;a A
jRu=;a e;a lq)a] yksdkyksdsu yksfdra AA8AA

lafeDra lq) /kqoa fnLVk] lq) rŸo izdklda A
/;kua p /keZ lqDya p] U;kusu U;ku ya—ra AA9AA

vkjfr jkSnz ifjR;kta] feF;k f=fr u fnfLVrs A
lq) /keZ izdklh Hkwra] xqja =Syksd oafnra AA10AA

ljLorh lkLorh fnLVa] deyklus daB fLFkra A
moa fâ;a fJ;a lq)a] frvFkZa izfr iwfuZra AA11AA

dqU;kua f= fofueqZDra] feF;k Nk;k u fnLVrs A
loZU;a eq"k okuh p] cqf) izdkl lkLorh AA12AA

dqU;kua frfeja iwuZa] vatua U;ku Hks"kta A
dsofy fnfLV lqHkkoa p] ftu daBa lkLorh ue% AA13AA

nsoa xqja Jqra oUns] U;kusu U;ku ya—ra A
cksPNkfe Jkoxkpkja] vfojra lafed fnfLVra AA14AA

lalkjs Hk; nq";kfu] oSjkxa tsu fpar;s A
vu`ra vlR;a tkaurs] vljua nq"k Hkktua AA15AA

vlR;a vlkLora fnLVk] lalkjs nq"k Hkh:ga A
ljhja vu`ra fnLVk] vlqfp veso iwfjra AA16AA

Hkksxa nq"ka vrh nqLVk] vuFkZa vFkZ yksfira A
lalkjs lzors thok] nk:ua nq"k Hkktua AA17AA

vukfn Hkzers thok] lalkj lju laxrs A
feF;k f=fr laiwuZa] lafeDra lq) yksiua AA18AA

feF;k nso xqja /keZa] feF;k ek;k foeksfgra A
vu`ra vpsr jkxa p] lalkjs Hkzeua lnk AA19AA

vu`ra fouklh fpars] vlR;a mRlkga —ra A
vU;kuh feF;k l˜koa] lq) cq)a u fpar, AA20AA

feF;k nlZua U;kua] pjua feF;k mP;rs A
vu`ra jkx laiwuZa] lalkjs nq"k ohtZ;a AA21AA

feF;k late ân;a fpars] feF;k ri xzgua lnk A
vuarkuar lalkjs] Hkzers vukfn dky;a AA22AA

feF;k fnfLV p laxsu] dlk;a jers lnk A
yksHka Øks/ka e;a eku] x`fgra vuar ca/kua AA23AA

yksHka —ra vlR;L;k] vlkLora fnLVrs lnk A
vu`ra —r vkuana] v/keZa lalkj Hkktua AA24AA

dksgkfXu iztqyrs thok] feF;kra |`r rsy;a A
dksgkfXu izdksiua —Rok] /keZ jRua p nX/k;s AA25AA

ekua vu`ra jkxa] ek;k foukl fnLVrs A
vlkLora Hkko foz}ars] v/keZa uj;a ira AA26AA

tfn feF;k ek;k laiwuZa] yksd ew<+ jrks lnk A
yksd ew<+L; thoL;] lalkjs nq"k nk:ua AA27AA

yksd eq<+ jrks tsu] nso ew<+L; fnfLVrs A
ik"kaMh ew<+ laxkfu] fuxks;a ifrra iqu% AA28AA

vuk;ru en vLVa p] ladkfn vLV nw"kua A
eya laiwuZ tkuars] lsoua nq"k nk:ua AA29AA

feF;kr efr jrks tsu] nksla vuarkuar; A
lq) fnfLV u tkuars] vlq)a lq) yksiua AA30AA

oSjkx Hkkoua —Rok] feF;k frDr f= Hksn;a A
dlk;a frDr pRokfj] frDrrs lq) fnfLVra AA31AA

feF;k le; feF;k p] le; iz—fr feF;;a A
dlk;a p=q vuarkua] frDrrs lq) fnfLVra AA32AA

lIr iz—fr fofNnks t=] lq) fnfLV p fnLVrs A
Jkoda vfojra tsu] lalkj nq"k ijkUeq"ka AA33AA

lafed fnfLVuks thok] lq) rÙo izdklda A
ifjukea lq) lfeDra] feF;k fnfLV ijkUeq"ka AA34AA

lafed nso xqja HkDra]lafed /keZ lekpjsr~ A
lafed rÙo osnars] feF;k f=fo/k eqDr;a AA35AA

lafed nlZua lq)a] U;kua vkpju latqra A
lk)Za f=fr laiwuZa] dqU;kua f=fof/k eqDr;a AA36AA

lafed latea fnLVk] lafed ri lk)Z;a A
ifjuS izekua lq)a] vlq)a loZ frDr;a AA37AA

"kV~ deZ lafeDra lq)a] lafed vFkZ lkLora A
lafeDra /kqoa lk)Za] lafeDra izfr iwfuZra AA38AA

lafed nso mik|ars] jkx nks"k foeqDr;a A
v:ia lkLora lq)a] lq;a vkuan :i;a AA39AA

nso nsokf/knsoa p] uar prqLVS latqra A
moadkja p osnars] frfLVra lkLora /kqoa AA40AA

moadkjL; Å/kZL;] Å/kZ l˜ko frfLVra A
moa fâ;a fJ;a cUns] f=fof/k vFkZa p latqra AA41AA

nsoa p U;ku :isu] ijfeLVh p latqra A
lks vga nsg e/;s"kq] ;ks tkukfr l iafMrk AA42AA

deZ vLV fofueqZDra] eqfDr LFkkus"kq frfLVrs A
lks vga nsg e/;s"kq] ;ks tkukfr l iafMrk AA43AA

ijekuan lk fnLVk] eqfDr LFkkus"kq frfLVrs A
lks vga nsg e/;s"kq] loZU;a lkLora /kqoa AA44AA

nlZu U;ku latqDra] pjua ohtZ vuUr;a A
e; ewfrZ U;ku lalq)a] nsg nsofy frfLVrs AA45AA

vfjgar nso frLVars] fâadkjsu lkLora A
moa Å/kZ l˜koa] fuokZua lkLora ina AA46AA

vkRek f=fof/k izksDra p] i: var: cfgjIi;a A
ifj.kkea ta p frLVars] rL;kfLr xqu latqra AA47AA

vkRek ijekRe rqY;a p] fodYia fpŸk u fØ;rs A
lq) Hkko fLFkjh Hkwra] vkReua ijekReua AA48AA

foU;kua tsfo tkuars] vIik ij ij"k;s A
ifjp;s vIi l˜koa] varj vkRek ij"k;s AA49AA

cfgjIik iqn~xya fnLVk] jpua vuUr Hkkouk A
ijiap tsu frLVars] cfgjIik lalkj fLFkra AA50AA

cfgjIik ijiap vFkZa p] frDrrs p fop"kuk A
vIik ijeIi;a rqY;a] nso nsoa ueL—ra AA51AA

dqnsoa izksDra tsu] jkxkfn nksl latqra A
dqU;kua f=fr laiwuZa] U;kua pSo u fnLVrs AA52AA

ek;k eksg eeŸkL;] vlqg Hkko jrks lnk A
r= nsoa u tkuars] t= jkxkfn latqra AA53AA

vkjfr jkSnaz p l˜koa]ek;k Øks/ka p latqra A
deZuk vlqg HkkoL;] dqnsoa vu`ra ija AA54AA

vura nks"k latqDra] lq) Hkko u fnLVrs A
dqnsoa jkSnz vk:<+a] vkjk/;a uj;a ira AA55AA

dqnsoa tsu iqtars] oanuk HkfDr rRijk A
rs ujk nq"k lkgars] lalkjs nq"k Hkh:ga AA56AA

dqnsoa tsu ekuars] LFkkua tsfo tk;rs A
rs ujk Hk;HkhrL;] lalkjs nq"k nk:ua AA57AA

feF;k nsoa p izksDra p] U;kua dqU;ku fnLVrs A
nqjcqf) eqfDr ekxZL;] foLokla uj;a ira AA58AA

tL; nso mik|ars] fØ;rs yksdew<;a A
r= nsoa p HkDra p] foLokla nqxZfr Hkktua AA59AA

vnsoa nso izksDra p] va/ka va/ksu fnLVrs A
ekxZa fda izosla p] va/k dwia irafr ;s AA60AA

vnsoa tsu fnLVars] ekurs ew< laxrs A
rs ujk rhoz nq";kfu] uj;a frj;a p ira AA61AA

vukfn dky Hkzeua p] vnsoa nso mP;rs A
vu`ra vpsr fnLVars] nqxZfr xeua p latqra AA62AA

vu`ra vlR; ekua p] foukla t= izorZrs A
rs ujk Fkkoja nq"ka] bUnzh bR;kfn Hkktua AA63AA

feF;knso vnsoa p] feF;k fnLVh p ekurs A
feF;kra ew< fnLVh p] ifrra lalkj Hkktua AA64AA

lafed xq: mik|ars] lafeDra lkLora /kqoa A
yksdkyksda p rRokFkZa] yksfdra yksd yksfdra AA65AA

