lkj er Jh U;ku leqPp;lkj th

lkj er Jh U;ku leqPp;lkj th

ijekuan ija tksfr%] fpnkuan ftukReua A
lq;a :ia lea lq)a] foUnLFkkus ueLd`ra AA 1AA

Å¡ ue% Å/kZ lq)a p ] ijfeLVh p latqra A
frvFkZa lq) lq;a :ia] infoana p lafLFkra AA 2AA

U;kua p lq) l˜koa ] nlZua HkqouL;a A
lgtkuUn lq;a :ia] foan latqDr lkLora AA 3AA

eekRek ijea lq)a] e; ewfrZ eeya /kqoa A
foan LFkkusu frLVafr] uekfega fl)a /kqoa AA 4AA

uekfe lrra HkDra] fl) pØa fl)a /kqoa A
dsofy fnfLV lqHkkoa p ] uekfega /kqo lkLora AA 5AA

fjlgkfn ohjukFka p ] HkfDriwoZa ueLd`ra A
dsofy fnfLV lea mDra] lk/kZa p HkO;yksd;a AA 6AA

U;ku leqPp; lkja] yksdlkja lea /kqoa A
cksPNkfe ftu mDra p ] dsofy fnfLV ftukxea AA 7AA

ftuok.kh gn;a fpars] laiwuZa U;ku latqra A
fdafpUek= dgarsu] HkO;yksd izcks/kua AA 8AA

xqja f=yksd vFkZa p ] xzaFk psy u fnLVrs A
e; ewfrZ lea lq)a] /;kuk:<+ xq: fLFkja AA9AA

xq:a xxu xeuL;] fnfLV laiwuZ lkLora A
Å/kZa p lq) lea lq)a] jRu=;a yad`ra AA 10AA

ftu mDra p mDra p] feF;k frDra f=Hksn;a A
lq) /keZa fr vFkZa p ] HkO;yksd izdklua AA 11AA

vkjfr jkSnz u fnLVars] /keZ lqDya p latqra A
lafed nlZua lq)a] xq:a f=yksd oafnra AA 12AA

ljLorh Å/kZ vk/kZa p] e/;yksd lea /kqoa A
laiwuZa lq) loZU;a] U;kuewfrZ vewrZ;a AA 13AA

lkLorh loZ nlZa p] le laiwuZa latqra A
yksdkyksd izdkla p ] fnu;j fdju latqra AA 14AA

mRiUua ftu daBa p] deyklus p lafLFkra A
U;kua iape;a lq)a] loZU;a lkLorh ue% AA 15AA

nsoa xq:a Jqra tsu] ueLd`ra lq) Hkkouk A
lalkj Hk;HkhrL;] frDrrs U;ku fnfLVra AA 16AA

ftu mDra o;u lq)L;] U;kusu U;ku yad`ra A
lalkj ljfu eqDrL;] eqfDr iaFka lq)a /kqoa AA 17AA

ftu mDra eqfDr ekxZL;] deZa f“kifr ta cq/kS% A
rsukga lq) lk/kZa p] lalkj eqDrL; dkj.ka AA 18AA

vukfndky Hkze.ka p] dqU;kua iL;rs oVq% A
U;kua r= u fnLVars] dkslh mn; HkkLdja AA 19AA

U;kua dqU;ku tksxsu] mRiUua vLFkku latqra A
U;ku fnfLV u mRiknars] dqU;kua jers lnk AA 20AA

U;kua dqU;ku ,dRoa] jtuh fnudja tFkk A
tfn jtuh mRiknars] fnudja vLraxrk AA 21AA

tfn jtuh p laiwuZa ] mRiUua Hkkuq HkkLdja A
jtuh foy;a tkafr ] U;kua dqU;ku foyh;rs AA 22AA

U;ku fnfLV tFkk Hkkoa] dqU;kua r= u fnLVrs A
U;kusu U;ku e;a lq)a] lq;a dqU;ku foyh;rs AA 23AA

rL;kfLr U;ku ln~Hkkoa] ftu mDrafi lk/kZ;a A
lalkj Hkze.k eqDrL;] eqfDr xeua u lal;% AA 24AA

ftu mDra lq) laeÙka] lk/kZa HkO;yksd;a A
rL;kfLr xq.k fu:ia p ] lq)a lk/kZa cq/kS tuS AA 25AA

ra laeÙka mDra lq)a] dsfjla dsu :oa A
ra laeÙka frfLV;Roa] dF;okla olara AA
mRiUua dksfi LFkkua] Js“B izkS<+ ekua izekua A
ra laeÙka dL; ØkUra] dL; fnfLV iz;kstua AA 26AA

ra laeÙka lq) cq)a frgqou xq:oa vIi ijeIi rqY;a A
vOokokg vuara vxq:y/kq lq;a lgt uan Lo:ia AA
:ikrhra O;Dr :ia foey xq.kfuf/k U;ku uan Lo:ia A
ra laeÙka frfLV;Roa frvFkZ le;a laiwuZa lkLora ina AA 27AA

laeÙka lkar nkara olafr Hkqoufufga mM~ mRiUua uar :ia eey xq.kfufg lq;a Lo;eso rÙoa AA
laeÙka LFkku lq)a fuolafr Hkqous iapnhfIr ijfLFkra A
laeÙka Å/kZ Å/kZa dnfy iqfyua xxu xeua lqHkkoa AA 28AA

ra laeÙka dyl lflua l;y xq.kfufg Hkou foan izfoana A
laeÙka Økafr ØkUR;a f=Hkqou fuy;a tksfr:iL; Økafr AA
ra laeÙka frfLV;Roa ije i;a /kqoa lq) cq)a prqLVa A
tks;arks tksx tqDra le;a /kqo ina rÙo foana lfoana AA 29AA

laeÙka lq) xqua lk/kZa ] lq) rÙo izdklda A
lq)kRek lq) fpnzwia] lq)a lafed~nlZua AA 30AA

laeÙka lk/kZua HkO;a] lq) rÙo lekpjsr~ A
laeÙka tL; frLVars] fr vFkZa U;ku latqra AA 31AA

laeÙka mRiknrs Hkkoa] nso xq: /keZ lq);a A
foU;kua tsfo tkuars] laeÙka rL; mP;rs AA 32AA

nso nsokf/knsoa p] nsoa f=yksd oafnra A
frvFkZa le;a lq)a] loZU;a iap nhIr;a AA 33AA

moa Å/kZ l˜koa] ijfeLVh p latqra A
loZU;a lq) rÙoa p] foanLFkkus ueLd`ra AA 34AA

ijfeLVh mRiUua lq)a] lq) laeÙk latqra A
rL;kfLr xq.k izksDra p] U;kua lq) lea /kqoa AA 35AA

i; deys dnya dnys iqfyua ta tkuqfLFkra A
iqfyus xxua xxus dyla ra Å/kZxqua AA
dyls lflua lflus Hkoua ra ieZina A
ijfeLVh ina ra iapfnra /kqo dsofy moua AA 36AA

mik|ks mi;ksxa tsu] /keZ ln~Hkko latqra A
infoana /kqoa fujp; ]mfnra ijea ina AA 37AA

v;a vkRe rÙoa p] frvFkZa lq) lea /kqoa A
vkpjua lq) loZU;a] yksdkyksdsu yad`ra AA 38AA

Å/kZa vk/kZ e/;a p] lk/kvks lq)kFkZa /kqoa A
iap nhfIra p mRiknars ] loZU;a loZ nflZra AA 39AA

fg;adkja p fLFkjhHkwra] vgZa loZU;eq|ea A
yksdkyksda LFkkua p] infoana dsoya /kqoa AA 40AA

loZU;a loZnlhZ p] yksdkyksd lea /kqoa A
iap LFkku e;a lq)a] foan fLFkj fl)a /kqoa AA41AA

ijfeLVh p latqDra] moadkja fl)a /kqoa A
foan LFkkus“kq frLVars] fLFkja lkLora ina AA 42AA

uUrkuar prqLVa p] nlZua U;ku vuar;a A
ohtZa uar lq“ka lq)a] uUrkuUr xqua /kqoa AA 43AA

eekRek eeya lq)a] eekRek lq)kReua A
nsgLFkksfi vnsgh p] eekRek ijekRea /kqoa AA 44AA

f= v“;ja p ,dRoa] Å¡ uekfi latqra A
uea uekfe mRiUua] uekfega foan latqra AA 45AA

mik/;s xqu izksDra p] lq) laeÙk Hkkouk A
vaxa iwoZ tkuars] lk/kZa p lq)kReua AA 46AA

vFkkZaxa frvFkZ lq)a p] le laiwuZ lk/kZ;a A
lq) rÙoa p lk/kZa p] vFkZa p foatua ina AA 47AA

Jqrkaxa Jqr tkukfr] lkLora vfLr ra Jqra A
U;kusu U;ku ln~Hkkoa] Jw;rs lkLora ina AA 48AA

lCnkFkZa lCn osnars] foatua in foanrs A
vIik ijeIi;a rqY;a] lCn U;ku iz;kstua AA 49AA

LFkkukax lq) LFkkua p] iap nhfIr fu:iua A
U;ku iap mRik|ars] LFkkua loZU; latqra AA 50AA

o; le vax lq)a p] ozra p le; latqra A
moa fg;a fJ;a lq)a ] /;kuk:<+ lea /kqoa AA 51AA

fou; inkua lq)a p ] foU;kua U;ku tksbrs A
jRu=;a e;a lq)a] lk/kZua p mo,lua /kqoa AA 52AA

le;a laiwuZ lk/kZa p] frvFkZa p Å/kZa ina A
iap nhfIra p lq)a p ] U;kua pju nlZua AA 53AA

vuarkuar fnLVa p ] uUr prqLV;a /kqoa A
vkfn vukfn lq)a p] vkReua ijekReua AA 54AA

uUr jax rjax rjya] lq)a ftu mDr lk/kZ;a A
lq) rÙoa lea lq)a] eeya fueZya /kqoa AA 55AA

ije le;ax lq)a p] ije rÙoa p lk/kZ;a A
rÙo dk; inkFkZa p ] noZa lq)a lea /kqoa AA 56AA

Jqra p lq) lk/kZa p] vFkkZaxa Å/kZa tqra A
Å/kZ vk/kZ e/;a p] f=Hkqoua foan latqra AA 57AA

vaxa iwoZ tkukfr] Hkkoua lq) Hkkouk A
lq)kRe psrua ukea] lq)a lk)Za lnk cq/kS% AA 58AA

lq)a p loZ lq)a p] loZU;a lkLora ina A
lq)kRek lq) /;kuL;] lq)a lafed~nlZua A 59AA

iwoZa iwoZ ija ftuksDr ijea ] iwoZa ija lkLora A
iwoZa /keZ/kqjk /kjafr equ;ks] lq)a p lq)kReua AA
lq)a lafed~ nlZua p le;a] izksDra p iwoZa ftua A
U;kua pju lea lq;a p eeya ] lafeDr chtZ cq/kS% AA 60AA

foLo iwoZa p lq)a p] lq) rÙoa lea /kqoa A
lq)a U;kua p pjua p] yksdkyksda p yksfdra AA 61AA

yksfdra lq) rÙoa p] lq) /;ku lekxea A
foLo yksda frvFkZa p] vkReua ijekReua AA 62AA

vfLr vfLra p lq)a p] vkReua lq)kReua A
ijekRek ijea lq)a] vIik ijeIi lea cq/kS% AA 63AA

ukfLr ?kkfr deZL;] ukfLr lY;a p jkx;a A
nks“ka ukfLr eya eqDra] ukfLr dqU;ku nslua AA 64AA

izU;ku iwoZ lq)a p] ije U;ku lekxea A
ijekRek ijea lq)a ] lq) /;ku lea cq/kS% AA 65AA

izR;k“;kua p iwoZa p] ijks“;a izR;“;a /kqoa A
izR;k“;kua eeya lq)a] deZa f“kifr cq/kS tuS% AA 66AA

uUrkuUr Lo;a fnLVa] /kj;afr /keZa /kqoa A
/keZ lqDya p /;kua p] lq) rÙoa lk/kZa cq/kS% AA 67AA

osnafr osn osnkaxa] osnars Hkqou=;a A
frvFkZa jRu=;a lq)a] fo|eku yksda /kqoa AA 68AA

vuqØea eeya lq)a] ckjackja p lk/kZ;a A
lq) rÙo nlZua fuR;a] vkReua ijekReua AA 69AA

dY;kua dYi;a lq)a] iwoZ dYiafr lkLora A
U;kua e;a p rÙokFkZa ] dY;kua /;ku latqra AA 70AA

e/; LFkku lq;a :ia] in foana p fonars A
f=yksda frvFkZ lq)a p] U;kua pjua ra /kqoa AA 71AA

le;a p le;a lq)a] iap nhfIr lea ina A
f=yksda f=Hkqoua p] vIik ijeIi;a /kqoa AA 72AA

e/;a p in foana p] inkFkZa in foanrs A
foatua p inkFkZa lq)a ] eekRek eeya /kqoa AA 73AA

folY;a lY; eqDrL;] Øh;rs /;ku lq);a A
ijekuan vkuana ] ijekRek ijea ina AA 74AA

yksdkyksda p osnars] foLoekuks lq;a izHkks A
dqU;kua foy;a tkafr] U;kua Hkqou HkkLdja AA 75AA

iwoZa iwoZ mDra p] }knlkaxa leqPp;a A
eekRek v³x lk/kZa p] vkReua ijekReua AA 76AA

lafed~ nlZu lq)a p] U;kua lq) e;a /kqoa A
pjua lq) ina lk/kZa] lgdkjs.k ria /kqoa AA 77AA

vkjkgua p pRokfj] Hkkoua lq) ps;ua A
e; ewfrZ lea lq)a] vIik ijeIi latqra AA 78AA

vIik ijeIi rqY;a p] ijekuan uafnra A
ijekRek ijea lq)a] eeya fueZya /kqoa AA 79AA

dkj.ka dktZ fl)a p] ta dkj.ka dktZ m|ea A
l dkj.ka dktZ fl)a p] dkj.ka dktZa lnk cq/kS% AA 80AA

dkj.ka nlZua U;kua] pjua lq) ria /kqoa A
lq)kRek psruk fuR;a ] dktZa ijekRek /kqoa AA 81AA

mikns; xqu tkukfr] lq)a laeÙk Hkkouk A
jkx nks“ka u fnLVars] feF;k ek;k foyh;rs AA 82AA

feF;k le; feF;k p] izd`fr feF;k u fnLVrs A
dqU;kua lY; frDra p] U;kusu U;ku yafØra AA 83AA

feF;k feF;ke;a fnLVa] vlR; lfgr Hkkouk A
vu`ra vpsr fnLVars] feF;kra fuxks;a ira AA 84AA

lq) rÙo lq;a :ia] eqfDr iaFka ftu Hkkf“kra A
vU;ks vU;ku ln~Hkkoa] feF;k ozr ria fØ;k AA 85AA

U;ku lgdkfjuks tsu] ozr ri fØ;k latqra A
tfn U;ku fcuk Hkkoa] feF;k ozr ria fØ;k AA 86AA

efrU;kua mo,lua d`Rok] Jqr U;kua vuqozra A
vof/kU;ku ria lq)a] U;ku lgdkfj yC/k;a AA 87AA

U;ku ghuks ozra tsu] ozr ri fØ;k vusd/kk A
dLVa fujksg lslkfu] feF;k fo“k; jaftra AA 88AA

U;ku lgdkj lq)a p] U;ku ghuks vlq);a A
U;ku lg eqfDr ekxZLFk] U;ku ghuks feF;k latqra AA 89AA

feF;k fo“k; latqDra] lalkj ljfu jaftra A
Fkkoj fody vnsoa p] fo“k;a ozr ria Jqra AA90AA

U;ku lgdkfjuks tho% ] vkRe lq)kRe lk/kZ;a A
ijekRek ijea lq)a] fuLp; U;ku lgkoua AA 91AA

U;kua p nlZua lq)a] U;kua pju latqra A
U;kua lg ria lq)a] U;kua dsoy ykspua AA 92AA

nlZua nlZrs lq)a] U;kua yksdyksfdra A
nlZua U;ku tksxsu] pjua ozr ria Jqra AA 93AA

vus; Jqr tkukfr ] ozr ri fØ;k vusd/kk A
vus; dLV drZO;a] U;kughuks fozFkk Hkosr~ AA 94AA

vkRek lq)kRe Hkkosu] lq) fnfLV lekpjsr~ A
vuks feF;ke;a izksDra] fo“k;a yksdjatua AA 95AA

izFkea Hkko lq)a p] vlq)a frDr ijk³eq“ka A
ifjuke ca/k eqDra p] miHkksxa frDr eu% lqzra AA 96AA

miHkksxa vlq) HkkoL;] lalkj fo“k; jaftra A
eufl mRiknrs tho%] miHkksxa r= fuLp;a AA 97AA

miHkksxa eu fopyars] Hkksxa rL; izorZrs A
fodgk jkx fo“ke tsu] miHkksxa Hkksx mP;rs AA 98AA

gkoHkko mRik|ars] foHkze vus; fpUrua A
dVk“;a fujh“;ua thok] miHkksxa rL; mP;rs AA 99AA

LoIua tL; u lq)a p] miHkksxa rL; latqra A
euL; fodfyra tsu] miHkksxa Hkko lea tqra AA100AA

miHkksxa fofog tkuars] lq)a vlq)a ija A
lq)a eqfDr ekxZL;] vlq)a fuxks;a ira AA 101AA

lq)a miHkksx;a tsu] efr lqzr U;ku fparua A
vof/k euitZ;a lq)a] dsoya Hkko latqra AA 102AA

v“;j Loj foatua tsu] in Jqr fparua lnk A
vodkla U;ku e;a lq)a ] miHkksxa U;ku mP;rs AA 103AA

tL; miHkksx fpÙkkFkZa] rL; Hkksxa lekpjsr~ A
lq)a eqfDr iFka tsu] vlq)a nqxZfr Hkktua AA 104AA

izek.ka nqfoga izksDra] ftulklus p lea /kqoa A
ijks“;a vkfn tkukfr] izR;“;a ijea cq/kS% AA 105AA

tL; ijks“;a fpUrars] izR;“;a rL; fnLVrs A
ftu mDra lea lq)a] izek.ka Hkko lekpjsr~ AA 106AA

ijks“;a U;ku ln~Hkkoa] izR;“;a U;ku mP;rs A
ijks“;a fnLVrs thok] nlZua ro lqfuLp;a AA 107AA

ijks“;a vkpj.ka fuR;a] izR;“;a pju latqra A
ijks“;a ri lgkosu] izR;“; ri U;kua /kqoa AA 108AA

miHkksxa ijks“;a tkukfr] lq) Hkkoa lq;a /kqoa A
fuxqZua xqua u tkukfr] feF;kRoa lgdkfjua AA 109AA

feF;k e;a u fnLVars] le; feF;k u nslua A
jkx nks“k fo“k;a tsu] le; feF;k laxh;rs AA 110AA

le;a lq) ftua mDra ] frvFkZa rhFkZadja d`ra A
le;a izosl tsukfi] rs le;a lk/kZa /kqoa AA 111AA

