eey er Jh pkSchl Bk.kk th

eey er Jh pkSchl Bk.kk th

moa mou mou foan foan Hkoua] foU;kua fou;a lq;a A
mRiUua uarkuar lq;a p lqj;a] lq)a p lq)kReua AA
moua mou lqHkko euL; eeya] eS ewfRkZ U;kua /kqoa A
yksdkyksd lq;a lqja p lqj;a ] lqUua lgkoa lqja AA 1AA

euqok eu mooUu mou moua] foanL; f=fr;a lq;a A
vkouZa ra U;ku lq) eeya] nlZa p vnlZa lq;a AA
nlZa uUrkuUr lq) eeya ] vkoUkZa nlZa lq;a A
ekua uUr fols“k lq) eeya] ijeIik ijea /kqoa AA 2AA

vkouZa ra eku lq;a lqja p lqj;a] foanL; jeua ija A
U;kua U;ku foU;ku U;ku eeya] varj lqja varja AA
foana f=fr; fols“k lq;a p jeua] l˜ko Hkkoa lqja A
lalkja lj;afr lgL; joua] vkouZa U;kua ija AA 3AA

moua mou l foan foan Hkoua] foU;ku U;kua e;a A
mRiUua mooUu mou moua] mRiUua fJ;a lkLora AA
mRiUua fg; gs; ,; eeya] fgrdkja fJ;a lqja A
mRiUua lg;kj jat jeua] lg;kja fJ;a ija AA 4AA

mRiUua ra tku uUr eeya] i;a o in foana lqja A
mRiUua ra fnLV bLV eeya] lCna vlCna lqja AA
mRiUua mRiUu izku izku eeya] bUnzh vrhUnzh lqja A
mRiUua uUr fols“k Hkko lgta] lgta lgkoa ija AA 5AA

mooUua x; bfUnz dk; joua] tksxa p os;a lqja A
mooUua d“kk; U;ku eeya] nlZa vnlZa ija AA
nalu late ysL; HkO; Hkoua] Hk;L; foy;a ija A
lEeÙka lgdkj uUr eeya] lSua vl;ua lqja AA 6AA

vkgkja xqjBku U;ku eeya ] thoL; iTTkkoa lqja A
izkua laKksi;ksx /;ku piya] dEeL; jeua ija AA
>kua fp; iap Ik;a foga p jeua] tkbZ dqy dksfV lqja A
lqj foatu lqtks; ro rosu eeya ] pkSchl Bkua lqja AA 7AA

mRiUua ra f“kifr eqfDr joua ] U;kua p moua lqja A
mRiUua ra U;ku uUr eeya] mRiUua dEea foya AA
HkqDra U;ku fols“k uUr eeya] HkqDrL; dEea foya A
Lkalkjs lj;a foUkUn foy;a] U;kua p U;kua lqja AA 8AA

mo moua mooUu U;ku joua] mRiUu dEea foya A
mooUua fgrdkj U;ku joua] fg;;kj dEea foya AA
mooUua lgdkj U;ku pjua] lg;kj dEea xya A
mooUua uar tku U;ku moua] tkua vfuLVa foya AA 9AA

mooUua i; Ik;a p U;ku eeya ] i;a p dEea foya A
mooUua uUr lqfd; lqHkko f“kiua] dEeL; Hkkoa foya AA
mooUua uUr fols“k U;ku joua] dEeL; uUra foya A
ta ta dEe mo™k vlsl joua] U;kuL; ra ra foya AA 10AA

vUeks;a ra U;ku uUr vcya ] fo“k;L; foy;a lq;a A
ta fo“k;a pjua lgko moua] vUeksn U;kua foya AA
U;kua U;ku lq;a lqja p joua ] ck/kL; foy;a lq;a A
vOokokg vuUr U;ku joua ] pjua lq;a lklqra AA 11AA

vdZRoa tq fols“k uUr eeya] lq)a p lq)kReua A
U;kua U;ku lq;a lea p eeya ] pjua p lq)a /kqoa AA
rRdky joua :oa p eeya] lafeDra lk/kZa /kqoaa A
uUrkuUr prqLV;a frlq le;a] vUeks;a eqfDra /kqoa AA 12AA

izFke v/;k;
ujd xfr fu:iua &
vdZ u fnL;rs udZ ] vdZL; vuUr lqHkko AA

vdZ mRi™k vdZ1] daB Bgdkj vdZ 2]
fgrdkj vdZ 3] xfgj vdZ 4] xqfir xqfgt vdZ 5 AA

vdZL; fo‘ks“k & mRiUu vdZ ] mRiUu mRiUu uks mRUu ] nlZ mRiUu]
U;ku foU;ku mRiUu] nlZ mRiUu lw“;e lqHkko ] lw“;e Økafr] lq“;su
jeu] lq“;su f“kid ] nq“;su foy;a xr% AA

mRiUu U;ku feyu jat jeu] Hk; fouL; uan luUn :o A
mRiUu U;ku v“;j] lqj ] foatu] in] vFkZ frvFkZ leFkZ A le; vFkZ lgdkj
lnFkZ A vodkl vUeksn A fnfLV] vfnfLV] fnfLV A bfLV] vbfLV] bfLVA
bfLV mRiUu bLV nlZ A mRiUu nlZ AbLV bLV mRiUu A bLV lCn
mRiUu AbLV lCn vlCn mRiUu A vlCn xqfir lCn mRiUu A xqfir
lCn fgrdkj bLV A fgrdkj fgrdkj mRiUu fgrdkj A y“; bLV y“;
mRiUu y“; A bLV thoL; vkgku A rRdky jeu A nlZ] vnlZ] nlZ A
lCn] vlCn]lCn A o;u] vo;u] o;u] A bPN] vbPN] bPN A
y“;] vy“;] y“; A is“kq] vis“kq] is“kq A jeuq] vjeuq] jeuq A xguq]
vxguq] xguq A /kjuq] v/kjuq] /kjuq A lguq] vlguq] lguq A lkguq]
vlkguq] lkguq A vkSdkl ] vuUr vkSdkl A le;] vle;] le; A
vUeksn] ije vUeksn A f“kid] ije f“kid A eqfDr] ije eqfDr A
lkS“;] ije lkS“; AA

RkRdky mRiUu U;ku foU;ku & Hk; fouL;] Hk; ] lY; ] lad
foy;afr A fnfLV bfLV & Hk; foy;a] mRiUu Hk; foy;a ] >M+Ik Hk;
foy;a A psr] vpsr] psr A xE;] vxE;] xE; A vuUr xqfir jeu]
lokZFkZ ] loZU;] loZ fnfLV A vFkZ & vFkZL; ] lIr vFkZ A foU;ku foan
lgdkj ] lqU; izosl ] eqfDr iaFk lq;a AA

vdZL; vdZ lqHkko &
lq;a jeu ] lq;a nlZ] lq;a fnfLV] lq;a bfLV] lq;a U;ku foU;ku vdZ]
eqfDr lqHkko lq;a vdZ AA 1AA

izxVL; dey vdZ &1] dey Bdkj daB vdZ & 2]
BgdkjL; eqfDr &lwf“ke ifjuke lqdh; lqHkko] lq;a nlZ] mRiUu
nlZ] eqfDr lqHkko nlZ] eqfDr jeu nlZa ] mRi™k Jh nlZ] mRiUu eqfDr Jh
nlZ A le; lgdkj Bdkj eqfDr lqHkko nlZ] dy yafØr dEe foyh]
dEe foyh dey Bdkj eqfDr] lqdh; lwf“ke lq;a] dyu Bdkj eqfDr]
vdZ lq) lqHkko mRiUu] bLV mRiUu izeku] mÌsl ifjuS izeku A mRiUu
mÌsl ] mRiUu ifjuS] mRiUu izeku A xE;] vxE; izeku xE; vdZ] vdZ
bLV vdZ A mRIkUu vdZ izeku] vdZ vdZL; d.B vdZ AA 2AA

fgrdkj vdZ &
fgrfer ifjuS dksey vdZ lqHkko A vdZ fgrdkj vdZ ] vdZ foan
foU;ku vdZ AA

vkxUrq vdZ & vk/kZ ] Å/kZ vdZ] fgrdkj vdZ] gqardkj vdZ] jeu
vdZ] vdZ lqHkko ] fgrdkj vdZ A jat fgrdkj jat ftu jeu] vfe;
jeu A ftuukFk uUn] vkuUn] ijekuan vdZ lqHkko A lgdkj fnfLV
fgrdkj mRiUu] jeu fgrdkj vdZ ]fgrdkj eqfDr] fgrdkj flf)]
fgrdkj l)& cq)] fgrdkj vdZ dsoy lqHkko AA

fgrdkj ro & rRdky mRiUu U;ku fgrdkj A fozfr mRiUu U;ku
fgrdkj A ije rÙkq frvFkZ izeku fnfLV fgrdkj A nlZ] vnlZ] nlZ
fgrdkjA fnfLV] vfnfLV] fnfLV fgrdkj A bfLV] vbfLV] bfLV A
yfC/k] vyfC/k] yfC/k A vdZ lqHkko dsoy yfC/k ] eqfDr yfC/k A
vdZL; fgrdkj vdZ AA 3AA

vdZL; xfgj vdZ &
xE;] vxE;] xE; vdZ A bPN] vbPN] bPN vdZ A xzgu] vxzgu]
xzgu vdZ A y“;] vy“;] y“; vdZ A /kqoL; mRiUu /kqo vdZ A jgu
mRiUu jgu vdZ A lgu] vlgu] lgu mRiUu vdZ A lgu ] vlgu
mRiUu vdZ A fjfLV] vfjfLV] fjfLV mRiUu vdZ A fjfLV] vfjfLV]
fjfLV mRiUu vdZ A le; bfLV] vle; bfLV ] le; bfLV vdZ A lg bfLV]
vlg bfLV] lg bfLV mRiUu vdZ A mRiUu bfLV vdZ] mRiUu mRiUu
bfLV vdZ A in] vin] in mRiUu vdZ A vFkZ ] frvFkZ] vFkZ mRiUu vdZ A
vFkZ ] leFkZ] vFkZ mRiUu vdZ A vFkZ ] le; vFkZ vle; le; mRiUu
vdZ A lgdkj vFkZ] vlgdkj ] lgdkj mRiUu vdZ A vFkZ vkSdkl]
vuUr vkSdkl] mRIkUu vkSdkl vdZ A vFkZ ]vlnFkZ] mRiUu lnFkZ
vdZ A vFkZ ] vUeksn vFkZ A vFkZ vUeksn ] vUeksn vFkZ mRiUu vdZ A vFkZ
f“kid ] vf“kid mRiUu f“kid mRiUu vdZ A eqfDr fgrdkj ] mRiUu
eqfDr mRiUu vdZ A fgrL; mRiUu fgr vdZ fgrdkj vdZ AA 4AA

lgdkj xqfir vdZ &
xqfgt xqfir U;ku & mRiUu vdZ A xqfir foU;ku & mRiUu
vdZ A xqfir dey & mRiUu vdZ A xqfir jeu jat uUn fpnkuUn
ijekuUn & mRiUu vdZ A ftu jeu ftu jat ftuukFk jeu & mRiUu
vdZ A rhFkZadj izHkofr frvFkZ vk;ju jeu vUeksn vcycyh A bfLV
ijfeLVh pkSchl] jRu=; pkSchl] prqLVS pkSchl vUeksn A jeu vcy]
fo“k; vuUr foyh & mRiUu vdZ A lgdkj lgtksiuhr ] lgt lqdh;
lwf“ke & mRiUu vdZ A vkpju pju] U;ku pju] nlZ vofg] lEeÙk
mile] chtZ vuUr & mRiUu vdZ A foU;ku oh; i; inkFkZ oh; &
mRiUu vdZ A vaxfn vax LFkku fnIr] fnfLV & mRiUu vdZ A fnfIr vuar
fols“k fnfLV vuar fols“k & mRiUu vdZ A y“; vy“; y“; & mRiUu
vdZ A frvFkZ vFkZ mRiUu rhFkZadj lqHkko vdZ A inoh lk/kq & mRiUu
vdZ A u;ksx vkpju & mRiUu vdZ A Jh vuUr Jh lafed pju &
mRiUu vdZ A vdZL; xqfir xqfgt & mRiUu vdZ AA 5AA