Å/kZ vk/kZ e/;a p] U;ku fnfLV lekpjsr~ A
lq) rÙo fLFkjh Hkwra] U;kusu U;ku ya—ra AA66AA

lq) /keZa p l˜koa] lq) rRo izdklda A
lq)kRek psruk :ia] jRu=;a ya—ra AA67AA

U;kusu U;kuekyaC;a] dqU;kua f=fof/k eqDr;a A
feF;k ek;k u fnLVars] lafeDra lq) fnfLVra AA68AA

lalkjs rkjua fpars] HkO; yksdSd rkjda A
/keZL; vIi l˜koa] izksDra p ftu mDr;a AA69AA

U;kua f=fr; mRiUua] _tq foiqya p fnLVrs A
euitZ;a p pRokfj] dsoya flf) lk/kda AA70AA

jRu=;a lqHkkoa p] :ikrhr /;ku latqra A
lDrL; foDr :isu] dsoya inea /kqoa AA71AA

deZa f= fofueqZDra] ozr ri late latqra A
lq) rRoa p vkjk/;a] fnLVra lafed nlZua AA72AA

rL; xqua xq:LpSo] rkjua rkjda iqu% A
ekU;rs lq) fnfLV p] lalkjs rkjua lnk AA73AA

tkor~ lq) xqja ekU;s] rkor~ xr foHkzea A
lY;a fudanua tsu] rLeS Jh xq:os ue% AA74AA

dqxqjL; xq:a izksDra] feF;k jkxkfn latqra A
dqU;kua izksDra yksds] dqfyaxh vlqg Hkkouk AA75AA

dqxq:a jkx laca/ka] feF;k fnLVh p fnfLVra A
jkx nks"k e;a feF;k] bUnzh bR;kfn lsoua AA76AA

feF;k le; feF;a p] iz—fr feF;k izdkl;s A
lq) fnLVh u tkuars] dqxq: lax fooftZra AA77AA

कुगुरूं कुन्यानं प्रोक्तं, सल्यं त्रि दोष संजुतं ।
कसायं वर्धनं नित्यं, लोक मूढस्य मोहितं ।।78।।

bfUnz;kuka euksukFkk] iljara izorZrs A
fol;a fo"ke fnLVa p] eera feF;k Hkwr;a AA79AA

vu`ra mRlkga —Rok] vHkkoa vlqga ija A
ek;k vu`r vlR;L;] dqxq:a lalkj fLFkra AA80AA

vkykia vlqga okD;a] vkjfr jkSnz latqra A
Øks/k yksHk vuarkua] dqfyaxh dqxq:a Hkosr~ AA81AA

कुगुरूं पारधी संजुक्तं, संसारे वन आश्रयं ।
लोक मूढस्य जीवस्य, अधर्मं पासि बंधनं ।।82।।

vkjaMrs oua thok] o`"k Mky ikj/kh dja A
foLokla vga c/kas] yksd ew<+L; fda i‘;rs AA83AA

dqxq:a v/keZ iL;arks] vnsoa —r rkMdh A
fodgk jkx naM tkya] ikl foLokl ew<;a AA84AA

वनं जीवा गणं रूदनं, अहं बंधंति जन्मयं ।
अगुरूं लोकमूढस्य, बंधते जन्म जन्मयं ।।85।।

vxqjL; xq:a ekU;s] ew< fnfLV p laxrk A
rs ujk uj;a tkafr] lq) fnLVh dnkpuk AA86AA

vu`ar vpsra izksDra] ftu nzksgh opu yksiua A
foLokla ew< thoL;] fuxks;a tk;rs /kqoa AA87AA

nlZu HkzLV xq:LpSo] vnlZua izksDra lnk A
ekurs feF;k fnLVh p] u ekurs lq) fnfLVra AA88AA

dqxq:a laxrs tsu] ekurs Hk; ykt;a A
vklk Lusg yksHka p] ekurs nqxZfr Hkktua AA89AA

dqxq:a izksDra tsu] opua rL; foLoklra A
foLokla tsu drZO;a] rs ujk nq\"k Hkktua AA90AA

dqxq:a xzaFk latqDra] dq/keZa izksDra lnk A
vlR; lfgrks fgalk] mRlkga rL; Øh;rs AA91AA

rs /keZ dqefr feF;kra] vU;kuaa jkx ca/kua A
vkjk/;a tsu dsukfi] lalkjs nq\"k dkjua AA92AA

v/keZa /keZ izksDra p] vU;kua U;ku mP;rs A
vpsra vlkLora oans] v/keZa lalkj Hkktua AA93AA

dqxq:a v/keZ izksDra p] dqfyaxh v/keZ lafpra A
ekurs vHkO; thoL;] lalkjs nq"k dkjua AA94AA

v/keZa y{k.kLpSo] vu`ra vpsra Jqra A
mRlkga lfgrks fgalk] fgalkuanh ftukxea AA95AA

fgalkuanh vu`rkuanh] Lrs;kuan vcaHk;a A
jkSnz /;kua p laiwuZa] v/keZa nq"k nk:ua AA96AA

vkjfr jkSnz latqDra] rs /keZa v/keZ latqra A
jkxkfn feJ laiwuZa] v/keZa lalkj Hkktua AA97AA

fodgk jkx laca/ka] fol;a d"kk;a lnk A
vu`ra jkx vkuana] rs /keZa v/keZ mP;rs AA98AA

fodgk izekua vlqga p] uafnra vlqg Hkkouk A
eera dke :isu] dfFkra ouZ folsf"kra AA99AA

fL=;a dke :isu] dfFkra ouZ folsf"kra A
rs ujk uj;a tkafr] /keZ jRua foyksfira AA100AA

jkT;a jkx mRik|ars] eera xkjo fLFkra A
jkSnz /;kua p vkjk/;a] jkT;a ouZ folsf"kra AA101AA

fgalkuanh p jkT;a p] vu`rkuan vlkLora A
dfFkra vlqg Hkkosu] lalkjs Hkzeua lnk AA102AA

Hk;L; Hk;HkhrL;] vu`ra nq"k Hkktua A
Hkkoa fodfyra tkafr] /keZ jRua u lw>rs AA103AA

pkSjL; mRik|rs Hkkoa] vuFkZa lks laxh;rs A
vlq) ifjuke frLVars] /keZ Hkko u fnLVrs AA104AA

pkSjL; Hkkoua fnLVk] vkjfr jkSnz latqra A
Lrs;kuan vkuana] lalkjs nq"k nk:ua AA105AA

pksjh —r ozr/kkjh p] ftu mDra in yksiua A
vlkLora vu`ra izksDraa] /keZ jRu foyksfira AA106AA

fodgk v/keZ ewyL;] folua v/keZ lafpra A
ts ujk Hkko frLVars] nq"k nk:ua iqu% iqu% AA107AA

twvk vlq) HkkoL;] tksbra vu`ra lzqra A
ifj.k; vkjfr latqDra] twvk uj; Hkktua AA108AA

ekla jkSnz /;kuL;] laewPNZu t= frLVrs A
tya dan ewyL;] lkda laewPNZuLrFkk AA109AA

Lokna fopfyra tsu] laewNZua rL; mP;rs A
ts ujk rL; HkqDra p] fr;Zap uj; fLFkra AA110AA

fony la/kku ca/kkua] vuqjkxa tL; xh;rs A
euL; Hkkoua —Rok] ekla rL; u lq);s AA111AA

Qya laiwuZ HkqDra p] laeqNZu =l foHkzea A
thoL; mRiUua fnLVk] fgalkuanh ekla nw"kua AA112AA

e|a eeRo Hkkosu] jkT;a vk:< fparua A
Hkk"kk lqf) u tkuars] e|a rL; folafpra AA113AA

vu`ra vlR; Hkkoa p] dk;kZdk;Z u lw>;s A
rs ujk e|ik gksafr] lalkjs Hkzeua lnk AA114AA

ftu mDra u lk/kZUrs] feF;k jkxkfn Hkkouk A
vu`ra u`r tkuafr] eera eku Hkwr;a AA115AA

lq) rRoa u osnars] vlq)a lq) xh;rs A
e|a eeŸk HkkoL;] e| nks"ka tFkk cq/kS% AA116AA

ftu mDra lq) rRokFkZa] tsu lk/kZa vozra ozrh A
vU;kuh feF;k eeŸkL;] e|s vk:< rs lnk AA117AA

foLok vklDr vkjDra] dqU;kua jers lnk A
uj;a tL; l˜koa] rs Hkko foLok fnfLVra AA118AA

ikj/kh nqLV l˜koa] jkSnz /;kua p latqra A
vkjfr vkjDra tsu] rs ikj/kh p latqra AA119AA

ekU;rs nqLV l˜koa] opua nqLV jrks lnk A
fparua nqLV vkuana] rs ikj/kh fgalk uafnra AA120AA

foLokla ikj/kh nqLVk] eu dwM opu dwM;a A
deZuk dwM drZO;a] foLokla ikj/kh latqra AA121AA

ts tho iaFk ykxars] dqiaFka tsu fnLVrs A
foLokla nqLV laxkfu] rs ikj/kh nq\"k nk:ua AA122AA

lalkj ikj/kh foLokla] tUe e`R;qa p izkIr;s A
ts tho v/keZ foLokla] rs ikj/kh tUe tUe;a AA123AA

eqfDr iaFka rRo lk/kZa p] yksdkyksda [ yksfdra A
iaFk HkzLV vpsrL;] foLokla tUe tUe;a AA124AA

ikj/kh ikfl tUeL;] v/keZa ikfl vuar;a A
tUe tUea p nqLVa p] izkIra nq\"k nk:ua AA125AA

ftu fyaxh rÙo osnars] lq) rRo izdklda A
dqfyaxh rÙo yksiars] ijiapa /keZ mP;rs AA126AA

rs fyaxh ew<+ fnLVh p] dqfyaxh foLokla —ra A
nqjcqf) ikfl ca/kars] lalkjs nq\"k nk:ua AA127AA

ikj/kh ikfl eqDrL;] ftu mDra lk/kZa /kqoa A
lq) rRoa p lk/kZa p] vIi l˜ko fpfUgra AA128AA

