eey er Jh eey ikgqM+ th

eey er Jh eey ikgqM+ th

¼1½ Jh nso fnfIr xkFkk
xkFkk 1 ls 17 rd
¼fo“k;% nso dks Lo:Ik lfgr ueLdkj] ‘kq)kRe Lo:Ik dh efgek ½

rÙoa p uUn vkuUn em ]ps;uuUn lgkm A
ije rÙo in foan im] ufe;ks fl) lqHkkm AA 1AA
ftuoj mÙkm lq) ftuq] fl)g eey lgkm A
U;ku foU;kug le; im] ije fujatu Hkkm AA 2AA
ije i;a ijekuq eqfu] ije U;ku lgdkj A
ije fujatu lks equgq] eeyg eey lgkm AA 3AA
Hk; fouklq Hkoq tq equgq] ijekuan lgkm A
ije fujatu lks equgq] eeyg lq) lgkm AA 4AA
nso tq fnV~Bg ftuojga] moum nkrk nsm A
U;ku foU;kug eey im] lq ije im tksm AA 5AA
fnIr fnfIr ra fnLV leq] fnIr fnLV le Hksm A
fnfLV lCn fooku lqb] mRiUum nkrk nsm AA 6AA
fnIr fnLV lqb uUr eqfu] dey bfLV ijfefLV A
lq;a yfC/k ra j;u im] fnfi uUr prqLVS latqÙkq AA 7AA
vaxfn vaxg fnfi fnLV em] lCn fg;;kj latqÙkq A
vFkZ frvFkZ tq dey :b] fxj fnIr fnfLV latqÙkq AA 8AA
fnfIr fnfLV lqb lCn em] fg; gqo;kj latqÙkq A
vdZ foan ra jeu im] mo moum nkrk nsm AA 9AA
mo mou mou fg;;kj im] lg;kj fnfIr latksbZ A
U;ku foU;ku tq fnfLV em] fnfi fnfLV nsb lqb nsm AA 10AA
ta ta mou lgko ftuq] fnfi fnfLV mou mo mÙkq A
lCn moaum mou em] mo mou fnfLV nlZarq AA 11AA
ta nflZm uUrkuUr em] U;ku oh;Z foU;kuq A
uUr lkS“; lqb ije im] ra nsb nsm mooauq AA 12AA
ije U;ku ra ije im] ije Hkko lksbZ Hksm A
uUrkuUr lq nsm im] ije nsm lksbZ nsm AA 13AA
uks mRiUu ra lks ftubZ] ftfu;ks uUrkuUrq A
uUr mou lqb jeu em] ftu ftuoj lqb mÙkq AA 14AA
ije mou tks jeu em] ije U;ku lqb tqÙkq A
ije mou tq ftu; ftuq] mooau foyh ftu mÙkq AA 15AA
ije lqHkkog ije jm] ije ije ftu mÙkq A
ije y“; xe vxe im] ije ije ftu mÙkq AA 16AA
eeya eey moaua] Hk; f“kfi; llad foy;afr A
dEea moua fofy;a] Hk; f“kifud eey ikgqMa cksPNa AA 17AA

¼2½ eqfDr Jh Qwyuk
xkFkk 18 ls 27 rd
¼fo“k; % vkSdkl] Kku LoHkko es eqfä ]Kku LoHkko dh efgek vkSj mn; ½

pfy pygqu gks] eqfDr fljh rqEg U;ku lgk, A
dy yafØr gks] dEe u mitS eey lqHkk, AA
ftu ftuoj gks] mÙkks Lokeh ije lqHkk, A
eqfu equgq u gks] Hkfo;uxu rqEg vIi lgk, AA 1AA
rqEgjh v“k; jeu jS ukjh gks]
U;kuh HkkSgkS HkkSaj fouëh A
eu gjf“k; yks ftu rkju dks]
tc lc eqfDr igqars gks U;kuh AA 2AA
AAvkpkjh AA
lks eqfu;ks gks] mÙkm ftuq gks eey lqHkk, A
/kfj /kfj;ks gks] vFkZ frvFkZg U;ku lgk, AA
dfy dfy;ks gks] eey fnfLV ;gq dey lqHkk, A
jS jfe;ks gks] iap fnfIr ;gq vkn lgk, AA 3 AA
AArqEgjh- AA
mfn mfn;ks gks] bLV latksxs ije lqHkk, A
fnfi fnfi;ks gks] ije tksfr ;gq vIi lgk, AA
yfg yfg;ks gks] vaxfn vaxg lq) lqHkk, A
eS eb;ks gks] vax loZaxg eey lgk, AA 4 AA
AArqEgjh- AA
jfg jfg;ks gks] lq“;e lfg;ks eey lqHkk, A
xfg xfg;ks gks] uUrkuUr lq xxu lgk, AA
mfx mfx;ks gks] Å/kZg lq)g eqfDr lqHkk, A
ey jfg;ks gks] eey cqf) ;gq f“kid lgk, AA 5 AA
AArqEgjh- AA
mo mouks gks] fnfLV nsb lks nso lqHkk, A
lgdkjs gks] nsb vuUrq tq vUeks; lqHkk, AA
nj njflm gks] nsb lq nlZu U;ku lgk, A
vkSdklg gks] mitS U;kuq lq j;u lqHkk, AA 6 AA
AArqEgjh- AA
xq: xq:ofr gks] yks;kyks; lq eey lqHkk, A
xq: xqfir lq gks] fnV~Bm nhUgm pju lgk, AA
pfj pfj;ks gks] eey fnfLV ;gq vIi lqHkk, A
ro ;fj;ks gks] lgdkjs ftuq lgt lqHkk, AA 7 AA
AArqEgjh- AA
mi mitS gks ]dEeq vuUrq vfuLV lqHkk, A
f“kfi f“kfi;ks gks] U;ku fnfLV ;gq eey lgk, AA
uan uafn;ks gks] fpnkuUn ftuq dey lqHkk, A
vkufUnm gks] ije uUn lq eqfDr lgk, AA 8 AA
AArqEgjh- AA
;gq tkugq gks ]Hk; fouklq lq HkOo lqHkk, A
ij ijt; gks] fnfLV u nsb lq eey lqHkk, AA
vUeks;g gks] fefy;ks tksfr lq jeu lgk, A
f“kfi dEeq tq gks] eqfDr igqars eey lgk, AA 9 AA
AA rqEgjh- AA
fnfi fnfi;ks gks] nsm yafØr lks vUeks; lgk, A
Hk; f“kifud gks] fefy;ks jfe;ks f“kid lqHkk, AA
vkufUnm gks] ijekuUn ;gq ije lqHkk, A
vUeks;g gks] fefy;ks tksfr lq fl) lqHkk, AA 10 AA
AA rqEgjh- AA

¼3½ Jh xq: fnfIr xkFkk
xkFkk 28 ls 45 rd
¼fo“k; % xq: dks Lo:i lfgr ueLdkj] varjkRek dh efgek vkSj cgqeku ½

xq: mo,flm xqfir :b] xqfir U;ku lgdkj A
rkju rju leFkZ eqfu] xq: lalkj fuokj AA 1AA
lal; lY; foeqDdq xq:] Hk; foy; vHk; ftu mÙkq A
vHk; U;ku lqb xqfir :b] U;ku foU;ku latqÙkq AA 2AA
xq: x:oks xq: uUr im] xq: fnfIr fnfLV nlZarq A
lCn latks, vfe; jlq] Hk; f“kfi; eey mo,lq AA 3AA
fnfIr moafu U;ku eb] fnfLV bfLV latqÙkq A
fnfIr foU;ku lq xqfir em] fnfLV fjfLV la mÙkq AA 4AA
fnfIr lgkm lq le; im] le; eey ftu mÙkq A
fnfLV fjfLV lqb vfe; jlq] Hk; f“kfi; eey latqÙkq AA 5AA
fnfIr fols“k fulad im] da“;k jfgr ftuqÙkq a
Hk; f“kfi; lY; ld foy; lqbZ] ra vfe; jeu fo“k Hkatq AA 6AA
fnfIr l mrm fozfr fofy; im] fuzfozfr fnfIr ftu mÙkq A
fnfLV flfLV lg fnfLV em] xq: vfe; jeu jl tqÙkq AA 7AA
fnfIr jeuq ftu mou im] mou lgkm latqÙkq A
fnfLV mou lgdkj ftuq] Hk; f“kfi; eey ftu mÙkq AA 8AA
fnfIr Økafr “kV~ dey ftuq] vo;kl fnfLV fnLVarq A
mou fg;;kj lg;kj jm] eey fnfLV nlZarq AA 9AA
fnfIr fnfIr lqb fnfIr im] fnfLV uUr ftu mÙkq A
Hk; lY; lad foy;arq xq: ]vfe; eey flf) jÙkq AA 10AA
fnfIr vuUr ftuqÙkq ftuq] tujatu jkxq foyarq A
vUeks; fnfLV Hk; f“kid ftuq] vUeks; eey nlZrq AA 11AA
ta f“kfi;ks uUr lq dEeq lqb] ra eqfDr bfLV bLVarq A
ta vfe; jeu fo“k foy; xq:] ra eey eqfDr nlZarq AA 12AA
ta lgkb pm jg xeuq ]ra lk/kq le; ftu mÙkq A
itZ; Hk; lY; lad xfy;a] ra U;ku fnfIr nlZarq AA 13AA
vufnBq vulqzr xqfir xq:] vugarq nlZ nlZrq A
xqfir xqfgt tS jeu em] ra xqfir eqfDr ftu mÙkq AA 14AA
mou mou fnfi fnfLV ftuq] moum nkrk nsm A
xq: xqfirg lqb jeu im] ra vfe; jeu jl tqÙkq AA 15AA
nsm fnfIr fg;;kj lqb] xq: xzaFk lY; Hk; pÙkq A
xqfir jeu nlZarq lqb] xq: flf) eqfDr lqb mÙkq AA 16AA

ije xqfir ijeIi ftuq] ij itZ; foy;arq A
Hk; f“kifud HkOoq tq vfe; em] eey ije xq: mÙkq AA 17AA
mou fg;;kj lg;kj em] xq: ije eqfDr nlZarq A
mou fg;;kj lg;kj fljh] xq: ije eqfDr foylarq AA 18AA

¼4½ Jh /;kogq Qwyuk
xkFkk 46 ls 62 rd
¼fo“k;% vUrjkRek xq: vkSj ijekRek ije xq:
dk /;ku djus dh izsj.kk] /keZ &deZ dk eeZ ½

/;kogq js xq:] xqjg ije xq:] Hko lalkj fuokjS A
U;ku foU;kug dsoy lfg;ks] vki frjs ij rkjS AA 1 AA
AA vkpjh AA
ije xqjg mo,flm yks;g] U;ku foU;kug Hksm A
Hk; fouklq HkOoq ra eqfu gS] mo moum nkrk nsm AA 2 AA
AA /;k- AA
nsm moaum fnëm nhUgm] yks;kyks; mo,lq A
ije nsm ije lqb mous] ije eey lqi,lq AA 3 AA
AA /;k- AA
ije nsm ijeIik lfg;ks] uUrkuUr lq fnëh A
uUr xqfir foU;ku moaum] eey fnfLV ijfeLVh AA 4 AA
AA /;k- AA
ftu mo,flm HkO;g yks;g] vFkZfr vFkZg tksm A
"kV~ deyg ra foey lqfueZy] fte lw"ke dEe xysb AA 5 AA
AA /;k- AA
fpnkuUn ftuq dfgm ije ftuq] lqfd; lqHkko lqfnëh A
vFkZfr vFkZg deyg lfg;ks] lgtuan ftu fnëh AA 6 AA
AA /;k- AA
ftuoj mÙkm lq) ije ftuq] eeZ dEeq lq ftusbZ A
tg tg le;g dEeq miTtb] U;ku vUeks; f“kisbZ AA 7 AA
AA /;k- AA
tg tg Fkkug dEeq Åitb] dEeg dEe lgkbZ A
U;ku vUeks;g ra ra fofy;m] eeZ deZ lq ftusbZ AA 8 AA
AA /;k- AA
ije ftua ije“;: xfgvks] ijekuUn lgkbZ A
ije lqHkkog U;ku foU;kug] dsoy lfg;ks lksbZ AA 9 AA
AA /;k- AA
/kEeq tq /kfj;m ftuoj mÙkm ] U;ku foU;ku lqHkkm A
tg tg dEeq mifr l fnëh] rg rg f“kiu lgkm AA 10 AA
AA /;k- AA
ije /kEeq ijeIi; lfg;ks] ije Hkkm moy)h A
ije fujatuq vatu jfgvks] eey Hkko flo fl)h AA 11 AA
AA /;k- AA
nlZu lfg;ks fnfLV vUeks;g] ifjuS U;ku lgkm A
ijekug lks pjuq miTtS] vUeks;g eey lgkm AA 12 AA
AA /;k- AA
p“; vp“;g vofg tq lfg;ks] U;ku foU;ku latqÙkq A
dEeq mifÙkfg dEeq tq fofy;ks] U;ku vUeks; l mÙkq AA 13 AA
AA /;k- AA
tSoarg rg tkuq lgkog] euitZ; U;ku lqfnëh A
ij ijt; foy;arq lgt lqb] U;ku foU;ku lq bëh AA 14 AA
AA /;k- AA
in foang loZU; lq lfg;ks] vFkZg dey lgkm A
dy yafØr dEeq tq xfy;ks] lgts fueZy eey lgkm AA 15 AA
AA /;k- AA
nOo dEeq vkouZ ÅitS] ?kkb dEeq ftu mÙkq A
Hkko dEeq uks dEeg lfg;ks] U;ku vUeks; foyUrq AA 16 AA
AA /;k- AA
U;kuh U;ku vUeks; latqÙkq] ljfu u dEeq l mÙkq A
foey lqfueZy Hkkog lfg;ks] floiqfj xeuq rqjarq AA 17 AA
AA /;k- AA

¼5½ /keZ fnfIr xkFkk
xkFkk 63 ls 85 rd
¼fo“k;% /keZ dk Lo:I vkSj /keZ dks ueLdkj] frvFkZ dh efgek ½

/kEeq tq mÙkm ftuojga] vFkZfr vFkZg tksm A
Hk; fouklq Hkoq tq equgq] eey U;ku ijyksm AA 1 AA
vFkZfr vFkZg Hksm eqfu] y“ku :o latqÙkq A
eey U;ku lgdkj em] Hk; foukl ra mÙkq AA 2 AA
moadkj moau ebZ] fg;adkj fg;;k: A
Jhadkjg latqÙkq fljh] eey Hkko lgdk: AA 3 AA
mou fg;;kj lg;kj em] vFkZfr vFkZ latqÙkq A
/kEeq tq /kfj;ks eey im] vfe; jeu ftu mÙkq AA 4 AA
jeus jfeuks eey im] Hk; lY; lad foy;arq A
vUeks; U;ku Hk; f“kfi; lqbZ] /kEeq /kfj; ftu mÙkq AA 5 AA
/kEeq tq /kfj;ks eey im] /kfj; mou ftu mÙkq A
vdZ lq vdZ lq vdZ em] foan foU;ku l mÙkq AA 6 AA
vdZ lq;a ftu vdZ im] fg; vdZ jeu fg;;kj A
xqfir vdZ lgdkj ftuq] foan jeu foU;kuq AA 7 AA
i; vdZg in foan leq] ing ije in mÙkq A
ijeIi; ijeIiq ftu] Hk; f“kfi; vfe; jl mÙkq AA 8 AA
vFkZfr vFkZg vdZ leq] y?kq nhj?k ugq fnV~Bq A
vdZ foUn foU;ku leq] mRiUu Hkkm lqb bLVq AA 9 AA
/kj;fr /kEeq tq ftu dfgm] /kj;fr yksm vyksm A
vFkZfr vFkZg le; leq] Hk; f“kfi; vfe; lqb mÙkq AA 10 AA
/kj;fr /kfj;ks eey im] ley Hkko foy;Urq A
tkeu eju tq ley im] vUeks; U;ku foy;Urq AA 11 AA
/kjuq foy; ftuq /kju /kfjm] /kEeq fryks; ifl)q A
uUr U;ku foU;ku im] ij itZo foy;Urq AA 12 AA
xguq foy; vxguq xgm] Hk; lY; lad foy;arq A
vfe; i;ksgj jeu im] vHk; vfe; foylarq AA 13 AA
lguq foy; ftu lguq lfgm] lfg; U;ku mo,lq A
/kjuq /kfjm ftu /kjuq ftu] itZ; Hk; uar foyarq AA 14 AA
jguq foy; ftu jguq jfgm] jfg itZ; foy;arq A
fnfIr fnfLV lqb U;ku im] foU;ku eqfDr nlZarq AA 15 AA
jeuq foy; ftu jeuq jfem] jfe;ks mouq fg;;kj A
lg;kj jeuq lkfgm eeyq] vfe; jl jeu fg;;kj AA 16 AA
nalq xfy; ftu nlZ /kfjm] fnfLV xfy; ftu fnfLV A
rkju rju lgkm ybZ] /kEeq bfLV ijfefLV AA 17 AA
y“kq xfy; ftu y“kq yf“km] ftu;fr dEe lgkm A
Hk; fouklq Hkoq tq equgq] vfe; eey lqHkkm AA 18 AA
vy“kq xfy; ftu vy“kq yf“km] y“karm eey lgkm A
Hk; f“kifudq itZ; foy;a] fo“kq foy; vfe; jl Hkkm AA 19 AA
Xaeq xfy; ftu xeq xfeÅ] xe fnfIr fnfLV mo mÙkq A
lCn bfLV lqb vfe; em] Hk; f“kfi; eey nlZarq AA 20 AA
vxeq xfy; ftuq vxeq xfem ]xfe;ks uUrkuUrq A
foan foU;ku lq le; em] /kEeq jeuq flo iaFkq AA 21 AA
yfC/k xfy; ftu yfC/k im] ftfu;ks dEeq lgkm A
itZ; Hk; foy;arq lqb] vfe; jl eey lqHkkm AA 22 AA
ije ije ifjukeq /kfj] ije U;ku lgdkj A
ij itZ; Hk; lY; foyh] ije /keZ lgdkj AA 23 AA

¼6½ rRrq lkj Qwyuk
xkFkk 86 ls 102 rd
¼fo“k; % 17 ld] rÙo dk lkj ½

mo moukS gks] U;ku foU;kug rÙkq lgk, A
lks rÙkq tq gks] mÙkm ftuoj eey lgk, AA
ey jfg;ks gks] mouq tq nkrk nso lgk;s A
rRdkyg gks] mouq tq leb rÙkq lqHkk;s AA 1 AA
fnfi fnfLV tq gks] nso lgk, lCn lgk, A
ra lCn fooku fiz;ks] lqb eqfDr lgk, AA 2 AA
AAvkpjh AA
rRdkyg gks] le; moaum U;ku lgk;s A
lks U;ku foU;ku] moaum rÙkq lgk;s AA
lgdkjg gks] rRdky moaum vo;kl lgk;s A
vo;klg gks] rRdky moaum vUeks; lgk;s AA 3 AA
AAfnfi fnfLV- AA
vUeks;g gks] U;ku foU;kug f“kid lgk;s A
lks f“kifudq gks] moum Lokeh eey lqHkk;s AA
lks rÙkq tq gks] ije rÙkq ;gq eey lqHkk;s A
ftu dfg;ks gks] ije rÙkq mRiUu lgk;s AA 4 AA
AAfnfi fnfLV- AA
rRdkyg gks] moum Lokeh eey lqHkk, A
lgdkjs gks] moum Lokeh ije lqHkk, AA
ije i; gks] ije lqHkkog lgt lqHkk, A
vUeks; tq gks] miftm fefy;ks ije lqHkk, AA 5 AA
AAfnfi fnfLV- AA
lks rÙkq tq gks] ije rÙkq ftu mÙkq lgk, A
ftu ftfu;ks gks] dEeqfu ca/km U;ku lqHkk, AA
fpnkuan tq gks] ps;u lfg;ks eey lqHkk, A
ftu ftfu;ks gks] dEeq tq Lokeh ftu; lqHkk, AA 6 AA
AAfnfi fnfLV- AA
ftu ftuoj gks] mÙkm lgts lqfd; lgk, A
ftfu dEeq tq gks] eeZ tq ftfu;ks ije lqHkk, AA
vUeks; tq gks] moum Lokeh eey lgk;s A
ftu ije ftuslqj gks] mÙkm Lokeh eqfDr lqHkk;s AA 7 AA
AAfnfi fnfLV- AA
tg dEeq tq gks] miftm uarq vU;ku lgk, A
tujatu gks] jkxq tq moum ley lqHkk, AA
ij itZ; gks] fnfLV tq lfg;ks vfuLV lgk, A
lks U;ku vUeks;g] fofy;ks Lokeh eey lqHkk, AA 8 AA
AAfnfi fnfLV- AA
dyjatu gks] dEeq mifÙkfg ley lgk, A
eujatu gks] xkjo lfg;ks jkx lqHkk, AA
ta dEeq tq gks] uUrkuUrq vuUrq Hkaok, A
ra dEeq tq gks] fofy;ks Lokeh vUeks; lgk, AA 9 AA
AAfnfi fnfLV- AA
ta nlZu gks] eksgs vU/km Hkeu lgk, A
lks Hkfe;ks gks] vkfn vukfn tq dEe lgk, AA
vus;g gks] foHkze lfg;ks itZ; fnëh A
ra U;ku vUeks;g] fofy;ks nlZu fnëh AA 10 AA
AAfnfi fnfLV- AA
ra U;ku vokuZ tq ]lfg;ks dEeq vuUrq A
ij itZ; gks] fnfLV latks, vfuLV lgk, AA
lks dEeq tq gks] ?kkb lamÙkks ftuoj bLVh A
lks dEeq tq gks] fofy;ks Lokeh U;ku l fnëh AA 11 AA
AAfnfi fnfLV- AA
tg dEeq tq gks] miftm Lokeh vFkZ vfuëh A
lks U;ku vUeks;g] fofy;ks eey l fnëh AA
tks p“; vp“;g] moum ley lgk, A
lks U;ku vUeks;g] fofy;ks eey lqHkk, AA 12 AA
AAfnfi fnfLV- AA
ta vofgfg gks] dEeq l mÙkm vfuLV lgk, A
lks U;ku vUeks;g ] fofy;ks bLV lqHkk, AA
ta xqfgt l fnfLVfg] fnfëm dEeq miÙkh A
lks U;ku vUeks;g ] fofy;ks nlZu fnfLV AA 13 AA
AAfnfi fnfLV- AA
ra tg tg gks] dEeq moaum ley lgk, A
lks U;ku vUeks;g] fofy;ks eey lqHkk, AA
euitZ; gks ]tkuq moaum eey lgk, A
fjtq foiqy latks, ]lfg;ks U;ku lqHkk, AA 14 AA
AAfnfi fnfLV- AA
“kV~ dey frvFkZ ] latks, fnfIr miÙkh A
fnfi fnfi;ks gks] U;ku foU;kug eey l mÙkq AA
in nflZm gks] ije rÙkq ijfefLV lgk, A
foU;kug gks] foanq tq nflZm eey lqHkk, AA 15 AA
AAfnfi fnfLV- AA
loZax tq gks] loZ lq nflZm eey lgk, A
ra uark gks] uUr prqLV; lgt lqHkk, AA
lks dsoy gks] lfg;ks Lokeh eey lgk, A
f“kfi dEeq tq gks] eqfDr igqarm U;ku lgk, AA 16 AA
AAfnfi fnfLV- AA
lks iÙkg gks] nÙk fols“ks ije lqHkk, A
lks rkju gks] rju leFkZ tq eey lqHkk, AA
lks fueZyq gks] eey tq dsoyq U;ku latqÙkq A
lks U;ku vUeks;g] Lokeh eqfDr igqarq AA 17AA
AAfnfi fnfLV- AA

¼7½ fourh Qwyuk
xkFkk 103 ls 111 rd
¼fo“k; % vkSdkl ]uan 5] iz‘uksÙkj ‘kSyh eas lk/kuk fl/nkar]
p{kq &vp{kq n‘kZu] rkj.k rj.k LoHkko dh efgek ½

HkuS fojeq rkju rju ftu mous] fourh ,d lquhtS A
rqEg vUeks; HkO; ft; mous] frUg mo,lq dghtS AA 1 AA
gka tw rju ftu fourh ,d lquhtS AA
uUn vuUng fpnkuUn ftuq ]dEeq moauq foyhtS A
gka tw rju ftu fourh ,d lquhtS AA 2 AA
AA vkpjh AA
pkS xS Hker nq“k HkkS Hkkjh] lq“k u dgbZa ik;kS A
,sls dky rju ftu mous] eqfDr iaFkq njlk;kS AA 3 AA
AA gka tw- AA
dkyq iapekS piy vfuLV gS] bfLV fnfLV ugq mitS A
U;ku cysu bLV latks, ] Hk; f“kifudq dEeq foyhtS AA 4 AA
AA gka tw- AA
lal; ljfu uar HkkS Hkkjh] Hk;ga fnfLV HkkS HkfetS A
Hk; fouklq ra HkO; moauÅ] dEeq moUuq foyhtS AA 5 AA
AA gka tw- AA
nOo dEeq vkoju ÅitS] lY; lad Hk; mÙka A
U;ku vkouqZ U;ku ra fofy;kS] Hk; f“kfi; flf) laiÙka AA 6 AA
AA gka tw- AA
otz ujkp laguu ta lfgm] Hkm fouklq lqi,la A
ra ljhj vkSnkfjd lfg;ks] Hk; f“kfi; rju lqi,la AA 7 AA
AA gka tw- AA
p“; vp“;g ta HkkS mitS] xqfgtg HkkS tq vuarq A
rkju rju lgkog ftfu;ks] U;ku fnfLV foy;arq AA 8 AA
AA gka tw- AA
rkju rju lgkog fofy;ks] lY; lad foy;arq A
U;ku foU;kug eey l:os] Hk; f“kifud eqfDr igqarq AA 9 AA
AA gka tw- AA

¼8½ ik= xHkZ xkFkk
xkFkk 112 ls 129 rd
¼fo“k; % i; 12 ½

ik=a mou fols“kq eqfu] iÙk lq;a ftu mÙkq A
iÙk lgkm lq U;ku em] iÙk xHkZ le mÙkq AA 1 AA
tc ftuq xHkZokl vorfj;ks] Å/kZ /;ku euq yk;ks A
nlZu U;ku pju ro ;fj;kS] flf) eqfDr Qyq ik;ks AA 2 AA
AA vkpjh AA
ftu mÙkq ftu o;uq eqfu] ftu nlZ lgkm latqÙkq A
ftu y“kq vy“kq ftu bLV im] ftu mouq mouq bLVarq AA 3 AA
ftu xaeq vxaeq ftu ftu; im] ftu vFkZfrvFkZ lamÙkq A
ftuq le; lgkm lq le; em] ftuq vo;kl nlZ nlZarq AA 4 AA
ftu o;uq mÙkq ftu ifjuem] ftu mÙkq izeku latqÙkq A
ftu fnfLV bfLV ftu fnfIr em] ftu nlZ uUr ftu iÙkq AA 5 AA
ftu jfLV bfLV ftu flfLV em]
ftu lg bLV mou latqÙkq A
ftuq le; lgko ftuq le; em ]
lg;kj uUr ftu mÙkq AA 6 AA
ftu vUeks; ftu f“kid im] ftu eqDr eqfDr nlZarq A
ftu vFkZg vo;kl im] vUeks; vFkZ fnfi tqÙkq AA 7 AA
ftu eqfDr vFkZ ftu dey em]
ftu jeu yafØr ftu mÙkq A
ftu foU;ku lq le; em]
ftu U;ku uar le fpÙkq AA 8 AA
ftu ukuk izdkj lq le; em] ftu vUeks; lqHkko lq bLVq A
ftu f“kid jeu jS jfe; im] ftu eqDr eqfDr nlZarq AA 9 AA
ftu mo,flm moue em] ftu moukS mou lgkm A
mo mou lgko ijfefLV em] ftu uS mou lgkm AA 10 AA
ftu uS ftu eS ftu fl; jeuq] ftu /kqo eey lqHkkm A
Hk; f“kifudq HkOoq l mÙkq lqbZ] vfe; jeu latqÙkq AA 11 AA
rkju rju lgko ybZ] eey jeu flolarq A
Hk; f“kifudq vfe; lq jeu im] ftuq ikS mouq lgarq AA 12 AA
ftu mo,flm lqj jeuq] foatu foU;ku latqÙkq A
foatu jeug lqj jfem] i; nlZ ije i; mÙkq AA 13 AA
ftu mou mou lqb lgS im] ftu fg; jeu lgarq A
fg;;kj mouq tq jeu im] “kV~ jeu eey lkgarq AA 14 AA
vdZ foan vkxUrq equh] ftu fg; gqo;kj latqÙkq A
ftu jeuq ftu xeuq equh] iÙkq Hkjgq ykgarq AA 15 AA
mou lgko ftu mÙkq im] fg;;kj mouq nlZarq A
mou fg;;kj lg lgb im] ftu iÙkq xHkZ lqb mÙkq AA 16 AA
ftu mooUu ikS lkfg;m] ftu nlZ nlZ lkgarq A
ftu le; lgko ftu le; em] ftu xe vxe fiNarq AA 17 AA
ftu mÙkq mou im Hkfj; em] lqb yS xfHkZm ftu mÙkq A
ta Hkfj;kS ra vk;fjÅ] ra xHkZ mou ftu mÙkq AA 18 AA

¼9½ xHkZ pkSchlh Qwyuk
xkFkk 130 ls 154 rd
¼fo“k; % “kV~ ljksoj] “kV~ dey] “kV~ nsfo;ka] “kV~ jeu ½

ftu ftu;fr ftu moua] mooau U;ku jeua A
foU;ku foan Hkoua] lqb eey eqfDr feyua AA 1 AA
l U;kuh ftuukFk jeu jeua] Hk; f“kfi; HkOoq feyua A
l U;kuh vfe; dey dyua] ftu jatq flf) xeua AA 2 AA
l U;kuh eey vfe; o;ua AA vkpjh AA
ftu xHkZ mÙkq ftu;a] ifjukeq uUr eeya A
ra uUr dEeq xyua] lqb U;ku xHkZ feyua AA 3 AA
AA l U;kuh- AA
lqb U;ku jeu lqj;a] mRiUu U;ku jeua A
lzksoj lq lgt moua] ra uUr uUr xeua AA 4 AA
AA l U;kuh- AA
ra ine ije lqj;a] ra ine dey /kqj;a A
in foan ije fefy;a] ra uUr dEeq xfy;a AA 5 AA
AA l U;kuh- AA
egk iá lqja lqj;a] eS lgt U;ku moua A
fg;;kj dey dyua] ra flf) eqfDr xeua AA 6 AA
AA l U;kuh- AA
frvFkZ vFkZ feyua] ra xE; vxE; xeua A
ra pju lgt pjua] vUeks; eqfDr feyua AA 7 AA
AA l U;kuh- AA
dsoy lqHkko dfy;a ]ra dey daB fefy;a A
fg;;kj dey jS;a] ra uUr dEeq foy;a AA 8 AA
AA l U;kuh- AA
lg;kj bZtZ fjfr;a] iqaMfj; Hkko /kqfj;a A
ra xfgj dey xfg;a] fg;;kj jeu jfe;a AA 9 AA
AA l U;kuh- AA
ra vdZ jou joua] foU;ku foan Hkoua A
vkxarq vFkZ feyua] ftu v:g jeu jeua AA 10 AA
AA l U;kuh- AA
fg; gqo;kj lqj;a] loZU; jeu v;ja A
iqaMfj; egk lqj;a] ra xqfgt dey v;ja AA 11 AA
AA l U;kuh- AA
lzksoj lq dey moua] lqb jeu flf) jeua A
ra xqfir U;ku feyua] ra frfofg dEeq xyua AA 12 AA
AA l U;kuh- AA
ra uUr y“; y“kua] ifjukeq eey feyua A
ifjuoS xHkZ xzgua] frRFk;j jeu jeua AA 13 AA
AA l U;kuh- AA
lzksoj lq dey moua] “kV~ fnfIr eey Hkoua A
frvFkZ vFkZ jgua] vLFkku Fkku feyua AA 14 AA
AA l U;kuh- AA
Jh fnfIr flf) lqj;a] ifjukeq uUr eeya A
Jh lkafr lq) lqoua] Jh fnfIr eqfDr feyua AA 15 AA
AA l U;kuh- AA

àh fnfIr fg;;kj fg;a] fg; uUr U;ku joua A
njlS lq uUr eb;a] fg; pju U;ku pfj;a AA 16 AA
AA l U;kuh- AA
f/kzfr /kqoa eey fefy;a] ra yks; yks; voya A
dhfrZ lqfØr dEeq xyua] ra Økafr mou eeya AA 17 AA
AA l U;kuh- AA
cqf/k cqf/k U;ku moua] ra uUr uUr xeua A
yf“k;a vy“k; y“kua] eS eey U;ku Hkoua AA 18 AA
AA l U;kuh- AA
“kV~ fnfIr fnfIr fniua] ra uUr uUr xeua A
nlZafr U;ku l;ua] ra uUr uUr eeya AA 19 AA
AA l U;kuh- AA
frRFk;j xHkZ moua] ra uUr U;ku Hkfu;a A
ifjukeq uUr yf“k;a] ra flf) eqfDr fefy;a AA 20 AA
AA l U;kuh- AA
flj dey fnfIr moua] lqb lgt xE; xeua A
tkstu lrq lgla] ra y“; Hkko lqoua AA 21 AA
AA l U;kuh- AA
ra nqXu nqXu moua] y“;u yf“k;a Hkoua A
cÙkhl y“; yf“k;a] latks; pju pfj;a AA 22 AA
AA l U;kuh- AA
pkSlfB pju pfj;a] frRFk;j xHkZ feyua A
ifjukeq uUr eeya] mo mou eqfDr feyua AA 23 AA
AA l U;kuh- AA
ra le; mÙkq moua] le le; lk/kq feyua A
ra uUr dEeq xyua] vUeks; eqfDr feyua AA 24 AA
AA l U;kuh- AA
ra le; lq) ltua] lgdkj foan feyua A
foU;ku U;ku joua] vUeks; flf) xeua AA 25 AA
AA l U;kuh- AA

¼10½ ik= rhu nku pku jklkS xkFkk
xkFkk 155 ls 184 rd
¼fo“k; % ik= rhu ]nku pkj ]ik= dh fo‘ks“krk ½

ra i; mou ra mou em] mooau U;ku lqbZ mÙkq A
mÙke vofg moau iÅ] ef/ke lqb U;ku latqÙkq AA 1 AA
ta tfgu iÙkq mooau im] efr le; latqÙkq l mÙkq A
lg;kj le; lqb mfÙk;m ]fg; mou lCn nlZarq AA 2 AA
mouq mouq tq nsb im] fg;;kj mou fg; tqÙkq A
lg;kj mouq lgkm ybZ] fg; mouq fnfIr nlZarq AA 3 AA
mou fnfIr lqb U;ku im] ra fnfIr fnfLV nlZarq A
fg;;kj fnfIr ra fnfLV em] fg; mou mou ftu mÙkq AA 4 AA
mo mou fnfIr lg;kj lqb] lg;kj fnfLV nlZarq A
lg;kj lgkm mooau :bZ] lg;kj iaFkq ftu mÙkq AA 5 AA
mou fg;;kj lg;kj em] mRiUu mouq nlZarq A
tu dy eu jat foyUrq lqb] nlZu eksga/k foeqDdq AA 6 AA
ftu o;ua ftu nlZ em] ftu le; lgkm latqÙkq A
ftu vo;kl vUeks; em] ftu f“kid eqfDr nlZarq AA 7 AA
ef/ke iÙkq fg;;kj em] lg;kj mouq nlZarq A
lgb latqÙkm eey im] itZ; Hk; lY; foyUrq AA 8 AA
fg;;kj fnfIr lg;kj jbZ] ra fnfLV bfLV nlZarq A
mo mou fnfIr lqb fnfIr em] lg;kj mouq ftu mÙkq AA 9 AA
lg;kj fnfIr fg; mou im] ra fnfLV bfLV lqb larq A
fg;;kj moauq lqHkkm ybZ] ij itZ; foy;Urq AA 10 AA
tfgu iÙkq mooau em] fg; fnfIr fnfLV nlZarq A
mou fg;;kj lq le; im] ra uUr dEeq foy;Urq AA 11 AA
tfgu lqHkko l mÙk em] iÙk nÙk ftu mÙkq A
lqHkkb fg;;kj moau im] nku Hkkm ftu mÙkq AA 12 AA
nkua pkSfofg mÙkq ftu] U;ku vgkj latqÙkq A
Hks“kt nkuq tq mÙkq ftuq] vHk;a Hk; foy;arq AA 13 AA
mÙke iÙkq fols“kq eqfu] mooauq nsb lqb uUrq A
ij itZ; foy;Urq lqb] mooauq eqfDr nlZarq AA 14 AA
tfgu xzgu ta U;ku Jh] nku leRFkq latqÙkq A
mooauq iÙkq ta foglem] mou fnfLV foxlarq AA 15 AA
uUn Hkkm tks i; i;MS] in i“kyu ftu mÙkq A
vkgkj nkuq lqb uan em] mooau iÙkq latqÙkq AA 16 AA
mou fnfLV ra fnfIr em] rkxk eey lqHkkm A
mRiUu Hkkm lqb jeu im] mRiUu eqfDr nlZarq AA 17 AA
ef/ke iÙkq ftu mÙkq lqb] fg;;kj fnfIr fnLVarq A
mouq nsb lqb U;ku im] itZ; moouq foyarq AA 18 AA
ef/ke iÙkq lq nku em] vkgkj nku ftu mÙkq A
iÙk nku lqb lq“; em] lqb lwf“ke dEeq foyUrq AA 19 AA
tfgu iÙkq ftu mfÙk;m] nÙk iÙk foU;kuq A
foU;ku foan lqb l;u im] iÙk nÙkq lqb mÙkq AA 20 AA
nÙkq Hkkm lqb uUr leq ]fnfIr fnfLV nlZarq A
fnfLV feyS fnfIrfg lfgm] fnfLV foxl foxlarq AA 21 AA
fnfIr fnfLV ra lqb jeuq] lCn mÙkq ftu mÙkq A
i; vkpjuq lqHkkm eqfu] vkgkj foU;ku latqÙkq AA 22 AA
Hks“kt nkuq tq Hk; jfgm] ck/kk foy; lqHkkm A
lalkj ljhj lq Hkksm em] moHkksm ck/k foy;Urq AA 23 AA
vHk; nkuq ra Hk; jfgm] Hk; fouklq ra HkOoq A
vHk; jeuq Hk; foy; lqb] vHk; Hk; itZ; foy;arq AA 24AA
nÙkq nsb ra eey im] eey mÙkq ftu mÙkq A
iÙk lqHkkm ftu le; im] lg;kj flf) laiÙkq AA 25 AA
foxfl; ftu i; fogl em] i;kpjuq in foan A
vkgkjg lqb eqfDr nyq ] Hks“kt vOokokgq AA 26 AA
vHk; nkuq lqb vHk; im] vHk; eqfDr nlZarq A
iÙk fnfLV lqb fnfIr em] lg;kj flf) laiÙkq AA 27 AA
iÙkq l mÙkm foDr :b] U;ku foU;ku l mÙkq A
foDr :o lgdkj ftuq] lg le; flf) laiÙkq AA 28 AA
lfDr :o viÙkq eqfu] lg;kjg ugq tqÙkq A
/kqo v/kqo lqb mÙkq leq] flgq le; uj; laiÙkq AA 29 AA
iÙkq foDr itZ; xfym] Hk; lY; lad foy;Urq A
iÙkg nÙk lqHkkm eqfu] lg le; flf) laiÙkq AA 30 AA

¼11½ psrd fg;jk Qwyuk
xkFkk 185 ls 193 rd
¼fo“k; % y{k.k ifj.kke] vFkZ i;½

moadkj moau moau im] lqb uUn vuUns A
foU;ku foan jl jeuq gS] ftu ftu; ftuUns AA
ftu ftfu;kS dEeq vuUrq gS] ftu jeu luUns A
lqb ps;u uUn luanq] dey ftu lgt luans AA 1 AA
lks U;kuh rw pkfgyS] gks psrd fg;jk A
foU;ku foan jl jeuq] f“kid ftu osnd fg;jk AA
“kV~ jeu dey jl jeuq gS] gks psrd fg;jk A
ra vfe; jeuq fo“k xyuq] lq;a ftu osnd fg;jk AA
Hk; f“kifud Hkoq l mÙkq gS] gks psrd fg;jk A
yf“keso jeu ijeRFkq ]ftu; ftu osnd fg;jk AA
oSfnfIr fg;kj jl jeu im] gks psrd fg;jk A
flgq le; flf) laiÙkq] eey jl osnd fg;jk AA 2 AA
AA vkpjh AA
mRiUu dey ftu mÙkq gS] mo mou l mÙka A
ifjukeq uUrkuUr lq;a lqb] f“kid l mÙka AA
ra dey dUn ftu mÙkq gS] ftu ftu; ftuana A
ra foan jeuq foU;ku pjuq] lqb lgt ftuana AA 3 AA
AA lks U;kuh- AA
foU;ku U;ku jl jeuq ftuq] lqb ije luans A
ra foan jeuq foU;ku xeuq] lqb lgt lfoans AA
lqb vdZ lq vdZ lq vdZ im] lqb yf“k; ly“;s A
lokZFkZ flf) lqb le; em] lqb ije ifj“;s AA 4 AA
AA lks U;kuh- AA
lks vFkZfr vFkZ leFkZ im] le vFkZ lq Hkous A
le le; laeÙkq ftuqÙkq] ftu; ftu U;ku Jous AA
lg;kj vFkZ ftu mÙkq lqb] vo;kl vuUrs A
ra uUrkuUrq vuUrq] vy“k ftu ftu; ftuqÙks AA 5 AA
AA lks U;kuh- AA
vUeks; vFkZ lqb eey im] lqb jeu latks, A
ra f“kfi;kS uUrkuUrq ]ftu; ftu U;ku vUeks, AA
lqb jeu lq;a lqb jeu im] lqb lgt ftuUns A
ra foUn dey jl jeu] ije ftu ije luUns AA 6 AA
AA lks U;kuh- AA
dey lqHkko ftuqÙkq lqb] ftu ftu; l mÙks A
lqb uUrkuUrq ftuqÙkq gS] dfy dey i;Ùks AA
ftu mÙkq ftuqÙkq lq le; em] lqb ifjuS mÙks A
lqb lkfg; uUrkuUr fols“k] ije ftuq ije i;Ùks AA 7 AA
AA lks U;kuh- AA
lqb le; lgkm ftuqÙkq ftuq] lg;kj ftuqÙks A
vo;klg uUrkuUrq gS] ra dey i;Ùks AA
vUeks; vFkZ lqb vFkZ ftuq] lqb dey luUns A
ra f“kfi;ks uUrkuUr i;fM] ftu ije ftuUns AA 8 AA
AA lks U;kuh- AA
lqb f“kid Hkkm lqb mÙkq ftuq] lqb ftu; ftuans A
ra eqfDr jefu flf) jÙkq] ije ftu ije luans AA
ra rju fooku lgkm em] le le; luans A
flgq le; flf) laiRrq] ftu; ftu lgt ftuans AA 9 AA
AA lks U;kuh- AA

¼12½ nk= ik= fols“k Qwyuk
xkFkk 194 ls 220 rd
¼fo“k; % 3ik= ]4 nku dk vk/;kfRed foospu ½

