lkj er Jh mins'k 'kq)lkj th

lkj er Jh mins'k 'kq)lkj th

vIikua lq)Iikua] ijeIik foey fuEeya l:oa A
fl) l:oa fiPNfn] uekfega nso nsoL; AA 1AA

vk|a ljfu lq)a ]mobëa ftuojsfg lslkua A
lalkj ljfu foj;a] dEe “k; eqfDr dkjua lq)a AA 2AA

mo,l lq) lkja ]lkja lalkj ljfu eqDrL; A
lkja fryks; ebvks] mobëa ije ftuoÆjnsÆg AA 3AA

ftuo;ua mo,la ] dsbZ iqfjlL; efu j;u foRFkjua A
euqok iaf“k vus;a] papq vkfØfu ysfo la mfM+;a AA 4AA

rL; lgkoa mÙka ] uhpa laxsu dqe; mooaua A
uhpa pjb lqpfj;a] efu j;ua foeqfDd;a rafi AA 5AA

euqok euqo lgkoa] vlqg laxsu j;fu efu eqDda A
ts tku euqo f“kiua ] j;ua eu :o Hks; ladfy;a AA 6AA

ts ts lgko mÙka] rs rs vuqHkob vlqg lqg tuua A
ts dsfo U;ku lq)a ] foU;kua tkuafr vIi ijeIia AA 7AA

j;ua j;u l:oa] fparkefu lq) nalua foeya A
foU;ku U;ku lq)a] pjua latqÙk lgko ro;jua AA 8AA

euqok eu mooUua] eu lgdkjsu nqXx, iÙka A
euq foy;a llgkoa] xzgua mooUu ps;uk tqÙka AA 9AA

nsoa Å/kZ lgkoa] Å/kZa l lgko foxr v/kqoa p A
foxra dqU;ku lgkoa] U;ku lgkosu mo,lua nsoa AA 10AA

mo,l uaruara ] uar prqLV lqfnfLV foeya p A
eya lqHkko u fnëa] foey fnfë p nsb v“k;a p AA 11AA

ije nso lqHkkoa ] vUeks;a nsb U;ku lgdkja A
U;kusu U;ku foz)a ] ta Jqfr foz)afr ePN vaMkua AA 12AA

f“kifud Hkko l mÙka] f“kfivks dEeku frfofg tks,u A
vU;ku fePN f“kiua ] ey eqDda uar nalua U;kua AA 13AA

ije nso ijfeLVh] bLVh latks; fovks; vfuLVh A
bLVh vuUr fnLVh] foxra vfuLV ljfu ugq fnëa AA 14AA

xq:a lgko l mÙka ] xq:a fryks; Hkko lqi,la A
xqfira xqua l:oa] xqfira :fp;afr mo,lua xq:oa AA 15AA

xq:a fols“ka fnëa ] lwf“ke lHkko dEe laf“kiua A
mo,la f“kfiÅua ] feF;k dqU;ku lY; eqDda p AA 16AA

xq:a p xqu mo,la] U;ku lgkoslu mo,lua lq)a A
xq:a p xxu l:oa] ta lwja frfej uklua lglk AA 17AA

ije xq:a mo,la ] U;ku lgkosu vUeks; latqÙka A
U;kukadqja p fnëa] vUeks;a U;ku l:o foU;kua AA 18AA

vadqj lq) l:oa ] vlq) vadqj mUewyua rafi A
lq)a U;ku lgkoa] vadqj U;kuL; fozf) lgdkja AA 19AA

ta mooua p ekyh] fnëh fnësb lq) vUeks;a A
flapfr ty lgkoa] U;kua tya flap, xq:oa AA 20AA

ekyh ra lhpars ] vkna vkna p fefy; ty lq)a A
ije xq:a vUeks;a ] U;kua U;kusu eey fefy;a p AA 21AA

U;kukadqja p fnëa] vU;kukadqj mUewyua rafi A
fePNkadqj mUewya] mUewya vxq: mo,la AA 22AA

U;kua p ije U;kua ] fefy;a p lq) lgko lqb :oh A
dEe ey lq;a p f“kiua ]U;ku lgkosu foz)ua U;kua AA 23AA

ije xq:a p l:oa] ije lqHkko ije njlh, A
vIikua lq)Iikua] ijeIik nlZ, foeya AA 24AA

/kEea /kj;fr lq)a] /kEea fr;yks; lq) lqi,la A
ps;u vuUr :oa] dEe ey f“kifr frfofg tks,u AA 25AA

/kEea p lq) f“kiua] /kEea lgdkfj ps;uk lq)a A
/kEea fryks; latqÙka] yks;kyks;a p /kjb lq)a p AA 26AA

/kEea lgko mÙka ] ps;u latqÙk f“kiu ll:oa A
vkuUna lgtkuUna] /kEea llgko eqfDr xeua p AA 27AA

अष्यर सुर विंजनयं,न्यान सहावेन पंच न्यानम्मि ।
जदि अष्यर उववन्नं, पंडित विन्यान सुद्ध संजोयं ।।28।।

v“;j efr mooUua] “kV~ f= f= mooau U;ku lHkkoa A
lqra p v“;j ebvks] ,dknl tkfu lq) lgdkja AA 29AA

vofg moaua Hkkoa] fnfl latks; v“;ja tks;a A
eu itZ; latqÙka] fjtq foiqya p v“;ja fnfleks AA 30AA

dsoy Hkko latqÙka ]foey lgkosu v“;ja lq)a A
U;kusu U;ku foeya] fnfl foU;kua p eey U;kua p AA 31AA

if.M; foos; lq)a] foU;kua U;ku lq) mo,la A
lalkj ljfu frDra] dEe “k;a eey eqfDr xeua p AA 32AA

ckou v“;j lq)a ] U;kua foU;ku U;ku mooUua A
lq)a ftusfg Hkfu;a] U;ku lgkosu HkO; mo,la AA 33AA

ftu mo,la lkja] lkja fryks;eUr lqi,la A
ps;u :o latqÙka] ps;u vkuUn dEe foy;afr AA 34AA

ftu;fr feF;k Hkkoa] jkxa nks“ka p fo“k; foy;afr A
dqU;ku U;ku vkojua] ftfu;a dEeku frfofg tks,u AA 35AA

ftfu;a vHkko lqHkkoa] Hk; jfg;a fulad lad foy;afr A
lgt l:oa fiPNfn] ftfu;a vfuzr itkZo mooUua AA 36AA

ftfu;a d“kk; Hkkoa ] ij nOoa ifjuke lq) vo;kla A
lq)a lq) l:oa] ftu mÙka ftuoÆjnsÆg AA 37AA

lalkj ljfu foy;a ] vljua vfuzr vfuLV foy;afr A
ij itkZo u fnëa] ije lgkosu vo;kl foeya p AA 38AA

U;kusu U;ku lq)a] U;ku foU;ku lgko lqb :oh A
dEe ey lq;a p f“kiua] vIik ijeIi lq) vUeks;a AA 39AA

U;kuadqja p lgkoa] U;kua foU;ku v“;ja tks;a A
foatu lgko fnëa] in foana foey U;ku mooUua AA 40AA

efr lqHkko l mÙka] v“;j lqj foatuL; in vFkZa A
“kV~ f= f= v“;j moua] rL; ifjuke U;ku lq)a p AA 41AA

bLVa latks; fnëa] bLVa lqHkko Hkko ifjukea A
bZtkZ iaFk fuosna] bZtZ lqHkko lq) U;ku mooUua AA 42AA

dey lqHkkoa fnëa ]dsoy lqHkko ije tks,u A
f“kifud Hkko latqÙka] f“kfivks dEeku frfofg tks,u A 43AA

xxu lqHkko moaua] xu vLewg fnfLV lq)a p A
vkuUna ijekuUna] ijeIik ije Hkko tks,u AA 44AA

?ku /kk; dEe foy;a] ?ku lewg uar lalkjs A
ftua lqHkko mooUua ]U;ku lgkosu ftuoÆjnsÆg AA 45AA

tkrk mooUu :oa] tks;arks U;ku lq) llgkoa A
j;ua j;u lgkoa] vIik ijeIi eey U;kua p AA 46AA

yafØr ijekuUna] yhua lq)a p dsoya U;kua A
efr U;ku lq) lq)a] uar prqLV; lq) ll:oa AA 47AA

fl) l:oa fiPNfn ] psru ifjuke U;ku latqÙka A
fpnkuUn vkuUna] Jqr U;kua p ps;uk :oa AA 48AA

N==; latqÙka] Nhua lalkj ljfu lqHkkoa A
tkrk mooau ijea] tSoarks uar nalua pjua AA 49AA

>kua p lq) >kua] >kua U;kua p ifjuke ijeIia A
Uarkuar prqLVa ] U;ku lgkosu dEe foy;afr AA 50AA

ije Hkko ijfeLVh] ije ftusfg uUr eey lHkkoa A
oja lzsLVa bLVh] bLVh fnLVh p eey lq) ijfeLVh AA 51AA

eekRek lqfd; lqHkkoa] eekRek lq)kRe eey fefy;a p A
lgdkj U;ku le;a;] loZU;a lq) le; vUeks;a AA 52AA

f“kifud foey lqHkkoa] f“kfivks dEeku ljfu foy;a p A
f“kfivks vU;ku izeksna] U;ku lgkosu vUeks; eeya p AA 53AA

ukuk izdkj fnëh] U;ku lgkosu bfLV ijfeLVh A
fyaxa p ftuoÆjna ] fyaxa lq)a p dEe foy;afr AA 54AA

yhua vuUruara] yhua lqHkko U;ku lgdkja A
,;a p xqu folq)a] ,;a frDrafr ljfu lalkjs AA 55AA

VadksRdhuZ vIik ] VwVa dEeku frfofg tks,u A
Bkua dqufl lgkoa] U;ku lgkosu eqfDr fBfn lq)a AA 56AA

U;kua p ije U;kua] U;ku lgkosu le; lq)a p A
n.M dikV frvFkZa ] yks;kyks;su U;ku le;a p AA 57AA

टंकार झान सुद्धं, ढलिओ कम्मान तिविह विलयंति ।
फटिक सुभावं सुद्धं , फटिक सुभावेन कम्म गलियं च ।। 58।।

Eku itZ; lqHkkoa] eu foy;a lq) >ku lHkkoa A
fjtq foiqya p lgkoa ] fparkefu lq) j;u eeya p AA 59AA

/kEea vuUr eeya] /kEea /kj;afr yks; voyks;a A
fjtq foiqya p moaua] dEe ey frfog Hkko foy;afr AA 60AA

jhua lalkj lqHkkoa] jhua vUeks; vU;ku foy;afr A
,sdkj uaruara ] ,s mooUu eqfDr xeua p AA 61AA

rRdky dEe foy;a] rRdkya jk; fo“k; e; xfy;a A
Fkkuar uaruara ] Fkkua lq)a p xkjoa foy;a AA 62AA

nalu vuar nlZa] nalu nalsb yks; voyks;a A
/kqoa p fuLp; lgkoa] /kqo fuLp; ije dsoya U;kua AA 63AA

Uakrkuar lqfnëa ] uar prqLV; lq fnfLV foeya p A
Hknz euks;a lq)a] Hknz tkrh; eqfDr xeua p AA 64AA

moa Å/kZ lgkoa] Å/kZa Å/kZa p ijfefLV lalq)a A
moadkja p fnëa] foU;kua nlZ, in foana AA 65AA

eekRek lqfd; lqHkkoa] eeya fnfLV p vUeks; lgdkja A
vkfn vukfn lq)a] vUeks;a f“kifr dEe frfoga p AA 66AA

v;a p vIi l:oa] v;a p fo“ke dEe xfy;a p A
v;a p lq) l:oa] v;a p lq) eey fefy;a p AA 67AA

mRik| uaruara] mooaua U;ku lq) lgdkja A
Å/kZa Å/kZ lalq)a ] Å/kZa llgko dEe xfy;a p AA 68AA

moa uekfi lq)a] moy“;a y“; uar ll:oa A
vodkl nku fozf)a] vodkl foey dsoya U;kua AA 69AA

vUeks; uaruara ]vuUr prqLVa p foey ll:oa A
vkyaca voyaca] vuUrkuUr lqfnfLV foeya p AA 70AA

okjkikj vuUra ]vuUr lalkj ljfu foy;a p A
oja foey lgkoa] fparkefu lq) vUeks; loZU;a AA 71AA

ghadkja mooUua] mooUua uUr nalua U;kua A
ohtZa pj uar lkS“;a] loZU;a foey U;ku le;a p AA 72AA