Lrs;a vuFkZ ewyL;] foVaca vlqg mP;rs A
lalkjs nq\"k l˜koa] Lrs;a nqxZfr Hkktua AA129AA

euL; fparua —Rok] Lrs;a nqxZfr Hkkouk A
—ra vlq) deZL;] dwM ln~Hkko jrks lnk AA130AA

Lrs;a vnŸka fpars] o;ua vlq)a lnk A
ghu—r dwM HkkoL;] Lrs;a nqxZfr dkj.ka AA131AA

feF;k ek;k izksDra p ] vlR;a lR; mP;rs A
ftu nzksgh opu yksiars ] dqxq:a nqxZfr Hkktua AA 313AA

Lrs;a nqLV izksDra p] ftu o;u foyksfira A
vFkZa vuFkZ mRik|ars] vLrs;a ozr [kaMua AA132AA

loZU;a eq\"k okuh p] lq) rÙo lekpjsr~ A
ftu mDra yksiua —Rok] Lrs;a nqxZfr Hkktua AA133AA

nlZua U;ku pkfj=a] e; ewfrZ U;ku latqra A
lq)kRek rÙo yksiars] Lrs;a nqxZfr Hkktua AA134AA

ijnkjk jrks Hkkoa] ijiapa —ra lnk A
eera vlq) HkkoL;] vkykia dwM mP;rs AA135AA

vcaHka dwM l˜koa] eu opuL; Øh;rs A
rs ujk ozr ghuL;] lalkjs nq\"k nk:u AA136AA

d\"kk;a tsu fodgL;] pØ bUnz ujkf/kik A
Hkkoua r= frLVars] ij nkjk jrks ujk AA137AA

dke dFkk p ouZRoa] opua vkyki jatua A
rs ujk nq\"k lkgars] ij nkjk jrks lnk AA138AA

fodgk vJqr izksDra p] dkekFkZa Jqr mDr;aA
Jqra vU;ku e;a ew

ifj.kkea tL; fopyars] foHkzea :i fparua A
vkykia Jqr vkuana] fodgk ijnkj lsoua AA140AA

eukfn dk; fopyafr] bfUnz; fo\"k; jaftra A
ozr \"kaM loZ /keZL;] vu`r vpsr lk/kZ;a AA141AA

fo\"k;a jaftra tsu] vu`rkuan latqra A
iqU; l˜ko mRiknars] nks\"ka vkuanua —r AA142AA

,rkfu jkx laca/ka] en vLVa jers lnk A
eera vlR; vkuana] en vLVa uj;a ira AA143AA

vlR;a vlkLora jkxa] mRlkga ijiapa jrks A
ljhjs jkx fo)ars] rs iqu% nqxZfr Hkktua AA144AA

tkfr dqy lq:ia p] vf/kdkja U;kua ria A
cya flYi vk:<+a] en vLVa lalkj Hkktua AA 145 AA

tkfra p jkx e;a fpars] vu`ra u`r mP;rs A
eera Lusg vkuana] dqy vk:<+ jrks lnk AA146AA

रूपं अधिकारं दिस्टा, रागं व्रिद्धंति जे नरा ।
ते अन्यान मयं मूढा, संसारे दुष दारूनं ।।147।।

dqU;kua ri rIra p] jkxa fo)afr rs rik A
rs rkfu ew< l˜koa] vU;kua ri Jqra fØ;k AA148AA

vus; ri rIrkua] tUeua dksM dksfMfHk A
Jqra vus; tkuars] jkx ew< e;a lnk AA149AA

ekua jkx lac/ka] ri nk:u uara Jqra A
lq) rÙoa u iL;afr] eera nqxZfr Hkktua AA150AA

d\"kk;a tsu vuarkua] jkxa p vu`ra —ra A
foLokla nqcqZf) fpars] rs ujk nqxZfr Hkktua AA151AA

yksHka vu`ra l˜koa] mRlkga vu`ra —ra A
rL; yksHka izkIra p] ra yksHka uj;a ira AA152AA

yksHka dqU;ku l˜koa] vuk|a Hkzers lnk A
vfr yksHk fparrs ;su] ra yksHka nqxZfr dkjua AA153AA

vlkLora yksHk —Roa p] vus; d\"Va —ra lnk A
psruk y\";uks ghuk] yksHka nqxZfr ca/kua AA154AA

ekua p vlR; jkxa p] fgalkuanh p nk:ua A
ijiapa fparrs ;su] lq) rÙoa u iL;rs AA155AA

मानं असास्वतं कृत्वा, अनृतं राग नंदितं ।
असत्यं आनंद मूढस्य, रौद्र ध्यानं च तिस्टते ।।156।।

ekua iqU; mRik|ars] nqcqZf) vU;kua Jqra A
feF;k e; ew< fnLVh p] vU;ku :ih u lal;% AA157AA

ekuL; fparua nqcqZf)] cqf) ghuks u lal;% A
vu`ra u`r tkuars] nqxZfr iL;fr rs ujk AA158AA

ekua ca/ka p jkxa p] vFkZa fofparua uar;a A
fgalkuanh p nks\"ka p] vu`ra mRlkga —ra AA159AA

ekua jkx laca/ka] ri nk:ua uara Jqra A
vu`ra vpsr l˜koa] dqU;kua lalkj Hkktua AA160AA

ek;k vu`r jkxa p] vlkLora ty foanqor~ A
/ku ;kSou vHkz iVyL;] ek;k ca/ku fda djksfr AA161AA

ek;k vlq) ifj.kkea] vlkLora lax laxrs A
nqLV uLVa p l˜koa] ek;k nqxZfr dkjua AA162AA

ek;k vuarkua —Rok] vlR;s jkx jrks lnk A
eu opu dk; drZO;a] ek;kuanh p rs tM+k AA163AA

ek;k vkuan latqDra] vu`ra vpsr Hkkouk A
eu opu dk; drZO;a] nqcqZf) foLokl nk:ua AA164AA

ek;k vpsr iqU;kFkZa] iki deZa p foz)ars A
lq) fnfLV u iL;ars] feF;k ek;k uj;a iar AA165AA

dksgkfXu vlkLora izksDra] ljhja eku ca/kua A
vlkLora rL; mRik|ars] dksgkfXu /keZ yksiua AA166AA

,rr~ Hkkoua —Rok] v/keZa rL; iL;rs A
jkxkfn ey latqDra] v/keZa lks laxh;rs AA167AA

lq) /keZa p izksDra p ] psru y“;uks lnk A
lq) nzO;kfFkZd u;su] /keZa deZ foeqDr;a AA 168 AA

/keZa p vkRe /keZa p ] jRu=;a e;a lnk A
psruk y“;uks tsu] rs /keZa deZ foeqDr;a AA 169 AA

/keZ /;kua p vkjk/;a] moadkja p fLFkra A
ghaadkja Jhaadkja p] f= moadkja p lafLFkra AA 170 AA

/keZ /;kua f=yksda p] yksdkyksda p lkLora A
dqU;kua f= fofueqZDra] feF;k ek;k u fnLVrs AA 171 AA

mÙke f“kek mRik|ars] mÙke rÙo izdklda A
eeya vIi l˜koa] mÙke /keZa p fuLp;a AA 172 AA

feF;k le; feF;k p ] jkxkfn ey fooftZra A
vlR;a vu`ra u fnLVars] eeya /keZ lnk cq/kS % AA 173 AA

/keZa mÙke /keZa p ] feF;k jkxkfn “kafMra A
Psrukpsrua nzO;a] lq) rÙo izdklda AA 174 AA

/keZa vFkZ frvFkZa p ] frvFkZ osnafr tRiqUk% A
“kV~ deya f= moadkja ] /keZ /;kua p tksbra AA 175AA

/keZa p vIi l˜koa] feF;k ek;k fudanua A
lq) rÙoa p vkjk/;a] ghaadkja U;ku e;a /kqoa AA 176 AA

inLra fiaMLra tsu ] :iLra foDr :Ik;a A
prq /;kua p vkjk/;a] lq)a lafed nlZua AA 177 AA

inLra in osnars ]vFkZ lCnkFkZ lkLora A
O;atua rÙo lk/kZa p ] inLra r= latqra AA 178 AA

dqU;kua f= u iL;ars ]Nk;k feF;k fo“kafMra A
foatua p inkFkZa p] lk/kZa U;ku e;a /kqoa AA 179 AA

inLra lq) ina lk/kZa ] lq) rÙo izdklda A
lY;a =;a fujks/ka p] ek;k feF;k u fnLVrs AA 180 AA

inLra yksdyksdkara] yksdkyksd izdklda A
foatua lkLora lk/kZa] moadkja p foanrs AA 181 AA

vax iwoZa p tkuars] inLra lkLora ina A
vu`ra vpsr frDra p ] /keZ /;ku ina /kqoa AA 182AA

fiaMLra U;ku fiaML;] LokRe fpark lnk cq/kS % A
fujks/kua vlR; HkkoL;] mRik|a lkLora ina AA 183AA

vkRe l˜ko vkjDra ] ij nzO;a u fpar;s A
U;ku e;ks U;ku fiaML;] psr;afr lnk cq/kS % AA 184 AA