U;kuh U;ku foU;ku equh] U;kuh U;ku l mÙkqfjuk A
U;ku lgkos nflZ;m] ohjt vIi lgkmfjuk AA 1 AA
lw“;e lfg;ks lks equgw] lw“;e eey lgkmfjuk A
uUr prqLVS U;ku em] fl) lgkm l mÙkqfjuk AA 2 AA
iÙkg nÙk fols“k equh] nkug uUr fols“kqfjuk
iÙk tq mÙkm ftuojga] nÙkq tq nku latqÙkqfjuk AA 3 AA
iÙkg nÙkq fols“k equh] j;ua j;u l:ofjuk A
U;ku foU;ku lq le; em] iÙk nÙkq ftu mÙkqfjuk AA 4 AA
dey lgkos iÙkq tbZ] fl) l:o l mÙkqfjuk A
dkju dktZg dey :bZ] nÙkq lgkm l mÙkqfjuk AA 5 AA
jfe;kS U;ku lgkm ybZ] ftfu;ks dEeq vuUrqfjuk A
jeus jfe;ks eey im] frfofg dEeq foy;arqfjuk AA 6 AA
yad`r lfg;ks iÙkq tbZ] yhu lgko lq nÙkqfjuk A
lq)g lq) lgkm ybZ] eqfDr iaFkq njlarqfjuk AA 7 AA
tb foU;ku latqÙkq lqb] eey lgkm lq iÙkqfjuk A
ifjuS lfg;ks nÙkq lqbZ] ijekug dsoyq fnfLVfjuk AA 8 AA
eS ewfrZ iÙkq tq U;ku em] le; lgkm lq nÙkqfjuk A
uUrkuUr lq iÙkq equh] lgdkjg uar lq nÙkqfjuk AA 9 AA
ukuk izdkj U;ku lfg;kS] iÙkq ftusUng mÙkqfjuk A
nÙkq lgko foU;ku em] vo;klg uUrkuUrqfjuk AA 10 AA
nÙkg iÙkq fols“k equh] vUeks;g latqÙkqfjuk A
U;ku foU;kug ije im] fl)g eqfDr lqHkkmfjuk AA 11 AA
vUeks;g uUr fols“k equh] iÙk nÙkq le Hkkmfjuk A
fnfLV fnfIr vUeks; em] uUn vuUn latqÙkqfjuk AA 12 AA
l;uklu le Hkkm leq] lgtkuan latqÙkqfjuk A
U;kuh U;ku vUeks; eÅ] eey lq nlZu fnfLVfjuk AA 13 AA
vkgkj U;ku lks eey iÅ] lgdkjg latqÙkqfjuk A
foatu foU;kug lfg;kS] nq)j /kfjm lgkmfjuk AA 14 AA
gn;g nflZm eey iÅ] eey U;ku lgdk:fjuk A
iÙkg nÙkq fols“kq eqfu] U;kuh U;ku vUeks;fjuk AA 15 AA
fl) l:os iÙk equh] U;ku lgkos lq nÙkqfjuk A
fl) l:os fl) iÅ] U;ku l:os eqfDrfjuk AA 16 AA
vUeks;g llgkm equh] fl)g eqfDr lgkmfjuk A
deyg dey lgkm ybZ] vFkZ frvFkZ latqÙkqfjuk AA 17 AA
iap U;ku ijfefLV im] U;ku vUeks; fols“kqfjuk A
U;kua U;ku lq fozf) im] eey U;ku ijeFkqZfjuk AA 18 AA
p“;g fefy;ks fnfLV eÅ] vp“;g U;ku l mÙkqfjuk A
vofg fefy;ks xqfir :bZ] eey U;ku lgdk:fjuk AA 19 AA
iÙkg nÙkq fols“kq equh] y“ku :o latqÙkqfjuk A
iÙkq tq mÙkm ftuojga] nÙkq tq nku latqÙkqfjuk AA 20 AA
iÙkg nÙkq folsf“k;Å] foDr ljfu lalk:fjuk A
tujatu jkx tq foDr eÅ] dyjatu fnfLV xyarqfjuk AA 21 AA
eujatu xkjo foDr :bZ] nlZu eksga/k foeqDdqfjuk A
U;kukojuq u isf“k;Å] nlZu eey lgkmfjuk AA 22 AA
dy yad`r dEeq tq lS xfyÅ] xfy; ljfu lalk:fjuk A
dqU;ku fnfLV eS lqb xfy;a] frfofg dEeq foy;arqfjuk AA 23 AA
U;kuh U;ku lgkm equh] U;ku foU;ku latqÙkqfjuk A
eey U;ku vUeksn ybZ] l:os eqfDr l mÙkqfjuk AA 24 AA
U;ku nku foU;ku eÅ] ije U;ku latqÙkqfjuk A
vkgkj U;ku vkgkj eÅ] eey Hkko larqLVqfjuk AA 25 AA
Hks“kt nkuq tq ftu dfgm] ck/kk jfgr latqÙkqfjuk A
vHk; nku ra ftu HkfuÅ] Hk; fouklq ra HkOoqfjuk AA 26 AA
nkuq pm fofg mfÙk;m] eey Hkkm ftu fnLVqfjuk A
iÙkg nÙkq lq eey equh] eey U;ku flo larqfjuk AA 27 AA

¼13½ vU;kuh vU;ku eÅ Qwyuk
xkFkk 221 ls 237 rd
¼fo“k;% vkSdkl] vKkuh] vKkurk] laHkky] psrkouh ½

vU;kuh vU;ku eÅ] feF;k lY; latqÙkqfjuk A
eqfDr eqfDr rw fparogh] ew<+k eqfDr u gksbfjuk AA 1 AA
feF;k fnfLVfg ij lfg;ks] ij itZ; latqÙkqfjuk A
U;ku mo,lq u laitb] vU;kuh uj; fuoklqfjuk AA 2 AA
tujatu jkx tq le; eÅ] tu mÙkg uar fols“kqfjuk A
vkjfr /;kug rw lfg;ks] Fkkoj xS foylarqfjuk AA 3 AA
nlZu eksgs vU/k rq g¡w] vnlZu le; latqÙkqfjuk A
U;ku foU;ku fooftZ;Å] uj; oh; latqÙkqfjuk AA 4 AA
vU;kuh vle; lfg;ks] le; lgkm u fnV~Bqfjuk A
ij itZ; fnfLVfg lfg;ks] frfj; xb latqÙkqfjuk AA 5 AA
iÙk fols“kq u tkfu;Å] nÙkg Hksm vHksmfjuk A
vU;kuh feF;k lfg;ks] uj; frfj; Hkesbfjuk AA 6 AA
dyjatu nks“kg lfg;ks] itZ; fnfLV vuUrqfjuk A
eksg egke; iwfj;m] Hko lalkj Hkearqfjuk AA 7 AA
eujatu xkjo lfg;ks] Jqr vU;kuq vuUrqfjuk A
U;ku lgkm u fpafr;m] Fkkoj ljfu latqÙkqfjuk AA 8 AA
itZ; eksga/kg lfg;ks] vIi lgkm u fnV~Bqfjuk A
leys lfg;ks uj; xÅ] ljfu vuUr Hkearqfjuk AA 9 AA
U;ku lgkm u nflZ;Å] vU;kug lgdk:fjuk A
ijiapg itZ; lfg;ks] nq“kq vuUr lgUrqfjuk AA 10 AA
?kk; dEeq larqLV ijk] o; ro fØ; vU;kuqfjuk A
Xkjo lfg;kS ro fd;Å] uj;g nq“kq vuarqfjuk AA 11 AA
mo,flm vU;ku iÅ] dy yad`r fØ;k latqÙkqfjuk A
U;ku Hksm ufo tkfu;Å] va/kq tq dqok iMarqfjuk AA 12 AA
jk; lfgm xkjo lfgm] feF;ke; mo,lqfjuk A
vUeks; fojksgq u tkfu;Å] nqXxb xeuq latqÙkqfjuk AA 13 AA
nsm u fnV~Bm vfe; em] ije nsm ugq Hksmfjuk A
va/km cfgja/km equgq] pkSxb nq“kq lgarqfjuk AA 14 AA
xq: ufo tkfum xqfir :bZ] ije xqjg ugq Hksmfjuk A
feF;k e; lY;g lfg;ks] nq“kq vuar lgarqfjuk AA 15 AA
/kEeg Hksm u tkfu;Å ]dEeg fd; mo,lqfjuk A
vU;kuh o; ro lfg;ks] Hkfe;kS dky vuarqfjuk AA 16 AA
vofdu ew<+k fparogh] U;ku fljh flgq Hksmfjuk A
U;ku foU;kug le; iÅ] dEeq fosls“kq xyarqfjuk AA 17 AA

¼14½ mRiUu NUn xkFkk
xkFkk 238 ls 262 rd
¼fo“k;% ld 17½

mo moug mou lgkm ybZ] mo mou Hkkm lalq) iÅ A
mo moum dsoy le; im] flgq le; flf) laiÙkÅ AA 1 AA
moadkj ftuqÙkq iÅ] U;ku foU;ku latqÙkÅ A
mo mou lgk;s nflZ;Å] mo mou flf) laiÙkÅ AA 2 AA
mou mou tqÙkÅ] mou Hk; xyarÅ A
mou U;ku jÙkÅ] mou feF;k pÙkm AA 3 AA
mou iaFk nflZÅ] moue y foyarÅ A
mou eqfDr jÙkÅ] lq itZ; j; xyarÅ AA 4 AA
mou flf) iaFkÅ] dEeku cU/k pÙkÅ A
mou foDr :oÅ] lks dEe f“kid lwjÅ AA 5 AA
mou y“; y“;uks] mou i; fo;“;uks A
mou fnfLV nflZÅ] mou bfLV jfLVÅ AA 6 AA
mou mÙk tqÙkÅ] llad Hk; foyarÅ A
mou ifjuS tqÙkÅ] moau dEe pÙkÅ AA 7 AA
mou le; lÙkÅ] vU;ku foy; jÙkÅ A
U;kusu U;ku tqÙkÅ] vU;ku Hk; xyarÅ AA 8 AA
mou ije bfLVÅ] lq;a lqHkko fnfLVÅ A
lg;kj lq) lkfgÅ] vUeks; bfLV xzfgÅ AA 9 AA
mou jeu jÙkÅ] mou mÙk tqÙkÅ A
mou o;u jÙkÅ] mou le; l mÙkÅ AA 10 AA
laeÙk lq) lkfgÅ] le le; fnfLV jkfgÅ A
lks f“kid Hkko fi“kdÅ] lks eey Hkko eey iÅ AA 11 AA
lks v“k; :o :oÅ] lks lqjl fnfLV lwjÅ A
mou uUr nflZÅ] mRiUu U;ku ljflÅ AA 12 AA
mou jkx “kaMuks] tujatu Hk; fog.Muks A
dyjatu nks“k xfy xÅ] lq foan jeu moau iÅ AA 13 AA
eksga/k nlZ vnflZÅ] mRiUu nlZ nlZ eÅ A
fulad :o j;u iÅ] llad Hk; foyarÅ AA 14 AA
U;kusu U;ku le; eÅ] vkouZ U;ku foy; xÅ A
lqnlZu uUr nflZÅ] vkouZ nlZ xyarÅ AA 15 AA
mRiUu eksg mou iÅ] lks eksg e; foyarÅ A
foU;ku U;ku le; iÅ] vUrj lqHkkm foy; xÅ AA 16 AA
lks U;ku oad voadÅ] vU;ku oad lqoadÅ A
lks ljfu Hk; fojÙkÅ] lks eqfDr iaFk jÙkÅ AA 17 AA
vo;kl ;kl tqÙkÅ] vklk lqHkko fojÙkÅ A
vUeks; U;ku lÙkÅ] vLusg Hk; foyarÅ AA 18 AA
lks jkx leZ pÙkÅ] lks ykt Hk; foyUrÅ A
lks vyfC/k yfC/k tqÙkÅ] lks yfC/k lqg fojÙkÅ AA 19 AA
lks vHk; Hk; xyarÅ] lks Hk; llad foyarÅ A
lks U;ku xzkg otzÅ] lks xkjo Hk; xyarÅ AA 20 AA
lks U;ku jeu lwjÅ] lks vkyl lqg xyarÅ A
lks ije rÙkq nflZÅ] ijiap Hk; foukflÅ AA 21 AA
foU;ku U;ku foHkzÅ] foHkze lqj; foyarÅ A
mou foan foanÅ] mou uan ufUnÅ AA 22 AA
lks uUn uUn tqÙkÅ] lks ps;uuan latqÙkÅ A
ra lgtuan lgt eÅ] lks ijeuan ije iÅ AA 23 AA
moau Hkko yf“kÅ] lks jeu j; ifjf“kÅ A
lks jeu eqfDr jeu iÅ] lks jeu j;u fl) iÅ AA 24 AA
& ?kÙkk &
mo mou lgkm lq mou iÅ] mo mou le; latqÙkÅ A
lq rju fooku lq le; eÅ] flgq le; flf) laiÙkÅ AA 25 AA

¼15½ nlZu pkSfofg xkFkk
xkFkk 263 ls 288 rd
¼fo“k;% Hk; 9] ld 17½

nlZu pkSfofg mfÙk;m] p“; vp“; latqÙkq A
vofgfg dsoy eey im] Hk; fouklq ra HkOoq AA 1 AA
mou lq eu Hk; mfÙk;m] mooUu U;ku foy;arq A
mou lgk;s eey im] Hk; xfy; lq;a lqb HkOoq AA 2 AA
eu fols“kq lqb uUr Hkm] ij itZ; latqÙkq A
itZ; jÙkm ew<+ ebZ] mooau U;ku foy;arq AA 3 AA
eu Hk; lad llY; em] ladm lj ilj latqÙkq A
ljfu lgkos lfj x;Å] mooUu U;ku foy;arq AA 4 AA
eu Hk; mou mikb ybZ] vfnfLV bLV Hk; mÙkq A
Hk;Hkhm foitZ; fnfLV jeq] U;ku lgkb foyarq AA 5 AA
eu Hk; mou fg;;kj em] lg;kj xqfir Hk; mÙkq A
Hk; lgkb llad im] fulad U;ku foy;arq AA 6 AA
eu lgkm Hk; itZ; jÅ] vHk; yfC/k ukS mÙkq A
vLusga Hk; ykt jÅ] U;ku yfC/k foy;arq AA 7 AA
fnfLVfg Hk; latqÙkq lqb] ij itZ; jÙkm tqÙkq A
ij lgko itZ; jeu] U;ku fnfLV foy;arq AA 8 AA
ij fnfLVfg itZ; lfgm] yksHkg Hk;Hkhm latqÙkq A
xkjo Hk; xq: y?kq fnfLV;Å] U;ku fnfLV foy;arq AA 9 AA
tujatu jkx tq fnfLV em] dyjatu nksl Hk; tqÙkq A
nlZu eksgs Hk; lfgÅ] U;ku nlZ foy;arq AA 10 AA
fnfLV nlZ Hk;Hkhm lqb] itZ; fnfLV jearq A
ijg fnfLV Hk;Hkhm lqb] ra U;ku fnfLV foy;arq AA 11 AA
mRiUu fnfLV Hk;Hkhm lqbZ] fg;;kj vLFkku Hk; mÙkq A
xqfir fnfLVfg Hk; lfgm] fulY; U;ku foy;arq AA 12 AA
fnfLV Hk;g lqb >M+I em] fnfLV u lgS lladq A
Hk;Hkhmfo lal; lfgm] pkS xb nq“; lgarq AA 13 AA
Hk; mou fnfLV lqb >M+i em] fg; xqfgt y“; vy“; A
Hk;g lgkos Hkeu im] vHk; U;ku foy;arq AA 14 AA
deyg Hk; latqÙkq em] o;u vlq) poarq A
fooj lgko tq Hk; lfgm] U;ku lgkb xyarq AA 15 AA
foojg o;ug Hk; lfgm] Hk;Hkhm o;u lqb mÙkq A
thog xqu Hkwyh th Hkqyh] U;ku lgkb foyarq AA 16 AA
Hk;Hkhm foitZ; lfgm] Jqr vuUr vfuLV A
vfuLV lgkos Hk; lfgm] ro fØ;k uj; latqÙkq AA 17 AA
o; ro Jqr vU;ku im] foojg eqag cksyarq A
Hk;Hkhm foitZ; lfgm] Hko lalkj Hkearq AA 18 AA
bLV lgkm u mitbZ] vfuLV bLV njlarq A
lad da“; lqb ew<+ ebZ] Hk; lfg; uj; laiÙkq AA 19 AA
dey lqHkkm l mÙkq ftuq] Hk; lY; lad foy;arq A
itZ; foy; lq ljfu foyh] U;ku jeu jl mÙkq AA 20 AA
Hk; f“kifudq ra vfe; em] eey jeu jl mÙkq A
dey lgkos U;ku im] foU;ku foan njlarq AA 21 AA
deyg dfy;kS U;ku im] ld lY; itZ; foy;arq A
itZ; foy; lq jkx em] dey ftuqÙkq latqÙkq AA 22 AA
eu Hk; fnfLV lq >M+i Hkm] fooj eq“ka Hk; mÙkq A
thHk th Hkqyh Hkeu em] lqb U;ku dey foy;arq AA 23 AA
mou fg;;kj lg;kj Hkm] lad lY; itZ; j; mÙkq A
HkkS Hk; foy; lq U;ku im] U;ku dey foy;arq AA 24 AA
dey dfy; ftu mÙkq im] U;ku foU;ku latqÙkq A
Hk; f“kifudq lqb vfe; jla] mo mou foan le mÙkq AA 25 AA
mou fg;;kj lg;kj em] mou mou latqÙkq A
mou le; lqb mou im] ra foan lqé le mÙkq AA 26 AA

¼16½ dey NUn xkFkk
xkFkk 289 ls 302 rd
¼fo“k;% vFkZ i;] dey dh efgek½

deya dey fols“kq equh] dey Hkko lalq) iÅ A
deyg dsoy mÙkq leq] eqfDr iaFk flo lq“; eÅ AA 1 AA
deya moua deya lqoua] deya v“k;a deya lqj;a A
deya foU;ku i;ksgj;a] deya i; ije ina eeya AA 2 AA

deya i; vFkZ leqfPp;Å]
deya le Hkkm ifjf“k;Å A
deya lqb l;u l mfÙk;Å]
vFkZg ftu vFkZ frvFkZ iÅ AA 3 AA
le vFkZ lq;a ijeFkZ iÅ]
deya le le; latqfÙk;Å A
deyg lgdkj vFkZ eeyks]
dy yad`r dEeq lq;a foyÅ AA 4 AA
deyg vo;kl l mfÙk;Å]
vo;klg uUrkuUr iÅ A
deyg dEekuq ca/k foyÅ]
deyg flo lkl; lq“k iÅ AA 5 AA
deyg mooauq fo j;u iÅ]
deyg dEeku lkS xfy x;Å A
deyg ftu mÙkm eey iÅ]
deyg Hk; lY; lad foyÅ AA 6 AA
deyg ifjuoS lq ije iÅ]
ijekug uUrkuafr;Å A
deyg yad`r ra yhu iÅ]
dey foU;ku U;ku leÅ AA 7 AA
deyg le le; lq fnfLV eÅ]
deyg lgdkj lq ufUr iÅ A
dy yad`r dEeq uar foyÅ]
deyg ije iqurq eeyq AA 8 AA
deyg dfy;kS lqb U;ku iÅ]
ukuk izdkj foU;ku eÅ A
deyg vo;kl ftuqfÙk;Å]
vUeks; fojks foyafr;Å AA 9 AA
deyg dEekuq u mfÙk;Å]
deyg itkZo foyfUr;Å A
deyg i: l;u u mfÙk;Å]
deyg ifjukeq ftuqfÙk;Å AA 10 AA
deyg fg;;kj l mfÙk;Å]
deyg itkZo fojfUr;Å A
deyg mooUu latqfÙk;Å ]
deyg lqb uUrkuUr iÅ AA 11 AA
deyg vUeks; U;ku eeyq]
deyg itkZo lq;a foyÅ A
deyg lqb lgtkuUn eÅ]
deyg tujatu lq;a foyÅ AA 12 AA
deyg vUeks; lq flf) iÅ]
deyg dEekuq ca/k f“kfiÅ A
deyg lqb eqfDr lq ije iÅ]
Hk; fif“k; HkO; lqbZ flf) xÅ AA 13 AA
& ?kÙkk &
b; deysu lgkvks] ije Hkkm lqb ije equh A
ra ijekuUn lgkvks] eeyq eqfDr latqÙkq equh AA 14 AA

¼17½ fxjk NUn xkFkk
xkFkk 303 ls 317 rd
¼ fo“k;% ld 17] ftàk la;e] fxjk vFkkZr~ ok.kh dh efgek ½

dey fxjk l mÙkq ftuq] U;kusu U;ku le mfÙk;m A
Hk; fouklq Hkoq tq equgq] eey U;ku latqfÙk;m AA 1 AA
lq ftug l mÙkm U;ku i;Ùkq ]
lq U;ku foU;kug eeyq equUrq A
lq Hk; f“kifud gS HkOoq l mÙkq]
lq okfu fols“kg U;kuq dquarq AA 2 AA
lq U;ku foU;kug Hksm equUrq]
lq ftàk Lokn vuUrq foyUrq A
lq fo“k; lqHkkm itkZ; xyarq]
lq U;ku lgkog rÙkq equUrq AA 3 AA
lq ftàk eey latqÙkq FkquUrq]
lq eey lgkm vuUrq xyUrq A
lq feF;k llad lY; foy;Urq]
lq U;ku lgkog dEeq xyUrq AA 4 AA
ftàk ij Hkkm u mÙkq u tqÙkq ]
ftàk ijtkog Hkko foyUrq A
ftàk dqU;kug nsl u mÙkq]
ftàk llakjg ljfu fojÙkq AA 5 AA
ftàk lanlZu eksg foeqDdq]
tujatu jkx nkslq foy;arq A
ftàk dyjatu Hkko foeqDdq]
ftàk eujatu xkj xyarq AA 6 AA
ftàk vkouZq u U;ku poarq]
nlZu vkouZq u Hkkm dyUrq A
eksgu vkouqZ u mouq xyUrq]
ftàk U;kug vUr: u poUrq AA 7 AA
vklk l Hkkm u fyarq FkquUrq]
vLusg fnfLV ugq fnafr equarq A
yktg Hk;Hkhm u lad djUrq]
yksHk; Hk; uUrkuUrq xyarq AA 8 AA
xkjo x;an fogMafr lhg]
vkyl lqb xfy; o;u lewgq A
ijiap itkZm u fnfLV;Å]
foHkze Hk;Hkhm foyafr;Å AA 9 AA
ftàk Hk; f“kfi; dEeq foy;a]
ij itZ; uUruUr xfy;a A
lad jfg; fulad lY; foy;a]
e; eksg izekuq u mÙkq lq;a AA 10 AA
ftàk ijeIiq izeku leks]
lqb uUrkuUr lq U;ku xeks A
ftàk in vFkZg Hksm equarq]
vFkZg frvFkZ ijeFkZ equUrq AA 11 AA
ftàk lgdkj lgko latqÙkq]
mooUu vuUrq lq nsb imÙkq A
ftàk vo;kl vFkZ eeyks]
ftàk ijeRFkq izeku louks AA 12 AA
ftàk le le; lq fnfLV eeyks]
Hk; f“kifud :o mÙkq eeyks A
ftàk vUeks; U;ku lgta]
vUeks;g f“kfi; dEeq frfoga AA 13 AA
ftàk ifjukeq uUr foj;a]
ukuk izdkj U;ku lqj;a A
ftàk foU;ku vuUrq eeyks]
Hk; f“kfi; HkOoq ra eqfDr xÅ AA 14 AA

&?kÙkk&
Hk; f“kfi; vHk; lqHkkm yb] U;ku ebZ vuqjÙkÅ A
ra frfofg dEeq foy;Urq lqb] eey flf) laiÙkÅ AA 15 AA

¼18½ foanjÅ Qwyuk
xkFkk 318 ls 352 rd
¼ fo“k;% ld 17] foan LoHkko dh efgek] fufoZdYi lekf/k] Hkko eks{k ½

ftu ftu;fr ftu; ftusan iÅ A
ftu ftu;fr uan vuan ije ftu foanjÅ AA 1 AA
foU;ku foan jl jeuq vfe; jl fo“k foyÅ A
Hk; f“kifudq gS HkOoq dey dfy eqfDr xÅ AA 2 AA
AA vkpjh AA
ftu ftuoj mÙkm ftu; iÅ A
ftu ftfu;kS dEeq vuarq ftu; ftu foanjÅ AA 3 AA
AA foU;ku- AA
ta dEeq vuarq vuarq Hkm A
ra U;ku vUeks; foyUrq lgt ftu foanjÅ AA 4 AA
AA foU;ku- AA
ta dEeq moau moau eÅ A
mooUu U;ku foy;Urq ije ftu foanjÅ AA 5 AA
AA foU;ku- AA

ta pjug pfj; vfuLV eÅ A
ra U;ku pju foy;arq uan ftu foanjÅ AA 6 AA
AA foU;ku- AA
ta o; ro fØ;k vfuLV eÅ A
ra bLV nlZ foy;arq ps; ftu foanjÅ AA 7 AA
AA foU;ku- AA
tujatu jkx tq jfe; iÅ A
ftu jatu U;ku foyUrq le; ftu foanjÅ AA 8 AA
AA foU;ku- AA
dyjatu dEeq l mÙkq iÅ A
ra dey jeu foy;arq lq;a ftu foanjÅ AA 9 AA
AA foU;ku- AA
eujatu xkjo dEeq iÅ A
eujatu U;ku foyUrq f“kid ftu foanjÅ AA 10 AA
AA foU;ku- AA
ta nlZu eksgs vU/k iÅ A
lqb ije bLV foy;Urq eey ftu foanjÅ AA 11 AA
AA foU;ku- AA
ta U;ku vkouZg dEeq jÅ A
ra U;ku vUeks; foyUrq eqfDr ftu foanjÅ AA 12 AA
AA foU;ku- AA
ta nlZu vkouZ vnlZ eÅ A
ra nlZu fnfLV xyarq v“k; ftu foanjÅ AA 13 AA
AA foU;ku- AA
Ekkukieku vkouZ eÅ A
foU;ku vUeks; foyUrq ftu; ftu foanjÅ AA 14 AA
AA foU;ku- AA
ta U;kug vUr: le; eÅ A
ra le; foU;ku foyUrq dey ftu foanjÅ AA 15 AA
AA foU;ku- AA
ta U;kug vUr: vU;ku eÅ A
ra U;ku vUeks; xyUrq fl) ftu foanjÅ AA 16 AA
AA foU;ku- AA
ta U;ku fovks; vfuLV iÅ A
ra bLV vUeks; xyarq v“k; ftu foanjÅ AA 17 AA
AA foU;ku- AA
ta vle; lfg;kS dEeq iÅ A
ra le; foU;ku foyUrq vfe; ftu foanjÅ AA 18 AA
AA foU;ku- AA
ta fnfLV vuUrq tq dEeq iÅ A
ra U;ku fnfLV foy;arq lq;a ftu foanjÅ AA 19 AA
AA foU;ku- AA
ta ljg lgkm lq dEeq iÅ A
ra ljg foU;ku foyUrq vxe ftu foanjÅ AA 20 AA
AA foU;ku- AA
ta vlCn l mÙkm dEeq iÅ A
foU;ku lCn foy;arq uUr ftu foanjÅ AA 21 AA
AA foU;ku- AA
vfnfLV moauq tq dEeq jÅ A
vfnfLV bfLV foy;Urq vHk; ftu foanjÅ AA 22 AA
AA foU;ku- AA
ta xqfir dEeq lqb uUr iÅ A
vUeks; U;ku foy;arq fuy; ftu foanjÅ AA 23 AA
AA foU;ku- AA
ld lY; lad Hk; dEe jÅ A
ld xfy; U;ku foy;arq lq) ftu foanjÅ AA 24 AA
AA foU;ku- AA
ta dEe fols“kq vuUr :bZ A
vUeks; U;ku foy;arq eey ftu foanjÅ AA 25 AA
AA foU;ku- AA
ta ftuoj mÙkm vfe; ftuq A
Hk; lY; lad foy;Urq uUn ftu foanjÅ AA 26 AA
AA foU;ku- AA
ftu uUn uUn vkuUn eÅ A
ftu lgtuUn llgkm ftu; ftu foanjÅ AA 27 AA
AA foU;ku- AA
ftu ijeuUn ijeIi iÅ A
ftu ije bfLV nlZarq bLV ftu foanjÅ AA 28 AA
AA foU;ku- AA
ftu bLV lq bLV lq bLV iÅ A
mooUu bLV nlZarq lq;a ftu foanjÅ AA 29 AA
AA foU;ku- AA
ftu xE; vxE; lq uUr iÅ A
ftu uUr uUr nlZarq j;u ftu foanjÅ AA 30 AA
AA foU;ku- AA
ftu vFkZfr vFkZg ftu; iÅ A
ftu moum uUrkuUrq mou ftu foanjÅ AA 31 AA
AA foU;ku- AA
ftu mou fg;kj lq ftu; iÅ A
lg;kj U;ku lqb mÙkq lq;a ftu foanjÅ AA 32 AA
AA foU;ku- AA
mooUu fg;;kj lg;kj eÅ A
ftuq uUr prqLV; latqÙkq ije ftu foanjÅ AA 33 AA
AA foU;ku- AA
ftuq U;ku foU;ku lq le; eÅ A
flgq le; flf) laiÙkq le; ftu foanjÅ AA 34 AA
AA foU;ku- AA
ftu rkju rju fooku eÅ A
flgq le; flf) lEiÙkq fl) ftu foanjÅ AA 35 AA
AA foU;ku- AA

¼19½ p“kq nlZu xkFkk
xkFkk 353 ls 378 rd
¼ fo“k;% p{kq n‘kZu dh efgek ½

Hk; fouklq Hkfo;ua] U;kuh vUeks; uUn vkuUna A
vU;ku fePN f“kiua] vfuLV vUeks; foj; :osu AA 1 AA
p“;a nlZu mÙka] psru lgdkj dEe lqb f“kiua A
Hk; llad f“kfiÅua] f“kfiÅ lalkj ljfu eksga/ka AA 2 AA
ey lqHkko laf“kiua] eeya fnfLV p dEe f“kfiÅua A
Hk; f“kifud lgdkja] eey lgkosu eey U;kuL; AA 3 AA
eeya eey moUua] Hk; f“kfi; llad foy;afr A
dEea moUu foy;a] Hk; xfy;a eey U;ku lgdkja AA 4 AA
fnLVa p eey fnLVa] fnLVa fjLVa p fjfLV latqÙka A
eey lgkos lq)a] Hk; f“kfi;a llad foy;afr AA 5 AA
p“;a nlZu mÙka] nlZu nlZsb yks; voyks;a A
HkkSga p Hk; fouLVa] nlZu p“;a p eey :osu AA 6 AA
p“;a nlZu lfg;a] nlZb U;kua p eey llgkoa A
nlZafr bLV bLVa] Hk; jfg;a llad foy;afr AA 7 AA
p“;a p lq) fnLVa] ey eqDda feF; lY; xfy;a p A
eeya eey lgkoa] Hk; f“kfi;a llad foy;afr AA 8 AA
nlZu p“; fols“ka] foU;ku U;ku fnfLV latks;a A
bLVa p bZtZ Hkkoa] f“kid lgkosu eey :osu AA 9 AA
p“;a ps;u :oa] rkju rjua p eey lgdkja A
Hk; fouLV latks;a] foy;a dEeku frfofg tks,u AA 10 AA
p“;a pjafr pjua] pjua vkpju eey fnLVa p A
eya lgko u fnLVa] Hk; jfg;a vHk;nku lgdkja AA 11 AA
p“;a v:o :oa] lqj foatu l:o latks;a A
llad lY; jfg;a] Hk; f“kfi;a eey U;ku tksbRFka AA 12 AA
p“;a f“kifud :oa] f“kfiÅ lalkj ljfu eksga/ka A
f“kfiÅ ley moUua] Hk; f“kfi;a eey U;ku lgdkja AA 13 AA
p“;a nlZu lq)a] lq)a llgko vlq) xfy;a p A
vU;ku fePN xfy;a] xfy;a vU;ku lY; xfy;a p AA 14 AA
p“;a fnLVfr bLVa] vfuLV lgdkj lY; foy;fUr A
Hk; f“kifud llgkoa] eey lgkosu dEe f“kiua p AA 15 AA
Pk“;a eey lq fnfLV] bLVh latks; fovks; vfuLVh A
Hk; fouklq Hkfo;ua] eey lqHkkosu dEe foy;fUr AA 16 AA
p“;a jeu lgkoa] jeua jfl;a p eey lgdkja A
Hk; f“kifud llgkoa] f“kfim dEeku frfofg tks,u AA 17 AA
f“kfiÅ uUr fols“ka] Hk; f“kfi;a llad foy;afr A
foy;a dEe moUua] eey lgkosu dEe f“kiua p AA 18 AA
f“kfi;a fnfLV lgkoa] fnfLV lgdkj bLV latks;a A
bLVa p bLV :oa] vfuLv lalkj ljfu foy;fUr AA 19 AA
p“;a vuUr fnLVa] ey eqDda lY; lad foy;fUr A
Hk; fouLV latks;a] eeya fnfLV p dEe f“kiua p AA 20 AA
p“;a fnfLV lq fnfLV] itZ; foy;afr uUruUrkbZ A
jkxa tu jatu;a] Hk; f“kfi;a eey lq) lgdkja AA 21 AA
ij itZ; uUr fols“ka] itZ; lalxZ dEe mIiÙkh A
dEe fols“ka foy;a] Hk; foy;a eey U;ku lgdkja AA 22 AA
p“;a p eey fnfLV] leya itkZo uUr f“kfiÅua A
llad dEe foy;a] Hk; foy;a eey U;ku lgdkja AA 23 AA
itZ; vfuLV :oa] vU;kua lgdkj dEe mIiÙkh A
eey lgkoa foy;a] Hk; f“kifud HkO; U;ku lgdkja AA 24AA
p“;a lgko eeya] o;ua mIifÙk dEe ln~Hkkoa A
o;ua p eey :oa] Hk; ftfu;a uUr dEe foy;fUr AA 25 AA
deya lgko mÙka] deya dkju ftusfg mIiÙkh A
dkju dktZ latks;a] eey lgkosu ley Hk; foy;a AA 26 AA

¼20½ oSjkx Qwyuk
xkFkk 379 ls 399 rd
¼ fo“k; %ikap Kku] pkj n‘kZu] lalkj ‘kjhj Hkksxkas ls oSjkX; ½

mo moum gks U;ku lgkm] foan latks, foafn;Å A
yks;k gks yks; izekuq] uUrkuUr foU;ku eÅ AA 1 AA
vFkZg gks frvFkZ latqÙkq] vFkZfr vFkZg iwfj;Å A
eb lqb gks vofg lgkÅ] iap U;ku in foan eÅ AA 2AA
U;kuh gks U;ku latqÙkq] nlZu fnfLVfg fnfLV;kS A
nlZu gks nflZm yks;] lafed nlZu le; eÅ AA 3AA
vuUrg gks nlZu fnfLV] yks;kyks; lq U;ku eÅ A
vFkZg gks frvFkZg tksm] iap fnfIr ijfefLV iÅ AA 4 AA
nflZm gks eey lgkm] U;ku foU;ku lq fnfLV eÅ A
vIik gks vIi lgkm] lgtuUn ps;u lfgÅ AA 5 AA
ckjg gks i;ksx latqÙkq] U;ku vUeks;g eey iÅ A
U;kuh gks U;ku lgkm] Hk; fouklq Hkoq tq equgq AA 6 AA
lladg gks jfgm fuladq ] da“;k jfgr lq eey iÅ A
tksb; gks tksm lq bLVq] vfuLVg ljfu foeqDdq ijk AA 7 AA
ij itZ; gks fnfLV u nsb] U;ku vUeks; lq eey iÅ A
ifjuS gks U;ku lgkm] vo;klg uUrkuUr iÅ AA 8 AA
tksb; gks tksm vuUrq] nlZu fnfLV lq U;ku eÅ A
foanfg gks yks;kyks;] uUrkuUr lq eey l: AA 9 AA
nlZu gks pkSfofg mÙkq] p“;g nflZm ey jfgÅ A
dEeg gks mou lgkm] fnfLVfg fofy;kS dEeq lqb AA 10 AA
dEeq tq gks rLdj mÙkq] ps;u fnfLVfg xfy x;Å A
vp“;g gks fnfLV vuUrq] dEeq dyad fooftZ;Å AA 11 AA
dEeq tq gks oanksj latqÙkq] ?kk; dEeq lks ftuq HkfuÅ A
vkouZg gks U;ku lgkm] U;ku vUeks;g xfy x;Å AA 12 AA
vofgfg gks fnfLV lgkm] xq: xqfirg :fp;kS U;ku leq A
vU;kug gks vUeks; latqÙkq] itZ; jÙkm ljfu ijk AA 13 AA
fojksg gks ps;u fnfLV] vUeks; latksm u fnfLV;Å A
dEeg gks dEe lgkm] U;ku vUeks;g foy; xÅ AA 14 AA
f=fof/k gks dEe mifÙk] U;ku vUeks;g vFkZ ijk A
vFkZg gks frvFkZg tksm] U;ku vUeks;g f“kfi x;Å AA 15 AA
oSjkxg gks moum Hkkm] lalkjg ljfu foeqDdq ijk A
ljhjg gks ljb lgkm] U;ku fnfLV foy;Urq ijk AA 16 AA
Hkksxg gks Hkksm moHkksm] dy yad`r dEeq tq Åitb A
dEeg gks dEe lgkm] U;ku vUeks;g foy; x;Å AA 17 AA
vofg tq gks nslk mÙkq] U;ku vUeks;kg ifjuoS A
U;kuh gks U;ku vUeks;] ije vofg lks eeyq equh AA 18 AA
eu itZ; gks vadqj mÙkq] fjtqefr foiqy moUu lqbZ A
oSjkxg gks frfofg latqÙkq] xazFk eqDdq fuxzZaFk equh AA 19 AA

Nn~eLrg gks ?kk; foeqDdq] dsoy lfg;kS lks equgq A
/;kug gks /;ku fufeÙkq] U;kuh U;ku vUeks; eÅ AA 20 AA
dsoy gks fnfLV lq fnfLV] U;ku vUeks; lq eey iÅ A
rkju gks rju leFkqZ] eey U;ku lks eqfDr xÅ AA 21 AA

¼21½ tdM+h Qwyuk
xkFkk 400 ls 418 rd
¼ fo“k; % deZ mRifÙk f“kifr &tdM+h vFkkZr~ tdM+u ]my>u ½

,s ftu mÙkq Hkfo;u gks ]U;ku foU;ku lgkm A
ftfg lgkb Hk; foulS] vHk; eqfDr laHkkm AA 1 AA
,s ;gq vHk; eqfDr laHkkm l mÙkm] dEeq eqDdq ftunsm A
tks fr;yks;g vFkZfr vFkZg] le; eqfDr latqÙkq AA 2 AA
AA vkpjh AA
,s ftu ftuoj mÙkm] ta ftfu;kS dEeq vuarq A
,s vU;ku tq lfg;kS] lks U;ku fnfLV foy;arq AA 3 AA
AA ,s ;gq- AA
,s ftu mÙkm Hkfo;u gks] eeyg eey lgkm A
,s ;gq U;ku fnfLV lqb miftÅ] lq)g lq) lgkm AA 4 AA
AA ,s ;gq- AA
,s tg tg dEeq tq mitS] ley fnfLV laHkkm A
,s rg rg dEeq tq fofy;kS] eeyg eey lgkm AA 5 AA
AA ,s ;gq- AA
,s ;gq vkfn tq miftm] Hk; fouklq gS HkOoq A
,s ;gq U;ku lgkog] lfg;kS uUrkuUrq AA 6 AA
AA ,s ;gq- AA
,s ;gq eey lgkog] vukfn dEeq foy;Urq A
,s ;gq le; latqÙkm] dEeq eqDdq ftu mÙkq AA 7 AA
AA ,s ;gq- AA
,s ;gq mÙkm ftuq gS] ta ftfu;kS dEeq vuUrq A
,s ;gq yks;kyks; folq)m] U;ku fnfLV le mÙkq AA 8 AA
AA ,s ;gq- AA
,s ;gq vIi lgkog] ij itZ; foy;Urq A
,s ;gq eey l:og] eqfDr iaFk nlZarq AA 9 AA
AA ,s ;gq- AA
,s ;gq fl) l:os fiPNS] vFkZfr vFkZg Hksm A
,s ;gq U;ku lgkog] moum nkrk nsm AA 10 AA
AA ,s ;gq- AA
,s ;gq iap fnfIr ijfefLVfg] ije Hkkm moy)q A
,s ;gq le; latqÙkm] le; lju ftu mÙkq AA 11 AA
AA ,s ;gq- AA
,s ;gq p“; vp“;g] eey Hkkm nlZarq A
,s ;gq leyq u fiPNS] vU;kug foy;Urq AA 12 AA
AA ,s ;gq- AA
,s ;gq U;ku tq lfg;kS] fl) l:o l mÙkq A
,s ;gq vofg foU;kuh] frfofg dEeq foy;arq AA 13 AA
AA ,s ;gq- AA
,s ;gq mouq tq nkrk] nso lgkm latqÙkq A
,s ;gq eeyq tq dsoy] in foang latqÙkq AA 14 AA
AA ,s ;gq- AA
tg tg dEeq tq mitS] ley lgkm latqÙkq A
;s ;gq rg rg fofy;kS] lq) lgkm latqÙkq AA 15 AA
AA ,s ;gq- AA
,s ;gq dEeq vuUrq tq] vU;kug latqÙkq A
,s ;gq U;ku vUeks;g] dEeq mifÙk foy;Urq AA 16 AA
AA ,s ;gq- AA
;s ;gq dEeq tq miftÅ] uUrkuUr Hkearq A
,s ;gq U;ku lgkog] vukfn dEeq foy;Urq AA 17 AA
AA ,s ;gq- AA
,s ;gq vU;ku tq lfg;kS] vUeks; fojksg latqÙkq A
,s ;gq vUreqZgwrZ] vUeks; U;ku foy;arq AA 18 AA
AA ,s ;gq- AA


,s ;gq eey lgkog] dEeq mouq foy;Urq A
,s ;gq Hk; fouklq gS] eey flf) lEiÙkq AA 19 AA
AA ,s ;gq- AA