U;kua iap moua] ije ftua ije foey lqHkkoa A
ijea ijekuana] vUeks;a eey U;ku flf) laiÙka AA 73AA

nsoa p ije nsoa] xq:a p ije xq:a p lafnëa A
/kEea p ije /kEea] ftua p ije ftua fuEeya foeya AA 74AA

rLl; foU;ku U;kua] U;ku lgkosu :o Hks; la:fp;a A
:fprafi moa foeya ] lEeÙka rL; lq) foeya p AA 75AA

lEeÙk lq) lq)a] lq)a nlsZb foey :osu A
dEea frfofg foeqDda ]jkxa nks“ka p xkjoa f“kiua AA 76AA

f“kfiÅ feF;kr lqHkkoa] iqUua ikoa p fo“k; laf“kiua A
dqU;ku frfofg f“kiua] f“kfi;a lalkj ljfu eksga/ka AA 77AA

f“kfiÅ dEe moUua ]f“kfiÅ eu poy mou laf“kiua A
eu laU;k f“kfi fefy;a] f“kfi;a uar uar ljfu laca/ka AA 78AA

f“kfiÅ d“kk; lqHkkoa] d“kk; mooUu nqcqfg latqÙka A
ts nqcqZf) fols“ka] d“kk;a f“kfi; uUr ifjukea AA 79AA

vlR; vfuzr o;ua] vkykia yksdjatua Hkkoa A
foU;kua ugq fiPNfn ] lalkj Hkzeu oh; latqÙka AA 80AA

foey lgko moUua] ley ifjuke itkZo ugq fnëa A
itkZo fofog Hks;a ]U;ku lgkosu itkZo foy;afr AA 81AA

vU;ku fnfë ugq fiPNfn] vU;ku Hkko l;y foy;afr A
U;ku lgko moUua] vUeks;a foey itkZo ugq fiPNa AA 82AA

vU;ku lax foy;a ] U;ku lgkosu foU;ku latqÙka A
U;kua U;ku moUua] U;ku le;a p itkZo ugq fiPNa AA 83AA

tLl; lq) lgkoa] vlq) lgkosu fnfLV ugq o;ua A
lq)a p foey U;kua] lq) le;a p itkZo ugq fiPNa AA 84AA

tLl; foey lgkoa] vUeks;a U;ku itkZo ugq fiPNa A
tb iTtkoa fnëa] leya lgdkj fuxks; oklfEe AA 85AA

U;ku lgkoa lq)a] lq)a llgko foey fnëhvks A
U;ku lgko lqle;a] itkZo llad uj; oklfEe AA 86AA

U;kusu U;ku fefy;a ] foey lgkosu U;ku mIirh A
rg iTtkoa fnëa] itZ; llad fuxks; oklfEe AA 87AA

tg iTtkoa fnëa] vIik le;a p eqDr U;kua p A
iTtkoa i: fiPNfn] lalkjs ljfu nq“; oh;afe AA 88AA

iTtkoa ugq fnëfn ]ij lgko mIifÙk iTtko foy;afr A
U;kusu U;ku le;a] foey lgkosu fuOoq, tafr AA 89AA

jkxkfn mooUua ] jkx lgkosu pkSx, Hkfe;a A
jkxa p fo“k; tqÙka] jkx foy;afr foey lgdkja AA 90AA

tujatu jkx mifÙk ] tu mÙka tu jatukfu lfÌëh A
ij lqHkko ij le;a] frDrafr jkx eey U;kuL; AA 91AA

jkx lgkoa mÙka] tu jatu iqU; Hkko latqÙka A
vfuzr vlR; lfgvks] jkx latqÙk uj; oklfEe AA 92AA

jkx lgkoa fiPNfn] vU;ku lgdkj Jqra cgq Hks;a A
fePNkr fo“k; lfg;a] jkxa foy;afr U;ku lgdkja AA 93AA

jkx lgkoa mÙka] vU;kua ro roafr latqÙka A
tujatu ew<+ lgkoa] tu mÙka jkx uj; oklfEe AA 94AA

jkxa p jkx tqÙka] feF;k ro rosfg lapjua A
dqU;kua latqÙka] jkx lgkosu nqXx, iÙka AA 95AA

jkxa p jkx lfg;a] tujatu fodgk Hkko latqÙka A
ftu nzksgh ftu mÙka] jkx lgkosu nqXx, iÙka AA 96AA

foU;ku U;ku jfg;a ] jkx lgkosu iTtko ij fnëa A
U;ku lgkoa foj;a] tujatu jkx uj; oklfEe AA 97AA

jkxa vlq) fnëh] lal; lgdkj varja U;kua A
lad lgko u foj;a ] U;kua vkoju pm x, Hkeua AA 98AA

jkxa p yksd ew<+a] tujatu itkZo fnfë lanlZa A
U;ku lgko u fiPNa] foHkze latqÙk nqXx, lfg;a AA 99AA

jkxa p Hkko tqÙka] ij itkZo iq:“kL; L=h lafnLVa A
U;ku foU;ku foeqDra] U;ku vkoju lq lfg; ew<+a p AA 100AA

jkxa p jkx tqÙka] L=h itkZo iq:“k ey lfg;a A
vU;ku U;ku ew+<+k ] lal; lfg; uj; oklfEe AA 101AA

tujatu l fnëh] tu mÙka jkx lfg; vU;kuh A
ykt Hk; xkjo lfg;a ] jkx latqÙk Hkzeu oh;fEe AA 102AA

jkxa p lfg; lY;a] nqcqfg mooau fePN ifjukea A
tujatu tu mÙka] ftunzksgh fuxks; oklfEe AA 103AA

jkxa p Hkko mÙka] U;kua vkoju jatua yks;a A
iziap foHkze lfg;a] foey lgkosu jkx eqDda p AA 104AA

jkxa lalkj lgkoa] tu mÙka yksd ew<+ lqi,la A
tu jatu yksd lgkoa ] U;ku lgkosu jkx foy;afr AA 105AA

jkxa moUu Hkkoa] jkxa lalkj ljfu lHkkoa A
itkZo fnfë fnëa] foey lgkosu jkx laf“kiua AA 106AA

tu mÙka mÙk fnëa] tkeu eqapua p ljfu lalkjs A
ew<+ yks; l lgkoa ] U;ku foU;ku jkx foy;afr AA 107AA

ikf“kd jkx l mÙka ] lalkjs if“k jkx lHkkoa A
lalkj fozf) lfg;a] nlu foeya p jkx xfy;a p AA 108AA

ljhj jkx tqÙka ]lgdkja fjfr;afr vU;ku vUeks;a A
fePNkr lY; lfg;a ]vuqeks;s fuxks; oklfEe AA 109AA

dqy jkxa p moUua ] vdqya lgdkj U;ku foj;afe A
vU;ku fo“k; foz)a] vUeks;a fuxks; oklfEe AA 110AA

lgdkj jkx tqÙka] vU;kua lY; fo“k; lgdkja A
vUeks;a vU;kua] lgdkja lalkj Hkkouk gqafr AA 111AA

ifjuke jkx lfg;a ] ifjub ifjuobZ fePN vU;kua A
ij iTtkoa fiPNfn] ifjuke jkx uj; oklfEe AA 112AA

jkxL; jkx tqÙka ] fodgk foluL; vcaHk :osu A
/kEea p v/kEe mÙka] mÙka jkxa p nqXx, iÙka AA 113AA

vUeks; jkx mÙka ]vU;kua vUeks; lY; vUeks;a A
fo“k;a p vxq: o;ua ] vkykia vUeks; fuxks; oh;fEe AA 114AA

izd`fr jkx lfg;a] U;kua foU;ku vUeks; ij fiPNa A
cfgj lqHkko u eqDda] izd`fr jkxa p uj; oh;fEe AA 115AA

vo;kl jkx tqÙka] vo;kla U;ku foU;ku ij fiPNa A
ij iqXxy lgdkja] vo;kl jkx nqXx, iÙka AA 116AA

ftu mÙka ugq fnëa] tu mÙka tu jatuL; lHkkoa A
U;ku foU;ku u :fp;a ] vU;kua vUeks; U;ku foj;afe AA 117AA

jkx lgko u xfy;a ] ugq xfy;a fePN fo“k; lY;a p A
ftu mÙk llad fulada] vxq: vftu ljfu lalkjs AA 118AA

ftu mÙk Hkko ugq y“;a] tu mÙka Hkko vUeks; latqÙka A
tujatu jkx lgkoa] jkxa vUeks; ljfu Hkkouk gqafr AA 119AA

jkxa ftusfg mÙka] vIik lq)Ii ije vUeks;a A
lalkj ljfu foj;a ]U;kua vUeks; eqfDr xeua p AA 120AA

vadqj U;ku lgkoa] vUeks;a Hkko dEe foy;afr A
U;kua p ije U;kua] jkxa le;a p dEe laf“kiua AA 121AA

U;ku ebZ vUeks;a] nalu lgdkj pju vUeks;a A
ro vUeks; lgkoa] vo;kl vUeks; flf) laiÙka AA 122 AA

dyjatu nksl moUua] dy lgdkja p fozf) latqÙka A
ifjub dyql lgkoa] dy yafØr deZ frfofg mooUua AA 123AA

tfn dyql Hkko fnëa] nks“ka mooé uaruarkbZ A
rfn nqXxb xb xeua] dyjatu Hkko uj; oh;fEe AA 124AA

dya p fdfy fdfy lfg;a] dya p deZ Hkkouk tkus A
vxq:a p dy lgkoa] dyjatu nksl fuxks; oklfEe AA 125AA

dkyql Hkko l mÙka ] fØr lgdkj deZ foz)a p A
rg /kEea mo,la] foLokla vxq: uj; oklfEe AA 126AA

dy bLVa l fnëa] dy latks; fu%dya foj;a A
U;kuarj vU;kua] vUeks;a vfUkLV nqXx, iÙka AA 127AA

dy bLV vfuLV fnLVa] bLVa fovks; U;ku foU;kua A
vfuLV :o :oa] vUeks;a vfuLV nqXx, iÙka AA 128AA

dya lqHkko l mÙka ] dfy;a foU;ku vU;ku latks;a A
lqra p fodg lgkoa] vUeks;a vfuzr ljfu lalkjs AA 129AA

lqra p vus; Hks;a] o;ua vkyki Hks; vHks;a A
dy lgko foU;kua ]vfuLV vUeks; ljfu lalkjs AA 130 AA

xkgk nksg Nankua ] lkeqfnzd O;kdju tks;la tqÙka A
lqja p Lokl fu%Lokla] pana lwja p xgu iTtfy;a AA 131AA

iziap foHkze lfg;a ]vus; Hks; ljfu lalkjs A
yksd ew<+ dy jata] dyql Hkko uar ljfu lalkjs AA 132AA

roa p o; latqÙka] dy lgdkj vfuLV fnfLV latqÙka A
ro o; dqe; latqÙka] vus; foHkze uj; oh;fEe AA 133AA

dya lqHkko u fuzra] fuzra tkusb vU;ku lgdkja A
dy jatu nqcqfg tqÙka] vfuzr lgdkj nqXx, iÙka AA 134AA

dya lgko ley;a ] fuEey tkusfg lkSfp lgdkja A
eya p ey mooUua] dyjatu vU;ku ljfu lalkjs AA 135AA

dya lgko vlq)a ] Lukua lkSfp lq) tkusfg A
rs ew<+k vU;kuh] dy lgdkjsu nqXx, iÙka AA 136AA

dya p vlqfp lgkoa] ,;anh iqXxya lkSfp tkusfg A
nks“ka nks“k mifÙk] vUeks;a lalkj ljfu oh;fEe AA 137AA

dya p fofiz; :oa] LFkkua loZL; vlq) tkusfg A
U;ku lgko u fiPNa ] vUeks;a vuar nq“; oh;fEe AA 138AA

dya p :o latqÙka] dy bLVh vU;ku vUeks; latqÙka A
U;kuadqj varj;a] dy lgdkjsu ljfu lalkjs AA 139AA

xya p iwju Hkkoa] vfuzr vlju vlqfp tkusfg A
U;kua varj fnëh ] vUeks;a dy nqXx, iÙka AA 140AA

dy lEcU/k l:oa] xzg ifjokj l;y lafefy;a A
ftu o;ua vUrj;a] dy lqHkko uj; oh;fEe AA 141AA

dy lEcU/k l mÙka ] ij vIik Hkko lqi,la A
U;kuarja l fnëa] ij vUeks; ljfu lalkjs AA 142AA

dy lEcU/k lqHkkoa] ij iTtko vIi l mÙka A
vU;kua fePNkra] vUeks; uj; nq“; oh;fEe AA 143AA

dy vUeks; l mÙka ] ij itkZo o;u vIikua A
ij foz)a p l mÙka] U;kuarja uj; nq“; oh;fEe AA 144AA

dy ladIi fo;Iia] dy fnLVh p vfuLV latqÙka A
U;ku lgko u fnëa] U;kua vkouZ nq“; larÙkk AA 145AA

dy ifjuke moUua] ykt Hk; xkjosu fnësbZ A
llad U;ku lgdkja] dy latks; nq“; oh;fEe AA 146AA

dya p mRlkg fnëa ] vU;kua lgko vUeks; lafnëa A
U;kuadqja u yfg;a] U;kua vkouZ uj; oh;fEe AA 147AA

dyjatu nks“k moUua] vlq)a vU;ku vUeks; lgdkja A
ij iqXxya l:oa] dyjatu nks“k nqXx, iÙka AA 148AA

dyjatu ftu mo,la ] lq)a lEeÙk U;ku lgdkja A
nalu vuar nlZa ] vIik ijeIi y“; lqHkkoa AA 149AA

pjuafi nqfog Hks;a] lgdkjsu roafi foeya p A
nalu pkSfofg tqÙka] U;kua vo;kl rtafr vU;kua AA 150AA

lq) lgkoa fiPNfn] vIik lq)Ii foey >kuRFka A
foU;ku U;ku lq)a ] U;ku lgkosu l;y ra Hkfu;a AA 151AA

vU;kua ugq fiPNfn ] U;ku lgkosu :o :oa p A
nqcqfg :o ugq fnëa] lq)a U;kua p :o fefy;a p AA 152AA

tkf; dqya ugq fiPNfn ] lq)a laeÙk nalua fiPNb A
U;ku lgko vUeks;a] vU;kua lY; fePN eqapsb AA 153AA