/kqo le;a p tkukfr] vus;a jkx ca/kua A
nqcqZf) fo“k;k gksafr] le; feF;k l mP;rs AA 112AA

le;a p lq) lk/kZa p] vle; Hkkoua d`ra A
le; feF;k ftua mDra] lalkjs nq“k chtZ;a AA 113AA

le;a loZU; lq)a p] lk/kZa HkO;yksd;a A
vU;ku ozr fØ;k tsu] le; feF;k lekpjsr~ AA 114AA

le;a nlZua U;kua] pjua ri lgdkfjuks A
le;a izosl vU;kua] ozr ri feF;k latqra AA 115AA

lq)a p ftu mDra p] vIik ijeIi lq); A
f“km molea u lq)a p] izd`fr feF;k lea /kqoa AA 116AA

vus; ri rIrkuka] ozr late fØ;klea A
f“km molea u lk)Zars] feF;k Nk;k izdhrZrs AA 117AA

vklk Lusg yksHka p] ykt Hk; xkjo fLFkra A
fo“k;a jkx lea Nkk;k ] f“km molea u lq), AA 118AA

fodgk foeqDr jkxa p] mole lalkj fLFkfra A
tfn f“kiua u lk/kZafr] izd`fr feF;k l mP;rs AA 119AA

feF;k le; feF;k p] izd`fr feF;k u fnLVrs A
jkx nks“ka u fparUrs] d“kk;a frDrafr ta cq/kS% AA 120AA

d“kk;a ftu mDra p] pRokfj vuUr ca/kua A
frDrars lq) fnLVh p] eqfDr xeua p dkj.ka AA 121AA

yksHka Øks/ka p ekua p] ek;k feF;k u fnLVrs A
d“kk;a prq vuarkua] frDrrs lq) fnfLVra AA 122AA

yksHka vlq) ifj.kkea ]fpUrua vuUr u fLFkra A
miHkksxa yksHk frDrafr] lq) fnfLV lekpjsr~ AA 123AA

yksHka iqU;kFkZa tsu] ifjukea frLVrs lnk A
vuarkuqYkksHk ln~Hkkoa] frDrrs lq) fnfLVra AA 124AA

yksHka Jqra ria d`Rok] ozr fØ;k vusd/kk A
U;kughuks vuarkua] frDrrs lq) fnfLVra AA 125AA

yksHka ewy vlqgL;] Jqra Hksn vusd/kk A
foLokla yksHk vuarkua] frDrars lq) lk/kok AA 126AA

yksHka vu`r vlR;L;] vpsra vlqg vuFkZ;a A
vuarkuq yksHk Hkkosu] frDrars lq) lk/kok AA 127AA

yksHka Jqra vusdkFkZa ] pØ bUnz ujkf/kia A
vus; Hkko mRik|ars] frDrrs lq) fnfLVra AA 128AA

yksHka d`ra ftu mDrL; ] lq) /keZ lq)a /kqoa A
vkRe ijekRe yC/ka p ] ra yksHka eqfDr xkfeuks AA 129AA

Øks/ka dwM Hkkosu] vkjfr jkSnz lea tqra A
vlR; lfgrks fgalk] frDrrs lq) fnfLVra AA 130AA

Øks/ka vuarku fnLVars] vlqga lqg lea tqra A
ljhja nq“; mRik|ars] Fkkoj Øks/kkfu frDr;a AA 131AA

vi rst ok;qa p] i`Foh ouLirh tFkk A
fody=;a mRik|ars] Øks/ka frDrafr lk/kok AA 132AA

molXxa Fkkoja fnLVk] fody=; mRik|rs A
vlq) Hkko u drZO;a] frDrrs lq) lk/kok AA 133AA

dksga vus; mRik|ars] Hkkoa vlqga u Øh;rs A
tfn Hkkoa fopyafr] frDrrs lq) lk/kok AA 134AA

dksgkfXu iztqyrs tsu] molea ty flaprs A
f“km molea p ln~Hkkoa] tksfxuks dEe “k;a dq: AA 135AA

ftu mDra dksga leua] Øh;rs cq/kS tuS% A
mUewfyra deZ f=fo/ka p] ftu lklus eqfDr xkfeuks AA 136AA

tsrkfu jkx nks“kkfu] rsrkfu vlqg Hkkouk A
feF;k lY; fudanafr] mUewfyra dksg tksfxu% AA 137AA

ekua vlR; u fnLVars] vlkLora eku ca/kua A
ekua vu`r lfgrsu] mUewfyra eku tksfxu% AA 138AA

eku ca/ka p jkxa p] Øh;rs vlqga lqga A
tsrkfu eku ln~Hkkoa ] frDrafr lq) fnfLVra AA 139AA

ekua p ftu mDra p] ekua izeku fpUrua A
vIik ijeIi;a rqY;a] ekua izeku mP;rs AA 140AA

ekua yksdyksdkara] f=yksda Hkqou=;a A
dsoynlZu U;kua p] ekua loZU; iwtrs AA 141AA

ek;k vu`r vpsrL;] vlR; ek;k lea tqra A
lR;a lq) u tkukfr] frDrrs lq) fnfLVra AA 142AA

ek;k dqU;ku lea izksDra] feF;k jkx lea tqra A
vlqga lqga ufo tkukfr] ek;k nqxZfr Hkktua AA 143AA

ek;k vlq) HkkoL;] ijiapa jers lnk A
ij nOoa ij iqn~xykFkZa p] frDrafr lq) fnfLVra AA 144AA

ek;k dwM deZL;] dwM fnfLV dwM Hkkouk A
dwM dekZfu drZO;a] frDrafr lq) fnfLVra AA 145AA

ek;k nqxZfr mRiUua] ek;k Fkkoja iqu% A
ek;k fr;Zap tksuh p] ek;k rtafr tksfxu % AA 146AA

ek;k vlSuh latqDra ] ek;k vpsr ca/kua A
ek;k dqnso mRiUua] ek;k rtafr tksfxu % AA 147AA

ek;k lq)a ftua izksDra ] f=yksda f=Hkqou e;a A
frvFkZa “kV~ deyL;] iap nhfIr izfLFkra AA 148AA

ek;k U;ku lea tqDra] ek;k nlZfr nlZua A
vIik ijeIi;a rqY;a ] ek;k eqfDr iFka /kqoa AA 149AA

f= feF;k prq d“kk;a p] vlq)a frDrafr tksfxu % A
vfojra p ftua izksDra] Jkoxa lq) fnfLVra AA 150AA

lIr izd`fr foPNsnks t=] lq) fnfLV lekpjsr~ A
lq)a p lq) fiPNarks] vfojr lafed~ fnfLVra AA 151AA

vfojoa lq) fnLVh p] lq) rÙo izdkl, A
lq)kRek lq) HkkoL;] vlq)a loZ frDr;a AA 152AA

lq) fnfLV tFkk izksDra] fnLVrs lkLora ina A
fnLVrs eks“;ekxZL;] vkRekua ijekReua AA 153AA

fnLVrs nsonsoa p] fnLVrs eeya /kqoa A
fnLVrs lq) loZU;a] fnLVrs U;ku e;a /kqoa AA 154AA

fnLVrs frvFkZ lq)a p] “kV~ deya iap nhIr;a A
vkjfr jkSnz ifjR;kT;a] /keZ lqdwya p fnLVrs AA 155AA

fnLVrs p Lo;a :ia ] ijekuan uafnra A
fpnkuan e;a lq)a] vIik ijeIi fnLVrs AA 156AA

fnLVrs ftu mDra p] izksDra p HkO;yksd;a A
fnLVra lq) lea lq)a] lq) fnLVh p mP;rs AA 157 AA

nsoa xq:a Jqra fnLVa] ftu mDra ftukxea A
fnLVra l;y foU;kua] lq) fnfLV lea /kqoa AA 158AA

vlq) fnfLV u fnLVars] dqnsoa dqxq:LrFkk A
dqlkL=a dqU;kua tsu] u fnLVrs lq) fnfLVra AA 159AA

feF;k nso xq:a /keZa] feF;k ek;k u fnLVrs A
lY;a f=fr feF;kra ] u fnLVrs lq) fnfLVra AA 160AA

vnsoa vxq:a tsu] v/keZa vlqga ina A
lalkj ljfu ljhjL;] u fnLVrs lq) fnfLVra AA 161AA

jkx nks“ka u fnLVars] fodgk folu u fnLVrs A
vcaHk Hkko u fnLVars] u fnLVrs lalkj dkj.ka AA 162AA

deZ f=fof/k u iL;ars] nks“ka uar u iL;rs A
u iL;rs eu iljL;] bUnzh lq“ka u iL;rs AA 163AA

tsrkfu deZ latqDra] izd`fr Hkko u fnLVrs A
u fnLVrs ?kkfr deZL;] iq.;a ikia u fnLVrs AA 164AA

u iL;rs f= dqU;kua] d“kk;a fo“k; u iL;rs A
u iL;rs bUnzh U;kua] u iL;rs ca/k pkSfoga AA 165AA

fBfn vuqHkkxa u iL;ars] izd`fr iznsl u iL;rs A
pkSfofg ca/k u iL;ars] lalkj ljfu u fnL;rs AA 166AA

vU;kua ozr fØ;k tsu ] Jqra vU;ku ria d`ra A
vus; dLV u fnLVars] U;kughuks u fnLVrs AA 167AA

vfojra lq) fnLVh p] mikns; xqu latqra A
efr U;kua p laiwuZa] mo,la HkO;yksd;a AA 168AA

mo,la p ftua mDra] lq) rÙo lea /kqoa A
feF;k ek;k u fnLVars ] mo,la lkLora ina AA 169AA

mo,la /keZ lq)a p ] rÙo noZ inkFkZda A
mo,la dk; iapkLra] mo,la ozr latea AA 170AA

mo,la ria lq)a] izfrek ,d nlkfu p A
nso xq: /keZ lq)a p] nlZua U;ku latqra AA 171AA

mo,la U;ku e;a lq)a] lafeDra lkLora ina A
mo,la l;y foU;kua] U;ku lgdkj mnslua AA 172AA

vkRek f=fof/k izksDra p ] i: varj cfgjIi;a A
vkRekua lq)kRekua] ijekRek ijea ina AA 173AA

feF;k f=fr dqU;kua p] lY;a f=fr u fnLVrs A
d“kk;a fo“k; nqLVa p] jkx nks“ka u fpar, AA 174AA

izFkea mo,l laeÙka ]lq) lk/kZa lnk cq/kS % A
nlZua U;ku e;a lq)a] laeÙka lkLora /kqoa AA 175AA

lafed~ nlZua lq)a] feF;keksg fooftZra A
ew<+=;kfn eya eqDra] laeÙka lafed~ nlZua AA 176AA

ew<+ =;a dFka tsu] lalkjs Hkzeua lnk A
dqU;kua jkx laca/ka] ew<+a nqxZfr ca/kua AA 177AA

izFkea yksd ew<+L; ] ikf“;d /keZ latqra A
vlR;a vu`r tkukfr] ftunzksgh nqxZfr Hkktua AA 178AA

dqnsoa dqxq:a tsu] dq/keZa jkx ca/kua A
dqU;kua lY; latqDra] ekU;rs yksdew<+;a AA 179AA

yksdew<+ jrks tsu] i“; /keZ izdkl;s A
lq) /keZa u tkukfr] feF;k ew<+ ozra ria AA 180AA

nso ew<+a mRik|ars ] vnsoa nso mP;rs A
vlkLora vu`ra tsu] dqU;kua jers lnk AA 181AA

nso ew<+a p ew<+Roa] jkx nks“ka p latqra A
ekU;rs tsu dsukfi ] nqxZfr Hkktu rs ujk AA 182AA

nso ew<+a p ew<+a p] U;kua dqU;ku iL;rs A
ekU;rs yksdew<+L;] feF;k e; fuxks;a ira AA 183AA

ik“k.Mh eq<+afi tkukfr] ik“k.M foHkze ts jrk % A
iziapa ij iqn~xykFkZa p] ftu nzksgh nqxZfr Hkktua AA 184AA

ik“k.Mh ew<+ foLokla] yksdew<+a p fnLVrs A
foLokla tsfo drZO;a ] nqxZfr Hkktu rs ujk % AA 185AA

ik“kaMh opu foLokla] izksDra v/keZa Jqra A
vnsoa nso mDra p] foLokla uj;a ira AA 186AA

ik“kaMh ew<+ izksDra p] fodgk jkx latqra A
nqcqZf) ftunzksgh p] foLokla lalkj Hkktua AA 187AA

ik“kaMh ew<+ laxkfu] vuqeks;a opu foHkzea A
dqU;kua Hkko latqDra] nqxZfr xeua u lal;k AA 188AA

vuk;ru “kV~dLpSo ] dqnsoa dqnso /kkfjua A
dqlkL=a dqlkL= /kkjh p] dqfyaxh dqfyax /kkfjua AA 189AA

dqnsoa ftua mDra] jkx nks“k vlq) Hkkouk A
feF;k ek;k latqDra] dqU;kua dqnso tkusfg AA 190AA

bfUn;e;a dqnsoa ] fo“ke fo“k lfgÅ tkfu fu;esu A
d“kk;a o/kZua fuR;a ]/;ku jkSnza p latksfxu % AA 191AA

feF;knso vnsoa p] U;kua dqU;ku iL;rs loZa A
lqg vlqgafi u cqT>a] ugq tkufn yks;foogkja AA 192AA

mRifÙk ufRFk vnsoa] d`r dkfjr ew<+ yks;L; A
ts nsoafi dgarus] rs lOos ew<+ nqcqZ)h % AA 193AA

dqnso /kkjh iqfjlk] fgaMafr lalkj nq“; latqÙka A
Fkkoj fo;ysUnzh;k ] uj;a xPNsg nq“k larÙkk AA 194AA

vnsoa tks oans] iwtS vkjkfg HkfÙkHkkjsu A
lks nqXxSfi lgark] fuxks;okla equs;Ook AA 195AA

dqnsoa vnso;Roa] tks fparsb dqe; e;eark A
fpark lk;j cwMa] lalkjs ljfu uk ygs Fkkga AA 196AA

dqfyaxh ts thok ] rs vU;ku Hkkfl;a yks;s A
feF;kr jkx nks“ka] lY;a latqÙk nqcqZ)h AA 197AA

bUnzh lqg larq“Vk] dqfyaxh vlqgHkko i;MRFkk A
fodgk folu lgkoa] dqfyaxh ,fjlks gksbZ AA 198AA

nqcqZ)h ftu nzksgh p ]i;MS vU;ku yksd jatsbZ A
lfgvks vlq) >kua] dqfyaxh dqxq: tkusfg AA 199AA

vIik i: u fiPNbZ] fePNkfnfë vlqg HkkoL; A
nlZu lqf) u tkuS] ijiapa ij iqn~xyklÙkks AA 200AA

tks rLl HkfÙk Hkkjs ] ekuS fePNkfnfë llgkvks A
lks fePNkfnfë lfgvks] vUeks;a fuxks; oklfEe AA 201AA

dqfyax lax tqÙkks] LFkkua tafr vk;jks HkÙkh A
lks fePNk e; vU;kuh] Fkkoj fo;fyafn uj; oklafe AA 202AA

dqfyax o;u lzoua] vkykia yksd jatua HkÙkh A
rs ew<+k vU;kuh] nqXxb xb Hkkouks gqafr AA 203AA

dqlkL=afi lk/kZa] fodgk folua p iqU; ikoa p A
ifjukea ta vlq)a ]vfLrfr ca/k dqlkL= tkusfg AA204AA

tsfo dqlkL=a iBua ] banzh lqg tkfu vlqg ysL;kvks A
lalkj ljfu fgaMS] tg ty ljfu rky dhVkvks AA 205AA

vuk;ru “kV~dLpSo] tks ekuS fePNkfnfë lHkkoa A
lks fePNk e;sfg HkkfjÅ] lalkjs nqgdkj.ka rafi AA 206AA

lal; vLV nksla] ladk da“;k fparua fpÙka A
fuzfofnxaPNk;ew<+k ] fnfB moxksgua nksla AA 207AA

fBfndjua okfNya ] igkouk lal;k gaqfr A
lgdkja dqU;kua ] lal; nksl uj; oklafe AA 208AA

ts lal;jk thok] euo;dk;su lal;s tqÙkk A
rs vlqg fePN Hkkos] lalkjs Hkzeu oh;fEe AA 209AA

lal; nksla fePNk] lalS;kjksfi nks“k latqÙkk A
rs nalua p HkV~Vk] lalsf; u dgafe flT>arks AA 210AA

e|a vLV l mÙka] tkb dqyh Loj :I lfg;kua A
vfHkekua vU;kua] vria cy flyfi larqëa AA 211AA

e|afi vlqg Hkkoa] jkxkfn nks“k vlqg i;MRFkks A
lks e|ik l mÙka] l fdfj;k uj; oklafe AA 212AA

ey iPphl fo;kua] frDrafr Hkko lq) ifjukea A
lks lq) fnfë HkfuÅ] naluey foofTtvks lq)ks AA 213AA

lEeÙkj;u lq)ks] tkuS fiPNsb nalua lq)a A
lks lq) fnfë thoks] vfpjsu ygafr fuOokua AA 214AA

nalu fnfë latqÙka] tkuS fiPNsb lq) laeÙka A
lks HkO;tho lq)a] vfpjsu fuOoq, tafr AA 215AA

vIik i: fiPNarks ] ijpoSfo vIi lq) lHkkoa A
vIik lq)Iikua ] ijeIik ygS fuOokua AA 216AA

ewyxqua , vëk] laOosvks fuOos; le latqÙkk A
fuUnk x:gk uk,] mole latqÙk HkfÙkHkkjsu AA 217AA

okfPNYya vuqdEik] vë xqua latqÙk lEeÙka A
lÌgS lq) Hkkoa] lEeÙka fuEeya lq)a AA 218AA

laosvks lq)kFkZa] tkuS fiPNsb nalua lglk A
pjuafi nqfog Hks;a] lgdkjsu roafi laosvks AA 219AA

laosm lq;a osxh] f“km moleafi lq) laosvks A
lEeÙk lq;a pjua] laosvks lq)eIikua AA 220AA

fuOosvks fuLlYyks] yks;k;klsfg lq) vo;klks A
nalu U;ku igkuks] pjua lq)afi gos fuOosvks AA 221AA

fuOosvks fu: fuLp; ] tkub fiPNsb lq) laeÙka A
vIik lq)Iikua] ijeIik fuosm fuOokua AA 222AA

fuOosvks fuÌanks] fu%yksgks fufOo;kj fudyslks A
lq) lgkos lqjnks] laeÙk xqua tkfu fuOosvks AA 223AA

dqU;kua fuanarks ]lY;a fuanafr dlk; fePNÙka A
fuanafr vlqgHkkoa] vu`r vlR; l;y fuanafr AA 224AA

fuanafr vlqg o;ua] banh fo“k;fEe l;y fuanafr A
fuanafr jk; nksla] ifjukea vlqg fuanafr AA 225AA

fuanafr x:g uk,] ljhja vlqga p ljfu lalkjs A
nqcqfg vlR;a lfg;a] vU;kua ozr ri fØ;a p AA 226AA

tLl u U;ku lgkoa] ozr ri fØ;a p lgu molXxa A
U;ku lgkosu fcuk ] l;yafi vus; fuanafr AA 227AA

mole Å/kZ lgkoa] mole latqÙk lq) lEeÙka A
f“km moleafi lq)a] mole xqu ygafr fuOokua AA 228AA

mole lfgvks thoks] lalkj ljhj Hkksx fojnks; A
fePNk e; dqU;kua] jkxa nkslafi fo“k; molarks AA 229AA

d“kk;a molarks] jkxkfn nks“k l;y ifjpÙkks A
lalkj ljfu fojnks] molarks fofog vlqgk, AA 230AA

molar “khu eksgks] feF;k nalusfg moleks pjuks A
pkSxbZ xeukxeuks] molarks ygS fuOokua AA 231AA