¼22½ dey lqHkko xkFkk
xkFkk 419 ls 446 rd
¼fo“k; %v{kj] Loj] O;atu ]in vkSj vFkZ ‘kCn dh
fo‘ks“krk ]dey LoHkko dh efgek] 17 ld½

dey lqHkkoa lfg;a] v“;j lqj foatuL; in lfg;a A
eey lgko latks;a] Hk; f“kfi;a vHk; fnfLV eeya p AA 1 AA
deya lgt l:oa] v“;j jeua p v“k; in lfg;a A
Hk; f“kifud lqja p lqj;a] foatu foU;ku eey lgdkja AA 2 AA
dey latks; l fnëa] in nlZa ije rÙkq in foUna A
loZU;a eey lgkoa] Hk; f“kfi;a HkO; dEe laf“kiua AA 3 AA
deya dey lgkoa] in vFkZa ije vFkZ lanlZa A
vFkZfr vFkZa eeya] Hk; f“kfi;a frvFkZ fnfLV eeya p AA 4 AA
deya dey miÙkh] leFkZ le; lq) lafnfLV A
fgrfer ifjuS eeya] eeya lgdkj vFkZ lanlZa AA 5 AA
dey lgko vo;kla] vo;kla vFkZ U;ku vo;kla A
vo;kla uUrkuUra ] Hk; f“kfi; HkOoq U;ku foU;kua AA 6 AA
dey lgkoa jfe;a] jfe;a le;a p U;ku foU;kua A
U;kua eey lgkoa] U;ku lgkosu llad Hk; f“kfi;a AA 7 AA
deya yad`r lfg;a] U;kua foU;ku lq) lgdkja A
vU;ku le; foy;a] Hk; f“kfi;a eey U;ku l˜koa AA 8 AA
deya foU;ku latqÙka] deya dfy;a p vIi lq)Iik A
ijeIi ije in foana] eey lgkosu dEe laf“kiua AA 9 AA
deya U;ku lgkoa] vU;ku lgdkj l;y foj;arks A
Hk; fouL; Hkfo;ua] eeya fnLVa p lY; foy;a p AA 10 AA
deya uUr fols“ka] deya f“kfiÅu uUr ca/kkua A
eey lgkoa lq)a] Hk; f“kfi;a HkOoq dEe foj;afr AA 11 AA
deya vUeks; lfg;a] vUeks;a U;ku dEe f“kfiÅua A
f“kfiÅ ley fols“ka] eey lgkosu dEe xfy;a p AA 12 AA
deya latks; lq)a] mÙka ftu mÙk ije lHkkoa A
llad da“; foy;a] Hk; f“kfi;a ley dEe foy;afr AA 13 AA
deya lgt l:oa] lCna lgdkj U;ku foU;kua A
lCn fo;kj latqÙka] Hk; f“kfi;a ley lCn foy;fUr AA 14 AA
deya U;ku foU;kua] U;kua foU;ku lCn foanfUr A
foanfUr foan foana] osnUrks eu opu dk; foy;a p AA 15 AA
deya da“; foeqDda] vklk vLusg l;y foy;afr A
eey lgko lq le;a] Hk; f“kifud HkO; dEe xy;fUr AA 16 AA
deya dyad jfg;a] dy yad`r dEe Hkko xfy;a p A
ta itkZo fols“ka] eey lgkosu itkZo foy;afr AA 17 AA
deya dyu fiNarks] ykta yksHka p f“kfi; mIiÙkh A
deya itkZo foeqDda] Hk; f“kifud yksHk ykt foy;afr AA 18 AA
deya ljfu u mÙka] ljhj lgdkj Hk;a p Hk; eqDda A
xkjo x;an xfy;a] lhg lgkosu eey lgdkja AA 19 AA
deya lhg lgkoa] uUn vkuUn ps;ukuUna A
lljhja U;ku foU;kua] vkyl itkZo l;y foy;afr AA 20 AA
dey l:oa :oa] lljhja ljfu U;ku foU;kua A
itZ; iziap foy;a] itZ; Hk; f“kfi; U;ku fnLVa p AA 21 AA
deya Økafr lgkoa] foHkze itkZo l;y xfy;a p A
eeya eey l mÙka] Hk; f“kifud HkO; foHkzea xfy;a AA 22 AA
deya ftu;fr ftfu;a] tujatu jkx l;y foy;fUr A
dy yad`r nks“k xyara] eey lgkosu HkO; Hk; f“kiua AA 23 AA
deya ey foy;arks] eujatu xkjosu f“kiua p A
nlZu eksga/k foeqDda] Hk; f“kfi;a eey U;ku lafnëa AA 24 AA
deya fnfIr mifÙk] U;ku vkouZ vU/k foy;fUr A
fnfIra nlZu uUra] vkouZa foy; eey lgdkja AA 25 AA
deya eksga l U;kua] eksgu foy;afr ljfu itkZoa A
Hk; f“kifud vUrj foy;a] vkouZa frDr eey U;kua p AA 26 AA
fgrdkja dey lgkoa] fgrfer ifjuoS dkseya nlZa A
fgr fàa;dkj lq eeya ] Hk; f“kifud HkO; dEe f“kiua p AA 27 AA
fgrdkja fà;adkja] dey lgkosu uUr eeya p A
Hk; foeqDd Hk; jfg;a] fgr lgdkj U;ku eeya p AA 28 AA

¼23½ bLV NUn xkFkk
xkFkk 447 ls 465 rd
¼fo“k; % i; 12]y{k.k ifj.kke & 3200½

ftu ftuoj mÙkm ftu; iÅ]
bLV mou lalq) iÅ A
vUeks; U;ku lqbZ le; eÅ]
eqfDr iaFk flo lq“; eÅ AA 1 AA
ftu bfLV bfLV bfLVÅ]
mou bfLV mou iÅ A
ftu bfLV lq U;ku moau iÅ]
mRiUu U;ku lks eqfDr iÅ AA 2 AA
ftu bLV y“; y“;uks]
mRiUu bLV lq vy“k eÅ A
ftu y“; vy“; lq U;ku eÅ]
ifjuke y“; lq flf) iÅ AA 3 AA
ftu pkSflfB pju lq pju eÅ]
y“;u lqHkkm lq eey iÅ A
ftu bLV foU;ku lq U;ku eÅ]
vUeks; U;ku lks eqfDr iÅ AA 4 AA
ftu bLV xE; lqb xeu eÅ]
ftu vxe bLV lqb vxe eÅ A
xe vxe fnfLV lqb lCn eÅ]
ra fnfIr vfe; fim eqfDr iÅ AA 5 AA
ftu bLV dey lqb dyu eÅ]
mRiUu dey lqb jeu iÅ A
ftu dyu U;ku lqb jeu eÅ]
lqb dEeq foy; lks eqfDr iÅ AA 6AA
ftu bLV jeu lqb eey eÅ]
mRiUu U;ku lqb dEe f“kÅ A
mooUu mou lqb jeu eÅ]
Hk; f“kfi; vfe; jl flf) iÅ AA 7 AA
ftu bLV lq yad`r yhu eÅ]
yad`r mooUu lq flf) iÅ A
ftu itZ; itkZo lq foy; eÅ]
ftu U;ku jeu lq eqfDr iÅ AA 8 AA
foU;ku U;ku lq bLV iÅ]
vUeks; lgkm lq mou eÅ A
eS ewjfr U;ku lq bLV eÅ]
eS mou lgkm lq mou iÅ AA 9 AA
ftu us; us; lq bLV eÅ]
mooUu vUeks; lq eey iÅ A
ftu U;ku jeu lq vus; eÅ]
ftu us; moau lq eqfDr iÅ AA 10 AA
ftu le; moUu lq bLV iÅ]
mooUu le; mooUu eÅ A
ftu fuzr lq;a ftu U;ku eÅ]
ftu uUrkuUr lq bLV iÅ AA 11 AA
ftu o;uq ftuqÙkq lq bLV eÅ]
ftu jeu vkyki lq ftu; iÅ A
ftu lCn bLV lqb U;ku eÅ]
ftu lCn fo;kj lq fnfLV iÅ AA 12 AA
ftuqÙkq lq U;ku ftuqÙk eÅ]
ftu lCn lgkm lq eey iÅ A
ftuqÙkq lCn mRiUu eÅ]
ftu fnfLV lCn lqb flf) iÅ AA 13 AA
ftuqÙkq U;ku lqb ifjueÅ]
ftu ifjuS ftu;fr dEe iÅ A
ftu U;ku vUeks; lq v“k; iÅ]
ftu U;ku foU;ku lq eqfDr iÅ AA 14 AA
ftuqÙkq lCn lqb ije iÅ]
ftu mÙkq le; ijeku eÅ A
ftu mÙkq fnfIr lqb fnfLV eÅ]
ftu lCn fiz;a lqb eqfDr xÅ AA 15 AA
ftu jat mou fg;;kj eÅ]
Hk; f“kfi; vfe; jS jeu iÅ A
ftu jat lg;kj foU;ku eÅ]
oSfnfIr jeu ftu jeu iÅ AA 16 AA
ftu ftu; jat lqb eey iÅ]
ftuukFk jeu lqb flf) iÅ A
ftu uUn lq;a ijekuUn eÅ]
ftu vUeks; vcycfy eqfDr iÅ AA 17 AA
ftu jat jeuq lqb uUn eÅ]
vUeks; vcyq fo“k foy; xÅ A
ftu rkju rju lgkm eÅ]
flgq le; l mÙkq lq eqfDr iÅ AA 18 AA

&?kÙkk&
ftu ftu;fr dEe moUu iÅ]
mooUu U;ku foylarÅ A
ftu vFkZfrvFkZ lq jeu eÅ]
vk;ju flf) lEiÙkÅ AA 19 AA

¼24½ bLV mRiUu NUn xkFkk
xkFkk 466 ls 480 rd
¼fo“k; % i; 12 ½

ftu ftuoj mÙkm ftu; ftuq]
ftu o;uq lCn lgdkj eÅ A
ftu fnfIr fnfLV lqb lCn jÅ]
ftu bLV nlZ nlZarÅ AA 1 AA
ftu bLV lq;a lqb nlZ eÅ]
ftu bLV nlZ lqb y“; jÅ A
ftu bLV vy“k ikS vy“k eÅ]
ftu uUrkuUr lq;a lqjÅ AA 2 AA
ftu bLV xE; lqb U;ku eÅ]
ftu bLV vxe lqb vxe jÅ A
ftu bLV v“k; lqb jeu eÅ]
ftu lq;a jeu lqb mou iÅ AA 3 AA
ftu bLV foU;ku lq mou leÅ]
ftu foan foU;ku lq jeu iÅ A
i; foan bLV lqb lqUu eÅ]
mooUu uUrq ftuq le; eÅ AA 4 AA
ftu bLV dey lqb dey eÅ]
ftu dey bLV ftu mÙk iÅ A
ftu mÙkq l mÙkm ifjueÅ]
ftu bLV izeku lq mou eÅ AA 5 AA
ftu Hk; fouklq lq vHk; eÅ]
ftu lY; lad foy;Urq iÅ A
ftu bLV nlZ nlZafr;Å]
vfuLV Hkkm lq foy; iÅ AA 6 AA
ftu mouq bLV mRiUu eÅ]
mooUu fg;;kj lq jeu iÅ A
ftu lgS lg;kj lq nlZ eÅ]
ftu le; l mÙkq ftu fnfLV eÅ AA 7 AA
ftu fnfIr fnfIr lqb jeu eÅ]
ftu fnfIr bfLV lqb fnfIr iÅ A
ftu lCn fiz;ks mo jeu iÅ]
ftu mou lgkm lq eqfDr iÅ AA 8 AA
ftu fnfIr fnfLV jS jeu eÅ]
ftu bLV lCn lqb eqfDr iÅ A
ftu y“;u dey lq nlZ eÅ]
mRiUu nlZ ftu nlZ eÅ AA 9 AA
ftu vFkZ nlZ lqb lq;a eÅ]
ftu vFkZfrvFkZ lq mou iÅ A
ftu le; lgkm lq jeu eÅ]
lg;kj mou vo;kl iÅ AA 10 AA
ftu nlZ bLV mRiUu eÅ]
ftu uUrkuUr lq fnfLV iÅ A
vUeks; bLV mRiUu eÅ]
ftu f“kid nlZ lqb U;ku iÅ AA 11 AA
ftu Hk; f“kifud lqb vfe; eÅ]
ftu foan jeu lqb eey iÅ A
ftu dey lq dsoy nlZ eÅ]
ftu dEe foy; lqb eqfDr iÅ AA 12 AA
ftu rkju rju lq fnfIr jÅ]
ftu fnfIr nlZ lqb nlZ eÅ A
ftu bLV nlZ mRiUu eÅ]
vUeks; rju ftuq flf) iÅ AA 13 AA
lqb bLV nlZ ftu vxe eÅ]
mRiUu nlZ ftu mou iÅ A
Hk; f“kfi; vfe; jl eey eÅ]
vUeks; rju foan eqfDr iÅ AA 14 AA
& ?kÙkk &
b; nlZ bLV lqb eey iÅ]
mRiUu vfe; jl nlZ eÅ A
lqb U;ku foU;ku lq ieZ iÅ]
fo“kq foy; vfe; jl eqfDr xÅ AA 15 AA

¼25½ rkyq NUn xkFkk
xkFkk 481 ls 497 rd
¼ fo“k; % v{kj in vFkZ vkSj lE;DRo dh efgek] 17 ld ½

ftu mo,flm eey im] ijekuUn lgkm A
ije fujatuq ije im] Hk; f“kifud eey lgkm AA 1 AA
rkju rju lq le; eÅ] U;ku foU;ku l mÙkq A
eey lgkos eey iÅ] Hk; f“kifud flf) lEiÙkq AA 2 AA
rRdky moaum U;ku foU;kuq]
lks lq) lps;uq HkOoq iekuq A
r:ok ra rjug Hksm latqÙkq]
lks Hk; f“kifud gS HkOoq l mÙkq AA 3 AA
r:ok ra mouÅ mou lgkm]
lq v“;j v“k;g Hksm lqHkkm A
moadkj moUuÅ foan lgkm]
foU;ku foan lg uUn lqHkkm AA 4 AA
lq in vFkZg ijeIiq l mÙkq]
lq eey lgkos flf) latqÙkq A
lq vFkZg nflZm vFkZ leFkZq]
r:ok rRdkyg dEeq xyUrq AA 5 AA
ta dey dyarm dfy; l mÙkq]
ra dkju dktZg U;kuq moauq A
ta mÙkm ftuoj eey lgkm]
ra Hk; f“kifud gS HkOoq lqHkkm AA 6 AA
laeÙkg lfg;kS U;ku foU;kuq]
laeÙkg xfy;kS dEeq moUuq A
lalkj fuokjuq lal; eqDdq]
fulad lgkos dEeq xyUrq AA 7 AA
r:ok ra uUrkuUr fu;arq]
lq eey lgkos dEeq xyUrq A
ta ftuoj mÙkm HkOoq l mÙkq]
ra Hk; fouklq gS dEeq ftuUrq AA 8 AA
r:ok ta dey lgkm latqÙkq]
ra jeug jfe;kS ftug imÙkq A
ta ftuoj yad`r U;ku lgkm]
ra ifjuS tqÙkm HkO; lqHkkm AA 9 AA
r:ok ra rjug ljfu foeqDdq]
lq U;ku lgkos eey equarq A
vklk vLusg lqHkkm xyarq]
lks ykt yksHk Hk; xkj xyUrq AA 10 AA
foHkze fojksg lqHkko xyUrq]
tujatu jkx nksl foy;Urq A
dyjatu itZ; fnfLV xyUrq]
eujatu xkjo ljfu foeqDdq AA 11AA
nlZu eksgg e; va/kq foyUrq]
ra U;ku lgkos nksl xyUrq A
lq U;ku foU;kug ftug lmÙkq]
lq Hk; f“kifud gS HkOoq imÙkq AA 12 AA
vIim ifj vkfum U;ku foU;kuq]
ij itZ; xfy;kS dEeq moUuq A
U;kusu U;ku foy;afr dEeq]
ra lgt ÅitbZ ije /kEeq AA 13 AA
ijeIi; ije lqHkko latqÙkq]
in vFkZg ije rÙkq ftu mÙkq]
lks ftuoj mÙkm ftu; imÙkq]
lq eey lgkos dEeq xyarq AA 14AA
lq U;kuouqZ u nflZ;Å]
ij itZ; ljfu u isf“k;Å A
r:ok ra rjug U;ku lgkÅ]
lq Hk; f“kifud gS eey lqHkkÅ AA 15 AA
r:ok ra :b;kS :o v:oa]
mRiUu fg;;kj lg;kj FkquUrq A
lq U;ku foU;kug le; l mÙkq]
vUeks; latqÙkÅ eqfDr igaqrq AA 16 AA
&?kÙkk&
b; r:ok latks;Å] U;ku foU;ku lq eey iÅ A
rRdky moUu lgkm] Hk; f“kfi; HkOoq lks eqfDr xÅ AA 17 A

¼26½ daB NUn xkFkk
xkFkk 498 ls 510 rd
¼fo“k;% dey ny vkSj i;½

dey daB ftu mou iÅ] mo mou mou nlZarÅ A
mo mou lgkos foanjÅ] lks dey foan flf) jÙkÅ AA 1 AA
Hk; f“kifud vHk; moUu iÅ] mo mou fg;;kj latqÙkÅ A
lg;kj rju lqb mou eÅ] ra vdZ foan lqb fl)q AA 2 AA
lks daB jeu ftu mou lgkÅ]
lks Hk; f“kifud jl vfe; latqÙkÅ A
lks dey daB lqb U;ku moauq]
lks lq;a l:os eey ioauq AA 3 AA
lq dey moUuÅ dsoy mÙkq]
lks mÙk ftuqÙkm mou latqÙkq A
lq mou mou fg;;kj imÙkq]
lks mou eey lg;kj latqÙkq AA 4 AA
lks vFkZfr vFkZg jeu latqÙkq]
lks U;ku foU;kug tkuq ftuqÙkq A
lq v“k; jeuq lqj jeu latqÙkq]
lq le; foan jl dey ftuqÙkq AA 5 AA
lq deyg dfy;kS vy“kq lq y“kq]
lq xE; vxE; i; vFkZ latqÙkq A
lq mÙkq lgkos i; i;fM latqÙkq]
lq i; vxE; lqb uUr l mÙkq AA 6 AA
lq i; vFkZg in ije lgkm]
in vFkZ lq vFkZ frvFkZ lqHkkm A
lq vFkZg vFkZ lq;a ftu mÙkq]
lq vFkZ lgkos le; latqÙkq AA 7 AA
lq le; lgkos lgt ftuUnq]
vo;kl vFkZ lqb iÙk vuUnq A
lq U;ku vUeks;g fnfIr latqÙkq]
lqb fnfLV lCn fiÅ flf) laiÙkq AA 8 AA
ftu ftu; latqÙkm U;ku foU;kuq]
lq dey lqHkkos foan joauq A
lq vdZ lq vdZ lq vdZ l mÙkq]
lq dey foan jl jeu latqÙkq AA 9 AA
lq dey dfy; ftu mÙkq l mÙkq]
lqb bLV bLV lqb mou l mÙkq A
lq nflZm bLV lq bLV latqÙkq]
mo mou nlZq lqb eey latqÙkq AA 10AA
lq dey dyarm d.B lqHkkm]
lq dey Bdkjs eqfDr lgkm A
lq dey vdZ ftu vdZ lq vdZ]
lq vdZ dfy; ftu le; lq vdZ AA 11AA
lq vdZ lqHkkos dfy; ftuqÙkq]
lq rju i;a i; eey equUrq A
lq dey foan jl jeu dyUrq]
lq U;ku vUeks; le flf) lEiÙkq AA 12 AA
& ?kÙkk &
b; dey d.B ftu mfÙk;m] eqfDr Bdkj latqÙkq A
Hk; f“kifud lqb HkOoq equh] lqb vfe; jeu flf) jÙkq AA 13AA

¼27½ àhaadkj lalxZ xkFkk
xkFkk 511 ls 544 rd
¼fo“k;% gn;LFk ijekRek dh fo’ks”krk] gn; ds vusd :i]
lalkj ‘kjhj fo”k;] lalxZ dh efgek ½

ghaadkja uUr fols”ka] dksey ifjuke dey lgdkja A
ghadkja Hk; foy;a] eey lgkosu dEe foy;afr AA 1 AA
ghadkja fgr lfg;a] ghadkja ley fnfLV foy;afr A
dksey U;ku lq deya] itkZoa f”kfiÅu eey lgdkja AA 2 AA
ghadkja v:g fols”ka] fgn;a nlZafr yks; voyks;a A
eey lgkoa lfg;a] Hk; f”kfi;a v:g dey eeya p AA 3 AA
vgZa v:g l mÙka] ghadkja fg;;kj dkseya o;ua A
dfBua dBksj foy;a] Hk; foufl; ley dEe foy;fUr AA 4 AA
fg;a p v:ga lfg;a] lgdkja U;ku foU;ku latqÙka A
vU;ku fePN xfy;a] eey lgkosu dEe foy;fUr AA 5 AA
gn;a vy”; y”;a] y”karks lq) l:o lgdkja A
ley lgkoa foy;a] Hk; f”kifud HkO; dEe foy;fUr AA 6 AA
gn;a vus; :oa] :oa v:o foDr :oa p A
eey lgkoa lfg;a] ey eqDda uUr nlZua eeya AA 7 AA
gn;a Økafr latqÙka] ghadkja U;ku vadqja eeya A
vadqj fozf) lgkoa] Hk; f”kifud uar dEe f”kiua p AA 8 AA
gn;a p fnfLV l mÙka] gn;a eeya p dEe f”kiua p A
Hk; f”kifud llgkoa] f”kfiÅ lalkj ljfu mooUua AA 9 AA
ghadkja vFkZfr vFkZa] vFkZ frvFkZ eey mooUua A
llad Hk; f”kiua] f”kiua itkZo ljfu eksga/ka AA 10 AA
fg;a p lgt l:oa] lgta vkuan lad foy;fUr A
Hk; fouLV Hkfo;ua] eey lgkosu dEe laxfy;a AA 11 AA
gn;a fnfLV l fnLVa] gn;a lgdkj dEe f”kfiÅua A
itZ; le; u fiPNa] Hk; f”kifud frfofg dEe foy;afr AA 12 AA
gn;a uUn vkuUna] ps;u vkuUn dEe laf”kiua A
U;ku lgko lq lqj;a] eeya fnfLV p dEe foy;fUr AA 13 AA
fgra p fg;a lq le;a] fg;a voxgb U;ku ll:oa A
vU;ku lY; jfg;a] Hk; f”kfi;a vHk; U;ku eeya p AA 14 AA
fgra p lkLo; :oa] vu`r vlkLora p foj;afr A
fuzrafr eey j;ua] Hk; f”kfi;a ley dEe foy;fUr AA 15 AA
fgra p ije l:oa] ijea ijeIi ije tks,u A
itZ; lY; foeqDda] Hk; f”kfi;a lY; lad foy;afr AA 16 AA
fgra p pju latqÙka] vU;kua pju nksl xfy;a p A
feF;k lY; foeqDda] Hk; f”kfi;a eey lq) lg;kja AA 17 AA
fg;a p nlZu pjua] vnlZu vU;ku iki xfy;a p A
itZ; i"; foj;Urks] eey lgkosu ljfu eqDda p AA 18 AA
fg;a p U;kua puja] fgrdkja ohtZ foU;ku mooUua A
vU;kua foy;arks] Hk; f”kfi;a vfuLV nksl foy;fUr AA 19 AA
fg;a p rÙkq fols”ka] rRdky mooUu U;ku foU;kua A
ro mooUu lgkoa] puja ro fo”k; fnfLV foy;afr AA 20 AA
fg;a p pju lq pjua] pjua f”kfiÅu itkZo leya p A
f”kfiÅ dEe fols”ka] Hk; f”kfi;a eey U;ku lgdkja AA 21 AA
fg;a moUua lfg;a] vU;k lEeÙk osnd lgdkja A
vUeks; fojksg u fiPNa] Hk; xfy;a eey lq) lgdkja AA 22 AA
fg;a p mole lfg;a] f”kifud f”kfiÅu dEe cU/kkua A
f”kfiÅ U;ku fols”ka] Hk; f”kifud HkO; lq) lEeÙka AA 23 AA
fg;a p in latqÙka] ina p ije rÙkq lanlZa A
ij itZ; foy;Urks] eey lgkosu lad Hk; f”kiua AA 24 AA
fg;a p mooUu mo,la] ftu mÙka mT>k; i;fM mÙka p A
Hk; f”kifud vuUr pjua] Hk; f”kfi;a frfofg dEe foy;fUr AA 25 AA
fg;a p lq) lgkoa] vgZa ghadkj U;ku foU;kua A
ley dEe foy;Urks] eeya fnfLV p itkZo foy;a p AA 26 AA
ghadkja nlZu fnëa] nlZu nlZsb dEe xfy;a p A
fodgk ljfu foeqDda] Hk; f”kfi;a eey U;ku lgdkja AA 27 AA
vgZa p mou mo,la] rkju rjua p eey lgdkja A
lY; lad Hk; f”kiua] dEe foy;fUr eqfDr xeua p AA 28 AA
dey lgko mifÙk] dsoy mooUu f”kiu llgkoa A
f”kfiÅ dEe moUua] mooéa lgdkj eqfDr lanlZa AA 29 AA
njlafr yks; voyks;a] U;ku foU;ku mooUu deya p A
lgdkja mooUua] rkju rjua p eqfDr lafefy;a AA 30 AA
lalxZ dEe f”kiua] lkja fryks; U;ku foU;kua A
:fp;a eey lqHkko] lalkja frjafr eqfDr xeua p AA 31 AA
lgdkja U;ku foU;kua] jhua dEeku frfofg foy;a p A
:fp;a eey lgkoa] rkju lgdkj ljhj fuokZua AA 32 AA
foU;ku U;ku lq)a] f”kfiÅ dEeku frfofg tks,u A
bLV latks; lq eey] uUna vkuUn eqfDr xeua p AA 33 AA
lalkj ljhj lq fo”k;a] eey lgkosu ley foy;fUr A
rkju rju lq le;a] U;ku cysu fuOoq, tfUr AA 34 AA

¼28½ vUeks; pkSchlh xkFkk
xkFkk 545 ls 569 rd
¼ fo”k;% i; 12] fnfLV 14½

ftu fnfLV bfLV ftu mÙka] ftu le; lgko l mÙka A
ftu ifjuS le; izekua] ftu dey mÙk ftu o;ua AA 1 AA
ftu yafØr ftu foU;kua] ftu le; U;ku fuzr lekua A
ftu uUrkuUr lq fnLVh] ftu U;ku i;ks ijfeLVh AA 2 AA
ftu le; lgko l mÙka] ftu uUr uUr vo;kla A
ra ftu vUeks; lq eeya] ftu le; dEe ra foy;a AA 3 AA
ftu f”kfi; dEe ca/kkua] ftu eqfDr fnfLV /kqo U;kua A
ftu ftu;fr dEe miÙkh] vUeks; fojksg foyUrh AA 4 AA
ra U;ku vUeks; l mÙka] ta uUr dEe foy;ara A
ta U;ku vUeks; fovks;a] ra ljfu lgko latks;a AA 5 AA
ra ;gq fovks; fde lfg;s] ta ta fovks; nqg yfg;s A
Hk; f”kfi; eqfDr la fefy,] ra vfe; jeu flf) jfe;s AA 6 AA
AA vkpjh AA
ta U;ku vUeks; fivks;a] ra Hk; f”kifud latks;a A
Hk; f”kfi; jeu vkuUna] ra jeu fovks; fouUna AA 7 AA
AA ra ;gq- AA
ta U;ku vUeks; vuUra] ra vfe; jeu jl tqÙka A
ta vfe; :o vkuUna] ra vfe; fovks; fouUna AA 8 AA
AA ra ;gq- AA
ta ftu vUeks; fivks;a] ra Hk; f”kifud latks;a A
Hk; f”kfi; i;ksgj uUna] Hk; f”kfi; fovks; fouUna AA 9 AA
AA ra ;gq- AA
ta U;ku vUeks; lgkoa] ra vfe; jeu jl Hkkoa A
ta vfe; jl :o vkuUna] ra vfe; fovks; fouUn AA 10 AA
AA ra ;gq- AA
vUeks; U;ku foU;kua] Hk; f”kfi; latks; loaua A
Hk; f”kfi; l:o luUna] Hk; f”kfi; fovks; fouUna AA 11 AA
AA ra ;gq- AA
vUeks; U;ku ll:oa] ra vfe; jl jeu lq lqj;a A
ta vfe; :o vkuUna] ra vfe; v:o fouUna AA 12 AA
AA ra ;gq- AA
ta U;ku HkfDr vUeks;a] Hk; f”kfi; HkfDr latks;a A
Hk; f”kfi; HkfDr vkuUna] Hk; f”kfi; fovks; fouUna AA 13 AA
AA ra ;gq- AA
ta U;ku fnfLV vUeks;a] ra vfe; jeu jl tks;a A
ta vfe; fnfLV vkuUna] ra vfe; vfnfLV fouUna AA 14 AA
AA ra ;gq- AA
ta U;ku fnfLV vUeks;a] Hk; f”kifud fjfLV latks;a A
ta vfe; jl bfLV vkuUna] ra fjfLV fovks; fouUna AA 15 AA
AA ra ;gq- AA
ta rkju rju lgkoa] ra fnfLV fjfLV le Hkkoa A
Hk; f”kfi; vfe; jl uana] ra fjfLV fovks; fouUna AA 16 AA
AA ra ;gq- AA
ta mfLV lfLV lgdkja] vo;kl vUeks; vikja A
Hk; f”kfi; vfe; jl uUna] ra fnfLV fovks; fouUna AA 17 AA
AA ra ;gq- AA
vUeks; U;ku lqb le;a] ra f”kifud bfLV latks;a A
Hk; f”kfi; vfe; jl uUna] ra jeu fovks; fouUna AA 18 AA
AA ra ;gq- AA
ta f”kid bLV latks;a] ra eqfDr bLV ijyks;a A
Hk; f”kifud lgt lgkoa] ra vfe; jl jeu lqHkkoa AA 19 AA
AA ra ;gq- AA
ta bLV latks;a fefy;s] ra eqfDr jeu la pfy;s A
lqg vax vfe; jl joua] Hk; f”kfi; eqfDr lafefy;a AA 20 AA
AA ra ;gq- AA
ra U;ku vUeks; lq eeya] ta ley lqHkko lq foy;a A
Hk; f”kifud :o lgkoa] lqg vax vfe; jl Hkkoa AA 21 AA
AA ra ;gq- AA
ra bZ; fouks; vkuUna] ta rkju rju luUna A
ta tku lgko l mÙka] flgq le; flf) lEiÙka AA 22 AA
AA ra ;gq- AA
fnfi fnfi;kS uUrkuUra] yad`r lqb U;ku l mÙka A
lgdkj uUr latqÙka] ra le; flf) lEiÙka AA 23 AA
AA ra ;gq- AA
ta rkju rju lq le;a] Hk; f”kfi; vfe; jl eeya A
ta /keZ lgko latqÙka] ra le; flf) lEiÙka AA 24 AA
AA ra ;gq- AA
lqb rkju rju lgkoa] fg;;kj lgko lqHkkoa A
ta U;ku vUeks; lqHkkoa] ra le; flf) lEiÙka AA 25 AA
AA ra ;gq- AA

¼29½ uUn eÅ Qwyuk
xkFkk 570 ls 583 rd
¼ fo”k;% ftu LoHkko dh efgek] uUn 5 ½

ftu ftu;fr ftu; ftusUn iÅ]
ftu lgtuUn llgkm A
ftu ijeuUn ra ije rÙkq]
ftu dsoy eey lgkm AA 1 AA
ftu uUn eÅ vkuUn eÅ]
ftu ftu;fr dEe lgkÅ A
ftu mÙk ftua ftu dey ftua]
ftuukFk jeu llgkm AA 2 AA
ftuq vfe; jeu ra eqfDr iÅ AA vkpjh AA
ftuq y”; eÅ vy”; eÅ]
ftu fl) l:o lgkm A
ftu mÙk em oSfnfIr eÅ]
ftu U;ku foU;ku lqHkkm AA 3 AA
AA ftu- AA
ftuq v”k; jeuq ftuq flf) xeuq]
ftu Hk; f”kifud llgkm A
ftu U;ku ebZ foU;ku ebZ]
ftu flf) eqfDr lqHkkm AA 4 AA
AA ftu- AA
ftu f”kid eÅ ftu eey iÅ]
ftu jat flf) llgkm A
ftu vfe; jla oSnlZq lq;a]
ftu dey eey lqHkkm AA 5 AA
AA ftu- AA
ftu jkx xya ftu nksl foya]
ftu fnfIr nlZ latqÙkq A
ftu dEe xya vkouZ foya]
ftu jat vfe; le mÙkq AA 6 AA
AA ftu- AA
ftu xkj xya ftu eksg foya]
oSnlZ vfe; latqÙkq A
ftu ?kk; xya ftu jat lea]
Hk; f”kfi; eqfDr lamÙkq AA 7 AA
AA ftu- AA
ftu vFkZ lq;a ftu Økafr e;a]
oSfnfIr dey dy;Urq A
ftu vfe; jla ftu jat e;a]
ftu dEe dyad foy;Urq AA 8 AA
AA ftu- AA
ftu le; e;a ftu ije i;a]
ftu yks;kysk; nlZarq A
ftu bPN e;a bPNUrq lq;a]
oSnlZ jat ftu mÙkq AA 9 AA
AA ftu- AA
ftu ine lq;a ftu U;ku e;a]
Hk; f”kifud HkOoq l mÙkq A
ftu d.B vfe; oSnlZ lfe;]
ftu jat eqfDr latqÙkq AA 10 AA
AA ftu- AA
ftu ps; ebZ ftu os; ebZ]
oSfnfIr fg;;kj latqÙkq A
ftu fg;a eey ftu jat jeu]
ftu vdZ vfe; jl mÙkq AA 11 AA
AA ftu- AA
ftu Hk; f”kfi;a ftu vfe; fi;a]
ftu jat eey latqÙkq A
ftu /kEe /kqja ftu U;ku lqja]
oSnlZ flf) lEiÙkq AA 12 AA
AA ftu- AA
ftu fnfLV njlq oSfnfIr lqjlq]
Hk; f”kfi; eey nlZarq A
ftu jat jeu tu jat xyu]
ftu vfe; flf) lEiÙkq AA 13 AA
AA ftu- AA
ftu flf) lqja ftu eey iqja]
ftu jat vfe; latqÙkq A
ftu Hk; f”kifud lqb rkju rju ebZ]
oSnjlq flf) lEiÙkq AA 14 AA
AA ftu- AA

¼30½ ftu bPN y”kq Qwyuk
xkFkk 584 ls 601 rd
¼ fo”k; % v{kj ]Loj] O;atu vkSj vFkZ i; nwljh ½

ftu fnfLV bfLV ra ije iÅ]
ftu yf”k;kS fl) lgkm A
ftu uUr y”kq vuUr y”kq]
ftu uUr uUr yf”k Hkkm AA 1 AA
ftu bPN y”kq bPNkb y”kq]
bPNarm y”; lqHkkm A
ftu fiPN y”kq fiPNkb y”kq]
ftu yf”k;kS U;ku lgkm AA 2 AA
foU;ku le; yf”k flf) iÅ AA vkpjh AA
ftu v”k; y”kq ftu lqj; y”kq]
ftu foatu yf”k; lqHkkm A
ftu y”; i;a in vFkZ lq;a]
ftu y”; dEeq foy;Urq AA 3 AA
AA ftu- AA
ftu vFkZ y”kq frvFkZ y”kq]
y”karm U;ku foU;kuq A
le vFkZ y”kq ijeFkZ y”kq]
ftu y”; e;a foU;kuq AA 4 AA
AA ftu- AA
ftu ifjuS y”kq ijeku y”kq]
ftu y”; lgkm latqÙkq A
lgdkj y”kq ftu mÙkq y”kq]
ftu y”; dEeq xy;Urq AA 5 AA
AA ftu- AA
ftu y”; /kqoa ftu l l:oa]
ftu yf”k vy”; vUeks;a A
vUeks; y”kq ra f”ki; y”kq]
f”kfi f”kfi; dEeq lqb Hksm AA 6 AA
AA ftu- AA
ftu f”kid y”kq ra eqfDr lq”kq]
ftu vy”k yf”k; ftu mÙkq A
ftu dey y”kq ftu jeu y”kq]
ftu yf”k;kS yad`r mÙkq AA 7 AA
AA ftu- AA
ftu y”; lq)q ra uUr cq/kq]
ftu yf”k; foU;ku lgkm A
ftu lgt y”kq ftu uUn y”kq]
ftu uUn y”kq mo nlZq AA 8 AA
AA ftu- AA
ftu U;ku y”kq ftu uUr y”kq]
ftu ukuk izdkj l y”kq A
ftu vUeks; y”kq ftu f”kid y”kq]
ftu yf”k; eqfDr latqÙkq AA 9 AA
AA ftu- AA
ftu jkx y”kq tu jat y”kq]
ftu lY; jkx foy;Urq A
dy jat y”kq ftu nksl y”kq]
ftu yf”k; nksl foy;Urq AA 10 AA
AA ftu- AA
ftu xkj y”kq eu jat y”kq]
ftu yf”k; dEeq foy;Urq A
ftu eksg y”kq ftu vU/k y”kq]
ftu yf”k;kS eksg xyUrq AA 11 AA
AA ftu- AA
vkoju y”kq pkS mou y”kq]
ftu yf”k; ?kk; foy;Urq A
ftu fePN y”kq le fePN y”kq]
ftu yf”k; fePN xy;Urq AA 12 AA
AA ftu- AA
ftu yksg y”kq dksgkfXu y”kq]
ftu yf”k;kS eku lgkm A
ftu ek; y”kq itkZo y”kq]
ftu yf”k; itkZo foyUrq AA 13 AA
AA ftu- AA
ftu dEe y”kq vU;ku y”kq]
ftu yf”k vU;ku xyUrq A
ftu i:fo y”kq itkZo y”kq]
ftu yf”k; itkZo foyUrq AA 14 AA
AA ftu- AA
ftu mÙkq y”kq mÙkkb y”kq]
ftu ps; lps; vy”kq A
ftu yf”k; eey lqbZ mÙkq lq;a]
ftu fiz;s y”kq fi; mÙkq AA 15 AA
AA ftu- AA
ftu uUn y”kq vkuUn y”kq]
ftu y”; lgt vkuUnq A
ftu y”; rÙkq ftu ije rÙkq]
ftu ijeuUn nlZarq AA 16 AA
AA ftu- AA
ftu yf”k; vfe; jl lqb fefy;a]
Hk; f”kifud yf”k; lqHkkm A
ftu yf”k; eey jS /kEe ewy lqbZ]
ftu jat yf”k; ftu mÙkq AA 17 AA
AA ftu- AA
oSnlZ yf”k; ftu U;ku le; xu]
oSnlZfr ftu mÙkq A
ftu yf”k; vfe; jl vUeks; U;ku tl]
Hk; f”kfi; flf) laiÙkq AA 18 AA
AA ftu- AA

¼31½ vp”; nlZu xkFkk
xkFkk 602 ls 628 rd
¼fo”k;% ifj.kke Hksn 3] dy’k ifj.kke] y{k.k ifj.kke] Hko gfjr ifj.kke½

vp”;a nlZu mÙka] lCna lgdkj U;ku foU;kua A
vp”;a vuUr :oa] :okrhra p vp”; nlZafr AA 1 AA
vp”;a gn; latqÙka] fgrfer ifjuobZ dkseya lfg;a A
vp”;a lCn lgkoa] eey lgkosu lCn foU;kua AA 2 AA
y”;u ftu mo,la] y”;arks eey U;ku foU;kua A
Hk; fouL; Hkfo;ua] ifjukeq y”;usfg latqÙka AA 3 AA
ftuoj mÙka fnëa] dey lgkosu i; vFkZ latqÙka A
dey uUn ftu mÙka] lkS vëfEe eey ey eqDda AA 4 AA
dey eq”kk fxj lfg;a] pkS mooau lkfB latqÙka A
“kV~ deya ra lfg;a] lgla cÙkhl foU;ku ey foy;a AA 5 AA
ftu bfLV fnfLV latqÙka] lgl vB y”;usfg eey U;kua p A
prq”V; “kV~ lqHkkoa] mooUua ftusUn foan pkSchla AA 6 AA
b; lgko y”;u;a] ftu fnëa ifjuke y”;ua mÙka A
Hk; f”kifud eey lgkoa] /kEea lgdkj eqfDr lanlZa AA 7 AA
ftàk vxz moUua] fnëa ftusUn foan foU;kua A
uUr prqLV; tqÙka] ifjukeq foU;ku U;ku pkSlfB;a AA 8 AA
pkSlfB vFkZa tqÙka] prq”V; lgdkj lgt fBfn eeya A
eqfDr lqHkkoa fBfn;a] fBfn;a eqDrL; eey U;kua p AA 9 AA
ftàk dUn lq eeya] lkS vëkfe ifjuke U;kua p A
dEea dyad foy;a] foU;kua l:o ladfy;a AA 10 AA
lkS vëfEe l vFkZa] lgdkja mooau vIi vLVkaxa A
vIia p eqfDr fBfn;a] eqfDr foU;ku U;ku eeya p AA 11 AA
ftàk lgko tqÙka] ifjukea lglë y”;ua eeya A
pkSchla frRFk;ja] Hk; f”kifud lgdkj U;ku eeya p AA 12 AA
y”;u fnfIr latqÙka] y”;u lgdkj foan foU;kua A
Hk; f”kfi;a eey lgkoa] /kEea lgdkj eqfDr xeua p AA 13 AA
yf"k;a ftusUn foUna] fr vFkZ vFkZL; vFkZ ijeFkZa A
frRFk;j uUr vk;jua] ifjukeq frvFkZ U;ku vk;jua AA 14 AA
Hk; mÙka p ftusUna] Hk; f”kfi;a p frvFkZ vFkZ eeya p A
frvFkZ Hk; f=fr;a] Hk; f”kfi;a vHk; U;ku lgdkja AA 15 AA
eey lgkoa mÙka] ifjukeq U;ku l;a p vLVafe A
ukS lgdkj latqÙka] ukS lS cgÙkjfEe U;kua p AA 16 AA
frvFkZ vFkZ lfg;a] lkS vë ifjuke U;ku foU;kua A
y”;u ftu mo,la] lgla vëafe y”;ua eeya AA 17 AA
pkSchla p latqÙka] frRFk;ja mooUu U;ku foU;kua A
Hk; fouLV lgdkja] eey lgkosu flf) lEiÙka AA 18 AA
y";u ftu mo,la] U;kua foU;ku lgko eeya p A
Hk; f”kifud eey lgkoa] /kEea llgko y”;ua eeya AA 19 AA
rkju rju lq le;a] Hk; f”kifud HkO; U;ku foU;kua A
vfe; jl jfl; lq eeya] U;kua vUeks; flf) laiÙka AA 20 AA
mo mooUu lq rjua] Hk; f”kfi;a fg;;kj rkjua eeya A
vfe; i;ks lg;kja] dEea f”kfiÅu fuOoq, tfUr AA 21 AA
Hk; fouL; Hkfo;ua] vfe;a vUeks; U;ku foU;kua A
lg fg;;kj moUua] rkju :o l:o fuokZua AA 22 AA
Hk; f”kfi; HkO; lgdkja] vfe; jl vUeks; rkjua fefy;a A
ra fovks; eqN;ua] Hk; f”kfi;a vfe; fnfLV molarks AA 23 AA
Hk; f”kfi; vfe; jl joua] rkju vUeks; ije fim tqÙka A
ta ck/kk v”;j vc/ka] ra jeua fnfLV latks; fefy;a p AA 24 AA
ra fovks; fde lfg;a] ta vfnLVa p fnfLV xfy;a p A
Hk; f”kfi; vfe; vUeks;a] fnfLV lgdkj uUr lkS”;a p AA 25 AA
ftu mo lqé lgkoa] fnfIr fnLVa p mooUu eeya p A
:b fim ije ijeIia] rju fooku eqfDr xeua p AA 26 AA
nÙka iÙk fols”ka] nÙka ta nsb lq”; Hkkosu A
iÙka eey lgkoa] rRdkya latks; eqfDr xeua p AA 27 AA