vdZL; iap vdZ lqHkko & mRiUu vdZ A vdZ lqHkkosu vuUr
prqLV; ] N;ky xqu ] fl) lq) rhFkZadj mRiUu vdZ lqHkko A vdZ u
fnL;rs lqHkko] loZ lqHkko vdZ u fnL;rs udZ xr% A iape] NV~Ve ]
lIre udZ xfr] uhp brj lqHkko ujd izFke ] f}rh;] f=fr;] prqFkZ
izHkoua Hkofr AA udZ lkr ¼7½ AA

vdZ lqHkko fnfLV & bfLV lqHkko vuUr fnfLV] ,dks mÌsl eqgwrZ
le;] Hk;] lY;] lad] vklk] Lusg] ykt] yksHk] Hk; ]xkjo]
vkyl] iziap ] foHkze] tujatu ] dyjatu ]eujatu] vkoju U;ku]
nlZu eksgak/k] vUrj lqHkko lfgra ] tsu dsukfi vdZ lq) vkSdkl]
lad lY;] ,dks mÌsl u fnL;rs] loZ Hkko lfgr ,dks mÌsl lfgr
izFke uj; izosla Hkofr AA

lq) fnfLV vdZ iap Hkko lEiwuZ] eqgwrZ Hk; fofy; dNq ladk ts
tho lq) fnfLV vdZ lqHkkb ,dks mÌsl u fnL;rs] loZ lgdkj izFke
uj; eqgwrZ le; lq) fnfLV AA

lq) fnfLV Nhu lqHkkb udZ lqHkko vuUr jfgr nq“; vlguh
vdZ u fnL;rs udZ A ts tho vdZ vuUr lqHkkb lq) fnfLV ,dks mÌsl
u fnL;rs rs izFke udZ A udZ vfLrfr vk;q xyu rqPNq jgS] HkqDrL;
fnfLV vk;q fNfu euq“; xfr A vdZ lqHkko xzgua vuUr fols“k ukuk
izdkj U;ku fols“k lq) l˜ko fu:iua AA

vdZ lqHkko &
nlZ] vnlZ] nlZ & mRiUu vdZ A nlZ loZ ifjuke & mRiUu vdZ A
nlZ dey lqHkko & mRiUu vdZ A nlZ dey dUn vxz & mRiUu vdZ A
nlZ fxjk dUn vxz ifjuke & mRiUu vdZ A Hk; foUkL; ifjuke
lqHkko & mRiUu vdZ A nlZ vaxfn vax loZU; ifjuke lqHkko & mRiUu
vdZ A nlZ dey dyu U;ku foU;ku ifjuke & mRiUu vdZ A u ;ksx
nlZ & mRiUu vdZ A bfLV ijfefLV & mRiUu vdZ A vof/k yS & mRiUu
vdZ A vU;ku vUeksn mRiUu f“kid vdZ A vU;ku fojks/k fnfLV
foy;afr & mRiUu vdZ A U;kusu U;ku vUeksn jeu & dEe foy;a
xr% AA mRiUu feyh ] mRiUu dEe foyh & mRiUu vdZ A lqHkko mRiUu ]
nlZ fgrdkj] lgdkj fnfLV & mRiUu vdZ A eu itZ; lqHkko mDr
nlZ & mRiUu vdZ A yfC/k & dsoy U;ku foey vdZ & U;ku vuar
nlZ] vuUr yfC/k & mRiUu vdZ A nku ] ykHk] yfC/k vuUr & mRiUu
vdZ A Hkksx] miHkksx YkfC/k eqfDr & mRiUu vdZ A ohtZ foU;ku]
lafeDr lqHkko] le; lgdkj ] le; ck/kk jfgr lgdkj & mRiUu
vdZ A jkx tujatu foyh & mRiUu vdZ A dyjatu nksl foyh & mRiUu
vdZ A eujatu xkjo foyh & mRiUu vdZ A nlZu eksgk/ka foyh & mRiUu
vdZ A U;ku vkouZ foyh & mRiUu vdZ A nlZu vkouZ foyh & mRiUUk
vdZ A eksgu vkouZ foyh & mRiUu vdZ A U;ku vUrj foyh & mRiUu
vdZ A vklk] Lusg] ykt ] yksHk] Hk;] xkjo] vkyl ]iziap ]foHkze
foy;a xr% &mRiUu vdZ A feF;k d“kk; ey nksl foyh & mRiUu
vdZ A Hk;] lY;] lad foy;afr & mRiUu vdZ A nlZ vuUr lnlZ
lqHkko & mRiUu vdZ A vuUr lqHkko nlZ fuzr vUeksn U;ku& mRiUu
vdZ A vuUr nlZ fols“k fuzr vUeksn U;ku &mRiUu vdZ A y“; vy“;
y“; vUeskn U;ku& mRiUu vdZ A tkor~ vuUr ifjuke fuzr /kqo U;ku
vUeksn] rfn vuUr U;ku vUeksn pju lqHkko vdZ A nlZu] U;ku]
pju Hksn mRiUu vdZ A lafed~ nlZu] yks;] voyks; lafesd mRiUu
vdZ A yksdkyksd fuzr /kqo U;ku lafed~ mRiUu vdZ A yksd fuzr vkpju
pju U;ku vUeksn mRiUu vdZ A ra lafed~ pju yksd voyksd lafed
pju vuUr nlZ vdZ AA

vuUrkuUr nlZ fuzrafr vUkUr U;ku & mRiUu vdZ A vuUr fuzr
lqHkko vkpju pju U;ku vUeksn vcycyh fo“k; xyh] uar pju
chtZ foU;ku latqDr & mRiUu vdZ A Jh uUrkuUr mRiUu ] Jh fgrdkj]
Jh lgdkj] Jh eqfDr] Jh lenlZ] Jh lafed nlZ & mRiUu vdZ A Jh
le fuzr /kqo jeu U;ku ftuukFk vUeksn U;ku & mRiUu vdZ A Jh
laeÙk pju pfj;a xqfir U;ku vUeksn vcy pju Jh lafed pju uarkuar
prqLV; lfgr & mRiUu vdZ A foey dsoy U;ku foey lqHkko vdZ A
Jh eqfDr ] Jh vUeksn U;ku] Jh lqHkko eqfDr ] Jh vFkZ frvFkZ] Jh
vUeksn U;ku rhFkZadj Hkofr A frvFkZ vk;ju rhFkZadj eqfDr izosl fl)
rhFkZadj vdZ lqHkkosu U;ku foU;ku lq) vdZ ] lq;a f“kid Hkko uks
mRiUu uarkuar vuUr prqLVS lfgr vdZ] fgrdkj u fnL;rs l udZ
xr% A vuarkuar nq“; nk:u vlguh lalkfjuks lqHkko A uj ukjdkfn
nq“; larr vuUr fols“k ujd nqfr; AA

ts tho lq) fnfLVuks mRiUu vdZL; loZ fols“k vuarkuar fgrdkj
mRiUu U;ku] lq) U;ku] le; U;ku] ifjuS U;ku] mRiUu U;ku]
fgrdkj U;ku] lgdkj U;ku foU;ku] U;ku in U;ku ] vFkZ U;ku]
frvFkZ U;ku] leFkZ U;ku] le; vFkZ U;ku] lgdkj U;ku ] vkSdkl
U;ku] vUeskn U;ku] dEe f“kid U;ku] eqfDr lqHkko vdZ fols“k
fnLVrs A loZ loZs fgrdkj vdZ AA

fnLVrs A loZ loZs fgrdkj vdZ AA
ÇdN fols“k ÇdN llad ld l=g bR;kfn &
vklk] Lusg] ykt ] yksHk] Hk;] xkjo ] vkyl ] iziap ] foHkze]
tujatu jkx] dyjatu nks“k] eujatu xkjo] nlZu eksgka/k] U;kukouZ
nlZukouZ] eksg vkouZ ] vUrj lgdkj fdaNq lqHkkb ] vdZ lqHkko eqgwrZ
nksbZ vdZ lqHkko foLejars l HkO; udZ xr% nqfr; udZ irua Hkofr AA

tkor~ udZ nwts] rkor~ vdZ lqHkko lfgr fnfLV nq“; vlguh
lfgra] vfLrfr vk;q foyh;rs ] rqPN vk;q izorZrs vkÅ xfr p; euq“;
xfr AA

vof/k YkS mRiUu vdZ lqHkko lgdkj & loZ fgrdkj U;ku
vUeksn] lq;a mRiUu A vU;ku vUeksn f“kid vU;ku] fojks/k fnfLV]
U;ku vUeksn vcycyh fo“k; xyh A vUeksn U;ku vcycyh U;ku]
vUeksn U;ku] le; U;ku] vkSxkg U;ku] ck/kk jfgr voxkgu ]
vxq:y?kq lqdh; lqHkko le; lgdkj A rkju rju fgrfer ifjur
dksey fols“k vdZ lqHkko A mDr vUeksn vuarkuar & ld lY;
fooftZr ] jkx foDr ] nks“k foyh ] xkjo f“kid A nlZ] vnlZ] nlZ &
ek;k] feF;k ] funku lY; jfgr d“kk; ey foyh A d“kk; ftu
d“kk; ] jkx ftu jat ] jat jeu vkuan lfgr fo“k; foyh A nlZ vuar
nlZ] U;ku vuar ]fuzr pju] vuar pju pkfj= ] Jh le; nlZ] aJh le;
fg;;kj] fuzr Jh lafed~ pju] pkfj= fgrdkj A vLFkku tLl
dekZfn lfgr ] rL; LFkku U;ku vUeksn dEe foy;afr A fgrdkj U;ku]
vUeksn U;ku] fnfLV U;ku] bfLV U;ku] jfLV U;ku] fjfLV U;ku] le
bfLV U;ku] lfLV U;ku] mRiUu fnfLV U;ku] lgdkj fnfLV U;ku]
vkSdkl fnfLV U;ku] vuar bfLV U;ku] vUeksn bfLV U;ku] dEe foyh
ra eqfDr AA

bfLV U;ku & lCn lj U;ku] vlCn lj U;ku] xqfir lj U;ku
izxV lj A dey fgrdkj] LFkku fgrdkj ] vFkZ fgrdkj ] ifjuke
fgrdkj] mÌsl mRiUu fgrdkj ] ifjuS mRiUu fgrdkj ] izeku mRiUu
fgrdkj] mRIkUu mRiUu fgrdkj] mRiUu fgrdkj fgrdkj] mRiUu
lgdkj fgrdkj] mRiUu foU;ku fgrdkj] mRiUu Ik; fgrdkj] mRiUu
ftu fgrdkj] mRiUu ije ftu fgrdkj] fgrdkj dksMkdksMh ] fgrdkj
lqU; lqU; izosl ] dksMkdksMh lgdkj fgr dksfM vUeksn U;ku AA

ld] lY; ] Hk; foyh ] mRiUu dsoy lqHkko A eu itZ; fnfLV
dsoy vUeksn U;ku A frvFkZ vk;ju rhFkZadj Hkofr] frvFkZ fgrdkj
vk;ju rhFkZadj] lq;a dfyr lqDy ys‘;k rhFkZadj Hkofr A vdZL;
vuar fols“k fnLVrs U;ku foU;ku ] vdZ lqHkko ] fdaNq ]ld] lY;]
lad] jkx ]nks“k] ca/kku] lgdkj U;ku mRiUu vdZ lqHkko] fdaNq fols“k
eqgwrZ rhfu %3% vUrja U;ku mRiUu vdZ u fnL;rs] foLejua Hkofr
rfn f=fr; uj; irua Hkofr AA

tfn f=fr; udZ rfn vdZ lqHkko lfgr nq“; mRiUu lfgr
vuarkuar lfgr vdZL; U;ku lgdkj vfLrfr vkÅ ca/kku f“kid
rqPN mRiUu HkqDr vdZ lqHkkosu p; &euq“; xfr mRiUu AA