HkÙkh nalu U;kua] pjua pkfj= nqfofg HkÙkh, A
ro HkÙkh lgdkja] lEeÙka lq) HkÙkhvks AA 232AA

HkÙkh vuar U;kua] ey jfgvks lq) nalua HkÙkh A
HkÙkh lq) lgkoa] lq)a lEeÙk HkfÙk lks fnëh AA 233AA

U;kue;h HkÙkhua] vIik ijeIi lq) HkÙkh, A
fePNkr nks“k jfg;a] HkÙkh iqu ygafr fuOokua AA 234AA

okPNYya foU;kua] U;kua foU;ku l:o lEeÙka A
vIik ij foU;kua] ijpoSfo vIi lq) lHkkoa AA 235AA

vIik lq)Iikua ] foU;kua djafr Hkkoe; xgua A
yC/ka ijeIikua] foU;kua ygafr fuOokua AA 236AA

vuqdaik thokua] Fkkoj fo;ysfUn; l;yeIikua A
vuqdai Hkko folq)a] vlR; lfgrksfi foojhnks AA 237AA

vuqdai Hkko folq)a] vIi l:oa p ps;uk Hkkoa A
vu`r vlR; lfg;a] frDrafr vuqdai Hkkosu AA 238AA

nlZafr lq) rÙoa] v;a p vIi xqusfg nlZafr A
vIik ijeIikua] vuqdaik ygafr fuOokua AA 239AA

eqyxqua , vV~Bk] tkuS fiPNsb lq) lEeÙka A
fePNkr jkx lfg;a] vIik ijeIi;a lq)a AA 240AA

frDrafr ewy vëk ] iapqEcj e| ekal e/kq is;a A
frDrafr HkO; thok] fØ;k ey foofTtvks lq)ks AA 241AA

cM+ ihiy fiy“kwua] ikdj mnacja tkus A
=l thok mIiÙkh] frDrafr lOo lko;k gqafr AA 242AA

e|a p vlqg Hkkoa] vlqga vkyki fodg lHkkoa A
eksg e; eku lfg;a] e|a ekua p vlqg e;eara AA 243AA

frDrafr e|ekua] eerk Hkkosu fePN lfg;kua A
iqU;a Hkks; fufeÙka] djafr eerk e|ik gqafr AA 244AA

ekla p vlqg Hkkoa] Hkkoa iapfEe Fkkoja lfg;a A
vlq)a ifjukea ]ekal nksl fojfgvks thoks AA 245AA

iqXxyk ,bUnh;k ]Hkfjra vkgkjiku ,bUnh A
ekal nks“k csbanh] j“;arks lq) Hkkosu AA 246AA

egqja e/kqj lgkoa] Lokna fopyafr egqj mIiÙkh A
frDrafr lq) Hkkoa] ewya voxquafi frDrafr AA 247AA

j;uÙk;afi tksbZ] nalu U;kusu lq) pjukfu A
fparafr HkO; thok] vIik le;a p lq) fnëhÅ AA 248AA

nalu Hks; pmDda] p“;a vp“; vofg latqÙka A
dsoynalu lq)a ] nalu /kjua p lq) laeÙka AA 249AA

nalsb eks“; eXxa] ey jfg;a jkx fePN ifjpÙka A
nalsb vIi :oa] vIik ijeIi;a lq)a AA 250AA

lafed~ nlZu lq)a] vnalu l;y nks“k ifjpÙka A
nalsb frgqouXxa] foanLFka nalua lq)a AA 251AA

vuar nlZu nlZa] dsoynlZu fryks; latqÙka A
yks; voyks; nlZa] vuar nlZu nlZua lq)a AA 252AA

eeya nalu fnëh] eya u fiPNsb l;y nksl ifjpÙka A
fiPNS ijeIikua] frfoga dEea u fiPNsb AA 253AA

nalu fnfë lfnëa] dEeey fePN nksl ifjxfy;a A
xfy;a dqU;ku jkxa] ta frfeja fnudja rsta AA 254AA

nalufnfë l fnëa] fogMS dEeku fePN lqg vlqga A
fogMS eku d“kk;a] t lhga fnfë x;an twgsfg AA 255AA

nalu lqf) fufeÙka] nalu fnfë /kjsfg Hkkosu A
nalsb frgqouXxa] nalu /kjua p eqfDr xeua p AA256AA

U;kue;a vIikua] U;kua fryks; l;y latqÙka A
vU;ku frfej gjua] U;ku mnsla p l;y foy;afe AA 257AA

U;kua fryks; lkja] U;kua nalsb nalua eXxa A
Tkufn yks;iekua] U;ku lgkosu lq)eIikua AA 258AA

U;kua U;ku l:oa] tkufn fiPNsb lq)eIikua A
vIik lq)Iikua] ijeIik U;ku latqÙka AA 259AA

U;ku cysu thoks] vIik lq)Ii gosb ijeIik A
U;ku lgkoa tkufn] eqfDr iaFk flf) ll:oa AA 260AA

U;kua ftusfg Hkfu;a] :okrhra p foDr yks;L; A
U;kua fryks; lkja] uk;Ooks xq:ilk,u AA 261AA

U;kua nalu lEea ] le Hkkouk gofn pkfjÙka A
Pkjuafi lq) pjua] nqfofg pjua equs;Ook AA 262AA

lEeÙk pju i lEeÙk pju lq)a] iPNknks latea pjua AA 263AA

lEeÙk pju pfj;a] nalu U;kusu lq) Hkkoa p A
dEeey i;fM eqDda] vfpjsu ygafr fuOokua AA 264AA

mÙka nku pmDda] U;kua vkgkj Hks“kta Hkfu;a A
vHk;a Hk;a u fnëa] nkua pÙkkfj iÙk nkrO;a AA 265AA

iÙka frfog i;kja ] ftu:oh mfRdë lkofEe A
vfojfr;k foUus;a] nkua iÙkLl Hkkouk lq)a AA 266AA

ftu:oh ftufyaxa] dEea f“kifr frfog tks,u A
rkju rju leRFka] ftu mobëa i;Ùksu AA 267AA

j;uÙk; latqÙka ] >kua >k;afr lq)eIikua A
vkjfr jkSnz u fnëa] /kEea lqDda p >ku latqÙka AA 268AA

f“km mole latqÙka] vof/ka fnLVafr U;ku lHkkoa A
euiTt; fpararks] fjtq foiqy eb U;ku laiUua AA 269AA

dEea ?kk; foeqDda] eqDda fePNÙk nksl vU;kua A
lafed~ nlZu lq)a] dsoy Hkkoa p Hkkosu AA 270AA

mfRdLV lko;kua] ifMek ,dknla p o; iapa A
ikyafr lq) Hkkoa] lq) lEeÙk Hkkouk lq)a AA 271AA

vfojfr;k foUus;a] lq)a fnëh p lq) Hkkosu A
fePNÙka vU;kua] ifjgkjks iqUu ikoa p AA 272AA

iÙka frfofg l mÙka] nkua pRokfj fnafr Hkkosu A
foU;ku U;ku lq)a] nÙka iÙka equs;Ook AA 273AA

iÙka p lq) Hkkoa] nÙka lq) lgko latqÙka A
nÙka iÙka p lea] nkua lq)a p equs;Ook AA 274AA

U;kua nku leRFka] vU;kua frDr lOogk lOos A
vkyki opu vlqga] frDrafr vlq) Hkkosu AA 275AA

efrU;kuh efr nÙka] lqrU;kua p Hkkouk tqÙka A
nÙka iÙk fols“ka] nkua eeycqf) laiUua AA 276AA

U;kuh U;ku l:oa] vUeks;a nÙk iÙk fols“ka A
vU;kuh vygarks] u nÙka U;ku nku viÙka AA 277AA

nkua U;ku l mÙka] U;kuh iÙkL; nku latqÙka A
nÙka iÙka p lq)a] eeya nkua p nÙk iÙka p AA 278AA

vU;ku e;a viÙka] opua vkyki jatua tkus A
ufo nÙka u lqiÙkaa] nÙka iÙka p lek;jfg AA 279AA

ts lq) fnfë lq)a ] tkufn fiPNsb lq) lEeÙka A
nÙka iÙka ra fi;] vUeks;a lqXx, ygbZ AA 280AA

Hks“kt nku l mÙka] lalkjs ljfu O;kf/k eqDrL; A
Hks“kt ftu mo,la] ftuo;uafi lk/kZa rafi AA 281AA

Hks“kt nku ftuqÙka] nOoa “kV~ dk; iapRFka A
uo i;RFk inkFkZa] rÙka lIra p lq) tkuRFka AA 282AA

,fjl xqusfg lq)a] tkufn :o Hks; foU;kua A
lÌgafr ftu mÙka] Hks“kt nku i;klsbZ AA 283AA

iÙk dqiÙk u tkufn] Hks“kt mo,l lq)eIikua A
ts HkO; tho lkga] rs tj eju fouklsbZ AA 284AA

vkgkjnku lq)a] U;kua vkgkj fnafr iÙkL; A
frDrafr tho vkgkja] U;kua vkgkj dqu; Hko egua AA 285AA

vkgkj nku lq)a] iÙka tks nsbZ Hkko lq)h;s A
lks Hko nq“; fouklS] iÙka vkgkj U;ku llgkoa AA 286AA

vHk;a p nku tqÙka] iÙka tks nsb Hkko lq) latqÙka A
lks lafp;a fouklS] vHk;nkua p Hk; jfg;a AA 287AA

vHk;a nkua mÙka] vHk;a nkuafi Hkko latqÙka A
fparafr vHk; nkua] nkua Qya eqfDr xeua p AA 288AA

, pkfj nku mÙka] tkfufo tks nsb iÙk dqiÙka A
Tks nsb tL; vfRFka] nkua mo,l ftuofjZnsfg AA 289AA

ty xkyu mo,la] izFkea lEeÙk lq) HkkoLl A
fpÙka lq) xyara] ifPNnks tya p xkyfEe AA 290AA

eu lq)a fpr xkya] Hkko lq)a p ps;uk Hkkoa A
ps;u lfgr lqHkkoa] tyxkyu rafi tkusfg AA 291AA

vuLrfera mo,la ] i tL; u vuLra fnëa] rL;;a feF;kfn HkkoeIikua AA 292 AA

vIikua vIikua] lq)Iik Hkko foey ijeIik A
,;a ftusfg Hkfu;a] vuLrfera rafi tkusfg AA 293AA

,;a vkgkj tqÙka] U;kua vkgkj us; latqÙka A
vuLrfera cs?kfM+;a ] fuLp; foogkj latnks lq)ks AA 294AA

vB ng fdfj;kua] vfojb lEekbfë ladfy;a A
mo,la mT>k;a] vfojb ikyafr lq) Hkkosu AA 295AA

mT>k;a mo,la ] ftu mÙkafi ftuofjZnsfg A
ts lkgafr ftuqÙka] vfpjsu fuOoq, tafr AA 296AA

mT>k;a mo,la] U;ku lgkosu ftuoj e,u A
ftu mÙka lzqr tqÙka] mT>k;a mo,lua rafi AA 297AA

mR>k; i;fM tqÙka] vkpjua i;fM Hkko latqÙka A
efr U;ku lq) lq)a] lqzr U;kua p fparua rafi AA 298AA

eb lqb U;ku moUua] U;ku lgkosu Hkkouk tqÙka A
ta fp; U;ku lgkoa] ra fp; lq)afi Hkkouk gqafr AA 299AA

lqzra U;ku mooUua] vuqek= ozr Hkkouk ,u A
lq) lgko latqÙka] vuqozrh ozr laxzgua AA 300AA

nalu o; lkekbZ] ikslg lfpÙk jk; HkÙkh, A
caHkkjHka ifjxzg] vuqeu mfÌLV nsl fojnks; AA 301AA

ifMek ,d nl;a] ifMek lalkj nq“; “k; djua A
ifMek lq)Iikua] nalu nalsb lq)eIikua AA 302AA

ifMek uke l mÙka] fr vFkZa lq)a p ije rÙokua A
eekRek lqfd; lqHkkoa] vIik ijeIi lq) la ifMek AA 303AA

ifMek uke l mÙka] n.M dikVsu frvFkZ latqÙka A
foan LFkku lfoana] vIik ijeIi lq) ifMekua AA 304AA

ifMek uke fols“ka] nalu ifMek p nal, lq)a A
nalsb eks“; eXxa] nalu ifMek beks Hkfu;a AA 305AA

nalu lgko lq)a] fiPNb tkusb lq) lEeÙka A
nalsb U;ku :oa] yks;kyks;a p nalua ifMek AA 306AA

nalu ifMek nalb] dsoy nalsb U;ku latqÙka A
yks;kyks; i;kla] voyks;a nalua ifMek AA 307AA

nalu vuar U;kua] vuar ohfj; vuar lq“kkbZ A
nalsb frgqouXxa] nalu ifMek beks Hkfu;a AA 308AA

o; ifMek mo,la ] ozra tkusfg vIi lHkkoa A
vIik vIis lqjbZ] o; ifMek latnks lq)ks AA 309AA

o;a p ozr latqÙka] Hkko folq) foeqDd okokjs A
vIi l:os lqjnks] vIikua >ku lqjnks;a AA 310AA

ijiapa ugq fnëfn] ij iqXxya p Hkko frDrafr A
vU;ku fePN Hkkoa] frDra l;y nksl lHkkoa AA 311AA

vIikua ozr fiPNfn] vIik ijeIi lq) lHkkoa A
U;kuebZ llgkoa] vfRFk /kqoa ps;uk ifMek AA 312AA

Lkkekb;a p mÙka] vIik ijeIi lEe latqÙka A
le; frvFkZa lq)a] lera lekb;a tkus AA 313AA

frvFkZa lq) lq)a] le lkekb;a p lalq)a A
ifjuS lq) frvFkZa] ifjukea lq) le; lq)a pAA 314AA

le:oa le fnëa] le lkekb;a p ftu mÙka A
eu poya lq) fFkja] vIi l:oa p lq) le le;a AA 315AA

ikslg ifMek mÙka] iwoZ lgdkj dkjua lq)a A
ftu mÙka lq) fnëa] vIi lgkosu Hkkouk lq)a AA 316AA

iwoZa ftusfg Hkfu;a] lgdkjsu ikslga lq)a A
ta djsb fparoua ] >kua >k;afr /kEe lqDdkua AA 317AA

ikslg ifMek ,lks] iwoZ lgdkj lq) pjukfu A
ps;u Hkko latqÙka] ikslg ifMek beks Hkfu;a AA 318AA

lfpÙk fpÙk lq)a] ps;u Hkkosu lq) lEeÙka A
lfpÙk ps;uRoa] /kEea >kua lfpÙk Hkkosu AA 319AA

ps;u lq) lgkoa] vIik ijeIi ps;uk :oa A
x; ladIi fo;Iia] ps;u ifMek /kqoa yks, AA 320AA

feF;k e; dqU;kua] jkxkfn nks“k fo“k; eqDrkua A
gfjra lfpÙk loua ]frDra lq) Hkko latqÙka AA 321AA

vuqjkxa vIikua] jkxkfn fePN Hkko ifjgjua A
vIik ijeIikua] vuqjkxa ifMek lalq)a AA 322AA

vuqjkxa HkÙkh, ] lq) l:osu HkfÙkHkkjsu A
vuqjkx HkfÙk ,lk] mobëa ftuofjZnsfgZ AA 323AA

caHka caHk l:oa] vIik ijeIi rqY; lalq)a A
frDra vcaHk :oa] ngfofg vcaHk Hkko frDrafr AA 324AA

gko Hkko l mÙka ] foHkze dVk“; fujh“;ua lOoa A
me;u e;u l mÙka] eksgu olhdju Hkko frDrafr AA 325AA

fodgk folu l mÙka] moHkksxa p Hkko vuarkua A
frDrafr vlq) Hkkoa] caHka izfrek equs;Ook AA 326AA

caHka pfjÙk lq)a] ps;uoarks; U;ku lEiUuks A
vIik lq)Iikua] ijeIik ije tks,u AA 327AA

vkjEHka lq) lgkoa] lq)a lEeÙk U;ku latqÙka A
vkjaHka vIikua] lq)a >kua p lq) Hkkosu AA 328AA

lq)a lq) l:oa] vIik ijeIi vIi;a lq)a A
vkjaHka /kEe >kua] vkjaHk izfrek equs;Ook AA 329AAA

vkjaHka frDrafr ] feF;k dqU;ku l;y nqcqZf) A
frDrafr euL; iljks ]loZa vlqgL; frDrafr AA 330AA

vlR; lfgr vkjEHka] vu`r vpsr vkjEHk frDrafr A
frDrafr jk; nksla] lalkjs ljfu frDra p AA 331AA

vkjEHka nso xq:a ] /kEe >kua p eey lq)a p A
vkjaHka U;ku ebvks] vkjEHk izfrek /kqoa fuLpa AA 332AA

ij iqXxya p xzgua] fePNk ij Hkko nksl foojhnks A
xzgua nalu U;kua] pjuafi nqfog latnks xzgua AA 333AA

iqXxy izeku djua] lsla lalkj ljfu foojhnks A
vIi lgkos fuyÅ ] lq)Iik lq) foey Hkkosu AA 334AA

vU;ku erh u nÙka] fePNk nqcqZf) l;y foojhnks A
efr U;kua mo,la ] dsoy Hkkos equs;Ook AA 335AA

mfÌëa lq) fnëa] naM dikVsu Hkkouk lq)a A
yC/ka ta p lgkoa] vIik >kua p fparua lq)a AA 336AA

izfrek ng,dRoa ]lq) Hkkoa p lq) >kuL; A
vIik ijeIikua] eeya /kqo nalua lq)a AA 337AA

fgalk frDr vfgalk ]vu`r frDra p fuzra llgkoa A
Lrs;a vnÙk frDra] nÙka tkusfg lq) lEeÙka AA 338AA

rqfj;a vcaHk frDra] caHk pjuL; ps;ua lq)a A
ij iqXxy ifjekua] U;ku lgkoa p vIi lHkkoa AA 339AA

,;a vuqOo;kba ] tkuS eeya p U;ku e; lq)a A
vIik lq)Iikua] ijeIik ygS fuOokua AA 340AA

vlR; lfgrks fgalk] vU;kua lfgr fePNifjukeks A
jkxkfn nks“k lfg;a] fgalk;jks p nq“; latqÙkka AA341AA

e; eku fo“k;:oa] U;ku fcuk dLVa p ro;jua A
ozr late fdfj;kua] fgalk;a l;y nks“k frDra p AA 342AA

vfgalk lq) l mÙka] v;a vIik ijeIi tku le rqY;a A
âhadkja fFkj Hkkoa] U;ku lgkosu vfgalvks lq)a AA 343AA

vkxe iqjku lq)a ] v“;j lqj foatua in l:oa A
fparafr lq) Hkkoa] vIi lgkosu vfgalvks Hkfu;a AA 344AA