¼32½ ftusUn foan NUn xkFkk
xkFkk 629 ls 639 rd
¼ fo”k;% uUn ikap] vkRe Lo:i dh efgek ½

ije i; ije ije ftuukg gks]
ije Hkko moy)Å A

ijfefLV bfLV lanflZ;Å]
vIik ijeIi eey U;ku lgdkja AA 1 AA
ta dsofy uUr uUr lanflZ;Å]
ra mo,lq uUr eey vUeks;g A
Hk; foul; HkO; uUr uUr ra lfgÅ]
dEe “k; eqfDr xeu lgdkja AA 2 AA
ftusUn foan yks;yks; Å/kZ lq) mÙk;a]
ra U;ku fnfLV ije bfLV ije Hkko tyfi;a A
ra dEe “ksm eks”; gsÅ HkO; yks; iksfl;a]
vkuUn uUn ps;uUn ijeuUn ufUnra AA 3 AA
deë xë ra vfuë eey Hkko fNfUu;a]
ra lq) U;ku lq) >ku uUrkuUr nflZ;a A
ra jk; nksl feF; Hkko lY; Hk; fudUnuks]
ra ije Hkko ije mÙkq ije y”; y”;Urks AA 4 AA
vuUr :o ij vHkko :orhr foDr;a]
l:o :o foDr :o foDr Hk; fu:fi;a A
vU;ku Hkko eu lqHkko fePN Hk; fudUnuks]
ra U;ku :o eey fnfLV ley Hkko fogaMuks AA 5 AA
vU;ku Hkko vfuLV :i Hk; fouLV fnfLV;a]
ra ij itkZo uUr Fkku uUr U;ku nflZ;a A
ra fo”k; bLV vfuLV fnfLV eey U;ku “kaMuks]
ra ij itkZo ley fpÙk U;ku lgko fudUnuks AA 6 AA
vuUr uUr U;ku fnfLV eksg e; fog.Muks]
fulad :o eey Hkko dEe frfofg xkyuks A
ljhj Hkko eu lqHkko bfUnz Hk; fudUnusk]
vrhfUnz Hkko U;ku fnfLV dEe ey fog.Musk AA 7 AA
ra j;u :o :o :o vIi :o fparua]
vkuUn uUn lq) uUn ijeuUn ufUnua A
vus; Hks; vfuLV :o ij itkZo eqDr;a]
ra eey U;ku eey >ku flf) lqg lEiÙk;a AA 8 AA
Roa nso nso ije nso vIi fg;a fparua]
ij lqHkko vfuLV :o vIi lgko fudUnua A
tks ,; Hks; vIi lgko frvFkZ vFkZ tks;ua]
lks iap fnfIr U;ku bfLV eqfDr iaFk lksfgua AA 9 AA
vUeks; U;ku xqu vuUr lq) iaFk nflZ;a]
ra lq) Hkko ftu lgko fo”k; jkx frDr;a A
lks HkO; yks; U;ku mÙkq eey Hkko tqÙk;a]
lks dEeq eqDdq eqfDr iaFk flf) lqg lEiÙk;a AA 10 AA
& ?kÙkk &
b; lgko latqÙkÅ] U;ku ebZ vuqjÙkÅ A
U;kusu U;ku vkyEcuÅ] ijeIiq flf) lEiÙkÅ AA 11 AA

¼33½ i; latks; NUn xkFkk
xkFkk 640 ls 650 rd
¼ fo”k;% uUn 5] i; ½

i; latks; uUn vkuUng] i; ije U;ku latqÙkÅ A
ra Hk; f”kfi; uUn vkuUng] eey flf) laiÙkÅ AA 1 AA
moau U;ku eey >ku] foU;ku foUn nflZÅ A
lks lqdZ mÙkq Å/kZ tqÙkq] lq eqfDr jefu jÙkÅ AA 2 AA
lq dey mÙkq jeu tqÙkq] vfe; jl latqÙkÅ A
lq lY; frDr lY; eqDdq] llad Hk; xyarÅ AA 3 AA
lq uUn uUn ps;uUn] lgtuUn ufUnÅ A
lq ije uUn ije mÙkq] lq ije flf) jÙkÅ AA 4 AA
lq jkx mÙkq ljfu tqÙkq] Hk;g Hko HkearÅ A
lq Hk; fouklq HkOoq mÙkq] vfe; jl jlarÅ AA 5 AA
moadkj foUn lgtuUn] foU;ku foUn nflZÅ A
lokZFkZ flf) yks;yks;] lq jeu mÙkq tqÙkÅ AA 6 AA
lq vfe; mÙkq jeu tqÙkq] foU;ku foan nflZÅ A
lq lqj lgkm in latqÙkq] ije rÙkq jÙkÅ AA 7 AA
ra fnfLV tqÙkq eey mÙkq] mRiUu fjfLV fjfLVÅ A
ra f”kid fnfLV eqfDr fjfLV] lq Hk; foul; HkOoÅ AA 8 AA
ra dey mÙkq eey tqÙkq] vfe; jl jlarÅ A
moau U;ku eey >ku] frvFkZ vFkZ tqÙkÅ AA 9 AA
lq jeu mÙkq dey tqÙkq] flf) lqg lEiÙkÅ A
ra Hk; fouklq HkOoq mÙkq] eey flf) laiÙkÅ AA 10 AA
& ?kÙkk &
b; lgko mooUuÅ] ije uUn ra uUn eÅ A
Hk; lY; lad foy;arq lqb] eeyq eqfDr laiÙkÅ AA 11 AA

¼34½ lCn fo;kj vp”; nlZu xkFkk
xkFkk 651 ls 675 rd
¼ fo”k;% fodYi :i ij i;kZ;] ld LoHkko ½

lCn fo;kj latqÙka] lCna lgdkj mooUu U;kua p A
rkju rju lgkoa] Hk; f”kfi; vHk; U;ku eeya p AA 1 AA
vp”;a lCn l mÙka] vp”;a ije rÙkq in foUna A
vp”;a vuUr uUra] vp”; lgkosu eqfDr lanlZa AA 2 AA
vp”;a eey lgkoa] eeya fnëh p vHk; Hk; jfg;a A
Hk; fouL; Hkfo;ua] U;kua vUeks; eqfDr lanlZa AA 3 AA
vp"; :o v:oa] :okrhra p foDr :oa p A
ij itZ; foy;arks] U;ku cysu dEe xfy;a p AA 4 AA
vp”; lgko l mÙka] vp”;a lgdkj ley foy;afr A
vU;ku fnfLV foy;arks] eey lgkosu eqfDr lanlZa AA 5 AA
vp”;a f”kifud :oa] f”kfiÅ lalkj ljfu eksga/ka A
ij itkZo f”kiua] U;ku lgkosu fuOoq, tfUr AA 6 AA
vp”;a bfLV l bLVa] vfuLVa vU;ku moau foy;afr A
foy;a feF; lgkoa] bLVa fnLVh p dEe laf”kiua AA 7 AA
vp”;a vy”; yf”k;a] yf”k;ks foU;ku uar lgdkja A
uUra eey lgkoa] Hk; f”kifud uar dEe foy;afr AA 8 AA
vp”;a nlZu nlZa] vp”; :osu itkZo foy;fUr A
tujatu lgko xfy;a] xfy;a jkxa p U;ku foU;kua AA 9 AA
vp”; vfnLV l fnLVa] fnfLV lgdkj vfnfLV :osu A
bLV lgko l fnLVa] vfuLV fnLVh p itkZo foy;fUr AA 10 AA
vp”;a vus; Hks;a] vus;a lgdkj yks; voyks;a A
vp”; lgko lq eeya] eeya fnfLV p itkZo foy;afr AA 11 AA
vp”;a p”; l mÙka] vfnLV fnLVa p U;ku lgdkja A
vuUrkuUr itkZoa] U;kua fnLVh p itkZo foy;afr AA 12 AA
vp”;a uUr lqHkkoa] uUrkuUra p vuUr fo”k;a p A
fo”k;a p fo”k; lY;a] U;kua vUeks; fo”k; fo”k foy;a AA 13 AA
vp”;a bUnzh lfg;a] vkyl ijiap foHkzea lfg;a A
vU;ku lgko l fnëa] eeya vUeks; l;y foy;fUr AA 14 AA
vkyl lgko mÙka] vkyl mÙka p o;u ugq lfg;a A
ftu mo,l Hk;Hkh;a] Hk; f”kifud lgdkj vkyla foy;a AA 15 AA
vkyl fols”k vlq)a] ftu mÙka o;u vkyla mÙka A
feF;k lgko lq fo”k;a] U;kua vUeks; vkyla xfy;a AA 16 AA

ijiap uUr uUra] itZ; lgdkj llad lY;a p A
ij itZ; lad lgkoa] U;kua vUeks; lad foy;afr AA 17 AA
vp”;a llad lfg;a] ftu mÙka Hk;Hkhm Ålj lj ilja A
fnëh papy poya] Hk; f”kifud lY; lad foy;afr AA 18 AA
vp”;a llad lgkoa] ftu mÙka o;u vuUr Hk; mÙka A
fnfLV vax inFkZa] oadt :osu iziap itkZoa AA 19 AA
o;ua p dEe lY;a] mRiUua vuUr os;ua mÙka A
vU;kua itZ; fnëh] U;kua vUeks; llad foy;afr AA 20 AA
vp”;a foHkze lfg;a] vuUr :osu itkZo lad lY;a p A
foHkze uUr vuUra] eeya vUeks; foHkzea foy;a AA 21 AA
vp”;a foHkze lfg;a] T;ksfr”k dyki iziap nlZafr A
vus;a Hk;Hkh;a] U;kua vUeks; foHkzea foy;a AA 22 AA
vp”;a lgko l mÙka] tujatu lgko llad mIiÙkh A
tu mÙka tu lfg;a] U;kua vUeks; tujatua foy;a AA 23 AA
vp”;a fols”k mÙka] tu lgdkj itkZo i: fiPNa A
vp”;a eey l mÙka] U;kua vUeks; flf) lEiÙka AA 24 AA
tu mÙka ld lfg;a] dy itkZo fnfLV lanlZa A
ftu mÙka lq) lkja] U;kua vUeks; fodYia foy;a AA 25 AA

¼35½ lokZFkZ flf) NUn xkFkk
xkFkk 676 ls 689 rd
¼ fo”k;%U;ku 5] n`f”V 14] fo”k; 27 ½

i; mooUu ije ijfefLVfg]
bLVh fnfLV p ije eey vUeks;g A
i; latks; vy”kq ra yf"k;ks]
Hk; f”kifudq vUeks; eey lgdkjga AA 1 AA
ta mooUuq uUr ftu mÙkg]
yks;kyks; eey lq) vUeks;g A
ra Hk; f”kfi; uUr vuUrg]
i; dyu dey U;ku lgdkjga AA 2 AA
mou mou uUr uUr flf) lq) eey mÙk lqÙkÅ]
foU;ku U;ku lq) >ku foan foan lq) flf) tqÙkÅ A
daeë xë ra vfuë ley fpÙk mÙk tqÙkÅ]
lq U;ku fnfLV ije bfLV eey U;ku fNafuÅ AA 3 AA
lokZFkZflf) yks;yks; vFkZ mÙk foan foan nflZÅ]
foU;ku U;ku lgt :o ije uUn ufUnÅ A
Å¡dkj foan lgt uUn eey U;ku mÙkÅ]
lq eey Hkko dey mÙkq flf) dey tqÙkÅ AA 4 AA
ra HkkSg mÙkq Hk; vuUrq ij itkZo tqÙkÅ]
ra U;ku mÙkq Hk; fouklq HkkSg Hk; foufëÅ A
lks HkOoq tkfu xqu fugkfu eey Hkko tqÙkÅ]
l:o :o foDr :o ije :o tqÙkÅ AA 5 AA
ta Hk; fouklq lY; eqDdq llad Hk; xyarÅ]
fulad Hkkm vIi lgkm ij itkZo eqDdÅ A
ra uUr U;ku eey >ku dEe ey foeqDdÅ]
lks Hk; fouklq Hkoq mÙkq flf) lqg latqÙkÅ AA 6 AA
ta Hk; fouklq HkkSg eqDdq vHk; fnfLV fnfLVÅ]
ra fnfLV bfLV fjfLV mfLV eey fnfLV fjfLV tqÙkÅ A
ra nlZ nlZ p”; nlZ yks;yks; fnfLV bfLV nflZÅ]
lks >ku fnfLV ije bfLV ley fnfLV foeqDdÅ AA 7 AA
lq fnfLV lq) lq) U;ku eey fnfLV bfLV nflZÅ]
lq lq) iaFk uUr Fkku Hk; fouLV fnfLV nflZÅ
vy”kq y”kq U;ku lq) lgdkj ukfldk l mÙkÅ]
lq;a lq) eey vLda/k lq) U;ku nflZÅ AA 8 AA
nqfjLV uLV nqjLdU/k nqlg Hk; l mÙkÅ]
lks Hk; fouLV U;ku bLV eey Hkko tqÙkÅ A
lq U;ku :o :o v:o ukfldk l mÙkÅ]
lgdkj U;ku rg foU;ku dey Hkko tqÙkÅ AA 9 AA
lks dey dfym eey fefym U;ku fnfLV mÙkÅ]
lks dey mÙkq Hk; fouklq fulad :o tqÙkÅ A
lks fooj eqDdq eqag foeqDdq dey eey mÙkÅ]
lks o;u lq) ftu l mÙk dey Hk; foeqDdÅ AA 10 AA
lks mÙk lq) ifjuS tqÙkq ije fug dyadÅ]
tks ije Hkkm ftu lgkm eey Hkkm tqÙkÅ A
lks dEeq eqDdq lY; frDr feF;k e; fojÙkÅ]
lks U;ku fnfLV bfLV bfLV eey dey mÙkÅ AA 11 AA
ta Hk; fojÙkq f”kid mÙkq lks Hk; fouklq HkOoÅ]
lks vHk; mÙkq eey fpÙkq frfofg dEe xyarÅ A
tks rÙkq mÙkq ije iÙkq mRiUu U;ku latqÙkÅ]
lks dey mÙkq eqfDr iaFkq flf) lqg lEiÙkÅ AA 12 AA
& ?kÙkk &
b; fols”k latqÙkÅ] U;ku ebZ vuqjÙkÅ A
ra dey Hkko latqÙkÅ] eey eqfDr lEiÙkÅ AA 13 AA
ukuk izdkj U;ku lfgm] uUrkuUr lq eey iÅ A
Hk; fouklq Hkoq tq equgq] Hk; f”kfi; eqfDr laiÙkÅ AA 14 AA

¼36½ vp”; eujatu xkFkk
xkFkk 690 ls 719 rd
¼ fo”k;% y{k.k ifj.kke] Hko gfjr ifj.kke] eujatu ds fo”k;]
‘kkL= ds Hksn& izHksn] ‘kqHkk’kqHk i;kZ; ds R;kx lq eqfDr ½

vp"; lqHkkoa lfg;a] dy lgdkj itkZo fnLVa p A
itZ; ljfu ld lY;a] U;kua vUeks; itkZo xfy;a p AA 1 AA
vp”;a vuUr fols”ka] dyjatu nks”k fnfLV lgdkja A
ftu mÙk U;ku vUeks;a] dyjatu nks”k uUr foy;afr AA 2 AA
eujatu vp”; :oa] eu lgdkjsu fo”k; itkZoa A
ij itZ; lY; lq fo”k;a] eujatu xfy; U;ku vUeks;a AA 3 AA
eujatua p lgkoa] vus; dLVa p vUeks; mÙka p A
ro fØ;a p itkZoa] eujatu foy; U;ku vUeks;a AA 4 AA
eujatu Jqra p mÙka] itkZoa lgdkj fodg cU/kkua A
cU/kku :o foU;kua] eujatu Hkko nqXx, iÙka AA 5 AA
eujatu Jqra p Hks;a] rdZa O;kdju fujh”;ua tks;a A
osna vU;ku vuFkZa] eujatu lgko fuxks; oklfEe AA 6 AA
eujatu xkjo mÙka] ehekalk lgdkj /kEe l mÙka A
ij itZ; llgkoa] eujatu xfy; U;ku vUeks;a AA 7 AA
eujatu vU;ku lgkoa] itZ; lgdkj ley fiPNarks A
lkeqfnzd dksd itkZoa] eujatu foy; U;ku vUeks;a AA 8 AA
vp”; lgko l mÙka] nlZu eksga/k uUr uUrkbZ A
nlZu v:o :oa] eksga/ka fnfLV itkZo :oa p AA 9 AA
nlZu vuUr lq eeya] itZ; lgdkj nlZ, leya A
nlZu eksga/k lq foy;a] U;kua vUeks; itkZo xfy;a p AA 10 AA

vp”;a :o lfg;a] U;kua vkouZ ljfu lalkjs A
ftu mÙk U;ku ugq fnëa] U;kua vUeks; xfy; vkouZa AA 11 AA
vp”;a nlZ vfuLVa] nlZu vkouZ vfuLV lgdkja A
ij itZ; nlZarks] eeya vUeks; foy; vkouZa AA 12 AA
vp”;a eksg itkZoa] eksgu vkouZ U;ku foy;afr A
ij itZ; eksga/ka] Hk; f”kfi;a U;ku foy; vkouZa AA 13 AA
vp”;a uUr itkZoa] itZ; lgdkj vUrja U;kua A
tfn U;ku vUeks; lq eeya] Hk; f”kifud uUr vUrja foy;a AA 14 AA
vp”;a nlZu lq)a] U;kua vUrj foy; uUr uUrkua A
lafed~ nlZu nlZa] U;kua varj l;y foy;a p AA 15 AA
vUrj vU;ku lgkoa] U;kua Hk;Hkh; lY; ld mÙka A
eey U;ku vUeks;a] Hk; f”kfi;a U;ku varja foy;a AA 16 AA
vp”; lgko l mÙka] lqg vlqga p vUeks; lafnëa A
itZ; ljfu latqÙka] U;kua vUeks; itkZo xfy;a p AA 17 AA
vp”;a lgko lq lCna] lCna lgdkj itkZo lfg;a p A
lCna lgko lq le;a] U;kua vUeks; lCn foy;afr AA 18 AA
ftàk vxz moUua] fnLVa ftusUn foan foU;kua A
uUr prqLV; tqÙka] ifjuke foU;ku U;ku pkSlfB;a AA 19 AA
pkSlfB vFkZa tqÙka] prqLV; lgdkj lgt fBfn eeya A
eqfDr lqqHkkoa fBfn;a] fBfn;a eqDrL; eey U;kua p AA 20 AA

ftàk dUn lq eeya] lkS vëfEe ifjuke U;kua p A
dEe dyad lq foy;a] foU;kua foan l:o ladfy;a AA 21 AA
lkS vëafe l vFkZa] lgdkja mooUu vIi v”Vkaxa A
ije eqfDr lafBfn;a] eqfDra foU;ku U;ku eeya p AA 22 AA
ftàk lgko tqÙka] ifjuke lglë y”;ua eeya A
pkSchla frRFk;ja] Hk; f”kifud lgdkj U;ku eeya p AA 23 AA
yf”kÅ U;ku latqÙka] y”;u lgdkj foan foU;kua A
Hk; f”kfi;a eey lgkoa] /kEea llgko eqfDr xeua p AA 24 AA
ftàk y”;u lfg;a] y”;u ftusUn foan frRFk;ja A
vFkZL; vFkZ ijeFkZa] frvFkZ vk;ju ifjuke frRFk;ja AA 25 AA
Hk; mÙka p ftusUna] Hk; f”kfi;a fr vFkZ vFkZ eeya p A
frvFkZ Hk; f=fr;a] Hk; f”kfi;a vHk; U;ku lgdkja AA 26 AA
Hk; foy;a eey lgkoa] ifjuke U;ku lq;a p vëafe A
ukS lgdkj latqÙka] ukS lS cgÙkjfEe U;kua p AA 27 AA
frvFkZ vFkZ lfg;a] lkfBZ ifjuke U;ku foU;kua A
y”;u ftu mo,la] lgla vëafe U;ku eeya p AA 28 AA
pkSchla p latqÙka] frRFk;ja mooUu U;ku foU;kua A
Hk; fouLV lgdkja] eey lgkosu flf) lEiÙka AA 29 AA
y";u ftu mo,la] U;kua foU;ku lgko eeya p A
Hk; f”kfi;a eey lgkoa] /kEea l lgko y”;ua eeya AA 30 AA

¼37½ gks tksxh Qwyuk
xkFkk 720 ls 744 rd
¼ fo”k;% vFkZ i;] Å¡ gha Jha rhu vFkZ dh efgek]
/keZ dh Lo:i ] ftuekxZ ds ;ksxh dh lk/kuk] 14 n`f”V ½

tksxh gks ftu ekjx tksxh] tks;ks U;ku foU;kua A
uUn vkuUng fpnkuUng eS] lgtuUn l lgkm AA 1 AA
gks tksxh ftu ekjx tksxh tks;kS uUrkuUrq A
uUr fols”ks nlZu nlZb] ohtZ lkS”; l mÙkq AA 2 AA
AA vkpjh AA
ftu mo,flm eey l:os] eey flf) lHkkm A
Hk; f”kifud gS HkOoq l mÙkm] lgt eqfDr llgkm AA 3 AA
AA gks tksxh- AA
ftfu;kS ftuoj U;ku l:os] dEeq vuUrkuUrq A
vfe; i;ksgj U;ku foU;kug] /kEe lgko latqÙkq AA 4 AA
AA gks tksxh- AA
ftfu;kS ftuoj mÙkm lgts] eqfDr iaFk lqHkkm A
eey lgkos flf) l:os] Hk; f”kfi; flf) llgkm AA 5 AA
AA gks tksxh- AA
ftuoj mÙkm eey l:os] moum nkrk nsm A
vfe; jlk;u /kEeg lfg;kS] eqfDr iaFkq njlsbZ AA 6 AA
AA gks tksxh- AA
nsm moum U;ku l:os] nkrk nso lgkm A
ije nso tks ije ÅoukS] eey flf) l lgkm AA 7 AA
AA gks tksxh- AA
U;ku foU;kug ije U;ku eS] moukS nkrk lksbZ A

Hk; f”kifud ra HkOoq mo,flm] ije nsm le lksbZ AA 8 AA
AA gks tksxh- AA
vfe; gjfl;kS ije lqHkkog] /kEeq fr vFkZg tksbZ A
nso tq dfg;kS ije nso lqb] flf) eqfDr le lksbZ AA 9 AA
AA gks tksxh- AA
moadkj moauq tq lfg;kS] moum mou lgkm a
eey lgkos dEeq tq fofy;kS] Hk; f”kfi; eqfDr l lgkm AA 10 AA
AA gks tksxh- AA
moukS foan foU;kug lfg;kS] ijekuUn lgkm A
vfe; l:os eqfDr latks,] /kEe flf) lHkkm AA 11 AA
AA gks tksxh- AA
moukS uUrkuUr prqLVS] ije bfLV ijfefLV A
bfLV fjfLV lqb eey foU;kuh] Hk; fouL; lqb fjfLV AA 12 AA
AA gks tksxh- AA
flfLV lgkos mfLV latsk,] lgdkj bfLV llgkm A
vo;kl bfLV ra eey l:os] Hk; f”kfi; eqfDr laHkkm AA 13 AA
AA gks tksxh- AA
vUeks; bfLV ra vfe; la:os] f”kid bfLV ftu mÙkq A
/kEe lgkos flf) l:os] eqfDr bfLV latqÙkq AA 14 AA
AA gks tksxh- AA
ftuoj mÙkm lgt l:os] eqfDr iaFkq lg uUnq A
fnfLVfg lfg;m eey l:os] Hk; f”kfi; uUn ijeuUnq AA 15 AA
AA gks tksxh- AA
uUr lkS”; ra vfe; l:os] fnfLV lgko l mÙkq A
/kEe l:os flf) lgkos] lgts eqfDr igaqrq AA 16 AA
AA gks tksxh- AA
fg;adkj fgrdkjg lfg;kS] v:g lqHkkm l mÙkq A
ghadkjg lq eey lqHkkog] Hk; fouL; flf) laiÙkq AA 17 AA
AA gks tksxh- AA
ghadkjg fg;;kj lq lfg;kS] vfe; jeu jl mÙkq A
vFkZfr vFkZg U;ku foU;kug] /kEeg flf) latqÙkq AA 18 AA
AA gks tksxh- AA
fg;;kjg fg;;kj moauÅ] fg; gqrdkj latqÙkq A
eey lgkos vdZ foan gS] Hk; f”kfi; flf) latqÙkq AA 19 AA
AA gks tksxh- AA
fg;;kjg ra jeug lfg;kS] vfe; egkjl tqÙkq A
U;ku lgkos f”kifud :os] /kEeg eqfDr igqarq AA 20 AA
AA gks tksxh- AA
fg;;kjg mooau latqÙkm] lg;kjg le fnëh A
eeyg eey lgko latqÙkm] Hk; f”kfi; flf) lEiÙkq AA 21 AA
AA gks tksxh- AA
lg;kjg llgkm latqÙkm] vfe; o;u ftu mÙkq A
fg;;kjg mooUuq lq lfg;kS] /kEe jeu flo iaFkq AA 22 AA
AA gks tksxh- AA
lg;kjg latksxs Hkfo;u] fg;;kj fnfLV mo,lq A
Hk; fouklq ra HkOoq moUuÅ] eey flf) lEiÙkq AA 23 AA
AA gks tksxh- AA
lg;kjg latksxs tksxh] vfe; jeu jl tqÙkq A
rkju rju lgkog lgts] /kEe jeu flolarq AA 24 AA
AA gks tksxh- AA
mooUug fg;;kj l mÙkm] lg;kjg eey lgkm A
vFkZfr vFkZg eeyg lfg;kS] Hk; f”kidq flf) lEiÙkq AA 25 AA
AA gks tksxh- AA

¼38½ ge xafe eÅ Qwyuk
xkFkk 745 ls 759 rd
¼ fo”k;% v”;j] Loj] O;atu dh lgk;rk ls ije rÙo dk n’kZu ½

ftu uUn uUn vkuUn eÅ]
ftu moum flf) lgkm A
ftu le; latqÙkm lju eÅ]
ftu njflm eey lqHkkm AA 1 AA
ge xE; eÅ ge foafn eÅ]
ge ijekuUn lgkm A
ge uUn vkuUng uUn eÅ]
ge eqfDr flf) l lgkm AA 2 AA
ge jatu jeug ije iÅ AA vkpjh AA
ftu jeug tks;ks jat eÅ] ftu U;ku foU;ku latqÙkq A
ftu vFkZfr vFkZg jeu iÅ] ftu vfe; jeu nlZarq AA 3 AA
AA ge- xae- AA
Hk; f”kfi; HkOoq ra jeu iÅ] ra vfe; jeu foglarq A
ra jatu tks;ks eey iÅ] ra jat jeu flf) jÙkq AA 4 AA
AA ge- xae- AA
ra U;ku l:os :o eÅ] ra vfe; fnfLV nlZarq A
ra Hk; fouklq lgdkj eÅ] ra jeu jat flf) jÙkq AA 5 AA
AA ge- xae- AA
mooUu moauÅ U;ku eÅ] ra eey U;ku lqb mÙkq A
ra vfe; jlk;u jat eÅ] ra le; flf) lEiÙkq AA 6 AA
AA ge- xae- AA
ra v”;j lqj foatu lfgÅ] in ije rÙkq nlZarq A
Hk; f”kfi; HkOoq fouklq eÅ] ra jat jeu eqfDr latqÙkq AA 7 AA
AA ge- xae- AA
ra in vFkZg latqÙkq iÅ] ra vFkZfr vFkZ latqÙkq A
ra vfe; dey ftu le; eÅ] ra jeu jat flo iaFkq AA 8 AA
AA ge- xae- AA
ra le;g ifjuS ifjueÅ] mRiUu mo,l latqÙkq A
Hk; f”kfi; vfe; jl eey iÅ] ra t; t; jat jearq AA 9 AA
AA ge- xae- AA
ra le; lgkog eey iÅ] lg;kj U;ku latqÙkq A
ra vfe; i;ksgj jeu iÅ] ra jat dey ftu mÙkq AA 10 AA
AA ge- xae- AA
vo;klg uUrkuUr iÅ] ra uUr U;ku njlarq A
Hk; f”kfi; uUr ohjt lfgÅ] ra jat jeu lqg uarq AA 11 AA
AA ge- xae- AA
vUeks; U;ku ra dey eÅ] ra vfe; i;ksgj jÙkq A
ra fjfLV bfLV foU;ku iÅ] ra jeu jat flo larq AA 12 AA
AA ge- xae- AA
ra f”kid Hkko Hk; f”kfi; eÅ] ra lY; lad foy;arq A
ra uUr dEeq foy;Urq lqb] ra jeu jat flf) jÙkq AA 13 AA
AA ge- xae- AA
ra eqfDr eey lqb mou iÅ] ra vfe; jeu jl tqÙkq A
ra uUr dEeq foy;Urq lqbZ] ra jeu jat foglUrq AA 14 AA
AA ge- xae- AA
ra rkju rju lgkm eÅ] ra jeu fooku latqÙkq A
Hk; f”kfi; jat vUeks; eÅ] le le; flf) lEiÙkq AA 15 AA
AA ge- xae- AA

¼39½ U;ku vUeks; iphlh Qwyuk
xkFkk 760 ls 785 rd
¼ fo”k;% fnfLV 14 ½

mo mou mou im] mou jeS A
mo mou vUeks; l U;kuh le; le; AA 1 AA
Lokeh nsgkys lqb fl/;kys Hksm u jgS A
ta tkds vUeks; l U;kuh eqfDr ygS AA 2 AA
AA vkpjh AA
tSls fnfLV lgkos U;kuh bfLV jeS A
rSls foan foU;ku l U;kuh flf) leS AA 3 AA
AA Lokeh AA

tSls bfLV latks, jfLV fjfLV jeS A
rSls dey vUeks; l U;kuh eqfDr xeS AA 4 AA
AA Lokeh AA
tSls le; lgkos bfLV lfLV xeS A
rSls foan jeu U;kuh eqfDr jeS AA 5 AA
AA Lokeh AA
tSls mou mou fnfLV le; le; A
rSls rju fooku vUeks;s eqfDr xeS AA 6 AA
AA Lokeh AA
tSls fnfLV lgkos U;kuh lgS le; A
rSls rju fooku vUeks;s eqfDr jeS AA 7 AA
AA Lokeh AA
tSls vo;kl fnfLV l U;kuh uarq xeS A
rSls rju vUeks;s foans eqfDr xeS AA 8 AA
AA Lokeh AA
tSls U;ku vUeks;s fnfLV f”kidq f”kiS A
rSls dey jeu U;kuh dsoyq ygs AA 9 AA
AA Lokeh AA
tSls f”kid lq bfLV l U;kuh eqfDr jeS A
rSls rju fooku vUeks;s flf) xeS AA 10 AA
AA Lokeh AA
tSls eqfDr lgkos U;kuh lq”; jeS A
rSls rju jeu foans eqfDr xeS AA 11 AA
AA Lokeh AA
tSls dey jeu ftu mÙkq xeS A
rSls foan jeu U;kuh eqfDr jeS AA 12 AA
AA Lokeh AA
tSls mou lgkos U;kuh rÙkq jeS A
rSls rkju vUeks; l U;kuh vxeq xeS AA 13 AA
AA Lokeh AA
tSls j;u jeu U;kuh j;fu foyS A
rSls rju vUeks; l foans dEeq xyS AA 14 AA
AA Lokeh AA
tSls tksfr vUeks;s jeus tksfr jeS A
rSls dey foan jl U;kuh eqfDr xeS AA 15 AA
AA Lokeh AA
tSls jeu lgkos U;kuh lqj lq;a jeS A
rSls U;ku vUeks; l U;kuh eqfDr xeS AA 16 AA
AA Lokeh AA
tSls tyg lgkos foz”kq fozf) djS A
rSls U;ku vUeks; l U;kuh dsoyq ljS AA 17 AA
AA Lokeh AA
tSls fl) l:os fl)q flf) xeS A
rSls rkju vUeks; l U;kuh foan jeS AA 18 AA
AA Lokeh AA
tSls foatu jeu lqj lq;a vxeq xeS A
rSls foan jeu rkju lgt jeS AA 19 AA
AA Lokeh AA
tSls eqDr lqHkkos l U;kuh eqfDr xeS A
rSls dey jeu l U;kuh dsoyq jeS AA 20 AA
AA Lokeh AA
tSls eey vUeks; l U;kuh flf) xeS A
rSls rju fooku vUeks;s foan jeS AA 21 AA
AA Lokeh AA
tSls f”kid lqHkkos l U;kuh f”kfi eqfDr xeS A
rSls dey l foan vUeks;s eqfDr jeS AA 22 AA
AA Lokeh AA
tSls U;ku foU;ku vUeks;s eqfDr xeS A
rSls rkju vUeks;s l U;kuh foan jeS AA 23 AA
AA Lokeh AA
tSls le; lgkos U;kuh dsoy jeS A
rSls dey jeu ftuq vxe xeS AA 24 AA
AA Lokeh AA
tSls lq;a jeu ftuq vfe; jeS A
rSls rkju vUeks;s l foans dey leS AA 25 AA
AA Lokeh AA
ta rkju rju l U;kuh vfe; xeS A
ra rju l foan dey ftuq flf) jeS AA 26 AA
AA Lokeh AA

¼40½ vp”; lCn xkFkk
xkFkk 786 ls 809 rd
¼ fo”k;% vkduZ ds fo”k;&7] lj& 7 ½

vp";a mou lgkoa] lCna lgdkj eey mIiÙkh A
eeya eey l mÙka] dey lgkosu dsoya mÙka AA 1 AA
vp”;a mou lgkoa] moua latks; U;ku foU;kua A
fg;;kj jeu loZU;a] deya latks; eey U;kua p AA 2 AA
vp”;a lq;a lq moua] moua mo mou fg;;kj latqÙka A
fl)a fl) l:oa] U;kua foU;ku eey ftu ftu;a AA 3 AA
vp”;a vp”; moaua] vlCn lgdkj lq;a ftu ftu;a A
dey eey ftu mÙka] fl)a lgdkj mou /kqo eeya AA 4 AA
vp”;a vlCn lgkoa] fnLVa vfnfLV mou lqb moua A
dey fxjk fl; lfg;a] /kqo moua mou dey o;ua p AA 5 AA
vp”;a bfLV lqb moua] bLVa bLVafr mou lqb jeua A
bLVa mou latks;a] mou lgkosu fl) /kqo o;ua AA 6 AA
vp”;a nlZu nlZa] bLVa nlZafr U;ku lHkkoa A
bLV nlZ lqb moua] moua latks; flf) /kqo o;ua AA 7 AA
vp”;a jeu lq jeua] fg; mooUu jat ftu moua A
mooUu jeu ftu jeua] fl; /kqo latks; vfe; lqb o;ua AA 8 AA
vp”;a mou lgkoa] fl; lgdkj /kqo o;u eeya p A
eeya mou mo,la] fl; lgdkj fl) /kqo jeua AA 9 AA
lCn lq;a lqb moua] jeua jfeÅu eey U;kua p A
jflÅ lCn ftuqÙka] fl; lgdkj dey /kqo jeua AA 10 AA
lCna dlfu lgkoa] dey lgkosu flf) /kqo jeua A
dey dfy; ftu o;ua] /kqo lCna p dlfu eeya p AA 11 AA
lCna rafr frvFkZa] rÙoa lgdkj mou moua p A
moua mou l mÙka] lqb mou dktZa p dfy; ftu o;ua AA 12 AA
rRdky lCn lqb moua] rRdkya jeu U;ku foU;kua A
jat jeu ftu mÙka] uUn vkuUn flf) lEiÙka AA 13 AA
lCna vfoDr :oa] LQfVd lq;a lqb mou eeya p A
moua mou lq jeua] fl; /kqo lgdkj eqfDr xeua p AA 14 AA
lCn lq;a lqb jeua] lCna foU;ku U;ku ftu mÙka A
ftu;fr ftu; l:oa] fl; /kqo ifjuke dsoya mÙka AA 15 AA
vlCn lCn l mÙka] vlCn foy;afr lCn ftu mÙka A
lCn lq;a mooUua] lCna latks; eey U;kua p AA 16 AA
lja lgko vp”;a] lCna latks; dey ftu mÙka A
lCn foan lj moua] vdZa lCna p p”; vp”;a AA 17 AA
vlCn lj latks;a] vfnLVa vuJqr lCn ftu mÙka A
xE; vxe lqb jeua] jeua fl; jeu dey ftu o;ua AA 18 AA
xqfir lCn ftu mÙka] xqfira vUeks; xqfir lqb moua A
fnfIr fnfLV lqb lCna] lgdkja latks; lCn fim moua AA 19 AA
lCn le; le moua] moua lj lCn U;ku foU;kua A
foU;ku jat lqb jeua] uUna vkuUn ftu; ftu moua AA 20 AA
lja lgko lq eeya] eeya lgdkj lq;a lqb deya A
dey dfy; ftu mÙka] deya lgdkj dsoya eeya AA 21 AA
vp”;a lqHkko l mÙka] vp”;a mo mou y”; y”;a p A
xe vxE; ftu o;ua] ftu mÙka mou vp”; eeya p AA 22 AA
vp”;a lq;a lqb moua] mou lgkosu dey lqb lqoua A
lq;a lq;a lqb moua] ftu mÙka lgdkj eqfDr xeua p AA 23 AA
rkju rju lq jeua] jat jeu uUn j;u latqÙka A
fooku mou lqb mÙka] fookua rju flf) lEiÙka AA 24 AA

¼41½ cM+kS fotkSjks Qwyuk
xkFkk 810 ls 829 rd
¼ fo”k;% v”;j] Loj] O;atu] 17 &ld ½

moadkj mou im fotkSjksns]
mo moum U;ku foU;ku fotkSjksns A
foU;ku foan ohjt lfgÅ fotkSjksns]
vgq ohjt eey lgkm fotkSjksns AA 1 AA
nhtS jeu fd j;u im fotkSjksns]
dey jeu ftu mÙkq fotkSjksns AA 2 AA
AA vkpjh- AA
U;ku Mksfj eu jkf”k;kS fotkSjksns]
vUeks; U;ku flf) jÙkq fotkSjksns A
U;kuh U;ku lgkm ys fotkSjksns]
ta ck/kk vo/kkS tqÙkq fotkSjksns AA 3 AA
AA nhtS- AA
v";j jeug j;u im fotkSjksns]
lqj jeug eqfDr lqHkkm fotkSjksns A
lqj jeug ekr fols”k ys fotkSjksns]
foU;ku jeu flf) jÙkq fotkSjksns AA 4 AA
AA nhtS- AA

foatu foU;kug lfgm fotkSjksns]
foU;ku eqfDr nlZarq fotkSjksns A
vy”k yf”km lqb U;ku im fotkSjksns]
yf”k;kS yks; voyks; fotkSjksns AA 5 AA
AA nhtS- AA
yks; vyks;g eey im fotkSjksns]
lg;kj ljhj lqHkkm fotkSjksns A
vFkZfr vFkZg U;ku im fotkSjksns]
“kV~ deyg laHkkm fotkSjksns AA 6 AA
AA nhtS- AA
vaxkfn vaxg lq) im fotkSjksns]
pØ N= ftu mÙkq fotkSjksns A
N= =; foU;ku eÅ fotkSjksns]
j;u ebZ flf) jÙkq fotkSjksns AA 7 AA
AA nhtS- AA
U;ku lgko l ljhj eqfu fotkSjksns]
ifjukew uUrkuUr fotkSjksns A
ftu mo,flm eqfDr iÅ fotkSjksns]
vIik eey lgkm fotkSjksns AA 8 AA
AA nhtS- AA

lalkj ljfu ra uUr eqfu fotkSjksns]
Hkfe;kS nq”; lgUrq fotkSjksns A
vkfn vukfn u tkfu;kS fotkSjksns]
U;ku vUeks; foyUrq fotkSjksns AA 9 AA
AA nhtS- AA
ftu mo,flm U;ku em fotkSjksns]
vukfn dEeq foy;Urq fotkSjksns A
U;ku i;ksgj vfe; jlq fotkSjksns]
vuUr dEeq foy;arq fotkSjksns AA 10 AA
AA nhtS- AA
U;ku foU;kug Hksm eqfu fotkSjksns]
Tujatu jkx xyUrq fotkSjksns A
tug lgkm u mÙkq ftuq fotkSjksns]
lg U;ku jkx foy;arq fotkSjksns AA 11 AA
AA nhtS- AA
dyjatu nks”k tq Lo xfym fotkSjksns]
ij itZ; foy;Urq fotkSjksns A
itZ; fnfLV vfuLV em fotkSjksns]
U;ku vUeks; xyUrq fotkSjksns AA 12 AA
AA nhtS- AA

eujatu xkjkS xfyÅ fotkSjksns]
o; ro fØ; vU;ku fotkSjksns A
xkjkS Jqr vU;ku em fotkSjksns]
U;ku vUeks; foyUrq fotkSjksns AA 13 AA
AA nhtS- AA
nlZu eksgs vU/k im fotkSjksns]
va/ks va/k l mÙkq fotkSjksns A
va/ks pkS xb nqgq lfg;kS fotkSjksns]
mRiUu U;ku foy;Urq fotkSjksns AA 14 AA
AA nhtS- AA
jkxq nks”kq xkjkS xfyÅ fotkSjksns]
nlZu eksga/k foyUrq fotkSjksns A
U;ku mouq foU;ku eÅ fotkSjksns]
vUeks; flf) lEiÙkq fotkSjksns AA 15 AA
AA nhtS- AA
U;kuouqZ u isf”k;kS fotkSjksns]
nlZu eksga/k foyUrq fotkSjksns A
U;kuar: ufo mfÙk;kS fotkSjksns]
mRiUu vUeks; foyUrq fotkSjksns AA 16 AA
AA nhtS- AA

fulad lgkos U;ku im fotkSjksns]
lY; lad foy;arq fotkSjksns A
Hk; fouklq Hkoq tq equgq fotkSjksns]
vfe; jeu ftu mÙkq fotkSjksns AA 17 AA
AA nhtS- AA
mRiUu fnfLV mRié em fotkSjksns]
fg; gqo;kj latqÙkq fotkSjksns A
lg;kjg lfgÅ ?kukS fotkSjksns]
frfofg dEeq foy;arq fotkSjksns AA 18 AA
AA nhtS- AA
tkuq mitS tkuq e; fotkSjksns]
fjtq foiqyg latqÙkq fotkSjksns A
eu itZ; latqÙkq im fotkSjksns]
in foang dsoy U;kuq fotkSjksns AA 19 AA
AA nhtS- AA
eey lgkos eey im fotkSjksns]
ley dEeq foy;arq fotkSjksns A
U;ku foU;ku lq jeu im fotkSjksns]
vUeks; flf) lEiÙkq fotkSjksns AA 20 AA
AA nhtS- AA

¼42½ ftu vk;jks Qwyuk
xkFkk 830 ls 846 rd
¼ fo”k;% fnf”V&14] inoh lr v{kjh] frvFkZ dh efgek ½

moadkj mou ikS mou mou ekS]
mo mou l foan foU;ku iÅ A
ftu ftu;fr ftu; ftu; ftu :oh]
ftu uUn luUn l mÙkq lqq;a ftu vk;jks AA 1 AA
Hk; f”kifud HkOoq l mÙkq uUn ftu vk;jks]
vgq dey jeu jl jfl; ije ftu vk;jks A
fnfi fnfi; fnfIr vk;ju lgt ftu vk;jks]
Hk; lY; lad foy;Urq eey ftu vk;jks A
vgq vfe; jeu fo”kq xyuq lq;a ftu vk;jks]
vgq rju fooku ftu; ftu mÙkq le; ftu vk;jks AA 2 AA
AA vkpjh AA
ftu ftuoj mÙkm f”kid jeu ftuq]
ftu ftu;fr ftu; ftusUn iÅ A
“kV~ jeu dey jl vdZ foan im]
vkxUrq jeu jl j;u ije ftu vk;jks AA 3 AA
fg;;kj jeu jl jfl;kS]
gqo;kj lCn jS jeu eÅ A
ra j;ua j;u l:o jeu ftuq]
mRiUu moau moau jeu jS AA
mou mou moau fuy; ftu vk;jks AA 4 AA
mooUu bfLV ra jfLV fjfLV ftuq]
fg;;kj jeu jl j;u iÅ A
lg;kj Jh lqb jeu lgt ftuq]
lqb uUn luUn vuUn jeu ftu vk;jks AA 5 AA
mo mou mfLV fg;;kj jeu j;u ftuq]
lg;kj lgt jS le; eÅ A
fg;;kj fnfLV “kV~ jeu ije i;]
ijeuUn ra ije ftu; ftu vk;jks AA 6 AA
lg;kj jeu fg;;kj jatq jS]
mooUu fnfLV le le; eÅ A
le le; latqÙkq fooku ije iÅ]
le le; latqÙkq lq uUr fuy; ftu vk;jks AA 7 AA
mRiUu jatq Hk; f”kid jeu lqb]
uUn luUn lq eey iÅ A
fg;;kj jatq ra vfe; jeu ftu]
uUn vuUn lq uUn jeu ftuq vk;jks AA 8 AA
lg;kj jatq oSfnfIr jeu ftuq]
jfe; uUn ps;uUn ftuq A
foU;ku jatq ra jeu ftu; ftuq]
lgtuUn ra lgt lq;a ra ije lq;a ftu vk;jks AA 9 AA
ftu jatq jeu ftuukFkk lq;a ftuq]
ijeuUn ra ije iÅ A
ra rkju rju fooku le; ftuq]
flgq le; latqÙkkS le; eqfDr ftu vk;jks AA 10 AA
ftu ftu;fr ftu; ftusan ftu; ftuq]
uUn luUn lq;a ftu uUn iÅ A
uUn luUn uUn ftu ftu;fr]
y”; ly”; ly”; vy”k ftu vk;jks AA 11 AA
y”; ly”; ly”; vy”k :bZ]
vy”; ly”; vy”; ije i; ije iÅ A
ije lq ije ije i; i;fM;]
ije ftu ijeuUn ftu vk;jks AA 12 AA
ftu ftu; l mÙkm ftu; ftu; iÅ]

mooUu moau moau ftuq mou mou ftu mou iÅ A
lqb lgt l:os lgt lg;kj ftuq]
lq;a lq;a ftu lq;a l y”; lq y”; vy”k ftu vk;jks AA 13 AA
mooUu fljh mooUu fnfLV jS]
mooau lCn jS mou l mou moau iÅ A
mooUu mou mou bLV ra bLV bLV iÅ]
bLV lq bLV uUrkuUr fgm]
bLV luUn luUn uUn ftu vk;jks AA 14 AA
fg;;kj fljh fljh mou mou ftuq]
mou luUn luUn uUn ftu; ftu ije iÅ A
ije lq ije ije ftu ftu;fr]
ftu; ftuan ftu; ftu vk;jks AA 15 AA
lg;kj fljh ra lgt jeu iÅ]
jeu lq jeu lq jeu iÅ A
lgts lgt luUn luUn jeu iÅ]
ra xqfir l xqfir l xqfgt jeu jl AA
jeu lukFk ftu; ftu]
jeu lq jeu jeu ftu vk;jks AA 16 AA
mRiUu fljh fg;;kj jeu jS]
jeu lq vdZ lq vdZ vdZ ftu]
foU;ku foan jl jeu iÅ A
lg;kj fljh ra y”; vy”k eÅ]
Jh le; l jeu lq fl) lq flf) eqfDr iÅ vk;jks AA 17 AA