:iLra loZ fpnzwia] vk/kZ Å/kZa p e/;;a A
lq) rÙo fLFkjh Hkwra] ghaadkjsu tksbra AA 185 AA

fpn~:ia loZ fpnqzia ] /keZ /;kua p fuLp;a A
feF;kr jkx eqDra p] eeya fueZya /kqoa AA 186 AA

:iLra vgZar :isu] ghaadkjsu fnLVrs A
moadkjL; Å/kZL;] Å/kZa p lq)a /kqoa AA 187 AA

:ikrhr foDr :isu ] fujatua U;ku e;a /kqoa A
efr Jqr vof/ka fnLVk ] euitZ; dsoya /kqoa AA 188 AA

vuar nlZua U;kua] ohtZa uar lkSz“;;a A
loZU;a lq) nzO;kFkZa ] lq)a lafed nlZua AA 189 AA

izfr iwuZa lq) /keZL; ] vlq)a feF;k frDr;a A
lq) lafed lalq)a] lk/kZa lafed fnfLVra AA 190 AA

nso xq: /keZ lq)L;] lk/kZa U;ku e;a /kqoa A
feF;k f=fo/k eqDra p] lafeDra lq)a /kqoa AA 191AA

nso nsokf/knsoa p] xq: xzaFka p eqDr;a A
/keZa lq) pSrU;a] lk/kZa lafEkDra /kqoa AA 192 AA

lafeDra tL; thoL;] nks“ka rL; u iL;rs A
u rq lafeDr ghuL;] lalkjs Hkzeua lnk AA 193 AA

lafeDra tL; gn;a lk/kZa] ozr ri fØ;k latqra A
lq) rÙoa p vkjk/;a] eqfDr xkeh p lal; % AA 194AA

fyaxa p ftua izksDra] f=; fyax ftukxea A
mÙke e/;e t?kU;a p] fØ;k =siu latqra AA 195 AA

mÙkea ftu :oh p] e/;ea p efr Jqra A
t?kU;a rÙo lk/kZa p] vfojra lafed fnfLVra AA 196 AA

fyaxa f=fo/ka mDra] prqFkZ fyax u mP;rs A
ftu lklus izksDra p ] lafed fnfLV fols“kra AA 197 AA

t?kU;a vozr ukea p] ftu mDra ftukxea A
lk/kZa U;ku e;a lq)a ] nl v“V fØ;k latqra AA 198 AA

lafeDra lq) /keZL;] ewy xquL; mP;rs A
nkua pRokfj ik=a p ] lk/kZa U;ku e;a /kqoa AA 199 AA

nlZu U;ku pkfj=a] folsf“kra xqu itZ;a A
vuLrfera lq) HkkoL;] Qklw ty ftukxea AA 200 AA

,rr~ fØ;k latqDra] lq) lafeDr /kkjuk A
Izfrek ozr riLpSo] Hkkouk d`r lk/kZ;a AA 201AA

vU;k lafeDr lafeDra] Hkko osnd milea A
{kkf;da lq) HkkoL;] lafeDra lq)a /kqoa AA 202 AA

mikns; xq.k inoh p] lq) lafeDr Hkkouk A
inoh pRokfj lk/kZa p] ftu mDra lq) fnfLVra AA 203AA

efr U;kua p mRiknars] deyklus daB fLFkra A
moadkja lk/kZa p ] frvFkZa lk/kZa /kqoa AA 204AA

dqU;kua f= fofueqZDra] Nk;k feF;k frDr;a A
moa fg;a fJ;a lq)a] lk/kZa U;ku iapea AA 205 AA

nsoa xq:a /keZ lq)L; ] lq) rÙo lk/kZa /kqoa A
lafed fnfLV lq)a p] lafeDra lafed fnfLVra AA 206 AA

lafeDra tL; lq)a p] ozr ri latea lnk A
vus; xqu frLVars] lafeDra lk/kZa cq/kS AA 207 AA

tL; lafeDr ghuL;] mxaz ro ozr latqra A
late fØ;k vdktZa p] ewy fcuk o`{ka tFkk AA 208 AA

lafeDra tL; ewyL;] lkgk ozr Mky uaruarkbZ A
vojsfo xq.kk gksafr] lafeDra tL; fgn~;L; AA 209 AA

lafeDr fcuk thok] tkuS vaxkbZ Jqr cgqHks;a A
vus;a ozr pjua] feF;k ri okfVdk thoks AA 210 AA

lq) lafeDr mDra p ] jRu=;a latqra A
lq) rÙoa p lk/kZa p] lafeDrh eqfDr xkfeuks AA 211 AA

lafeDra tL; frDra p ] vus; foHkze ts jrk A
feF;k e; ew<+ fnfLV p ] lalkjs Hkzeua lnk AA 212 AA

lafeDra tsu mRiknars ] lq) /keZ jrks lnk A
nks“ka rL; u iL;ars] jtuh mn; HkkLdja AA 213 AA

lafeDra tL; u iL;ars] va/k ,o ew<+a =;a A
dqU;kua iVya tL;] dkslh mn; HkkLdja AA 214AA

lafeDra tL; lzwoars] Jqr U;ku fop“;ua A
U;kusu U;ku mRiknars ] yksdkyksdL; iL;rs AA 215 AA

lafeDra TkL; u iL;ars] vlk/kZa ozr latea A
rs ujk feF;k Hkkosu] thforksfi] e`ra Hkosr~ AA 216 AA

mn;a lafeDr gn;a tL;] f=yksda eqnea lnk A
dqU;kua jkx frDra p ]feF;k ek;k foyh;rs AA 217 AA

lafeDr lfgr uj;fEe] lafeDr ghuks u pfØ;a A
lafeDra eqfDr ekxZL;] ghu lafEkDr fuxksn;a AA 218 AA

lafeDr latqÙk ik=L;] rs mÙkea lnk cq/kS A
ghu lafeDr dqyhuL;] vdqYkh vik= mP;rs AA 219 AA

frvFkZa lafeDra lk/kZa] rhFkZadj uke lq);s A
deZa f“kifr f=fo/ka p] eqfDr iaFk fl)a /kqoa AA 220 AA

lafeDra tL; fparars] ckjackjsu lk/kZ;a A
nks“ka rL; fouL;afr] fla?k erax twFk;a AA 221 AA

lafeDra lq) /kqoa lk/kZa ] lq) rÙo izdklda A
frvFkZa lq) laiwuZa ]lafeDra lkLora ina AA 222 AA

tLl gn;a lafeDrL;] mn;a lkLora fLFkja A
rL; xquL; ukFkL;] vlD; xq.k vuar;a AA 223AA

lafeDra fnLVrs tsu] mn;a f= Hkqou=;a A
yksdkyksd f=yksda p] vkyckys eq“ka t;k AA 224AA

ewyxqua p mRiknars] Qya iap u fnLVrs A
cM+ ihiy fiy“kquh p ] ikdj mnacjLrFkk AA 225AA

Qykfu iap frDrafr] =lL; j“;ukFkZ;a A
vrhpkj mRiknars] rL; nks“k fujks/kua AA 226AA

vUua tFkk Qya iqgia] chat laewNZua tFkk A
rFkkfg nks“k frDrars] vus; mRik|rs tFkk AA 227AA

e|a p eku laca/ka] eera jkx iwfjra A
vlq)a vkykia okD;a ] e| nks“k laxh;rs AA 228AA

la/kkua laewNZua tsu] frDrafr ts fop“;ua A
vuar Hkko nks“ksu ] u djksfr lq) fnfLVra AA 229AA

ekla Hk“;rs tsu] yksuh eqgwrZ xrLRFkk A
u HkqDra u mDra p] O;kikja u p Øh;rs AA 230AA

nks nkfj;k egh nqX/ka ] ts ujk HkqDr Hkkstua A
Lokna fopfyrs tsu ] HkqDra ekal nks“kua AA 231AA

e/kqja e/kqjLpSo ] O;kikja u p Øh;rs A
e/kqja feflzrs tsu] f} eqgwrZa laewNZua AA 232AA

laewNZua tFkk tkuars] lkda iqgikfn i=;a A
frDrars u p HkqDra p ] nks“ka ekal mP;rs AA 233 AA

dana chat tFkk us;a ] laewNZua fonyLrFkk A
O;kikjs u p HkqDra p] ewyxqua izfr iky;s AA 234AA

nlZua U;ku pkfj=a] lk/kZa lq)kRek xqua A
rÙo fuR; izdklsu] lk/kZa U;ku e;a /kqoa AA 235AA

nlZua rÙo lk/kZa p] frvFkZa lq) fnfLVra A
e; ewfrZ laiwuZa p] LokREk nlZu fparua AA 236AA

nlZua lIr rÙokua] noZ dk; inkFkZda A
tho nzO;a p lq)a p] lk/kZa lq)a njlua AA 237AA