Fkkoj fo;fyanh;k ] vlsfu lsfu l;y miiÙkh A
llad U;ku :oa] vfgalvks ygS fuOokua AA 345AA

vu`r vpsr Hkkoa] vfy;a tkusfg vlq) llgkoa A
ftu mÙka ufo fnëa] vu`r frDrafr lOogk lOos AA 346AA

U;kusu fcuk Hkkoa] vus; foHkze vus; Jqr tkus A
mPNkg dLV vus;a] vu`r frDrafr ljfu lalkjs AA 347 AA

fuzra mo,l mÙka ] U;kuebZ lq) nalua lq)a A
feF;kr jkx jfg;a ] fuzra tkusfg l;y nks“k pb moua AA 348AA

fuzra vus; Hks;a] lkja lalkj ljfu eqDrL; A
fuzra fryks; ebvks] uar prqLV; eqfDr latqÙka AA 349AA

Lrs;a in jfg;a] ftu mDra p yksiua tkus A
vus; ozr /kkjh ] Lrs;a llgko jfg,u AA 350 AA

Lrs;a vU;kua] U;kueb vn lgko xksiafr A
vU;kua fePNÙka] frDra vLrs; fo“k; lqgjfg;a AA 351AA

Lrs;a frDrafr lq)a] oj lEeÙk U;ku nalu leXxa A
lgdkjs ro tqÙka] pkSfofg vkjkguk e;a lq)a AA 352AA

U;ku lgkos fuLpa] yksdkyksdsu yksfdra lq)a A
ftu mÙka lÌgua] feF;k e; “k.Mua lq)a AA 353AA

vIi l:oa fnëa] vIik ijeIi U;ku ll:oa A
jkxkfn fo“k; foj;a] lalq)a ps;uk :oa AA 354AA

vcaHk frDra p mÙka] ngfofg ifjuke fodg lgko latqÙka A
eueôM poy lgkoa] vcaHk tkusfg uj; oklafe AA 355AA

feF;kr jkx tqÙka] fo“k; p folu latqÙka us;a A
ifjukea fopyarks] frDra p eu o;u dk;su AA 356AA

caHka caHk l:oa] oj nalu U;kusu lq) pjukfu A
vIik ijeIikua] U;ku lgkosu caHkpjukua AA 357 AA

caHka vcaHk frDra] feF;k e; l;y nksl foj;a p A
caHka lq) l:oa] vIi lgkoa p ftu fnëa AA 358AA

caHka pju leRFka] nqfofg pkfjÙk pju e;es;a A
vkn lgko l:oa] caHkapju vuqOo;k gqafr AA 359AA

ij iqXxy ijekua] iqXxyHkkosu l;y frDra p A
Hkkos ,da nqfr;a] iqXxy ijeku ls“k lalkjs AA 360AA

e; feF;kr foeqDda] eqDda lalkj ljfu ts Hkkoa A
eqDda d“kk; fo“k;a] eqDda vU;ku l;y nks“k ifjpÙka AA 361AA

vIi lgkoa fuy;a] oj lEeÙk U;ku nalua lq)a A
U;kusu U;ku le;a] iqXxy ijeku lOogk lOos AA 362AA

ijnOoa ugq fnëfn] ij iqXxy ijeku fparafr A
feF;k lY; fudana] f“km mole latnks lq)ks AA 363AA

vIik vIi l:oa] vIik ijeIi tkfu lHkkoa A
ij iqXxy ijekua] U;kueb uar prqLV latqÙka AA364AA

,;a vuqOo;kba] ije l:osu vn lgko latqÙka A
vIik vIifEe jvks] vuqOo;a /kjafr lq) llgkoa AA 365AA

Hkkos p /kEe latqÙka] Hkkos ro vo;kl laiUuks A
Hkkosu Hkko lq)a] vuqOo;k ,fjlks lq)ks AA 366AA

ngfofg /kEea >k;fn] oj mÙkef“kek U;ku latqÙka A
eÌo vTto lq)a] lÙka lmPp late ri R;kxa AA 367AA

vkfdapu caHko;a] ngfofg /kEea p lq) pjukfu A
>k;afr lq) >kua] U;ku lgkosu /kEe latqÙka AA 368AA

mÙka Å/kZ lgkoa] f“ke f“kifud lzsf.ky; lHkkoa A
eÌo ex mo,la] vTto moleb ljfu lalkjs AA 369AA

lÙka l˜ko :oa] lkSpa foey fuEeya Hkkoa A
late eu lateua] ro iqu vIi lgko fufÌëa AA 370AA

R;kxa U;ku lgkoa] vkfdapu /kEe /kqjk oj /kjua A
caHka caHk l:oa] U;kue;a ng fofg /kEea AA 371AA

ng fofg /kEe mo,la ] /kj;fr /kEea p tku ijeRFka A
ifjuke lq) djua] /kj;fr /kEea equs;Ook AA 372AA

ro o; Hkkou tqÙka] Hkkou Hkkoafr nks“k ifjpÙka A
vuqo; o;a p /kjua] “k;djua lOo nq“;kua AA 373AA
vuqo;a p /kjua] v;a o; ro fØ;k fols“ka A
ls“kafi Hkkouk lq)a] egko;a Hkkouk Hkkoa AA 373 &1 iz{ksi AA

U;ku lgkoa lq)a] efr Jqr U;ku latnks lq)ks A
vofg moUua Hkkoa] egko; Hkko ladjua AA 374AA

vIia vIi lgkoa] vIik ijeIi >ku latqÙka A
fpUruks ijeIi;a] vfgalk o;a egko;a gqafr AA 375AA

,da ftua l:oa] ftu :oa ftuoja fnfë lHkkoa A
ftu;frda efr lq)a] lq)a lEeÙk lq) ll:oa AA 376AA

ftu;a ?kk; pmDda] ftu;a lalkj ljfu eksga/ka A
dEeey i;fM ftu;a] vIik ijeIi lq) ll:oa AA 377AA

ftu;a dqU;ku lqHkkoa] e; feF;kr lY; frfoga p A
ftu;a d“kk; Hkkoa] ftu:oh lq) lk/kvks fuLpa AA 378AA

U;ku lgko l mÙka] U;kua U;kusu U;ku lalq)a A
U;kua eey l:oa ] ta j;ua fnu;ja rsta AA 379AA

:oa v:o lq)a] :okrhra p foxr :osu A
foU;ku U;ku :oa] ftu:oh lk/kvks lq)a AA 380AA

ewyxqua lalq)a] mÙkjxqu lq) /kjafr lkgwua A
lkgw lk/kafrvFkZa ]iapkFkZa iap U;ku lalq)a AA 381AA

iap U;ku llgkoa] ng /kEea lEeÙk lq) lalq)a A
rsjg fogL; pjua] lEeÙka latesu lq) latqÙka AA 382AA

xqu :o Hks;foU;kua] U;ku lgkosu latqÙk /kqo fuLpa A
ewyxqua lalq)a] mÙkjxqu /kjb fuEeya foeya AA 383AA

mÙkj Å/kZ lgkoa] Å/kZa ro foey fuEeya lglk A
lq) lgkoa fiPNfn] mÙkj xqu /kjafr lq) llgkoa AA 384AA

ewy mÙkj lalq)a] lq)a lEeÙk lq) ro;jua A
frDrafr psy lgkoa] lq)a lEeÙk /kju lalq)a AA 385AA

psya iap lgkoa] frDra ifjuke psyta jfl;a A
vaMt oqaMt mÙka] oadt pjet jkse foj;afr AA 386AA

vaMt psy l mÙka] gn;a vlq) Hkkota jfl;a A
ifjuke vlq) lfg;a ]frDrafr psy vaMta Hkfu;a AA 387AA

vaMt vuFkZ :oa] vkykia ijiap foHkze lfg;a A
jatu yksd lgkoa] frDrafr l;y lk/kÅ lq)a AA 388AA

vkfHkarj vlqg lqHkkoa] lY;a lgdkj foHkzea mÙka A
vus; Hks; vuFkZa] vU;kua Hkko l;y frDrafr AA 389AA

oq.Mt Hkko l mÙka] opua vlqgkb uan lgdkja A
xqu nksla ufo fiPNfn] oq.Mt lqHkko l;y frDrafr AA 390AA

oq.Mt iqU; l:oa] fgalk vu`r vlR; vkuUna A
ngfofg vcaHk uana] o;ua frDrafr oaqMta Hkfu;a AA 391AA

oadt lgko mÙka] U;kua foU;ku oadta :oa A
nlZu vlq) nlZa] oadt Hkkosu l;y frDrafr AA 392AA

oadt vlq) Hkkoa] U;kukojukfn ?kk; mooUua A
U;ku lgko u fnëa] oadt frDrafr lk/kok lq)a AA 393AA

dIi fo;Iia tkufn] lq)a llgko oadta :oa A
oadt foey lgkoa] oadt frDrafr U;ku lgdkja AA 394AA

pjet lgko mÙka] ta pjua pjafr us; dkya A
pjua foHkze :oa] lalkjs ljfu pju frDra p AA 395AA

pjua fofiz; Hkkoa] vkjfr jkSnza p pju lHkkoa A
vus; pju pfj;a] pjua frDrafr U;ku lgdkja AA 396AA

pjua vlq) Hkfe;a] pkSx; lalkj ljfu us dkya A
fo“k; olu lapjua] pjua psy frDr U;ku llgkoa AA 397AA

jkset lgko mÙka] :fp;a uks dEe nOo dEesu A
Hkkoa :fpr vlq)a] jkset frDrafr U;ku lgdkja AA 398AA

:fp;a dqU;ku ebvks] :fp;a feF;k fo“k; lY; lHkkoa A
:fp;a iqXxy :oa] jkset frDrafr ps;uk Hkkoa AA 399AA

, iap psy mÙka] frDra eu o;u dk; lHkkoa A
foU;ku U;ku lq)a] psya frDrafr fuOoq, tafr AA 400AA

psya okfgt mÙka] psya iapafe frDr eksga/ka A
psy lgko u xzgua] oL=a frDrafr psy mRiUua AA 401AA

fnxacj o;u mÙka] fnx fnlk vacjsu lHkkoa A
vacj psy foeqDda] fnaxcjsu U;ku lgdkja AA 402AA

iwoZa iwoZ mDra] iwoZa lgdkj ije HkÙkh, A
iwoZa U;ku lgkoa] iwoZa mÙka p fuEeya foeya AA 403AA

iwoZa ije l:oa] vIik lq)Ii gos ijeIik A
U;kusu U;ku eeya ]U;ku lgkosu iwoZ mo,la AA 404AA

uar prqLV; iwoZa] uarkuara p U;ku lgdkja A
jkxkfn nksl frDra] vacj iwoZa p U;ku mDra p AA 405AA

vfXua p vxzHkkoa] vxaz vo;kl lq) vo;kla A
vxza eey lgkoa] vfXu fnlk p vacja eeya AA 406AA

vfXua p vxz rsta ]tksfr llgko :o lalq)a A
vxz fryks; ebvks] yksdk voyksd yksdua vxza AA 407AA

nf“ku fnfl vacj;a] oj nalu U;ku pju lgdkja A
nalsb eks“;ekxa] uUrkuara p fnfLV lanlZa AA 408AA

nalsb frgqouXxa] nalu nalsb uar lgdkja A
f“kfiÅu frfog dEea] U;ku lgkosu lqnlZua eeya AA 409AA

n“;u fnfl vacj;a] fnLVa U;ku iap lHkkoa A
f“kifud :o lqfnëa] vacj fnfl;a p U;ku lgdkja AA 410AA

uSfjR;a mo,la] fuzra tkusfg lq) llgkoa A
vu`r vlju frDra] fuzra yks;kyks;a p /kqo fuLpa AA 411AA

fuzra vuar :oa] ps;u latqÙka fuzra lgdkja A
uSfjR;a fuzr fnëa] uSfjR;a fuzr U;ku vacj;a AA 412AA

ifPNe fiPNfn lq)a] vlq)a lalkj ljfu ugq fiPNa A
fiPNfn vIi lgkoa] vIik lq)Ii U;ku ijeIik AA 413AA

fiPNfn vuar :oa] foU;kua U;ku fifPN lHkkoa A
feF;k lY; foeqDda] ifPNe fiPNsb vacja foeya AA 414AA

fiPNsb vIiq vIia] oj nalu U;ku pju fiPNsbZ A
fiPNsb eks“; eXxa] U;ku lgkosu vacja fiPNa AA 415AA

okbo fnfl l mÙka] foxra :osu vfoxra eeya A
foxra lalkj lqHkkoa] vfoxr :osu lq) lgdkja AA 416AA

vfoxr ijekuana] foxra lalkj ljfu lgdkja A
vfoxr :os :oa] vfoxr ije dsoya U;kua AA 417AA

mÙkj fnfl mo,la] oj nalu U;ku pju ro lq)a A
mÙkj xqukfu /kjua] vIik ijeIi fuEeya foeya AA 418AA

mÙkj xqu latqÙka] e; fePNkr Hkko ifjpÙka A
mÙkj Å/kZ lgkoa] f“km mole lzsfu mÙkja lq)a AA 419AA

mÙkj fnfl Å/kZ lgkoa] voxkgu xqu /kjafr lkgwua A
mÙkj f“kifud :oa] vacj lq)a p U;ku lgdkja AA 420AA

bZlku fnfl mo,la] bZla fryks;eÙk lqi,la A
bZla bLV latks;] vfuLV :oa p l;y frDra p AA 421AA

bZtkZ iaFk fuosna] bZtZ bR;kfn lfefn latqÙka A
bLVa p bLV :oa] U;ku lgkosu bZla fr;yks;a AA 422AA

bZla lq) lgkoa ]vlq) ifjuke l;y frDra p A
bZla fryks; bZla] bZla vacj folq) lgdkja AA 423AA

Å/kZ fnlk l mÙka] Å/kZa llgko fuEeya lq)a A
Å/kZa Å/kZ l:oa] Å/kZ >kuafi dsoya lq)a AA 424AA

lq)a p Hkko lq)a] vlq) ifjuke l;y frDra p A
lq)a ftu mo,la ] Å/kZa vEcj foU;ku lgdkja AA 425AA

vk/kZa fnfl mo,la ] >kua U;kua p fnfLV lHkkoa A
vk/kZa Å/kZ lHkkoa] vIik ijeIi foxr :osu AA 426AA

moadkja f ;adkja] fJ;adkja frvFkZ Å/kZ lq)a p A
iap LFkku latqÙka] lEeÙka lq) le; loZU;a AA 427AA

fnfl vEcj lalq)a] fnxEcj U;ku >ku lgdkja A
vEcj fnx~ latqÙka] U;ku lgkosu vEcja Hkfu;a AA 428AA

fu%psy lq) lq)a] vEcj lq)a p fuEeya foeya A
foeya foey lgkoa] U;ku lgkosu lq) o;/kjua AA 429AA

xzUFka lgko mÙka] ta xzgua vlq) Hkko ifjukea A
xzUFka foeqDr frfoga] dEekua eqDd ljfu lalkjs AA 430AA

okfgt fHkarj xzaFkk] eqDda lalkj ljfu okokjs A
eqDda jkx d“kk;a ]eqDda iqXxy lgko lEca/ka AA 431AA

flagklu xzg fNÙka] tkufg lHkko vlqg ifjukea A
iqXxy lgko :oa] U;ku lgkosu frDr lalkjs AA 432AA

flagklua l mÙka ] pkS xb lalkj vklua lglk A
ca/ka pkSfofg mÙka] U;ku lgkosu vklua eqDda AA 433AA

vklu lgko lfg;a] vkloS dEeku iqU; ikoa p A
vkloS nOo dEea] U;ku cysu vklua eqDda AA 434AA

xzgua lalkj lqHkkoa] nqfofg dqU;ku xzgu mRiUua A
iqXxy lgko xzgua] frDra eu o;u dk; lalq)a AA 435AA

mRik|a fooxzgua ] laca/ka ljfuca/k feÙkkua A
xzgua dEe lgkoa] U;ku lgkosu frDr xzgHks;a AA 436AA

fNÙka lgko mÙka] fNÙka vukfn dky lHkkoa A
pkSxb xeu lgkoa] vl;ua l;u fNÙk ifjukea AA 437AA

fNÙka moua mÙka] fNÙka lalkj ljfu lHkkoa A
fNÙka Hkou lgkoa] U;ku lgkosu fNÙk frDrafr AA 438AA

lqouZ Hkko l mÙka] lqj;a vu`r Hkko vfFkjua A
papy lgko lqouZa] frDrafr U;ku lq) lgdkja AA 439AA

/ku /kkU; vHkz iVya] foukl :osu ps;uk jfg;a A
vu`r vlR; lfg;a] /ku /kkU; frDr lq) lgdkja AA 440AA

dqIia dq/keZ tqÙka] va/ka v/kqoa p v/kqo llgkoa A
vU;ku fePN lfg;a] U;ku cysu dqIi frDrafr AA 441AA