¼43½ vofg nlZu xkFkk
xkFkk 847 ls 873 rd
¼ fo”k;% fooku&5½

p";a p”; l mÙka] vp”;a vkfØu gs; latqÙka A
p”;a vp”; jeua] deya dyua p flf) lEiÙka AA 1 AA
vp”; lqHkko l mÙka] vo/;a vo;kl ll:o latqÙka A
mooau fuf/k la lqoua] vofg vo;kl xq:o xq:oa p AA 2 AA
lk/kq lkg l mÙka] lg;kja vo;kl /kqoa /kqo moua A
fnfIr fnfLV lqb lCna] fim latks; /kqoa /kqo fuLpa AA 3 AA
/kqo mÙka /kqo duZa] /kqo moua vo;kl gs; vkfØua A
/kqo f”kfi /kqo lg;kja] /kqo fl; /kqo dey dyu fuokZua AA 4 AA
/kqo fg; /kqo gqo tqÙka] /kqo vk;ju pju latqÙka A
/kqo fooku foU;kua] /kqo fl; dey dyu fuokZua AA 5 AA
/kqo jeua /kqo lqoua] /kqo e; /kqo lqou lCn lanlZa A
/kqo y”; y”; lqb moua] /kqo xE; vxe dey fuokZua AA 6 AA
/kqo mÙka /kqo lqoua] /kqo o;ua /kqo mou uUr lqb U;kua A
/kqo j;ua /kqo xgua] /kqo in dksM dey fuokZua AA 7 AA
/kqo xeua /kqo lgua] /kqo feyua jeu uar fg; jeua A
lg jeua /kqo dyua] vkfØua p dey fuokZua AA 8 AA
ta mooUu lgkoa] moua lqb vdZ vdZ lqb jeua A
vdZ foan lgdkja] moua vkfØu dey fuokZua AA 9 AA
fl; fl; fl; lqb lqoua]
fl; fg; fl; fi; mou lqb jeua A
fl; mou mou lqb xeua]
fl; /kqo vkfØu dey fuokZua AA 10 AA
fl; /kqo mou lgkoa] lkfg; lkgafr vxe xe jeua A
vkfØu le; le le;a] deya vkfØu dyu fuokZua AA 11 AA
mooUu fuf/k mooéa] mooéa vkfØu foan lqb jeua A
lkgafr le; lg lqoua] deya vkfØu mou fuokZua AA 12 AA
fnfIr uUr lqb fnLVa] fnLVa lqb uUr fnfIr lqb nlZa A
fnfIr fnfLV vk;jua] vkfØua le; dyu fuokZua AA 13 AA
dey lCn uUrkua] uUrkuUr lCn duZ vkfØua A
vkfØu dyu lqb deya] deya lqb dfy; dsoya U;kua AA 14 AA
dey foan lqb lCna] lCna vk;ju duZ foankua A
duZ foan lqb deya] deya vkfØu dyu fuokZua AA 15 AA
mooau vofg fufg lqoua]
vofg lg le; lkg /kqoa lqb jeua A
lgdkja /kqo xeua] vxea lqb f”kfi; foy; dEekua AA 16 AA
mooau fufg lqb vdZa] vdZa lqb fnfIr fnfLV lqb jeua A
vdZ lCn lqb duZa] duZa lqb lCn dey duZa p AA 17 AA
gqo;kj vdZ fg;;kja] fg;;kja vdZ foan foankua A
vuUr jeu vo;kla] le;a vkfØu dey fuokZua AA 18 AA
fg; jeu vdZ lqb moua] mou fg; xfgj xeu xq:oa p A
xeu xqfir lqb loZa] vkfØua dey dyu fuokZua AA 19 AA
xqfir vdZ xq: xq:oa] xq:oa xqfgta p lCn lqb lqoua A
xq: xqfirg lqb lCna] loZa vkfØu dyu fuokZua AA 20 AA
xqfir xqfgt vkfØua] lfg;a lg le; dey dyua p A
dey dyu lqb vdZa] lkfg; lg foan duZ deya p AA 21 AA
xqfgt vdZ xe vxea] tkuq i; vdZ uUr uUrkbZ A
uUrkuUr lq pjua] pjua vk;ju vdZ deya p AA 22 AA
vofg mou fufg lfg;a] le;a laeÙk le; lqb jeua A
ftu vdZ dey lqb nlZa] nlZa lqb dey mou dyua p AA 23 AA
dyu le; le le;a] dyua le duZ dey fg;;kja A
fg;;kj le; gqo;kja] le;a lg duZ dey fuokZua AA 24 AA
vofg mou fufg mÙka] moua fufg le; le; vo;kla A
le;a lqb uUrkuUra] le;a vkfØu dey fuokZua AA 25 AA
le; le; lqb le;a] le;a le nlZ lCn vkfØua A
le; mou mou moua] le;a vkfØu dey fuokZua AA 26 AA
uUr uUr lqb moua] moua lg vofg mou fufg deya A
dsoy dey moUua] vkfØua duZ dey fuokZua AA 27 AA

¼44½ lqg xE; jeu Qwyuk
xkFkk 874 ls 894 rd
¼ fo”k;%”kV~jeu] iapkFkZ dh efgek] uUn&5] prq”V;&4] /;ku&4 ½

ftu mÙkq mou ikS mou mou ekS]
ftu U;ku foU;ku latqÙkq A
mo mou fnfLV ekS lCn lgt ybZ]
ra ine dey lqb mÙkq AA 1 AA
lqg xE; jeuq nqg xE; xyuq]
lq”;e ifjuke l mÙkq A
lqg xE; lgt :bZ uUn vuUn ekS]
lqb U;ku foU;ku latqÙkq AA 2 AA
laatks; prqLV; eqfDr iÅ AA vkpjh AA
lq Lda/k eey ikS nq Lda/k ley pkS]
mRiUu dey laHkkÅ A
fg;;kj jeu ekS ra v:g pyu ikS]
ra vdZ foan l lgkm AA 3 AA
AA lqg xE;- AA
vkxUrq v/kZ :bZ jeu lgt lqbZ]
fg; gqo;kj latqÙkq A
mo mou p”; eS fnfLV bfLV jS]
p”; vp”; imÙkq AA 4 AA
AA lqg xE;- AA
lg;kj le; lqb uUr eey eS]
ra xqfir U;ku latqÙkq A
ra xqfgt dey :bZ lgtuUn ebZ]
xq: xqfir fg;;kj latqÙkq AA 5 AA
AA lqg xE;- AA
xq: xqfir fnë ebZ fooku lgt lqbZ]
i; in foan l mÙkq A
ra vFkZfr vFkZg le; leFkZg]
iapkFkZ eey latqÙkq AA 6 AA
AA lqg xE;- AA
ra ije ije ikS uUn vuUn ekS] ps;u uUn lgkm A
ra lgtuUn ekS foU;ku U;ku ikS] ijekuUn lgkm AA 7 AA
AA lqg xE;- AA
ra uUr U;ku ikS nlZ nlZ ekS]
oh;kZuUr lqHkkÅ A
lqg xE; jeu jl foU;ku fou; tl]
ra uUr lkS”; l lgkm AA 8 AA
AA lqg xE;- AA
ra /;ku mÙkq ftu le; foy; eu]
U;ku foU;ku lqHkkm A
ta dEeq xfy; lqb lqg xE; jeu jS]
ra ije U;ku l lgkm AA 9 AA
AA lqg xE;- AA
vkjfrfg vkjfr ikS vfuLV latks; ekS]
ra bLV fovks; latqÙkq A
ra fiaM fpar eS ij itZ; jS]
funku uj; latqÙkq AA 10 AA
AA lqg xE;- AA
vkjfr fg j;u ikS ra bLV latks; ekS]
U;ku foU;ku lfparq A
ra uUr lgt :bZ uUn ije i;]
ra ij itZ; foy;Urq AA 11 AA
AA lqg xE;- AA
ra jkSnz >ku lqbZ lg;kj fg;;kj eS]
fgalkuUn l mÙkq A
vu`r itZ; jS vLrs; vu`r ekS]
ra fo”k; uj; latqÙkq AA 12 AA
AA lqg xE;- AA
ra jkSnz ftuqÙk; dEeq foy; lqbZ]
U;ku foU;ku lgkm A
ftu mÙk uUn ekS dEeq xfy; lqbZ]
f”kfi dEeq eqfDr lHkkm AA 13 AA
AA lqg xE;- AA
ra /kEe mÙkq ftu vU;k fop; eu]
vik; fop; lHkkm A
foikd fop; laLFkku fop; ra]
eey /kEe llgkm AA 14 AA
AA lqg xE;- AA
ra /kEe /kju lqbZ vFkZ frvFkZ em]
yf”k;kS vy”k lqHkkm A
ra jeu U;ku ikS pdgj baN ekS]
ftuukFk jeu llgkm AA 15 AA
AA lqg xE;- AA
ra lqDy >ku ikS eey U;ku ekS]
ra uUr uUr lqb mÙkq A
ra dEe xfy; lqbZ uUr uUr jS]
Hk; f”kfi; eqfDr lEiÙkq AA 16 AA
AA lqg xE;- AA
i`FkdRo fordZ jkS fopkj eey ekS]
,dÙk i`FkdRo ftu mÙkq A
fopkj U;ku ekS foU;ku lgt lqb]
lqg xE; flf) lEiÙkq AA 17 AA
AA lqg xE;- AA
lq";e ifjuoS ra eey lgt js]
lw”;e lqHkkm l mÙkq A
Hk; f”kfi; f”kid ekS uUr U;ku ikS]
ra eqfDr jeu latqÙkq AA 18 AA
AA lqg xE;- AA
ftu mÙkq Økafr eS mRié U;ku jS]
vFkZfr vFkZ latqÙkq A
izfrikn ije i; lqg xE; lgt j;]
ftuukFk flf) lEiÙkq AA 19 AA
AA lqg xE;- AA
fofiz; Hk; xfy; dqe; e; foy;a]
ij itZ; foy;Urq A
lqg xE; jeu lqbZ uUr eey ebZ]
lqb lgt flf) lEiÙkq AA 20 AA
AA lqg xE;- AA
ra /;ku mÙkq ftu U;ku le; xu]
ra le; latqÙkq imÙkq A
mo mou mÙkq ftu rkju rju xu]
ra le; flf) lEiÙkq AA 21 AA
AA lqg xE;- AA

¼45½ lwf”ke jklkS Qwyuk
xkFkk 895 ls 916 rd
¼ fo”k;% ifj.kke Hksn nks &y{k.k ifj.kke] HkkS gfjr ifj.kke]
5 Kku ds 52 v{kj ½

ftu ftuoj mÙkm lq) ije ftuq]
ij ije eqfDr njlhtS A
ije rÙkq ije”;: nlZb]
ij ije U;ku flf) jfetS AA 1 AA
Hkfo;u lw”;e lqb dEeq foyhtS]
lqg xE; jeu flf) yfgtS A
Hkfo;u lw”;e lqb dEeq foyhtS]
Hk; f”kfi; eqfDr lafefytS AA 2 AA
AA vkpjh AA
lw";e lqb f”kfi; dEeq lqb foyh;kS]
lqg xE; jeu jl ra ftfu;a A
ra eeyg eey l:o latqÙkm]
ij ije eqfDr ra lqb fefy;a AA 3 AA
AA Hkfo- AA
ifjukew uUr uUr lq”;e lqb]
dey eey ra lqb moua A
ra vaxkfn vaxg vFkZ vFkZ fgm]
lqb ije ije i; lqb Hkqoua AA 4 AA
AA Hkfo- AA
lw";e lqb fefy; vFkZfr vFkZg]
lqb le; vFkZ eey ftu mÙka A
deya ra dfy; dey Hk; foy;a]
lqg xE; jeu flf) ra fefy;a AA 5 AA
AA Hkfo- AA
dey dUn lkS vë eey ikS]
dey vxz ra ftu o;ua A
pkSlfB pju ra pju uUr ekS]
lqg xE; jeu flf) jeua AA 6 AA
AA Hkfo- AA
ra dey fxjk fxj dan eey ikS]
ifjuke eey ftu mÙkq lq;a A
lw”;e lqb eey eey ra moua]
lqg xE; jeu lqb flf) fefy;a AA 7 AA
AA Hkfo- AA
fxjk vxz lqbZ lw”;e moua]
pju eey ftu mÙkq lq;a A
uUrkuUr lq lw”;e eeya]
lqg xE; eqfDr ra lqbZ jeua AA 8 AA
AA Hkfo- AA
HkkS gfjr HkkSg ra Hk; fouklq gS]
Hk; f”kifud Hkoq l mÙkq A
lgt lwf”ke ifjukeq uUr jS]
lqg xE; jeu flf) jÙka AA 9 AA
AA Hkfo- AA
Hk; foy;a uUr U;ku ifjuS lqbZ]
ifjuS HkkSg lqb eey lq;a A
lqg xE; jeu ra uUr uUr ftuq]
lw”;e lqb f”kfi; eqfDr lafefy;a AA 10 AA
AA Hkfo- AA
vFkZfr vFkZ HkkS gfj; eey ekS]
eey cqf) ukS Hk; foy;a A
ifjukeq f”kid eey lqb f”kifud]
lqg xE; jeu flf) fefy;a AA 11 AA
AA Hkfo- AA
lw";e ifjuoS ukS HkkSg Hk; foy;a]
fnfLV xfy; lqg xE; j;a A
>M+Ik xfy; HkkS lq;a lgt lqbZ]
ifjukeq eey eqfDr fefy;a AA 12 AA
AA Hkfo- AA
vFkZfr vFkZg ta HkkS foy;a]
ifjukeq uUr eey fefy;a A
lw”;e lqb f”kfi; ije ftuukg gks]
lqg xE; jeu lqg flf) fefy;a AA 13 AA
AA Hkfo- AA
vaxfn vaxg U;ku ije i;]
ije ije ftu mÙka A
uUrkuUr prqLVS ije ftuq]
lw”;e lqb dEeq foyara AA 14 AA
AA Hkfo- AA
dey dan efr U;ku ije i;]
daB eey ra ftu Hkfu;a A
lw”;e lqb eey U;ku lqb moua]
lqg xE; eqfDr ra lqb fefy;a AA 15 AA
AA Hkfo- AA
uks mRiUu v”;j lqb fefy;a]
lw”;e ifjuoS lq;a eeya A
Hk; f”kifud Jqr U;ku lqou lqb]
v";j lqb vax vfe; joua AA 16 AA
AA Hkfo- AA

vofg U;ku xq: xqfir :fp; lqb]
xq: xqfgtg ra HkkS gjua A
lw”;e ifjuke v”k; v”;j lqb]
myfV fxjk Å/kZ xeua AA 17 AA
AA Hkfo- AA
eu itZ; ra tkuq lgt lqb]
fjtq foiqyg latqÙkq lq;a A
mLV bLV lqb v”;j joua]
lw”;e ifjukeq U;ku fefy;a AA 18 AA
AA Hkfo- AA
vo/kkS v”;j v”k; jeu lqb]
lw”;e lHkko HkOoq ra jeua A
lqg xE;g ra ije jeu lqb]
lqfd; lqHkko eqfDr fefy;a AA 19 AA
AA Hkfo- AA
U;ku foU;kug lq;a lqb jeua]
lqb lw”;e Hkko dEeq xfy;a A
lw”;e lqb uUr uUr ra jeua]
lqg xE; jeu eqfDr fefy;a AA 20 AA
AA Hkfo- AA

U;ku l:os lgt lqHkkos]
fl) l:o lqbZ jfetS A
lg lw”;e ifjuS ije eey i;]
lqg xE; jeu flf) t; t; AA 21 AA
AA Hkfo- AA
uUn vuUng uUn lq jeua]
lw”;e lqb ijekuUna A
rkju rju lqHkkm lgt fefy]
le; ftuq ije ftusUna AA 22 AA
AA Hkfo- AA

¼46½ dsoy nlZu xkFkk
xkFkk 917 ls 935 rd
¼ fo”k;% v{kj] Loj] O;atu] 4&n’kZu] 5& foeku ½

p";a psr lgkoa] mooaua mooau uUr lHkkoa A
vp”;a u`r vk;jua] vk;jua U;ku uUr uUrkbZ AA 1 AA
vofg mou mo,la] xqfira vk;ju mou fufg tqÙka A
ra mou mou fufg lfg;a] moua eu itZ; dsoya mÙka AA 2 AA
dsoy nlZu mÙka] dsoy lqb mou eey latqÙka A
dyu dey lqb eeya] deya vkfØu dey fl)a p AA 3 AA
dsoy dyu lgkoa] dyua deyL; gs; gqo duZa A
rRdky jeu lqb nlZa] vkfØua dey fuOoq, tfUr AA 4AA
dyua dsoy moua] moua vkfØu dey mÙka p A
dey eey lqb jeua] jeua uUr vdZ foan fl)kua AA 5 AA
fl; /kqo fl) lgkoa] fl; pjua uUr vdZ foankua A
uUr U;ku vk;jua] /kqo duZ mou dey fl)kua AA 6 AA
dsoy pjua moua] dyu lgkosu dey lqb jeua A
dey pju vkfØua] /kqo fl; /kqo fl) foankua AA 7 AA
fl; lqb mou lgkoa] mou mooUu eey ey foy;a A
dyu dey lqb pjua] vkfØua dey dsoya U;kua AA 8 AA
v”;j lqj foatu;a] in vFkZa vFkZ eey lqb moua A
v”;j v”k; lgkoa] lqj jeua dyu dey fl)kua AA 9 AA
foatu fou; l mÙka] fou;a foU;ku eey mooUua A
eey pju lqb dyua] duZa vkfØu dey fl)kua AA 10 AA
dsoy nlZu mÙka] v”;j lqj foatu vu”;ja tqÙka A
vdZ vdZ lqb moua] vdZ vkfØu dey fl)kua AA 11 AA
fl; lgko l mÙka] fl; uUrkuUr vdZ eeya p A
eey U;ku lqb moua] lkfg; lqb duZ dey /kqo fl)a AA 12 AA
mo mou mou mo moua] moua lqb lszfu mou latqÙka A
mo mou fg;;kj lq eeya] moua lg le; flf) laiÙka AA 13 AA
vUeks; lszfu lg;kja] lkfg; lg le; dyu fl; jeua A
dyu pju pj pjua] fnfIr fnLVa p lCn fim dyua AA 14 AA
lg;kj dyu vUeks;a] fnfIr fnLVa p lCn lqb lqoua A
foU;ku ohl pkS moua] dyua vUeks; flf) lEiÙka AA 15 AA
rL; mou mo moua] mou lqb lqou le; latqÙka A
ftu o;ua ftu pjua] ftu mÙka dyu flf) lEiÙka AA 16 AA
mo mou mou mo moua] mou fg; lgb t;a A
mo mou mou mo mou] mou mo mou i;a AA
lqb vdZ lq vdZ lq vdZ] vdZ lqb vdZ e;a A
vUeks; dyu lqb lszfu] duZ lqb flf) t;a AA 17 AA
lqb feyu lq feyu lq feyu] feyu lqb feyu fg;a A
lqb jeu lq jeu lq jeu] jeu fg; lgb e;a AA
lqb dyu lq dyu lq dyu] duZ lqb dyu t;a A
vUeks; rju lqb dey] duZ lqb flf) t;a AA 18 AA
dsoy eey lgkoa] eeya lqb nlZ duZ lqb moua A
dyu dey fl; pjua] vdZa lqb dey dsoya U;kua AA 19 AA

¼47½ rju fooku fotkSjks Qwyuk
xkFkk 936 ls 965 rd
¼ fo”k;% fnfIr& 14] unh&14 ½

mo moum mou mou ikS fotkSjksns]
mo moum gks U;ku foU;ku A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 1 AA


lqb U;ku foU;ku lq le; eÅ fotkSjksns]
le le; latqÙkq ftuqÙkq A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 2 AA
ftu ftuoj mÙkq lq eqfDr ikS fotkSjksns]
ftuukFk jeu nlZarq A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 3 AA
,d lq ,d lq eey ikS fotkSjksns]
“kV~ jeufg fnfIr latqÙkq A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 4 AA
lqb ,d bfLV ijfefLV eqfu fotkSjksns]
fg; gjflm gks gjfl lquUn A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 5 AA
lqb yf”k;kS vy”k lq yf”k; ekS fotkSjksns]
lqb yf”k;kS gks yks; vyks; A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 6 AA
y”;u yf”k; lq fnfIr ekS fotkSjksns]
fg; dksM lq uUn vuUn A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 7 AA
vLVkax jeuq ra lgt ftuq fotkSjksns]
mo moum gks dksM lqHkkm A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 8 AA
lqb dksM moaum uUn ekS fotkSjksns]
lqb uUn fnfIr latqÙkq A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 9 AA
lqb dksM moaum mou ikS fotkSjksns]
gj gjflm gks fnfIr latqÙkq A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 10 AA
ta dksM moaum ftu; ftuq fotkSjksns]
ra lq;a yfC/k latqÙkq A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 11 AA
lq;a yfC/k ukS mÙkq ftuq fotkSjksns]
ra yfC/k gks ijekuUn A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 12 AA
fnfi fnfIr moaum U;ku ekS fotkSjksns]
fnfi fnfi;kS gks uUrq vuUrq A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 13 AA
fnfi; xeu lqb uUr ekS fotkSjksns]
fnfi fnfi;ks gks xE; vxE; A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 14 AA
lq;a jeu lqb fnfIr ekS fotkSjksns]
fg;;kjg gks gjfl latqÙkq A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 15 AA
fg;;kj fnfIr ra jeu iÅ fotkSjksns]
fg; gjflm gks gjfl ftuUnq A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 16 AA
ra Økafr mouh fnfIr ekS fotkSjksns]
fnfi fnfi;kS gks gjfl foU;ku A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 17 AA
ra fnfIr flr lkafr ebZ fotkSjksns]
fg;;kjg gks gjfl ftusUnq A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 18 AA
lqb flr lkafr ftu fnfIr ekS fotkSjksns]
mRiUug gks gjfl foU;ku A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 19 AA
U;ku jeu lqb fnfIr ekS fotkSjksns]
gqo fg; gjfl vuUnq
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 20 AA
ra U;ku vdZ lqb fnfIr ekS fotkSjksns]
ra vdZ foU;ku ftuqÙkq A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 21 AA
lq;a jeu lqb uUn ekS fotkSjksns]
ra lq;a gjfl ftu mÙkq A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 22 AA

:fp fiz;kS fnfIr lqb uUn ftuq fotkSjksns]
ra Økafr gks gjfl ftuqÙkq A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 23 AA
dey mRiUu lqb fnfIr ekS fotkSjksns]
ra Økafr gks dyu lqHkkm A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 24 AA
jeu dey lqb fnfIr ikS fotkSjksns]
rRdkyg gks eqfDr lqHkkm A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 25 AA
jeu dey mRiUu ekS fotkSjksns]
mRiég gks fnfIr foU;ku A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 26 AA
lgdkj jeu ra uUr eqfu fotkSjksns]
gj gjflm gks ftu; ftusUnq A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 27 AA
lgt lqHkkos ifjuoS fotkSjksns]
ra lgts gks ijekuUnq A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 28 AA
fnfi fnfIr fnfIr mRiUu ekS fotkSjksns]
fnfi fnfi;kS gks gjfl vuUnq A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 29 AA
lqb rkju rju lgkm yS fotkSjksns]
lqb le; lq eqfDr igqarq A
rju fooku lq eqfDr ikS fotkSjksns AA 30 AA

¼48½ cM+ks c/kko Qwyuk
xkFkk 966 ls 986 rd
¼ fo”k;% nso] xq:] /keZ] ftu] ije ftu dh efgek] ld lqHkko] laKk& 4 ½

mo moukS gks le; U;ku foU;ku gks]
lq) l:os lq le; eÅ A
le le; lmÙkm vFkZfr vFkZg gks]
iap fnfIr ijfefLV eÅ AA 1 AA
ijfefLVfg lfg;m lq) l:os gks]
eeyg eey lgkm eÅ A
ftuoj mÙkm lq) lps;uq]
lq) U;ku lalq) iÅ AA 2 AA
nso moaum gks nkrk gks mÙkm]
U;ku foU;kug eey iÅ A
xq: xqfirg :fp;kS fnëg nkrk gks]
U;ku l:os lq lq) iÅ AA 3 AA

/kEe tq mÙkm ps;u lfg;m]
nlZu fnfLV lq eey iÅ A
nlZu njflm yks; vyks;fo]
nflZm vFkZg ey jfgm AA 4 AA
ra mo,flm eey lgkos gks]
rRdky mou mÙkm dfgÅ A
ije nsm ijeku lq lfg;m]
ije moaum nsm iÅ AA 5 AA
ftuoj ftfu;kS dEeq vuUrq tq gks]
ps;u uUn lq le; eÅ A
ije ftusUng lw”;e ftfu;kS]
eeZ dEe ftfu eey iÅ AA 6 AA
ije xqjg ije”;: mÙkm]
ije xqfir flo flf) iÅ A
ije /kEe ije i; lfg;kS]
frfofg dEeq ra lqb xfyÅ AA 7 AA
rÙkq ftusUng mÙk le; gks]
rRdky moauÅ U;ku eÅ A
ta ta leb gks iqfNÅ Hkfo;u]
ra ra mouÅ eey eÅ AA 8 AA

rÙkq rÙkq loq yks; l mÙkm]
rÙkq Hksm ufo tkfu;Å A
Hk; fouklq ra Hkoq tq dfg;Å]
rÙkq Hksm xq: tkfu;Å AA 9 AA
rRdky moaum rÙkq tq tkugq]
uUrkuUr lq U;ku eÅ A
U;ku foU;kug foey lq fueZy]
rRdky moaum rÙkq equh AA 10 AA
ije rÙkq ijeIik gks mÙkm]
ije U;ku mRiUu leÅ A
ijekuang ije lqHkkmfo]
ije rÙkq ijfefLV eÅ AA 11 AA
vUeks; fojksg fotkugq Hkfo;u]
dEeq dyad lmfÙk;m A
dEe Hkkm dEeku l mÙkm]
U;ku vUeks;g foy; xÅ AA 12 AA
ta iquq dEeq vuUrq Hkek;s gks]
tujatu jkx tq ÅiftÅ A
dyjatu nks”k tq xkjo lfg;Å]
U;ku vUeks;g xfy x;Å AA 13 AA
Ekujatu xkjo dEeq l fnëm]
nlZu eksgs vU/k rq gqa A
U;ku foU;kug mole lfg;m]
dEeq foy; lks eqfDr xÅ AA 14 AA
ta iquq dEeg Hksm u tkfgm]
vU;ku l:os fozf);Å A
feF;k e; lks lY;g lfg;kS]
U;ku vUeks;g xfy x;Å AA 15 AA
ij itkZog fnfë tq lfg;m]
ij itZ; jÙkm ew<+ ebZ A
dyyad`r dEeq tq fnëm lebZ gks]
U;ku vUeks;g xfy x;Å AA 16 AA
ta vcaHkg ljfu fg lfg;kS]
esgqu lU;k lalfjÅ A
ta iquq eku d”kk; latqÙkm]
nlZu fnfLVfg xfy x;Å AA 17 AA
eksg eghgj dEeq ÅitS]
d”kk;g fo”k; latqÙkq lew A
vU;ku fnfë itkZog lfg;kS]
U;ku vUeks;g xfy x;Å AA 18 AA
p"; vp”;g p”;g mÙkm]
vofg fg dEeq tq ÅitbZ A
vU;ku fnfLV ra dEeq ÅitS]
U;ku vUeks;g xfy x;Å AA 19 AA
tga tga dEeq mifÙk l fnëm]
tga tga dEeq tq ÅitbZ A
rga rga dEeq ta foy;kS lebZ]
U;ku vUeks;g le; eÅ AA 20 AA
vIigq vIi lq/kIi latqÙkÅ]
ijeIig ije lq le; eÅ A
U;ku foU;kug eey lqHkkos gks]
ije U;ku lks eqfDr xÅ AA 21 AA

¼49½ fooku vdZ xkFkk
xkFkk 987 ls 1015 rd
¼ fo”k;% dey ny] iap ‘kCn dh Hkk”kk] “kV~ ‘kCn]
o”kZ o`f)] le;] ?kM+h] igj] fnu] efguk] o”kZ ½

fooku foU;ku l mÙka] fooku fnfLV uUr lanlZa A
fooku U;ku foU;kua] fookua oh; uUruUrkua AA 1 AA
fooku lq”; lqb uUra] uUr prqLVa p lq;a lqb lqoua A
uUrkuUr vuUra] vuUr lqHkkosu uUr izosla AA 2 AA
fooku vdZ lqb vdZa] vdZa lqb vdZ mou lanlZa A
mou mou lqb feyua] vdZa vdZL; eqfDr xeua p AA 3 AA
vdZa vdZ vuUra] vuUr lqHkkosu uUr izosla A
uUrkuUr lq xeua] xeua vxeL; flf) lEiÙka AA 4 AA
vdZa vdZ ly”;a] y”;a vdZa vy”; :osu A
vy”ka vy”; y”kua] duZa deyL; flf) lEiÙka AA 5 AA
vdZa xeu lgkoa] xeua vdZ vxe :osu A
nlZu mou lgkoa] moé vkfduZ dey fuOokua AA 6 AA
vdZa bLV moUua] bLVa vdZa p mou lqb :oa A
moua mou lq moua] moua lqb duZ dey fuOokua AA 7 AA
vdZa fg;;kj l mÙka] fg;;kja vdZ gqo;kj latqÙka A
mou lgkb lq moua] moua lqb dyu duZ mo moua AA 8 AA
vdZ fer feÙkkua] fera izosl feyu lqb pjua A
pjua mou lgkoa] moua deyL; duZ lqb jeua AA 9 AA
vdZa ifjur :oa] ifjuS lgkosu izeku nlZafr A
izekua eqfDr l:oa] eqDra deyL; duZ eqDra p AA 10 AA
vdZa dksey mÙka] dksey lgdkj yfyr lqb lqoua A
yfyr pju fl; pjua] pjua deyL; duZ fuokZua AA 11 AA
vdZa yfyr moUua] yfyr lgkosu eey :osu A
eey fl;a /kqo eeya] eeya deya p dsoya U;kua AA 12 AA
eey mou lqb lqoua] eeya moUu vo;kl latqÙka A
vo;kl eey lqb dyua] dyua deyL; duZ fuokZua AA 13 AA
fooku le; mo moua] lqoua gqo gs; lg;kj lqb lqoua A
lg vo;kl lqb eeya] lkfg; lqb le; vo;kl fl)kua AA 14 AA
fooku le; lqb le;a] le;a mo mou le; lqb xeua A
le; vxe lqb xeua] le;a lg le; eqfDr fBfn jeua AA 15 AA
fooku vdZ lqb le;a] le;a lqb vdZ flf) fBfn jeua A
le; fooku l pjua] le; lgkosu egqo lqb moua AA 16 AA
egqo vdZ lqb lkga] deya mooUu duZ lqb le;a A
le; dyu lqb moua] dyua deya p dsoya U;kua AA 17 AA
egqo vdZ le lkga] lkga lg le; fooku le;a p A
mou fg;;kj lgkoa] egqo lgkosu izgj izekua AA 18 AA
izgja vdZ lq lfg;a] vdZ fooku dey vo;kla A
deya dyu moéa] lkfg; lqb duZ dyu deya p AA 19 AA
fooku vdZ lqb izgja] izgja lqb le; mou fuokZua A
izgja lgko lq moua] nqfr izgja p vdZ eeya p AA 20 AA
nqfr izgja p fookua] fookua le; dey duZa p A
nqfr lgko lqb vdZa] fnfIr mo mou fnxUr uUrkua AA 21 AA
fnfIr mou fnfi fnfi;a] fnfIr fnLVa p fnfLV fnfIr p A
fnfLV fnfIr lqb le;a] dyua deya p mou lqb moua AA 22 AA
deya dyu lq pjua] vdZ le; mou lkfg;a duZa A
deya duZ latks;a] latks; le; flf) lEiÙka AA 23 AA
fnfIr vdZ lqb le;a] le;a “kV~ jeu vgZ lqHkkoa A
fnfIra vFkZ lgkoa] fr lefg mou mou izekua AA 24 AA
rL; le; fookua] mooUu i;ksx vdZ lqb lqoua A
fr vFkZa “kV~ deya] mooUu i;ksx o”kZ lqb lqoua AA 25 AA
lkS mo mou frvFkZa] deya ng nlZ fnfIr lqb l;ua A
lS rhfu lkfB lqo lqoua] o”kZa lqb uUr dky flf) jeua AA 26 AA
fooku le; lqHkkoa] dyua lqb dfy; dey eeya p A
rkju rju lgkoa] deya lqb duZ flf) lEiÙka AA 27 AA
fooku le; lqb moua] mÙka lqb mou dsoya U;kua A
frRFk;j jeu lqb jeua] mÙka frRFk;j le; fl)kua AA 28 AA
rkju rju lq eeya] eey lqb dyu dey lqb duZa A
le; fooku lq le;a] le;a lg le; flf) lEiÙka AA 29 AA

¼50½ lsgjkS Qwyuk
xkFkk 1016 ls 1025 rd
¼ fo”k;% uan&5] yfC/k&9] fl/n dh efgek ½

mo mouÅ mou mou mou ekS mou iÅ A
mo mouÅ uUrkuUrq vy”k ftu uUn eÅ AA
ra uUn vuUn luUn uUn xe vxe jÅ AA 1 AA
U;kuh; U;ku mooUu vxe ftu ftu; ftusan l lsgjkS A
ra xE; vxE; vxE; moUuq ftu; ftu lsgjkS AA
ra xfe;kS uUrkuUrq eey ftu lsgjkS A
Hk; f”kifud uUn vuUn ps;uUn lsgjkS AA
ra vfe; jeu jl jfl; lgt ftu lsgjkS AA 2 AA
ftuoj mÙkm ftu; ftusUn ftu; ftu uUn eÅ A
ra yfC/k vyfC/k lyfC/k ftu; ftu ftu; luan iÅ AA
ra U;ku l U;ku lq U;ku foU;ku eey jl lq”; jÅ A
U;kuh; lq;a lqooé ftu; ftu ftu; ftuan l lsgjkS AA
xeÅ xE; vxE; mouq ftuq ftu; ftu lsgjkS AA 3 AA
AA vkpjh AA
ra U;ku yfC/k lqb yfC/k lq;a]
lqo lqou lq;a ftu U;ku iÅ A
ra nflZm uUrkuUrq lgt ftu]
yfC/k vyfC/k lqyfC/k eÅ AA
ra nku lq nku lq U;ku lq;a]
ftu ftu; ftu; ftusan jÅ A
U;kuh; fuy; ra fuy; fuy;]
ftu ftu; ftusan l lsgjkS AA 4 AA
AA xeÅ xe- AA
ra yfC/k vyfC/k lq yfC/k yfC/k ftu]
ftu; ftusan luUn luUn luUn eÅ A
ra Hkks; lq Hkks; vHkks; Hkks; xqu]
ftu; ftusan luUn luUn iÅ AA
moHkks; lqHkks; vHkks; Hkksx jS]
uUn luUn ftu lsgjkS A
U;kuhu lquh; lquh; lq;a]
lqbZ lgt ftuasn l lsgjkS AA 5 AA
AA xeÅ xe- AA
uUr oh; lqb yfC/k lq yfC/k]
lq;a lqo oh; lq uarkuUr iÅ A
lEeÙk lEeÙk l mÙkq lq le;]
lq;a ftu ftu; ftusan iÅ AA
ra pjug pfj; pjarq]
pju ftu ftu; ftusan jÅ A
U;kuh; lq fuy; ftusUn]
ftu; ftu lgt ftusUn l lsgjkS AA 6 AA
AA xeÅ xe- AA
uks yfC/k moau moau lq]
mou mou lq ftu; iÅ A
ra yfC/k vuUrkuUr lgt :bZ]
lgt ftusUn luUn iÅ AA
lqb uUn luUn vuUn lq uUn]
lq ps;uuUn lq le; eÅ A
U;kuh; lq U;ku vuUr eey]
ftu ftu; ftusUn l lsgjkS AA 7 AA
AA xeÅ xe- AA
late lqb lateq lqou lqou]
lqo late le; lq lq) iÅ A
late late lqugq lq;a lqb]
lq) l lq) lq le; eÅ AA
xfr xE; vxE; vuUr]
lq lq) lq;a lqb eey foU;ku l lsgjkS A
U;kuh; lquh; lquh;]
lq;a lqb eey foU;ku l lsgjkS AA 8 AA
AA xeÅ xe- AA
d"kk; v”kk; d”kk; ftu;]
ftu ftu; ftusUn iÅ A
ra fyaxq vfyaxq lq fyaxq]
lq;a ftu fyax l fyax lq ftu; iÅ AA
feF;kr lgko l:o lq;a]
lqb foy; lq;a ftu lq;a jÅ A
U;kuh; fuoklq vo;klq]
lq uUr lq uUr lq;a ftu lsgjkS AA 9 AA
AA xeÅ xe- AA
U;kusu U;ku foU;ku lq U;ku lq U;ku]
lq U;ku lq eeyq lq eey iÅ A
ra fl) l:o l:o lq;a lqb]
:o v:o lq eqfDr iÅ AA
lqb rkju rju fooku]
fooku le; lg lgb jÅ A
U;kuh; lquh; lq furZ]
fuy; ftu ftu; fl) ftu lsgjkS AA 10 AA
AA xeÅ xe- AA

¼51½ uUn vkuUng Qwyuk
xkFkk 1026 ls 1038 rd
¼ fo”k;% ikap vFkZ dh efgek ½

uUn vkuUng uUng iwfjm] fpnkuUn ftu mÙka A
lgtuUn ra lgt l:os] ijeuUn flf) jÙka AA 1 AA
Hkfo;u Hk; f”kfi; eqfDr lafefytS]
ra vfe; jeu flf) jfetS A
Hkfo;u ra eey Hkko flf) jfetS]
ra /kEe jeu flo yfgtS AA
Hkfo;u ra vfe; jeu flf) jfetS AA 2 AA
AA vkpjh AA
ftuoj mÙkm lq) ije ftuq] fl) l:o l mÙka A
U;ku foU;kug dsoyq lfg;kS] uUr prqLVS latqÙka AA 3 AA
AA Hkfo;u- AA
moadkj moug lfg;kS] moukS nkrk nsm A
U;ku foU;kug mouq tq nkrk] ije nsm le lksb AA 4 AA
AA Hkfo;u- AA
fg;;kjg fg;;kj moauÅ] ghadkjg fg; fnëh A
vdZ foan lks jeug lfg;kS] i; dey xqfIr lqb bëh AA 5 AA
AA Hkfo;u- AA
fg;;kjg gqo;kjg lfg;kS] mRié fnfLV ftu mÙka A
Hk; fouklq ra HkOoq moUuÅ] vfe; jeu flf) jÙka AA 6 AA
AA Hkfo;u- AA
Jhadkjg lg;kj moéÅ] Jha flf) lgdkja A
eey l:os /kEeg lfg;kS] lq) fnfLV fg;;kja AA 7 AA
AA Hkfo;u- AA
lg;kjga fg;;kj moéÅ] mou fnfLV le mÙka A
Hk; f”kifud ra vfe; l:os] jeu flf) nlZarq AA 8 AA
AA Hkfo;u- AA
lg;kjg ra tkuq ÅitbZ] fg;;kjg mou lgkm A
eey lgkos /kEe l:os] fl)g eqfDr lqHkkm AA 9 AA
AA Hkfo;u- AA
tkug tku lgkm latqÙkÅ] rkju rju imÙkq A
i; latks, Hk; f”kifud gS] HkOoq flf) lEiÙkq AA 10 AA
AA Hkfo;u- AA
tkuq moUuÅ i; latks,] i;g foan nlZarq A
vfe; jlk;u rkju lfg;kS] le lfg; eqfDr lEiÙkq AA 11 AA
AA Hkfo;u- AA
i; foang foU;ku ÅouÅ] ije rÙkq ftu mÙka A
ije i;Ùkg eey lgkos] vfe; eS eqfDr igqara AA 12 AA
AA Hkfo;u- AA
le vFkZg ra le; latqÙkÅ] rkju rju l mÙkq A
Hk; f”kifudq ra vfe; l:os] rRdky flf) lEiÙkq AA 13 AA
AA Hkfo;u- AA