U;kuL; U;ku :oa] nalu nalsb U;ku lgdkja A
vU;ku fePN frDra] U;kua vUeks; :o :oa p AA 154AA

ygq nhj; ugq fiPNb] U;ku lgkosu vUeks; latqÙka A
fgrfer ifjub lq)a] dksey ifjuke vUeks; latqÙk AA 155AA

lEeÙk lfgr nalu] U;ku lfgr pju ro;jua A
eeya eey lgkoa] vUeks;a U;ku lqXx, tafr AA 156AA

eujatu xkjo mÙka ] eu lgdkjsu lgko latqÙka A
eu mooUu lgkoa] eu vkuUn xkjoa Hkfu;a AA 157AA

xkjo eu latqÙka] xkjo lalkj ljfu eksga/ka A
eu fo“k;a p lgkoa] eu lgdkjsu xkjoa fnëa AA 158AA

o; ro xgu moUua] Nk;k dqU;ku latqÙk o; xgua A
dqU;kua p moUua] xkjo vUeks; uj; oklfEe AA 159AA

late lEeÙk lqHkko] Nk;k fePNÙk lY; nqcqf) A
fePNk e; llgkoa] xkjo mooUu nq“; oh;fEe AA 160AA

lqra p vus; Hks;a] vax iqOokb fePN latqÙka A
xkjo e,fg jb;a] eujatu jkx uj; oklfEe AA 161AA

roa p rhoz lfg;a] lEeÙka lq) fePN lHkkoa A
ij fiPNarks xkjo] ij iTtko uar nq“; oh;fEe AA 162AA

roa p rhoz lfg;a] lEeÙka lq) fePN lHkkoa A
ij fiPNarks xkjo] ij iTtko uar nq“; oh;fEe AA 162AA

eujatu lqHkkoa ]lksHkk lgdkj tyL; lqfp fpÙka A
vU;kua fePNra] tya lgkosu Fkkoja iÙka AA 164AA

lfpÙk lgkoa /kjua] fpÙk lgkosu vUeks; ij fiPNa A
iTtkoL; moUua ] iTt; jÙkks frfj; nq“; oh;fEe AA 165AA

eu ewya papy mÙka] papy lHkko ljfu lalkjs A
ftu mÙka ugq fiPNa] tu mÙka lgko xkjoa Hkfu;a AA 166AA

eujatu l lgkoa] lfpÙk fpÙkL; Hkko latnks gksafr A
eu lqHkko ij fiPNa] iTt; jÙkks lqnqXx, lfg;a AA 167AA

ro o; fdfj; l mÙka] lqzr lHkko l;y foU;kua A
vus; dLV vfuLVa ]xkjo Hkkosu fuxks; oklfEe AA 168AA

xfy; lqHkko u fnëa] ps;u vkuUn fpÙk ugq fiPNa A
lw“ke lqHkko jfg;a] xkjo lgdkj nq“; oh;fEe AA 169AA

ijiap fozfr fiPNarks] foHkze lqHkko l;y miiÙkh A
foU;ku U;ku ugq fiPNa] xkjo lgdkj fuxks; oh;fEe AA 170AA

nalu eksga/k l mÙka] nlZb vUua p eksg, vU/ka A
nalu eksga/k dfg;a] vU;kua uj; nq“; oh;fEe AA 171AA

nlZb nalu mÙka] vnlZu lgdkj :o lfg;kua A
mÙka ftu mÙk ija] eksga/ka fnfLV :o dfynkua AA 172AA

nsoa nsokf/knsoa ] nsoa oj U;ku nalua leXxa A
pjua vuUr ohtZa ]nlZu eksga/k vnso nsoa p AA 173AA

nsoa v:o :oa] :okrhra p foxr :osu A
U;kuebZ llgkoa] nlZu eksga/k :o nsoa p AA 174AA

nsoa Å/kZ lgkoa] nsoa fryks;xar lqi,la A
nsoa vuUr uara] nlZu eksga/k vfuzra nsoa AA 175AA

nsoa vuUr fnLVh ]bLVh latks; lgko ijfeLVh A
vkuUna ijekuUna] nlZu eksga/k vlR; nsoa p AA 176AA

vuUr prqLV; lfg;a] vkpjua pju l;y lqb :oh A
lgtkuUn lqHkkoa] nlZu eksga/k vnso nsoa p AA 177AA

nsoa p lY; jfg;a] nsoa ifjuke l;y lqb :oh A
nsoa p ije nsoa ] nlZu eksga/k vfuLV nsoa p AA 178AA

nsoa vy“; y“;a ] nsoa lalkj ljfu foxrks;a A
feF;k jkx foeqDda ]nlZu eksga/k feF; nsoa p AA 179AA

nlZu eksga/k lqHkkoa] vfuzr vlR; nso mÙka p A
vkpjua lalkj ebvks] nlZu eksga/k nqXx, iÙka AA 180AA

eksga/ka p lqHkkoa] dqnsoa nso l;y lgdkja A
vnsoa vUeks;a] nlZu eksga/k fuxks; oklfEe AA 181AA

xq:a p xqfir mo,la] xq:a p vIi lq) lHkkoa A
nalu U;ku igkua] nlZu eksga/k vxq: xq:oa p AA 182AA

xq: mo,l l mÙka] lw“;e ifjuke dEe laf“kiua A
xq:a p foey lgkoa] nlZu eksga/k ley xq:oa p AA 183AA

xq:a p ex mo,la] vexa l;y Hkko xfy;a p A
xq:a p U;ku lgkoa] nlZu eksga/k vU;ku xq:oa p AA 184AA

xq:a p yks; i;kla] psya llgko xzaFk eqDda p A
eey lgkoa lq)a] nlZu eksga/k ley xq:oa p AA185AA

xq:a lgko l mÙka] jkxa nksla fi xkjoa frDre~ A
U;kuebZ mo,la] nlZu eksga/k jkb e; xq:oa AA 186AA

xq:a p nlZu ebvks] xq:a p U;ku pju latqÙkks A
feF;k lY; foeqDda] nlZu eksga/k lY; xq:oa p AA 187AA

nlZu eksga/k vnlZa ] xq: vxq:a p U;ku foU;kua A
xq:a p xqua ugq fiPNa ] vxq:a vUeks; nqXx, iÙka AA 188AA

xq:a p y“; vy“;a] vxq:a lalkj ljfu mDra p A
xqu nksla ufo tkub] nlZu eksga/k uj; oh;fEe AA 189AA

xq:a p f“kifud :oa] vxq:a vHkko l;y mDra p A
rL; xqua vUeks;a] nlZu eksga/k fuxks; oklfEe AA 190AA

Jqra p Jqr mooUua ]Jqra p U;ku nalu leXxa A
Jqra p ex mo,la] nlZu eksga/k dqJqr vUeks;a AA 191AA

Jqra p v“;j ebvks] Jqra p lqj foatuL; in lfg;a A
Jqra p ftu;fr o;ua] nlZu eksga/k fodg Jqra p AA 192AA

Jqra p f“kifud :oa] f“kfivks dEeku frfofg tks,u A
fodgk folu vJqra] nlZu eksga/k vJqra fiPNb AA 193AA

lkLor; :o laJqra] vfuzr vlR; vJqra tkusfg A
Jqra ftu mÙk ija] nlZu eksga/k vJqr ifjukea AA 194AA

Jqr vJqra u fiPNfn ] xqu nksla ufo cqT>, va/ka A
va/ka vU/k lgkoa] nlZu eksga/k fuxks; oklfEe AA 195AA

nlZu vuar nlZa ] lw“ke nlZsb dEe foy;afr A
nlZafr uaruara ]nlZu eksga/k vnlZua fnëa AA 196AA

nlZu v:o :oa] nlZu nlZsb eks“k eXxL; A
nlZu eey lgkoa ]nlZu eksga/k ley nlZafr AA 197AA

nlZu fnfë l fnëa] bLVa latks, nlZ, lq)a A
lq)a p eey nlZa] nlZu eksga/k vfuLV nlZafr AA 198AA

nlZsb bLV nlZa] bLVa nlZsb yks; voyks;a A
bLVa vuUruara] nlZu eksga/k fePN nlZafr AA 199AA

nlZu eksga/k lgkoa] vfuzr vfuLV vlgko latqÙka A
dya lgkoa jfl;a] iTt; fnfLV ljfu lalkjs AA 200AA

nlZafr vlq) nlZa] :o lgkosu ljfu lalkjs A
vfuzr vpsr lgkoa] nlZu eksga/k nqXx, iÙka AA 201AA

nlZu eksga/k vlq)a] dy yafØr deZ nlZ nlZsbZ A
iTtkoa fiPNarks] vU;kua vUeks; fuxks; oklfEe AA 202AA

U;kua p ije U;kua] U;kua lgdkj fePN frDra p A
U;kua p eey lgkoa] nlZu eksga/k iTTkko vkojua AA 203AA

U;kua p lqfd; lqHkkoa] U;kua p f“kfi; frfofg dEekua A
U;kua vuUr :oa] nalu eksga/k U;ku vkojua AA 204AA

U;ku lgko l mÙka ] U;kua nlZsb uUr lgdkja A
nlZu eksga/k iTTkkoa] vUeks;a iTtko nqXx, iÙka AA 205AA

U;kua p fozf) vo;kla] yks;kyks;a p eey lHkkoa A
ey eqDda U;ku vUeks;a] nlZu eksga/k U;ku vkojua AA 206AA

U;kua uar fols“ka ]U;kua U;kua p fozf) lHkkoa A
vUeks;a o;u lgkoa] nlZu eksga/k o;u vkojua AA 207AA

U;ku lgkoa mÙka] lgdkjs U;ku lgko vk;jua A
U;kua vuUruara] nlZu eksga/k lgko vkojua AA 208AA

U;kua ifjub mÙka] ifjuob U;ku yksdyksdkara A
Ifjub izeku lq)a] nlZu eksga/k ifju, vkojua AA 209AA

U;kua gs; latqÙka] fgrfer ifjuob uaruarkba A
,;a eey lgkoa] nlZu eksga/k gs; vkojua AA 210AA

U;kua dksey :oa] dksey ifjuob eey lgdkja A
eeya eey lgkoa] nlZu eksga/k dksey vkojua AA 211AA

U;kua p fnfLV eeya] eey lgkosu dsoya U;kua A
fnLVa p uar fnfLVa ] nlZu eksga/k fnfLV vkojua AA 212AA

nlZu eksga/k lgkoa] U;kua vkoju lqfd; lqHkkoa A
nqf“k; dEe mooUua ] nqXxb xb Hkkouk gksbZ AA 213AA

nlZu eksga/k fols“ka] iTT; jÙkks iTtko latqÙkks A
vkojua U;ku lgkoa] iTT; vkoju cs bafn;k tqÙka AA 214AA

nlZu eksga/k l mÙka] vo;kla U;ku vkouZ lgdkja A
vo;kla ugq fiPNb] Fkkoj mIifÙk vus; dkyfEe AA 215AA

nlZu eksga/k lqle;a ] U;kua vkoju o;u lHkkoa A
lks o;ua ufo fiPNb] uj;a cs bafn vus; dkyfEe AA 216AA

nlZu eksga/k vU/ka] U;kua vkoju nsb lgdkja A
vlgkoa p moaua] fodyÙk; uar uar dkyfEe AA 217AA

nlZu eksga/k lqHkkoa] ifjub vkouZ vU;ku lgdkja A
ifjub lgko u fnëa] frfj; x, dqnso tkusfg AA 218AA

nlZu eksga/k lqHkkoa] fgrdkjL; vU;ku lgdkja A
gs;a dgafi u fnëa] fodyÙk; vus; dkyfEe AA 219AA

nlZu eksga/k vU/ka] dksey ifjuke U;ku vkojua A
dksey lgko u fnëa] fuxks; okla vus; dkyfEe AA 220AA

nlZu eksga/k lfg;a] U;kua vkouZ nsbZ fnLVa p A
fnfLV lgko u fnLVa] Fkkoj xb vus; dkyfEe AA 221AA