Hkktu feF; lgkoa] lalkjs nq“; Hkktua mÙka A
Hkktu fodg l mÙka] Hkktu frDrafr U;ku lgdkja AA 442AA

nqina nqcqfg tqÙka] vU;kua U;ku lq) in jfg;a A
nqina vfuLV fnLVa] bLVa fovks; nqin frDra p AA 443AA

nqina neZfr tqÙka] fgalkunh p nqcqf/ka tqÙka A
nqina fuxks; Hkkoa] U;ku lgkosu nqin frDra p AA 444AA

prqin pkSxb lfg;a] pkS xb pkS d“kk; latqÙka A
?kk; poô; lfg;a] pkSfofg ca/ka p cU/k lgdkja AA 445AA

fBfn vuqHkkx l mÙka] izd`fr iznsl cU/k lqg vlqga A
pkSin cU/k lgkoa] U;ku cysu pkSina frDra AA 446AA

tkul dqe; lgkoa] dqJqfr dqvof/k fnfLV lapjua A
ozr late ro mÙka] U;ku foU;ku tkula frDra AA 447AA

okfgt xazFk lqHkkoa] lalkjs ljfu nq“; oh;afe A
frDrafr lk/kq lq)a] U;ku cysu dEe foy;afr AA 448AA

vkfHkarj xzaFk l mÙka] euo;dk;su xazFk laojua A
xazFk lgkoa fiPNfn] U;ku cysu l;y frDra p AA 449AA

fePNkr osfo dfg;a] fePNkra le; fePN latqÙka A
dqU;kua l;y lgkoa] fePNk frDrafr U;ku lgdkja AA 450AA

fePNk fePN lgkoa] ftu o;ua p yksiua mÙka A
vu`r vlR; lfg;a] vljua nq“k Hkktua feF;k AA 451AA

fePNk vlR; mÙka] vIik ijeIi Hkko ugq fiPNa A
iziap foHkze lfg;a] U;ku lgkosu fePN frDrafr AA 452AA

fePNk le; l mÙka] le;a latqÙk fePN mo,la A
foLokla ro ew<+k ] fuxks;okla p fePN frDrars AA 453AA

jkxkfn Hkko dfg;a] jkxa lacU/k ljfu lalkjs A
jkxa vkjfr iqU;a] U;ku lgkosu jkx foy;afr AA 454AA

nks“ka jkSnz lgkoa] fgalkuanh vfuzr vlR; uanhvks A
vcaHk uan uana] nks“ka frDrafr U;ku lgdkja AA 455AA

gkL; fodgk lqHkkoa] jkxkfn feF;k d“kk; latqÙka A
gkL;kuan lqHkkoa] gkL;a frDrafr U;ku mo,la AA 456AA

gkL;a vcaHk :oa] jfr lalkj ljfu fBfndjua A
vkjfr nqcqZfg :oa] U;ku cysu frDr lOokua AA 457AA

vL=h vfLrfr :oa] iqalg iwoZ lgdkj fePNkra A
uiqal; xqughua] U;ku lgkosu l;y frDra p AA 458AA

d“kk;a mo,la] pkSxb lalkj ljfu latqÙka A
tga tga dEe lgkoa] rga rga d“kk; jfl; fePNkra AA 459AA

yksHka vu`r :oa] vu`r vlR; lfgr tks feF;k A
ra yksHka ugq fiPNfn] ta yksHka nq“k dkj.ka lfg;a AA 460AA

yksHka iqU; lgkoa] vlR; lfgr jkb ta feF;k A
U;ku fcuk o; /kjua] ra yksHka frDr U;ku lgdkja AA 461AA

dksga dksgkfXu mÙka] dksga Fkkoj =l vHkko latqÙka A
dksga dEe moUua] frfofg dEeku o/kZua dksga AA 462AA

dksga moua Hkkoa] dksga mRiUu fePN lgdkja A
dksgkfXu vu`r :oa] dksga frDrafr U;ku lgdkja AA 463AA

ekua vlR; :oa] ozr ri fØ;a p xfg; lHkkoa A
ekua p U;ku ghua] ekua jkxkfn vlqg frDra p AA 464AA

ekua iqXxy :oa] xyafr iwj;afr lHkkoa A
ekua vu`r :oa] U;ku lgkosu eku frDra p AA 465AA

ek;k vu`r :oa ] fo“k;a vfgykl ek; mRiUua A
ek;k ca/kfr lY;a] ek;k feF;kr :o lgdkja AA 466AA

ek;k ifjuke cU/ka] ifjukea vlR; vu`ra fnëa A
ek;k lalkj ebvks] ek;k frtafr U;ku lgdkja AA 467AA

vkfHkarj xzaFk l mÙka] lalkjs ljfu frDr eksga/ka A
xazFka pkSxb le;a] U;ku lgkosu l;y frDrafr AA 468AA

okfgt fHkarj xazFkk] eqDda ts nqëë dEe latqÙkk A
frDrafr HkO; tu;a] U;ku lgkosu xazFk foeqDda AA 469AA

xzgua ftuoj o;ua ]xzgua p vIi Hkko latqÙka A
xzgua frvFkZ Hkkoa] tks;arks tks; tqÙksgh AA 470AA

xzgua nalu U;kua] pjua pkfj= xzg.k nq Hks;a A
xzgua U;ku lgkoa] vIik lq)Ii U;ku lHkkoa AA 471AA

laeÙka laxzgua] U;kua iapafe Hkko moyC/ka A
vIik ijeIikua] U;ku lgkosu eqDr lapjua AA 472AA

ozr ro late xzgua] frvFkZa rhFkZadjsu lalq)a A
lq)a lq) lgkoa] lq)a >kufEe >k; ijeIik AA 473AA

fiPNfn vIi l:oa] fiPNfn uar nalua eeya A
U;kua p U;ku eeya] vIik ijeIi dsoya Hkkoa AA 474AA

egko;a ozr xzgua] U;ku e;h U;ku lq) lHkkoa A
U;kusu U;ku lq)a] egko; lq) /kjafr lkgwua AA 475AA

vIia vIi lgkoa] vIik ijeIi >ku latqÙka A
fpararks ijeIi;a] vfgalvks egko;a gqafr AA 476AA

vu`r e;a u fnLVa] fuzra tkuafr vIi lHkkoa A
lwU;a >ku latqÙka ]fuzra llgko egko;a gqafr AA 477AA

Lrs;a ugq fnëfn] ftu mÙka mÙk lOogk lOos A
ftu:oa ftu o;ua] U;ku lgkosu Hkko mo,la AA 478AA

caHka caHk l:oa] vcaHk Hkko l;y nksl ifjpÙkks A
vIik ijekuana] caHk o;a egko;a gqafr AA 479AA

ij iqn~xy ijekua] iqXxy llgko l;y nksl ifjpÙkks A
vIik ijeIi :oa] iqXxy lgdkj ls“k ijekua AA 480AA

iap egko; lq)a] vIik vIisu vIi ll:oa A
U;kua vofg latqÙka] euitZ; dsoya Hkkoa AA 481AA

fnXozr lq)a lq)a] fnxEcj ifjuke lq) llgkoa A
U;kua U;ku l:oa] fnXozr egko;a gaqfr AA 482AA

nslks lq) lgkoa] mnslua rafi nalua U;kua A
nslks mÌsl lq)a] nslozrh egko;a gqafr AA 483AA

vU;ku vFkZ u fnëfn] U;ku lgkosu HkO; molarks A
dhyb vIi lgkoa] vIik ijeIivks gobZ AA 484AA

fePNk Hkkos fojnks] fojnks lalkj ljfu okokjs A
vU;ku vFkZ fojnks] lqjnks lq) ps;uk Hkkoks AA 485AA

fl“;ko; pRokfj] fl“;k fn“;k p U;ku latqÙkks A
lqjnks ps;u Hkkoks] fl“;k o; mo,lua rafi AA 486AA

Hkksx miHkksx ifMek] vfrfFk lq;a foHkkx laysgukoarks A
foU;kua tkuarks ] lq) l:oa p U;ku latqÙkks AA 487AA

Hkksxks lalkj ebvks] vu`r vlR; lfg; tks feF;k A
jkxkfn nks“k fo“k;a] frDrafr vHkko fl“;;a Hkfu;a AA 488AA

jkxkfn; mooaua] iqU;a ikoa p nq“; llgkoa A
vU;kua larqëa] Hkksxa lgdkj l;y frDra p AA 489AA

Hkksxa ftusfg mÙka] lq)a Hkksxa p l;y nks“k ifjpÙkks A
efr U;kua larqëa] Hkksxa lq)a lalkj ljfu fojnks; AA 490AA

vkxe iqjku lq)a] v“;j lqj foatuL; in vFkZa A
vIi l:o lfnëa] vIik ijeIi lq) larqëa AA 491AA

moHkksxa nqë Hkfu;a] lalkjs ljfu lk/kua fuR;a A
feF;kr jkx lfg;a] dqU;kua fo“k; fparua rafi AA 492 AA

tL; euL; iljks] rL; ifjuke vlqg lOosgh A
frDrafr l;y nksla] U;ku lgkosu frDr moHkksxa AA 493AA

ftu mÙka moHkksxa ] lalkjs ljfu frDr vU;kua A
v“;j ina p tkufn] vo;kla vIi lq) ijeIik AA 494AA

vo;kl lq) lq)a] nalu U;kusu lq) pjukua A
fparafr Hkko lq)a] moHkksxa p ps;uk Hkkoa AA 495AA

vfrfFk lq;a foHkkxa ]feF;k e; jkx nksl foj;arks A
vU;kua ugq fiPNS ]lq) lgkoa p fiPN, vIik AA 496AA

lq;a foHkkxh lq)a] vU;ks iqXxy fovkuq vIikua A
fofoDr l:o lq)a] vIikua ijeIi;a tkua AA 497AA

laysguk ljhjks] bUnzh eu iljks nksl lfygsbZ A
lfygbZ jk; nksla] feF;k vU;ku lY; lfygsbZ AA 498AA

lfygbZ l;y foHkkoa] vIik vIisu ps;uk lq)a A
vIik ijeIikua] fuLp; fB;a nalua lq)a AA 499AA

ckjg o; mo,la] /kjfUr Hkkos folq) lHkkoa A
vklé HkO; iqfjlk] U;ku cysu fuOoq, tafr AA 500AA

ro ckjg mo,la] vIi lgkoa p nalua lq)a A
pjua pfjÙkoara] lkgafr ts HkO; iqfjlL;k AA 501AA

okfgt ro lalq)a] lq)a laeÙk lq) llgkoa A
lq)a nalu U;kua] lq)a pjuafi lgko ro;jua AA 502AA

vulu l;ua lq)a ] eu o; dk;su lq) ro;jua A
l;ua vIi lgkoa] ifjukea lq) lk/kok tqÙka AA 503AA

vulu vIi lgkoa] jkxkfn l;y nksl ifjgjua A
feF;k dqU;ku lgkoa] frDrafr l;u vlq) llgkoa AA504AA

vulu v:o :oa] :okrhra p Hkko fparafr A
U;ku ebZ llgkoa] U;ku lgkosu vulua lq)a AA 505AA

fojbZ lalkj lqHkkoa] fojb fePNkr nksl ifjukea A
jb;a lq) lgkoa] U;ku lgkosu vulua lq)a AA 506AA

U;kusu U;ku lq)a] dqU;kua frtafr lOogk lOos A
bUnzh fo“k; foeqDda] U;ku lgkosu vulua eeya AA 507AA

vIi lgkoa fuy;a] ee vIik fuEeya p ijeIik A
lafed~ nalu nlZa] vkeksntZ lq)eIikua AA 508AA

lafed~ U;kua tkufn] lafed~ pjua pjafr Hkkosu A
lafed~ ifjuS lq)a] vkeksntZ lq)eIikua AA 509AA

vuar nlZu njlS] tkufn fiPNsbZ U;ku llgkoa A
ro;jua latqÙka] vkeksntZ U;ku lgdkja AA 510AA

oLrq la“; ijekua] okla lalkj frDr eksga/ka A
fePNk ro o; foj;a] jkxkfn nksl fo“k; foj;afr AA 511AA

fojb ifjuke vlq)a] okla foj;afe U;ku lgdkja A
ta fp; vlqg ifjukea] fojb ijekn U;ku lgdkja AA 512AA

ro;jua U;ku lgkoa] mxz ro;ju Å/kZ lHkkoa A
fnafr lqnalu lq)a] ?kksjkuZo lalkj ljfu eqDrL; AA 513AA

okla frDr lq;a es] U;ku cysu frDr lalkjs A
nalu U;ku lq le;a] U;ku cysu lq) ro;jua AA 514AA

vIi l:oa fiPNfn] tkufn U;kusu nOo iTtkoa A
U;kusu U;ku lq)a] okla frDrafr bRFkq lalkjs AA 515AA

jfl;a feF;kr eb;a] jfl;a lalkj ljfu oklafe A
dqU;kua jfl;kua ]U;ku lgkosu l;y frDrafr AA 516AA

jfl;afr ew<+ Hkkoa] ey iphl jfl; lHkkoa A
jfl;a lalkj ous] U;ku lgkosu l;y frDrafr AA 517AA

fodgk olu lgkoa] vkjfr jkSnzL; jfl; lHkkoa A
ijiap foHkze jfl;a] U;ku lgkosu l;y frDrafr AA 518AA

lq)a jfl; lqU;kua] nalu oj U;ku lq) ro;jua A
vIik ijeIikua] U;ku lgkosu lq) ro;jua AA 519AA

fofoDr vklu lsTtk] iqXxy thoku fofoDra lq)a A
iqXxy ljfu foeqDda] vIik vIisu nalua lq)a AA 520AA

fofoDra ?kk; pmDda] fofoDr dEeku frfog tks,u A
feF;kr jkx foxra ]lqg vlqga foxr ifju; gqafr AA 521AA

fofoDr lsTtklu] fofoDr eu poy bfUnz fo“k;kua A
U;ku cysu foeqDda] vIik ijeIi U;ku l l:oa AA 522AA

dk; dysla mÙka] dy yafØr dEe frtafr lalkjs A
lq) l:oa fiPNfn] U;ku lgkosu dk; vdysla AA 523AA

dk; dysl vlq)a] ljhj lgdkj bafnz;a fo“k;a A
vIi lgkoa foeya] U;ku lgkosu dk; vdysla AA 524AA

vIi lgkoa lq)a] ij nOoa foj; lOogk lOos A
vIi lgkos :oa] U;ku lgkosu gqafr ro;jua AA 525AA

okfgt ro mo,la] vkfHkarj ro lq) llgkoa A
vIi l:oa fiPNfn] vIik ijeIi frfog tks,u AA 526AA

izk;fPNr fou;sua] oS;kfozfr lq) /;k; mo,la A
mRlxZa mo,la] >kua >k;afr lq)eIikua AA 527AA

izkfPNra ugq fiPNfn] vizkfPNra lq) ijeIikua A
fePNk e;a u fnLVfr] lq) lgko l:o fiPNafr AA 528AA

jkxkfn nksl jfg;a] /kEe >ku >k;afr ra eqfuuk A
dqU;ku lY; jfg;a] :oRFka l:o >kuRFka AA 529AA

banh fo“k; foeqDda] vIi l:oa p ps;uk lq)a A
eu poya :a/karks] lafed~ nlZu nlZua lq)a AA 530AA

vlq) ifju; foj;a] lq) ifjuebZ l:o fiPNafr A
vIik vIifEe jvks] U;ku lgkosu lq) ro;jua AA 531AA

foU;kua l lgkoa] vIik ij fifPN foj; cfgjIik A
foU;ku U;ku >k;fn] vIik ijeIi lq) foU;kua AA 532AA

fou;su lq) Hkkoa] e; fePNkr nksl foj;afe A
vkn lgkoa fou;a] lY;a dqU;ku nksl foj;afr AA 533AA

fou; inkua vaxa] vlq)a lalkj ljfu fojnks ;ks A
ifjuke lq) Hkkoa] U;ku lgkosu tksb ro;jua AA 534AA

oS;kozra l mÙka] o; late o`fÙk lq) lEeÙka A
oS;kozr U;ku lgkoa] fePNk dqU;ku l;y foj;afe AA 535AA

vIik ijeIikua] fiPNS yks;kyks;afe vo;kla A
:oÙka :okrhra] >kua >k;afr lq)eIikua AA 536AA

fyaxa p ftuofjZna] /kEea lqDda p Hkkouk lq)a A
>k;afr >ku tqÙka ] oS;kozra p lq) ll:oa AA 537AA

f“km mole latqÙka ]f“kifud Hkkosu l;y nksl ifjpÙka A
_tq foiqya p moUua] U;ku lgkosu gqafr ro;jua AA 538AA

lq)a lq) l:oa] lq)a >k;afr lq)eIikua A
fePNk dqU;ku foj;a] lq) lgkoa p lq) >kuRFka AA 539AA

lq)a ftusfg mÙka] vlq)a lalkj ljfu fojnks;a A
lq)a ijekuana] lq) lgkoa p fuEeya lq)a AA 540AA

lq)a /;k; l mÙka] foHkze ijiap frDr eksga/ka A
lq)a nalu lq)a] vIik lq)Ii ije lq)a p AA 541AA

dk;ksRlxZ l mÙka] mRlxZa Å/kZ lq) lHkkoa A
osnafr foan :oa ] vkn lgkoa p fuEeya >kua AA 542AA

lafed~ nlZu lq)a] mRlxZa Å/kZ ps;uk Hkkoa A
x; ladIi fo;Iia] vIik ijeIi rqY; ladfy;a AA 543AA

frvFkZa le; lq)a ]tkuafr fjtq foiqy U;ku lHkkoa A
mRlxZa Å/kZ xqua] U;ku lgkosu lq) ro;jua AA 544AA

/;kua >ku leRFka] rqës rg vklosfo nqfo;Iiks A
?kk; poDd; eqDda] vIikua lq) ps;uk :oa AA 545AA

lqdwya >kua >k;fn] ifjukea lalkj ljfu eqDrL; A
lfDra p foDr :oa] vblboar lqfjf) latqÙka AA 546AA

>kua vIi l:oa] vIik ijeIi ps;uk lq)a A
>k;afr Å/kZ lq)a] >ku leRFka p U;ku ro;jua AA 547AA

ckjg fofg mo,la] >kua >k;afr lq) ro;jua A
ts lkgafr l iqfjlk] rÙkks iqu ygb fuOokua AA 548AA

ng fofg laeÙksu;] U;ku monsl vFkZ ohtafe A
la“ks; lqÙk mÙka] foogkj voxkgusu latqÙka AA 549AA

izopu dsofy mÙka] ijea laeÙk lq) lHkkoa A
ng fofg U;ku l:oa] vIik vIisu lq) laeÙka AA 550AA

U;kua U;ku l:oa] vU;kua rtafr fePN latqÙka A
lalkj ljfu frDra] U;kusu U;ku vIi lHkkoa AA 551AA

U;kua lq) lgkoa] jkxkfn nksl l;y foj;afe A
foj;a vlq) Hkkoa] vIik ijeIi U;ku laeÙka AA 552AA

mo,la lalq)a ] lq)a vIiku vIiuks lq)a A
lq)a ftusfg dfg;a] lq)a laeÙk lq) mo,la AA 553AA

lq)a ftu mÙk ija] vlq) frDra p lOogk lOos A
lq)a mo,l U;kua] pjua ftu mÙk mo,la AA 554AA

lq)a p lq) >kua] vlq)a lalkj ljfu eqDrL; A
lq)a ijekuana] mo,la lq) laeÙka AA 555AA

vFkZ frvFkZa lq)a] le laeÙk nalua lq)a A
vFkZa le; frvFkZa] mo,la vFkZ vFkZ leFkZa AA 556AA

vFkZa vIi l:oa] vuFkZa vU;ku fePN foj;afe A
vus; vuFkZa Hkkoa] frDrars lq) U;ku lgdkja AA 557AA

vFkZa U;ku l:oa ] fryks;a f=Hkqou frvFkZ lalq)a A
foanLFka foanarks] lq) l:oa frvFkZ laeÙka AA 558AA

ohta p U;ku lq)a] lq)Iik U;ku nalu leXxa A
pjua nqfofg lgkoa] lgdkjs roa lq) oh;afe AA 559AA

nso xq: /kEe lq)a] feF;k dqU;ku l;y foj;afe A
lalkj ljfu foj;a] oh;a laeÙk lq)eIikua AA 560AA

la“ksi lq) ebvks] lq;a f“kifr uar lalkjs A
dEe ey f“kifr Hkkoa ] U;ku lgkosu lq;a la“ksia AA 561AA

nalu U;ku lgkoa] vIi lgkosu lq) lHkkoa A
lq)a lq) l:oa] laeÙka lq) eey la“ksia AA 562AA

lw=a lq) lgkoa] lalw=a lkLorsu ps;uk Hkkoa A
fodgk olu vlw=a] lalkjs ljfu l;y foj;afe AA 563AA

lw=a ta ftu mÙka] ra lw=a lq) Hkko ladfy;a A
vlw=a ugq fiPNfn] lw=a ll:o lq)eIikua AA 564AA

foogkja laeÙka] nso xq: lq) /kEe latqÙka A
nalu U;ku pfjÙka] ey eqDda foogkj lEeÙka AA 565AA