¼52½ fnfIr fooku xkFkk
xkFkk 1039 ls 1064 rd
¼ fo”k;% fnf”V&14] fooku&5 ½

दिप्ति विवान स उत्तं, दिप्तिं दिपि दिपिय नन्त सुइ रमनं ।
नन्तानन्त प्रवेसं, नन्त सुभावेन दिप्ति सुइ दरसं ।। 1 ।।
दिप्ति सरूव सु लश्यं, दिप्तिं सुइ नन्त नन्त सुइ रमनं ।
नन्त दिप्ति सुइ दिपियं, वर्न विसेशेन नन्त सुइ रमनं ।। 2 ।।
चित्तं विचित्त दिपियं, सुर रमनं मनि रयन रयन सुइ रमनं ।
सुयं दिप्ति सुइ दिपियं, दिप्ति सुभावेन नंत दिपि रमनं ।। 3 ।।
दिप्ति उवन सहावं, दिस्टि सुइ उवन प्रवेस सुइ रमनं ।
दिस्टि अनन्त सु गमनं, दिस्टि प्रवेस दिप्ति सुइ मिलियं ।। 4 ।।
दिस्टि इस्टि सुइ रिस्टं, रिस्टं सिस्टं च सिस्टि सुइ सुवनं ।
उववन्न दिस्टि सुइ साहं, अवयासं दिस्टि नंतनंताई ।। 5 ।।
अन्मोय दिस्टि सुइ रमनं, अन्मोयं विनन्द विली विलयंति ।
अबलबली अन्मोयं, अन्मोयं सुइ शिपिय कम्म बन्धानं ।। 6 ।।
कम्मं विलय सुभावं, मुक्त सुभावेन मुक्ति सुइ रमनं ।
मुक्ति अनन्त विसेशं, नन्त चतुस्टय सुयं सुह रमनं ।। 7 ।।
दिप्ति अनन्त सुभावं, दिस्टि सुइ रमन दिप्ति प्रवेसं ।
दिस्टि अनन्त सुभावं, दिप्ति प्रवेस नन्त नन्तानं ।। 8 ।।
दिप्ति न्यान सरूवं, दिप्ति विसेशेन दिस्टि सुइ रमनं ।
न्यान रमन सुइ रमियं, कमलं आकिर्न कलन निर्वानं ।। 9 ।।
दिप्ति दिस्टि सुइ दिपियं, दिप्ति सुइ सब्द सुवन सुइ रमनं ।
अवयासं कलन सु कर्नं, कर्नं सुइ कमल उवन निर्वानं ।। 10 ।।
दिप्ति रमन सुइ रमनं, दिप्ति उवन रोम सुइ रमनं ।
रोम रोम सुइ दिपियं, कलियं कमलस्य कर्न निर्वानं ।। 11 ।।
इस्टि रोम दिपि उवनं, दर्सं सुइ दिप्ति उवन दर्संति ।
मइ दिप्ति सह दिपियं, कलियं कमलस्य कर्न निर्वानं ।। 12 ।।
दिप्ति उवन सहावं, ढलनं उववन्न नन्तनन्ताई ।
लश्य अलश्य सु दिपियं, कलनं सुइ कलिय कमल निर्वानं ।। 13 ।।
तत्काल रमन सुइ दिपियं, दिपियं सुइ चरन रमन सिय चरनं ।
दिप्ति सब्द सहयारं, कलनं सुइ कमल कर्न निर्वानं ।। 14 ।।
दिप्ति नेत्र सुइ नृतं, सहसं अट्ठम्मि इस्ट उवनं च ।
दिप्ति विंद सुइ अर्कं, कमलं सुइ कलिय कर्न निर्वानं ।। 15 ।।
दिप्ति अर्थ सर्वार्थं, दिप्तिं सुइ मार्ग वीय विन्यानं ।
दिप्ति कर्न सुइ रमनं, दिस्टि उवनं च दिप्ति सुइ रमनं ।। 16 ।।
दिप्ति कमल बन्धानं, दिप्ति दिस्टि च उवन सुइ उवनं ।
दिप्ति शिपन धुरअस्कंधं, कमलं सुइ कलिय कर्न निर्वानं ।। 17 ।।
दिप्ति हितकार पय उवनं, दिप्तिं चेयन्ति ममल आयरनं ।
दिप्ति इच्छ पय रमनं, कमलं सुइ कलिय कर्न निर्वानं ।। 18 ।।
अंकुर दिप्ति सु दिपियं, हिययारं दिप्ति अस्थान दिपि उवनं ।
दिप्ति गहिर सुइ गुपितं, दिप्तिं गुहिजस्य उवन उव उवनं ।। 19 ।।
दिप्ति जानु सुइ कदलं, पय कमले कलन रमन अंकुरयं ।
दिप्ति अनन्त विसेशं, कमलं सुइ कलिय कर्न निर्वानं ।। 20 ।।
दिप्ति सुयं सुइ दिस्टं, दिस्टि सुइ उवन रमन जिन उत्तं ।
दिप्ति विसेश अनन्तं, कमलं सुइ कलिय कर्न निर्वानं ।। 21 ।।
दिप्ति दिस्टि जिन उत्तं, दिप्ति सहावेन दिस्टि प्रवेसं ।
न्यानं न्यान उवनं, उवन सहावेन दिप्ति दिस्टं च ।। 22 ।।
दिप्ति दिस्टि आयरनं, उवनं जै रमन उवन ससहावं ।
नन्द नन्द आनन्दं, कमलं सुइ कलिय कर्न निर्वानं ।। 23 ।।
दिप्ति दिस्टि सुइ उवनं, उवन सहावेन उवन उवएसं ।
केवल कलन उवएसं, कलनं कमलस्य कर्न निर्वानं ।। 24 ।।
दिप्ति दिस्टि जिन उत्तं, उत्तं सुइ समय सुवन सुइ सुवनं ।
सुवनं श्रवन सहावं, आकीर्नं कमल कलन निर्वानं ।। 25 ।।
जं तारन तरन सहावं, कलनं सुइ श्रेनि तरन सुइ कमलं ।
सहयार उववन्न सु चरनं, समयं सुइ कर्न कमल सिद्धानं ।। 26 ।।

¼53½ l U;kuh eqfDr iÅ Qwyuk
xkFkk 1065 ls 1075 rd
¼ fo”k;% y{k.k ifj.kke ½

mooau mou eeya] ra U;ku jeu lqj;a A
l U;kuh eqfDr iÅ AA 1 AA
ftuukFk jeu feyua] ra vfe; dey jeua A
l U;kuh eqfDr iÅ AA
Hk; f”kfi; eqfDr fesyua] l U;kuh eqfDr iÅ AA 2 AA
AA vkpjh AA
moadkj Å/kZ xeua] foU;ku foan eeya AA 3 AA
AA l U;kuh- AA
ra foan lgt lqj;a] ra uUr dEeq foy;a AA 4 AA
AA l U;kuh- AA
mooUu dey lqj;a] fljh dey fl)h jeua AA 5 AA
AA l U;kuh- AA
ra dey dan Hkoua] ifjukeq uUr eeya AA 6 AA
AA l U;kuh- AA
lkS ,d vë moua] ra dUn lgt feyua AA 7 AA
AA l U;kuh- AA
ra vxz dey dyua] pkSlfB pju feyua AA 8 AA
AA l U;kuh- AA
ifjukeq vy”k yf”k;a] ra frfofg dEeq f”kfi;a AA 9 AA
AA l U;kuh- AA
fljh uUn uUn lqj;a] ra lgtuUn jeua AA 10 AA
AA l U;kuh- AA
ij ijeuUn ftuqÙka] ra flf) eqfDr foyla AA 11 AA
AA l U;kuh- AA

¼54½ ftuoj mÙkks U;kuh; Qwyuk
xkFkk 1076 ls 1108 rd
¼ fo”k;% Kku&5] lE;d~n’kZu ds vax&8] n’kZu ds Hksn&4 ½

ftuoj mÙkm U;kuh;k] ro vk;juk tw A
U;ku foU;kug HksÅ loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 1 AA
vFkZfr vFkZg vk;jks] ro vk;juk tw A
“kV~ deyg laHkkm loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 2 AA
iap fnfIr ijfefLV eÅ] ro vk;juk tw A
vFkZ leFkZ latqÙkq loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 3 AA
efr deyklu daB gS] ro vk;juk tw A
fgjnS lqzfr moauq loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 4 AA
xqgtfg vofg mou ikS] ro vk;juk tw A
xqfirg xqj mo,l loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 5 AA
euitZ; tkuq olS] ro vk;juk tw A
fjtq foiqyg p lgko loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 6 AA
ije rÙkq in foan gS] ro vk;juk tw A
in foang dsoyq U;kuq loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 7 AA
vaxfn vaxg le; ekS] ro vk;juk tw A
vFkZ leFkZ latqÙkq loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 8 AA
eS ewjfr loZax gS] ro vk;juk tw A
eeyg eey lgko loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 9 AA
U;ku foU;ku mou ikS] ro vk;juk tw A
vU;kug foy;arq loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 10 AA
lEeÙkg le le; ekS] ro vk;juk tw A
feF;k frfofg xyUrq loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 11 AA
fulad lgkos U;ku ikS] ro vk;juk tw A
lY; lad foy;arq loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 12 AA
llad jfgÅ da”;k jfgÅ] ro vk;juk tw A
fozfr jfg;kS U;ku lgkm loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 13 AA
ew<+ fnfLV gS loZ xyh] ro vk;juk tw A
vew<+ fnfLV lgdkj loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 14 AA
U;kuh nks”kq u fiPNbZ] ro vk;juk tw A
vU;ku moauq xyarq loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 15 AA
moxksguq vax ftuqÙkq gS] ro vk;juk tw A
U;kuh nks”kq xyarq loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 16 AA
vfLrfrdjuq ftuqÙkq gS] ro vk;juk tw A
vfLrfr U;ku l:o loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 17 AA
okfNyq foU;kug lfgÅ] ro vk;juk tw A
U;ku foU;kug latqÙkq loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 18 AA
ije rÙkq in foan gS] ro vk;juk tw A
ije U;ku latqÙkq loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 19 AA
nlZu vax l mÙkq ftuq] ro vk;juk tw A
frfofg dEeq foy;Urq loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 20 AA
U;ku lgkos nflZ;Å] ro vk;juk tw A
vU;ku fnfLV foy;arq loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 21 AA
nlZu nflZm U;ku ekS] ro vk;juk tw A
p”; vp”;g Hksm loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 22 AA
p”;g nflZm le; ekS] ro vk;juk tw A
le;g yks; vyks; loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 23 AA
vp”;g lCn lgkm yS] ro vk;juk tw A
lCn fo;kj latqÙkq loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 24 AA
eey lgkos nflZ;Å] ro vk;juk tw A
ley dEeq foy;Urq loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 25 AA
vofgfg nflZÅ xqfir :bZ] ro vk;juk tw A
xqfir U;ku foU;ku loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 26 AA
xqfgt xqfir mou ikS] ro vk;juk tw A
xqfIr dEeq foy;Urq loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 27 AA
U;ku fnfLV foU;ku ekS] ro vk;juk tw A
vU;ku fnfLV foy;Urq loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 28 AA
tkuq mitS tku ikS] ro vk;juk tw A
eu itZ; U;ku lgkm loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 29 AA
fjtq foiqyg latqÙkq gS] ro vk;juk tw A
ije U;ku latqÙkq loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 30 AA
eeyg eey mou ikS] ro vk;juk tw A
ley dEeq foy;Urq loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 31 AA
dsoy fnfLVfg eey ikS] ro vk;juk tw A
Hk; fouklq lks HkOoq loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 32 AA
U;ku foU;kug le; ekS] ro vk;juk tw A
HkOoq eqfDr lEiÙkq loZ uS] U;kuh;k ro vk;juk tw AA 33 AA

¼55½ lCn fiz;kS fooku xkFkk
xkFkk 1109 ls 1133 rd
¼ fo”k;% vkduZ ds fo”k;&7] lj&7 ½

lCn fiz;ks ftu mÙka] lCna lqb mou dyu deya p A
lCn dey mo moua] fiz;ks lqb lzou lqou vkdhuZa AA 1 AA
lCn vuUr fols”ka] uUrkuUra p ljfu lqb moua A
duZ lq;a lqb foy;a] foy;a lqb dey dEe foy;afr AA 2 AA
lCn mooé lgkoa] moua lqb dey U;ku mo moua A
mou lqou lqb duZa] duZa lqb dey mou fuokZua AA 3 AA
lCn lgko vuUra] duZa vkfduZ U;ku lqb le;a A
duZ le; lqb dyua] vo;kla dey mou fl)kua AA 4 AA
lCna jlfu vuUra] jfl;a lqb duZ U;ku fi; jeua A
duZ fi;a lqb dyua] dyua lqb dey mou fl)kua AA 5 AA
lCna dlfu vus;a] dfl;a lqb duZ U;ku fi; jeua A
duZ fi;a lqb dyua] dyua lqb dey mou fuokZua AA 6 AA
lCna rafr vy”;a] yf”k;a lqb duZ dyu vUeks;a A
vUeks; dyu lqb deya] deya vUeks; U;ku fuokZua AA 7 AA
lCna rkj lq rjya] dyua lqb duZ jeu rRdkya A
jeu duZ lqb dyua] dyua lqb dey U;ku fuokZua AA 8 AA
lCna Qwad lq xeua] xeua lqb vxe xfe; lqb duZa A
vLQfVd U;ku lqb dyua] dyua vUeks; dey fuokZua AA 9 AA
lCna vlCn moua] vlCn lqb lCn U;ku lqb duZa A
duZ vUeks; lq dyua] dyua vUeks; dey fuokZua AA 10 AA
lCn lCn lqb lCna] lCna lqb mou lqou lqb duZa A
duZ U;ku vUeks;a] duZ vUeks; dey fuokZua AA 11 AA
lCn fiz;ks ftu mÙka] fiz;ks lqb lCn uUr vUeks;a A
vUeks; duZ lqb deya] deya vUeks; U;ku fuokZua AA 12 AA
lCna ljl lgkoa] ljl lgkosu lCn fiz; duZa A
duZ fi;a fl; pjua] pjua fl; dey lCn fuokZua AA 13 AA
lj lCna lqb moua] moua lj lCn duZ lqb jeua A
duZ jeu lqb dyua] dyua lqb jeu dey fuokZua AA 14 AA
lj lgko lqb moua] lCna vlCn xqfIr lqb lCna A
lCn dey lqb duZa] duZa lqb U;ku dey fuokZua AA 15 AA
lja p lCn lgkoa] lCna lj duZ le; lqb jeua A
duZ le; lqb dyua] dyua lqb le; dey fuokZua AA 16 AA
vlCn lj mou lgkoa] moua vo;kl vlCn fg;;kja A
fg;;kj duZ lqb le;a] duZa lqb le; dyu fuokZua AA 17 AA
xqfIr lCn lqb jeua] vo/;a lgko mou mou fufg mÙka A
mou mou fi; duZa] duZa fi; dey lCn fuokZua AA 18 AA
“kV~ lj mou vus;a] vus;a vUeks; dey lqb moua A
dey duZ lqb le;a] duZa lqb le; dey fuokZua AA 19 AA
fiz;ks lCn ftu mÙka] fiz;ks lqb duZ vlCn lgdkja A
duZ fg;;kj lq jeua] jeua lqb duZ dey fuokZua AA 20 AA
fiz;ks fnfIr lqb lqoua] fnfIra lqb fiz;ks fnfLV lqb jeua A
fnfIr fnfLV fg; duZa] duZa fg; dey lCn fuokZua AA 21 AA
vlCn vfnfLV fi; lzoua] fi; lqb mou fg;;kj lqb jeua A
fg; fiz;ks duZ lqb le;a] le;a lqb duZ dey fuokZua AA 22 AA
vlCn vfnfLV vuUra] moua fg; jeu gqo;kj lqb jeua A
fg; gqo jeu lq duZa] duZa fiz; jeu dey fuokZua AA 23 AA
lCn fiz;ks ftu mÙka] fiz;ks lCnL; ftu; ftu jeua A
ftu mou jeu lqb duZa] duZa lqb dey jeu fuokZua AA 24 AA
ta rkju rju lgkoa] vUeks;a le Jsf.k dyu lqb duZa A
duZ pju fl; deya] rkju lg le; dey fuokZua AA 25 AA

¼56½ iufofo c/kkÅ Qwyuk
xkFkk 1134 ls 1146 rd
¼ fo”k;% Ng nzO;] i; ½

iu iufofo ije ftusUn l mÙkm]
ije rÙkq in foan eÅ A
ije nsÅ ije”;: mÙkm]
ije jeu ra ije ftu AA 1 AA
,s ije ftusUng eey l mÙkm]
eey fnfLV ra U;ku eÅ A
,s U;ku foU;kug le; lgkm gks]
panuq le;g fou; eÅ AA 2 AA
,s le; l mÙkm fl) lgkÅ gks]
fl)g lq) lq le; eÅ A
,s lq) l:os gks lq;a lq jfe;ks]
panuq ftu mÙkq foU;ku eÅ AA 3 AA
,s fl)g fl) l:o lq jeuÅ]
fl) l mÙkm eey iÅ A
eey mo,flm gks lw”;e lfg;kS]
panuq lw”;e mo yf”kÅ AA 4 AA
lq”;e lfg;kS U;ku foU;ku ikS]
dey jeu ra ije iÅ A
deyg jeus j;u l:os]
panuq jfe;Å ftu lebZ AA 5 AA
ftu le; lq yad`r fl) lgkm gks]
fgrfer ifjuS ifjueÅ A
dksey lfg;Å fg; gqo;kj gks]
panuq fg;b tq eey iÅ AA 6 AA
foU;ku foan ra le; latqÙkm]
e; ewjfr ra eqfDr iÅ A
,s eqfDrfg eqDr lqHkkm lgt :b]
panuq lgtg fou; eÅ AA 7 AA
,s uUrkuUr lq lq) ije ftuq]
uUr fols”k lq fnfLV eÅ A
U;ku foU;kug lq;a lq jeum]
jfe;ks fl) lq eqfDr iÅ AA 8 AA
ftuoj mÙkm j;u eey iÅ]
ifjuS mooUuq lq ey jfgÅ A
dEeq tq foy;kS eqfDr ftusUng]
panuq le; lq eqfDr iÅ AA 9 AA
ijekuq imÙkm ije ftusUng]
le; lq lfg;kS ftu; iÅ A
ra lkfgm le;g yks; vyks;fo]
lq”;e lfg;kS eqfDr iÅ AA 10 AA
lq”;e ifjukeg lq;a lq xfy;kS]
dEeq foy; vo;kl iÅ A
vo;klg uUrkuUr eey iÅ]
panuq eey lq fou; eÅ AA 11 AA
vUeks; U;ku foU;ku lq lfg;kS]
f”kid fnfLV ra f”kid iÅ A
f”kid fnfLV ra f”kid eey ekS]
eqfDr bfLV ra eqfDr iÅ AA 12 AA
eqfDr bfLV ra fl) lgt :b]
uUrkuUr lq lkS”; eÅ A
ftu lq) ije ftuq ije l:ofo]
panuq ije lq fou; eÅ AA 13 AA

¼57½ fgrdkj Js.kh Qwyuk
xkFkk 1147 ls 1182 rd
¼ fo”k;% vdZ&36 ½

mo mou mou oh: foU;ku jekbZ js]
mo mou le; uUr U;ku lgkbZ js A
ra U;ku foU;ku lgkos mou jekbZ js]
lqb le; mous oh: eqfDr ygkbZ js AA 1 AA
mo mou mou mo mou lgkbZ js]
mo mou vUeks; l U;kuh eqfDr ygkbZ js A
,gq eqfDr ygkbZ dyu fljh eqfDr ygkbZ js]
,gq eqfDr ygkbZ pju flfj eqfDr ygkbZ js AA
,gq eqfDr ygkbZ ftu; ftu eqfDr ygkbZ js]
,gq eqfDr ygkbZ mou ftu eqfDr ygkbZ js A
,gq eqfDr ygkbZ le; ftu eqfDr ygkbZ js AA 2 AA
AA vkpjh AA
mo mou mou oh: Jsfu lgkbZ js]
mo mou vUeks;s Jsfu mouq jekbZ js A
mo mou vUeks;s Jsfu eqfDr ygkbZ js]
mo mou lgkbZ dyu flfj Jsfu jekbZ js AA 3 AA
AA mo- AA

mo mou mou Jsfu dyu lgkbZ js]
ra dyu mou mous j;u lgkbZ js A
fnfi fnfIr jeuq :o jeuq jekbZ js]
de dey dyu jatq mou lgkbZ js AA 4 AA
AA mo- AA
ra pju mou mous eS jeu jekbZ js]
ra j;u mou mous pju pjkbZ jsA
ra j;u jeu jb lqou lgkbZ js]
ra pju pfjm flf) eqfDr ygkbZ js AA 5 AA
AA mo- AA
fg;;kj dyu Jsfu mou lgkbZ js]
in ine jeu Jsfu mou lgkbZ js A
ra mou mou o; jeu jekbZ js]
lqo lq;a jeu lqo jeu lgkbZ js AA 6 AA
AA mo- AA
eS e;u pju ra eey jekbZ js]
x; xeu vxe jS mou lgkbZ js A
fg; mou vxe jS mou jekbZ js]
galkfg; jeu de dey lgkbZ js AA 7 AA
AA mo- AA
ta otz xguq otz tS mou lgkbZ js]
ra mou mous foafu foU;ku jekbZ js A
olq jeu j;u jS j;u lgkbZ js]
vUeks; dyu Jsfu eqfDr ygkbZ js AA 8 AA
AA mo- AA
ta fou; fljh lqb otz lgkbZ js]
ra mou mous oS lqou jekbZ js A
ra mou mous foaus lqb lqou lgkbZ js]
ra xeu y”;u foafu vxe jekbZ js AA 9 AA
AA mo- AA
ra fou; fljh otz l;u lgkbZ js]
vUeks; dyu Jsfu mo mou jekbZ js A
vUeks; lgkos mo mou lgkbZ js]
latqÙkq mou vUeks; eqfDr ygkbZ js AA 10 AA
AA mo- AA
ta duZ fljh fg; jeu lgkbZ js]
ra Jsfu lgkos mo mou jekbZ js A
ra duZ fljh mo mou lgkbZ js]
i; jeu /kju fl; lq) lgkbZ js AA 11 AA
AA mo- AA
ta fg;b jeu Jsfu jeu jekbZ js]
ra mou mous f”ke jeu lgkbZ js A
lqb Jsfu vUeks;s uUr eey jekbZ js]
vUeks; dyu lqb fl) lgkbZ js AA 12 AA
AA mo- AA
ta uUn fljh lqbZ Jsfu lgkbZ js]
ra mou mous ra mou jekbZ js A
ra ine jatq lg jatq lqHkkbZ js]
ra eey jatq ftu jatq lgkbZ js AA 13 AA
AA mo- AA
lqb jeuq lq;a lqb j;u lgkbZ js]
vUeks; dyu fljh uUn lgkbZ js A
fg;;kj jeu ra eey jekbZ js]
vUeks; fg;;kj dyu flfj eqfDr ygkbZ js AA 14 AA
AA mo- AA
ra uUn moauh foaus lqb l;u lqHkkbZ js]
ra lgt fljh vkuUn lgkbZ js A
vUeks; dyu lqb jeu jekbZ js]
ra uUn latqÙkq lqb eey lgkbZ js AA 15 AA
AA mo- AA
vkuUn fljh fg; Jsfu lgkbZ js]
ra mou mous foafu lqou jekbZ js A
t; jeuq ine jatq eey lqHkkbZ js]
foU;ku oh; jS jeu jekbZ js AA 16 AA
AA mo- AA
vUeks; dyu Jsfu eqfDr jekbZ js]
dfy dyu vUeks;s lqb flf) ygkbZ js A
ta le; fljh lqb Jsfu lgkbZ js]
ra mou mous lqo mouq lgkbZ js AA 17 AA
AA mo- AA
lqb vHk; jatq vUeks; jekbZ js]
lqb mou mouh ro fljh; lgkbZ js A
ta otz lgkbZ le; fljh l;u lgkbZ js]
fg;;kj lgkos mo mou jekbZ js AA 18 AA
AA mo- AA
mo mou mou mo mou jekbZ js]
fg;;kj tS jeu lq;a lqo lzou lgkbZ js A
ra mou lgkos lg lgt lqHkkbZ js]
vUeks; dyu fljh eqfDr ygkbZ js AA 19 AA
AA mo- AA
ta le; fljh lqb otz lgkbZ js]
vUeks; mou mous Jsfu lgkbZ js A
ra mou mous oS jeu lqHkkbZ js]
lqb lq;a lqou jatq mou lqHkkbZ js AA 20 AA
AA mo- AA
lqb mouq lgt jatq lgt lqHkkbZ js]
mo mou mouh lqb dyu lgkbZ js A
ra mou j;u flfj jeu jekbZ js]
vUeks; dyu fljh flf) ygkbZ js AA 21 AA
AA mo- AA
dey pju lqb duZ ftuqÙka]
gal lqou vo;kl latqÙka A
fnfIr lq fnfIr vHk; ftu jeua]
lqdZ vFkZ foan flf) lq xeua AA 22 AA
AA mo- AA
uUn vuUn le; lqb moua]
fg; vy”k vxE; mou ftu jeua A
lg;kj jeu lqb jat ftuqÙka]
mou f”kiu lqb eey flf) jÙka AA 23 AA
AA mo- AA
mou vdZ lqb mou ftuqÙka]
foU;ku chl pkS mou latqÙka A
lg;kj fg;;kj mo mou lq jeua]
lqb mou lgko flf) lqb xeua AA 24 AA
AA mo- AA
dfy; dyu duZ mou ftuqÙka]
mou dey lqb pju latqÙka A
dyu dey lqo duZ l jÙka]
vUeks; dey lqb flf) lEiÙka AA 25 AA
AA mo- AA
foan foU;ku le; fnfi lfg;a]
lq uUn lfg; fg;;kj ftuqÙka A
lg;kj otz lqb Jsfu vUeks;a]
lg le; dey dfy eqfDr latks;a AA 26 AA
AA mo- AA
ta lqou fljh ftu Jsfu lgkbZ js]
vUeks; mou lqb dyu jekbZ js A
lqb mouq jatq ftu Jsfu lgkbZ js]
ra fnfIr jeu ftu jeuq ftukbZ js AA 27 AA
AA mo- AA
ra mou mouh lqb lqou lgkbZ js]
lqb u;u fljh r aim eu ykbZ js A
t; t;u fljh ftu jeu jekbZ js]
vUeks; dyu duZ eqfDr ygkbZ js AA 28 AA
AA mo- AA
vo;kl fljh ta Jsfu lgkbZ js]
ra mou mous lqo lIr lgkbZ js A
ra lqou jatq lqo lqou lgkbZ js]
ra dey jatq lgt jatq lgkbZ js AA 29 AA
AA mo- AA
ra e;u jatq duZ jatq lgkbZ js]
ra jeu jatq y”ku jatq lqHkkbZ js A
ra mou mous lqb lgt lqHkkbZ js]
ra fuy; fljh ra U;ku lgkbZ js AA 30 AA
AA mo- AA
ra mou moauh lqb lgt lqHkkbZ js]
ra fuy; fljh ra U;ku lgkbZ js A
ra lgt fljh ftu ftu; jekbZ js]
vUeks; duZ lqb flf) ygkbZ js AA 31 AA
AA mo- AA
ta fnfIr fljh fnfi fnfIr jekbZ js]
ra mou mous o; j;u lgkbZ js A
y”ku jatq ra eey lqHkkbZ js]
ra jeu jatq ra eey lgkbZ js AA 32 AA
AA mo- AA
ra jeu jat ra lqou lgkbZ js]
ra lqouh mouh lqb jeu lgkbZ js A
ra f”kiu t;u t; y”ku ftukbZ js]
vUeks; dyu duZ lqb flf) ygkbZ js AA 33 AA
AA mo- AA
lqfnfIr fljh ftu Jsfu lgkbZ js]
ra mou mous mo mou lgkbZ js A
ra f”kiu Jsfu xeu jat lqHkkbZ js]
lqou Jsfu jeu jat lgkbZ js AA 34 AA
AA mo- AA
mou jat y”ku Jsfu lgkbZ js]
ije jatq ij ije lqHkkbZ js A
lqb lqouh mouh mo mou lqHkkbZ js]
vUeks; duZ ra eqfDr ygkbZ js AA 35 AA
AA mo- AA
ta enu xeu mo mou Jsfu lgkbZ js]
lqb lqouh mouh lqb U;ku lgkbZ js A
ra U;ku foU;ku lqo lqou jekbZ js]
vUeks; dyu duZ flf) ygkbZ js AA 36 AA
AA mo- AA

¼58½ Hkfo;u jkNM+ks Qwyuk
xkFkk 1183 ls 1196 rd
¼ fo”k;% uUn&5] vFkZ&3] Hk; 9 foyh ½

uUn vuUng uUn ftuq Hkfo;u] ps;uuUn lgkm A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA
lgtuUn llgkm yS Hkfo;u] ijekuUn lgkm A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA 1 AA
vIik vIiS lks equgq Hkfo;u] lq)Iik eey l:o A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA
ije lqHkkog ije eqfu Hkfo;u] ufe ijeIi lgkm A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA 2 AA
iap bfLV ijfefLV em Hkfo;u] Jh lgdkj lmÙkq A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA
yf"k;ks y”; vy”; em Hkfo;u] f”kifud :o v:o A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA 3 AA
eS ewjfr U;ku foU;ku ekS Hkfo;u] ukS mRiUu lgkm A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA
le; latqÙkm le; em Hkfo;u] ia- Jh yf”keu mÙkq A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA 4 AA
moadkj mou ekS Hkfo;u] mRiég mou lgkm A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA
eey l:os eey iÅ Hkfo;u] ia- Jh yf”keu Hkkm A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA 5 AA
ghadkjg fg;;kj ekS Hkfo;u] gha gqrdkj l:o A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA
Hk; f”kfi; HkOoq ra eqfDr im Hkfo;u] ia- Jh yf”keu :o A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA 6 AA
Jhadkjg llgkm eqfu Hkfo;u] lgtuUn ll:o A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA
vfe; l:os eey im Hkfo;u] ia- Jh yf”keu mÙkq A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA 7 AA
mooau fnfLV fg;;kj ekS Hkfo;u] lgdkjg eey lgkm A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA
/kEeg lfg;kS frvFkZ ekS Hkfo;u] ia- Jh yf”keu Hkkm A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA 8 AA
fg;;kjg lqHkkm eqfu Hkfo;u] mRiUug fjfLV latqÙkqq A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA
lgdkjg eey lgkm ekS Hkfo;u] Hk; f”kfi; flf) lEiÙkq A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA 9 AA
lgdkj bfLV fg;;kj ekS Hkfo;u] mooUug vfe; l:o A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA
/kEe lgkos lq flf) ikS Hkfo;u] ia- Jh yf”keu lwj A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA 10 AA
vFkZfr vFkZg eey ikS Hkfo;u] “kV~ deyg latqÙkq A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA
dey lgkos jeu ekS Hkfo;u] Hk; f”kifud yad`r mÙkq A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA 11 AA
vFkZfr vFkZg Hk; jfgm Hkfo;u] HkkSgg Hk;g fouklq A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA
fnfLV >M+i Hk; xfy xbZ Hkfo;u] ia- Jh yf”keu lwj A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA 12 AA
tkuq moukS U;ku ikS Hkfo;u] in foang U;ku foU;kuq A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA
loZU;g llgkm ekS Hkfo;u] Hk; fouklq ra HkOoq A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA 13 AA
vfe; i;ksgj ije ikS Hkfo;u] /kEeg eey foU;kuq A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA
ia-Jh yf”keu y”; ekS Hkfo;u] HkOoq flf) lEiÙkq A
Hkfo;u xq: x:vks ftu uUn ftuq AA 14 AA

¼59½ Bgdkj Qwyuk
xkFkk 1197 ls 1204 rd
¼ fo”k;% ikap vFkZ] deZ dh mRifÙk& f”kifr] v{kj] Loj] O;atu ½

ftu ftuoj gks mÙkm Hkfo;u eey lqHkk, A
ftu ftfu;kS gks dEeq vuUrq tq /kEe lgk, AA
/kfj /kfj;kS gks >ku Bku lks eey lgk, A
Bgdkjs gks eey U;ku lks eqfDr lqHkk, AA 1 AA
mi miftÅ gks Hk; fouklq Bgdkj lqHkk, A
ftu o;u tq gks miftÅ Lokeh eey lqHkk, AA
mi miftÅ gks dEeq tq foy;kS /kEe lgk, A
f”kfi dEeq tq gks eqfDr latks;s U;ku lgk, AA 2 AA
mo moum gks vFkZfr vFkZg eey lgk, A
Bgdkjs gks U;ku foU;ku lq /kEe lqHkk, AA
tg dEeq tq gks miftÅ Hkfo;u ley lgk, A
tks dEeq tq gks foy;kS Lokeh U;ku lgk, AA 3 AA
tks p”; vp”;g miftÅ Hkfo;u vU;ku lgk, A
lks dEeq tq gks foy;kS ps;u /kEe lqHkk, AA
ta tkuq miftÅ lebZ eey lgk, A
ra U;ku vUeks;g fefy;kS eey lqHkk, AA 4 AA
ta U;ku foU;ku mouÅ eey lgk, A
ra U;ku vuUrq tq nflZm /kEe lqHkk, AA
ta v”;j lqj foatu lfg;kS Bgdkj lgk, A
ra nflZm gks nlZu fnfëfg eey lqHkk, AA 5 AA
in nflZm gks ije rÙkq ijeIi lgk, A
foU;ku gks nflZm foUnq tq /kEe lgk, AA
in vFkZ moéÅ lebZ Bgdkj lgk, A
ra vFkZfr vFkZg tks;ks eey lqHkk, AA 6 AA
le vFkZ latks, tks;ks /kEe lgk, A
ijeFkZg in vFkZg Bfo;kS U;ku lqHkk, AA
dy yad`r gks dEeq tq mitS ley lgk, A
lks U;ku vUeks;g foy;kS eey lqHkk, AA 7 AA
fuladg gks lad tq foy;kS /kEe lgk, A
Bgdkjs gks U;ku foU;kug eey lqHkk, AA
Hk; foufl; gks HkOoq moUum eey lqHkk, A
f"kfi dEeq tq gks eqfDr igqarÅ eey lqHkk, AA 8 AA

¼60½ mRiUu lkfg fooku xkFkk
xkFkk 1205 ls 1235 rd
¼ fo”k;% pkj n’kZu dh efgek] fooku ikap ½

mo mou mou ftu mÙka] mo moua mou lkfg latqÙka A
mo mou mou lqb jeua] moua lqb lkfg duZ deya p AA 1 AA
mou fnfLV lqb jeua] moua lqb le; le; latqÙka A
mou fnfLV lqb jeua] moua lqb duZ dey dyua p AA 2 AA
mou fnfLV lqb lqoua] pkSnl latqÙk dyu ftu jeua A
dyu duZ vUeks;a] lkfg; lqb dey mou fuokZua AA 3 AA
fnfLV p”; ftu mÙka] p”;a lqb fnfLV U;ku foU;kua A
foU;ku U;ku lqb dyua] dyua lqb duZ dey ftu mÙka AA 4 AA
p”; lqHkko ftuqÙka] p”;a lgdkj vp”; ftu Hkfu;a A
vp”; fg;;kj moUua] moua lqb dyu duZ fuokZua AA 5 AA
vp”; vnlZ ftuqÙka] vnlZ lqb ljfu dEe foy;fUr A
vnlZ ljfu ftu foy;a] nflZ; lqb eey dey duZa p AA 6 AA
vp”; fnfLV ftu jeua] jeua ftu mou vu”;ja jeua A
jeu duZ fg;;kja] duZ fg; mou dey dyua p AA 7 AA
vp”; lqHkko ftuqÙka] vp”;a lgdkj vofg lqb nlZa A
vofg mou fufg Hkfu;a] mo moua lkfg duZ lqb deya AA 8 AA
vofg nlZ ftu nlZa] xqfira lg lgt xqfgt mo jeua A
xqfgt xqfIr xq: xq:oa] lfg;a lqb duZ dey vo;kla AA 9 AA
vofg mou fufg mÙka] mÙka lqb lqou mou ftuukga A
ftuukg fnfLV lqb jeua] lfg;a lqb dey foan duZa p AA 10 AA
vofg fnfLV ftu jeua] vofg lgkosu dsoya moua A
dsoy eey lgkoa] mo moua lqb dey duZ lqb le;a AA 11 AA
dsoy dyu moUua] dyua lqb pju pju ftu mÙka A
mRié lkfg lqb deya] deya lqb mou dsoya duZa AA 12 AA
fnfLV fooku l mÙka] mÙka lqb eey dsoya U;kua A
nlZafr uUr uUra] nlZa lqb le; duZ deya p AA 13 AA
dsoy nlZu lfg;a] fnfLV lqb le; ftusUn foankua A
ftu moua ftu mÙka] le;a lqb duZ dey fuokZua AA 14 AA
duZ mou lqb moua] moua lqb lCn mou ftu mÙka A
ftu mÙk le; lqb duZa] duZa lqb dey dsoya U;kua AA 15 AA
lCna uUr moUua] lCna lqb eey lkfg;a duZa A
eey mou lqb jeua] lkfg; lqb eey dsoya U;kua AA 16 AA
lCn lkfg lqb lqoua] lCna lqb ljfu uUr foy;afr A
U;ku lCn le lzoua] lkfg; lqb dyu dey fuokZua AA 17 AA
U;ku fooku l mÙka] lCna lqb eey duZ lqb jeua A
duZ jeu ftu mÙka] lkfg; lqb dyu dey fuokZua AA 18 AA
U;kua U;ku l mÙka] lCna ftu le; lqou lqb duZa A
lCn le; lqb eeya] lkfg; lqb dyu dey fuokZua AA 19 AA
lCn lgko l mÙka] lCna lqb eey U;ku ftu jeua A
jeu duZ lqb eeya] lkfg; lqb dyu dey fuokZua AA 20 AA
lCn fg;;kj moUua] fg;;kja ra mou gqo;kj ftu mÙka A
ftu mÙk duZ fg; gqo;a] lkfg; lqb dyu dey fuokZua AA 21 AA
lCna l;u fookua] lCna fg; mo gqo uUr lqb jeua A
jeu le; lqbZ duZa] lkfg; lqb dyu dey fuokZua AA 22 AA
fg; gqo mou lgkoa] moua lqb ljfu dEe foy;fUr A
ftu mÙk duZ fg; gqoua] lkfg; lqb dyu dey fuokZua AA 23 AA
mo moua mou lgkoa] moua vo;kl uUr lqb eeya A
uUrkuUr lq eeya] lkfg; lqb dyu dey fuokZua AA 24 AA
fnfIr lCn lqb moua] moua deya p lkfg vo;kla A
fooku lkfg vo;kla] fookua vo;kl lkfg;a deya AA 25 AA
ta fooku moUua] mo moua uUr eey lqb jeua A
ftu mÙk lkfg lqb duZa] moua lqb lkfg dey fuokZua AA 26 AA
ta ta mou lgkoa] moua lqb vdZ ftu vdZ eeya p
vdZ mÙk ftu vdZa] moua lqb lkfg dey fuokZua AA 27 AA
mo moua uUr fols”ka] uUrkuUra p eey moua p A
eey jeu lqb duZa] moua lqb lkfg dey fuokZua AA 28 AA
moua uUr lq xeua] xeua lqb xfe; vxe mo eeya A
eey mÙkq le duZa] moua lqb lkfg dey fuokZua AA 29 AA
moua lqb fnfIr fnfLV] lCna lqb mou eey vo;kla A
ftu mÙk mÙk lqb duZa] moua lqb lkfg dey fuokZua AA 30 AA
rkju rju lgkoa] dyua lqb dey duZ lqb pjua A
fl; /kqo mÙk ftuqÙka] deya lg le; flf) lEiÙka AA 31 AA

¼61½ t;ekyk NUn xkFkk
xkFkk 1236 ls 1250 rd
¼ fo”k;% v{kj] Loj] O;atu ½

mo mooUuq mo mou mooUuÅ]
mooUu fnfLV mooUu iÅ A
mooUu le; lqb lq) iÅ]
mooUu ije ftu mÙk iÅ AA 1 AA
mou moUuÅ mou imÙkq]
moUuq ftuqÙkq lq le; latqÙkq A
moUuq imÙkq lq U;ku i;Ùkq]
lq v”;j lqj foU;ku latqÙkq AA 2 AA
lq foatu lqj latks; FkquUrq]
lq v”;j v”k; HkkÅ nlZarq A
lq v”k; lq jeug vfe; latqÙkq]
lks fo”k Hkatuq lqb HkOoq l mÙkq AA 3 AA
lks Hk; f”kifud lqj jeu igkuq]
lks jfe;kS jeug U;ku foU;kuq A
lqj lq;a moUuÅ ear laeÙkq]
ftuukFk jeu lqb le; latqÙkq AA 4 AA
lks foatu jfe;kS lqjg lgkÅ]
u fQVS rklq lq;a lqj xzkgq A
lks jfe;kS U;ku vUeks; vuUrq]
lks fgrfer ifjuS le; latqÙkq AA 5 AA
v”;j lqj foatu jeu lgkÅ]
lks i; vFkZg lqb eey lqHkkÅ A
lw”;e lqj mouÅ i;g imÙkq]
lks mouÅ ije rÙkq nlZarq AA 6 AA
in nlZsb ije rÙkq nlZarq]
lq ije vfe; jl jfl; imÙkq A
lks Hk; fouklq gS ftug imÙkq]
lks lY; llad Hkkm foy;Urq AA 7 AA
lks vHk; lgko ftuqÙkq imÙkq]
mo mou lgkos fnfLV nlZarq A
lks ing l mÙkm vFkZ lgkm]
lks vFkZfr vFkZg le; lgkÅ AA 8 AA
lks ftug l mÙkm eey lmÙkq]
lks deyg dfy;kS eqfDr igaqrq A
lks vFkZ moUuÅ le; lgkm]
fg;;kj latqÙkq lq U;ku lgkÅ AA 9 AA
moug nflZm uUr vuUrq]
ifjukeq U;ku foU;ku latqÙkq A
lks deyg dey lgkm ftuqÙkq]
lks dey jeu ftu eqfDr latqÙkq AA 10 AA
vo;klg uUrkuUr imÙkq]
vUeks; fnfLV le le; latqÙkq A
lks U;ku vUeks;g jfl; ftuqÙkq]
lks vfe; i;ksgj eqfDr latqÙkq AA 11 AA
lalkj ljhj ftu ljfu foeqDdq]
mooUuq ftuqÙkq njl nlZarq A
lks lw”;e ifjub f”kifud mÙkq]
lks U;ku vUeks;g eqfDr nlZarq AA 12 AA
ftu mouÅ ftu; lgkm ftuqÙkq]
ftu nlZ o;u ftu le; latqÙkq A
ftuqÙkq fulad lad foy;Urq]
lks le; latqÙkm eqfDr igaqrq AA 13 AA
ftuqÙkm rkju rju lgkm]
lks U;ku vUeks;g eey lqHkkm A
lks rju lgkos lq le; imÙkq]
lks U;ku vUeks;g flf) lEiÙkq AA 14 AA
& ?kÙkk &
b; mou lgkm lq lqou iÅ]
vfe; i;ksgj lqÙkÅ A
Hk; f”kfi; HkOoq ra ije ftuq]
flgq le; flf) lEiÙkÅ AA 15 AA