vdZ jeu &
U;ku lgdkj vdZ A U;ku dey vdZ A U;ku mDr vdZ A U;ku
ifjuS vdZ A U;ku izeku vdZ A U;ku dey izeku vdZ A U;ku o;u
vdZ A U;ku nlZ vdZ A U;ku lqHkko vdZ A U;ku jat vdZ A U;ku jeu
vdZ A U;ku vkuUn vdZ A U;ku vUeksn vdZ A U;ku fgrdkj vdZ A
U;ku lgdkj vdZ A U;ku fiz;ks vdZ A U;ku fnfLV vdZ A U;ku dey
vdZ A U;ku dyu vdZ A U;ku feyu vdZ A U;ku bfLV vdZ A U;ku
jfLV vdZA U;ku fjfLV vdZ A U;ku leb bfLV vdZ A U;ku lg bfLV
vdZ A U;ku mRIkUu bfLV vdZ A U;ku lgdkj vdZ A U;ku vkSdkl
vdZ A U;ku vuUr vdZ A U;ku vUeksn vdZ A f“kid vdZ A vdZ U;ku
yafØr vdZ A U;ku foU;ku U;ku vdZ A U;ku ebZ vdZ A U;ku vdZ A
vdZ vuar izdkj A vdZ lq;a jeu vdZ A vdZ lq;a feyu vdZ A vdZ
vUeksn eqfDr vdZ A vkpju U;ku varj jfgr vdZ A lgdkj fgrL;
vdZ A lY; jfgr vdZ A Hk; jfgr vdZ A ey jfgr vdZ A d“kk; jfgr
vdZ A feF;kr jfgr vdZ A fo“k; jfgr vdZ A foyheku fo“k; vdZ A
vU;ku foyh vdZ A U;ku vUeksn rhFkZadj A frvFkZ vk;ju rhFkZadj A
lgdkj vdZ rhFkZadj A f=yksdukFk rhFkZadj vUeksn U;ku AA

vdZL; vdZ lqHkko &
vLFkku vLFkku U;ku foU;ku foan vdZ A f“kid vdZ A lq;a vLda/k
vdZ A /kqo jeu vdZ A dqU;ku foyh vdZ A vLFkku fgrdkj vdZ A in
mRiUu vdZ A mRiUu mRiUu vdZ psr mRiUu vdZ A vLFkku vk;ju
vdZ AbPN xE; vxE; xqfir jeu vdZ A in bZtZ tkrk mRiUu frvFkZ
vdZ A e/;e in “kV~ jeu vdZ A mRiUu mRiUu U;ku foU;ku vdZ A
vdZL; bLV nlZ vdZ A tfn lqHkko bLV vdZ rfn mRiUu vdZ lqHkko
bLV A rfn f“kid vdZ A tku foU;ku vdZ A vdZ lqHkko Hk; foy; A
fo“k; foy; vdZ A vdZL; eqfDr vdZ A tfn vdZ lqHkko u fnLVrs
rfn udZL; oh; irra Hkofr AA

tfn vdZ lqHkko lEiwuZ u fnLVafr rfn udZ ] vUrj jfgr nq“; vuUr
lfgr lalkfjuks tho] tfn vdZ vdZ lqHkkosu vuUr fols“k izfriwuZ
fnLV;fUr AA

tfn dkSu ,d lqHkko lafeDrh tho lad ] lY; ]Hk; ]d“kk;]
jkx] nksl] xkjo ]nlZu eksgka/k fols“ka itkZo vdZ eqgwrZ pkS % 4%
u fnLVfr ] foLejua Hkofr rfn udZ pkSFks irua djksfr AA
vdZ lqHkko fnfLV lEiwuZ yS mRiUu udZ vfLrfr Nhu vkÅ ] rqPN
vkÅ HkqDr ] ekufld fnfLV lqHkko ] nq“; lfgr p; mRiUu euq“; xfr
Hkorq AA

vdZ lqHkko mRiUu mRiUu vdZ A fgrdkj mRiUu mRiUu fgrdkj
vdZ Adey Bdkj vdZ A f“kid bLV vdZ A f“kid mRiUu vdZ A tku
bLV vdZ A tku mRiUu vdZ A in ije rÙkq ije mRiUu A ije rÙkq
fols“k mRiUu A vof/k U;ku lq;a jeu A eqfDr lqHkko A lalkj ljfu A
U;ku foU;ku lj;afr ljfu AA

eqfDr lqHkko U;kuL; vUrja foeqDr foy;afr A eqDr LoHkko Hk;]
lY;] lad ]jkx] nks“k] xkjo] nlZ eksgkU/k ]vkoju] ?kkfr dEe ey]
d“kk; ]feF;k foyh;rs AA

lq) cq) foey dsoya U;ku fols“k U;ku lqHkko ]U;ku vUeksn]
ca/ku eqfDr] U;ku vUeksn vcycyh fo“k; foy;afr AA

U;kusu U;ku vUeksn eqfDr xra AA

eqfDr lqHkko eqfDr fl)a Hkofr AA

rFkkfg vdZ u fnL;rs udZ A tho vuUrkuUr lalk: Hkzeua
djksfr A vuUr nq“;% A tfn vdZ lqHkko Hkzer % Hkzer vdZ lqHkko
mRiUu rfn euq“; Hkorq A euq“; eu f“kir &vdZ lqHkko & U;ku foU;ku
dkykarj foyh A

vdZ lqHkko xzgua eqfDr xkfeuks Hkorq AA

udZL; lqHkko Hksn xfr & 1AA
AA bfr izFkeks•/;k;% lekIre~ AA

f}rh; v/;k;
Fkkoj lqHkko fols“k fu:iua &
vLFkku ifjuke] vuUr U;ku ebZ A U;ku lqHkko A U;ku jeu A
U;ku uan A U;ku jat A U;ku yfC/k nlZ A U;ku nlZ A foU;ku
nlZ AlqHkko nlZ AmRiUu nlZ A fgrdkj nlZ Algdkj nlZ A f“kid
nlZ A bLV nlZ A mRiUu bLV nlZ A tku nlZ A in ije rÙkq nlZ A y“;
nlZ A vy“; nlZ A xqfir nlZ A p“; ]vp“; ]vof/k ]dsoy nlZ A
yfC/k nlZ A lq;a yfC/k fuzrafr U;ku dey lqHkko AA

dey jeu A dey mDr A dey ifjuS A dey izeku A dey
vFkZ A dey frvFkZ A dey leFkZ A dey le; vFkZ A dey lgdkj
vFkZ A dey vkSdkl vFkZ A dey vUeksn vFkZ A dey f“kid vFkZ A
dey eqfDr vFkZ A dey jeu A dey yafØr A dey foU;ku A dey
ebZ dey A U;ku dey A ukuk izdkj dey A vuUr dey ifjuke
dan vxz ] fxjk dan vxz ifjuke A Hk; foy; ifjuke A vLFkku vaxfn
vax A vLFkku vLFkku U;ku foU;ku] mRiUu dey A daB efr dey A
fgrdkj Jqfr dey A xqfir vofg dey A tku euitZ; dey A i;
dsoy ifjuke A eey vuUr frvFkZ vk;ju rhFkZadj A frvFkZ vkouZ
Fkkoj A vLFkku vFkZ yksd voyksd vuUr ifjuke A U;ku foU;ku
vuUrkuUr dsoy lqHkko A vuUr prqLVS ljhj vLFkku ifjuke A fnfIr
vuUr A ta fnfIr ra fnfIr A ta vuUr fnfIr ra vuUr fnfLV A rL; vkoju
Fkkoj iap Hksn mRiUu AA
AA bfr Fkkoj lqHkko fols“k fu:iua AA

vFk vidk; fu:iua &
vi lqHkko mRiUu yfC/k A xE; vxE; ifjuke A vuUr U;ku nlZ
foU;ku f“kid lwf“ke jeu A U;ku lq;a lqj ifjuke mRiUu A U;ku jeu
lqHkko dey Bdkj jeu ifjuke A Bgdkj eqfDr ifjuke A jsg jeuq
bLV ifjuke A jsg jeuq mRiUu ifjuke A vuUr jsg jeuq U;ku ifjuke A
fuzr fuoarj jeu ifjuke A rRdky jeu ifjuke A bLV mLV bfLV
ifjuke A mRiUu mLV ifjuke A bLV nlZ lqj jeu ifjuke A mRiUu nlZ
ifjuke A bLV y“; ifjuke A mRiUu y“; ifjuke A nlZ y“; U;ku
ifjuke A tho mRiUu vkgku ifjuke A ftu vdZ jeu mRiUu jeu
ifjuke A vuUr jeu dey dUn ifjuke A dey vxz ifjuke A fxjk
dUn ifjuke A fxjk vxz ifjuke A ewy bPNk ifjuke A xqfir bPNk
ifjuke A tkrk mRiUu /kqo Å/kZ ifjuke A xE; vxE; yafØr bLV
ifjuke A xE; vxE; yafØr mRiUu ifjuke A jeu U;ku lgdkj flf)
jeu ifjuke A lq;a Lda/k jeu ifjuke A nqjLda/k foyh lq;a Lda/k
ifjuke A U;ku Fkqfr bLV mRiUu ifjuke A U;ku Fkqfr mRiUu bLV
ifjuke A jeu oja lzsLV lgdkj mRiUu ifjuke A fnfLV bfLV %14% AA

ifjuke fnfLV mRiUu bLV %14% ifjuke A >M+Ik bLV mRiUu
U;ku ifjuke A Hk; foy; bLV mRiUu >M+Ik bLV U;ku ifjuke A Hk;
foy; ] Hk; bLV foy;] Hk; mRiUu foy; ifjuke A jeu U;ku lq;a
jeu vdZ ifjuke A jeu loZU;] loZ fnfl ] loZ vFkZ ] uar fols“k ] vFkZ
frvFkZ] leFkZ ]v“;j ]lqj] foatu] in] lCn ]vFkZ] lnFkZ] lgdkj
vFkZ] vkSdkl ]vUeksn f“kid ] eqfDr lkS“; vuar loZ vFkZ ifjuke A
jeu bLV mRiUu foan fOkU;ku vLewg ifjuke A lwU; lqHkko jeu A
lw“;e lfj bLV jeu A lfj mRiUu jeu A eS ewfrZ xE; vxE; eqfDr
jeuA loZU; lq jeu A ewy mRiUu dey VadksRdhuZ jeu A dey U;ku
ije rÙkq Vadksr~ bZtZ jeu A bLV dey U;ku ije rÙkq Vadksr~ bZtZ jeu A
lqj LoouZ mRiUu jeu A eS ewjfr Jh lkLor dey jeu A foU;ku U;ku
fuzr bZtZ lqHkko jeu A dsoy lgdkj jeu A bLV mRiUu mRIkUu moadkj
jeu A foan foU;ku u;] mRiUu U;ku u;] ftu lqHkko eb ewfrZ mRiUu
U;ku] mRiUu U;ku ifjuke A vuUr Jh lgdkj Jh U;ku Jh eqfDr
lqHkko A eqfDr Jh /kqr jeu U;ku vUrj jfgr /kqo le;a u vUrj fl;
lgdkjuks /kqo fl)a AvIi ijeIi fgrdkj f“kid tku bLV mRiUu
bLV eqfDr jeu A U;ku vk;ju rhFkZadj eqfDr fl) vIi lgdkj U;ku
jeu AA

tfn dsu fols“k i“; tujatu] dyjatu] eujatu] nlZu eksgkU/k]
vkouZ U;ku ]Hk; ]lY; ]lad ]d“kk; ey] feF;k lgdkj U;ku jeu
vkouZ ] vUrjkb jfgr ]jeu vLFkku U;ku ijfeLVh ] prqLVS ] j;u=;]
vUeksn lgdkjsu fols“k vkouZ ] vUrj le; eqgwrZ vkouZ ] vUrj lqHkkb
vUrj fgrdkj vkoUkZ ] lgdkj vkouZ] fgrdkj vkouZ ] tkuq vkouZ]
jeu U;ku vkouZ ] rfn vIi dk; tho mRiUu i;ksx prqLVS ghu rfn
lqHkko vUreqZgwrZ ckjg lglz pkSchl ¼12024½ ckj Hkzeua djksfr A
vuUr dky dyu fols“k u fnL;rs A Hkzer &Hkzer tfn dfn ifjuke
jeu U;ku vLFkku mRiUu gksbZ ] rfn dky rfn eqgqrZ rfn le; vIi
lqHkko U;ku jeu mRiUu gksbZ] rfn vidk; eqgwrZ f“kifud yS tL;
ifjuke vk;ju vLFkku tfn dky vk;ju mRiUu jeu Hkofr A rfn
U;ku jeu fols“k dEe f“kifr eqfDr tfUr AA
AA bfr vidk; fu:iua AA

vFk rst dk; fu:iua &
,dsanh fu:iua & Fkkoj xfr & vLFkku U;ku vkouZ Fkkoj A
rstdk; fu:iua &xfr f=tap A vLFkku U;ku vkouZ Fkkoj A vk;ju
vk;ju lq) eqfDr xkfeuks A dL; vk;ju mRiUu \\\\mRiUu vk;ju
mRiUu foan A mRiUu foU;ku A mRiUu in A mRiUu vFkZ A mRiUu
vkSdkl A mRiUu vUeksn A mRiUu f“kid A mRiUu eqfDr jeu A mRiUu
U;ku jeu A vkuan uan mRiUu A fnfLV bfLV mRiUu A lwf“ke lq;a f“kiu
lqHkko mRiUu A Jh jeu vk;ju Jh eqfDr lqHkko A tfn fols“k mRiUu
losZfi vIi lgdkj mRiUu mRiUu fgrdkj A vk;ju fgrdkj mRiUu
fgrdkj vLFkku bLV Hk; fouL; A fgrdkj mRiUu Hk; fouL; A
fgrdkj vp“; Hk; bLV fouL; A vp“; :o mRiUu Hk; bLV
fouL; Alq;a U;ku jeu vk;ju jeu dk; jeu AA