U;ku vkoju l mÙka] nlZu eksga/k nsbZ lgdkja A
lalkj ljfu cwMa] pkSxb lalkj Hkkouk gksbZ AA 222AA

nlZu lafed~ nlZa] lafed U;kua p nlZ, lq)a A
U;kua nalu pjua ] nlZu eksga/k pju vkojua AA 223AA

nlZu U;ku latqÙkks] pjua nqfogafi latnks gksb A
nlZu eksga/k vlR;a] pjua vkoju ljfu lalkjs AA 224AA

nlZu U;ku vuUra] vuUr ohjh vuUr pjukfu A
nlZu eksga/k iTtkoa ]pjua vkoju nqXx, iÙka AA 225AA

nlZu v:o :oa] U;kua p :o pju pkfjÙka A
lEeÙk pju pjua] late pjukfu lq) latqÙka AA 226AA

rL; fnfLV vkojua ] vkojua eqfDr eey eXxL; A
ozr ro fdfj;a p vfuLVa ] pjua vkoju Fkkoja iÙka AA227AA

pjua pfj; roÙka] pjua lalkj ljfu eqDrL; A
nlZu eksga/k lqHkkoa] vfuzr pjua uj; oklfEe AA 228AA

pjuafi lq) pjua] ikf“kd pju if“k eksga/ka A
if“k izosl moUua] pjua vkoju if“k mooUua AA 229AA

nlZu eksga/kk l mÙka] pjua vkoju vfuzra fnLVa A
vukpkj vU;kua] pjua vkoju fuxks; oklfEe AA 230AA

pjuafi eey pjua ] pjua latqÙk eqfDr xeua p A
nlZu eksga/k vHkkoa] pjua vkoju nq“; oh;fEe AA 231AA

pjua lq) lgkoa] lq)a lgdkj dEe f“kiua p A
nlZu eksga/k vlq)a ] pjua vkoju ljfu lalkjs AA 232AA

pjua bLV latks;a ]bLVa latksb uUr njlsbZ A
nlZu eksga/k vfuLV ] pjua vkoju uj; oh;fEe AA 233AA

roafi vIi lgkoa] U;ku lgkosu pju lgdkja A
nlZu eksga/k vlR;a] ro vkoju ljfu lalkjs AA 234AA

ri iqu bLV latks;a] bLVa lgdkj dEe foy;afr A
nlZu eksga/k vfuLVa] ro vkoju fo“k; uj;fEe AA 235AA

vIi lgkos fuy;a] ij lgdkj foeqDr ro mÙka A
dLVa vfuLV :oa ] nlZu eksga/k nqXx, iÙka AA 236AA

roa p vy“; y“;a] y“kUrks lgko lq) eeya p A
lalkj ljfu foj;a] nlZu eksga/kk ljfu latqÙka AA 237AA

lalkjs foj;arks] lalkjs ljfu ljafr ugq fiPNa A
U;kuh llad eqDda] nlZu eksga/k llad ll:oa AA 238AA

lalkj ljfu vfuzra] fgaMfr lalkj if“kuks Hkkoa A
U;kuh llad foj;a] nlZu eksga/k lad mIifÙk AA 239AA

ljfu Hkko moy“;a ]ozr ri fdfj;a p vU;ku lgdkja A
U;kuh ra foj;arks] vIi lgkosu fulad :osu AA 240AA

ljuL; vus; Hkkoa] nkua fdfj;a p fodg :osu A
U;kuh ra foj;arks] eey lgkosu fulad lgdkja AA 241AA

Laklkj ea= ra=a] VksVd lqHkko Vsd uUrkbZ A
U;kuh foeqDr Hkkoa] U;ku lgkosu lad jfg;a p AA 242AA

nlZu eksga/k Hkkoa] lalkj ljfu /kjafr lHkkoa A
ftu o;ua ugq fnëa ] vuUr lalkj nq“; oh;fEe AA243AA

lalkj Hkko moy“;a] ykt Hk; xkjosu lHkkoa A
ftu mÙka ugq y“;a] lalkjs ljfu Hkkouk gksb AA 244AA

lalkj ljfu lks/ka] vHkkoa Hkko ljfu lqfolq)a A
ftu le;a ugq fiPNb ] nlZu eksga/k nqXx, iÙka AA 245AA

ljhja foj;Urks ] ljhj Hkko vlqg eqDda p A
U;kusu U;ku lq)a] nlZu eksga/k ljhj lgdkja AA 246AA

vfuzr vlR; lfg;a] vlqfp ves; Hkko vuUrkua A
ra fuzra tkuarks] nlZu eksga/k vfuLV :osu AA 247AA

ljhj Hkko lfgvks] ftu mÙka lq) o;u ugq fiPNa A
fePNk dqU;ku lfgvks] nlZu eksga/k nqXx, iÙka AA 248AA

Hkksxa vfuLV :oa] vfuLV Hkkosu ljfu lalkjs A
vfuzr Hkko l Hkksxa] nlZu eksga/k vfuzr Hkksxa p AA 249AA

Hkksxa lalkj lqHkkoa] moHkksxa vHkko Hkko moy“;a A
vfuLV Hkksx l mÙka] nlZu eksga/k lqLV Hkksxa p AA 250AA

Hkksxa Hkksx lqHkkoa] fodgk folu fo“k; Hkko moHkksxa A
vkykia vlq) Hkkoa] nlZu eksga/kk vfuzr Hkksxa p AA 251AA

Hkksxa uar fols“ka ] vU;kua ro o; fdfj; fodg latqÙka A
o;ua u lq) o;ua ] vfuLV :osu vU/k vU/kkfu AA 252AA

vU/ka vU/k lqHkkoa] nlZu eksga/k nq“; oh;fEe A
nq“;a vuUr uUra] lalkjs uj; fuxks; oklfEe AA 253AA

mRiUua eu poya ] vuUr fols“ksu itkZo lafnëa A
ps;u uUn l:oa] vIi lgkosu dEe f“kfiÅua AA 254AA

eu poya mooUua ] lalkj lqHkko itkZo vuqjÙka A
vIi l:oa fiPNfn] itZ; fojrL; dEe f“kfiÅua AA 255AA

itZ; lgko mÙka] ljhj laLdkj Hkko mooUua A
fØr dkfjr vuqer;a] iTt; foofjm dEe foj;afr AA 256AA

banh lqHkko fnëa] vfuLV latks; ljfu lalkjs A
ftu o;ua fiPNarks] vrhaanh Hkko bafn foj;afr AA 257AA

ta banh p lgkoa ]ra tkusfg l;y eksga/ka A
ftu mo,l ygarks] vrhanh lgdkj dEe foj;afr AA 258AA

fnLVh fnLVrq banh ]fnLVh lalkj ljfu lHkkoa A
ftu o;ua fiPNarks] fnfLV vfnfLV dEe foj;arq AA 259AA

fnëh iziap Hkkoa] fnëh mooUu itkZo lHkkoa A
ftu lqHkko lgkoa ]vrhanh fnfë dEe foj;arks AA 260AA

fnëh foHkze :oa] mRlkg mPNkg fnfë llgkoa A
tujatu tu mÙka] vrhanh Hkko dEe foj;afr AA 261AA

fnëh vuar :oa] tujatu dy lgko lafnëh A
U;ku lgko l mÙka ]vIi lgkosu dEe foj;afr AA 262AA

fnëh eu miiÙkh ] fnëh fnësb vHkko Hk; mÙka A
U;ku lgko moUua] vIi lgkosu nq“; foj;afr AA 263AA

fnëh uar fols“ka ] vUeks;a iTtko Hkko lHkkoa A
U;ku lgkoa lq)a] fnëh fols“k dEe foj;afr AA 264AA

fnëh vuUr :oa] iTt; lqHkko fnfë vUeks;a A
nqXxb xeu lgkoa] U;ku lgkosu dEe foj;afr AA 265AA

vfnLV l˜ko mÙka] lCna lalkj ljfu fiPNarks A
dEe moaua Hkkoa] vrhanh lgdkj dEe foj;afr AA 266AA

lCna p lCn :oa] jlfu dlfu rafr rkj Qwda p A
lCn lgko ldEea] vfranh lgdkj dEe foj;afr AA 267AA

jluL; jlu Hkkoa] dluL; dEe Hkko miiÙkh A
rarh vuar Hkkoa] vfranh lgdkj dEe foj;afr AA 268AA

rkja uar fols“ka] Qwda dEEkku Hkko mooUua A
lCn lgko vlq)a] vfranh Hkko dEe f“kiua p AA 269AA

lCna vlCn fnëh] lCna lqg vlqg dEe ca/kkua A
lalkj ljfu cwMa ]vIi lgkosu dEe f“kfiÅua AA 270AA

lCna p lqga fnëa] iqU; lgdkj dEe miiÙkh A
iqU; iko mooUua] U;ku lgkosu dEe foj;afr AA 271AA

lCna ij vkuUna] lCna iTTkko Hkko moy“;a A
lCna dEe vus;a] vIi lgkosu dEe foj;afr AA 272AA

vlCna p l mÙka] vlCn dksg yksg latqÙka A
vlCn vuFkZ :oa] U;ku lgkosu dEe foj;afr AA 273AA

vlCn vU;ku lqHkkoa] vlCn dEeku frfofg ca/kkua A
vlCn vlq) :oa] U;ku lgkosu dEe foj;afr AA 274AA

ftgk Lokn vuara] ftgk fopyafr Lokn lfg;kua A
Lokna vuar Hkkoa] vIi lgkosu dEe foj;afr AA 275AA

ftgk Lokn lqHkkoa] Lokna lqHkko dEe mooUua A
dEeku ca/k ca/ka] U;ku lgkosu dEe foj;afr AA 276AA

ljhj lqHkko mooUua] vcaHk Hkkosu dEe cU/kkua A
nksla vuUr fnëa] vfranh lgko dEe foj;afr AA 277AA

,;a vus; Hkkoa] eu iTtko dEe ca/kku A
eu foy;a U;ku lgkoa] vIi lgkosu dEe foj;afr AA 278AA

o;ua vlq) o;ua] vlq) vkyki dEe ca/kkua A
tujatu l lgkoa] U;ku lgkosu dEe foj;afr AA 279AA

o;ua vlq) o;ua] iTtkoa jatsb o;u lgdkja A
tujatu ew<+ lgkoa] U;ku lgkosu o;u frDrafr AA 280AA

vU;ku lqHkko lqHkkoa] vkykia nsb dEe mooUua A
vU;kua lgdkja] U;ku lgkosu dEe foj;afr AA 281AA

o;ua dEe mooUua] uar fols“ksu uaruarkb A
xfy;fr iwjfr mÙka] U;ku lgkosu dEe foj;afr AA 282AA

o;ua lgko mÙka ] uar fols“ksu iTtko latqÙka A
o;ua foj;afr lq)a] U;ku lgkosu dEe foj;afr AA 283AA

fØrL; dEe mooUua] fØrL; iqXxy lgko vus;a A
fØrL; cU/k lEca/ka] U;ku lgkosu dEe foj;afr AA 284AA

fØrL; vlq) dEea] x`g ckysu xzgh deZ fØra p A
vcaHk Hkko vHkkoa ] U;ku lgkosu dEe foj;afr AA 285AA

uks dEea mooUua] Hkko dEea p l;y vlgkoa A
dEea dEe dyada] U;ku lgkosu dEe foj;afr AA 286AA

iqU; ikm mooUua] fgalkunh p nksl latqÙka A
vfuzr vlR; lfg;a] U;ku lgkosu dEe foj;afr AA 287 AA

vfuzr uUn vkuUna] Lrs; vcaHk uUn lgdkja A
iqXxy iTtko fnëa ] U;ku lgkosu dEe foj;afr AA 288AA

fo“k; lgko l mÙka] ozr ri fdfj;a p dLV vus;a A
vU;kua fiPNarks] U;ku ckysu dEe foj;afr AA 289AA

iqXxy lgko mÙka] iTt; vfuLV bLV lHkkoa A
vU;kua dEe ija ]U;ku cysu dEe foj;afr AA 290AA

dEea dEe fols“ka] Hkko dqHkko dEe miifÙk A
laljkb dEe foj;a] iqUua dEea p Hkko lqg mÙka AA 291AA

