lkj er Jh f=Hkaxhlkj th

lkj er Jh f=Hkaxhlkj th

ueLd`ra egohja] Hkoks˜; fouklua A
f=Hkaxh nya izksDra p] vklzo fujks/k dkjua AA 1AA

vk;q deZ dk cU/k f=Hkkx esa &
f=Hkaxh ny vl~ewga] ftu mDra ftukxra A
vk;q f=Hkkxa d`Rok] f=Hkaxh f=fr vfLrra AA 2AA

vk;q;a ftua mDra ] o“kZ “k“Vkfu fuLp;a A
HkO;kRek gn;s fpars] f=Hkaxh ny Le`ra AA 3AA

rL;kfLr f=fof/ka fØRok ] nlkfr f=frr mP;rs A
eqgwrZa ftua izksDra] rL;kfLr le;a f=;a AA 4AA

f=Hkaxh izosla izksDra] le;kfn f=fr; fLrra A
HkO;kRek fparua Hkkoa] lq)kRek lq)a ija AA 5AA

108 thokf/kdj.k &
f=Hkaxh izosla izksDra] Hkkoa l; vBksÙkja A
feF;kr e; lEiwuZa] jkxkfn ey iwfjra AA 6AA

lE;d~n‘kZu dh Hkkouk vklzo fujks/kd gS &
f=Hkaxh fujks/kua fØRok ] lafeDra lq) Hkkouk A
HkO;kRek psruk :ia] lafed~ nlZueqÙkea AA 7AA

izFke vf/kdkj
f=Hkaxh izosl Hkko
¼1½ lqHk] vlqHk] felz & rhu Hkko
lqgL; Hkkoua fØRok ] vlqga Hkko frLVrs A
felz Hkkoa p feF;kRoa] f=Hkaxh ny latqra AA 8AA

¼2½ eu] opu] dk; & rhu Hkko
euL; fparua fØRok] opua foijhr mP;rs A
deZua fØr fEkF;kRoa] f=Hkaxh ny Le`ra AA 9AA

¼3½ fØr] dkfjr ]vuqefr & rhu Hkko
fØra vlq) deZL; ] dkfjra rL; mP;rs A
vuqefr rL; mRik|ars] f=Hkaxh ny mP;rs AA 10AA

¼4½ dqefr] dqlzqfr] dqvof/k & rhu Hkko
dqU;kua f=fof/ka izksDra ] ftgk vxzsu frLVrs A
Nk;k f= moadkja] feF;k fnfLV rRijk AA 11AA

dqefra fØRok feF;kRoa] dqJqra rL; iL;rs A
dqvof/k rL; fnLVars ] feF;k ek;k foeksfgra AA 12AA

¼5½ vkrZ ] jkSnz] feJ & rhu Hkko
vkrZ /;ku jrks Hkkoa] jkSnz /;ku lea tqra A
felzL; jkx e;a feF;k ] f=Hkaxh uj;a ira AA 13AA

¼6½ feF;kr] le; feF;kr] le; izd`fr feF;k & rhu Hkko
feF;k le;a p laiwuZa ] le; feF;k izdkl, A
vfuzra fuzra tkuafr ] izd`fr feF;k fuxksn;a AA 14A

¼7½ feF;knso] feF;kxq:] feF;k/keZ & rhu Hkko
feF;k nso xq:a /keZa ] vfuzra fuzr mP;rs A
vlR;a vlkLora izksDra ] f=Hkaxh fuxks;a nya AA 15AA

¼8½ feF;knlZu] feF;kU;ku] feF;kpkfj= & rhu Hkko
feF;k nlZua U;kua] pjua feF;k fnLVrs A
vygUrks ftua mDra] fuxks;a ny Ik;Lrs AA 16AA

¼9½ feF;k late] feF;k ri] feF;k ifjuS & rhu Hkko
feF;k latea fØRok] ro ifjuS feF;k latqra A
lq) rÙoa u iL;ars ] feF;k ny fuxksn;a AA 17AA

¼10½ ek;k] feF;k ] funku & rhu Hkko
Ekk;k vfuzra jkxa] feF;kr e; latqra A
vlR;a funku cU/ka] f=Hkaxh uj;a nya AA 18AA

¼11½ jkx] }s“k] funku & rhu Hkko
jkxkfn Hkkoua fØRok] nks“ka funku foz)rs A
vfuzra mRlkga Hkkoa ] f=Hkaxh Fkkoja nya AA 19AA