U;kusu U;ku fnëa] dqU;kua fePN vlqg foj;afe A
foj;a lqg vlqga p] foogkja lq)eIikua AA 566AA

voxkgu laeÙka] voxgb vax iqOo foRFkjua A
voxgS lq) Hkkoa] vlq)a loZa p foojhnks AA 567AA

voxgb lq) >kua] vkjfr jkSnaz p l;y foojhnks A
voxgb vIi vIia] lafed~ nalua p voxgua AA 568AA

inLra fiaMLra] :oLra :orhr >kuRFka A
voxgS /kEe lqDda] voxkgu U;ku >ku laeÙka AA 569AA

izopu dsofy mÙka] ta mÙka dsofy uar fnfLV lanlZa A
ra o;u lq) o;ua] vlq) o;uafi le; foojhnks AA 570AA

ta dsofy mo,la] ra o;ua lq) lk/kZa fuLp; A
ra vkyki poara] ta dsoy foey dsoya lq)a AA 571AA

ijea laeÙk mÙka] ijea >kuL; ije HkÙkh, A
ijea ijeIikua ] vIik ijeIi dsoya lq)a AA 572AA

ijea ijeIikua ] vIi l:oa p lq)eIikua A
jkxkfn nksl foj;a] >kua >k;afr ije laeÙka AA 573AA

lEeÙka mo,la ] ng fofg laeÙk vIi vIikua A
vIik lq)Iikua] ijeIik ygb fuOokua AA 574AA

iap banzh laojua] jkxkfn nksla p fo“k; laojua A
eu xkjo laojua] Fkkoj j“;k p latea lq)a AA 575AA

ftgk Lokn vlq)a] Lokna iap Hks; foj;arks A
foj;a vlq) Hkkoa] Lokna iap U;ku eey foRFkjua A 576AA

dqU;ku o;u frDra] dqfPN; vkyki fePN foj;afe A
o;ua ftu mo,la] lq) l:oa p o;u mo,la AA 577AA

vlq)a u poarks] jkxkfn nksl vlR; foj;afe A
bUnzh foj; vrhanzh U;ku Lokn l lgkoa AA 578AA

lijlu bfUnz vlq)a] e;eÙk vcaHk Hkko foj;afr A
foj;a ifjuke vlq)a] lq)a Hkkoa vrhafUnz;a lq)a AA 579AA

?kzkusUnzh xa/k lqxa/ka] lalkjs ljfu ?kzku foj;afe A
?kzkua vIi lgkoa] lq)a l lgko ?kzku vrhUnh AA 580AA

fnëfn vlq) Hkkoa] fnëfn iap oju vlqg vfo;kja A
frDrafr Hkko vlq)a] fnëfn lq) nalua eeya AA 581AA

fnëfn U;ku lgkoa] fnëfn U;ku iap foU;kua A
fnëfn pju l:oa] vIik ijeIi vrhfUnz;k fnëh AA 582AA

lw=a lzou vlq)a] lCna lIrafe vlq) foj;afe A
lCna U;ku l:oa] ftu mÙka lzou lq) lÌgua AA 583AA

vlq) lCn frDrafr] lalkjs ljfu lCn frDra p A
lCna lq) folq)a ] U;ku e;ks lCn lq) vrhUnzh AA 584AA

iapsUnzh laojua] iap fo; Hkko fo“k; laojua A
iqXxy lqHkko foj;a] U;ku lgkosu vrhfUnz;k lOos AA 585AA

iqXxy fo“k;a tkufn] gyqoa x:oa p :“; fpDdu;a A
rIra lhr lqHkkoa] dfBua dksey vlq) foj;afe AA 586AA

foU;kua tkuarks] gyqoa dEea foeqô lalkjs A
x:oa p dEe Hkkja] ra foj;a lq) U;ku lgdkjs AA 587AA

:“;a U;ku lgkoa] fpDdu ?ku dEe l;y foj;afe A
U;ku lgkoa tkufn] lljhja U;ku fuEeya lq)a AA 588AA

mUga p dEe Mgua] lh;a lalkj Hkko frDra p A
dfBua ifjuke foj;a] dksey ifjuke vIi ll:oa AA 589AA

xqu nksla foU;kua] tkufn U;kusu nOo iTtk;a A
foU;ku U;ku lgkoa] lljhja foey vIiuks lq)a AA 590AA

iqXxy lqHkko tkus] laojua lOo eey U;kuL; A
rEgk eu lateua] vIik ijeIi lq) euq /kjua AA 591AA

eu lateua mÙka] vlqga ifjuke l;y foj;a p A
foj;a fePN lqHkkoa] foj;a lalkj ljfu nq“;kua AA 592AA

jkxkfn nksl foj;a] foj;a eeÙk iqU; ikoa p A
ifjuke vlqg foj;a] banzh fo“k;a p lOo foj;afe AA 593AA

jb;a lq) lgkoa] vIik ijeIi fuEeya lq)a A
jb;a nalu U;kua] pkfjÙka pju jb; fofoga p AA 594AA

laeÙk lq) Hkkoa] U;ku lgkosu foey Hkkoa p A
ey eqDda nalu /kjua] U;kua ojrkba euqo laojua AA 595AA

Fkkoj j“;k lfg;a] vlqga Hkkoa p l;y frDra p A
eS=h d`ik l mÙka] “kV~dkbZ j“;ua lq)a AA 596AA

xquoarks; izeksna] vojs lOoLl eS=h d`ikua A
lq) lgkoa fiPNfn] “kV~dkbZ j“;uk gqafr AA 597AA

ckjg vozr dfg;a] lq) Hkko foey U;ku lapjua A
lq) l:oa fiPNfn] U;ku lgkosu l;y laojua AA 598AA

rsjg fogL; pjua] egko; iap xqfÙk fruks;a A
lfenh iap fogwoa] pkfjÙka mo,lua rafi AA 599AA

vfgalk fuzr vLrs;a] caHkkifjxzga iap o; lq)a A
ts ikyafr folq)a] pkfjÙka pju lq) latqÙka AA 600AA

fgalk vlR; lfg;a] vfuzr fuzra u tkufn lq)a A
Lrs;a in yksia] caHka p vcaHk frDra p AA 601AA

ij iqXxy ijekua] iqXxy xzgua p ls“k laojua A
Hkko nqfr; latks;a] ikNarks ygb fuOokua AA 602AA

iap egko; /kjua] rn~Hko lalkj dEe foeqDda A
iqXxy izeku lq)a] vIik ijeIi ygb fuOokua AA 603AA

eu xqÙkh mo,la] eu vlqga p vlq) ijosla A
eu ifjuS frDra p] eu lq)Iik izosl fefy;a p AA 604AA

tga tga eu ijosla] rga rga U;ku fØfu lapfj;a A
xqfirL; pju lq)a] eu vIik ijeIi eey ,dRoa AA 605AA

rEgk eu xqÙkh,] tEgk lq) >ku l l:oa A
dEes ?kukfu Mgua] vIik ijeIi fuEeya lq)a AA 606AA

o;ua xqfÙk lekla] ta o;ua dgafi ugq fnëa A
ra o;u Hkkoy)h] ftu mo,la lek;jfgZ AA 607AA

o;ua lq) lgkoa] o;ua ta dsoy U;ku ll:oa A
ra o;u xqfÙk tkufn] o;ua izosl lq) laeÙka AA 608AA

o;ua vfopy lq)a] o;ua Hkklsb lq) lEeÙka A
vgZa o;u lgkoa] vgZa o;ua p dsoya lq)a AA 609AA

o; xqfÙk ta fiPNfn] tkufn fiPNsb nalua lq)a A
o;uafi lq) U;kua] o; xqfÙk pju lq) latqÙka AA 610AA

dkbZ xqfÙk folq)a] fØr dkfjr folq) ifjukea A
fØra p dEe Mgua] dkfjr ra frfog dEe foojhnks AA 611AA

fØra p lq) >kua] U;kua iapafe fØra eu lq)a A
ozr late ro;jua] dk;k fØra p lq) lHkkoa AA 612AA

dkfjr lq) mo,la] ta fØr dkfjr ftuofjZnsfgZ A
ra Hkko lq) djua] dk; xqÙkh p eqfDr xeua p AA 613AA

lfenh lenlhZ, ] le nalu U;ku pju leHkkoa A
le vIik ijeIik ]lEeÙka lq) le; nlhZ, AA 614AA

bZtkZ lfefn l mÙka] bZtZ Hkkosu nalua U;kua A
pjuafi Fkku lq)a] frvFkZa bZtZ iaFk fuosna AA 615AA

moadkja f ;adkja] fJ;adkja frvFkZ latqÙka A
inkFkZa in foana ] bZtZ Hkkosu nlZ, eXxa AA 616AA

lafed~ nlZu lq)a] moadkjsu foan LFkku lafnëa A
f ;adkja vjgara] U;ku e;ks U;ku lq) lEeÙka AA 617AA

Jhadkjs p lqHkkoa] vof/k latqÙk U;ku ll:oa A
eu itZ; tkuara] in foana lq) dsoya bZtZa AA 618AA

iap U;ku lalq)a] dqU;kua fePN Hkko foy;afr A
bZtkZ iaFk fuosna] bZtkZ lfefna p vIi ijeIia AA 619AA

Hkk“kk lfefn l mÙka] ta mÙka ftuan dsoya U;kua A
ra Hkk“kk ijekua] U;ku lgkosu Hkk“; latqÙka AA 620AA

Hkk“kk vfopy lq)a] e; fePNkr nksl ifjgjua A
Hkk“kk ftu mo,la ]ra Hkk“kk lfefn lq) tkusfg AA 621AA

,“ku lfefn l mÙka] bZtZa iaFka p fiPNua lq)a A
foU;ku U;ku :oa] fiPNarks lq) nalua foeya AA 622AA

fiPNS U;ku l:oa] fiPNS pjuafi lq) laeÙka A
fiPNS vIi lgkoa] vIik ijeIi foey fiPNsb AA 623AA

vknkua fu“ksia ] vkn lgkosu nal, lq)a A
fuo“;ob dEe frfoga] vkn lgkosu l;y nksl fu“ksia AA 624AA

vkn lgkoa >kua] vIia p vIi nalua U;kua A
pjua nqfofg latqÙka] dEe fu“koS ygb fuOokua AA 625AA

izfrLBkiu lfenhvks] >kua /kEea p lqDd >k;afr A
izfrLBkiuk latqÙka] >ku l:osu vIi larqëa AA 626AA

>kusu U;ku tqÙkks] ey jfgvks l;y nksl ifjpÙkks A
x; ladIi fo;Iiks ]iape lfenh lq >ku latqÙkks AA 627AA

lfenh iap folq)a] rsjg fofg pju latea Hkfu;a A
lEeÙk pju pjua] late latqÙk ygb fuOokua AA 628AA

pjua lq) lgkoa] pjua lalkj ljfu frDra p A
pjuafi lq) vIik] ijeIik ije eks“;L; AA 629AA

,s;a latksxs u;] vo/;a fparsb ysb xq: Hkkja A
vIik ijeIikua] egko;a gqafr lkgwua AA 630AA

taeu eju foeqDda] vIik vIisu vIi;a lq)a A
ijeIik ijeIi;a ] ije l:oa p ps;uk lq)a AA 631AA

lwU;a >ku lfe)a] >kua >k;afr fuEeya lq)a A
vIik ijeIikua] eu itZ; U;ku fuEeya fnëa AA 632AA

fjtqefr lq) l:oa] :okrhra p foxr :osu A
tEcwnho lqfnëa] eu itZ; fuEeya foeya AA 633AA

foiqy efr lq) lgkoa] foeya p lq) dsoya U;kua A
nho v

vjgara loZU;a ]dsoy Hkkosu lq) ll:oa A
vIik ijekuana] vBkjg nksl foofTtvks foeya AA 635AA

vBng nksl fo;kua] nksla xqu :o Hks; foU;kua A
:oa :o leRFka] foU;kua U;ku tkfu lHkkoa AA 636AA

“kq/kk f=“kk ifjgjua] lalkjs ljfu Hkko frDra p A
U;ku lgkoa lq)a] U;ku vgkjsu vUuiku lgdkja AA 637AA

Hk;a p nks“kkbZua] Hk;a p lalkj ljfu frDra p A
U;ku lgko l:oa] Hk; vHk;a nks“k frDr ll:oa AA 638AA

jkxks eksg lfpÙka] lalkjs rtafr lq) ll:oa A
U;kua jkx lgkoa] U;kua eksgsu rtfr eksga/ka AA 639AA

U;ku lgkos fpara] fpark lalkj frtafr ifjukea A
fpara vIi lgkoa] vIik ijeIi dsoya lq)a AA 640AA

o`)a rq vYi e`R;qa] pkSxb Hkkosu frtafr lHkkoa A
U;kusu U;ku lgkoa] vtjkej lkla; Bkua AA 641AA

Losna “ksn latqÙka] Hk; dkjusu l;y frDra p A
U;ku lgko l:oa] Losna p ije dsoya U;kua AA 642AA

enks jfr latqÙka] lalkjs ljfu l;y frDra p A
U;ku cysu folq)a] eekRek lq) nalua foeya AA 643AA

foLe; tuuh funzk ]lalkjs lqHkko frDr eu fopya A
U;ku lgkos lq)a] taeu ejua p molea Hkfu;a AA 644AA

vB ng nksl foeqDda] U;ku lgkosu nksl ifjpÙka A
U;kua U;ku l:oa] mRiUua foey dsoya U;kua AA 645AA

latksxs dsofyuks ] rsjges xquBku U;ku latqÙkks A
vIik vIi l:oa] v:gks nsvks equsvOoks AA 646AA

vkgkjks lljhjks] vrhUnzh U;ku vkgkj latqÙkks A
pkSnl izku l:oa] vIik ijeIi y) lHkkvks AA 647AA

okfgt nksl jfgvks] vkgkj fugkj foofTtvks lq)ks A
U;ku vkgkj latqÙkks] U;kusu U;ku vIi ijeIik AA 648AA

,fjl xqusfg lq)ks] vbl; oj U;ku nalua leXxa A
ifMgkja latqÙkks] Hkkou Hkkoafr foey vjgara AA 649AA

vjgarks v:gks nsvks] jfgvks lalkj ljfu foxrks;a A
foxra vU;ku e;a] U;ku lgkosu fryks; nlZarks AA 650AA

v:ga v:g l:oa] U;ku cysu fryks; le lq)a A
lafed~ nlZu nlZa] mRiUua foey dsoya U;kua AA 651AA

v:gks nsvks >k;fn] hadkjs lq) nalua foeya A
foeya foey lgkoa] v:gks nsvks lq) >ku latqÙkks AA 652AA

fl)a flf) laiÙka] vë xqua U;ku dsoya lq)a A
vëafe iqgfe lfe/ka] fl) l:oa p flf) laiÙka AA 653AA

laeÙk U;ku nalu ] cy ohfj; lqge gsoza p A
voxkgu xqu lfe/ka] vxq:y/kq fryks; fuEeya foeya AA 654AA

fl)a lgko lq)a] dsoy nalu p U;ku laiUua A
dsoy lqfd; lqHkkoa] fl)a lq)a equs;Ook AA 655AA

“kV~ nOo nOo lq)a] dk;k iapfRFk foey lqifl)a A
rÙoa lIr l:oa] inkFkZa in foan dsoya U;kua AA 656AA

pkSnl izku ifl)a] vrhfUnz; U;ku l;y lafe)a A
uap prqLV; lfg;a] fl)a lq)a p flf) laiÙka AA 657AA

fePNk lklu felzks] vfojS nslozr lq) lafe)a A
izeÙk vizeÙk Hkfu;a] viwoZ dju lq) lalq)a AA 658AA

vfuorZ lw{eoarks] molar d“kk; “khu lqlfe)ks A
ltksx dsofyuks] vtksx dsoyh gqafr pkSnleks AA 659AA

, pkSnl xquBkua] gqafr llgko lq)eIikua A
vIi l:oa fiPNfn] vIik ijeIi dsoya U;kua AA 660AA

rÙoa p nOo dk;a] inkFkZa lq) ijeIikua A
gs; mikns; p xqua] oj nalu U;ku pju lq)kua AA 661AA

VadksRdhuZ vIik] nalu ey ew<+ foj; vIikua A
vIik ijeIi l:oa] lq)a U;ku e;a foey ijeIik AA 662AA

:o Hks; foU;kua] u; foHkkxsu lÌga lq)a A
vIi l:oa fiPNfn] u; foHkkxsu lk/kZa fnëa AA 663AA

mXx or rokfn tqÙka] ro o; fØ;k lqzra p vU;kua A
fePNkr nksl lfg;a] fePNÙk xquLFkku ozr latqÙka AA 664AA

,oa p xqu folq)a] vlqga vHkko lalkj ljfu eksga/ka A
vIi xqua ugq fiPNfn] lal; :osu nqHkko latqÙka AA 665AA

vIik i: fiPNarks] lal; :osu Hkkouk tqÙkks A
varjky o`rhvks] u Hkqofu u flgfj oSlarks AA 666AA

lal; :o lgkoa] fePNk dqU;ku U;ku tkuarks A
ozr latea p /kjarks] lklknu xquBku ozr latqÙkks AA 667AA

felza feJ lgkoa] “kV~ nlZu lqHkko latqÙkks A
vIik i: tkuarks] ftuksDr nalu U;ku pju cw>arks AA 668AA

U;kbd ckS) latqÙkks] pkjokd flo Hkê fiPNarks A
“kV~ nlZu felzarks] nOo dk; rÙk tkuarks AA 669AA

ozr fØ;k latqÙkks] ro late fePN Hkko fiPNarks A
dqvkSf/k dqfjf/k latqÙkks] nf/k xqM felz Hkko felzarks AA 670AA

jkx e; eksg lfgvks] fePNk dqU;ku l;y latqÙkks A
iqU; lgkos mÙkks] jkxe; felz xquLFkku latqÙkks AA 671AA

vfojS lEekbëh ] tkuS fiPNsbZ lq) laeÙka A
“kV~ nOo iap dk;a] uo i;RFk lIr rÙkq fiPNarks AA 672AA

vIi l:oa fiPNfn] oj nalu U;ku pju fiPNarks A
lgdkjs ro lq)a] gs; mikns; tku, fuLpa AA 673AA

lq)a lq) lgkoa] nsoa nsokf/k lq) xq: /kEea A
tkuS fu; vIikua] ey eqDda foey nalua lq)a AA 674AA

iapkpkj fo;kufn] ifju; lq) Hkko laeÙka A
ftu o;ua lÌgua] lÌgua lq) eey laeÙka AA 675AA

jkxkfn nksl foj;a] vlq) ifjuke Hkko foj;arks A
fojb iekb lOoa] foj;a lalkj ljfu eksga/ka AA 676AA

fePNkr le; fePNk] le; izd`fr fePN lHkkoa A
d“kk;a vuarkua] frDrafr izd`fr lIr lHkkoa AA 677AA

ftu o;ua lÌgua] lÌgS vIi lq) lHkkoa A
efr U;ku :o tqÙka] vIik ijeIi lÌgS lq)a AA 678AA

vkjfr jkSnaz p foj;a] /kEe /;kua p lÌgS lq)a A
vfoj; lEebëh] vfojr xquBku vfozra lq)a AA 679AA

nsl fozfr latqÙka] ,dks mÌsl o; xgbZ lq)a A
vfoj; xqu latqÙka] lqzr U;kua p Hkko mooaua AA 680AA

nalu o; lkekbZ] ikslg lfpÙk jk;HkÙkh, A
caHkkjaHk ifjXxg] vuqeuq mfÌLV nsl fojnks; AA 681AA

iap vuqOo;kba] ozr ri fØ;a p lq) lHkkoa A
U;ku lgkofn lq)a] lq)a p vIi ije in foana A 682AA

vIik vIi l:oa] fojb fePNkr nksl ladkbZ A
vo;kl lq) /kjua] eujksgks fu; vIikua AA 683AA

eu opu dk; lq)a] mDra lHkko fuLp ftuo;ua A
nÙka iÙk fols“ka] ,dks mÌsl nslozr xzgua AA 684AA

vfoj; Hkko latqÙka] vuqo; Hkko lq) la/kjua A
/kEea >kua >k;fn] efr lqzr U;ku latqnks lq)ks AA 685AA

vofg moéks Hkkoks] o; xgua Hkko latnks lq)ks A
oSjkxa lalkj ljhja] Hkksxa frtafr Hkksx moHkksxa AA 686AA

laeÙk lq) pjua] vofga fparsb lq) ll:oa A
vIik ijeIikua] ijeIik fuEeya lq)a AA 687AA

xazFka ckfgj fHkarj] eqDda lalkj ljfu lHkkoa A
egko;a xqu /kjua] ewyxqua /kjfUr lq) Hkkosu AA 688AA

nalu ng fofg Hks;a] U;kua iap Hks; mo,la A
rsjg fogL; pjua] U;ku lgkosu egko;a gqafr AA 689AA