,dEe dEe tkus] tho fojksg tho ?kkra p A
ljuL; dEe fojksga] uana dEea p ?kkb latqÙka AA 292AA

dEe lgkoa mÙka] fØr foj;a p dkfjra foj;a A
vuqe; foj;fr lq)a] U;ku lgkosu dEe foj;afr AA 293AA

mRifÙk f“kifr l dEea] U;ku lgkosu foj;a dEekua A
U;kusu U;ku lq)a] ps;u vkuUn dEe foj;afr AA 294AA

fpnkuan llgkoa ] dEea u fiPNsbZ uan lgdkja A
lqfd; lqHkko lqle;a] U;kukuansu dEe ugq fiPNa AA295 AA

fpnkuan psru;a] f“kifud :osu dEe laf“kiua A
dEe lgko u fiPNa ] fpnkuan uan ll:oa AA 296AA

fpnkuan y“;u;a] y“;arks U;ku >ku foU;kua A
vy“ka y“karq :oa] y“;arks dEe ugq fiPNa AA 297AA

fpnkuan fparoua ]fpUrarks U;ku eey lHkkoa A
eya lqHkko u fnëa] ps;u vkuUn dEe laf“kiua AA 298AA

fpnkuan lafnëa] nalu nalsb U;ku lgdkja A
pjua nqfofg latks;a] U;ku lgkosu dEe laf“kiua AA 299AA

fpnkuan lgdkja] U;ku foU;ku lgko latqÙka A
vadqj U;ku lgkoa] uUna vkuUn dEe laf“kiua AA 300AA

fpnkuan lafnëa] fnëh fnësb U;ku vUeks;a A
iTtkoa ugq fiPNfn] fnëh vkuan dEe laf“kiua AA301AA

fpnkuan lqHkkoa] vUeks;a nsb U;ku foU;kua A
iTtkoa ugq fnëa] lqfd; lqHkko dEe f“kiua p AA 302AA

f“kfivks lalkj lqHkkoa] f“kfivks uar uar dEekua A
vUeks;a U;kua lHkkoa] dEea f“kfiÅu frfofg tks,u AA 303AA

fpnkuUn vkuUna] U;ku lgkosu lHkko vkuUna A
U;kusu U;kuekyaC;a] vUeks;a dEe uar laf“kiua AA 304AA

fpnkuUn ifjukea] ifjuoS U;ku foU;ku lgdkja A
ij itkZo u fnëa] ifjuoS vUeks; dEe f“kiua p AA 305AA

fpnkuUn f“kfiÅua ] f“kfivks dEeku frfofg tks,u A
U;ku foU;ku lqHkkoa] y?kq xq:oa p U;ku vUeks;a AA 306AA

U;kua U;ku lgkoa] U;kua foU;ku dEe laf“kiua A
eey lgkoa mÙka] U;kusu U;ku eey fefy;a p AA 307AA

fpnkuUn lHkkoa] mobëa ije ftuofjZnsfg A
ije lgkoa lq)a ] ps;u vkuUn fuOoq, tafr AA 308AA

fpnkuUn vkuana ] ije lHkkosu dEe laf“kiua A
lhg lHkko lqfnëa] ta x;an twgsu fnfë foj;afr AA 309AA

ra lHkko l Hkkoa] ijea vkuUn ps;ua lfg;a A
dEea frfofg foeqDda] eeya U;kusu flf) laiÙka AA 310AA

xfy;a lHkko mÙka] xfy;a dEeku frfofg tks,u A
xfy;a ifjuke vlq)a] xfy;a fo“k;a p fePN lHkkoa AA 311AA

xfy;a dqU;ku l mÙka] xfy;a ifjuke xfy; eksga/ka A
U;ku lgkoa lq)a] eey lqHkko eqfDr xeua p AA 312AA

Xfy; lgkoa mÙka] xfy;a lYya p jkx nksla p A
Xkjo xfy; vfuLVa ] U;ku lgkosu eqfDr xeua p AA 313 AA

xfy;a ?kk; pmDda] xfy;a lalkj ljfu lgdkja A
xfy;a dEe l mÙka] U;ku lgkosu tafr fuOokua AA 314AA

xfy;a vFkZ vuFkZa ]xfy;a vUeks; vU;ku lgdkja A
xfy;a iqXxy :oa] U;ku lgkosu eqfDr xeua p AA 315AA

xfy;a euL; :fp;a] xfy;a opuL; vlqg lqg tuua A
dy yafØr dEe lqxfy;a] xfy;a lHkko dEe ugq fiPNa AA 316AA

xfy;a xeukxeua] xfy;a p dIi fo;Ii lEca/ka A
xfy;a eku d“kk;a ]xfy;a dEeku lOogk lOos AA 317 AA

pkSnl izku mooUua] mooUua eey dsoya U;kua A
dsoy nlZu nlZa] uar prqLV; lqHkko larqLVa AA 318AA

uarkuar lqfnëa] yks;a voyks; yksdua Hkkoa A
vkuUna ijekuUna] ijeIik ije fuOoq, tafr AA 319AA

foy; lqHkko l mÙka] dEe fuca/kkb dEe foy;afr A
eey lqHkkoa fnëa] vUeks;a eey flf) laiÙka AA 320AA

dEe lqHkkoa foy;a] fl) lgkosu eey U;kuL; A
vUeks;a mo,la ] ije ftua eey flf) laiÙka AA 321AA

eeya eey lgkoa] eeya eeya p yC/k lHkkoa A
vUeks;a eey l mÙka] eey lgkosu flf) laiÙka AA 322AA

uar prqLV; tqÙka] v;l; ifMgkj eey U;kua p A
pkSnl izku latqÙka] U;kua vUeks; flf) laiÙka AA 323AA

U;kua nalu lEea] nkua ykHka p Hkks; moHkks;a A
ohtZa lEeÙk lqpjua] yfC/k latqÙk flf) laiÙka AA 324AA

U;kua p ije U;kua] U;kua foU;ku U;ku lgdkja A
v“;j lqj foatu :oa ] foU;kua tkuafr vIi ijeIia AA 325AA

v“;j v“k;a :oa] v“k; ina v“k; lq) lHkkoa A
v“k;a p eey :oa] eey lgkosu fuOoq, tafr AA 326AA

U;kua v“;j lqj;a] U;kua lalkj ljfu eqDda p A
vU;ku fePN lfg;a] U;kua vkoju uj; oklfEe AA 327AA

lqja p lq;a l:oa ] lqja p lq) le; latqÙka A
tb tujatu lfg;a] U;kua vkoju Fkkoja iÙka AA 328AA

lqja p lq;a lqy“;a] vy“ka yf“k;a p lqja llgkoa A
tb dyjatu fo“k;a] U;kua vkoju uj; oh;fEe AA 329AA

lqja p lq) moUua] lqja p f“kfivks fg lq;a dEekua A
eujatu xkjo lfg;a] U;kua vkoju Fkkoja oh;a AA 330AA

lqja p lq;a f“kiua] lw“ke lHkko eey U;kua p A
iTt; lgko :fp;a] U;kua vkoju uj; latqÙka AA 331AA

lqja p lw“ke :oa] lqja p lalkj fo“k; foj;afe A
tfn iTt; ljfu latqÙka] U;kua vkoju Fkkoja iÙka AA 332AA

foatu lgko foU;kua] foU;kua tkuafr vy“k y“;a p A
U;ku ghu iTtkoa] U;kua vkoju nqXx, iÙka AA 333AA

foatu foU;ku tu;a] yksda voyks; yksdya lq)a A
tb iTtko latqÙka] U;ku vkoju nqXx, iÙka AA 334AA

v“;j lqj foatu;a ]ina p ije rÙk ijfeLVh A
in yksiu iTtkoa ] U;kua vkoju uj; xb lfg;a AA 335AA

ina p vFkZ latqÙka] vFkZ frvFkZa p U;ku lgdkja A
in fouL; in fePNa ]U;kua vkoju Fkkoja lfg;a AA 336AA

ina p lCn latqÙka] ina p ije Hkko lanlZa A
lCna fouLV :oa] ij itkZo U;ku vkojua AA 337AA

in vFkZa lCn lqHkkoa] U;ku foU;ku Hkko lqb :oh A
jkxa tu jatu;a] U;kua vkouZ nq“; oh;fEe AA 338AA

in jfg;a vU;kua] Jqr mÙka iTtko fnfë lanlZa A
ozr ro fØ; vU;kua] U;kua vkoju ljfu lalkjs AA 339AA

iap p in osnarks ] in nlZa foU;ku foanq nlZarks A
in foU;ku foghuks] U;kua vkoju fuxks; oklfEe AA 340AA

in foana loZU;a ] in foana ije dsoya U;kua A
in foan jfg; vfuLVa ] U;kua vkoju nq“; oh;fEe AA 341AA

in foana p lgkoa] inFkZa ije vFkZ ll:oa A
tb iTtko lgkoa] U;kua vkoju ljfu lalkjs AA 342AA

in foana ijekuUna] fnx vaxa loZU; lq) ll:oa A
tb ijekuan iTtkoa] U;kua vkoju nq“; oh;fEe AA 343AA

in foana ijfeLVh ]bLVh latksx dEe f“kiua p A
tb iTTkkoa lfg;a] U;kua vkoju nqXx, iÙka AA 344AA

in foana p moUua] ijea ije rÙk ijeIia A
tb bLV fovks; vfuLVa] U;kua vkoju pm x, Hkfe;a AA 345AA

vFkZa p vFkZ lq)a] vFkZa frvFkZ lq) ijeRFka A
vFkZa foj; vuFkZa] U;kua vkouZ vfuzra fnëa AA 346AA

vFkZ frvFkZa lq)a] le lEiwuZ U;ku le;a p A
U;ku foghu vuFkZa] iTt; lgdkj U;ku vkojua AA 347AA

vFkZa vo;kl vFkZa] vo;kla lq) eey U;kuL; A
vo;kl jfg; vU;kua] U;kua vkouZ uj; oh;fEe AA 348AA

vo;kla lq) lgkoa] vo;kla ije Hkko moy)a A
vo;kl dEe f“kiua] vo;kla jfg; U;ku vkojua AA 349AA

vo;kl uaruara] uar prqLV; p eey lHkkoa A
vo;kl ghu dk iqfjlk] U;kua vkoju ljfu lalkjs AA 350AA

lnFkZa vFkZ lgkoa] lgdkjsu lnFkZ foU;kua A
vfuzra vpsr vuFkZa] vU;ku dLV U;ku vkojua AA 351AA

lgdkj vFkZ llgkoa] lgtksiuhr lgko lnFkZa A
vus; foHkze lfg;a] U;kua vkoju nqXx, iÙka AA 352AA

lCna lnFkZ :oa] lCna f“kfiÅu dEe frfogsu A
lCna vy“; y“;a] lCna vfuLV U;ku vkojua AA 353AA

o;ua p dEe ftfu;a ]o;ua p lq) lgko fuEey;a A
o;ua lkLo; :oa] vfuLV o;ua p U;ku vkojua AA 354AA

o;ua p fuzra o;ua] fuzra lgdkj vfuzra foj;a A
tb vfuzr mo,la] U;kua vkoju nq“; oh;fEe AA 355AA

U;kua p eey U;kua] U;kua lgdkj dEe laf“kiua A
iTTkkoa ugq fiPNfn] U;ku lgkosu eqfDr xeua p AA 356AA

nlZu vuUr nlZa] nlZu foU;ku U;ku lgdkja A
nlZu Hks; pmDda] nalu nalsb vIi ijeIia AA 357AA

p“;a nlZfr lq)a] vp“; nlZu nlZ;fr lq)a A
vo/ks vofg latqÙka] dsoy nalsb uaruarkba AA 358AA

p“;a p lq) Hkkoa] p“;a p eey fnfLV lHkkoa A
lalkj ljfu foj;a] iTt; jÙka p p“kq vkojua AA 359AA

oju fols“k u fnLVa] ugq fnëa vlq) Hkko vfuLVa A
bLVa latks; fnëa] itZ; :oa p p“kq vkojua AA 360AA

p“;a eey lgkoa] nalu U;kusu vUeks; latqÙka A
vUeks;a vUrj;a] p“;a vkoju nqXx, iÙka AA 361AA

p“;a p fnfLV bLVa] vrhanh lHkko U;ku lgdkja A
nalu lq) vUeks;a] nalu vkoju iTtko lafnëa AA 362AA

nalsb eks“k eXxa] ey jfgvks lq) nalua eeya A
vlR;a vlju frDra] nalu lgdkj dEe foy;afr AA 363AA

vp“;a nalu mÙka] lCna lgdkj U;ku foU;kua A
dEe ey lq;a p f“kiua] vp“kq nlZu nlZ, lq)a AA 364AA

nlZafr yks; voyks;a ] nalu nalsb eqfDr lgdkja A
iTtkoa ij mÙka] nalu vkoju ljfu lalkjs AA 365AA

nalu vuUr :oa] nalu fnëh p dEe f“kfiÅua A
tfn iTt; vuqjÙka] nalu vkoju csfUnz;k iÙka AA 366AA

nalsb frgqouXxa] nalu U;kua p vUeks; latqÙka A
tfn iTtko lqHkkoa] nalu vkoju nq“; oh;fEe AA 367AA

nalu f“kifud :oa] nalu lgdkj dEe foy;afr A
tfn iTtk;s jÙka] nalu vkoju ljfu lalkjs AA 368AA

nalu eey lgkoa] U;ku foU;ku nalua lq)a A
ta ljfu Hkko lgdkja] nalu vkoju nq“; larÙka AA 369AA

nalu v:o :oa] :okrhra p fuEeya eeya A
tfn dy bLV lqHkkoa] nalu vkoju uar lalkjs AA 370AA

bLV latks;a fnLVa] bLVa f“kfiÅu dEe frfogsu A
tfn vfuLV fnLV lgdkja] nalu vkoju foarja iÙka AA 371AA

nalu ifjuS mÙka] vuar prqLV; eey lgdkja A
vkuUna ijekuUna] nalu /kjua p eqfDr xeua p AA 372AA

eksga ieku mÙka] vIik ijeIi yksd yksda p A
tfn ljfu Hkko eksga/ka ] pkS xb lalkj ljfu eksga p AA 373 AA

eksga p ije eksga] U;kua vUeks; eksg lgdkja A
tfn dy bLV foeksga] iqXxy lHkko uaruarkbZ AA 374AA

eksga nalu lq)a] lq)a U;kua p dEe f“kfiÅua A
tfn iTt; eksg lgkoa] iTtk;a fyafr uaruarkbZ AA 375AA

eksga U;ku ebvks] bLVa eksga p foxr lalkjs A
tfn dy eksg lgkoa] dy lgdkj uar lalkjs AA 376AA

eksga nalu U;kua] pjua ro lgko bLVa p A
tfn vfuLV eksga/ka] vfuLV lalkj ljfu oh;fEe AA 377AA

eksga ijeIikua] eksga U;ku ijaijkb lkS“;kba A
tfn eksga iTtkoa] iTt; jÙka lalkj nq“; oh;fEe AA 378AA

vkuUna ijekuUna] ijeIik ije Hkko njlsbZ A
fgrfer U;ku lgkoa] eey lgkosu fuOoq, tafr AA 379AA