¼12½ en] eku] ek;k & rhu Hkko
enLVa eku lEcU/ka ]ek;k vfuzra fØra A
Hkkoa vlq) lEiwUkZa] f=Hkaxh Fkkoja nya AA 20AA

¼13½ dqnso] dqxq:] dqlkL= &rhu Hkko
dqnsoa dqxq:a oUns] dqlkL=a fparua lnk A
fodgk vfuzr l˜koa] f=Hkaxh uj;a nya AA 21AA

¼14½ dqy] vdqy ]dqlax & rhu Hkko
dqy Hkkoa lnk :LVa] vdqya dqlxa laxrsA
vHkkoa r= vU;kuh] f=Hkaxh nu latqra AA 22AA

¼15½ vfuzr] vpsr] ifjuke & rhu Hkko
vfuzr vpsr fnLVars ] ifjukea t= frLVrs A
vU;kuh ew<+ fnLVh p ] feF;k f=Hkaxh nya AA 23AA

¼16½ vlq)] vHkko] felz & rhu Hkko
vlq) Hkko latqÙka] felz Hkko lnk jrks A
lalkj Hkzeua chata] f=Hkaxh vlqg mP;rs AA 24AA

¼17½ vkyl ] iziap] foukl fnfLV & rhu Hkko
vkyla] iziapa fØRok] foukl fnfLV jrks lnk A
lq) fnfLV u gn;s fpars ] f=Hkaxh Fkkoja ira AA 25AA

¼18½ lax] dqlax] felz & rhu Hkko
Lax ew<+ e;a fnLVk] dqlaxa felz iL;rs A
vygarks U;ku :isu] feF;kr jfr rRijk AA 26AA

¼19½ vklk] Lusg] YkksHk & rhu Hkko
vklk Lusg vkjDra] yksHka lalkj cU/kua A
vygarks U;ku :isu] feF;k ek;k foeksfgra AA 27AA

¼20½ ykt]Hk;]xkjo] &rhu Hkko
ykta Hk; gn;a fpars] xkjo jkx eksfgra A
lafeDra lq) frDrafr] feF;k e; f=Hkax;a AA 28AA

¼21½ xe] vxe] izeku &rhu Hkko
xeL; vxea fØRok ] izekua feF;k mP;rs A
HkoL; Hk; nq“;kua] Hkktua f=Hkaxh vfLrra AA 29AA

¼22½ vfuzr ] Lrs; ]dke &rhu Hkko
vfuzra fuzra ekus] Lrs;a in yksiua A
deZuk vlqg HkkoL;] f=Hkaxh uj;a ira AA 30AA

¼23½ vU;ku] jfr ]felz &rhu Hkko
vU;kuh feF;k HkkoL; ] jÇr ew<+ e;a lnk A
felzL; fnfLV eksga/ka] f=Hkaxh nqxZfr dkjue~ AA 31AA

¼24½ dekZfn] vlekf/k] vfLFkfr & rhu Hkko
dekZfn deZ djrkfu] vlekf/k feF;k e;a tqra A
vfLFkfr vlq) ifjukea] f=Hkaxh lalkj dkjua AA 32AA

¼25½ gkL;] jfr] vkrZ &rhu Hkko
gkL;a jkx foz)ars ]jfr feF;kr Hkkouk A
vkrZ jkSnz latqÙka] f=Hkaxh ny iL;rs AA 33AA

¼26½ L=h ]iq:“k] uiqald &rhu Hkko
fL=;a dke foz)ars] iaqla feF;kr latqra A
uiqald ozr “kaML;] f=Hkaxh ny frLVrs AA 34AA

¼27½ euq“;uh] fr;Zapuh] nsokaxuk &rhu Hkko
euq“;uh ozr ghuL;] fr;Zapuh vlqg Hkkouk A
nsokaxuk fePN fnLVh p] f=Hkaxh ifrra nya AA 35AA

¼28½ dkLV fp=] ik“kku fp=] ysi fp= & rhu Hkko
dkLV ik“kku fnLVa p ] ysia fnfLV vuqjkxr% A
iki deZa p foz)afr ] f=Hkaxh vlqga nya AA 36AA

¼29½ :i] v:I ]yko.; & rhu Hkko
:ia v:I yko.;a] fnfLVra vlqg Hkkouk A
rs ujk nq“; lkgafr] f=Hkaxh ny eksfgua AA 37AA