/;kua p /kEe lqDda] vkjfr jkSnaz u fnfLV fnLVarks A
vIik ijeIikua] U;ku lgkosu egko;a gqafr AA 690AA

vizeÙk vizekua ] /kEea lqDda p >ku fuEeya lq)a A
vofg fjf/k latqÙkks] f“km mole Hkko lalq)a AA 691AA

foDr :o l fnëh] foxra lalkj ljfu Hkkoa p A
lq)a ijekuana] U;ku lgkosu lq) ro;jua AA 692AA

viwoZ dj.k viwoZa ] vof/ka latqÙk fuEeya lq)a A
U;ku lgkoa fuR;a ] vIik ijeIi Hkko latqÙka AA 693AA

vfuojra llgkoa] lq) lgkoa p fuEeya Hkkoa A
f“km molea lnFkZa] vIik ijeIi fuEeya lq)a AA 694AA

lw“;e Hks; latqÙka] f“km mole Hkko latnks lq)k A
fuEey lq) lgkoa] vIik ijeIi fuEeya lq)a AA 695AA

?kk; poDd; foj;a] uar prqLV; Hkkouk lq)a A
dEe ey i;fM frDra] U;ku lgkosu lw“;ea ijea AA 696AA

molarks; d“kk;a] nlZu eksga/k molea lq)a A
lalkj ljfu frDra] molarks iqu% lOogk lOos AA 697AA

lq)ks lq)ksnslks] lq)ks ijeIi yhu latqÙkks A
f“km mole lalq)ks] U;ku lgkosu pjfUr ro;jua AA 698AA

“khu d“kk;a mÙka] “khua ?kk; dEe ey eqDda A
“kh;afr “khu eksgks] U;ku lgkosu latqÙk ro;jua AA 699AA

euitZ; mooUua] /kEea lqDda p fuEeya :oa A
:okrhr lgkoa] U;ku lgkosu vIi ijeIia AA 700AA

latksxs dsofyuks ] vkgkj fugkj foofTtvks lq)ks A
dsoy U;ku moUuks] vjgarks dsoyh lq)ks AA 701AA

vtksxs dsofyuks] ijeIik fuEeyks lq) llgkoa A
vkuUna ijekuUna] uar prqLV; eqfDr laiÙkks AA 702AA

fl)a fl) l:oa] fl)a flf) lkS“; laiÙka A
uanks ijekuanks] fl)ks lq)ks equs;Ook AA 703AA

, pkSnl xquBkua ] :oa Hks;a p fdafp mo,la A
U;ku lgkos fuiquks ]daesu; foey fl) uk;Ooks AA 704AA

moadkja p Å/kZa] Å/kZ lgkosu ijfefLV latqÙkks A
vIik ijeIikua] foan fLFkja tku ijeIik AA 705AA

U;kua lq) lgkoa] U;ku e;a ijeIi lalq)a A
U;kua U;ku l:oa] vIik ijeIi lq)eIikua AA 706AA

eekRek eeya lq)a ] lq) lgkosu frvFkZ latqÙka A
lalkj ljfu foxra] vIik ijeIi fuEeya lq)a AA 707AA

moa ue% ,dRoa] in vFkZa ueLdkj mRiUua A
moadkja p foana] foanLFka uekfe ra lq)a AA 708AA

fl)a flf) lnFkZa ] fl)a lq)a p fuEeya foeya A
nlZu eksga/k foeqDda] fl)a lq)a lek;jfg AA 709AA

/kEea p ps;uRoa] psru y“;usfg latqÙka A
vpsr vlR; foeqDda] /kEea lalkj eqfDr flo iaFka AA 710AA

iap v“;j mRiUua] iape U;kusu le; latqÙka A
jkxkfn eksg eqDra] lalkjs rjafr lq) lHkkoa AA 711AA

vIi lgkoa lq)a] vIik lq)Ii lÌgb lq)a A
lalkj Hkko eqDda] vIik ijeIi;a p lalq)a AA 712AA

vkfn vukfn lq)a] lq)a lps;u vIi lHkkoa A
feF;kr jkx foeqDda] vkdkjs foey fuEeya lq)a AA 713AA

bLV latks;a lq)a] b; nalu U;ku pju lq)kua A
feF;k lY; foeqDda] vIik ijeIi;a p tkusfg AA 714AA

bZtkZ iaFk fuosna] frvFkZa latqÙk U;ku laiUua A
dqU;ku eksg foj;a] bZtkZ iaFk lq fuEeya lq)a AA 715AA

mRiUu U;ku lq)a ] U;ku ebZ fuLp rÙk ll:oa A
rÙkq vrÙkq fuosna] ey eqDra p nalua eeya AA 716AA

Å/kZa Å/kZa lHkkoa] Å/kZa latqÙk fnfë nalua eeya A
fo“k; d“kk; foeqDda] Å/kZa laeÙk lq) laojua AA 717AA

_tq foiqya p lgkoa] lq) >kusu U;ku latqÙka A
lalkj ljfu foj;a] vIik ijeIi lq) lHkkoa AA 718AA

jhua dEe dyada ] jhua pkSxbZ lalkj ljfu eksga/ka A
:fp;afr eey >kua] /kEea lqDda p eey vIikua AA 719AA

fyaxa p ftuofjZna ] fNUua ijHkko dqe; vU;kua A
vIik vIi latqÙka] ijeIik ije Hkkosu AA 720AA

yhyk vIi lgkoa ]ij nOoa pobZ lOogk lOos A
vIik ijeIikua] yhyk ijeIi fuEeya U;kua AA 721AA

,;a lq) lgkoa] ,;a lalkj ljfu foxrks;a A
,;a p lq) Hkkoa] lq)Iik U;ku nalua lq)a AA 722AA

,s;a b; vIikua] vIik ijeIi Hkkouk lq)a A
jkxa fo“k; foeqDda] lq) lgkosu lq) lEeÙka AA 723AA

moa Å/kZ lgkoa] vIik ijeIi foey U;kuL; A
feF;k dqU;ku foj;a] lq)a p eey dsoya U;kua AA 724AA

vkSdkla mo,la ]vkSdkla foey >ku vIikua A
lalkj foxr :oa] vkSdkla ygfUr fuOokua AA 725AA

vIik ijeIikua] ?kk; poDd; foeqDda lalkjs A
jkxkfn nksl foj;a] vIik ijeIi fuEeya lq)a AA 726AA

vg vIik ijeIik] U;ku latqÙk lqnalua lq)a A
lalkj ljfu foeqDda] ijeIik ygS fuOokua AA 727AA

lqj pkSnl lalq)a] uar prqLV; foey lq)a p A
lq)a U;ku l:oa] lqj foana eey U;ku llgkoa AA 728AA

foatu l ,u lq)a] lq)Iik U;ku nalua ijea A
ijea ijekuana] U;ku lgkosu foatua foeya AA 729AA

ddk dEe f“kiua] ddk oj >ku dsoya U;kua A
ddk dey lqoUua] dEea f“kifr lq) >kuRFka AA 730AA

“k“kk f“kifr lqdEea] f“kiu lzsfu “kob lalkja A
feF;k dqU;ku f“kiua] vIi l:oa p U;ku lgdkja AA 731AA

xxk xeu lgkoa] U;kua >kua p vIi;a foeya A
frDrafr l;y eksga] foDr :osu Hkkouk fuLpa AA 732AA

?k ?kk; dEe eqDda] ?ku vl~ewg dEe fuÌyua A
?ku U;ku >ku lq)a] lq) l:oa p lq)eIikua AA 733AA

ukuk izdkj lq)a ] U;kua >kua p lq) ll:oa A
funyafr dEe ey;a] uarkuar prqLV;a eeya AA 734AA

ps;u xqu latqÙka] fpÙka fpar;fUr fr;yks;a A
x; ladIi fo;Iia ] ps;u latqÙk vIi ll:oa AA 735AA

NS dk; fØ;k tqÙka] fØ;k llgko lq) ifjukea A
lalkj fo“k; foj;a] ey eqDda nalua eeya AA 736AA

tSoara ftuo;ua ]t;oara foey vIi lgkoa A
dEe ey i;fM eqDda] vIi lgkosu U;ku llgkoa AA 737AA

>ku lgkoa lq)a] /kEea lqDda p >ku fuEey;a A
dEe dyad foeqDda] U;kueb >kuk:<+ latqÙkks AA738AA

uarkuar lqfnëa] uara lalkj ljfu foy;fUr A
foy;afr dEe ey;a] U;ku lgkosu lq) Hkkoa p AA 739AA

VadksRdhuZa eeya] ey lalkj ljfu foy;a p A
vIi lgko lqfnëa] fufÌëa latnks :oa AA 740AA

Bkua >kua >k;fn] >k;fn lq)a p eey U;kuL; A
>k;afr lq) Hkkoa] dEe ey frDr vlqg lalkjs AA 741AA

MaM dikVa fnëa] fnëa foey nalua lq)a A
feF;kr jkx foy;a] lalkjs rtafr eksga/ka AA 742AA

< ijeIik >kua] U;ku l:oa p vIi lHkkoa A
fodgk d“kk; foj;a] vIik ijeIi Hkkouk lq)a AA 743AA

ukuk izdkj fnëa] U;kua >kusu lq) ijfefLV A
U;kusu U;ku lq)a] U;ku lgkosu lq) llgkoa AA 744AA

rjafr lq) Hkkoa] frDra fr; Hkko l;y fePNÙka A
vIik i: fiPNarks] rjfUr lalkj lk;js ?kksjs AA 745AA

Fkkua p lq) >kua] frvFkZa iap nhfIr Fkku lq)a p A
feF;k dqU;ku frDra] U;ku lgkosu Fkku lq)a p AA 746AA

nlZu lqf) fufeÙka] Hkkoa lq)a p fuEeya fpara A
U;kusu U;ku :oa] ftu mÙka U;ku fuEeya lq)a AA 747AA

/kj;afr /kEe latqÙka] eu iljUr U;ku lg /kjua A
>k;a lq) lgkoa] U;ku lgkosu fuEeya fpÙka AA 748AA

U;ku e;a vIikua] fNanafr nqëë dEe fePNÙka A
fNUua d“kk; fo“k;a] vIi l:oa p fuEeya Hkkoa AA 749AA

ijeIi; fparoua] vIik ijeIi fuEeya lq)a A
dqU;ku lY; foj;a] frDra lalkj ljfu eksga/ka AA 750AA

QfVd l:oa vIik] ps;u xqu lq) fuEeya Hkkoa A
dEe ey i;fM foj;a] foj;a lalkj ljfu eksga/ka AA 751AA

oj lq) >ku fuLpa] caHka pjua vcaHk frDra p A
frDra vlq) Hkkoa] lq) lgkoa p Hkkouk lq)a AA 752AA

Hknza euksU; lq)a] Hknza tkrh p fuEeya lq)a A
lalkj foxr :oa] vIi lgkoa p fuEeya >kua AA 753AA

ee vkRek lq)kua] lq)Iik U;ku nalu leXxa A
jkxkfn nksl jfg;a] U;ku lgkosu lq) lHkkoa AA 754AA

t;dkja t;oara] t;oarks lq) fuEeya Hkkoa A
fePNÙk jkx eqDra] U;ku lgkosu fuEeya fpÙka AA 755AA

j;uÙk; latqÙka] vIik ijeIi fuEeya lq)a A
e; eku fePN foj;a] lalkjs rjfUr fuEeya Hkkoa AA 756AA

yafØr U;ku lgkoa] dqU;kua frtafr l;y fePNkra A
ijekuan l:oa] U;ku e;a ije Hkko lq)h, AA 757AA

ckjkikj egks/kZa] rjafr ts U;ku >ku latqÙka A
Hkkoafr lq) Hkkoa] U;ku lgkosu latea lq)a AA 758AA

lgdkjs ftu mÙka] lqzra lalkj rkjus fuLpa A
lalkj ljfu foj;a] U;ku lgkosu Hkkouk lq)a AA 759AA

f“kifud Hkko fufeÙka] f“kfivks lalkj ljfu eksga/ka A
f“km mole latqÙka] vIik ijeIi fuEeya lq)a AA 760AA

lgdkj /kEe /kjua] lgtksiuhr lgt uUn vkuana A
lalkj foDr :oa] vIik ijeIi lq)eIikua AA 761AA

hadkja vjgara ] rsjg xquBku latnks lq)a A
pkSrhl vfrl; tqÙkks] dsoy HkkoS equsvOoks AA 762AA

f“kira dEe lqHkkoa] f“kfi;a lalkj ljfu lqHkkoa A
vIik ijekuUna] ijeIik eqfDr latqÙka AA 763AA

v“;j lqj foatua :oa] in foana lq) dsoya U;kua A
U;kua U;ku l:oa] vIikua ygafr fuOokua AA 764AA

rÙoa rÙkq lgkoa] thokthoa p rÙkq tkusfg A
vklo ca/k fujks/ka] laoj fuTtj foey U;kuL; AA 765AA

eks“;a f“kifr fr dEea] rÙoa tkusfg l;y foU;kua A
inkFkZa in foana] thokthoL; foan foU;kua AA 766AA

iqU; iki vkloua] ca/ka laoj fr U;ku llgkoa A
fuTtj eks“; lqHkkoa] inkFkZa U;ku lgko fuEey;a AA 767AA

nOoa nOo l:oa] tho nOo vtho nOo foU;kua A
/kEea vgae tkus] vkdkla dky nOo nOokFkZa AA 768AA

dk;k thokfLr lq)a] vthokfLr vrhfUnz;a p lHkkoa A
/kEekfLr /kEe ps;u;a] vgekfLr l;y dky fBfndjua AA 769AA

vodkfLr nku vo;kla] dkya dk;s u latnks gqafr A
iapkfLrdk; dfg;a] lq) lgkosu foey ro U;kua AA 770AA

rÙkq i; nOo dfg;a] dk;k ll:o mo,lua lq)a A
xqu :o Hks; foU;kua] ,dks mo,l U;ku lgdkja AA 771AA

thvks thoafi thoa] thoUrks U;ku nalu leXxa A
chata lq) lq pjua] U;kue;ksfi uUr lqg fuy;a AA 772AA

जीवो उड्ढगमओ , जीव सहाओ सुनिम्मलो सुहमो ।
अतींद्री न्यान सहावं, चैादस प्रान अतीन्द्रिया सुहमो ।। 773।।

thvks t;a p :oa] tkrk mRié U;ku llgkoks A
vkfn vukfn vla“;a] mooUua U;ku nalu leXxa AA 774AA

uknq u foanq udkja] ufg mRifÙk f“kifr /kqo lq)a A
lq)a lq) lgkoa] lq)a fr;yks;ear fuEey;a AA 775AA

thvks :o foeqôks ] foDr v:oa p ps;uk foeya A
yks;afr yks;iekua ]uar l:oa p foey U;kuL; AA 776AA

eu lqHkko mooUua] rÙoa iapafe ifjuke latqÙka A
f“kfn ty e:a p ioua] vkdkla lqØ lzksfu ewNZu;a AA 777AA

eu ysLlk mRiUua] bUnzh fozf) izku lqg vlqga A
iqXxy lgko moaua] dEe fuca/kkb tho lapjua AA 778AA

lgdkjsu latqÙka] :fp;a iqXxy lqHkko latqÙka A
ljhja moHkkla ] ifjuS lgko fozf) laiqLVa AA 779AA

dEe moaua Hkkoa] bUnzh eu fo“k; fozf) lHkkoa A
vIi lgko u lq)a] dEe fucU/kk; tho ra Hkfu;a AA 780AA

tho lgko vthoa ] dEe fucU/kk; lfDr :osu A
xqu nksla ebvksua] taeu eqapua p dEe cU/kkua AA 781AA

vpsra vlgkoa ] vlR;a vlkLorafi tkusfg A
vtho rÙkq Hkfu;a] iqXxy Hkkosu ljfu lalkjs AA 782AA

bUnzh ljhj lqHkkoa] vrhfUnz U;ku tho lgdkja A
xqu nksla ufo tkubZ] vtho rÙoa p euafi lgdkja AA 783AA

tho vthoa ,da] dEe fuca/kkb ljfu lalkjs A
iqU;a iko moaua] eu lgdkja vkloS dEea AA 784AA

nso xq:a ufo tkuS] ugq /kEea p lq) ps;uk lq)a A
dqxq:a dqnso fnëa] dq/kEea fodgk jkx lEca/ka AA 785AA

vu`r vpsr lfg;a] feF;k dqU;ku latnks Hkkoa A
ifjuS vlqg lgkoa] eu lgdkjsu l;y latqÙka AA 786AA

thoks dEe fuc)a] vklo dEea fofog Hkkosu A
vklo rÙkq lfe)a] eu lgdkjsu vkloks Hkfu;a AA 787AA

thoks vIi lgkoa] eu lq)a lq) fnfLV vIikua A
euq ps;ua lqHkkoa] cU/kS vklo lqga vlqga p AA 788AA

nso xq: /kEe lq)a] vIi l:oa p fuEeya foeya A
feF;k dqU;ku foj;a] ca/k rÙoa p ps;uk Hkkoa AA 789AA

fparb vIi lgkoa] nalu U;kusu lq) pjukua A
vIik ijeIikua] laoj rÙoa p lq) tkusfg AA 790AA

iap bUnzh laojua] vrhfUnz; Hkko lq) ifjukea A
feF;k fo“k; fujks/ka] vIik U;ku nalua leXxa AA 791AA

fuTtjb Hkko lq)a] lq)a oj U;ku nalu leXxa A
vIik ijeIikua] lq) lgkosu dsoya U;kua AA 792AA

eks“;a eqfDr lqHkkoa] lalkjs ljfu l;y foxrks;a A
vIik vIi lgkoa] eks“;a foey U;ku >kuRFka AA 793AA

rÙkq lqHkko fu:ia] ,dks mÌsl fdafpra dfg;a A
U;kua U;ku l:oa] rÙo l:oa p nalua eeya AA 794AA

inkFkZa in foana] tho inkFkZ in foan latqÙka A
moa foan latqÙka ] U;ku e;a p nalua pjua AA 795AA

v“;j lqj foatu;a] inkFkZa lq) U;ku fuEey;a A
vIik ijeIikua] uar prqLV; l:o fuEey;a AA 796AA