U;kua p U;ku :oa] U;ku lgkosu nalua eeya A
vUeks;a iTtkoa] U;kuarja p uj; oh;fEe AA 380AA

U;kua U;ku lqle;a] U;kuh vUeks; eey lgdkja A
tfn iTt; vUeks;a] vUrj vkoju nqXx, iÙka AA 381AA

U;kua p lq) Hkkoa] lq)a vo;kl uUruUrkba A
Tfn iTt; lgdkja] iTt; vUeks; fuxks; oklfEe AA 382AA

uar prqLV; tkus] U;kuadqj vUeks; eey fefy;a p A
tfn iTtko lqHkkoa] U;kua varj nq“; oh;fEe AA 383AA

iTtkoa ij fiPNa] iTtko uUr fols“k lafnëa A
iTtkoa foj;arks] U;kua vUeks; dEe laf“kiua AA 384AA

tfn dLVa p vus;a] Jqra roa p uUruUrkba A
tfn iTtkoa fiPNfn] U;kuarja nq“; oh;fEe AA 385AA

U;ku lgkoa tkufn ] U;kua foU;ku euqo jatsbZ A
U;ku vUeks; vUrj;a] vU;kua lgdkj uj; okjkfEe AA 386AA

U;kua nalu lEea] pjua pjfUr euqo jatsbZ A
tfn iTtko lfnëa] ufo U;kua ufo nalua pjua AA 387AA

vU;kua HkÙkh, ] vU;kua lgdkj U;ku foj;Urks A
ro o; fØ; iTtkoa] vU;kua lgdkj nq“; oh;fEe AA 388AA

uks dEea fiPNarks] Hkko dEea p fiPN foj;arks A
nOo dEe ugq fiPNfn] U;kuarja vuUr lalkjs AA 389AA

iTtkoa p vuUra ] iTtko l:o U;ku vUeks;a A
tfn vUrja u fnëa] U;kua eey lgko flf) laiÙka AA 390AA

b; ?kk; dEe eqDda] eqDda lalkj ljfu lY;a p A
dEea frfofg foeqDda] eey lgkosu flf) laiÙka AA 391AA

vU;ku Hkko eqDda] fePNk fo“k;a p jkx laf“kiua A
f“kfi;a uUr vHkkoa] U;kua vUeks; dEe f“kiua p AA 392AA

ifjukea vU;kua] tujatu jkx lgko f“kiua p A
dyjatu nks“k foy;a] eujatu xkjoa p foy;afr AA 393AA

,;a vus; :oa] :okrhra p dEe eksga/ka A
mRiUua f“kfiÅua ] f“kfivks dEekfu uaruarkb AA 394AA

f“kfivks uUr fols“ka] f“kfivks lHkko iqUu ikoa p A
eu lgdkja f“kfiua] eu mooUu dEe laf“kiua AA 395AA

f“kfivks ley fols“ka] f“kfivks d“kk; fo“k; laca/ka A
f“kfivks uUr vHkkoa] f“kfivks iTtko fnfë vfuLVa AA 396AA

f“kfivks fr ew<+ Hkkoa] f“kfivks ifjuke vtho iTtkoa A
f“kfivks dEefucU/ka] f“kfivks lalkj ljfu laca/ka AA 397AA

eey lgkoa fnëa] eey ifjuke uaruarkbZ A
eey lgko lqle;a] eeya mRiUu eqfDr xeua p AA 398AA

vUeks;a U;ku lgkoa] U;kua vUeks; eey U;kua p A
eeya p naluRoa] uUr prqLV; eqfDr xeua p AA 399AA

f“kfivks dEe lqHkkoa] eey lqHkko l;y f“kfiÅua A
vkojua ugq fiPNb] eey lgkosu dEe laf“kiua AA 400AA

lalkj ljfu lfg;a] lalkjs ljafr ifjuke foj;afr A
U;kukoju u fnëa] U;ku lgkosu ij Hkko f“kiua p AA 401AA

ij Hkkoa ij lfg;a] ij lgdkj uar foj;afr A
U;kukoju u fnëa] U;ku lgdkj ljfu eqDda p AA 402AA

iTTkkoa uUr fols“ka] vuUr ifjuke iTtko foj;afr A
vkojua ugq fnëa] nalu fnëh p dEe f“kfiÅua AA 403AA

uks dEea mooUua] uks dEe Hkko l;y foj;afr A
vkojua ugq fnëa] U;kua fnëh p dEe foy;afr AA 404AA

Hkko dEe mooUua] Hkko ifjuke l;y foj;afr A
vkojua ugq lfg;a] U;ku lgkosu dEe f“kiua p AA 405AA

dEea l dEe fiPNa] dEe lgkosu l;y foj;afr A
vkojua u moUua] nalu fnëh p dEe foj;afr AA 406AA

vkjfr jfr lgdkja] vkjfr ifjuke uUr foj;afr A
vkojua ugq fiPNfn] U;kua vUeks; dEe f“kiua p AA 407AA

jkSnza lgko tqÙka] jkSnza lgdkj uUr foj;afr A
vkojua ugq fnëa] nalu fnëh p dEe foy;afr AA 408AA

feF;kr lfg; lgdkja] feF;k ifjuke l;y foj;afr A
vkojua ugq fnëa] U;kua vUeks; feF; xfy;a p AA 409AA

vcaHk lgko latqÙka] vcaHk ifjuke l;y xfy;a p A
vkojua ugq tqÙka] U;ku lgkosu vcaHk foy;afr AA 410AA

U;kuh vUeks; vU;kua] vU;ku ifjuke uUr foj;afr A
vkojua ugq tqÙka] U;kua vUeks; dEe foy;afr AA 411AA

vfuLV lgko lfg;a] vfuLV ifjuke l;y xfy;a p A
vkojua ugq tqÙka] U;ku lgkosu vfuLV foy;afr AA 412AA

dEeLl dEe tqÙka] dEe lgdkj d`R; ugq fiPNa A
vkoju Hkko frDra] U;ku lgkosu dEe foy;afr AA 413AA

jkxa p jkx tqÙka] jkx ifjuke l;y xfy;a p A
vkoju Hkko ugq fnëa] nalu fnëh p jkx xfy;a p AA 414AA

nks"ka p Hkko tqÙka] nks"ka lgdkj uUr xfy;a p A
vkojua u mifÙk] U;ku cysu nksl foy;afr AA 415 AA

eu lqHkko latqÙka] eu lgdkj ifjuke xfy;a p A
vkojua ugq fiPNb] U;ku lgkosu dEe xfy;a p AA 416AA

o;ua vlqg lgkoa] o;u ifjuke l;y xfy;a p A
vkojua ugq tqÙka] U;ku lgkosu dEe xfy;a p AA 417AA

fØra p Hkkoa latqÙka] fØra p dEe xfy; lqg vlqga A
vkoju lad frDra] U;ku ifjuke lad xfy;a p AA 418AA

dkfjr lgko latqÙka ] dkfjr lgko nks“k xfy;a p A
vkojua ugq fiPNa] U;ku lgkosu dkfjra foy;a AA 419AA

vuqe; lgko lfg;a] vuqe; lgdkj Hkko xfy;a p A
vkojua ugq tqÙka] U;ku lgkosu dEe laxfy;a AA 420AA

Hkksxa lgko lfg;a] Hkksxa ifjuke Hkko xfy;a p A
vkojua ugq mÙka] U;ku lgkosu Hkksx xfy;a p AA 421AA

moHkksx Hkko tqÙka] moHkksx ifjuke lOo xfy;a p A
vkojua ugq fiPNa] U;ku lgkosu dEe laf“kiua AA 422AA

ifjuke vlR; lfg;a] vlR; Hkko Hkko xfy;a p A
vkojua ugq lfg;a] U;ku lgkosu ifjuke xfy;a p AA 423AA

ek;k lgko latqÙka] ek;k lgdkj l;y xfy;a p A
vkoju Hkko frDra] U;ku lgkosu fePN xfy;a p AA 424AA

d“kk;a latqÙka] d“kk; Hkko uUr xfy;a p A
vkojua ugq fiPNa] U;ku lgkosu dEe xfy;a p AA 425AA

iTtko Hkko latqÙka] iTt; lgdkj loZ xfy;a p A
vkojua ugq fnëa] nalu fnëh p iTtko foy;afr AA 426AA

lY;a p Hkko lfg;a] lY;a ifjuke l;y xfy;a p A
vkojua ugq fnëa] U;ku lgkosu lY; frDra p AA 427AA

yksHk lgko latqÙka] yksHka lgdkj ifjuke xfy;a p A
vkojua ugq fiPNa] U;ku lgkosu dEe xfy;a p AA 428AA

dksg lgko latqÙka] dksga ifjuke uUr foj;afr A
vkojua ugq fiPNa] U;ku lgkosu dksg foy;afr AA 429AA

eku lgko latqÙka] ekua lgdkj uUr foj;afr A
vkojua ugq tqÙka] U;kua latqÙk eku foy;afr AA 430AA

ek;k lgko lfg;a] ek;k ifjuke l;y xfy;a p A
vkojua ugq fnëa] U;kua vUeks; dEe f“kiua p AA431AA

eksga lalkj lfg;a] eksga ifjuke l;y xfy;a p A
vkojua ugq fnëa] nlZu fnfLV p eksg xfy;a p AA 432AA

folua lgko latqÙka ] folua lgdkj uar xfy;a p A
vkojua ugq fiPNfn] U;ku lgkosu dEe foy;afr AA 433AA

fodgk lgko lfg;a] fodgk lHkko nks“k xfy;a p A
vkojua ugq fiPNfn] U;kua latqÙk fodg foy;afr AA 434AA

banh lgko lfg;a] banh ifjuke nksl foj;afr A
vkojua ugq fiPNfn] U;ku lgkosu dEe laf“kiua AA 435AA

jlu lgko latqÙka] jlua ifjuke Hkko foj;afr A
vkojua ugq fnëa] vrhanh U;ku dEe laf“kiua AA 436AA

LilZu lgko lfg;a] LilZu ifjuke l;y xfy;a p A
vkojua ugq tqÙka] vrhanh U;ku dEe xfy;a p AA 437AA

?kzkua lqHkko latqÙka] /kzkua ifjuke uUr xfy;a p A
vkojua u moUua] vrhanh ifjuke ?kzku foy;afr AA 438AA

p“;a lgko lfg;a] p“;a ifjuke l;y foj;afr A
vkojua ugq fiPNfn] vrhanh lHkko p“; foj;afr AA 439AA

lzks=a lgko lfg;a] lzks=a lgdkj ifjuke foj;afr A
vkojua ugq mÙka] vrhanh ifjuke lzks= foj;afr AA 440AA

ljhj Hkko lfg;a] ljhj ifjuke l;y xfy;a p A
vkojua ugq fiPNfn] U;ku lgkosu dEe laf“kiua AA 441AA

lU;k lgko lfgvks] lU;k ifjuke uar xfy;a p A
vkojua ugq mÙka] lq) lgkosu dEe foy;afr AA 442AA

vkgkj Hkko lfg;a] vkgkj ifjuke l;y foj;afr A
vkojua u miÙkh] le Hkkosu dEe xfy;a p AA 443AA