¼30½ ek;k] eksg] eeRo &rhu Hkko
Ekk;k eksg eeÙkL;] izekua vlqg fparua A
eera feF;k latqÙka] f=Hkaxh uj;a ira AA 38AA

¼31½ d“kk;] jkx ]felz & rhu Hkko
vuUrkuq d“kk;a p ] jkxkfn felz Hkkouk A
nq“; deZ foz)ars r=] f=Hkaxh nqxZfr dkjua AA 39AA

¼32½ dkju] dk;Z] nqfpÙk &rhu Hkko
dkjua feF;k e;a izksDra] dk;Za nqxZfr cU/kua A
nqfpÙka vfuzra oUns] f=Hkaxh uj; fLrra AA 40AA

¼33½ vkyki] yksdjatu ]lksd &rhu Hkko
vkykia vlqga okD;a] feF;k e; yksd jatua A
lksda vfuzr fnLVk] f=Hkaxh uj;a ira AA 41AA

¼34½ jluk] LilZu] ?kzku &rhu Hkko
jlua LilZua Hkkoa] ?kzkua ?kzku latqra A
vlqga deZ laizksDra] f=Hkaxh ny iL;rs AA 42AA

¼35½ p“;q] lzks=] mNkg & rhu Hkko
p“;qa vfuzra fnLVk ] Jqra fodg jkx;a A
mPNkg fePN e;a izksDra] f=fo/ka f=Hkaxh nya AA 43AA

¼36½ vkgkj] funzk] Hk; & rhu Hkko
vkgkja vlq)a Hkkoa] funzk feF;kr Hkwr;a A
Hkkoa lq) frDra p ] f=Hkaxh lalkj Hkktua AA 44AA
AA bfr izFkeks•/;k;% lekIre~ AA

f}rh; v/;k;
f=Hkaxh vklzr ny Hkko
fujks/ku Hkko
izfrKk &
f=Hkaxh izosla izksDra ]HkO;kRek fgn;a fparua A
rsuk•ga fujks/kua d`Rok] ftu mora lq) fnfLVra AA 45AA

¼1½ nso] xq:]/keZ ¼lkL=½ &rhu Hkko
nso nsokf/knsoa p ] xq: xzUFkL; eqDr;a A
/keZ vfgalk mRik|a] f=Hkaxh ny fujks/kua AA 46AA

¼2½ O;ogkj lE;d~nlZu] U;ku] pkfj= &rhu Hkko
nlZua rÙo l/kkZua] U;kua rÙokfu osnua A
fLFkja rÙo pkfj=a] f=fr;a lq)kRek xqua AA 47AA

¼3½ fuLp; lE;d~nlZu] U;ku ]pkfj= & rhu Hkko
lafed~ nlZua U;kua] pkfj=a lq)kReua A
Lo Lo:ia p vkjk?;a ] f=Hkaxh le; “k.Mua AA 48AA

¼4½ lafed~ late] lafed~ ri ] lafed~ ifjuS &rhu Hkko
lafed~ latea roa fpars] lafed~ ifjuS ra /kqoa A
lq)kRek psruk :oa] ftu mDra lq) fnfLVra AA 49AA

¼5½ Hkko lq)] J/nku ]izeku &rhu Hkko
Hkko, Hkko lq)a p ] izekua LokRe fparua A
ftu mDra gn;a lk/kZa ] f=Hkaxh ny “kafMra AA 50AA

¼6½ vkRe fparu] mikns; ] lkLor & rhu Hkko
fparua psruk :ia] mikns; lkLora /kqoa A
ftu mDra lq) pSrU;a] f=Hkaxh ny fujks/kua AA 51AA

¼7½ efr] lzqr] vof/k U;ku & rhu Hkko
Ekfr deyklua daBa] ftu mDra LokRe fparua A
moadkja p foanars] lq) efr lkLora /kqoa AA 52AA

JqrL; fgn;a fpUrs] vp“;q nlZu fnfLVra A
modkja fg;adkja p ]lk/kZa U;ku e;a /kqoa AA 53AA

efr Jqra p mRik|ars] vo/ka pkfj= latqra A
“kV~ deya f= moadkja] mn;a vof/k U;ku;a AA 54AA

¼8½ fjtq foiqy &euitZ; ] dsoy] Lo:Ik &rhu Hkko
efr Jqr vof/aka fpars] fjtq foiqya p tkuq fLrra A
LokRe nlZua U;kua] lqpjua eu itZ;a AA 55AA

p=q U;kua u ,dRoa] dsoya inea /kqoa A
vuUrkuUr fnLVars ]lq)a lafed~ nlZua AA 56AA