nlZua vk/kZ Å/kZa p] e/; yksdsu fnLVrs A
“kV~ deya fr vFkZa p] tks;a lafed nlZua AA 238AA

nlZua t= mRik|ars] r= feF;k u fnLVrs A
dqU;kua eyLpSo] frDra tksxh lekpjsr~ AA 239AA

eya foeqDr ew<+kfn] iap foalfr u fnLVrs A
vklk Lusg yksHka p ] xkjo f= foeqDr;a AA 240AA

nlZua lq) nokZFkZa ] yksd ew<+a u fnLVrs A
tL; yksda p lk/kZa p] frDrrs lq) fnfLVra AA 241AA

nso ew<+a p izksDra p ]Øh;rs tsu ew<+;a A
nqcqZf) mRiknrs thok] rkor~ fnfLV u lq);s AA 242AA

vnsoa nso mDra p ] ew<+ fnfLV izdhfrZra A
vnsoa vlkLora ;su] frDrrs lq) fnfLVra AA 243AA

ik“kaMh ew<+ tkuars ] ik“kaM foHkze jrks lnk A
ijiapa iqn~xykFkZa p] ik“kaMh ew<+ u lal;% AA 244AA

vu`ra vpsr mRiknars ]feF;k ek;k yksdjatua A
ik“kaMh ew<+ foLokla] uj;a irafr rs ujk AA 245 AA

ik“kaMh opu foLokla] le; feF;k izdkl;s A
ftu nzksgh nqcqZf) tsu] vkjk/;a uj;a ira AA 246 AA

ik“kaMh dqefr vU;kuh] dqfyaxh ftu mDr yksiua A
ftufyaxh feJsu ;] ftu nzksgh opu yksiua AA 247AA

ik“kaMh mDr feF;kra] opua foLokl u Øh;rs A
mDra p lq) fnfLV p] njlua ey foeqDr;a AA 248AA

en vLVa eku laca/ka] d“kk;a nks“k foeqDr;a A
nlZua eya u fnLVars] lq) fnfLV lekpjsr~ AA 249AA

U;kua rÙokfu osnars] lq) rÙo izdklda A
lq)kRek frvFkZa lq)a] U;kua U;ku iz;kstua AA 250AA

U;kusu U;kuekyaca] iap nhfIr izfLFkra A
mRiUua dsoya U;kua] lq)a lq) fnfLVRka AA 251AA

U;kua ykspu HkO;L;] ftu mDRka lk/kZa /kqoa A
lq;a ,rkfu foU;kua] lq) fnfLV lekpjsr~ AA 252 AA

vkpjua fLFkjh Hkwra] lq) rÙo frvFkZda A
moadkja p osnars] frLVRks lkLora /kqoa AA 253AA

vkpjua f}fo/ka izksDra] lafeDra la;ea /kqoa A
izFkea lafeDr pjuL;] fLFkjh HkwrL; latea AA 254AA

pkfj=a latea pjua] lq) rÙo fujh“;ua A
vkpjua vof/ka fnLVk] lk/kZa lq) fnfLVra AA 255 AA

ik=a f=fo/k tkuars] nkua rL; lqHkkouk A
ftu :oh mRd`“Va p] vozra t/kU;a Hkosr~ AA 256AA

mÙkea ftu :oh p ] ftu mDra lekpjsr~ A
frvFkZa tks;rs tsu] Å/kZ vk/kZa p e/;ea AA 257AA

“kV~ deya f= moadkja] >kua >k;afr lnk cq/kS A
iap nhIra p osnars ] LokRe njlu njlua AA 258AA

vo/ka tsu laiwuZa ] _tq foiqya p fnLVrs A
euitZ; dsoya p ] ftu :oh mÙkea c/kS AA 259AA

mRd`“Va Jkoda tsu] e/; ik=a p mP;rs A
efr lqzr U;ku laiwuZa] vo/ka Hkkouk d`ra AA 260AA

vU;k osnd lafeDra] milea lk/kZa /kqoa A
inoh f}rh; vkpk;Za p] e/; ik= lnk c/kS AA 261AA

moadkja p osnUrs ] ghadkja lqzr mP;rs A
vp“;q nlZu tks;ars] e/; ik= lnk cq/kS AA 262 AA

izfrek ,dknla tsu] ozr iap vuqozra A
lk/kZa lq) rÙokFkZa ] /keZ /;kua p /;k;rs AA 263AA

vozra f=fr; ik=a p] nso lkL= xq: ekurs A
lÌgafr lq) lafeDra] lk/kZa U;ku e;a /kqoa AA 264AA

lq) fnfLV p laiwuZa ] ey eqDra lq) Hkkouk A
efr deyklus dabs ] dqU;kua f=fof/k eqDr;a AA 265AA

feF;k f=fo/k u fnLVars ] lY;a =;a fujks/kua A
lq/na p lq) nokZFkZa] vfojr lafed fnfLVra AA 266 AA

f=fof/k ik=a p nkua p] Hkkouk fparrs c/kS A
lq) fnfLV jrks thok ] vëkou y“; frDr;a A 267AA

uhp brj vi rsta p] ok;q i`Foh ouLirh A
fody=;L; tksuh p] vëkou y“; frDr;a AA 268AA

lq) lafeDr latqDra] lq) rÙo izdklda A
rs ujk nq“k ghuL;] ik= nku jrks lnk AA 269AA

ik= nkua p pRokfj] U;kua vkgkj Hks“kta A
vHk;a p Hk;a ukfLr] nkua ik= lnk cq/kS AA 270AA

U;ku nkua p U;kua p ] vkgkj nku vkgkj;a A
voa/k Hks“ktLpSo] vHk;a vHk; nku;a AA 271AA

ik= nkua p lq)a p ] deZa f“kifr lnk cq/kS A
ts ujk nku fparars ] vfojra lafed fnfLVRka AA 272AA

ik= nkua oV chat] /kjuh foz)afr tsrok A
U;ku foz)afr nkua p] nkua fpark lnk cq/kS AA 273AA

ik= nku eks“; ekxZL;] dqik=a nqxZfr dkjua A
fopkjua HkO; thokua] ik= nku jrks lnk AA 274AA

dqxq: dqnso mDra p] dq/keZa izksDra lnk A
dqfyaxh ftu nzksgh p ] feF;k nqxZfr Hkktua AA 275AA

rL; nkua p fou;a p] dqU;kuh ew<+ fnfLVra A
rL; nku fparua ;su] lalkjs nq“k nk:ua AA 276AA

ik= vik= fols“kRoa ] iUux xoa p mP;rs A
r`.k HkqDra p nqX/ka p ] nqX/k HkqDra fo“ka iqu% AA 277AA

ik= nkua p Hkkosu ] feF;k fnLVh p lq);s AA
Hkkouk lq) laiwuZa] nkua Qya LoxZ xkfeuks AA 278AA

ik= nku jrks thok] lalkj nq“; fuik;rs A
dqik= nku jrks thok] uj;a ifrra rs ujk AA 279AA

ik= nkua p izfriwuZa ] izkIra p ijea ina A
lq) rÙoa p lk/kZa p] U;ku e;a lk/kZa /kqoa AA 280AA

ik=a izeksnua d`Rok ] f=yksda eqn mP;rs A
t= t= mRik|ars ] izeksna r= mP;rs AA 281AA

ik=L; vH;kxra d`Rok ] f=yksda vH;kxra Hkos A
t= t= mRik|ars ] r= vH;kxra Hkosr~ AA 282 AA

ik=L; fparua d`Rok] rL; fpark l fpar;s A
psr;afr izkIra o`f)a] ik= fpark lnk cq/kS AA 283AA

dqik=a vH;kxra d`Rok] n qxZfr vH;kxra Hkosr~ A
lqxfr r= u fnLVars ] nqxZfra p Hkos Hkos AA 284AA

dqik=a izeksnua d`Rok] bUnzh bO;kfn Fkkoja A
frfj;a uj; izeksna p] dqik= nku Qya lnk AA 285AA

ik= nkua p lq)a p] nk=a lq) lnk Hkosr~ A
r= nkua p eqDrL; ] lq) fnLVh lnk e;a AA 286AA

ik= fl“;ka p nk=L;] nk= nkua p ik=;a A
nk= ik=a p lq)a p ] nkua fueZyra lnk AA 287AA

nk=a lq) lafeDra ] ik=a r= izeksnua A
nk= ik=a p lq)a p ] nkua fueZyra lnk AA 288AA

ik=a t= lq)a p ] nk=a izeksn dkjua A
ik= nk= lq)a p] mDra nku ftukxea AA 289AA

feF;k fnLVh p nkua p] ik=a u x`fgrs iqUk% A
tfn ik=a x`fgrs nkua] ik=a vik= mP;rs AA 290AA

feF;k nku fo“ka izksDra ] ?k`r nqX/ka foukl;s A
uhp laxsu nqX/ka p] xq.ka uklfUr tRiqu% AA 291AA

feF;k fnLVh laxsu ] xq.ka p fuxqZua Hkosr~ A
feF;k fnLVh thoL;] laxa frtafr lnk cq/kS % AA 292AA

feF;krh laxrs tsu] nqxZfr Hkofr rs ujk A
feF;k lax fofueqZDra] lq) /keZ jrks lnk AA 293AA

feF;k lax u drZO;a ] feF;k okl u okflra A
nwjsfg R;tafr feF;kRoa] nslks R;kxa p frDr;a AA 294AA

feF;k nwjsfg okpars] feF;k lax u fnLVrs A
feF;k ek;k dqVqEcL;] frDrs fojps lnk cq/kS AA 295AA

feF;kra ije nq“;kuh] lafeDra ijea lq“ka A
r= feF;k ek;k R;Drafr] lq)a lafeDra lk/kZ;a AA 296AA

vuLrfera cs ?kfM+;a p ] lq) /keZ izdkl;s A
lk/kZa lq) rÙoa p] vuLrfera jrks ujk AA 297AA

vuLrfera d`ra tsu] eu op dk;a d`ra A
lq) Hkkoa p Hkkoa p ] vuLrfera izfriky;s AA 298AA

vuLrfera tsu ikyars] oklh Hkkstu frDr;s A
jkf= Hkkstu d`ra tsu] HkqDra rL; u lq);s AA 299AA