Øk¡fr & bLV U;ku foU;ku Jh vk;ju Øakfr A mRiUu bLV iwoZ
Lgdkj iqfjl Økafr A jeu vk;ju Qkl vLQfVd A Qkl vLQfVd
vU;ku foyh A U;ku vUeksn Lo:I lqHkko U;ku fiz;ks A U;ku bLV A
U;ku dey A U;ku jeu A Jh vuUr U;ku QfVd lqHkko jeu A vk;ju
mRiUu vLQfVd fl; lqHkko A Qkl Lo:ia lw“;e voxkgu A fgrfer
ifjuS dksey Økafr fl) l:o A Jh U;ku eqfDr Jh fl) lqHkko A
Qkl vk;ju :o v:o :ih foy; A v:o :o&:o fofoDr A
vuUr :fp fiz;ks A U;ku :bZ fiz;ks A U;ku foU;ku jeu A vk;ju U;ku
lq) lqdh; lqHkko A fnfLV vk;ju mRiUu vkSdkl vUeksn f“kid v:os
rfn eqfDr lkS“; %4% AA vUeksn U;ku fgrdkj vk;ju A lCnL;
fols“k ¼4½ lCnL; ftu lCn vlCn U;ku A vlCn xqfir lCn U;ku
mRiUu A lCn U;ku l:o U;ku foU;ku vk;ju A yfC/k ]vyfC/k]
yfC/k A lq;a yfC/k A fols“k U;ku foU;ku Jh eqfDr Jh lqHkko A iqfjl
fl) lqHkko vOokokg vkSxkg fgrdkj jeu vk;ju lq) cq) lqHkko A
eu fols“k& ¼4½ bLV eu A U;ku eu A mRiUu eu A U;ku jat jeu]
U;ku jeu eu A U;ku foU;ku jeuL; A Jh U;ku lqHkko eqfDr Jh
Lgdkj fl) vdZ mRiUu A fgrdkj foan foU;ku mRiUu A fgrdkj
vkxUrq U;ku A fgrdkj fgr U;ku A mRiUu fgr gqardkj U;ku A mRiUu
fgrdkj jat A ftu jat jeu A ftuukFk jeu A vp“; nlZ nlZ U;ku
ifjuke A vuUr vy“; lqjL; lj mRiUu A U;ku jeu fols“k A f“kid
fols“k A tku in foU;ku U;ku jeu A xzkg vuUr ck/kk jfgr vk;ju
rhFkZadj lqHkko AA

tfn rsfUnz; lqHkko dsu fols“k & eujatu xkjo lqHkko A tujatu
lqHkko A rfn lqHkko eku jeu lqHkko A dyjatu lqHkko A d“kk; ey
lqHkko A itkZo fnfLV lqHkko A itkZo bfLV lqHkko A nlZ vnlZ vU/k
lw“;e lqHkko u fnLVfUr A feF;kr lqHkko izd`fr jkx izd`fr nks“k rsfUnz;
mRiUu A rsfUnz; lqHkko A rsfUnz; feyu A rsfUnz; jeu A rsfUnz; jat A
rsfUnz; vkuUn A rsfUnz; okl A rsfUnz; mDr A rsfUnz; o;u A rsfUnz;
fnfLV A rsfUnz; bfLVA rsfUnz; xE; A rsfUnz; vxE; A rsfUnz; lqHkko A
rsfUnz; vkgkj A rsfUnz; fBfn A rsfUnz; pyu A rsfUnz; cyu A rsfUnz;
funzk A rsfUnz; vklu A rsfUnz; lqj lCn A rsfUnz; vfnLV lqj lCn A
rsfUnz; xqfir lj A rsfUnz; mRiUu lj A rsfUnz; dey lj A rsfUnz;
vk;ju A rsfUnz; vp“; A rsfUnz; p“; A rsfUnz; xqfir A rsfUnz; eu A
rsfUnz; opu A rsfUnz; Øakfr A rsfUnz; l;uklu A rsfUnz; xzkg A rsfUnz;
fgrdkj A rsfUnz; vkSxkg A rsfUnz; ck/kk lqHkko A rsfUnz; Hk; A rsfUnz;
mRiUu Hk; A rsfUnz; fnfLV Hk; A rsfUnz; >M+Ik Hk; A rsfUnz; U;ku jeu A
rsfUnz; foU;ku jeu A rsfUnz; fiz;ks A rsfUnz; :o A rsfUnz; v“;j A rsfUnz;
lqj A rsfUnz; foatu A rsfUnz; ek=k A rsfUnz; dkuks A rsfUnz; in A rsfUnz;
vFkZ A rsfUnz; frvFkZ A rsfUnz; lgdkj A rsfUnz; le; A rsfUnz; vkSdkl A
rsfUnz; jeu A rsfUnz; yafØr A rsfUnz; ebZ A rsfUnz; ukuk izdkj A rsfUnz;
lqHkko] vLFkku vk;ju Hkorq A vuar rsfUnz; lqHkko] rsfUnz; vuUrkuqcU/k A
rsfUnz; lqHkko rstdk; tho mRifÙk ] Ik;ksx ghu] latksx prqLVS ghu] Hkzeu
vUreqgwrZ ckjg lglz pkSchl ¼12024½ ckj vUreZqgwrZ rstdk; ejbZ tUebZ AA

vUkUr dky dkyarj tkeu ejua Hkorq vuUr dky rsfUnz;
lqHkko Atfn dkyarj rsfUnz; fojp] dksey lgdkj ] U;ku voxkg]
nlZu] U;ku] vnlZ ] vp“;] U;ku xqfir jeu] U;ku vuUrkuUr] ey
foyh] fo“k; foyh] fouUn foyh] rsfUnz; mRiUu foyh] rsfUnz; HkqDr
foyh] rsfUnz; vUeksn foyh] U;ku jeu mRiUu vUeksn foyh fo“k;
foy;a xrk ] rfn eqDr lqHkko jeu U;ku eqfDr xkfeuks Hkorq A
AA bfr rstdk; fu:iua AA

vFk okrdk; lqHkko fu:iua &
mRiUu mRiUu bLV AmRiUu mRiUu mLV bLV A nlZ nlZ bLV A mRiUu
nlZ nlZ bLV A bLV mRiUu bLV bLV jeu A mRiUu bLV e; ewfrZ A bLV
jat mRiUu jat bLVA y“; mRiUu y“; bLV A ps; mRiUu ps; bLV A os;
mRiUu os; bLV A bPN mRiUu bPN bLV A fiÅ mRiUu fiÅ bLV A bLV
jgfu mRiUu jgfu bLV A xzgfu mRiUu xzgfu bLV A feyfu mRiUu feyfu
bLV A lgfu mRiUu lgfu bLV A is“kq mRiUu is“kq bLV A fgr mRiUu fgr
bLV A vkSxkg mRiUu vkSxkg bLV A vxq:y/kq mRiUu vxq:y/kq bLV A
vok/kk mRiUu vok/kk bLV A f“kid mRiUu f“kid bLV A tkuq mRiUu
tkuq bLV A xqfir mRiUu xqfir bLV A xqfgt mRiUu xqfgt bLV A in
mRiUu in bLV A foan mRiUu foan bLV A vLFkku mRiUu vLFkku bLV A
vk;ju mRiUu vk;ju bLV A yfC/k mRiUu yfC/k lq;a A f“kid mRiUu
f“kid bLV AvLda/k mRiUu vLda/k bLV A/kqo mRiUu /kqo bLV A eS jeu
mRiUu eS jeu A ekS vkSdkl jeu ekS mRiUu vkSdkl jeu A xE; vxE;
jeu] jeu xE; vxE; mRiUu jeu A dqU;ku foyh bLV A dqlqzfr foyh
mRiUu dqlzqfr foyh bLV A dqvkSf/k foyh mRiUu dqvkSf/k foyh
fgrdkj AA

vLFkku Fkqfr in mRiUu fgrdkj vLFkku Fkqfr in A bLV mRiUu
in A mRiUu mRiUu jeu A mRiUu mRiUu bLV bLV jeu A psr vkSdkl
bLV jeu A psr vkSdkl mRiUu jeu A vLFkku bLV vk;ju] vLFkku
mRiUu vk;ju A jeu jat uUn vkuUn bPN xqfir U;ku vk;ju jeu A
bLV bPN xqfir mRiUu bLV U;ku jeu A in bZtZ frvFkZ bLV jeu A in
bZtZ frvFkZ mRiUu jeu A e/; xqfir vuUr bLV jeu A e/; xqfir
vUkUr bLV mRiUu jeu A mRiUu foey bLV jeu A mRiUu lq) foey
mRiUu jeu A vkRe xqu xqfir Bdkj bLV jeu A vkRe xqu xqfir Bdkj
eqfDr mRiUu jeu A vLFkku vLFkku bLV mRiUu vk;ju eqfDr rhFkZadj
mRiUu lqHkko &rL; vLFkku vLFkku vk;ju U;ku bLV mRiUu vk;ju
djksfr A fda fols“k & tFkk vfuLV o; ro fØ;k fDyLV A vfuLV ro
nku iwtk fDyLV A vFkZ ]fo|k ] O;kdju] lka“; ] rdZ ]uS;kf;d ]
T;ksfr“k ] osnkax ] NUn] osn vfuLV A ehekalk ]U;ku vfuLV A /keZ ]
v/keZ vfuLV A iqjk.k ]fodFkk ] dyki vfuLV A dkO;k vfuLV A
mPpkVu ] eksgu] LFkaHku] fo“k; fols“k iziap] foHkze vuUr A vej]
Hkjg] fiaxy] vusd vFkZ ] lwj pUnz laØeu] vfXu iapkfXu uV]
ukV~;] lqzr vuUr A ftu; ftu in yksia A d“kk; ey] feF;k] lY; ]Hk;]
tujatu] dyjatu] eujatu] nlZu eksgkU/k ] eksg ]ek;k ]vkjfr jkSnz
vuUr A fo“k; bLV mRiUu lfgr okrdk; fols“k vLFkku mRiUu A
fgrdkj lgdkj tku in foan vuUr vkoUkZ ] U;ku vkoUkZ ]nlZu vkouZ]
eku vkouZ] varjk; vkouZ ] ta vLFkku U;ku mRiUu rs ra vLFkku vkoUkZ
U;ku A okrdk; lqHkko okrdk; tho mRiUu izosl Hkorq A okrdk;
fols“k AA