¼62½ fg;;kj jeu Qwyuk
xkFkk 1251 ls 1293 rd
¼ fo”k;% fl/n ds xq.k&8] n’kZu ds vax&8]
pkj n’kZu dh efgek] y{k.k ifj.kke& 1032 ½

mo mouÅ mou moau iÅ]
mo mouÅ U;ku foU;ku] lq;a ftu AA 1 AA
fg;;kj jeu ra eqfDr iÅ]
ra eqfDrfg fl) l:o lgt :b A
fg;;kj jeu ra eqfDr iÅ AA 2 AA
AA vkpjh AA
ftu ftu;fr ftu; ftusUn iÅ]
ftu ftfu;kS dEeq vuUrq] jeu ftu AA 3 AA
AA fg;- AA
ftu ftuoj mÙkm eey iÅ]
ra eeyg fl) l:o] lgt ftu AA 4 AA
AA fg;- AA
lqb fl) lgt xqu uUr eÅ]
Hk; f”kifud HkOoq l mÙkq] ije ftu AA 5 AA
AA fg;- AA
laeÙk lfg; xqu uUn eÅ]
ra uUn vuUn l mÙkq] eey ftu AA 6 AA
AA fg;- AA
ra U;ku foU;ku vuUr iÅ]
lqb nlZu uUr lgkm] f”kid ftu AA 7 AA
AA fg;- AA
ra vfe; jeu jl flf) im]
ra jfe;kS foan foU;ku] eqfDr ftu AA 8 AA
AA fg;- AA
foU;ku oh; ra mou im]
ra lkS”; lq ijekuUn] ftu; ftu AA 9 AA
AA fg;- AA
lqgearg lq) l:o im]
ra fg; fg;;kj latqÙkq] lgt ftu AA 10 AA
AA fg;- AA
ra vdZ lqHkko lq jeu iÅ]
ra jfe;kS foan foU;ku] vy”k ftu AA 11 AA
AA fg;- AA
ra fg; gqo;kjg jeu im]
ra v:g jeu llgkm] ije ftu AA 12 AA
AA fg;- AA
voxkgu jeug fl) iÅ]
lqb xq:y?kq le; lqHkkm] lq;a ftu AA 13 AA
AA fg;- AA
ra ck/kk gks foy; lq le; em]
flgq le; flf) lEiÙkq] ije ftu AA 14 AA
AA fg;- AA
fulad lgkos lq nlZ em]
Hk; lY; lad foy;Urq] ftu; ftu AA 15 AA
AA fg;- AA
ra da”;k jfgr lq eey im]
ra le; dEeq foy;Urq] eey ftu AA 16 AA
AA fg;- AA
ra u`fofr fo`fr u fifPN,]
ra ew<+ fnfLV foy;Urq] vuUn ftu AA 17 AA
AA fg;- AA
moxwgu vax ftuqÙkh;ks]
lqb U;kuh; nks”k xyUrq] ije ftu AA 18 AA
AA fg;- AA
ra vfLrfr jeug j;u im]
ra vfLrfr fl) l:o] vy”k ftu AA 19 AA
AA fg;- AA
ra okfNy fou; latqÙkq im]
foU;ku U;ku nlZarq] lq;a ftu AA 20 AA
AA fg;- AA
ra ije rÙkq ra ije ftuq]
lqb Hknz Hkkm moyf)] ftu; ftu AA 21 AA
AA fg;- AA
ra fl) lgkm l mÙkq ftuq]
ftu fgrfer ifjub tqÙkq] uUn ftu AA 22 AA
AA fg;- AA
ra ps;u uUng uUn em]
ra lgtuUn ll:o] ftu; ftu AA 23 AA
AA fg;- AA
ra y”;u yf”k;kS vy”k im]
ra yf”k;kS ftu mo,lq] lgt ftu AA 24 AA
AA fg;- AA
ra dey dUn ftu mÙk em]
ifjukew uUrkuUr] lqfd; ftu AA 25 AA
AA fg;- AA
lkS ,dq vë ra eey im]
ra ley dEeq foy;Urq] ije ftu AA 26 AA
AA fg;- AA
ra foatu jeug j;u im]
lqj jeug fl) l:o] ftu; ftu AA 27 AA
AA fg;- AA
ra dey fxjk ftu mÙk lew]
ra pkSlfB pju pjUrq] eey ftu AA 28 AA
AA fg;- AA
ra ije vfe; jl ije iÅ]
ra dey dfy; ftu mÙkq] lq;a ftu AA 29 AA
AA fg;- AA
ta deyg dfy;kS mÙkq ftuq]
ra dfy;kS vaxkfnxUr] lgt ftu AA 30 AA
AA fg;- AA
le vFkZg le; latqÙkq lqb]
Hk; f”kfi; HkOoq ftu mÙkq] le; ftu AA 31 AA
AA fg;- AA
ftu ftu; le; ra lgt ftuq]
ftu uUn vuUn l mÙkq] vy”k ftu AA 32 AA
AA fg;- AA
ftu lgtuUn llgkm ybZ]
ftu ijeuUn ijfefLV] ije ftu AA 33 AA
AA fg;- AA
ftu uUng uUn luUn ftuq]
ftu ftu;fr dEe lgkm] ftu; ftu AA 34 AA
AA fg;- AA
ftu f”kid l:os f”kid em]
f”kfi dEeq flf) lEiÙkq] ije ftu AA 35 AA
AA fg;- AA
foU;ku oh; okfNYy jÅ]
ra U;ku d`fr fiPNarq] eey ftu AA 36 AA
AA fg;- AA
ra eeyg eey ftuqÙkq im]
vkxUrq jeu flf) jÙkq] lq;a ftu AA 37 AA
AA fg;- AA
Hk; f”kfi; HkOoq ra eqfDr im]
ra vfe; jeu latqÙkq] ftu; ftu AA 38 AA
AA fg;- AA
ra uUn vkuUng ije im]
ftu ftu;fr ftu mo,lq] lgt ftu AA 39 AA
AA fg;- AA
ra eey lqHkkm lq ije im]
ra vFkZfr vFkZg Hksm] vfe; ftu AA 40 AA
AA fg;- AA
ijeIi; lfg;kS ije im]
ra ps;u uUn luUn] ije ftu AA 41 AA
AA fg;- AA
ftu fl) eqfDr llgkm em]
vUeks; lgkm l yhuq] lgt ftu AA 42 AA
AA fg;- AA
ra rkju rjug le; em]
lqb le; flf) lEiÙkq] fl) ftu AA 43 AA
AA fg;- AA

¼63½ mou foan jl o/kkÅ Qwyuk
xkFkk 1294 ls 1302 rd
¼ fo”k;% f”kid lksygh ½

mo moukS gks mou foan jl mÙkq tq gks]
mo mouq dey jl eey iÅ A
mo moukS gks rkju rju l mÙkq tq gks]
dey foan jl ije iÅ AA 1 AA
mo moukS gks mou fg;;kj latqÙkq tq gks]
gqo;kj foan jl jeu iÅ A
mo moukS gks lqb lg;kj l mÙkq tq gks]
dey jeu jl le; eÅ AA 2 AA
le; l mÙkm le le; jeu ftuq gks]
,s le; dey jl foan eÅ A
jfe jfe;kS gks vfe; jeu ftuq mÙkq tq gks]
,s jfe;kS deyg fl) iÅ AA 3 AA
f"kfi f”kfi;kS gks lq;a f”kid ftuq mÙkq tq gks]
lq;a f”kfi; lqb /kqo jeuq A
lqb lq;a vLda/kg lq;a eey ftuq gks]
dqU;ku foy; lqb ftu; ftuq AA 4 AA
i; i;a imÙkÅ gks lq;a ije ftuq gks]
mo mou lgkos U;kuh lgt ftuq A
lqb lgt l:os gks ps; ps;u ftuq gks]
ps;u lfg;kS le; ftuq AA 5 AA
vLFkkug lfg;kS lgt jeu ftuq gks]
vk;ju ije ftuq ije iÅ A
ra foan jeu jl dey jeu ftuq gks]
ftu ftfu;kS dEeq vuUrq lqbZ AA 6 AA
ra xqfIrg gks xqfIrg xqfgt jeu ftuq gks]
vdZ foan ftuq dey ftuq A
deyg dfy;kS gks dey l:os ftuq gks]
pkSlfB pej ftu pju eÅ AA 7 AA
“kV~ deyg lfg;kS vFkZfr vFkZ tq gks]
ra vdZ foan jl jeu iÅ A
ra vdZ moukS gks vdZ jeu ftuq gks]
,s foan foU;ku lq dey eÅ AA 8 AA
ra eeyg eeyg dey jeu ftuq gks]
,s vdZ foan jl jeu iÅ A
ra lgt jeu jl foan jeu ftuq gks]
flgq le; latqÙkq rju ftu eqfDr t;a AA 9 AA

¼64½ U;ku jeu Qwyuk
xkFkk 1303 ls 1313 rd
¼ fo”k;% fooku&5] vFkZ&3] fgrdkj lksygh ½

ftu ftu;fr U;ku lgkbZ ftuq gks]
vUeks; U;ku ftu mÙkq A
ra U;ku vUeks, foan jeu ftuq]
ra dey jeu flo larq AA 1 AA
lgt ftu U;ku jeu eq>q HkkosxkS]
fnfi fnfIr fnfLV fim lCn foan jS A
vUeks; rju flf) ikoS gks]
ek eq>q U;ku jeu ftu HkkosxkS AA 2 AA
AA vkpjh AA
mo mou fg;;kj lgk;s ftuq gks]
ftu ftfu;kS dEeq vuUrq A
Hk; f”kifud ra vfe; jeu ftuq]
ra dey eey ftu mÙkq gks AA 3 AA
AA ek eq>q AA
ra Økafr bLV lqb mou ftu; ftuq]
vLQfVd bLV mo mÙkq A
:o v:o ra bLV mou ftuq]
ra lCn fo;kj latqÙkq gks AA 4 AA
AA ek eq>q AA
fgrfer ifjuS lCn bLV iÅ]
dksey dsoy mÙkq A
lCn bLV ra mou lgt ftuq]
ra foan dey ftu mÙkq gks AA 5 AA
AA ek eq>q AA
euitZ; ra bLV mou ikS]
xE; vxE; nlZarq A
fg;;kj jeu vUeks; U;ku eÅ]
ra v:g jeu foglUrq gks AA 6 AA
AA ek eq>q AA
vdZ lq vdZ lq vdZ vfe; jlq]
bLV mou ftu mÙkq A
foan jeu lqb dey jeu ftuq]
eey jeu ftu mÙkq gks AA 7 AA
AA ek eq>q AA
vkxUrq jeu fg;;kj lgt ftuq]
gqo;kj jeu lqb mÙkq A
vUeks; U;ku lqb f”kid jeu ftuq]
ra foan jeu flf) jÙkq gks AA 8 AA
AA ek eq>q AA
vk;ju jeu vLFkku jeu ftuq]
xqfIr bPN lqb jeuq A
i; in bLV lq vFkZfr vFkZg]
ra e/; eey ftu mÙkq gks AA 9 AA
AA ek eq>q AA
e/; jeu ra mou mou im]
xqfIr Bdkj lq bLVq A
eqDr lqHkkos eqfDr jeu ftuq]
Hk; f”kfi; jeu latqÙkq gks AA 10 AA
AA ek eq>q AA
vUeks; U;ku vLFkku jeu ftuq]
ftu rju fooku l mÙkq A
fnfi fnfIr fnfLV lqb lCn jeu fim]
le foan dey flf) jÙkq gks AA 11 AA
AA ek eq>q AA

¼65½ Å¡ y”kuks Qwyuk
xkFkk 1314 ls 1347 rd
¼ fo”k;% mRiUu lksygh ½

mo moukS gks moug mou lgkm]
mo moukS gks foan foU;ku lqHkkm A
mo mou lgkos eqfDr iÅ AA
mo moukS gks U;ku foU;ku latqÙkq]
mo moukS gks eqfDr iaFk nlZarq A
fl) l:os fl) iÅ AA 1 AA
fl)g lq)g eey lqHkkm]
lq Hk; f”kifud gS HkO; lqHkkm A
vfe; i;ksgj vfe; eÅ AA
uUn vkuUng uUn lqHkkm]
lq ps;uuUng lgt lgkm A
ijekuUn ra eqfDr iÅ AA 2 AA
AA vkpjh AA
uks mRiUu fuoarj tqÙkq]
xzhod jsg fryks; latqÙkq A
lq;a yfC/k ra eey iÅ AA
U;ku foU;kug le; latqÙkq]
lq nlZu nflZm uUr vuUrq A
lq moum nkrk nsm lqb AA 3 AA
AA fl)g- AA
yfC/k moukS vyfC/k mÙkq]
Hkks; moHkks;g U;ku latqÙkq A
foU;ku oh; ra eqfDr iÅ AA
le lEeÙkg le; latqÙkq]
fgrfer ifjub dksey mÙkq A
pju lgkos flf) iÅ AA 4 AA
AA fl)g- AA
deyg dsoyq dfy; lqHkkm]
lks ftu jatuq tu foy; lgkm A
Bdkj foU;ku lq eqfDr iÅ AA
iap iapksÙkj ije moauq]
mRié jeu ra j;u moauq A
rRdky jeu ra eqfDr iÅ AA 5 AA
AA fl)g- AA
fnfLV bLV gS fjfLV latqÙkq]
fjfLV flfLV gS lfLV l mÙkq A
mRiUu bLV ra eey iÅ AA
lgdkj bfLV gS fl) lgkm]
le; latqÙkm eey imÙkq A
fgrfer ifjuS le; eÅ AA 6 AA
AA fl)g- AA
vo;kl bLV gS uUr vuUrq]
mou vo;klg lgt latqÙkq A
U;ku vUeks; lq eey iÅ AA
vUeks; bLV ra U;ku latqÙkq]
dEeq xfy; ra uUr vuUrq A
f”kid bfLV ra f”kid eÅ AA 7 AA
AA fl)g- AA
eqfDr bLV gS eqfDr lqHkkm]
yks; vyks;g uUr lgkm A
eqfDr l:os eqfDr iÅ AA
uUr lkS”; ra uUr vuUrq]
lq;a f”kidq ra fl) l mÙkq A
flf) latqÙkm eey iÅ AA 8 AA
AA fl)g- AA
v";j jeug v”k; imÙkq]
lqj jeug gS flf) latqÙkq A
foU;ku jeu ra eey iÅ AA
foatu lfg;kS fou; l mÙkq]
i; mRiUu tq lCn latqÙkq A
lCn lgkos eey iÅ AA 9 AA
AA fl)g- AA
lqrg Hks; gS lIr lmÙkq]
lCn lgkos eey equUrq A
lCn vlCn lqb le; eÅ AA
lCn foU;ku fou; latqÙkq]
lCn Hks; Jqr uUrkuUrq A
vlCn lkgu ra foafu gS AA 10 AA
AA fl)g- AA
xqfIr lCn gS mou lgkm]
xqfgt xqfir ra lCn lgkm A
xq: xqfirg :fp;kS equgq AA
lCn lgkos dey equarq]
dey l mÙkm eey imÙkq A
deyg dfy;kS eqfDr iÅ AA 11 AA
AA fl)g- AA
lq;a vLda/kg lgt l:oa]
lq;a lqHkkm lq eey vik: A
lq;a lqy”;u yf”k; eÅ AA
lq;a lq dfy;kS dyl lgkm]
lq;a l:os fl) lqHkkm]
lq;a vLda/k lq eey iÅ AA 12 AA
AA fl)g- AA
nqj vLda/k nqjcqf) latqÙkq]
Hk; lgkb ra dEe vuUrq A
lY; lad lgdkj eÅ AA
lq U;ku lgkos Hk; foy;Urq]
lY; lad Hk; uUr xyUrq A
U;ku vUeks;g eqfDr iÅ AA 13 AA
AA fl)g- AA
nqjcqf) f”kfi; lq U;ku l mÙkq]
Hk; f”kifud gS vHk; imÙkq A
fulad lad jfg;kS equgq AA
lY; lad foy;Urq lqHkkm]
lq Hk; f”kifud gS U;ku lgkm A
lq U;ku vUeks;g eqfDr iÅ AA 14 AA
AA fl)g- AA
lq;a vLda/k lq flf) imÙkq]
nqj vLda/k lq foy; l mÙkq A
lq;a lqHkkm lq eey iÅ AA
eeyg eey lgkm l mÙkq]
U;ku foU;ku lq le; latqÙkq A
dey lgkos eqfDr iÅ AA 15 AA
AA fl)g- AA
deyg dfy;kS uUrkuUrq]
fnfLV Hksm Jqr uUr vuUrq A
lq;a vLda/kg Hksm lew AA
deyq imÙkm ftu; l mÙkq]
dEeq xfy; ra uUrkuUrq A
deyg ifjuS eqfDr iÅ AA 16 AA
AA fl)g- AA
deyg ifjuS ije lmÙkq]
ijeku fnfLV ra uUrkuUrq A
deyg le; latqÙkq ftuq AA
le; latqÙkm dey imÙkq]
lgdkj uUr foU;ku latqÙkq A
le; lgkos le; eÅ AA 17 AA
AA fl)g- AA
vo;kl uUr ra dey l mÙkq]
U;ku foU;kug le; latqÙkq A
vo;klg uUrkuUr iÅ AA
vUeks;g U;ku rg dey imÙkq]
vUeks;g ra dEeq xyUrq A
vUeks; lgkos f”kid iÅ AA 18 AA
AA fl)g- AA
vUeks; U;ku ra dey latqÙkq]
f”kfi;kS dEeq vuUrq foyUrq A
dey lgkos eqfDr iÅ AA
eqfDr latqÙkÅ fl) lgkm]
fgrfer ifjuS eey lqHkkm A
dey lgkm lq flf) iÅ AA 19 AA
AA fl)g- AA
deyg dfy;kS jeu joarq]
jeu lgkos yad`r tqÙkq A
foU;ku oh; ra eqfDr iÅ AA
le; eqfDr ra eey lqHkkm]
uUrkuUr lq U;ku lgkm A
U;ku fozf) foU;ku iÅ AA 20 AA
AA fl)g- AA
dey imÙkm uUr izdkja]
vk;jug ra eey vikja A
U;ku vUeks; lq uUr iÅ AA
vUeks; lgkos f”kid imÙkq]
uUrkuUr lq dEeq xyUrq A
vUeks; lgkos eqfDr iÅ AA 21 AA
AA fl)g- AA
moum moum mou l mÙkq]
Hk; f”kifud gS HkOoq l mÙkq A
Hk; foy;Urm eey iÅ AA
lqHkko lgkog Hk; foy;Urq]
eu Hk; xfy; lq uUrkuUr A
Hk; fouklq Hkoq tq equgq AA 22 AA
AA fl)g- AA
vfe; fnfLV ra Hk; foy;Urq]
fnfLVfg Hk; mooé xyUrq A
>M+Ik xfy; foU;ku iÅ AA
Hk; foy;Urm mou lgkm]
moum U;ku foU;ku lqHkkm A
moum vFkZ frvFkZ gbZ AA 23 AA
AA fl)g- AA
mo mou fnfLV fgrdkj latqÙkq]
lg;kj le; ra uUrkuUrq A
fg;;kj fnfLV ra mou eÅ AA
fg;;kjg lg;kj latqÙkq]
lkfg;m U;ku foU;ku latqÙkq A
fg;b fnfLV ra mou eÅ AA 24 AA
AA fl)g- AA
lg;kj fnfLV ra vfe; laatqÙkq]
fg; lgkm moUu latqÙkq A
mo mou lgkm lg;kj eÅ AA
lg;kjg ra mou lgkm]
vfe; fnfLV fo”k xfy; lqHkkm A
mo mou lgkos eqfDr iÅ AA 25 AA
AA fl)g- AA
fl) l:og iÙkq l mÙkq]
foDr :o mo,lq vuUrq A
mo mou nsb fg;;k: yS AA
lfDr l:os nÙk lgkm]
U;ku ÅouÅ le; lqHkkm A
vUeks; nÙkq ra eqfDr iÅ AA 26 AA
AA fl)g- AA
iÙkq mouÅ mou latqÙkq]
nÙkq mouÅ gS le; latqÙkq A
nÙk iÙk le Hkkm eÅ AA
deyg dey lgkm imÙkq]
le; vUeks; lq le; latqÙkq A
vUeks; le; le flf) iÅ AA 27 AA
AA fl)g- AA
mo mouq frvFkZg vFkZ latqÙkq]
vFkZ leFkZg eeyq equUrq A
eey lgkos flf) iÅ AA
vFkZ mouÅ vFkZ leFkZq]
vFkZ fl) lokZFkZ lfe)q A
leFkZ fl) ra ftu HkfuÅ AA 28 AA
AA fl)g- AA
vax vFkZ le vFkZ lEiÙkq]
fnfLV vFkZ lg;kj leFkZq A
vFkZ fl) le fl) eÅ AA
lg;kj vFkZ le le; latqÙkq]
vo;kl vFkZ ra uUrkuUrq A
vUeks; vFkZ ra eey iÅ AA 29 AA
AA fl)g- AA
mRiUu fl) fg;;kj latqÙkq]
lg;kj fl) ra uUrkuUrq A
mDr fl) ftu mÙk iÅ AA
ifjuS fl) izeku lq fl)q]
le; fl) lg;kj lfe)q A
vo;kl fl) ftu uUr eÅ AA 30 AA
AA fl)g- AA
vUeks; fl) le le; latqÙkq]
f”kid fl) ra dEeq xyUrq A
f”kfi dEeq eqfDr laHkkm leq AA
eqfDr fl) ra fl) l mÙkq]
jeu fl) ra vfe; latqÙkq A
fl) eqfDr latqÙk iÅ AA 31 AA
AA fl)g- AA
foU;ku foan ra foan latqÙkq]
U;ku foU;ku lq flf) imÙkq A
flf) latks, foan eÅ AA
vy”kq yf”k; ra foan lgkm]
oh;jkm ftu mÙk igkm A
jkm xfy; ftujat eÅ AA 32 AA
AA fl)g- AA
fl) imÙkm jkx xyUrq]
tujatu jkx moUuq foyUrq A
dyjatu nks”k tq lqb xfyÅ AA
eujatu xkj xyUrq lqHkkm]
nlZu eksga/k lq xfy; lgkm A
nÙkq dEeq foy;Urq lqbZ AA 33 AA
AA fl)g- AA
Hk; lY; lad foy;Urq lqHkkm]
fulad lgkos eey lgkm A
fl) l:os eey iÅ AA
U;ku foU;kug le; latqÙkq]
lq;a yfC/k lks yfg; latqÙkq A
U;ku vUeks; lq eqfDr xÅ AA 34 AA
AA fl)g- AA

¼66½ Qkx Qwyuk
xkFkk 1348 ls 1360 rd
¼ fo”k;% vdZ NÙkhl ½

ftu ftu;fr ftu; ftu; iÅ]
ftu ftu;fr ftu; ftusUnq A
mo mou fg;;kj mou iÅ]
lg;kj flf) lEiÙkq AA 1 AA
fl) l:o lqjfr] rju ftu “ksyfg Qkxq A
eqfDr iaFk lqb Åous] lg le; flf) lEiÙkq AA 2 AA
AA vkpjh AA
vdZ lq vdZ lq vdZ] lq;a lqb vdZ l mÙkq A
lq;a lqb vdZ Åous] vdZ foan latqÙkq AA 3 AA
AA fl)- AA
bLV bLV Hk; foy;a] mou Hk; mou foy;Urq A
vHk; vHk; lqb Åous] Hk; lY; lad foy;Urq AA 4 AA
AA fl)- AA
vdZ foan lqb Åous] foan vdZ lqb mÙkq A
foan lq;a lqb vdZ] vdZ lqb foan vuUrq AA 5 AA
AA fl)- AA
uUr foan lqb vdZ] vdZ lqb lqé imÙkq A
lqé lq;a lqb mÙkq] ftu; ftu uUr vuUrq AA 6 AA
AA fl)- AA
dey vdZ lqb vdZ] vdZ lqb bLV imÙkq A
bLV vdZ bLVarq] mou iÅ mou l mÙkq AA 7 AA
AA fl)- AA
ine dey lqb vdZ] vdZ ftu vdZ imÙkq A
foan vdZ mooUu] vdZ lqb foan vuUrq AA 8 AA
AA fl)- AA
foan vdZ lqb Åous] dey lCn lqb mÙkq A
dey foan lqb vdZ] vdZ ftu lCn vuUrq AA 9 AA
AA fl)- AA
dey vdZ lqb Åous] dsoy vdZ ftuqÙkq A
dsoy vdZ mous] uUr prqLVS imÙkq AA 10 AA
AA fl)- AA
uUrkuUr lq vdZ] uUr ftu uUr ftuqÙkq A
uUrkuUr lqHkkb] vdZ ftuq vdZ ftuqÙkq AA 11 AA
AA fl)- AA
vUeks; vdZ lqb Åous] ftu ftu;fr ftu; ftuqÙkq A
ljfu lad Hk; foy;a] eqfDr iaFkq nlZarq AA 12 AA
AA fl)- AA
rkju rju lgkb] lgt ftu vdZ imÙkq A
vUeks; fnfLV lqb Åous] flgq le; flf) lEiÙkq AA 13 AA
AA fl)- AA

¼67½ inoh Qwyuk
xkFkk 1361 ls 1370 rd
¼ fo”k;% inoh lr{kjh] fooku 5 ½

inoh U;ku pju lEeÙka]
jat jeu uUn uUn ftuqÙka A
Hk; fouklq ra HkOoq l mÙka]
vUeks; rju ftuq flf) lEiÙka AA 1 AA
inoh mou mouq eS moua]
mou pju vU;k le jeua A
mouq jat jeu Hk; f”kiua]
uUn dey fg; duZ flf) xeua AA 2 AA
i; vk;ju mou Jqr U;kua ]
U;ku pju osnd lqb le;a A
fg;;kj jat lqb vfe; jeua ra]
vkuUn dey lqb duZ flf) jeua AA 3 AA
inoh lk/kq mou fufg vofg]
oh; pju lqb mou lEeÙka A
lg;kj jatq fnfi fnfIr lq jeua]
ps;uUn duZ dey flf) jeua AA 4 AA
vgZ ftua euitZ; U;kua]
ro vk;ju lEeÙk f”km moua A
foU;ku jatq ftu jeu ftuqÙka]
lgtuUn duZ dey flf) jÙka AA 5 AA
inoh fl) dsoya U;kua]
pjuq pfj; /kqo mou lEeÙka A
ftu ftu; jatq ftuukFk lq jeua]
ijeuUn duZ dey flf) jeua AA 6 AA
inoh mou mou ftu mÙka]
mou lqHkko ftu; ftu Jqra A
mou mou mo mou lq duZa]
mou deu dey flf) jeua AA 7 AA
lqb rkju rju fooku l mÙka]
fooku le; mo mou ftu jata A
fnfIr fnfLV lqb fnfLV lq fnfi;a]
vUeks; rju lg le; flf) fjfr;a AA 8 AA
rkju rju mou ftu moua]
mou lCn fi; fi; lqb lCna A
mou lkfg vo;kl mo deya]
dey duZ fooku flf) jeua AA 9 AA
rkju rju mou mo moua]
mou le; fooku lg jeua A
jeu dey duZ pjua ra]
lg le; fooku flf) lEiÙka AA 10 AA

¼68½ u`r lqok Qwyuk
xkFkk 1371 ls 1394 rd
¼ fo”k;% dey ny] fnfIr& 14] fooku&5] dyu pju jeu&3 ½

उव उवन उवन सुइ रमन पऊ नृत सुवा,
नृत सुइ रमन स उत्तु सुवा ।
सुयं रमन सुइ उवन पऊ नृत सुवा,
उव उवन दिप्ति विलसंतु सुवा ।। 1 ।।
उव उवन दिप्ति सुइ नन्त मऊ नृत सुवा,
दिप्ति ढलन सुइ नन्त सुवा ।
ढलन जु न्यान विसेष मऊ नृत सुवा,
ढलन न्यान नृतयंतु सुवा ।। 2 ।।
दिप्ति दिस्टि उव उवन मऊ नृत सुवा,
उव उवन दिस्टि सुइ नृत सुवा ।
दिस्टि रमन सुइ नन्त मऊ नृत सुवा,
दिपि दिप्ति नन्त प्रवेसु सुवा ।। 3 ।।
उवन दिस्टि सुइ समय मऊ नृत सुवा,
सुइ समय दिप्ति प्रवेसु सुवा ।
जं दिप्ति ढलनु सुइ समय मऊ नृत सुवा,
तं उवन दिस्टि प्रवेसु सुवा ।। 4 ।।
जं उवन दिप्ति सुइ नन्त मऊ नृत सुवा,
उव उवन ढलन सुइ नन्त सुवा ।
दिप्ति ढलन सुर उवन मऊ नृत सुवा,
उव समय दिस्टि सुइ नन्त सुवा ।। 5 ।।
नन्त समय सुइ दिस्टि मौ नृत सुवा,
उव उवन दिस्टि प्रवेसु सुवा ।
दिस्टि समय सुइ रमन मौ नृत सुवा,
उव उवन दिप्ति प्रवेसु सुवा ।। 6 ।।
उव उवन दिप्ति सुइ ढलन जिनु नृत सुवा,
ढलि ढलियौ समय सहाउ सुवा ।
उव उवन दिस्टि सुइ समय मौ नृत सुवा,
सह समय सिद्धि सम्पत्तु सुवा ।। 7 ।।
सह समय दिस्टि सुइ उवन मौ नृत सुवा,
सुइ उवन दिप्ति प्रवेसु सुवा ।
दिस्टि दिप्ति सुइ सुर रमनु नृत सुवा,
सुइ समय उवन सिद्धि रत्तु सुवा ।। 8 ।।
सुइ उवन उवन उव कमल मौ नृत सुवा,
कलि कमल उवन जिन उत्तु सुवा ।
सिय धुव रमन सु कमल मौ नृत सुवा,
कम कमल उवन पौ उत्तु सुवा ।। 9 ।।
जं जं उवनऊ कमल मौ नृत सुवा,
उव उवन चरन सिद्धि रत्तु सुवा ।
तं तं सहियऊ समय सुइ नृत सुवा,
तं कर्न विंद जिन रत्तु सुवा ।। 10 ।।
जं जं उवनऊ उवन पौ नृत सुवा,
तं कर्न समय संजुत्तु सुवा ।
जं समय उवन पऊ साहियऊ नृत सुवा,
तं उवन प्रिये जिन उत्तु सुवा ।। 11 ।।
जं उवन सब्द सुइ कर्न मौ नृत सुवा,
तं समय प्रिये जिन उत्तु सुवा ।
जं समय प्रिये सुइ सब्द मौ नृत सुवा,
तं समय उवन सिद्धि रत्तु सुवा ।। 12 ।।
जं जं उवन उवन मौ नृत सुवा,
तं समय कर्न साहंतु सुवा ।
जं साहिय तं उवन पिउ नृत सुवा,
तं समय उवन सिद्धि रत्तु सुवा ।। 13 ।।
जं ढलन चरन उव कमल मौ नृत सुवा,
तं समय कर्न साहंतु सुवा ।
जं कर्न समय हुव उवन पौ नृत सुवा,
तं उवन कमल जिन उत्तु सुवा ।। 14 ।।
जं जं उवन उवन पौ नृत सुवा,
अवयास उवन साहंतु सुवा ।
अवयास कर्न सुव हिय रमनु नृत सुवा,
हिय हुव उवन अनन्तु सुवा ।। 15 ।।
उव उवन उवन अवयास मौ नृत सुवा,
अवयास कमल जिन उत्तु सुवा ।
कमल कर्न सुइ समय मौ नृत सुवा,
सुइ केवल कमल जिनुत्तु सुवा ।। 16 ।।
उव उवन अन्मोये रमन मौ नृत सुवा,
रै रमन मुक्ति विलसंतु सुवा ।
मुक्ति सुभावे जिनय जिनु नृत सुवा,
जिनु समय सिद्धि सम्पत्तु सुवा ।। 17 ।।
सुइ तारन तरन सहाउ मौ नृत सुवा,
सुइ कमल चरन जिन उत्तु सुवा ।
कमल चरन सुइ कर्न मौ नृत सुवा,
अन्मोय सिद्धि सम्पत्तु सुवा ।। 18 ।।
रूचि प्रियो उव उवन मौ नृत सुवा,
सुइ रूव अरूव जिनुत्तु सुवा ।
रूव अरूव तं रमन मौ नृत सुवा,
रमन चंदु जिन नन्द सुवा ।। 19 ।।
उव उवन सहावे कमल मौ नृत सुवा,
कमल कर्न अन्मोय सुवा ।
कर्न अन्मोये रमन सियं नृत सुवा,
कलि कमल मुक्ति दर्संतु सुवा ।। 20 ।।
उव उवन सहावे रमन मौ नृत सुवा,
रमि रमन चन्द्र जिन उत्तु सुवा ।
रमन सियं सुइ कर्न पिऊ नृत सुवा,
सुइ कर्न उवन पिउ रत्तु सुवा ।। 21 ।।
सुइ रमन कर्न उव उवन मौ नृत सुवा,
उव उवन श्रेनि जिन उत्तु सुवा ।
सुयं रमनु उव उव रमनु नृत सुवा,
सुइ रमन सियं अन्मोय सुवा ।। 22 ।।
साहिय सहज सु उवन पौ नृत सुवा,
सुइ कलन कमल अन्मोय सुवा ।
उव उवन सहावे कर्न रूई नृत सुवा,
अन्मोय सिद्धि सम्पत्तु सुवा ।। 23 ।।
सुइ तारन तरन सु उवन मौ नृत सुवा,
सुइ कर्न रमन जिन रत्तु सुवा ।
सुइ कमल कर्न अन्मोय मौ नृत सुवा,
सुइ रमन सिद्धि सम्पत्तु सुवा ।। 24 ।।

¼69½ fl; /kqo xkFkk
xkFkk 1395 ls 1418 rd
¼ fo”k;% fo”k; 5& dey ny ½

उव उवन सुयं सुइ उवनं,
उवन सुइ उवन उवन सुइ रमनं ।
रमन सियं सुइ उवनं,
ऊवनं सुइ सब्द कर्न धुव रमनं ।। 1 ।।
जं जं अर्क उवन्नं,
तं तं सिय साहि उवन सुइ रमनं ।
रमन उवन धुव वयनं,
वयनं धुव कर्न साहियं ममलं ।। 2 ।।
उवन दिप्ति सुइ सुवनं,
सुवनं उववन्न रमन तं उवनं ।
उवन साहि सिय रमनं,
सिय धुव उववन्न कर्न साहियं ममलं ।। 3 ।।
उवन विषय सुइ विलयं,
बाधा सुइ विषय विलय सिय रमनं ।
सिय उवनं धुव ममलं,
धुव उवनं कर्न साहियं सुवनं ।। 4 ।।
उवन विलय सुइ ढलनं,
अवधं सुइ विषय विलय सिय रमनं ।
सिय रमनं धुव उवनं,
धुव उवनं कमल साहियं कर्न ।। 5 ।।
उवन विषय सुइ विलयं,
सहजं सुइ विषय विलय सिय उवनं ।
उवन सियं धुव रमनं,
धुव ममलं कमल साहियं कर्नं ।। 6 ।।
विषय विलय सुइ उवनं,
उवनं सुइ विषय विलय सिय सुवनं ।
सिय सुवनं धुव गमनं,
धुव गमनं कमल साहियं कर्नं ।। 7 ।।
जिन विषयं सिय विलयं,
जिन सहकारेन जिनय जिन उवनं ।
जिन उवनं सिय सहियं,
सिय धुव उवनं च साहियं कर्नं ।। 8 ।।
जिन उत्त उत्त सुइ नन्तं,
नन्तं सुइ साहि कमल सिय रमनं ।
रमन धुवं जिन जिनयं,
सिय धुव कमल साहियं कर्नं ।। 9 ।।
जिन उवन सुभाव अनन्तं,
साहिय सुइ समय उवन सिय रमनं ।
धुव सिय धुव सुइ उवनं,
उवनं सुइ कमल साहियं कर्नं ।। 10 ।।
जिन उत्त समय सुइ उवनं,
उवनं सुइ उवन उवन सिय रमनं ।
रमन सियं धुव उवनं,
उवनं धुव कमल साहियं कर्नं ।। 11 ।।
जिन परिनै सुइ उत्तं,
नन्तं सुइ उवन न्यान ममलं च ।
परिनै उवन सु रमनं,
साहिय सिय परिनै जिनय जिन उवनं ।। 12 ।।
जिन उवन उवन सुइ नन्तं,
उवनं सुइ न्यान रमन ममलं च ।
सिय साहिय जिन उवनं,
जिन उवनं कमल साहियं कर्नं ।। 13 ।।
जिन वयन अनन्त विसेषं,
नन्त सुभावेन नन्त जिन उत्तं ।
जिन वयन साहि सिय रमनं,
जिन वयनं कमल साहियं कर्नं ।। 14 ।।
जिन समयं सुइ उवनं,
समयं सुइ गमन अगम सुइ उवनं ।
अगम साहि सिय सयनं,
धुव उवनं कमल साहियं कर्नं ।। 15 ।।
जिन रमनं सुइ उवनं,
सुइ उवनं रमन नन्त सुइ चरनं ।
रमन चरन सिय समयं,
समयं धुव कमल साहियं कर्नं ।। 16 ।।
जिन लषियं अलष सु उवनं,
अलषं धुव रमन साहि सिय सुवनं ।
सिय रमनं धुव उवनं,
अलषं सुइ कमल साहियं कर्नं ।। 17 ।।
जिन धरन उवन सुइ रमनं,
जिन धरन उवन साहि सिय सुवनं ।
जिन धरनं धुव उवनं,
धुव धरनं कमल साहियं कर्नं ।। 18 ।।
जिन गहनं जिनय जिनुत्तुं,
जिनुत्तं गहन साहि सिय रमनं ।
सिय धुव रमन सहावं,
सिय धुव कमलं च साहियं कर्नं ।। 19 ।।
जिन इच्छ रमन सुइ उवनं,
उवनं विन्यान न्यान सुइ इच्छं ।
इच्छ धुवं सिय रमनं,
सिय धुव रमन कमल कर्नं च ।। 20 ।।
जिन चेय वेय सुइ उवनं,
उवनं सुइ नन्त चरन कमलं च ।
कमल उवन धुव रमनं,
रमनं सिय कमल कर्न धुव उवनं ।। 21 ।।
जिन दिस्टि इस्टि सुइ उवनं,
सुइ उवनं दिप्ति दिस्टि जिन रमनं ।
जिन दिप्ति दिस्टि सिय समयं,
समयं धुव उवन कमल कर्नं च ।। 22 ।।
जिन दर्सन नन्त अनन्तं,
नन्तं सुइ न्यान वीय विन्यानं ।
नन्त सौश्य सुइ उवनं,
साहिय सिय कमल कर्न समयं च ।। 23 ।।
जिन विषयं सुइ विलयं
जिन अन्मोय अबलबलि रमनं ।
सिय साहिय धुव उवनं,
कमलं कर्नं च समय सिद्धानं ।। 24 ।।

¼70½ fl; /kqo NUn xkFkk
xkFkk 1419 ls 1442 rd
¼ fo”k;% dey ny] fooku&5] ijes”Bh&lVhd ½

उव उवन उवन उव उवनु जिनु,
उव उवन समय सिय धुव रमनं ।
गम अगम अलष जिनु धुव सिय सहिउ,
धुव सिय सुइ कमल सु कर्न समू ।। 1 ।।
जं जं सुइ उवन उवन जिन नन्तयं,
नन्तानन्त सिय रमनु धुवं ।
मै मूर्ति सुइ उवन ढलन सियं,
उव उवन कमल धुव कर्न सियं ।। 2 ।।
उव उवन धुव रमनं, सम समय सिय चरनं ।
उव उवनु उव उत्तु, सम समय सिय इत्थु ।। 3 ।।
उव उवन दिपि दिप्ति, सह समय सिय रमति ।
उव उवन दिस्टि दरसु, दिपि दिस्टि सिय सुरसु ।। 4 ।।
उव उवन मै उवनु, सह सहइ सिय रमनु ।
उव उवन धुव ढलनु, उव उवन सिय सहनु ।। 5 ।।
उव उवनु धुव रमनु, तत्काल सिय सुवनु ।
उव उवनु धुव वयनु, सम समय सिय चरनु ।। 6 ।।
उव उवन पय समय, पय पयन सिय रमय ।
उव उवनु सुइ कमलु, सह सहै सिय ममलु ।। 7 ।।
कम कमल सुइ कलन सिरी, सुइ समय सिय चरन सिरी ।
उव उवन धुव कलनु, सिय चरन चर रवनु ।। 8 ।।
उव कलन धुव अगमु, सह समय सिय रमनु ।
उव उवन धुव परिनु, सह समय धुव सरनु ।। 9 ।।
उव उवन धुव उत्तु, सिय समय सुह रत्तु ।
उव उवन सुइ नन्तु, सिय मुक्ति विलसंतु ।। 10 ।।
उव उवन धुव सब्दु, सम समय सिय नन्दु ।
धुव उवन अवयासु, सिय रमन धुव पासु ।। 11 ।।
उव उवन दिपि रमय, सिय रमन सम समय ।
उव उवन जिन जिनय, सिय समय धुव रमय ।। 12 ।।
उव उवन धुव दिस्टि, सह समय सिय दिप्ति ।
उव उवन आनन्दु, सिय चेय सुइ नन्दु ।। 13 ।।
उव उवन उव कमलु, सुइ कर्न सिय ममलु ।
उव कमल सुई सब्दु, सम कर्न सिय नन्दु ।। 14 ।।
सुइ समय सुइ कर्न, उव उवन हिय रमन ।
हिय उवनु अवयासु, सुइ कमल उवएसु ।। 15 ।।
जं कमल कलि उवनु, तं कर्न धुव सुवनु ।
कलि कलिय सुइ कमलु, सिय कर्न सुइ ममलु ।। 16 ।।
जं दिस्टि धुव दिप्ति, तं नन्त सिय रमति ।
जं सरह धुव उवनु, तं समय सिय गमनु ।। 17 ।।
हिययार धुव गहिर, सिय रमनु धुव अमर ।
धुव गुपित गुपितार, सिय रमन तत्काल ।। 18 ।।
धुव उवनु छह पलय, सिय समय सम निलय ।
धुव जान पय उवन, सिय कमल सम कर्न ।। 19 ।।
धुव कमल पय कमलु, सिय कदलु सुइ ममलु ।
धुव कदल सुइ पुलिनु, सिय पुलिन सुइ रमनु ।। 20 ।।
धुव पुलिन सुइ गगनु, सिय कलस सुइ उवनु ।
धुव गगन सुइ कलस, सिय कलस ससि रमन ।। 21 ।।
धुव कलस ससि भवन, सिय ममल नृत रमन ।
धुव परम पद विंद, सिय कमल कलि नन्द ।। 22 ।।
धुव ममल सुइ कमलु, सिय कर्न सम ममलु ।
धुव सिद्धि सुइ रमनु, सिय मुक्ति सुइ मिलनु ।। 23 ।।
- घत्ता -
इय धुव सिय ससहाउ मुनी,
उवन साहि जिन उत्तियऊ ।
उव उवन धुवं सुइ सिय रमनु,
सिहु समय सिद्धि सम्पत्तऊ ।। 24 ।।

¼71½ mekgks Qwyuk
xkFkk 1443 ls 1453 rd
¼ fo”k;% fooku&5] “kV~ jeu ½

mo moukS gks] moukS nkrk mou mo,lk]
mo moukS gks] mou fg;;kj lq jeu lgslk A
mo moukS gks] lkgS lgb lq fuy; fuoklk]
loZaxg gks] l mÙkm Lokeh lqé fuoklk AA 1 AA
ge ckgqyks gks] mekgks Lokeh rqEgjs mo,lk]
vUeks; lgkos] lebZ eqfDr izoslk AA 2 AA
AA vkpjh AA
mo mou fg;;kj] lgkos fnfLV lq,lk]
fg;;kj l fnfLV] mou ikS lgb l,lk A
lg;kj fg;;kj] jeu jl mou mo,lk]
Hk; f”kifud gks] le; lgkos eqfDr izoslk AA 3 AA
AA ge- AA
pfy pygq u gks] ftuoj Lokeh viusm nslk]
mo moukS gks] foan dey jl feyu lgslk A
ra fefy;ks gks] vdZ foan ftuq mou mo,lk]
fg;;kj lg;kj] latqÙkm eqfDr izoslk AA 4 AA
AA ge- AA
pfy pygq u gks] ftuoj Lokeh viusm Hkslk]
rqEg y”kgq u gks] bLV mou ikS mou mo,lk A
nj nflZm gks] bLV mou ikS mou lgslk]
ra foan dey ftu] mÙkq lq eqfDr izoslk AA 5 AA
AA ge- AA
pfy pygq u gks] ftuoj Lokeh feyu lgslk]
ra fefy;kS gks] feyu foyh ftuukFk mo,lk A
ra ftfu;kS gks] dEeq vuUrq vUeks; lgslk]
Hk; f”kifud gks] HkOoq l mÙkm le; lgslk AA 6 AA
AA ge- AA
pfy pygq u gks] ftuoj Lokeh viusm lstk]
flagklu gks] lq”;e lfg;kS t; t; ftuslk A
ra foan dey jl] jeus feyu lgslk]
ftu ftuoj gks] mous Lokeh eqfDr izoslk AA 7 AA
AA ge- AA
pfy pygq u gks] ftuoj Lokeh viusm lkFkk]
lgdkjg gks] vLFkku Fkku lqb feyu lgslk A
vLFkkug gks] vLFkku lq;a ftuq U;ku fuoklk]
lqb dey lq foan] jeu ftuq fuy; fuoklk AA 8 AA
AA ge- AA
pfy pygq u gks] ftuoj Lokeh fl) lgslk]
lqb fl) lq;a ftu] mous mou lgslk A
Hk; f”kifud gks] le; lgkos ftu; ftuslk]
lqb foan dey jl] jeus eqfDr lgslk AA 9 AA
AA ge- AA
ra rkju gks] rju lgkos rju mo,lk]
ra fnfIrfg gks] fnfLV lCn fim eqfDr lgslk A
fooku tq gks] foan dey lqb le; lq,lk]
Hk; f”kifud gks] HkOo lgkos eqfDr izoslk AA 10 AA
AA ge- AA
iapkbuq gks] iap U;ku eb mou mo,lk]
Hk; f”kifud gks] vfe; jeuq ftu eey lgslk A
ra foan foU;ku] dey jl jeu ftuslk]
prqLV; gks] fooku rju ftuq eqfDr izoslk AA 11 AA
AA ge- AA