“kkna Lokna ihoa p] ysia vkgkj Øh;rs A
oklh Lokn fopyars ] frDra vuLrfera d`ra AA 300 AA

vuLrfera ikyrs tsu ] jkxkfn nks“k oafpra A
lq) rÙoa p Hkkoa p ] lafed fnLVh p iL;rs AA 301 AA

lq) rÙoa u tkuars] u lafeDra lq) Hkkouk A
Jkoax r= u mRiknars] vuLrfera u lq);s AA 302AA

ts ujk lq) fnLVh p] feF;k ek;k u fnLVrs A
nsoa xqja lqzra lq)a] laeÙka vuLrfera ozra AA 303 AA

ikuh xkfyra tsukfi] vfgalk fpÙk lad;s A
foyfNra lq) Hkkosu] Qklw ty fujks/kua AA304AA

tho j“;k “kV~ dk;L;] lad;s lq) Hkkoua A
lzkoxa lq) fnLVh p ] tya Qklw izorZrs AA 305AA

tya lq)a eu% lq)a p] vfgalk n;k fu:iua A
lq) fnLVh izek.ka p] vozra lzkox mP;rs AA 306AA

vfojra lzkoxa tsu] “kV~ deZa izfriky;s A
“kV~ deZa f}fo/kLpSp ]lq)a vlq)a iL;rs AA 307AA

lq)a “kV~ deZa tsu] HkO; tho jrks lnk A
vlq)a “kV~ deZa tsu] vHkO; tho u lal;% AA 308AA

lq)a vlq)a izksDra p] vlq)a vlkLora d`ra A
lq)a eqfDr ekxZL;] vlq)a nqxZfr dkjua AA 309AA

vlq)a izksDrLpSo ] nsofy nsoafi tkurs A
“ks=a vuar fgaMars] vnsoa nso mP;rs AA 310 AA

feF;k e; ew<+ fnLVh p] vnsoa nso ekurs A
ijiapa tsu d`ra lk/kZa] ekurs feF;k fnfLVra AA 311AA

xazFka jkx latqDra ] d“kk;a p e;a lnk A
lq) rÙoa u tkuars] rs dqxq:a xq: ekurs AA 312AA

vusd ikB iBuars] oanuk Jqr Hkkouk A
lq) rÙoa u tkuars ] lkekf;d feF;k ekurs AA 314AA

latea vlq)a tsu] fgalk tho fojks/kua A
late lq) u iL;ars ] rs late feF;k latea AA 315AA

vlq) ri rIra p] rhoz milxZa lga A
lq) rÙoa u iL;ars ] feF;k ek;k ria d`ra AA 316AA

nkua vlq) nkuL;] dqik=a nh;rs lnk A
ozr Hkaxa d`ra ew<+k ] nkua lalkj dkjua AA 317AA

;s “kV~ deZ ikyars] feF;k vU;ku fnLVRks A
rs ujk feF;k fnLVh p ] lalkjs Hkzeua lnk AA 318AA

;s “kV~ deZ tkuars ] vus; foHkze Øh;rs A
feF;kr xq: iL;ars] nqxZfr Hkktu rs ujk AA 319AA

“kV~ deZa lq) mDRka p ] lq) le; lq)a /kqoa A
ftu mDra “kV~ deZa p] dsofy fnfLV latqra AA 320AA

nso nsokf/knsoa p ]xq: xazFka eqDra lnk A
Lok/;k; lq) /;k;ars] latea latea Jqra AA 321AA

Rkia p vIi l˜koa ] nkua ik=L; fparua A
“kV~ deZa ftua mDra] lk/kZa lq) fnfLVra AA 322 AA

nsoa p ftua mDra] U;ku e;a vIi lq) l˜koa A
uar prqLV; tqÙkks] pkSnl izku latnks gksbZ AA 323AA

nsoks ijfeLVh eb;ks] yksdkyksd yksfdra tsu A
ijeIik Kkua eb;ks] ra vIik nsg eT>afe AA 324AA

nsg nsofy nsoa p] mobëks ftucfjansfg A
ijfeLVh p latqÙkks] iwta p lq) laeÙka AA 325AA

nsoa xqua folq)a ]vjgara fl) vkpk;Za tsu A
moT>k; lk/kq xqua] iap xqua iap ijfeLVh AA 326AA

vjgara fg;adkja] U;ku e;h fryks; HkqouL; A
uar prqLV; lfg;a] fg;adkja tkfu vjgara AA 327AA

fl)a fl) /kqoa fpars] moadkja p foanrs A
eqfDra p Å/kZ ln~Hkkoa] Å/kZa p lkLora ina AA 328AA

vkpk;Za vkpjua lq)a ] frvFkZa lq) Hkkouk A
loZU;a lq) /;kuL;] feF;k frDra f= Hksn;a AA 329AA

mik; nso mi;ksxa tsu] mik; y“;ua /kqoa A
vaxa iwoZ mDra p] lk/kZa U;ku e;a /kqoa AA 330AA

lk/kqLp loZ lk/kZa p ] yksdkyksda p lq);s A
jRu=;a e;a lq)a] fr vFkZa lk/kq tksbra AA 331AA

nsoa iap xqua lq)a] inoh iapkfe latnks lq)ks A
nsoa ftu i..kÙka ] lk/kq lq) fnfLV le;su AA 332AA

vjgar Hkkoua tsu] “kksMu Hkkosu Hkkfora A
frvFkZa rhFkZadja tsu] izfr iwuZa iap nhIr;a AA 333AA

rL;kfLr “kksMla Hkkoa ] frvFkZa rhFkZadja d`ra A
“kksMl Hkkoua Hkkoa] vjgara xq.k lkLora AA 334AA

fl)a p lq) laeÙka ] U;kua njlu njflra A
ohtZa lqga lea gsrqa] voxkgu vxq:y/kqLrFkk AA 335AA

laeÙka vkfn xqua lk/kZa] feF;k ey foeqDr;a A
fl)a xqUkL; latqÙka] lk/kZa HkO; yksd;a AA 336AA

vkpk;Za vkpjua /keZa] frvFkZa lq) njlua A
mik; nso monsoLku d`Rok ] nl y“;u /keZa /kqoa AA 337AA

lk/kZa psruk Hkkoa] vkRe /keZa p ,d;a A
vkpk;Za mik; nsosu] /keZ lq)a p /kkfjuk AA 338AA

rs /keZ lq) fnLVh p] iwftra p lnk cq/kS A
mDra p ftunsoa p] Jw;rs HkO; yksd;a AA 339AA

lk/kqvks lk/kq yksdL;] nlZua U;ku latqra A
pkfj=a vkpjua tsu] mn;a vofga latqra AA 340AA

Å/kZ vk/kZ e/;a p] fnfLVra lafed njlua A
U;ku e;a p loZU;a ] vkpjua latqraa /kqoa AA 341AA

lk/kq xquL; laiwuZa] jRu=;a yad`ra A
HkO; yksdL; thoL;] jRu=;a iwftra AA 342AA

nso xqua iwt lk/kZa p ] vaxa lafeDr lq);s A
lk/kZa U;ku e;a lq)a] lafed njlu mÙkea AA 343AA

U;kua p U;ku lq)a p] lq) rÙo izdklda A
U;kua e;a p lalq)a] U;kua loZU; yksfdra AA 344 AA

U;kua vkjk/krs tsu] iwtk r= p foanrs A
lq)L; iwT;rs yksds] U;ku e;a lk/kZa /kqoa AA 345AA

U;kua xqua p pRokfj] Jqra iwtk lnk cq/kS A
/keZ /;kua p latqDra] Jqra iwtk fo/kh;rs AA 346AA

izFkekuq;ksx djukua] pjua nzO;kfu foanrs A
U;kua frvFkZ laiwuZa] lk/kZa iwtk lnk cq/kS AA 347AA

izFkekuq;ksx in osnars] foatua in lCn;a A
frvFkZa in lq)L;] U;kua vkRek rqo xqua AA 348AA

foatua p inkFkZa p] lkLora uke lk/kZ;a A
moadkjL; osnars] lk/kZa U;ku e;a /kqoa AA 349AA

djukuq;ksx laiwuZa ] LokRe fpark lnk cq/kS A
Lo Lo:ia p vkjk/;a ] djukuq;ksx lkLora AA 350AA

lq)kRek psrua tsu] moa fg;a fJ;a ina A
iap fnfIr e;a lq)a ] lq)kRek lq)a xqua AA 351AA

lY;a feF;k e;a frDra] dqU;kua f= foeqDr;a A
Å/kZa p Å/kZ ln~Hkkoa] moadkja p foanrs AA 352AA

fnO; fnLVh p laiwuZa ] lq)a lafed nlZua A
U;ku e;a lk/kZa lq)a ] djukuq;ksx LokRe fparua AA 353AA