tfn dfn fols“k dkyarj Hkzeu lgdkj Hkzer Ik;ksx jfgr nq“;
vUreqZgwrZ e/; ckjg lglz pkSchl ¼12024½ ckj tkeu eju Hkofr AA
tfn dfn dkyarj vLFkku vk;ju fols“k lqHkko mRiUu yfC/k
Hkofr ] rfn dkyarj fudyS vLFkku vk;ju lqHkko xzgu xzgu xzfgra
vuUr prqLVS lqHkko nlZu ] U;ku ] pju] lafed~ nlZu] lafed~ U;ku]
lafed~ pju] vuar nlZu ]vuar U;ku] vuar ohtZ ] vuar lkS“; ] Jh
lafed~ nlZu] Jh lafed~ U;ku ] Jh lafed~ pkfj=] cy ohtZ foU;ku ]
ld ] lY;] Hk; ] xkjo] jkx] nksLk jfgr ?kkfr dEe vkouZ foyh]
mRiUu foyh ] HkqDr foyh] fouan foyh ] lqiu foyh ] vUeksn U;ku
vcycyh fo“k; xyh] tsu dsu vLFkku vk;ju lqHkko mRiUu mRiUu
lqHkko U;ku vUeksn A tsu dsukfi tho vk;ju lqHkko eqfDr xr% A
AA bfr okrdk; fu:iua AA

vFk fizFkh dk; fu:iua &
vLFkku vkouZ Fkkoj & tsu dsukfi vLFkku vk;ju ftuoj vk;ju
fols“k A vLFkku mRiUu mRiUu U;ku vUeksn fnfLV A bfLV fiz;ks
fnfLV A mRiUu fiz;ks bfLV AbfLV mRiUu fiz;ks A nlZ bLV
fiz;ks A nlZ mRiUu fiz;ks A y“; bLV fiz;ks A y“; mRiUu fiz;ks A vFkZ
bLV fiz;ks A vFkZ mRiUu fiz;ks A lq;a vdZ bLV jeu lqj jeu fiz;ks A lq;a
vdZ bLV lq;a jeu mRiUu fiz;ks A dey bLV fiz;ks A dey mRiUu bLV
fiz;ks A rRdky jS jeu fiz;ks A rRdky bLV mRiUu mRiUu fiz;ks A dey
Bdkj bLV fiz;ks A dey Bdkj mRiUu bLV fiz;ks A fiz;ks mRiUu fiz;ks A
fiz;ks Bdkj eqfDr fiz;ks A fnfLV bfLV psr fiz;ks A fnfLV bZtZ mRiUu
psr fiz;ks A U;ku lgdkj bLV dyu fiz;ks A U;ku lgdkj bLV dyu
mRiUu fiz;ks A foU;ku f“kid MaM mRiUu bLV fiz;ks A foU;ku f“kid MaM
mRiUu mRiUu fiz;ks A jfr bZtZ bLV jeu fiz;ks A jfr bZtZ bLV mRiUu jeu
fiz;ks A dka“;k dey dEe f“kid bLV fiz;ks A dka“;k dey dEe f“kid
mRiUu U;ku vUeksn fiz;ks A fulad U;ku bLV fiz;ks A fulad U;ku bLV
mRiUu fiz;ks A ld ]lY; ]lad ]Hk; foyh bLV fiz;ks A lad ]lY;]
Hk; foyh bLV mRiUu fiz;ks A fozfr ljfu foyh] fuzr ljfu fozfr]
U;ku vUeksn fiz;ks] xE; vxE; bPN bLV fiz;ks A xE; vxE; bPN
bLV mRiUu fiz;ks A ew<+ lqHkko foy;afr fiz;ks A vew<+ fnfLV bfLV
fiz;ks ] vew<+ fnfLV bfLV mRiUu U;ku vUeksn fiz;ks A U;kuh nksla vuUr
fofy;a fiz;ks A bLV U;kuh nksla mRiUu foyh bLV fiz;ks A U;kuh foey
lqHkko bLV fiz;ks AU;kuh foey lqHkko vUeksn mRiUu fiz;ks A U;ku
foU;ku vfLrfr bLV fiz;ks A U;ku foU;ku vfLrfr mRiUu U;ku vUeksn
fiz;ks A U;ku foU;ku bPN bLV fiz;ks A U;ku foU;ku bPN mRiUu
fiz;ks A ije rÙkq bLV lqHkko fiz;ks A ije rÙkq mRiUu bLV lw“;e lqHkko
vUeksn U;ku fiz;ks A fnfLV dey lCn vp“; fgrdkj xqfir xqfgt
U;ku foU;ku in foan bLV vUeksn fiz;ks A fnfLV dey lCn vp“;
fgrdkj xqfir xqfgt U;ku foU;ku in foan bLV mRiUu vuUr U;ku
vUeksn ijfeLVh prqLVS ]j;u=; jeu vuUr vUeksn jeu fo“k; xyu
vUeksn U;ku fiz;ks A tku bLV mRiUu yfC/k fiz;ks A jeu fiz;ks A jeu
lqHkko fiz;ks A jeu dey fiz;ks A jeu fnfLV fiz;ks A jeu bfLV fiz;ks AA

jeu bfLV bfLV fiz;ks A jeu fjfLV bLV fiz;ks A jeu fnfLV bfLV
fjfLV mRiUu U;ku fiz;ks A jeu le; jeu lg bfLV fiz;ks A jeu le;
jeu lg bLV mRiUu U;ku fiz;ks A jeu mRiUu lgdkj vkSdkl fnfLV
bfLV fiz;ks A jeu mRiUu lgdkj vkSdkl mRiUu U;ku fiz;ks A jeu
vuar vUeksn f“kid fnfLV bfLV fiz;ks A jeu vuar vUeksn fi“kd fnfLV
mRiUu jeu U;ku vUeksn fiz;ks A jeu eqfDr jeu ftuukFk jat ftu
uan ijeuan uar lkS“; bLV fiz;ks Ajeu eqfDr jeu ftuukFk jat ftu
uan ijeuan mRiUu mRiUu fgrdkj lgdkj xqfir xqfgt bLV otzo`“kHk
otzukjkp la?kju lqHkko prqLV; psr mRiUu rRdky mRiUu jeu
prqLV; lq;a jeu dey fnfLV lkS“; vuUr lq;a dEe foy; lq;a cq)
U;ku jeu lq;a psr Å/kZ frvFkZ feyu ifjuke U;ku vUeksn mRiUu
fiz;ks AA

mRiUu fgrdkj jeu] mRiUu lgdkj jeu] ftuukFk fiz;ks Afiz;ks
izeku fiz;ks A tku fooku fiz;ks AbPN izeku fiz;ks A i; ije Ik;
fiz;ks A eqfDr lkS“; foan foU;ku fiz;ks A vuUr prqLV; lqHkko vLFkku
fiz;ks A izhfr fiz;ks A mRiUu vUeksn vcycyh fiz;ks A fouan foyh
mRiUu uUn vkuUn fiz;ks A vLFkku vk;ju ftu ije ftu ftuukFk
eqfDr lqHkko fl)a /kqoa A rL; vLFkku U;ku vkoju U;ku fiz;ks vfiz;ks
Hkofr A dsu fols“k &jkx] nks“k] xkjo] nlZu eksga/k] U;ku vkouZ]
feF;k lY;] lad ]Hk; ]bLV mRiUu fols“k d“kk; ey] vuUr foHkze]
iziap ]ld lqHkko vLFkku fofiz;ks Hkorq A vkouZ lqHkko tfn vkouZ
vLFkku mRiUu fgrdkj lgdkj foU;ku in foan fnxar vuar vLFkku
U;ku mRiUu fo“k; ld iziap foHkze lgdkj vLFkku vkouZ vfiz;ks
Hkorq A rL; lqHkko Fkkoj fizFkh dk; laewNZu mRiUu Hkofr A Ik;ksx
mRiUu u Hkofr A rL; lqHkko Hkzeu ckjg lglz pkSchl ¼12024½ ckj
vUreqZgwrZ e/;s tkeu eju lqHkko Hkzeua djksfr AA

tfn dfn dkykarj Hkzeu fda fols“k vLFkku vk;ju lqHkko
mRiUu A vk;ju U;ku vUeksn fiz;ks A vLFkku jeu jat vUeksn vkuan
jeu vLFkku fiz;ks A mRIkUu mRiUu fgrdkj A mRiUu mRiUu lgdkj A
mRIkUu mRiUu U;ku foU;ku A mRiUu mRiUu in ije in fnxar fnfLV
bfLV A lCn vlCn xqfir xqfgt U;ku vLFkku fiz;ks A vkouZ foyh]
tujatu ]dyjatu] eujatu] nlZu eksgka/k foyh A vklk ]vLusg]
ykt] yksHk] Hk; ]xkjo ]vkyl] iziap ]foHkze foyh A feF;k ld]
lY;] Hk; ]bLV mRiUu foyh A HkqDr fouan foyh A U;ku vUeksn
vcycyh fo“k; xyh A vus; vfuLV ozr] ro ]fØ;k ]vfUkLV lqzr
vuUr foyh A vLFkku U;ku vUeksn A vLFkku vk;ju U;ku fiz;ks A
vuar ftujat ftuukFk jeu uan ra ijekuan A vLFkku vk;ju lqHkko AA

tsu dsukfi tho fudyS vuUr prqLV; lq“k ] lkrk ] cks/k ] pSrU;
vLFkku vk;ju A vuUr fols“k ftu mÙk ] ftu o;u] ftu nlZ] ftu
y“;] ftu vy“; ] ftu bPN] ftu jat ] ftu jeu] ftu lqHkko ] ftu
lw“;e lqHkko] dEe lq;a foyh A vLFkku U;ku vk;ju lqHkko tsu dsu
fuOokua ina fl)a /kqoa AA
AA bfr izFkhdk; fu:iua AA

vFk ouLifr dk; fu:iua &
vFk ouLifr mRifÙk vLFkku foU;ku lgdkj irua djksfr A
frvFkZ foU;ku vkouZ djksfr ouLifrdk; tho Hkofr AA

foU;ku U;ku lq) fu:iua & mRiUu U;ku foU;ku foan A ifjuS
izeku bLV mRiUu mRiUu U;ku foU;ku foan A mRiUu bLV mRiUu fnfLV
bfLV bLV foU;ku foan A bLV bLV;afr mRiUu mRiUu fnfLV bfLV foU;ku
foan A mRiUu mRiUu lCn vlCn lCn xqfir lCn dey foU;ku foan A
bLV mRiUu lj lkr ¼7½ A foU;ku foan lCn mRiUu fnfLV bfLV
pkSng A bLV mRiUu foU;ku foan A lq;a dey bLV mRiUu foU;ku
foan A mRiUu lq;a dey nlZ bLV nlZ mRiUu foU;ku foan A dey bLV
bLV mLV bLV mRiUu foU;ku foan A lq;a mRiUu lq;a yfC/k bLV mRiUu
foU;ku foan A lq;a fgrdkj jeu “kV~ bLV mRiUu foU;ku foan A fgrdkj
lq;a yfC/k bLV mRiUu foU;ku foan A lq;a fgrdkj dk; 2] Qkls 2]
:os 4] lCns 4] euitZ; 4] lksygh lq;a yfC/k bLV mRiUu foU;ku
foan A lq;a lq) yfC/k f“kid bLV mRiUu foU;ku foan A lq;a f“kid
vLda/k /kqo xqu dqU;ku rhfu %3% foyh AA

vLFkku fgrdkj in mRiUu psr A vLFkku vk;ju bPN xE; vxE;
in A bZtZ frvFkZ e/; jeu v:g mRiUu mRiUu vFkZ xqfir Bdkj
eqfDr A bLV mRiUu fols“k foU;ku lq;a mRiUu A xfgj xqfir xqfgt
jeu A ftuukFk dey jeu A otzukjkp la?kju jat ftu jat uan ije
foU;ku U;ku bLV mRiUu A fols“k foU;ku lq;a ln~Hkko fiz;ks A vuUr
e; vodkl jeu A Bdkj eqfDr foU;ku A da“;k dEe foyh U;ku A
fuda“;k bLV mRiUu foU;ku A dey naM fgrdkj rRdky jsg VadksRdhuZ
bLV mRiUu A foU;ku fiz;ks A jeu dey naM jeu bLV mRiUu A
fnfLV bfLV foU;ku A lq;a lqHkko U;ku pju] ohtZ vuUr ] le mole]
inoh lk/kq] vkpju ohtZ ] nlZ vofg ] U;ku vofg ] ysL;k ihr
bR;kfn % 3% AA