“kkna fols“k tqÙka] “kkna ifjuke uar xfy;a p A
vkoju Hkko frDra] vIi lgkosu dEe laf“kiua AA 444AA

Lokna lgko lfg;a] Lokna vfuLV Jqr cgq Hks;a A
vkojua ugq tqÙka] eey lgkosu dEe laf“kiua AA 445 AA

ih;a lgko tqÙka] ih;a vfuLV ifjuke o; foj;a A
vkoju Hkko frDra] fiz;s lgko dEe f“kiua p AA 446 AA

ysia lgdkj lfg;a] ysia ifjuke uUr xfy;a p A
vkojua ugq tqÙka] lq) lgkosu dEe xfy;a p AA 447AA

funzk lgko tqÙka] funzk ifjuke uUr xfy;a p A
vkojua ugq fnëa] vIi l:oa p dEe ugq fiPNa AA 448AA

Hk;a p Hk; latqÙka] Hk; lqHkko vfuLV xfy;a p A
vkojua u mifÙk] U;ku lgkosu dEe laxfy;a AA 449AA

eSFkqu lgko tqÙka] eSFkqu ifjuke l;y xfy;a p A
vkojua u mifÙk] eey lgkosu dEe foy;afr AA 450AA

vklk vfuzr lfg;a] vklk ifjuke uar xfy;a p A
vkojua ugq fnëa] vIi lgkosu dEe xfy;a p AA 451AA

vLusga vlR; lfg;a] vLusga ifjuke iTtko eqDda p A
vkojua u miÙkh] eey lgkosu vLusg foy;afr AA 452AA

ykta vfuzr fnëa] vfuzr lgdkj ykt xfy;a p A
vkojua ugq mÙka] lq) lgkosu ykt xfy;a p AA 453AA

yksHka vfuzr Hkkoa] yksHka ifjuke l;y xfy;a p A
vkojua ugq tqÙka] yksHka xfy;a p U;ku lgdkja AA 454AA

Hk;a p vfuzr lfg;a] Hk; ifjuke uar xfy;a p A
vkojua ugq tqÙka] lq) lgkosu dEe xfy;a p AA 455AA

eujatu xkjo tqÙka] xkjo ifjuke dfyLV xfy;a p A
vkojua ugq fnëa] U;ku lgkosu dEe laf“kiua AA 456AA

vkyl vfuLV :oa] vkyl ifjuke vfuzr frDra p A
vkojua ugq mÙka] vIi lgkosu vkyla eqDda AA 457 AA

ijiapa ij fiPNa ] ij iTtko ifjuke eqDda p A
vkojua ugq fiPNa] eey lgkosu dEe laf“kiua AA 458AA

foHkze fofiz; Hkkoa] fofiz; ifjuke vfuLV xfy;a p A
vkojua ugq fiPNa] U;ku lgkosu dEe laf“kiua AA 459AA

ng ikuk iTtÙkh] lq)a llgko gqafr pkSnleks A
eey lgkoa fnëa] pkSnl izku Hkko mIiÙkh AA 460AA

ng latqÙka lfg;a] vrhanh lgdkj lgko latqÙka A
U;ku lgko l mÙka] lq“k lkrk cks/k ps;uk :oa AA 461AA

lq“ka p Hkko miÙkh] lq“k f“kifud Hkko ifjuke latqÙk A
dEe ey lq;a p f“kiua] lq“k izkua lgko moua p AA462AA

lkrkuUr fols“ka ] lgdkjs U;ku eey lgdkja A
lgdkj dEe f“kiua ] lkrk izku eey fnëhvks AA 463AA

cks/ka U;ku lgkoa] U;ku foU;ku eey U;kuL; A
ifjuke U;ku lqle;a] izkua cks/ka p eey ey jfg;a AA 464AA

ps;u vuUr :oa] ps;u vkuan dEe laf“kiua A
fpnkuUn vkuan] ijea vkuUn lq) fnëhvks AA 465AA

pkSnl izku lqHkkoa] lq)a lgdkj lq) fnëhvks A
eey lgko latqÙka] vIik ijeIi eey U;kuL; AA 466AA

f“kfivks dEea frfoga] f“kfivks ifjuke vlq) ca/kkua A
lq) lgkoa fiPNfn] eey lgkosu eey U;kuL; AA 467AA

, vrhpkj dEekua] U;ku lgkosu dEe foy;afr A
eeya eey lgkoa] U;ku foU;ku eqfDr xeua p AA 468AA

nalu vax l mÙka] lafed naluL; lq) lHkkoa A
vuar nalu fnëh] lq) lgkosu eey fnëhvks AA 469AA

fulafd; fudaf“k; ] fufofnfxaPNk vew<+ fnëhvks A
moxwgu fBfndjua] okfNy igkouk vax vLVafe AA470AA

fulad lad jfgvks] u; lHkko jfg; llad foj;afr A
fulad U;ku vUeks;a] iTt; vU;ku lad foy;afr AA 471AA

vU;kua ugq fiPNfn] vU;ku Hkko l;y frDra p A
U;ku lgko vUeks;a] eey lgkosu dEe laf“kiua AA 472AA

ij iTtko u fiPNa] iTt; ifjuke l;y xfy;a p A
U;ku lgko lqle;a] fulad Hkko dEe foy;afr AA 473AA

da“;k jfgr lqHkkoa] ban /kjfuan iTtko ugq fiPNa A
pØa iTtko foeqDda] iTtkoa vU;ku lq;a f“kiua p AA 474A

iTtko vfuLV :oa] da“;k jfgr eey ll:oa A
iTtko da“; foy;a] U;kua vUeks; da“; jfg,u AA 475 AA

fofn lalkj lqHkkoa] fona u fiPNsb ifjuke foj;afr A
fofn p vuUr vfuLVa] fona u fiPNsb dEe foy;afr AA 476AA

fofna u vIi lgkoa] nalu U;kua p vUeks; eeya p A
vU;ku fofn ugq fiPNa] lq)a lgdkj fufOona fiPNa AA 477AA

ew<+ lgkoa frDra] ew<+ fuxks;a p iTtko lafnëa A
ij lqHkko iTtkoa] ew<+ fnëh p xfy; ifjukea AA 478AA

vew<+ v:o :oa] fnëa eeya p U;ku foU;kua A
vew<+ fnfë Hkfu;a] nalu vaxa p dEe foy;afr AA 479AA

moxwgua lHkkoa ] U;kuh nksla u fnL;rs Hkkoa A
iTtkoa ij foy;a] U;kuh vUeks; nks“k foy;afr AA 480AA

xqu :oa mo,la] U;kuh lHkko dEe f“kiua p A
nksla uUr u fiPNa] moxwgu vUeks; U;ku eeya p AA 481AA

fLFkfrdju l mÙka] U;kuh U;kua p vUeks; le;a p A
iTtkoa ugq fiPNa ] fLFkfr vaxa p dEe foy;afr AA 482AA

foU;kua okPNYya] U;kua foU;ku U;ku lgdkja A
nalu U;ku lqle;a;] eey lgkosu pju latqÙka AA 483AA

pjuafi lq) pjua ] late pjuL; lq) llgkoa A
foy;afr dEe ey;a ] okfNy vaxa p foU;ku U;ku vUeks;a AA 484AA

izHkkouk lgko mÙka] ije rÙoa p Hkko eeya p A
vIik ijeIikua] eey lgkosu eqfDr xeua p AA 485AA

vaxa vLV l mÙka] fulad Hkko l;y foU;kua A
lad lgkoa frDra] fulad vax l;y latqÙka AA 486AA

fulad lad foy;a ] vaxa vLVa p fuEeya eeya A
bLVa latks; lq)a] dEea f“kfiÅu eqfDr xeua p AA 487AA

fl)a lgko mÙka] fl)a eqfDr Hkko lq) lqi,la A
foU;ku lgkoa mÙka] U;kua lHkko tku eeya p AA 488AA

,;a Hkko l mÙka] vIia ifjuke eqfDr lgdkja A
lq;a lqHkkoa fnëa] lw“ke ifjuke dEe laf“kiua AA 489AA

U;ku lgkoa vIik ] U;kua foU;ku U;ku latqÙka A
nalu nlZ vuUra ] voxkgua vIi lq) ijeIia AA 490AA

vIia p osfn;Roa] vIia p ps;u lgko U;kua p A
vkuUna ijekuUna] vIi lgkosu eqfDr xeua p AA 491AA

vIia p vIi rkja] uko fols“ka p ikj xPNafr A
vIia eey l:oa] dEea f“kfiÅu frfofg tks,u AA 492AA

,da ftua l:oa] lq;a f“kiua p dEe ca/kkua A
vuUr prqLV; lfg;a] eey lgkosu flf) laiÙka AA 493AA

ohtZa p fl) fl)a] rkju rjua p vUeks; lgdkja A
fgrfer ifjub tqÙka] dksey ifjuke U;ku lgdkja AA 494AA

fl)a p lOo fl)a] fl)a vaxa p fnxaraj fnëa A
fl)a vFkZ frvFkZa] leF;Za le; fnfLV vUeks;a AA 495AA

rkju rju leFkZa] mobëa bLV fnfLV lq)a p A
vUeks;a lgdkja] mo,la foey dEe xfy;a p AA 496AA

nlZafr lOo nlZa] nlZ;afr lq) eey ey eqDda A
vUeks;a U;ku lgdkja] mo,la p dEe xfy;a p AA 497AA

bPNafr eqfDr iaFka] bPNk;kjsu lq) iaFk nlZafr A
f“kfiÅu frfofg dEea] f“kfifud lgdkj dEEk foy;afr AA 498AA

psrfUr lq) lq)a] lq)a llgko psr mo,la A
:fpra eey lgkoa] :fp;Urks U;ku fuEeya eeya AA 499AA

mÙka p lq) lq)a] mÙkk;Urq eey dEe foy;a p A
ij“ks ije lqHkkoa] ij“karks lq) dEe foy;afr AA 500AA

cksyarks dEe ftfu;a ]cksyUrks lq) dEe foy;afr A
/kj;afr /kEe lqDda] /kj;arks lw“ke dEe f“kiua p AA 501AA

ihvksfl ije fl)a] ihoarks eey >ku lq)a p A
jfgvks lalkj lqHkkoa] jfgvks ljfu dEe xfy;a p AA 502AA

fnLVafr frgqouXxa] fnLVarks eey dEe eqDda p A
ftfu;a p frfofg dEea ] ftu;arks vfuLV dEe ca/kku AA 503AA

ysra lq) lgkoa] ys;arks foey dEe xfy;a p A
dfy;afr vIi lgkoa] dy;arks lq) dEe xfy;a p AA 504AA

y“;arq vy“k yf“k;a ] y“;arks yks;yks; eeya p A
vUeks; foU;ku U;kua] vUeks;afr lq) dEe xfy;a p AA 505AA

tkuafr U;ku eeya] tkuarks vIi ijeIi dEe xfy;a p A
dgarq eey >kua] dg;arks U;ku foU;ku ll:oa AA 506AA

veMsb eqfDr eXxa] veMk, eqfDr U;ku lgdkjaA
lkgafr U;ku vo;kla] lkgafr eey dEe foy;afr AA 507AA

is“karq U;ku foU;kua] is“k;afr foU;ku dEe f“kiua p A
fl)arq dEe f“kiua] fl)afr dEe frfofg eqDda p AA 508AA

xea p vxea fnLVa] xe;a p vuaruar ll:oa A
lqfu;a p eqfDr eXxa] lqfu;a p U;ku dEe xfy;a p AA 509AA

vuqHkoafr v:o :oa] vuqHkkoafr lalkj ljfu foxra pA
yhua p ije rÙoa] yhuk;afr eqfDr dEe xfy;a p AA 510AA

xfg;a p lq) lq)a] xg;arks eey lq) lHkkoa A
tks;arks tksx tqDra] tks;arks U;ku nalu leXxa AA 511AA

ekuarq vIi ekua] ekuarks lq)Ii dEe f“kiua p A
jp;afr foxr :oa] jp;arks vfoxr dEe xfy;a p AA 512AA

ifjub ifju; lq)a] ifjuk, lq) eey ifjukea A
iwjafr dEe f“kiua] iwj;arks frfofg dEe f“kiua p AA 513AA

lk/akfr vFkZ lq)a] lk/k;afr iap fnfÙk ijfeLVh A
fuzrafr fuzra :oa] fuzrk;fUr eey dEe xfy;a p AA 514AA

lq)a p ije lq)a] lq)k;a ije Hkko eeya p A
vo;kl uaruara] vo;kla lalkj ljfu eqDra p AA 515AA

bLVa latks; fnLVa] bLVk, bLV uar fnLVa p A
xatarq dEe frfoga] xatarq dEe Hkko mooUua AA 516AA

nalu dEe lgkoa] neuk, uks dEe nOo dEesu A
xyarq ifjuke vHkkoa] xy;afr fePN dEe foy;afr AA 517AA

foj;a lalkj lqHkkoa] foj;arks dEe frfofg tks,u A
frDrarq dEe frfoga] frDrarks vlqg dEe foy;afr AA 518AA

foU;ku U;ku tqÙka] foU;kua U;ku dEe f“kiua p A
vuUr prqLV; lfg;a] vuUrk, uUr fnfLV eeya p AA 519AA