Pkjukuq;ksx pkfj=a ] fpnzwia :i fnzL;rs A
Å/kZ vk/kZa p e/;a p] laiwjua U;ku e;a /kqoa AA 354AA

“kV~ deya f=yksda p] lk/kZa /keZ latqra A
fpnzwia :ia fnLVars] pjua iap nhIr;a AA 355AA

fnO;kuq;ksx mRiknars ] fnO; fnLVh p latqra A
vuarkuar fnLVars] LokRekua foDr :Ik;a AA 356AA

fnO;a fnO; fnLVh p ] loZU;a lkLora ina A
uarkuar prqLVa p ] dsoya inea /kqoa AA 357AA

pRokfj xq.k tkuars] iwtk osnafr ta cq/kS A
lalkj Hkze.k eqDRkL; ] lq)a eqfDR xkfeuks AA 358AA

fJ;a lafed nlZua p] lafed nlZueq|ea A
lafeDra laiwuZ lq)a p] frvFkZa iap nhIr;a AA 359AA

fJ;a lafed nlZua lq)a] fJ;adkjsu mRiknrs A
loZU;a p e;a lq)a] fJ;a lafed nlZua AA 360AA

U;kua p lafeDra lq)a] laiwjua f=yksdeq|ea A
loZU;a iap e;a lq)a ] in foana dsoya /kqoa AA 361AA

fJ;a lafed U;kua p] fJ;a loZU; lkLora A
yksdkyksda p e;a lq)a ] fJ;a lafed U;ku mP;rs AA 362AA

fJ;a lafed pkfj=a ] lafed mRiUu lkLora A
vIik ijeIi;a lq)a] fJ;a lafed pjua Hkosr~ AA 363 AA

fJ;a loZU; lk/kZa p] Lo:ia foDr :Ik;a A
fJ;a lafeDr /kqoa lq)a ] Jh lafed pjua cq/kS AA 364AA

ipgÙkj xqu osnars] lk/kZa p lq)a /kqoa A
iwtra Lrqra tsu ]HkO;tu lq) fnfLVra AA 365AA

,rr~ xqu lk/kZa p] LokRe fpark lnk cq/kS A
nsoa rL; iwtL;] eqfDr xeua u lal;% AA 366AA

xqjL; xazFk eqDrL; ] jkx nks“ka u fpar, A
jRu=;a e;a lq)a ] feF;k ek;k foeqDr;a AA 367 AA

xqja f=yksd osnars ] /;kua /keZa p latqra A
rn~xqja lk/kZa fuR;a ] jRu=;a yad`ra AA 368AA

Lok/;k; lq) /kqoa fpars] lq) rÙo izdklda A
lq) laiwuZ fnLVa p] U;kua e;a lk/kZa /kqoa AA 369AA

Lok/;k; lq) fparL; ] eu opu dk; fujks/kua A
f=yksda frvFkZa lq)a] fLFkja lkLora /kqoa AA 370AA

latea latea d`Rok] latea f}fo/ka Hkosr~ A
bfUnz;kuka euksukFkk ] j“;ua =l Fkkoja AA 371AA

latea latea lq)a ]lq) rÙo izdklda A
frvFkZa U;ku tya lq)a ] Lukua latea /kqoa AA 372AA

ria vIi l˜koa] lq) rÙo lfparua A
lq) U;ku e;a lq)a] rFkkfg fueZya ria AA 373AA

nkua ik= fparL; ] lq) rÙo jrks lnk A
lq) /keZ jrks Hkkoa] ik= fpark nku latqra AA 374AA

;s “kV~ deZ lq)a p] ts lk/kZafr lnk cq/kS A
eqfDr ekxZa /kqoa lq)a] /keZ /;ku jrks lnk AA 375AA

;s “kV~ deZa p vkjk/;a] vfojra Jkoxa /kqoa A
Lalkj ljfu eqDrL; ] eks“kxkeh u lal;% AA 376AA

,rr~ Hkkoua d`Rok] Jkoxa lafed fnfLVra A
vfojra lq) fnLVh p ] lk/kZa U;ku e;a /kqoa AA 377AA

Jkox /keZ mRiknars] vkpjua mRd`“Va lnk A
Izfrek ,dknla izksDra] iap vuqozr lq);s AA 378AA

nalu o; lkekb] ikslg lfpÙk fparua A
vuqjkxa caHkp;Za p] vkjaHka ifjxzgLrFkk AA 379AA

vuqera mfnLV nsla p] izfrek ,dknlkfu p A
ozrkfu iap mRiknars ] Jw;rs ftukxea AA 380AA

vfgalk u`ra tsu] Lrs;a caHk ifjxzga A
lq) rÙo gn;a fpars] lk/kZa U;ku e;a /kqoa AA 381AA

izfrek mRiknars tsu] nlZua lq) nlZua A
moadkja p osnars ] ey iPphl foeqDr;a AA 382AA

ew<+=;a mRiknars] yksd ew<+a u fnLVrs A
tsrkfu ew<+ fnLVh p ] rsrkfu fnfLV u nh;rs AA 383AA

yksd ew<+a nso ew<+a p] vu`ra vpsr fnLVrs A
frDrrs lq) fnLVh p] lq) lafeDr jrks lnk AA 384AA

ik“kaMh ew<+ mDra p] vlkLora vlR; mP;rs A
v/keZa p izksDra tsu ] dqfyaxh ik“kaM frDr;a AA 385AA

vuk;ru “kV~dLpSo] frDrrs ts fop“;uk A
dqnsoa dqnso /kkjh p ] dqfyaxh dqfyax ekurs AA 386AA

dqlkL=a fodgk jkxa p] frDrrs lq) fnfLVra A
dqlkL=a jkx foz)ars ] vHkO;a p uj;a ira AA 387AA

vU;kuh feF;k latqDra] frDrrs lq) fnfLVra A
lq)kREkk psruk :ia ] lk/kZa U;ku e;a /kqoa AA 388AA

en vLVa llad vLVa p] frDrrs HkO;kReua A
lq) ina /kqoa lk/kZa] nlZua ey foeqDr;a AA 389AA

ts dsfo ey laiwuZa] dqU;kua f= jrks lnk A
rs rkfu lax frDrars ] u fdafpnfi fpar, AA 390AA

ey eqDra nlZua lq)a] vkjk/;s cq/kS tuS A
lafed nlZu lq)a p] U;kua pkfj= latqra AA 391AA

nlZua tL; gn;a lk/kZa] nks“ka rL; u iL;rs A
foukla ldy tkuars] LoIua rL; u fnL;rs AA 392AA

lafed nlZua lq)a] feF;k dqU;ku foyh;rs A
lq) le;a p mRiknars ] jtuh mn; HkkLdja AA 393AA

nlZua rÙo lk/kZa p] rÙo fuR; izdklda A
U;kua rÙokfu osnars] nlZua rÙo lk/kZ;a AA 394 AA

Lafed nlZua lq)a] moadkja p foanrs A
/keZ /;kua p mRik|ars ] fg;adkjs.k frLVrs AA 395AA

Moadkja ghaadkja p] Jhaadkja izfr iwuZ;a A
/;k;afr lq) /;kuL;] vuqozra lk/kZa /kqoa AA 396AA

vU;k osndLpSo ] inoh nqfr; vkpk;Za A
U;kua efr JqrLpSo ]/keZ /;kua jrks lnk AA 397AA

vus; ozr drZO;a ] ri latea p /kkjua A
nlZu lqf) u tkuars ] fozFkk ldy foHkze % AA 398AA

vus; ikB iBua p] vus; fØ;k latqra A
nlZu lqf) u tkuars] fozFkk nku vusd/kk AA 399AA

nlZua tL; gn;a fnLVk ]lq;a U;kua mRiknrs A
deBh fnfLV tFkk fMaHka] lq;a foz)afr ta cq/kS % AA 400AA

nlZua tL; fgna Jqra ]lq;a U;kua p laHkos A
efPNdk vaM tFkk jsra] lq;a foz)fUr ta cq/kS % AA 401AA

nlZu ghu ria d`Rok] ozr late iBa fØ;k A
piyrk fgafM lalkjs] tg ty ljfu rky dhVÅ AA 402AA

nlZua fLFkja tsu] U;kua pjua p fLFkja A
lalkjs frDr eksga/ka] eqfDr fLFkja lnk Hkosr~ AA 403AA