bLV mRiUu U;ku foU;ku A foU;ku lq;a lwf“ke lqHkko psr
mRiUu A naM dikV bLV mRiUu A lwf“ke lq;a U;ku foU;ku tkrk mRiUu
uks mRiUu U;ku Vadksr~dhuZ dey dyu A bPN U;ku mRiUu U;ku
foU;ku A lq;a lwf“ke ?ku vLewg mRiUu Vadksfr in ije in A rRdky
jeu in A bPN xqfir jeu in A i; mRiUu frvFkZ bZtZ e/; jeu in A
mRiUu mRiUu mRiUu in dey jeu A vkRe xqu xqfir mRiUu Bdkj
eqfDr bfLV A bfLV mRiUu bLV mRiUu U;ku foU;ku A lq;a lw“;e lqHkko
foU;ku foU;ku foan A lq;a in foan ije rÙkq ije lqdh; lqHkko A
lw“;e Økafr lq;a yfC/k vyfC/k yfC/k foU;ku foan A vax mRiUu A
fnfLV bfLV lqdZ f“kid A fgn; xfgj xqfgt tku in foU;ku foan A
ifjuke dfyr foU;ku A fnfLV iwoZ flj ] vxz lqdZ fnfLV] nlZ f“kiu]
U;ku fuzr dey fiz;ks A bPN fgn;] ifPNe foDr :o xqfir A ok;o
Xqfgt jeu ] mRiUu jeu A mÙkj bZtZ lgdkj xqfgt lgdkj U;ku A
bZlku mRiUu Å/kZ ueu /kqo mRiUu A v/kZ vk/kZ jeu fnfLV fnfIr A bLV
mRiUu fnfLV A mRiUu fnfIr jeu A bLV mRiUu jeu foU;ku A fl)a /kqoa
rhFkZadj jeu eqfDr A fl)a /kqoa jkse jkse fiz;ks jeu A U;ku foU;ku
eqfDr jeu fl)a /kqoa AA

rL; foU;ku dsu lqHkkosu & tujatu jkx ] dyjatu nks“k ] a
eujatu xkjo] nlZu eksgka/k ]U;ku vkoUkZ ] nlZu vkouZ] eksgu vkouZ ] vUrj
U;ku ]ld ] lY;] lad ]Hk; ]lgdkj Hk;] eu] opu] Økafr] Hk;] eu fnfLV
>M+Ik lgdkj d“kk; ey feF;k f=fr %3% ley mRiUu lgdkj feF;k nso]
feF;k nso] feF;k xq: ] feF;k /keZ ] dqnso ] dqxq:] dq/keZ ]
dqri] dqlate] dqifjuS ] feF;k izeku] feF;k mnsl] feF;k ifjuS]
feF;k izeku] feF;k late ]feF;k ri ]feF;k ifjuS fols“k foU;ku
irua djksfr A foU;ku yfC/k u Hkofr A foU;ku U;ku irua ijkUeq“k
rL; lgdkj ouLifr dk; mRiUu Hkofr A foU;ku irfr ouLifr
dk; Hkorq A Ik;ksx deya u Hkorq irua djksfr A rL; lgdkj vBkjg
lglz NÙkhl ¼18036½ ckj vUreqZgwrZ e/;s tkeu ejua Hkorq AA

Hkzera vuar dky dkyarj tsu dsukfi tho foU;ku U;ku lgdkj
mÌsl ifjuS izeku fnfLV mRiUua Hkorq A rfn fudyS & bUnzh vrsUnzh] jkx
ftu jkx] fnfLV ] fnfLV ftu fnfLV ] eku ftu eku] o;u ftu o;u] mDr
ftu mDr ]lgdkj ftu vkSdkl] ftu vUeksn ] ftu f“kid] ftu eqfDr ] ftu
lkS“; ] ftu dey] ftu jeu ] ftu U;ku] ftu yafØr] ftu foU;ku] ftu
U;ku fols“k A ftu fo“k; ] ftu feFkqu ] ftu mRiUu]
ftu fgrdkj mRiUu] ftu lgdkj mRiUu] ftu tku foU;ku] ftu
in ije rÙkq ] ftu lqHkko ] ftu lokZFkZ ] ftu v“;j] ftu lqj jeu] ftu
foatu ] ftu in ] ftu vFkZ ] ftu jeu ] ftu frvFkZ ] ftu leFkZ]
ftu le; vUeksn ] ftu lgdkj ]tku ftu] ftu vkSdkl ] vFkZ ftu]
vuar ftu] vUeksn ftu] f“kid ftu] eqfDr ftu] lq;a yfC/k ftu]
rL; lqHkko lq) lk/kZa djksfr A rL; thoL; U;ku foU;ku lgdkj
fudyS lq)a fols“k & vuar prqLV;] lq“k] lkrk] cks/k] pSrU; izku
yfC/k A fols“k & fo“k; jkx nks“k foy;afr ] vkouZ ?kkfr dEe foy;afr]
feF;k ] d“kk;] lY;] lad ] Hk; foy;afr ] mRiUu foyh] HkqDr foyh]
fouan foyh] lqiu foyh] laljfu foyh ] lal; foyh ] iqXxy foyh ]
itkZo foyh] ij lqHkko foyh] vU;ku foyh & U;ku vkpju ijfeLVh
U;ku foU;ku vUeksn vcycyh ] fo“k; xyh ] vUeksn U;ku vcycyh
vUkUr prqLVS lwf“ke izfrikn U;ku vUeksn eqfDr lq) fl)a Hkofr AA
AA bfr ouLifrdk; fu:iua AA

vFk fuR; fuxksn lqHkko fu:iua &
uhp fuxksn lqHkko ftu mDra u fnLVrs A ftu mDr lq) cq)
foU;ku foan A ftu mDr mRiUu mRiUu fgrdkj U;ku A mRiUu lgdkj
U;ku A mRiUu U;ku foU;ku in A mRiUu U;ku u fnLVafr A uhp lqHkkosu
uhp ¼fuR;½ fuxksn A ftu mDr lEeÙk le A mDr le; le fnfLV
U;ku vadqj A le fnfLV nflZ U;ku A le fnfLV ohtZ U;ku A le fnfLV
lq) lqHkko A le fnfLV U;ku vUeksn A fgrfer ifjuS dksey A voxkgu
U;ku ftu cyh fnfLV A voxkgu U;ku lq;a jeu A ftu foatu lqj
vxq:y?kq u fnLVrs A ck/kk foy; ljhj ck/kk jfgr A ,oa izHkko ftu
mDra A ftu mDra u fnLVbZ ] u lebZ ]u lgdkjbZ] u fnLVbZ] fofiz;kS
djS] fofiz;kS cksyS A ftu le;] ftu lqHkko] ftu feyu] U;ku jeu
u fnLVbZ] u jebZ] u lqHkkobZ] u lebZ] u lÌgbZ] vlguh uhp lqHkko
ftu mDr foyh djS uhp fuxksn] ftu mDr xqu ewy laosx bR;kfn
vkB &¼8½ AA U;ku ozr vfgalk bR;kfn A lwf“ke lqHkko rRdky mRiUu
Ik; vkpju pju A dqU;ku fooftZra vk;ju A lq) ifMek izfriwuZ
frvFkZ & 11 AA nku vuUr nlZ & 4 AA ik= foDr :Ik & 3AA tkrk
mRiUu yafØr xE; vxE; A vU;ku vlzqr U;kua p lqzr jeu A nlZ jeu]
U;ku jeu ] pju jeu ] =; jeu jRu=; A ftu mDr lw“;e lqHkko lw“;e
Økafr A rL; izHkko u fnL;ars ] u lgb] u leb] u lgdkjb & tujatu
jkx cU/kku Økafr dkju fØ;k A mDr ozr dju xqu NaMS A ro dju]
ifMek dju] nku dju] ikuh xkyu dju] vU;ku Fkqfr dju] j;uÙk; dju]
uhp ¼fuR;½ feF;k lqHkko ]Hk; lqHkko] lY; lqHkko] lad lqHkko ] lw“;e dju
mo,lua djksfr] ftu o;ua yksiua djksfr A uhp dju] uhp lqHkko] uhp fnfLV
dju & lgdkj] uhp cqf) ] uhp lqHkko ftu mDr yksiua A uhp fuxksn ftu
mDr & tujatu jkx] dyjatu nks“k ] eujatu xkjo] U;ku vkouZ] nflZ
vkouZ ] eksgu vkouZ ] U;ku vUrj ] ld ]lY;] lad] Hk; ] d“kk;] feF;k
dqU;ku] frfofg dEe] vUeksn fojks/k foy; A u fnfLV] u lCn ] u mRiUu]
u lgdkj] u vkSdkl] u vUeksn ] u fo“k;] u dk;k] u ek;k ] lgdkj lqHkko
u djksfr A dsu lqHkkosu & tujatu jkx] dyjatu nks“k] eujatu xkjo] nlZu
eksgka/k lqHkko & ftu mDr u fnLVrs A u mDr ] u lebZ ] u lqgkbZ] u
lgdkj ] ftu mDr in yksiua uhp lqHkko & uhp fuxksn AA

ftu mDr v“;ja & v“k; jeu] ije v“;j A ije lqj jeu A foatu
jeu A in jeu A vFkZ jeu A frvFkZ jeu A leFkZ jeu A le; jeu A
lgdkj jeu A vkSdkl jeu A vUeksn jeu A U;ku f“kid jeu A eqfDr
jeu A lw“;e lkS“; jeu A jat jeu mRiUu jat A mRiUu lq;a yfC/k jat A
lksygh jat A ta Hko f“kfi; jeu ra uan :o & 1 AA

fgrdkj jat A fgrdkj lq;a yfC/kk jat A lksygh jat dey ifjuke A
eey vuar ra vfe; jeu A jkse fiz;ks jeu A ra uan vkuan & 2 AA

lgdkj jat A lq;a yfC/k f“kid bLV mRiUu lksygh A xqfir xqfgt
ifjuke foey vuar uar jat A ra fpnkuan oSfnfIr fnfIr uar fnfIRk jeu A
ra uan] vkuan ] fpnkuan & 3 AA

foU;ku jatq tkuq A lq;a yfC/k bLV vdZ mRiUu lksygh A ifjuke
bLV mRiUu foey uarkuar jat ra jeu A ftu jeu ra uan ] vkuan ]fpnkuan]
lgtkuan & 4 AA