,;a vus; Hkkoa] rjafr rkj;afr lq) lHkkoa A
fl)a p loZ fl)a] vUeks;a ifjuke lq) eeya p AA 520AA

fl)a p vuar :oa] :okrhra p foxr :oa p A
eeya p eey :oa] dEea f“kfiÅu eqfDr xeua p AA 521AA

fl)a p lq) fl)a] eey lgkosu dEe xfy;a p A
vIik ijekuUna] ijeIik eqfDr flf) laiÙka AA 522AA

ije Hkko njlh, ] ijea ijeIi vIi eeya p A
U;kua p U;ku vUeks;a] fl)a lq)a p flf) laiÙka AA 523AA

rkju rju moUua ]uara vUeks; U;ku lgdkja A
ftfu;a ftu;fr :oa] ftfu;a dEeku flf) laiÙka AA 524AA

U;ku lgko moUua] vUeks;a lgdkj U;ku ll:oa A
U;kua vUeks; lgkoa] le;a latqÙk flf) laiÙka AA 525AA

vë xqua latqÙka] vëb iqgeh p okl le;a p A
dEea frfofg foeqDda] eey lgkosu flf) laiÙka AA 526AA

mo,la lq) lkja] mobëa ije ftuoj e,u A
foy;a p dEe ey;a] U;ku lgkosu mo,lua rafi AA 527AA

f“kifud Hkko latqÙka] n.M dikVsu bZtZ iaFk lqle;a A
foU;ku U;ku lq)a] fl)a lalkj ljfu foy;a p AA 528AA

f“kfiÅu dEe frfoga] “kMh lqHkkosu U;ku mooaua A
lq) lgkoa fiPNfn] dEekua cU/k uar foy;afr AA 529AA

dey lqHkko latqÙka] f“kfivks dEeku frfofg tks,u A
xxua rq uar fnëa] ?ku uUr fnfë dEe foy;afr AA 530AA

uUr izdkja tkus] pjua pjafr lq) nalua eeya A
uUna ijekuUna] tkrk mooUu dEe f“kiua p AA 531AA

>kuk:<+ lqHkkoa] ukuk izdkj uUr ifjukea A
VwVafr fePN Hkkoa] Vadkja eqfDr dEe f“kiua p AA 532AA

eekRek lqfd; lqHkkoa] eekRek lq)kRe jkx f“kiua p A
fuEey eey lgkoa] dEea f“kfiÅua fuOoq, tafr AA 533AA

dey lqHkko l mÙka] dEea f“kfiÅu ljfu lalkjs A
vus; izdkj lqfnëh] dy yafØr dEe jkx f“kiua p AA 534AA

dkju dktZ miÙkh] uarkuar fnfë le fnëh A
U;kua eey lqle;a ] mooUua bLV vfuLV foy;a p AA 535AA

nh?kZ lgko lqle;a] nh?kZ lqHkko jkx foy;a p A
us;a p U;ku :oa] “kkna Lokna p dEe f“kiua p AA 536AA

ek;k ljfu vuUra] ek;k dEeku vuar eksga/ka A
Nhuafr U;ku :oa] Nhuafr vfuLV ljfu lalkjs AA 537 AA

uks y“; y“; y“;a] uks dEeku iTtko xfy;a p A
fjfr;a vkn lgkoa] fxjk mooUu uar foeya p AA 538AA

xxu lqHkko moUua] xyafr ij Hkko iTtko vfuLVa A
gyoa fr dEe Hkkja] n.M dikVsu uUr nalua pjua AA 539AA

mRié Å/kZ lq)a] moy“;a vkn lgko ij foy;a A
fjtq foiqya p lgkoa] fnLVa bLVh latqÙk vfuLV ugq fnëa AA 540AA

yC/ka eey lgkoa] yafØr lnOo ijnOo ugq fiPNa A
âhadkja lq) moUua] gqar ij Hkko f“kfi; eksga/ka AA 541AA

n.M dikVa eeya] uklafr frfofg dEeku us; ca/kkua A
jsgafr bLV :oa] uw mRié U;ku uë dEekua AA 542AA

oja p vkn lgkoa] oj nalu U;ku pju eeya p A
nqëë uë dEea] MasHka ijHkko ijeqgks tksxh AA 543AA

garwu dEe nksla ] vuUr fols“ksu vkn lgdkja A
ps;u vuUr :oa] mRiUua ij nOo Hkko foy;a p AA 544AA

bLV latks; l:oa] bLVa ifjuke vfuLV foj;afe A
deyL; lgt vkuUna] dy yafØr deZ fØr foy;ar AA 545AA

eu foy;a llgkoa] eekRek lq) lgko eeya p A
rRdky dEe xfy;a] nks“ka ijnOo ijeqgks rafi AA 546AA

nqcqfg moUua foj;a] nqd`r ij nOo Hkko xfy;a p A
eku ijeku lq)a] eekRek U;ku lgko le;a p AA 547AA

rÙoa p rÙo :oa] rÙoa p ije rÙo ijfeLVh A
ftu o;ua t;oara] t;oara yks;yks; eeya p AA548AA

dkju dTt miÙkh] dyql Hkko vfuLV ugq fnëa A
us;a fu:ie lq)a] us;a ijnOo lgko xfy;a p AA 549AA

eekRek eey l:oa] ey eqDda uar nalua eeya A
rs;a p frDr vlqga] rs;a p vIi ijeIi lanlZa AA 550AA

nqyZ“; y“; :oa] nqcqfg lgdkj dEe foy;afr A
o;ua p lq) o;ua] ps;u latqÙk dEe f“kiua p AA 551AA

dya lqHkko u fnëa] U;ku foU;ku le; latqÙka A
uarkuar lqHkkoa ] mooUua lq) ije U;kua p AA 552AA

eeya nalu fnëh] eya u fiPNsb iTtko vfuLVh A
lgdkja U;ku moUua] rs;a ij nOo Hkko xfy;a p AA 553AA

foU;ku U;ku l:oa] nqcqfg ij Hkko nksl foy;a p A
nks xqu vukb lq)a] VadksRdhuZ uar nalua lq)a AA 554AA

}knl ri vk;jua] nks“k Hkko nqcqfg ij Hkko xfy;a p A
lgdkj lq) vkpjua] lY;a eqDda p ij nOo xfy;a pAA 555AA

fo“k;a p jk; nks“ka] nqcqfg f“kiua p lq) lgdkja A
nqyZ“; y“; :oa] okjkikja p uUr dEe f“kiua p AA 556AA

Vadkja fl) :oa] Vadkja >kuk:<+ eeya p A
deya dsoy lfg;a] dEea f“kfiÅu eqfDr xeua p AA 557AA

deya vuUr fnëh] Ns;a dEeku nOo ca/kkua A
Ns;a tfn ps;u;a] dey lqHkkosu dsoya lfg;a AA 558AA

“kkna f“kifud :oa] tSoUrks ijnOo ijeqgks rafi A
tb tboar lgkoa] “kkna f“kfiÅu iTtko xfy;a p AA 559AA

ekukieku lq)a] ek;k ekua p ljfu foy;a p A
fNanfUr fofofg dEea] fNanarks ij nOo Hkko lHkkoa AA 560AA

xzgua pju fols“ka ]>kua Bkua p fePN xfy;a p A
>kua mooUu Hkkoa] fxj mooUu fuEeya eeya AA 561AA

?ku ?kk; dEe eqDda] bZtZ lHkko eXx fnLVafr A
Uks mooUu lgkoa] uks lHkko fnfLV bLVa p AA 562AA

uks fØr mRiUu lgkoa] Vadksr~ uUr vuUr ifjukea A
tb Vadksra lfg;a] uks mRié dEe foy;afr AA 563AA

pw Å/kZ lq) lfg;a] Badkja eqfDr >ku eeya p A
tb Bku >ku lgkoa] pw lalkj ljfu xfy;a p AA 564AA

pwda p dEeoYyh ] Ns;a ij Hkko dEe frfoga p A
tfn Ns; Hkko fiPNfn] pwda dEeku eqfDr xeua p AA 565AA

uks d`r dEe f“kiua] tSoUrks U;ku nalua pjua A
tS tSoUr moUua] uks fØr ij nOo Hkko xfy;a p AA 566AA

/kh bZtZ iaFk lq)a] >ku leRFksu Å/kZ lq) lHkkoa A
tS >ku Bku lq)a] /kh bZtZ lHkko eqfDr xeua p AA 567AA

fxj mooé vuUra] uks fØr dEe mooUu foy;afr A
tS uks lqHkko lq)a] xzgua f“kfiÅu dEe ca/kkua AA 568AA

“kLVa bLVa p lq)a] VadksRdhuZ Hkko moua p A
tS Vadksr~ lqHkkoa] f“kua f“kiua p dEe cU/kkua AA 569AA

dey lqHkko lalq)a] Badkjs lqHkko eqfDr lfg;a p A
tS Badkj eey lfg;a] dy yafØr dEe Hkko eqDda p AA 570AA

dey lqHkko ftuqÙka] “kkna iap U;ku dEe frDra p A
fxjk lgko latqÙka] /kh bZtZ lHkko fePN foy;afr AA 571AA

uq y“;a moy“;a] pw psrfg vklosfo nqfo;Iiks A
Ns;afr fo“k; ey;a] tSoUrks uar nalua U;kua AA 572AA

>ks;a >ku lgkoa] >ks Å/kZ lgko ij nOo f“kiua p A
VadksRdhuZ lfg;a] fBfndjua eqfDr uar dkyfEe AA 573AA

Badkj Hkko lq)a] Va uaruar fnfLV fnLVarks A
Uks dEe dEe foy;a] /kh Å/kZ lgko dEe f“kiua p AA 574AA

tSoarks tSdkja] Ns;a ij Hkko itkZo xfy;a p A
pwjafr fo“k; jkxa ] uq fØr mooUu nalua pjua AA 575AA

/kh bZtZ Hkko latqÙka] fxj mooé Hkko y“; moy“;a A
“kyq fuLpS p lgkoa] dEea xy;afr dsoya lq)a AA 576AA

“kMh fols“ka mÙka] yf“kTtb y“;usfg latqÙka A
lw“ke lqHkko lq)a] dEea f“kfiÅu ljfu lalkjs AA 577AA

vIi lgkoa fnëa] ij iTtko fo“k; foj;afr A
fePNkr jkx f“kiua] lw“ke lHkko eqfDr xeua p AA 578AA

vU;ku Hkko lfg;a] dEea mooUu uUruUrkba A
vus; dky Hkzeua] U;ku lHkko dEe f“kiua p AA 579AA

vU;kua iTtkoa] lfg;a mooUu dEe fofoga p A
U;ku lgkoa fnëa] dEe xfy;a p varewZgrZL; AA 580AA

vU;ku mÙk tqÙka ] dEea ro lgko vus;a p A
U;ku cysu eqfuojk] f“ku foy; dEe frfoga p AA 581AA

vU;ku ifjub lfg;a] ifjuob dEeku vuar Hkkosfg A
U;ku fnfLV foy;arks] ta j;ua frfej uklua lglk AA 582AA

vU;kua le;suk ] dEea mIifÙk uUr taekba A
U;ku le; mooUua] xfy;a dEeku frfog tks,u AA 583AA

U;kua nalu lEea] pjua nqfogafi lgko ro tqÙka A
vkjkgu HkÙkhvks] uar prqLVa p eqfDr xeua p AA 584AA

mo,l lq) lfg;a] lq)a vo;kl eey U;kuL; A
dEe ey lq;a p f“kiua] mo,la lq) eqfDr xeua p AA 585AA

mo,la ftu mÙka] lEeÙka lq) lgko latqÙka A
dEea frfofg foeqDda] mobëa ije ftuofjZnsfg AA 586AA

mo,la ftu o;ua] ftu lgdkjsu U;ku ebZ lq)a A
vkuUna ijekuUna] ijeIik foey fuOoq, tafr AA 587AA

HkO;tu cksguRFka] vRFk ijeRFk lq) cks/ka p A
ftu mÙka l fnëa] fdafpr~ mo,l dfg; Hkkosu AA 588AA

ftu mÙka ftu o;ua] ftu lgdkjsu mo,lua rafi A
ra ftu rkju jb;a] dEe “k; eqfDr dkjua lq)a AA 589AA

AA bfr Jh mins‘k ‘kq) lkj uke xzUFk th ijeiwT; vkpk;Z Jh en~ ftu
rkj.k rj.k eaMykpk;Z th egkjkt fojfpra lemfRiUurk AA

TOP