,rr~ nlZua fnLVk ]U;kua pju lq), A
mRd`“Va ozra lq)a ] eks“;xkeh u lal;% AA 404AA

nlZua lk/kZua tL; ]ozr riL; mP;rs A
ozr ri use latqDra ]lk/kZa LokRe nlZua AA 405AA

lkekf;da u`ra tsu] le laiwuZ lk/kZ;a A
Å/kZ vk/kZ e/;a p] eu jks/kks LokRe fparua AA 406AA

vkykia Hkkstua xPNa ]Jqra lksda p foHkzea A
euks o; dk; fgna ]lkekbZ LokRe fparua AA 407AA

ikslg izks“k/kLpSo ]mookla tsu Øh;rs A
lafeDra tL; gn;a lq)a ] mookla rL; mP;rs AA 408AA

lalkja fojfrrs tsu] lq) rÙoa p lk/kZ;a A
lq) fnLVh fLFkjh Hkwra] mookla rL; mP;rs AA 409AA

mookla bPNua d`Rok] ftu mDra bPNua tFkk A
Hkfä iwoZa p bPNars] rL; gn; lekpjsr~ AA 410AA

mookla ozra lq)a ]lsla lalkj frDr;a A
ifNrks frDr vkgkja] vulu mookl mP;rs AA 411AA

mookla Qya izksDra ]eqfDr ekxZa p fuLp;a A
lalkjs nq“k uklafr] mookla lq)a Qya AA 412AA

lafeDr fcuk ozra tsu] ria vukfn dky;a A
mookla ekl ik“ka p] lalkjs nq“k nk:ua AA 413AA

mookla ,d lq)a p] eu lq)a rÙo lk/kZ;a A
eqfDr fJ;a iFka lq)a ] izkIra r= u lal;k AA 414 AA

lfpÙk fparua d`Rok] psr;afr lnk cq/kS% A
vpsra vlR; frDra p] lfpÙk izfrek mP;rs AA 415AA

lfpÙka gfjra tsu] frDrars u fojks/kua A
psr oLrq laeqNZua p ]frDrars lnk cq/kS % AA 416AA

lfpÙka gfjr frDra p] vpsr lk/kZa p frDr;a A
lfpÙka psruk Hkkoa] lfpÙk izfrek lnk cq/kS % AA 417AA

vuqjkx HkfDr fnLVa p] jkx nks“ka u fnLVrs A
feF;k dqU;ku frDra p] vuqjkxa r= mP;rs AA 418AA

lq) rÙoa p vkjk/;a ] vlR;a rL; frDr;s A
feF;k lY; frDra p] vuqjkx HkfDr lk/kZ;a AA 419AA

caHk vCkaHka frDra p] lq) fnfLV jrks lnk A
lq) nlZu lea lq)a] vCkaHka frDr fuLp;a AA 420AA

tL; fpra /kqoa fuLp;] Å/kZ vk/kZa p e/;;a A
tL; fpra u jkxkfn] iziapa rL; u iL;rs AA 421AA

fodgk folu mDra p ] pØ /kjusUnz bUnz;a A
ujsUnza foHkzea :ia ] ouZrs fodgk mP;rs AA 422AA

ozr Hkaxa jkx fparars ] fodgk feF;kr jaftra A
vcaHka frDr caHka p] caHk izfrEkk l mP;rs AA 423AA

tfn caHkpkfjuks thoks ]Hkko lq)a u fnLVrs A
fodgk jkx jatars] izfrek caHk xra iqu% AA 424AA

fpra fujks/kra tsu] lq) rÙoa p lk/kZ;a A
rL; /;ku fLFkjhHkwra] caHk izfrek l mP;rs AA 425AA

vkjaHka eu iljL;] fnLVa vfnLV latqra A
fujks/kua p d`ra rL;] lq) Hkkoa p latqra AA 426AA

vu`r vpsr vlR;a ] vkjaHka tsu Øh;rs A
ftu mDra u fnLVars] ftunzksgh feF;k rRijk AA 427AA

vnsoa vxqja tL;] v/keZ Øh;rs lnk A
foLokla tsu thoL; ] nqxZfra nq“k Hkktua AA 428 AA

vkjaHka ifjxzga fnLVk ]vuarkuar fpar;s A
rs ujk U;ku ghuL;] nqxZfr ifrra u lal;% AA 429AA

vkjaHka lq) fnLVh p] lafeDra lq)a /kqoa A
nlZua U;ku pkfj=a ] vkjaHka lq) lkLora AA 430AA

vkjaHka lq) rÙoa p] lalkj nq“k frDr;a A
eks“;ekxZa p fnLVars] izkIra lkLora ina AA 431AA

ifjxzga ij iqn~xykFkZa p] ifjxzga ufo fpar, A
xzg.ka nlZua lq)a] ifjxzga ufo fnLVrs AA 432AA

vuqera u nkrO;a ] feF;k jkxkfn nslua A
vfgalk Hkko lq)L;] vuqera u fpar, AA 433AA

mfÌLVa mRd`“V Hkkosu] nlZua U;ku latqra A
pjua lq) HkkoL;] mfÌLVa vkgkj lq);s AA 434AA

varjk; eua d`Rok] opua dk; mP;rs A
eu lq)a op lq)a p] mfÌLVa vkgkj lq);s AA 435AA

izfrek ,dknla tsu] ftu mDra ftukxea A
ikyafr HkO; thoL; ] eu lq)a LokRe fparua AA 436AA

vuqozra iap mRiknars] vfgalk u`r mP;rs A
vLrs;a caHk ozra lq)a] vifjxzga l mP;rs AA 437AA

fgalk vlR; lfgrL;] jkx nks“k ikikfnda A
Fkkoja =l vkjaHka ] frDrars ts fop“;uk AA 438AA

vu`ra vu`ra okD;a ] vu`r vpsr fnLVRks A
vlkLora opu izksDra p] vu`ra rL; mP;rs AA 439AA

vLrs;a Lrs; deZL; ] pkSj Hkkoa u Øh;rs A
ftu mDra opu lq)a p] vLrs;a yksiua d`ra AA 440AA

czãp;Za p lq)a p ] vcaHka Hkko frDr;a A
fodgk jkx feF;kRoa] frDra caHk ozra /kqoa AA 441AA

eu opu dk; gn;a lq)a ] lq) le; ftukxea A
fodgk dke l˜ko] frDrars czãpkfjuk AA 442AA

ifjxzg izekua d`Rok] ij nzO;a ufo fnLVrs A
vu`r vlR; frDra p] ifjxzg izekuLrFkk AA 443AA

,rr~ fØ;k latqDra] lq) lafeDr lk/kZ;a A
/;kua lq) le;a p] mRd`“Va lzkoax /kqoa AA 444AA

lk/kÅ lk/kq yksdsu] jRu=;a p latqra A
/;kua frvFkZ lq)a p] vof/ka rsu fnLVrs AA 445AA

U;kua pkfj= laiwuZa ] fØ;k =siu latqra A
ria p ozr lfefn p] xqfIr =; izfrikyrs AA 446AA

pkfj=a pjua lq)a ]le; lq)a p mP;rs A
laiwuZa /;ku tksxsu] lk/kvks lk/kq yksd;a AA 447AA

lafed nlZua U;kua] pkfj=a lq) latea A
ftu :oh lq) nokZFkZa] lk/kvks lk/kq mP;rs AA 448AA

Å/kZ vk/kZ e/;a p] yksdkyksd foyksfdra A
vkReua lq)kReua] egkRea p egkozra AA 449AA

/keZ /;kua p latqÙka] izdklua /keZ lq);a A
ftu mDra tL; loZU;a ] opua rL; izdklua AA 450AA

feF;kra f=fr lY;a p] dqU;kua f=fr mP;rs A
jkx nks“ka p tsrkfu] frDrars lq) lk/kok AA 451AA

vIia p rkjua lq)a ] HkO; yksdSd rkjda A
lq)a yksdyksdkara] /;kuk:<+a p lk/kok AA 452AA

eua p lq) Hkkoa p ]lq) rÙoa p fnLVrs A
lafed nlZua lq)a] lq)a frvFkZ latqra AA 453AA

jRu=;a lq) laiwuZa ] laiwuZa /;kuk:<+;a A
fjtq foiqya p mRiknars] euitZ; U;kua /kqoa AA 454AA

oSjkX;a f=fr;a lq)a ]lalkjs rtafr r`ua A
Hkw“ku j;uÙk;a lq)a ] /;kuk:<+ LokRe nlZu AA 455AA

dsoya Hkkoua d`Rok] inoh vgZUr lk/kZ;a A
pjua lq) le;a p] uar prqLV; latqra AA 456AA

lk/kvks lk/kq yksdsu] ro ozr fØ;k latqra A
lk/kvks lq) /;kuL;] lk/kvks eqfDr xkfeuks AA 457AA

vgZara vjgks nsoa] loZU;a dsoya /kqoa A
vuarkuar fnLVa p] dsoya nlZu nlZua AA 458AA

fl)a flf) latqDra] vLV xqua p latqra A
vukgra foDr :isu] fl) lkLora /kqoa AA 459AA

ijfeLVh lk/kua d`Rok] lq) lafeDr /kkjuk A
rs ujk deZ f“kiua p] eqfDr xkeh u lal;% AA 460AA

f=fo/k xzaFka izksDra p] lk/kZa U;ku e;a /kqoa A
/kekZFkZ dke eks“;a p] izkIra ijesLVh ue% AA 461AA

Ikjekuan vkuana] ftu mDra lkLora ina A
,dksnsl monsla p] ftu rkj.k eqfDr iaFka Jqra AA 462AA

AA bfr Jh Jkodkpkj uke xzUFk th ijeiwT; vkpk;Z Jh en~ ftu
rkj.k rj.k eaMykpk;Z th egkjkt fojfpra lemRifUurk AA

TOP