jat ftu jat leFkZ A vaxfn vax vuar uar in foan loZU; yksd
voyksd vuarkuar ifjuke A ftu mDr eqfDr A rL; lqHkko & eujatu
xkjo] cU/kku] eksga/k nlZ ] fnfLV &tujatu] dyjatu] fo“k; fnfLV
dju fØ;k ] mÌsl dju fØ;k ] xkjo dju fØ;k ] jkx dju fØ;k ]
nlZu eksga/k dju fØ;k] o; dju fØ;k] ro dju fØ;k] xkjo ftu mDr
yksiua A uhp lgdkj itkZo xkjo] ftu mÙkq u fnLVbZ] u lgbZ] u o;u ] u
mDrb] u lebZ] u lgdkj] uhp lqHkko feF;k Hk;Hkh; ftu mDr yksiua djksfr
ra uhp fuxksn A ftu mÙkq uar prqLV; & xkjo lgdkj yksiua djksfr A uhp
lgdkj uhp mRiUu & eu uhp] lCn uhp] o;u uhp A fØ;k lgdkj Økafr A
tkfr mRiUu uhp A dyu uhp A :fp uhp A fiz;s uhp A eku vfHkeku uhp A
U;ku uhp A dju ro uhp A cy ohtZ uhp A lgdkj uhp A in uhp A
LilZu uhp A jlu uhp A ?kzku uhp A p“;q uhp A Jks= uhp A lCn uhp A
Uhp lqHkko bUnzh bLV fo“k; uhp A Jsuh uhp A pju uhp A jkx uhp A Hk;
uhp A in xzgu uhp A tks;uh uhp A u le; eS ewfrZ uhp A lqj jeu fo“k;
uhp A foLokl fo“k; uhp A itkZo fnfLV lgdkj fo“k; fjf) uhp A uhp
lqHkko A uhp psr A uhp mRiUu itkZo xzgu vUeksn A fo“k; iziap itkZo
foHkze lgdkj jeu A ls“k vls“k mRiUu mik; uhp A uhp lCn A uhp
vkyki A lqHkkosu vuar uhp lqHkko uhp fuxksn Hkzeua djksfr A brj
lqHkkosu ftu mÙkq yksiua bru fuxksn uhp brj lqHkko ftu mÙkq yksiua
uhp brj xfr vukfn dky Hkzeua djksfr A uhp yfC/k & yksHk uhp A
Øks/k vuar uhp A eku vuar uhp A ek;k itkZo vuar fols“k A
rkxk feyS uhp A fols“k vuar itkZo feys rkxk itkZo feyu vuar
itkZo] u feyS fo“k; feyu f= fo“k; itkZo j“;ukFkZa djksfr A fo“k; jeu
lqHkko uhp feyu feF;k itkZo A rkxk eqDr itkZo A vrkxk itkZo xzgu A
uhp jeu le; rkxk itkZo A le; vrkxk A u le; le; A feF;k jeu
izd`fr A feF;k izd`fr jkx eqDr vizd`fr itkZo A rkxk veqDr xzgu le;
izd`fr A feF;k jeu ,dkar rkxk lqHkko jeu vusdkUr itkZo A rkxk u eqDr
xzgua djksfr A ,dkUr feF;k jeu A fofiz; feF;kr fiz;s A rkxkk feyu vuUr
itkZo rkxk fofiz;ks Hkorq A fofiz; feF;k jeu uhp cqf) A uhp itkZo jeu
A uhp fuxksn irua Hkorq AA

ftu mDr U;ku jeu A izFke U;ku in Js“B A inFkZ U;ku foU;ku
lgdkj feyu A feyu vkgkj A U;ku lgdkj vkgkj A ck/kk jfgr vck/k
vHk; nku vkgkj A bPNafr U;ku jeu ck/kk foeqDr Hks“kt A Hks“kt ck/kk
itkZo vuUr feyu A lalkj] ljhj ] Hkksx] miHkksx] eu] opu] Økafr] fØr]
dkfjr] vuqer A ck/kk minsl ifjuS izeku A ck/kk bfUnz; fo“k; A fnfLV]
vfnfLV] jfLV] fjfLV] le; bfLV] lg bLV mRiUu bfLV bR;kfn eqfDr
bLV lj lCn vlCn xqfir A lj dey mRiUu /ku /kkU; lqouZ efu
j;u jeu AA

ck/kk jfgr vck/kk ck/k eqDr feyu Hks“kt &3 AA vHk; fiz;ks
U;ku A U;ku jeu rkxk eqfDr l:ih A lq;a :ih l:ih lqHkko A
Lo:Ik Hk; foUkL; Hk; lY; lad foy;arq A vHk; :osu lad lY;
jfgr A fu:g rkxk Lo:ih A rkxk eqDr A tfn nk= y“; rfn ik=
r xk eqfDr lqHkko izkIra Hkofr A rfn fols“k & ftu mDr uhp lqHkko
brj lqHkko ftu mDr yksiua AA

uUn rkxk itkZo eqDr jeu rkxk A eqDr U;ku vkgkj Hks“kt
vuar fols“k rkxk xzgu eqDra u Hkorq A uhp lqHkko uhp fols“k jeu ftu
mDr yksiua djksfr A uhp itkZo jeu fo“k; jeu lgdkj A ftu mDr ]
ftu o;u ] ftu nlZ] ftu y“;] ftu vy“; y“; ] ftu lqHkko lw“;e A
uhp lqHkko Hk;Hkhr uhp brj rsfUnz; lgdkj xkjo lqHkko uhp lgdkj
ftu mDr yksiua djksfr] rfn uhp fuxksn ] brj fuxksn irua djksfr ]
vuar lalkfjuks thok AA

tsu dsukfi rkxk feyu fo“k; Lo:I ] fo“k; opu] fo“k; Økafr]
fo“k; lqHkko jeu rkxk feys vkSj itkZo lSuh vlSuh lgu vuUr itkZo
:o xzgu lqHkko fuf/k jat j;u] efu] lqouZ] eqDrk] efu fols“k A itkZo
fnfLV u feyS ] vUeksn vkuUn U;ku vUeksn ] ,d le; itkZo fnfLV &
foUkUn Hkofr A uhp lqHkko ftu o;u yksiua djksfr A uhp itkZo lqHkkosu
U;ku vUeksn fouUn le; ek=su uhp brj lgdkj] uhp brj itkZo yfC/ka
Hkorq A ifjHkzeua uhp brj fuxksn rR{k.k Hkorq AA
AA bfr fuR;] brj fuxksn lqHkko fu:iua AA
¼ bfr LFkkoj dk;] iap LFkkoj rFkk uhp & brj fuxksn lqHkko fu:iu
Djus okyk f}rh; v/;k; lekIre~ ½

r`rh; v/;k;
fody=; lqHkko fols“k fu:iua &
tfn lqHkkosu ftu mDr A ftu o;u A ftu nlZ A ftu lgdkj A
ftu le; A ftu ifjuS A ftu izeku Aftu v“;j A ftu lqj A lq;a
jeu A ftu foU;ku A ftu in A ftu vFkZ A ftu frvFkZ A ftu le; vFkZ
A ftu le; lgdj vFkZ A ftu feyu A ftu dey A ftu jeu A ftu jat
ftu uUn A ftu vkUkUn A ftu ps;kuUn A ftu lgtkuUn A ftu
ijekuUn A ftu lnFkZ A ftu yafØr A ftu vkSdkl A ftu bPN A ftu fiPN
A ftu xE; A ftu vxE; A ftu ps; A ftu os; A ftu is“; A ftu fl“; A
ftu /kju A ftu jgu A ftu Bku A ftu ftu jfLV Aftu fjfLV A ftu le; bfLV A ftu lg bfLV A ftu mRiUu
bfLV A ftu le; bfLV A ftu lgdkj bfLV A ftu vkSdkl bfLV A ftu
vUeksn bfLV A ftu f“kid bfLV A ftu lj A ftu lCn lj A ftu vlCn
lj A ftu xqfir lj A ftu dey lj A ftu y“; A ftu vy“; A
ftu nlZ bfLV A ftu mRiUu nlZ A ftu xqu A ftu ewy xqu laosx bR;kfn
A ftu ozr vfgalk bR;kfn A ftu ro vulu bR;kfn A ftu nlZ A ftu U;ku
A ftu pju A ftu mRiUu A ftu mRiUu fgrdkj A ftu mRiUu lgdkj A
ftu U;ku foU;ku ftu in foan A ftu fl) xqu A ftu nlZ y“; xqu A
ftu lq;a yfC/k A ftu dkju lksyg A ftu lksygh A mRiUu fgrdkj lgdkj
f“kid A tku bLV lksygh A mRiUu lq;a yfC/k A ftu bfLV ijfeLVh A
ftu mRiUu ijfeLVh A ftu prqLV; bLV A ftu prqLV; mRiUu bLV A
ftu jeu bLV A ftu mRiUu lq;a jeu A ftu j;uÙk; mRiUu bLV A
ftu uUrkuUr fols“k A ftu fnfIr A ftu fnfLV A ftu vuUr A ftu
pju nlZ bR;kfn A ftu lEeÙk vU;k bR;kfn A ftu lq;a lqHkko lw“;e
vrhanzh lqHkko A rÙkq noZ dk; inkFkZ lqHkko A lw“;e foan foU;ku lq;a
f“kid A lw“;e fØ;k Økafr izfrikn A ftu le; lgdkj jeu ftu A
ftuukFk vUeksn U;ku dEeL; foy;a xr% A mRiUu U;ku mRiUu dEe
foyh A mRiUu HkqDr U;ku HkqDr dEe foy;afr A ftu mRiUu uUn vkuUn A
fouan mRiUu foy;afr A U;ku mRiUu vUeksn vcycyh ] fo“k; lq;a foy;a
xr% vUeksn U;ku eqfDr xr% A rL; lqHkkosu ftu mRiUu ] ftu ifjuS] ftu
le; ] fnfLV bfLV] nlZ lgu lgdkj fodya tkafr A fody lqHkko A fody
fnfLV A fody bfLV A afody LFkku A fody j;uÙk; A fody l;uklu A
fody feyu A fody vUeksn A ftu mDr LFkku A fody mRiUu A fody
fgrdkj A fody lgdkj A ftu mDr fodya tkafr AA

dsu lqHkkosu & tujatu jkx] dyjatu nks“k] eujatu xkjo] nlZu
eksgkU/k] U;ku vkoju] nlZu vkoju] eksgu vkoju] vUrj fols“k] ld]
vklk] Lusg ]vkfn A feF;k vkfn rhu lY;] rhu dqU;ku] d“kk; ey] e|]
eku] fo“k;] folu] feF;k jeu] nq“;su lqHkko A vfuLV ozr] vfuLV ri]
vfuLV xqu] vfuLV ifMek ] vfuLV nku] vfuLV ik=] vfuLV j;uÙk;]
vfuLV xqu fl)] vfuLV lq;a yfC/k ] vfuLV nlZ ] vfuLV y“;] vfuLV
vy“;] vfuLV mDr] vfuLV vkSdkl] vfuLV vUeksn & ftu mDr fodya
tkafr A ftu mDr nk= ik= fols“k fodya tkafr A ftu mDr nk= ik= U;ku
vUeksn ] U;ku lgdkj] U;ku vUeksn] U;ku feyu] U;ku ifjuS] U;ku Jh
U;ku] iq:“k U;ku vUeksn ] vlguh lgdkj fodya tkafr A fody=; & cs
bUnzh] rs bUnzh] pkS bUnzh fody=; mRIkUu dk; tksuh Hkzeu djksfr A ftu
mDr fody fody=; Hkzeu vuardky Hkzeua djksfr A izfr fody=; caHk
vcaHk j“; fujks/k A vU;ku ] U;ku vUeksn u fnLVafr fody A ,; fols“k
fody=; tksuh Hkzeua djksfr AA

tfn dfn dkykarj fols“k lqHkko lq) ftu mDr] ftu o;u] ftu
nlZ lqHkko] ftu le;] ftu lgdkj] ftu vkSdkl] ftu vUeksn lqHkko
mRiUua Hkofr A rfn dky fols“k fudyS] eu izkIra Hkofr A tfn dfn
dkykarj vusd ckj tfn dyua lqHkko ifjuke Hkofr A dyu lgdkj
dyu lqHkko A U;ku vUeksn lgdkj ifjuke nlZ] U;ku] pju lqHkko]
L=h iqaosn mRiUua Hkofr AA

vUeksn U;ku dyu lqHkko fudyS & chtZ U;ku lgdkj dyu
dfyr lqHkko A dsrhd ckj lqHkko dyu mRiUu ifjuke Hkofr A tfn
dky ftu mÙkq] ftu ifjuS A ftu izeku Aftu le; A ftu lgdkj A
ftu vkSdkl A ftu vUeskn A ftu f“kid A ftu eqfDr lq“; A ftu
dey A ftu jeu Aftu jat A ftu uUn A ftu U;ku A ftu foU;ku A
ftu vuUr A ftu ukuk izdkj A ftu vUeksn U;ku A ftu f“kid A ftu
eqfDr A ftu v“k; A ftu lqj; lq;a jeu A ftu foatu A ftu in A ftu
vFkZ A ftu frvFkZ A ftu mRiUu mRiUu ftu A mRiUu fgrdkj jeu A ftu
vdZ A ftu foan A ftu vkxUrq A ftu fgrdkj A ftu gaqrdkj A ftu jeu
A ftu mRiUu A lgdkj bLV A lgdkj ftu lqHkko A lgdkj ftu y“; A
lgdkj fty xqfir vy“; A lgdkj ftu xqfgt xqfir vUeksn A lgdkj ftu
lq;a yfC/k mRiUu A vkfn U;ku ftu lw“;e lqHkko A vuar vUeksn A bUnzh
izku prqnZl lqHkko A vuar fols“k U;ku vUeksn jat & 5 A uan pju & 5 A
bfLV ijfefLV U;ku & 5 A lEeÙk vdZ & 5 AA