U;ku l:o lqHkkoa] vIik foey fuEeya lq)a A
U;kua U;ku lgkoa] U;ku lgkosu inkFkZa lq)a AA 797AA

vthoa vpsra ]bUnzh fo“k; jkx nksl latqÙka A
eu lq)a U;ku lgkoa] vrhUnzh fo“k; inkFkZa lq)a AA 798AA

vkloS iqU; ikoa] Hkkoa vlqga p fofog dEekua A
ps;u lq) l mÙka] inkFkZa rafi iqU; ikoa p AA 799AA

inkFkZa in foanarks] lq) lgkosu fuEeya l:oa A
feF;k lY; foeqDda] lalkjs ljfu ca/k tkusfg AA 800AA

laoju jk; nksla] feF;k lalkj ljfu laojua A
U;ku ebZ vIikua] >ku lgkosu laoja Hkfu;a AA 801AA

fuTtjb iqU; ikoa] Hkkoa vlqga p fofog dEekua A
vIi lgkoa fiPNfn] ijeIik fuTtja foeya AA802AA

eks“; inkFkZa lq)a] vfoxr :osu foxr Hkkosu A
vIik ijekuana] ijeIik U;ku fuEeya lq)a AA 803AA

inkFkZa lalq)a] lq)a llgko ps;uk lfg;a A
lalkj foxr :oa] U;ku lgkosu lq) in foana AA 804AA

inkFkZa ijea /kqoa] ijeIik U;ku fuEeya l:oa A
ina inkFkZa lq)a] jkxkfn l;y nksl foojhnks AA 805AA

in lq)a eu lq)a] euq vIik ijeIi lq) fuEey;a A
in foana llgkoa] U;ku l:oa p ygb fuOokua AA 806AA

nOoa nOo lgkoa] tho nOoa p fryks; lalq)a A
Ng xqu fuokl lq)a] nks xqu vukb ,d latqÙka AA 807AA

vfLr vfLrfr yksda] oj nalu U;ku pju latqÙka A
nalsb frgqouXxa] U;ku e;ks U;ku ll:oa AA 808AA

vfLr pju latqÙka] vfLr l:osu lgko fuEey;a A
foxra vfoxr :oa] ps;u latqÙk fuEeyks lq)ks AA 809 AA

oLrqRoa olfr Hkqous] oLrqRoa U;ku nalu vuUrks A
uarkuar prqLVa] oLrqRoa fryks; fuEeyks lq)ks AA 810AA

vizes;a vizekua] vIik ijeIi fnfë vizes;a A
lq) l:oa :oa] U;kua foey dsoya lq)a AA 811AA

xq: fr;yks; iekuks] y?kq for dfjr vIi lq) lHkkoks A
xq:Roa y?kq l mÙka] U;ku e;ks lq) nalua eeya AA 812AA

ps;u lq) lgkoa] ps;u lalkj foxr :osu A
dEe ey i;fM “k;arks] ps;u :osu fuEEkyks lq)ks AA 813AA

:oa foxr v:oa] foxr :osu fuEeyks lq)ks A
vIik ijeIi ebvks] U;ku ebZ :o fuEeyks lq)ks AA 814AA

Å/kZa Å/kZ lgkoa] lq)a loZU; ps;uk lfg;a A
Å/kZa vfoxr :oa] lq)a lq;eso ije vkuana AA 815AA

,dsu ,doarks] ,dks lalkj ljfu foxrks;a A
,dks fr;yks; latqÙkks] ijekuan uan latqÙkks AA 816AA

thoa nOo l mÙka] lalkjs fo“k; jkx ifjpÙkks A
nalu U;ku lgkoks] pjuafi tho nOo ps;uk tqÙkks AA 817AA

vTthoa fiPNarks] vfuzr vpsr bafn;k lfgvks A
eu lqHkko lapjrks] vrhanzh izku nOo latqÙkks AA 818AA

/kEea ps;u :oa] vps;u Hkko l;y foojhnks A
ps;u lgko lq)ks] /kEea >kusfg vIi ijeIik AA 819AA

vgae vlq) Hkkoks] lalkj ljfu l;y latqÙkks A
fLFkfr cU/k latqÙkks] fBfndjuks; vfLFkjh Hkwrks AA 820AA

vgae lq) lgkvks] fpÙka fparafr vIi lHkkoa A
U;ku >ku fFkj lq)ks] fLFkja eqfDr uar dky latqÙkks AA821AA

dky nOo llgkoa] vUrj xHkZvks ifjueS vla“;a A
ifjuke vuarkuUrq] fuLpS foogkj dky llgkoa AA 822AA

vo;kl nku lq)ks] lq)a vo;kl fnfLV uar nlZarks A
U;kua vuar :oa] pjua lq) ps;uk vo;klks AA 823AA

nOo Hkko mo,la] nOo lgko l:o fiPNarks A
vIik vIi l:oa] nOo lgko tho lalq)ks AA 824AA

dk;k dk; izekuks] thokfLrdk; ftuojs mo,lks A
pkSfofg ca/k foeqôks] thvks fr;yks;ear lqi,lks AA 825AA

uar prqLV; lfgvks] uarkuar lq) fnfLV nlZarks A
ij Hkko eqDd levks] U;ku latqÙk dk; mo,lks AA 826AA

vtho dk; Hkfu;a] bUnzh cy izku vrhfUnz;k tqÙkks A
lgdkjs bfUnz; mÙkks] vrhfUnz lgko vtho dk; latqÙkks AA 827AA

/kEekfLr /kEe latqÙkks] ps;u ifjuke l:o lgdkjks A
ps;u lq) lgkvks] latqÙkks /kEekfLrdk; foeyks; AA 828AA

vgae dk; l mÙka] fBfndju l;y vlqg lqg lq)a A
lq)a dk;k ca/ka] U;ku >ku ro nalua fnëa AA829AA

vo;kla mo,la] vIik ijeIi vo;kl lalq)a A
foylb ijekuana] U;ku l:oa p vo;kl lalq)a AA 830AA

dkya dk; u tqÙka ]vuar ifjueS ca/k ugq tqÙka A
ifjueS vuarkuara] dkya dk;k ufRFk mo,la AA 831AA

rÙkq inkFkZa mÙka] nOoa dk; Hkko mÙka p A
vIi l:oa fiPNfn] vIik ijeIi lq) lqg fuy;a AA 832AA

bLV v:oa :oa ] dEe foeqDd fuEeya Hkkoa A
rL; fovks;a fnLVfn] vkjfr ik,u ljfu lalkjs AA833AA

vfuLV feF;k Hkkoa] lalkjs ljfu ljafr lHkkoa A
jkxkfn nksl tqÙka] vkjfr ik,u ljfu lalkjs AA 834AA

ihM+k vfuzr fnëa] vlR; vlkLorsu lHkkoa A
feF;k lY; latqÙka] vkjfr ik,u nqXx, xeua AA 835AA

funku ca/k lalkjs ] lalkjs ljfu ljb eksga/ka A
eu eDdM iljarks] vkjfr latks; fuxks; oklafe AA 836AA

vkjfr /;ku l mÙka] vkjfr lalkj ohtZ latqÙka A
vkjfr dqU;ku lgkoa] vkjfr lalkj Hkkouk gqafr AA 837AA

vkjfr vIi lgkoa] vIik ijeIi fuEeya Hkkoa A
vkjfr U;ku vo;kla] U;ku lgkosu fuOoq, tafr AA 838AA

fgalkuan lqHkkoa] ij iqXxy mRikn iqU; lgdkja A
iqU; iko mooUua] feF;k dqU;ku latnks gksbZ AA 839AA

vfuzr fnfLV lgkoa] vfuzr fiPNafr fuzra frDra p A
vfuzr uar ljkSnza] jkSnz >kusu uj; oklafe AA840AA

Lrs;kuan uafnra ] in yksiu fodg Hkko latqÙka A
feF;k vlqg lqHkkoa] lY;a fo“k;a p jkSnz >kuRFka AA 841AA

vcaHk Hkko tqÙkks] feF;k dqU;ku vlqg ifjuL; A
fparafr fo“k; jkxa] eu lgdkjsu jkSnz uj;afe AA 842AA

jkSnz /;ku lqHkkoa] uj;a frj;a dqnso nqg lgua A
vU;ku ew<+ Hkkoa] jkSnz >kuafe uj; oh;afe AA 843AA

vIik vIi l:oa] dEe fudUnafr frfog tks,u A
U;ku lgko l jkSnza] feF;kre; dEe fuÌyS lkgw AA 844AA

vU;k vIi lgkoa] vIik ijeIi Hkko latqÙka A
ftu o;ua lÌgua] U;ku lgkosu vU;k latqÙka AA 845AA

vIik ijeIikua] ps;u :osu /kEe >kuRFka A
ey eqDda nalu /kjua] U;ku >kusu /kEe lgdkja AA 846AA

folq) lq) Hkkoa] feF;k jkxkfn fo“k; foj;afe A
j;uÙk; U;ku lgkoa] dEekfu MgS /kEe >kuRFka AA 847AA

laLFkkua iap lqHkkoa] fparb oj U;ku nalua lq)a A
U;ku moUua fiPNfn] in foana dsoya U;kua AA 848AA

/kEea >kua >k;fn] vfoxr :osu nalua lq)a A
vIik ijekuana] ijeIik ygS fuOokua AA 849AA

x; ladIi fo;Iia] vIik ijeIi foey U;kuL; A
foxra vfoxr :oa] lwU; lgkosu vIi ijeIia AA 850AA

,da ftua l:oa] ey eqDda vuar nalua lq)a A
U;kua U;ku l:oa] U;ku lgkosu fuOoq, tafr AA 851AA

lw“;e Hkko l mÙka] lwf“;e izfrikn lw“;ea pjua A
lw“;e /kEea >kua] U;ku lgkosu >ku latqÙka AA852AA

fiz;ks vIi latqÙka] fofiz; eqDrL; lq) llgkoa A
U;ku >ku latqÙka] vfoxr :osu flf) laiÙka AA 853AA

>kua pkSfofg mÙka] foU;kua tkuafr lq) llgkoa A
foU;ku U;ku lq)a] dEea foeqDd ygb fuOokua AA 854AA

vkjfr fjfr; lqHkkoa] vkjfr lalkj dkjua fuLpa A
vkjfr dqU;ku latqÙka] nalu eksga/k vkjfr lq)a AA 855AA

racksya ro tqÙka] vkjfr lHkko l;y ifjukea A
dqlqea dqU;ku latqÙka] U;ku lgkosu dnkfp mooUua AA 856AA

ysia fyir lqHkkoa] fyIra dEeku jkx fo“k;a p A
Hkw“ku iqU; lgkoa] lY;a latqÙk vkjfr Hkfu;a AA 857AA

jkSnza jkSnz l fnëa] jkSnza ifjuke dfBu latqÙka A
vlR; vfuzr Hkkoa] mnekna ije jkSnz >kuRFka AA 858AA

cU/ka vlq) cU/ka] vlqga Hkkoa p vlqg ifjukea A
cU/kafr fofog Hkkoa] cU/ka dEeku frfofg latqÙka AA 859AA

Mguafr vlqg Hkkoa] Mfgvks lqg dEe l;y Hkkoa p A
“kV~dkbZ thokua] fojkgua fonkjua Hkfu;a AA 860AA

ekju tho vHkkoa] vtho vlq)L; lgko latqÙka A
jkSnz Hkko llgkoa] jkSnz /;kua p latnks Hkfu;a AA 861AA

/kj;afr /kEe >kua] ps;u :osu euqo laojua A
lq) lgkoa mÙka] ps;u ps;afr /kEe >kuRFka AA 862AA

inLra in foanarks] v“;j lqj foatuL; ll:oa A
ina inkFkZa lq)a] vIik ijeIi fuEeya foeya AA 863AA

lq) l:o fparoua] vlqga fePNkr jkx foj;afe A
fo“k;a fr lY; frDra] in foana lq) fuEey ll:oa AA 864AA

fiaMa U;ku lfiaMa] U;ku lgkosu fiaM lHkkoa A
frDrafr vlqg fiaMa] vfuzr vlju vlR; frDrafr AA 865AA

fiaM l:oa lq)a] :oa latqÙk fiaM foj;afe A
U;ku e;ks fiaMLFka] fuR;a lkLora fiaM fparua foeya AA 866AA

:oLra ps;u :oa] fpnzwia foey fuEeya lq)a A
ouZ :o foj;arks] lljhja :o fparua lq)a AA 867AA

:oa :o l lq)a] vlq)a ifjuke l;y foj;afe A
lq) l:oa fiPNfn] :oLra foey fuEeya lq)a AA 868AA

:okrhr l mÙka] frDra :osu foxr :oa p A
vfoxr ijekuana] foxra lalkj ljfu eksga/ka AA 869AA

x; ladIi fo;Iia ] fePNk dqU;ku foxr foj;afe A
ps;u lgko lq)a] :okrhra p /kEe /;ku llgkoa AA 870AA

lwU;a lq) lgkoa] lwU;a lalkj ljfu fePNkra A
fo“k; jkx eb lwU;a ] vIik ijeIi Hkko fuEey;a AA 871AA

vkU;k vkdh.kZRoa] vfuzr frDrafr vlq) ifjukea A
vkU;k lq) lgkoa] ftu mo,l foey fuEeya Hkkoa AA 872AA

vik;a ijea U;kua] vIikua ije lq) lHkkoa A
foj;a ew<+ lqHkkoa] lq)a ll:o fuEeya lq)a AA 873AA

fop;a foey lgkoa] foey U;kusu dsoya fuLpS A
dsoy nalu lq)a] vIik ijeIi tafr fuOokua AA 874AA

/kEe j;u latqÙka] /kEea /kj;afr euL; lgdkja A
U;kua U;ku lgkoa] ijeIik ije >kusfg latqÙka AA 875AA

vkU;k le; ftuqÙka] ftu fnëa ije dsoya U;kua A
U;ku fnfLV mo,la] fuLp; :osu foey U;ku lÌgua AA 876AA

ftu mÙka vIikua] fePNk Hkkoa p frDr dqU;kua A
mÙka ps;u Hkkoa] foU;ku vIi lq) lÌgua AA 877AA

vkU;k lq) l:oa] lq)a nsoa p lq) xq: /kEea A
fePNk vfuzr frDra] vkU;k lEeÙk fuEeya Hkkoa AA 878AA

osnd osn latqÙka] osn osnkax fonarks fuR;a A
vIik ij cqT>arks] ijpoSfo vIi lq) lHkkoa AA 879AA

in foatu foanarks] vlju lalkj l;y nksl foojhnks A
vIik vIifEe jvks] vIik ijeIi fuOoq, tafr AA 880AA

mole molar d“kk;a] mole jkx nks“k fo“k; Hkkoa p A
fePNk dqU;ku frDra] moleua lqg vlqgL; ifjukea AA 881AA

f“km mole latqÙka] f“kifud :osu vIi lHkkoa A
vIik lq)Iikua] ijeIik lq) fuEeya fpÙka AA 882AA

“;kbd f“kifud :oa] f“kfivks lalkj ljfu eksga/ka A
jkx nksl fePNkra] dEe ey i;fM l;y f“kfiÅua AA 883AA

f“km mole lq) lgkoa] vIik vIisu vIiuks fuLpa A
x; ladIi fo;Iia] “;kbd laeÙk lq) /kqo fuLpa AA 884AA

lq)a lq) lgkoa] lq) l:oa p fuEeya Hkkoa A
vIik ijeIikua] ijeIik ygS fuOokua AA 885AA

njlu lq) lgkoa] nlZa fryks; U;ku lgdkja A
U;kusu U;ku lq)a] njlu pjuL; fuEeya foeya AA 886AA

nlZu vuUr :oa] vuUr nlZu foey lq) njlsb A
fePNkr dEe foy;a] nlZu pjuL; tafr fuOokua AA 887AA

U;kupju lalq)a] U;kua vkpju dsoya eeya A
fo“k;a p jkx foj;a] vIik ijeIi U;ku vkpjua AA 888AA

U;kua U;ku l:oa] dqU;kua frtafr fePN lHkkoa A
vIi l:o lgkoa] ijeIik lq) U;ku vkpjua AA889AA

ohtZa ohtZa lq)a] ohtZa vadqjua p U;ku lgdkja A
pjua vIi l:oa] pjua ohtZa p lq)eIikua AA 890AA

vIikuaeIikua] vIik lq) >ku U;ku fe: fiPNa A
ije i; lq) l:oa] ohtZa vkpju fuOoq, tafr AA 891AA

ro vkpju lgkoa] vIi lgkosu lq) ro;jua A
lq)a lq) l:oa] ro vkpjua fuEeya Hkkoa AA 892AA

dEe ey eqDda jkxa] feF;k fo“k;a p frDr d“kk;a A
vIik vIi l:oa] lgdkjsu pju ro;jua AA 893AA

pjuafi lq) Hkkoa] pjua vIiku fuEeya :oa A
fFkj fnfë nalu eeya] pkfj= pju lq) latea :oa AA 894AA

pjua vIi lgkoa] pjua ije ij Hkko lq)kua A
?kk; pmDda eqDda] pjua pkfj= ije fuOokua AA 895AA

iapkpkj l mÙka] iapkpju frDr lalkjs A
x; ladIi fo;Iia] iapkpjua p lq) fuOokua AA 896AA

U;ku leqPp; lkja] mobëa ftuojsfg ta U;kua A
ftu mÙka U;ku lgkoa ] lq)a /;kua p U;ku leqPp; lkja AA 897AA

U;ku leqPp; Hkfu;a] lÌgua :o Hks; foU;kua A
U;kua U;ku l:oa] “kob lalkj ljfu eksga/ka AA 898AA

U;kusu U;ku tks;a] tks;a fFkj fnfë nalua eeya A
tks;a fu; vIikua] vIik ijeIi lq) fuOokua AA 899AA

tkuS fnëS lera] fiPNS foey nalua lq)a A
ra fFkj Hkko loUua] pjua pkfj= lq)eIikua AA 900AA

nOo dk; fiPNarks] rÙk inkFkZa p lq) latqÙka A
lalkj lgko foeqDdks] vIik ijeIi dsoyh lq)ks AA 901AA

U;ku leqPp;a lkja] vklo Hkko l;y frDra p A
lkja lq) lgkoa] lkja ll:o fuEeya lq)a AA 902AA

U;kusu U;ku lgkoa] dqU;kua frtafr l;y fePNkra A
U;ku leqPp; lq)a] U;ku lgkosu tafr fuOokua AA 903AA

l;y tu cksguRFka] ftueXxs ftuojsanz ta mÙka A
ftu mÙka lgdkja] U;kua latqÙk ygb fuOokua AA 904AA

nalsb eks“; eXxa] U;ku lgkosu nalua eeya A
pjua late tqÙka] latqÙkks ygb fuOokua AA 905AA

U;ku leqPp; lkja] ftuoj mo,l dfg; lgdkja A
,dks mo,l mÙka] dEe “k; dkjua fufeÙka AA 906AA

ftu mo,la lkja] fdafpr~ mo,l dfg; lHkkoa A
ra ftu rkju jb;a] dEe “k; eqfDr dkjua lq)a AA 907AA

Hkkosu Hkko lq)a ] vIik ijeIi foey llgkoa A
ra HkO; tho ljua] vkjkgu tqÙkq fuOoq, tafr AA 908AA

AA bfr Jh U;ku leqPp;lkj uke xzUFk th ijeiwT; vkpk;Z Jh en~
ftu rkj.k rj.k eaMykpk;Z th egkjkt fojfpra lemRifUurk AA

TOP