¼9½ LoLo:Ik &ewy] vU;k ] osnd &rhu Hkko
¼10½ mile] “;kbd] lq) &rhu Hkko
LoLo:ia lq) nokZFkZa ] vU;k osnd molea A
“;kbda lq) /kqoa fpars] dekZfn ey eqDr;a AA 57AA

¼11½ inLFk] fi.MLFk ] :iLFk & rhu Hkko
¼12½ :ikrhr ] vU;k ] vik; &rhu Hkko
¼13½ foikd] laLFkku] ‘kqDy /;ku & rhu Hkko
inLFka lq) ina lk/kZa] lq) rÙo izdklda A
fi.MLFka U;ku fi.MLFk] LokRe fpark lnk cq/kS AA 58AA

:iLFka loZ fpnzqia] :ikrhra foDr :Ik;a A
Lo Lo:ia p vkjk/;a ] /keZ pØa U;ku :Ik;a AA 59AA

/keZ /;kua p latqDra] vkSdkl nku leFkZ;a A
vU;k ik; fop; /keZa ] lqDy /;kua LokRe nlZua AA 60AA

¼14½ nzO;] Hkko] lq) &rhu Hkko
¼15½ rÙo] fuR;] izdklda & rhu Hkko
noZL; Hkko lq)L;] rÙo fuR; izdklda A
lq)kRek Hkko, fuR;a ] f=Hkaxh ny “kafMra AA 61AA

16½ rÙo ] nzO;] dk; &rhu Hkko
rÙokfn lIr rÙokuka] noZ dk; inkFkZda A
lk/kZa djksfr lq)kRekua ] f=Hkaxh le; fda djksfr AA 62AA

¼17½ le;] lq)] lk/kZa &rhu Hkko
¼18½ le;] lk/kZa ]/kqo & rhu Hkko
le;a nlZua U;kua] pjua lq)a Hkkouk A
lk/kZa lq) fpnzwia] rL; le; lk/kZa /kqoa AA 63AA

¼19½ laeÙk] oanuk ]Lrqfr &rhu Hkko
laeÙk lq) fnfLVa p ] oanuk fUkR; lkLora A
vLrqfra lq) noZL; ] f=Hkaxh ny fujks/kua AA 64AA

¼20½ inkFkZ ] O;atu ] Lo:I & rhu Hkko
inkFkZa in foUnars] foatua U;ku fnfLVra A
Lo:ia lq) fpnqzia] foatua in foanda AA 65AA

¼21½ uUn] vkuUn ] lgtkuUn & rhu Hkko
vkuUn UkUn :osu] lgtkuan ftukReua A
lq) Lo:Ik rÙokua ] uUr prqLV; latqra AA 66AA

¼22½ foogkj] fuLp;] lq) &rhu Hkko
¼23½ nlZukpkj ] U;kukpkj ]rikpkj &rhu Hkko
¼24½pkfj=kpkj] oh;kZpkj bR;kfn Hksn ¼25 ls 36 Ik;ZUr ½
xkFkk 67 ls 71 rd esa O;ogkj & fu‘p; :I ls o.kZu
fd;s x;s gSa Atks 36 ×3¾ 108 Hksn fujks/k vFkkZr~
108 vklzo ds fy;s laoj :I gSa A
foogkja nlZua U;kua] pkfj=a lq) fnfLVra A
fUkLp;s lq) cq)L; ] fnzL;rs LokRe nlZua AA 67AA

vkpjua nlZukpkja ]U;kua pjuL; ohtZ;a A
rikdkj pkfj=a p ] nlZua lq)kReua AA 68AA

,rr~ Hkkouka fØRok ] f=Hkaxh ny fujks/kua A
lq)kRek Lo Lo:isu] mDra p dsoya ftua AA 69AA

ftuok.kh fgn;a fpars] ftu mDra ftukxea A
HkO;kRek Hkko;s fuR;a] iaFka eqfDr fJ;a /kqoa AA 70AA

ftu mÙka lq) rÙokFkZa ] lq)a lafed~ nlZua A
fdafpr~ ek= mo,la p] ftu rkj.k eqfDr dkjua AA 71AA
AA bfr f}rh;ks•/;k;% lekIre~ AA

TOP