Hk; fouL; Hk; foyh & prqLV; uar vjgar lqHkko A vaxfn vax nlZ]
lafed~ nlZ] vuar nlZ] Jh lafed~ nlZ] U;ku ] pju latqDr A nk= ik=
lqHkko lgdkj A ladYi fodYi eqDr A jeu U;ku vUeksn vuar fols“k
dyu lqHkko A vuar fols“k dyu ] U;ku vUeksn dyu] dyu lgdkj
dyu lqHkko A dyu U;ku mRiUu vukfn dEe mRiUu foyh A
U;ku eqDr jeu A U;ku vuar dky HkqDra dEe foyh A U;ku vUeksn uan
vkuan & fouan dEe foyh ]lqiu foyh A U;ku vUeksn vcycyh & fo“k;
xyh ] dyu ftu mÙka le; lgdkj A vuar fols“k dyua Hkorq A U;ku
vUeksn eqfDr xkfeuks Hkorq AA
AA bfr r`rh;ks•/;k;% lekIre~ AA

prqFkZ v/;k;
iapsfUnz; lqHkko fu:iua &
ftu mDr ] ftu o;u] ftu fnfLV] ftu bfLV] ftu jfLV] ftu
fjfLV] ftu le; bfLV] ftu lg bfLV] ftu mRiUu bfLV] ftu lgdkj
bfLV] ftu vkSdkl bfLV] ftu vUeksn U;ku fnfLV] ftu f“kid fnfLV] ftu
eqDr] ftu bfLV] ftu mRiUu bfLV] ftu bLV nlZ] ftu mRiUu nlZ]
ftu bLV y“kq ] ftu mRiUu y“kq] ftu mRiUu jeu] ftu bLV jeu] ftu
tho vkgku A ftu f“kid ftu A /kqo jeu ftu A ftu bLV mRiUu lq;a
yfC/k A ftu mRiUu bLV yfC/k lq;a A ftu fgrdkj lq;a A bLV yfC/k ftu
mRiUu fgrdkj A mRiUu bLV lq;a lqxZ lqHkko jeu A Økafr 2] vLQkfVd 2]
:os 4] euitZ; 4] f“kid lq;a bLV yfC/k ] bLV f“kid lq;a mRiUu bfLV
fgrdkj jeu vdZ bR;kfn & 6 A tkuq bLV mRiUu lq;a yfC/k jeu lqHkko
ftuukFk AA

ftu mDr] ftu nlZ ] ftu o;u vrhfUnz; lqHkko bfUnz; foyh A
fo“k; foy; A jkx tujatu foy;] nks“k dyjatu foy;] xkjo eujatu
foy;] nlZu eksgka/k foy;] vkouZ foy;] feF;k foy;] d“kk; foy;] vU;ku
o;] ri] fØ;k dLVa foy; A ftu mDr dsoy lqHkko A mDr dsoy U;ku
lgdkj U;ku vkSdkl U;ku A vUeksn vcycyh vrsfUnz; lqHkko A Hk; bLV
Hk; mRiUu foy; A vHk; Hk; fouL; A nk= ik= U;ku jeu A U;ku foU;ku
jeu A U;ku bLV jeu A bfLV U;ku mRiUu jeu A bfLV jeu U;ku dyu
jeu A U;ku xE; jeu A U;ku vxE; jeu A jat jeu A vkuan jeu A
vrsUnh lgdkj ftu mDra u fnLVrs A dsu fols“k & bUnh lqHkko bUnh bLV
lqHkko A bUnh mRiUu bUnh fo“k; A bfLV fo“k; mRiUu bfLV & feF;k jkx
nks“k d“kk; bLV vkoju U;ku] nlZu eksgka/k ] ld] lY;] lad ] Hk; lfgr
Hk;Hkhr bUnh lqHkko fnLVrs A bUnh fujks/k fojks/k A vUeksn bUnh fo“k;
lgdkj] bUnh lqHkko vU;ku o; ro fØ;k llad Hkko] bUnh lqHkko vUeksn]
bUnh izHkko vuUr Hkko bUnh vUeksn ] vrsUnh Hkko u fnLVrs A bUnh lqHkko
vUeksn iapsfUn; lqHkko tho mRiUu Hkzeua djksfr A vrsUnh lqHkko U;ku vUeksn
foU;ku U;ku vUeksn u fnLVrs A vU;ku vUeksn bUnh lqHkko iapsUnh lqHkko
lalkj ljfu Hkzeua djksfr AA

tfn dfn dkykarj lqdh; lqHkko U;ku vUeksn vrsUnh lqHkko] vrsUnh
lgdkj] vrsUnh bLV] vrsUnh mRiUu U;ku] bLV U;ku] bfLV U;ku]
o;u vkyki U;ku] ifjuS U;ku] le; U;ku] nlZ U;ku] vkSdkl U;ku] vUeksn
vrsUnh lqHkko U;ku vUeksn dEe f“kifr A bUnh fo“k; foy;] jat jeu vkuUn
vrsUnh U;ku vUeksn A jkx] nks“k ] xkjo ] nlZu eksgka/k ]U;ku vkoUkZ ] ?kkfr
dEe] feF;k d“kk;] ld] lY;] lad] Hk; foy;afr A U;ku foU;ku vrsUnh
lqHkko U;ku vUeksn dEe f“kifr A uar prqLV; ijfeLVh j;uÙk; lq;a yfC/k
&6 A jeu fgrdkj lgdkj vuar fols“k U;ku vUeksn ftuukFk lq) cq) dsoy
lqHkko U;ku vkpju] laeÙk] ohtZ ] vuar lkS“;] mole xqfir jeu A U;ku xqu
ozr] ro] nku ] ifMek] j;uÙk;] flf) lq;a] yfC/k nlZ] y“; j;uÙk; ijfeLVh
A u;ksx Jh] j;uÙk; Jh] lqHkko prqLV; jeu ] ftuukFk jeu lqHkko foey
j;uÙk; ] ladYi fodYi foy;] vrsUnh lqHkko U;ku vUeksn ] dEe
foy; eqfDra xrk fl) /kqoa fl)a Hkofr AA
AA bfr prqFkkZs•/;k;% lekIre~ AA

iape v/;k;
ftu lqHkko ls eqfDr xfr fu:iua &
ftu mDra ftu o;ua] ftu nlZ nlZ;afr ftu le;a A
ftu lqHkko ftu xzgua] ftu vUeks; U;ku fuOokua AA 1AA

ftu jgua ftu xgua] ftu mou fg;;kj lq) lqb feyua A
ftu lg;kj lq jeua] ftu foU;ku U;ku lqb moua AA 2AA

ftu v“k;a ftu lqj;a ] ftu i; ftu leS ftu; ftu ftu;a A
ftu lgdkj lq eeya] ftu vo;kl uar ftu o;ua AA 3AA

ftu deya ftu eeya] ftu mÙka ftu vFkZ frvFkZa A
ftu le; vFkZ lnFkZa ] ftu lg;kj uar lqb eeya AA 4AA

ftu ifjuS ftu izekua] ftu mo,l uUruUrk, A
ftu vUeksn lq eeya] ftu f“kiua ftu;fr ftuan foankua AA 5AA

ftu ijfefLV lq pjua ] ftu laeÙk gsoa voxgua A
ftu yafØr ftu foU;kua ] ftu ftu;fr uar dEe cU/kkua AA 6AA

ftu rÙkq nOo Ik;RFka ] ftu fnëa nOo fnfLV bLVa p A
ftu dk; Økafr ftu moua] ftu vUeksn U;ku fuOokua AA 7AA

ftu mÙk uUruUrk;a] uUr lqHkkosu dEe foy;afr A
ftu uUrkuUr lq fnëa ]ftu mRiUu uUr flf) fl)kua AA 8AA

rL; ftu; ftu o;ua]
“kyq lqHkkosu fda lgdkjsu fdadfj tkukfr A
“ky lqHkko “ky fiz;ks ]
“ky lafLFkr “ky lqHkko ftu o;ua AA 9AA

fda dkjua tkukfr] fda fols“kua jeua “ky fizFkh lqHkko mRiUu] fdUuj
fda iqfjl lqHkko] ftu mÙka u jeua fdadfj tkuafr A “ky lqHkko o;u
“ky lqHkko A tujatu jkx tu lqHkko ] ftu o;ua u jefr] ra lqHkkosu
fdUuj fda iq:“k mRiUua Hkofr A tfn dfn dkykarj vuar dky Hkzer &
Hkzer lq) cq) lqHkkosu ftuksDr ftu U;ku vUeksn U;ku jeu] U;ku
foU;ku jeu lqHkko A lq;a yfC/k lksygh &lqHkko tujatu jkx foy;a
xr% ] ld l=g ¼17½ foy;a xr% A fulad :o Hk; lY; lad foy;a A
fulad lqHkko ftu vUeksn] ftu jeu izfrikn lw“;e fØ;k izfrikr A tfn
dky lqHkko xzgua rfn dky mRiUu euq“; dy A ftu mDr dyu dfyr ftu
mDr xzgu vUeksn U;ku] mRiUu U;ku] ot`ukjkp jeu lqHkko ] U;ku foU;ku
eqDr lqHkko eqfDr xr% AA

iad fizFkh fu:iua &
ftu mÙka lqg foeya] ftu lgdkjsu U;ku vUeks;a A
Hk; lY; lad foy;a] vHk; lgkosu flf) laiÙka AA 1AA

ftu mDr ] ftu in] ftu v“;j] ftu lqj jeu] ftu foU;ku] ftu
in] ftu lCn] ftu fnfLV ] ftu mDr] ftu le;] ftu ifjuS] ftu izeku]
ftu mDr] ftu lgdkj] ftu vkSdkl ]ftu vuar prqLV;] ftu vUeksn] ftu
f“kid] ftu eqfDr] ftu mDr ] ftu o;u] ftu nlZ ] ftu y“;]
ftu vy“;] ftu xE;] ftu vxE;] ftu ftu;fr ftu in u nlZrs A vin
in vfuLV vidkju vi vfuLV in] vfUkLV ozr] ro] fØ;k ] vfUkLV ozrh]
vfuLV jkx ca/k ] U;ku jeu u fnLVrs] u lk/kZa djksfr AA

felz jkx ca/k ] jkx lqHkko iad fiz;ks & iad fizFkkh ] egksjx] xa/koZ]
t“;] t; f“kid lqHkko t“; o`fÙk mRiUu vt; xzgu t; foy; A t“;
lCn tS f“kifr ] t“; f= tkfr mRifÙk vuar lalkj Hkzeua ] Hkouokfluks
mRifÙk vfLRkfr ¼fLFkfr ½ Hkofr AA

tfn dfn vuar dky Hkzer & Hkzer tfn U;ku mRiUu ] dsu lgdkj &
mRiUu U;ku jeu] U;ku vUeksn tho fudyS euq“; dky yfC/k izkfIr
Hkofr AA

ta f“kida ta ey;a ] euL; mooUu lgkb foy;afr A
foy;a dEefu ca/ka] U;kua vUeks; flf) laiÙka AA 2AA

vfuLV bLV ugq fiPNa ] bLVa vUeks; mooUu lqb jeua A
bLVa bLVafr U;kua ] mRiUua vUeks; flf) laiÙka AA 3AA

moua mou lgkoa] mou fg;;kj U;ku foU;kua A
vdZ foan fg; gqo;a] vkxUrq jeu fg;;kj flf) lEiÙka AA 4AA

mooUu fg;;kj latqÙka] mooUua lgdkj jeu foU;kua A
Hk; lY; lad foy;a] iTt; Hk; foy; U;ku mooUua AA 5AA

iTt; lqHkko foy;a] U;kua vUeks; uan ftu uUna A
U;kua U;ku lq moua ] mooUua vUeks; flf) lEiÙka AA 6AA
AA bfr iapeks•/;k;% lekIre~ AA

AA bfr Jh pkSchlBk.kk uke xzUFk th ijeiwT; vkpk;Z Jh en~ ftu
rkj.k rj.k eaMykpk;Z th egkjkt fojfpra lemRifUurk AA

TOP