¼72½ esokM+h NUn xkFkk
xkFkk 1454 ls 1477 rd
¼ fo”k;% dey ny ½

उव उवन उवन पौ सहियौ,
उव उवनौ है दाता देउ ।
अलश जिन तरन विवान सु मुक्ति पौ ।। 1 ।।
जिन जिनयति जिनय सु जिनय जिनु,
जिन जिनियौ कम्मु उवन्नु ।
रमन जिन तरन विवान सु मुक्ति पौ ।। 2 ।।
जं कम्मु उवन उव उवन सुइ,
तं जिनियौ न्यान उवन्नु ।
उवन जिन तरन विवान सु मुक्ति पौ ।। 3 ।।
जं लशन लशिय सुइ अलश पौ,
तं अलशु लशिउ जिन उत्तु ।
उत्तु जिन तरन विवान सु मुक्ति पौ ।। 4 ।।
जं गमन गमिय सुइ अगम पौ,
तं अगम अगम दर्संतु ।
दर्स जिन तरन विवान सु मुक्ति पौ ।। 5 ।।
जं ढलन ढलिय जिन ढलन पौ,
तं ढलन समय सिद्धि रत्तु ।
सिद्ध जिन तरन विवान सु मुक्ति पौ ।। 6 ।।
जं धरन धरिय सुइ जिन धरनु,
तं धरन समय जिन उत्तु ।
समय जिन तरन विवान सु मुक्ति पौ ।। 7 ।।
जं दिप्ति दिपिय जिन दिप्ति पौ,
तं दिप्ति समय संजुत्तुं ।
जिनय जिन तरन विवान सु मुक्ति पौ ।। 8 ।।
जं दिस्टि इस्टि सुइ उवन पौ,
तं दिस्टि समय सम उत्तु ।
शिपक जिन तरन विवान सु मुक्ति पौ ।। 9 ।।
जं सब्द कमल जिन उवन पौ,
तं कर्न समय प्रवेसु ।
सुयं जिन तरन विवान सु मुक्ति पौ ।। 10 ।।
जं दिप्ति दिस्टि जिन जिनय पौ,
तं समय सहज प्रवेसु ।
स्वामी जिन तरन विवान सु मुक्ति पौ ।। 11 ।।
जं दिप्ति दिस्टि जिन नन्त मौ,
तं समय नन्त प्रवेसु ।
स्वामी जिन तरन विवान सु मुक्ति पौ ।। 12 ।।
जं उवन उवन उव उवन पौ,
तं उवन समय सम उत्तु ।
स्वामी जिन तरन विवान सु मुक्ति पौ ।। 13 ।।
जं उवन कमल सुइ चरन पौ,
तं उवन कर्न साहंतु ।
स्वामी जिन तरन विवान सु मुक्ति पौ ।। 14 ।।
जं कमल कलन पौ उवन मौ,
पय उवनु कर्न सिय उत्तु ।
स्वामी जिन तरन विवान सु मुक्ति पौ ।। 15 ।।
जं कलन कमल सिय उत्तु पौ,
तं कर्न समय सिय नृतु ।
स्वामी जिन तरन विवान सु मुक्ति पौ ।। 16 ।।
जं कलन कमल चर उवन जिनु,
तं उवन कर्न सम उत्तु ।
स्वामी जिन तरन विवान सु मुक्ति पौ ।। 17 ।।
जं कमल विसेशु सु नंत जिनु,
तं उवन कर्न सुइ नन्तु ।
स्वामी जिन तरन विवान सु मुक्ति पौ ।। 18 ।।
जं सब्द कमल हिय नन्त पौ,
तं उवन कर्न हुव उत्तु ।
स्वामी जिन तरन विवान सु मुक्ति पौ ।। 19 ।।
जं कमल कर्न हिय जिनय पौ,
तं कर्न हुव कमल जिनुत्तु ।
स्वामी जिन तरन विवान सु मुक्ति पौ ।। 20 ।।
धुव कमल उवन सिय हिय रमनु,
धुव कर्न समय सिय उत्तु ।
स्वामी जिन तरन विवान सु मुक्ति पौ ।। 21 ।।
जं कर्न हिययार सिय उवन पौ,
तं कमल चरन धुव उत्तु ।
स्वामी जिन तरन विवान सु मुक्ति पौ ।। 22 ।।
धुव उवन उवनु सिय साहियौ,
सिय उवन समय धुव उत्तु ।
स्वामी जिन तरन विवान सु मुक्ति पौ ।। 23 ।।
जं अबलबलि सिय तिहुव मौ,
अन्मोय सिद्धि सम्पत्तु ।
स्वामी जिन तरन विवान सु मुक्ति पौ ।। 24 ।।

¼73½ lalxZ lksygh Qwyuk
xkFkk 1478 ls 1493 rd
¼ fo”k;% lksyg ukrs ½

ijea ije ftua ije lq le;a] ijea floa lklqra A
ijea ije ina inFkZ eeya] vFkZa frvFkZa lea AA
deya dey lqHkko foanfr lq le;a] p”;a vp”;a cq/kS A
vof/ka dsoy nlZ fnfLV eeya] U;kua p pjua lea AA 1 AA
rÙoa foanfr vFkZ lq) lgta] lgtksiuhra lq;a A
lq)a lafed nlZua p eeya] lafeDra lq)a ija AA
U;kua U;ku fnxUrja p lqj;a] uUrkuUr Åiea A
uUrkuUr prqLV;a p eeya] loZU;a fl)a uea AA 2 AA
ckjEckj fo;kjua lq le;a] iwta p iwoZa /kqoa A
fiPNarks lq) U;ku fnfLV eeya] rkjarq rjua lq;a AA
ckia Roa p firk frvFkZ lq le;a] lk/kZafr lq)kReua A
yksdkyksd foyksfd rÙkq eeya] ckia firk lafLFkra AA 3 AA
ekrk eku izeku eekRe eeya] uklafr dEeadqja A
eS ewfrZ vFkZfr vFkZ lq) l le;a] gs;a p eqfDr iFka AA
rkja rÙkq fols”k uUr eeya] jh;a fr bZtZa lq;a A
ekrk lq) lqHkko lq;a p lqj;a] egrkjh eqfDr oja AA 4 AA
bLVa bLV latks; vfuLV foy;a] tkua p U;kua oja A
vo/;a nlZu nlZ;fUr eeya] bZtZa iaFkL; lkLora AA
vkjk/;a lqHkko fr vFkZ lq le;a] vS;k p lq)a /kqoa A
bZtZa uUr fols”k leFkZ deya] loZU;a lk/kZa /kqoa AA 5 AA
U;kua vFkZ leFkZ t;a p joua] ftuksDra lk/kZa /kqoa A
Ueua ltu lqfd; lqHkko lgta] yhua p U;kua lqja AA
tuuh Roa p fols”k dEe f”kiua] U;kua p vUeksfnua A
lq)a lq) focks/k U;ku eeya] vFkZa frvFkZa lq;a AA 6 AA
Hkkoa Hkko fols”k lq) lqj;a] Hk;a p fuewZyua lq;a A
jb;a bZtZ lqHkko lq) lqj;a] HkkbZ p HkO;kReua ija AA
Hkfxuh Hknz euksU; U;ku eey] Hkfxuh p vxza /kqoa A
Hkfxuh Hk; fouL; lq fnfLV eeya] U;kua p vUeksfnua lq;a AA 7 AA
Xkzfguh xzgu lq;a lq U;ku eeya] fg;a p ijea ina A
yhua lq) lqdh; lqHkko xzgua] vfL=;a p frvFkZa lq;a AA
vL=h vfLr frvFkZ vFkZ eeya] U;kua p vUeksfnua A
jhua dEe dyad feF; foy;a] U;kusu U;ku eeya /kqoa AA 8 AA
iq=a iwoZ fols”k mDr lgta] lgtksiuhra cq/kS A
iqy;a ije lqHkko lq) lqj;a] dEea p fuewZyua AA
iq=a vFkZfr vFkZ fnfLV eeya] loZU;a lk/kZa /kqoa A
iq=a ije ina frvFkZ deya] foU;ku U;kua lqja AA 9 AA
csVk Roa p foU;ku U;ku lq le;a] VadksRdhuZa lq;a A
csVk foanfr yksdkyksd lqj;a] U;kua p voyksdua AA
csVh lgt lqdh; lqHkko lq;a p eeya] foanfUr yksda /kqoa A
csVh lgt fols”k dEe f”kiua] U;kua p vUeks;a lqja AA 10 AA
llqja lq;a frvFkZ vFkZ le;a] Jqra p lqj;a ina A
lqj;a U;ku lq;a p fnfLV eeya] jatafr U;kua ina AA
lkla lq) l:o lq) eeya] lk/kZa p lkLora ina A
lkjh lkj fryks; lY; jfg;a] lq;a p lq)kReua AA 11 AA
lkjh lgt lqdh; lq fnfLV eeya] lalkja fo”kea f”kia A
lkjh lY; foeqDd llad jfg;a] dEeL; fueZwyua AA
lgdkja jeua lq U;ku eeya] jhua p dEeadqja A
lkjh lgt lqHkko vFkZ lq le;a] U;kua p vUeksfnua ija AA 12 AA
fe=a feflzr U;ku iap eeya] iapkFkZ iap fnfIr;a A
feLVa bLV frvFkZ lq) eeya] bLVa p bLVa ina AA
le;a lgt lq;a lq y”; yf”k;a] lgtksiuhra cq/kS A
eS ewfrZ eeya eekRe ijea] le;a p lk/kZa /kqoa AA 13 AA
lgdkja lgt lq;a p :fpra] lgdkja lk/kZa /kqoa A
gn;a bLVfr uUr uUr eeya] deya lqHkkoa lqja AA
jhua dEe dyad jfgr jkx foy;a] lk/kZa p lq)kReua A
lgdkja lgtksiuhr fr vFkZ le;a] laiwuZa lkLora ina AA 14 AA
vUeksna uUrkuUr lq fnfLV eeya] u`rafr u`rkReua A
vIik vIi fols”k U;ku le;a] lk/kZa p lq)kReua AA
U;kua U;ku vUeks; lq) eeya] nlZafr Hkqoua =;a A
lgdkja /kqo fuLp lkLora ina] dEeL; foy;a lq;a AA 15 AA
,srrq lq) le;a p le;a] lk/kZa p HkO;kReua A
lalxZa lgt lq;aa p eeya] dEeL; f=fo/ka xya AA
vIik vIi lqja p lqj;a] lq)kRe ijekReua A
U;kua U;ku vUeks; lq) eeya] lk/kZa p eqfDr i;a AA 16 AA

¼74½ dY;kud Qwyuk
xkFkk 1494 ls 1535 rd
¼ fo”k;% dY;k.kd ikap ½

¼1½
tc ftuq xHkZokl vorfj;kS] Å/kZ /;ku euq yk;kS A
nlZu U;ku pju ro ;fj;kS] mo mou flf) fprq yk;kS AA 1 AA
vjh eS laeÙkq j;uq /kfj;s]
ftfg jeu eqfDr yfg;s A
vjh eS le; ljfu fefy;s]
vjh eS ftu o;uq fg;s /kfj;s AA 2 AA
vjh eS ftu mÙkq mÙkq /kfj;s]
vjh eS ftu nlZ nlZ jfl;s A
vjh eS fnfIr fnfLV flf/k,]
vjh eS ftu vFkZ vFkZ fefy;s AA 3 AA
vjh eS vy”k y”; yf”k;s]
vjh eS eqfDr jefu fefy;s A
vjh eS laeÙkq j;uq /kfj;s]
vjh eS frvFkZ vFkZ fefy;s AA 4 AA
vjh eS eey Hkko jfg;s]
vjh eS laeÙkq j;uq /kfj;s A
vjh eS mou U;ku fefy;s]
vjh eS le le; lq) fefy;s AA 5 AA
vjh eS U;ku jeu jfe;s]
vjh eS flf) eqfDr fefy;s A
vjh eS laeÙkq j;uq /kfj;s]
vjh eS lq;a eqfDr fefy;s AA 6 AA
¼2½
tc ftu mou mou lqb mous] mou mou fprq yk;kS A
mo mou fg;;kj lg;kj mou ikS] mo mouq eqfDr njlk;kS AA 7 AA
gka ftu mou mou fefy;s]
ftfg mou flf) pfy;s A
gka ftu le; ljfu lfj;s]
ftfg mou eqfDr fefy;s AA 8 AA
gka ftu eey Hkko jfe;s]
ftfg lgt flf) pfy;s A
gka ftu le; le; fefy;s]
ftfg jeu eqfDr pfy;s AA 9 AA
gka ftu lg;kj lgt fefy;s]
lg;kj dEeq xfy;s A
gka ftu xqfIr U;ku fefy;s]
ftfg jeu eqfDr fefy;s AA 10 AA
gka ftu f”kid Hkko f”kfi;s]
gka ftu foan jeu jfe;s A
gka ftu dey dyu fefy;s]
ftfg eqfDr jeu jfe;s AA 11 AA
vUeks; rju fefy;s]
ra foan dey jfe;s A
vjh eS U;ku jeu jfe;s]
ftuukFk flf) fefy;s AA 12 AA
le le; eqfDr fefy;s]
gka ftu mÙkq o;u /kfj;s AA 13 AA


¼3½
tc ftuq j;u jeu ftu mous]
vUeks; U;ku fprq yk;kS A
ra fnfIr fnfLV fiÅ lCn jeu ftuq]
lg le; eqfDr flgq ik;kS A
vc eSa ik, gSa Lokeh AA 14 AA
ra rkju rju leFkZq] vc eSa ik, gSa Lokeh A
vdZ vdZ nlZarq] vc eSa ik, gSa Lokeh AA 15 AA
ra vdZ foan latqÙkq] vc eSa ik, gSa Lokeh A
vc ije vxe nlZarq] vc eSa ik, gSa Lokeh A
vc lem u fogMS lksbZ] vc eS ik, gSa Lokeh AA 16 AA
mRiUu eqfDr latqÙkq] vc eSa ik, gSa Lokeh A
ra foan dey latqÙkq] vc eSa ik, gSa Lokeh AA
mRié vdZ latqÙkq] vc eSa ik, gSa Lokeh A
vdZ vuUrkuUrq] vc eSa ik, gSa Lokeh AA 17 AA
¼4½
mRiUu jatq Hk; f”kid jeu ftuq]
uUn uUn lqb ik, A
fg;;kj jatq ra vfe; jeu ftuq]
vkuUn eqfDr jfe ik, AA
vc eSa ik, gSa Lokeh AA 18 AA
ftu ftu;fr ftu; ftusanq] vc eSa ik, gSa Lokeh A
vc lem u fogMS lksb] vc eSa ik, gSa Lokeh AA 19 AA
uUn vuUn latqÙkq] vc eSa ik, gSa Lokeh A
vUeks; U;ku latqÙkq] vc eSa ik, gSa Lokeh AA 20 AA
vy”kq y”kq ftunsm] vc eSa ik, gSa Lokeh A
vxe xfeÅ ftu uUnq] vc eSa ik, gSa Lokeh AA 21 AA
ra xqfIr jeu ftu uUnq] vc eSa ik, gSa Lokeh A
mRiUu uUr nlZarq] vc eSa ik, gSa Lokeh AA 22 AA
mooé eqfDr latqÙkq] vc eSa ik, gSa Lokeh A
mooUu dey ftu jÙkq] vc eSa ik, gSa Lokeh AA 23 AA
dey dey jl mÙkq] vc eSa ik, gSa Lokeh A
ra foan jeu latqÙkq] vc eSa ik, gSa Lokeh AA 24 AA
lg;kj jatq oSfnfIr jeu ftuq] vxe vxe fnfi ik, A
vxe vxkspj vy”k jeu ftuq] ra flf) jeu ftu jk, AA 25 AA
ftu ftu;fr ftu; ftuqÙkq] vc eSa ik, gSa Lokeh A
foan dey jl mÙkq] vc eSa ik, gSa Lokeh AA 26 AA
lqb lksyfg latqÙkq] vc eSa ik, gSa Lokeh A
frRFk;j Hkko moy)q] vc eSa ik, gSa Lokeh AA 27 AA
lqb y”;u dyl ftuqÙkq] vc eSa ik, gSa Lokeh A
fuf/k fnfIr jeu ftu mÙkq] vc eSa ik, gSa Lokeh AA 28 AA
v”;j jat lqb mÙkq] vc eSa ik, gSa Lokeh A
eqfDr jefu flf) jÙkq] vc eSa ik, gSa Lokeh AA 29 AA
lg;kj jatq oSfnfIr jeu ftuq] ps;uUn lqb jk, A
foU;ku jatq ftu jeu ftu; ftuq] lgtuUn lqb ik, AA
vc eSa ik, gSa Lokeh AA 30 AA
frRFk;j mou ftu mÙkq] vc eSa ik, gSa Lokeh A
rkju rju leFkZq] vc eSa ik, gSa Lokeh A
vc lem u fogMS lksb] vc eSa ik, gSa Lokeh AA 31 AA
foan dey lqb jÙkq] vc eSa ik, gSa Lokeh A
vxe vxe nlZarq] vc eSa ik, gSa Lokeh AA 32 AA
rju fooku ftu; ftu mÙkq] vc eSa ik, gSa Lokeh A
lq;a jeu ftu mÙkq] vc eSa ik, gSa Lokeh A
lgt lq;a nlZarq] vc eSa ik, gSa Lokeh AA 33 AA
ftu ftu; jatq ftuukFk jeu ftuq] jeu eqfDr lqb jk, A
ijeuUn ra ije jeu ftuq] ra flf) eqfDr lqb ik, AA
vc eSa ik, gSa Lokeh AA 34 AA
ra foan dey flf) jÙkq] vc eSa ik, gSa Lokeh A
vdZ foan latqÙkq] vc eSa ik, gSa Lokeh AA 35 AA
¼5½
foan foU;ku jl jeuq ftu; ftuq ik, gSa]
rju fooku ftu; ftu mÙkq rju ftuq ik, gSa A
vdZ foan nlZarq vy”k ftuq ik, gSa AA 36 AA
le le; flf) lEiÙkq jeu ftuq ik, gSa]
Hk; lY; lad foy;Urq eey ftuq ik, gSa A
vIi ije nlZarq lgt ftuq ik, gSa AA 37 AA
ije xqfIr mRiUu dsoyh ik, gSa]
vUeks; U;ku flf) jÙkq lq;a ftuq ik, gSa A
ra foan dey flf) jÙkq fl) ftuq ik, gSa AA 38 AA
lqb le; le; flf) jÙkq le; ftuq ik, gSa]
mooUu uUr nlZarq nlZ ftuq ik, gSa A
ije Hkkm moyC/kq yfC/; ftuq ik, gSa AA 39 AA
ije nlZ nlZrq nlZ ftuq ik, gSa]
ftuukFk jeu jS tqÙkq jeu ftuq ik, gSa A
ije eqfDr flf) jÙkq uUn ftuq ik, gSa AA 40 AA
fnfi fnfLV lCn fim mÙkq lgt ftuq ik, gSa]
foan dey jl vdZ le; ftuq ik, gSa A
rkju rju leFkZq rju ftuq ik, gSa AA 41 AA
flgq le; flf) lEiÙkq fl) ftuq ik, gSa]
vUeks; uUn vkuUn le; ftuq ik, gSa A
flgq le; flf) lEiÙkq rju ftuq ik, gSa AA 42 AA

¼75½ ftu vfuokjk Qwyuk
xkFkk 1536 ls 1546 rd
¼ fo”k;% Kku&5] rÙo&27 ½

ftu ftu;fr ftu; ftusUn ftuqÙkq]
ftu ftu;fr uUn uUn ftu Jqrq A
ftu ps;uUn ps;u ftu lk:]
ftu ijeuUn ra eqfDr fi;k: AA 1 AA
ftu ftu;fr ftu; ftu; vfuokjk]
ftu vUeks; lq eqfDr fi;kjk A
rkju ftu fnfIr fnfLV foan jeua]
dey lCn fim flf) lq xeua AA 2 AA
AA vkpjh- AA
ftu lgtuUn lgtksfr ftuqÙkq]
ftu eqfDr lqHkkos flf) lEiÙkq A
ftu ftu;fr uUn uUn le mÙkq]
vUeks; U;ku ftu flf) lEiÙkq AA 3 AA
AA ftu- AA
ftuo: ftu; ftu mÙkq lmÙkq]
ftuq lalkjg ljfu fojÙkq A
ftu mouq y”kq yf”k;a ftu rÙkq]
ftu le; latqÙkq flf) lEiÙkq AA 4 AA
AA ftu- AA
ftu ije rÙkq ijeku lmÙkq]
ije le; ra flf) lqHkkm A
ftu ije y”; ijeku moUuq]
ije fujatu U;ku foU;kuq AA 5 AA
AA ftu- AA
ftuoj mÙkm le; latqÙkq]
lalxZg ftu dEeq foyUrq A
ftuoj fnëm fnfLV lq fnfLV]
vfe; jeu ra eqfDr lq bfLV AA 6 AA
AA ftu- AA
ftu rÙkq vrÙkq fooku latqÙkq]
ftu bLV latks;s flf) lEiÙkq A
vUeks; U;ku ftu ftu; vik:]
ftu foan latks;s eqfDr fi;k: AA 7 AA
AA ftu- AA
ftu ftu;fr ftu rÙkq inkFkZ latqÙkq]
ftu fnO; fnfLV ftu nsm l mÙkq A
ftu dk; ca/k ra vfLr ftuqÙkq]
ftu foan latks, eqfDr igaqrq AA 8 AA
AA ftu- AA
ftu dk; Økafr le dey latqÙkq]
ftu ifjukeq eey ftu mÙkq A
ftu lgkm ra le; latqÙkq]
ftu foan latks, flf) lEiÙkq AA 9 AA
AA ftu- AA
ftuq vaxkfn vaxg U;ku foU;kuq]
ftu fgrfer ifjuS le; latqÙkq A
ftu in ije rÙkq in mÙkq]
ftu foan latks, eqfDr igqarq AA 10 AA
AA ftu- AA
ftuq eey lgkos eey lmÙkq]
ftu rkju rju fooku latqÙkq A
ftu le; eey vUeks; imÙkq]
ftuq foan vUeks, flf) lEiÙkq AA 11 AA
AA ftu- AA

¼76½ QqVdj xkFkk
xkFkk 1547 ls 1567 rd
¼ fo”k;% v&mfnLV xkFkk&rhu vFkZvkSj rhFkZadj dh efgek] c& fda fnfIr
xkFkk&fooku&5] l& mou mou /kqo xkFkk& /kqo LoHkko dh efgek ½

¼v½ mfnLV xkFkk &
mfnfLV fnfLV fnLVa] fnfLV ca/kku foxr foy;a p A
mfnfLV uUr uUra] fnLVa eksga/k f”kid :osu AA 1 AA
lalkj vfuLV lqHkkoa] itZ; Hk; foy; U;ku foU;kua A
u;ua U;ku lq jeua] rkju vUeks; flf) lEiÙka AA 2 AA
mou fg;;kj lg;kja] lg;kja fg;;kj mou foU;kua A
rju fooku vUeks;a] U;kug lq;a lgkosu lgt fuokZua AA 3 AA
fg;;kj mou lg;kja] uUna vkuUn U;ku rg eeya A
Hk; f”kifud vfe; jl joua] vUeks;a rju U;ku fuokZua AA 4 AA
fnfi fnfLV mou fg;;kja] fnfi fnfLV lg;kj yad`ra eeya A
Hk; f”kfi; vfe; jl :oa] vUeks;a rju flf) lEiÙka AA 5 AA
ftu vle le; lqb moua] moua fg;;kj lkg latqÙkqa A
frRFk;j vFkZ vk;jua] lkfg; le le; flf) lEiÙka AA 6 AA
xe vxe le; lqb moua] xe vxe HkO; lkfg latqÙka A
xe vxe U;ku lqb moua] lkfg; lqb le; flf) lEiÙka AA 7 AA
ra rkju rju vUeks;a] Hk; foy;a vHk; HkOo mo moua A
vUeks; rju lqb le;a] fnfi fnfLV lCn fi; flf) lEiÙka AA 8 AA
vk;ju dksM lqb moua] Hk; jfg;a HkO; vHk; latqÙka A
le le; lkg Hkfo;ua] jat jeu uUn flf) lEiÙka AA 9 AA
rkju rju lq moua] moua lqb uUn dksM lqb moua A
vU;ku fojksg fouUna] lqo lqou jat fouUn foy;fUr AA 10 AA
vo;kl mou mo moua] moua vUeks; rkjua rjua A
lqo lqou jat ftu jeua] dyua vUeks; flf) lEiÙka AA 11 AA
¼c½ fda fnIr xkFkk &
fdafr; fnfIr moua] ds vLFkku ds; fnfi fnfi;a A
dsfi fnfIr ?ku ihÅ] fdafi vLFkku U;ku ih;a p AA 12 AA
fdafr; fnfLV moua] ds; vLFkku fnfLV bLVa p A
fda fnfLV bfLV lqb ihÅ] fda vLFkku fnfLV lfLV moua p AA 13 AA
fnfIr fnfLV latks;a] lCn lgkosu ds; mIifÙk A
fda lCn bfLV mo moua] fda latks; eqfDr xeua p AA 14 AA
fnfIr fnfLV lqb lCna] ihÅ lHkko bfLV moua p A
fda vfe; jeu fo”k foy;a] fda lgdkj eqfDr xeua p AA 15 AA
fda jat jeu vkuUna] fda vdZ lq vdZ vdZ ftu vdZa A
fda vdZ foan lqb lqoua] fda vdZ fl vdZ eqfDr xeua p AA 16 AA
fda vdZ xE; ftu xeua] fda vdZ vxE; uUr ftu ukga A
fda vdZ lq;a lqb eeya] fda vdZ moau eqfDr xeua p AA 17 AA
¼l½ mou mou /kqo xkFkk &
mo mou /kqoa mo mou lq;a]
ra vdZ foan ftuukFk t;a A
mo mou lea mo le; lq;a]
flgq le; mou lqb flf) t;a AA 18 AA
mo mou t;a mo moua lea]
mo mou le; mooUu lq;a A
mo mou i;a mRiUu lea]
mo mou l uUrkuUr j;a A
mo mou lga mRiUu xzga]
mo mou ly”; vy”; i;a AA 19 AA
mo mou i;a fnfi fnfLV j;a]
mRiUu lCn fim uUr lq;a A
mRiUu lkfg mRié xzga]
mo mou vuUrkuUr lkga AA 20 AA
ta mou mou mRiUu mou]
ra fnfLV lCn fim mou moa A
mo mou lq;a mo le; lea]
flgq le; mou lqb flf) t;a AA 21 AA

¼77½ fprukSVk Qwyuk
xkFkk 1568 ls 1587 rd
¼ fo”k;% n’kZu&4]Kku&5] vFkZ&5] ld&17 ½

ftu mo,flm U;ku eÅ gks] vFkZfr vFkZg tksm A
;gq iap fnfIr ijfefLV eÅ gks] gS U;ku iap latqÙkq AA 1 AA
fprukSVk esjs eu jfg;ks js] ;gq miftm gS eey lqHkkm A
fprukSVk esjs eu jfg;ks js] ;gq Hk; f”kifud gS HkOoq AA
fprukSVk esjs eu jfg;ks js AA
loZaxg tksfr djkbZ AA fpr- AA
in foang dsoy U;kuq AA fpr- AA
eSa tkfuÅ gS vy”k fujatu nsm AA fpr- AA vkpjh AA 2 AA
;gq iapkpkj lq pju eÅ gks] lEeÙkg lfg;kS mÙkq A
;gq U;ku fnfLV le fpÙk eÅ gks] gS U;kuh; U;ku lmÙkq AA 3 AA
AA fpr- AA
;gq yf”k;kS y”; vy”k :bZ gks] gS yks;kyks; izekuq A
;gq vIi lgkos ifjuoS gks] gS lq) lps;u lk: AA 4 AA
AA fpr- AA
;gq eey vUeks;g iwfj;kS gks] ije i; eey lqHkkm A
;gq ijeuUn ijfefLV eÅ gks] gS eqfDr jefu lqHkkm AA 5 AA
AA fpr- AA
;gq vaxfn vaxg U;ku eÅ gks] loZaxg eey lgkm A
;gq U;ku vUeks;g u`r eÅ gks] gS U;kuh; U;ku lmÙkq AA 6 AA
AA fpr- AA
;gq nlZu nflZÅ p”; eÅ gks] vnlZu xfy; lqHkkÅ A
;gq U;ku fnfLV ifjuke em gks] vU;ku fnfLV foy;Urq AA 7 AA
AA fpr- AA
vp"; lq nlZu nflZ;kS js] nflZm gS eey lgkm A
vU;ku lqHkkm u mitS gks] ;g U;ku lgkm vUeks; AA 8 AA
AA fpr- AA

;gq vof/k fg Å/kZ vadqjS gks] ohjtq gS uUrkuUrq A
;gq U;ku fnfLV fur lfg;kS js] vU;ku vfuLV xyUrq AA 9 AA
AA fpr- AA
;g dsoy eey lgkm em gks] gS uUrkuUr lq fnfLV A
ta Hk; foukl ra lfg;kS js] lks eqfDr jefu latqÙkq AA 10 AA
AA fpr- AA
fulad lad jfg;kS equgq js] ;g Hk; f”kifudq gS HkOoq A
vU;ku fnfLV foy;Urq lqb js] gS dEe dyad foeqDdq AA 11 AA
AA fpr- AA
;gq efr deyklu fnfLV em js] gS dey lgkm latqÙkq A
Jhadkjg vofg moau iÅ gks] ;gq Å/kZg lqfd; lqHkkm AA 12 AA
AA fpr- AA
fjtq foiqyg lfg;kS fooku iÅ js] gS euitZ; latqÙkq A
in foang dsoy eey em js] gS ije rÙkq nlZarq AA 13 AA
AA fpr- AA
;gq U;ku vUeks;g fuitS js] ftu rkju rju leFkZq A
lks dEeq dyad foeqDdq lqb js] gS floiqfj eey jearq AA 14 AA
AA fpr- AA
tujatu jkx tq foDr eÅ js] dyjatu nks”k xyUrq A
eujatu xkjo lqb fofyÅ js] ;g eqfDr iaFkq nlZarq AA 15 AA
AA fpr- AA
nlZu eksga/k lq fnfLV xfym js] vkouZ U;ku foy;Urq A
nlZu vkouqZ u mitS js] eksgu vkouZ foeqDdq AA 16 AA
AA fpr- AA
;gq U;kuar: u fnV~Bq lqb js] gS U;ku foU;ku latqÙkq A
;gq ije rÙkq nlZarq lqb js] ;g ije fujatu mÙkq AA 17 AA
AA fpr- AA
;gq moukS nkrk nsm lqb js] ;gq ije mouq nlZsb A
;gq ije nsm l Hkkfo;kS js] gS ije rÙkq le mÙkq AA 18 AA
AA fpr- AA
;gq U;ku vUeks;g eey em js] gS rkju rju leFkZq A
;gq eeyg eey lgkm eÅ js] gS Hk; f”kifud latqÙkq AA 19 AA
AA fpr- AA
;gq fueZy eey l mÙkq lqb js] gS lad lY; foy;Urq A
;gq eey U;ku dsoy lfgm js] ;g eqfDr jefu foylUrq AA 20 AA
AA fpr- AA

¼78½ QqVdj pky Qwyuk
xkFkk 1588 ls 1607 rd
fo”k;% 1& HkqDr foyh dh xkFkk
¼ HkqDr foyh] fouan foyh] ftu vUeksn vcycyh]
fo”k; xyh] Laklkj] vfe; jlh ½
2& ik= xkFkk ¼ mi;ksx dh i;kZ; ls fHkUurk ½
3& pksj pjiV xkFkk ¼ vkB deZ] pkj ca/k ½
4& psyk psyh xkFkk ¼ ikap bfUnz;]eu dh ‘kqf) ½
5& tqx;a “kaM xkFkk ¼ lE;d~Kku dh efgek ½
6& vk’khokZn xkFkk ¼ rhu vFkZ dh efgek ½
7& mo mou xkFkk ¼ Lo:Ik dh izkfIr] vksadkj LoHkko dh efgek ½
8& Hkfjm eÅ xkFkk ¼ iq:”kkFkZ fo’ks”k ½

1& HkqDr foyh xkFkk&
HkqDra lalkj lqHkkoa] U;kuh fnLVafr oad lHkkoa A
oad vfuLV eS;kS] U;kua vUeks; HkqDr foy;fUr AA 1 AA
itZ; fovks; fouUna] itZ; lgdkj ljfu lalkjs A
ftu mÙk oad :oa] U;kua vUeks; fouUn foy;fUr AA 2 AA
ftu vUeks; lgkoa] mooUua uUn lhg lHkkoa A
x;an xtZ foy;a] ftu vUeks; vcycfy;a p AA 3 AA
fo”k; lgko vuUra] fo”k;a vus; foan fo”k lfg;a A
fo”k; foan fo”k ?kV mÙka] U;kua vUeks; fo”k; xfy;a p AA 4 AA
HkqDr fouUn lqHkkoa] ftu mRiUu uUr Hko;kua A
Lkwf”ke ifjuke fols”ka] ftu vUeks; fouUn foy;fUr AA 5 AA
fo"k; lqHkko vHkkoa] fo”k;a ifjuke fofog Hks;a p A
vfe; i;ksgj jfl;a] vUeks;a ofl; flf) lEiÙka AA 6 AA

2& ik= xkFkk&
;a rkju ra fou;a] vga itkZo vfuLV :osu A
fuxZqu uUr fols”ka] rqEga vUeks; lxqu fiPNafr AA 7 AA
vga itkZoa lfg;a] fucqZfg nks”ka p uUr latqÙka A
rqo lzoua filqu l mÙka] rqEga vUeks; vga nks”k foy;afr AA 8 AA
itkZoa vga fols”ka] uUr nks”ka p filqu foLFkfj;a A
lal; rqo mooUua] rqEga vUeks; nks”k lqb xfy;a AA 9 AA
vga itkZo vlq)a] filqua dsukfi i;a fi; rqEga A
rqEg fofiz; lal;ua] rqEga vUeks; vga eeya p AA 10 AA

3& pksj pjiV xkFkk &
pksja pjiV uUr uUr moua] vU;ku U;kua foya A
vkouZa lqb j;fu jeu lqoua] nqLVa p lkgw xqua AA 11 AA
pksja pjiV xqug lkgq lqoua] ejua lq;a lkgqoa A
pksja vxz izorZrs fnfIr j;uh] ikja ija thoua AA 12 AA

4& psyk psyh xkFkk &
psyk js psyh tky tatkyk] psyk js psyh izr”; dkyk A
psyk dj mrkS nqgq dqy lq)k] ghjk ekfud j;u vos/kk AA
jlg xyfg ts fojl jlsbZ] xq: ds o;u vo/k dfj ysbZ A
:ls rwls eug vHkaxkk] ,sls psyk ykÅ laxk AA 13 AA
5 &tqx;a “kaM xkFkk &
tqx;a “kaM lq/kkj j;u vuqoa] fufe”ka lq le;a t;a A
?kV;a rqat eqgwrZ izgj izgja] nq fr; igja AA
p=q izgja fnfIr j;uh o”kZa lqHkkoa ftua A
o”kZa f”kifr lq vkÅ dky dyua] ftu fnfIr eqfDr t;a AA 14 AA

6& vklhokZn xkFkk &
moua mou moé moa lq jeua] fnfIra p fnfLV e;a A
fg;;kja ra vdZ foan j;u jeua] lCna p fiz;ks tqra AA
lg;kja lg uUr uUr jeu eeya] mooéa lkga /kqoa A
Jqra nso mooé t; t;a p t;ua] mRiéa eqfDr t;a AA 15 AA

7& mo mou xkFkk&
mo mou mouq mo mou ftu; ftuq]
vxeq vxkspj vy”k ftuq A
eS u`rugh ftuq viuks ik;kS]
NksM+ u ldm ,dq f”kuq AA 16 AA
vgq vUrj /;ku jgsb ftu; ftuq]
“kV~ jeu jfe; ra v:g ftuq A
mo mou mou nlZarq lgt ftuq]
lg le; mou ftu eqfDr t;a AA 17 AA
eSa ik, gSa ftu rju fi;kjs]
vgq dey jeu vk/kkj gekjs AA
eSa ik, gSa ftuukFk fi;kjs AA 18 AA

8& Hkfjm eÅ xkFkk&
ta mou mou ikS Hkfjm eÅ]
ra yS xfHkZm ftu mÙkq A
Lokeh fte Hkfj;kS fre vk;fjÅ]
ftu xHkZ mÙk ftu mÙkq AA
ftu mÙk o;u ftu vk;fjÅ]
ftu mÙkq flf) lEiÙkq AA 19 AA
ftu mou mou ikS HkfjÅ lq;a]
yS xfHkZm uUrkuUrq A
vk;ju pju ra ije iÅ]
ftu dksM eqfDr nlZarq AA
ftu mÙkq o;u ftu vk;fjÅ AA 20 AA

¼79½ dylksa dh xkFkk
xkFkk 1608 ls 1614 rd
¼ fo”k;% ifj.kke Hksn pkj ½

pkS mooé lqHkkoa] fnxarja uUr uUrkb ftu fnV~Ba A
पय कमले सहकारं] क्रांति सहकार कलस जिन ढलियं ।। 1 ।।
lgdkja vFkZ frvFkZa] vFkZa lgdkj dyl ftu mÙka A
lqj foatu ifjukea] lgla vëafe pkS mou pkSchla AA 2 AA
bLVa nlZfr bUnaz] vIi lgkosu bPN vkNj;a A
,sjkifr vk;jua] deya lgdkj ftusUn foankua AA 3 AA
dyla lgko mÙka] dey l:oa p eey lgdkja A
Hk; fouL; Hkfo;ua] /kEea lgdkj flf) lEiÙka AA 4 AA
fl) l:oa :oa] fl)a xqu fols”k eey lgdkja A
Hk; f”kfi; dEe xfy;a] /kEea i; i;fM eqfDr xeua p AA 5 AA
tueu tSoUr lqHkkoa] tkrk mooé t;dkj eeya p A
Hk; f”kifud Hkfo;ua] t; t; t;oUr tUe frRFk;ja AA 6 AA
/kEe lgko latqÙka] rkju rjua p mou eeya p A
yks;kyks; i;kla] frvFkZ vk;ju flf) lEiÙka AA 7 AA

¼80½ prqfoZf/k la?k xkFkk
xkFkk 1615 ls 1658 rd
¼ fo”k;% dey ny] Kku ikap] vFkZ ikap] laKk pkj ½

जय जय जयवंत सुभावं,
जय जय जय जयो जयो जिन उवनं ।
जय उवनं जय रमनं,
जय जय जयवन्त जयो सिद्धानं ।। 1 ।।
जय इस्टं जय उत्तं,
जय मय जय सहाव उव उत्तं ।
जय ढलनं जय उवनं,
जय जय जयवन्त जयो जय उवनं ।। 2 ।।
जय रमनं जय गमनं,
जय तत्काल उवन जिन रमनं ।
जय गम अगम्य जय गमनं,
जय नृतं जयो जय उवनं ।। 3 ।।
जय इस्ट दर्स दर्सं,
जय उवनं जय उवन दर्स दर्संति ।
जय दर्सं जय लशनं,
जय लशियं अलश्य उवन जिन जिनयं ।। 4 ।।
जिन मइयं जिन सुइयं,
जय मै जय सुइ उवन उवन निधि जैयं ।
जय जयो जयो मन पर्जयं,
जय जय जयवन्त केवलं ममलं ।। 5 ।।
जय कमलं जय कलनं,
जय जय जय जयो कमल ठह उवनं ।
जय कण्ठ कमल चर चरनं,
चरनं सिय जयो जयो सिय रमनं ।। 6 ।।
जय उवन उवन सिय रमनं,
जय सिय जय सुइ सुयं जय उवनं ।
जय नन्त नन्त उव उवनं,
जय जय जयवन्त जयो सिय रमनं ।। 7 ।।
जय उवन उवन सिय जैयं,
जय सिय जय उवन उवन ममलं च ।
जय उवन उवन सिय जैयं,
धुव कमलं कमल कलन धुव वयनं ।। 8 ।।
धुव सिय धुव धुव उत्तं,
जय धुव जय उत्तु जयो धुव वयनं ।
जय उत्त वयन जय उवनं,
उवनं जय जयो कर्न सिय धुवनं ।। 9 ।।
उव उवन उवन धुव उवनं,
धुव सिय उव नन्त कर्न सिय रमनं ।
जय उवन जयं सिय उवनं,
जय धुव उव नन्त कर्न जय समयं ।। 10 ।।
धुव कमल कलन सिय उवनं,
जय जय जयवन्त कर्न जय समयं ।
जय कर्नं जय स्रवनं,
जय सुवनं सुवन नन्त जय सुवनं ।। 11 ।।
जय नन्त नन्त सुव कर्नं,
कर्नं सुइ जयं जयो हिय उवनं ।
जय हिय हुव उवन सिय उवनं,
जय हिय उवन अर्ह हिय रमनं ।। 12 ।।
हिय रमनं जय रमनं,
जाता उववन्न जयो शट् रमनं ।
हिय हुव जय सहयारं,
सहयारं जयो जयो हिय उवनं ।। 13 ।।
जय हिय हुव जय उवनं,
जय सह हिय जय उवन अवयासं ।
अवयास जयं जय उवनं,
उवनं अवयास साहि जय कमलं ।। 14 ।।
जय कमलं जय कलनं,
जय उवनं कमल केवलं ममलं ।
कमल ममल जय जयनं,
कमलं जय जयो कर्न जय समयं ।। 15 ।।
जिन उत्त कमल जय उवनं,
जाता उववन्न अर्क जय रमनं ।
अर्कं अर्क अनन्तं,
कमलं सुइ अर्क कर्न जय समयं ।। 16 ।।
कमल उवन जय अर्कं,
अर्कं सुइ समय जयं जय कर्नं ।
कर्नं जयं जय हियनं,
हिय हुव जय कमल कर्न निर्वानं ।। 17 ।।
जय कमलं जय कर्नं,
जय हिय अर्क हुव अर्क अवयासं ।
जय सहयार सिय रमनं,
जय जय जय उवन समय निर्वानं ।। 18 ।।
समय जयं जय समयं,
समय सुइ जयो उवन जय रमनं ।
समय संघ जय रमनं,
जय रमनं उवन समय निर्वानं ।। 19 ।।
उवन समय चै संघं,
संघं सुइ जयो उवन जय सुवनं ।
उवन जयं जय समयं,
समयं सुइ उवन जयो निर्वानं ।। 20 ।।
जय जय जय संघ उवन्नं,
रिसि जति मुनि अनयार उवन जय रमनं ।
रिसिनो रिसि जय उवनं,
रिसियो सुइ रमन दिप्ति दिस्टं च ।। 21 ।।
दिप्ति दिस्टि जय ममलं,
ममलं जय दिस्टि दिप्ति सुइ नन्तं ।
दिप्ति दिस्टि जय जयनं,
जय जय जय रिसिय सब्द पिय रमनं ।। 22 ।।
सब्द पियं जय रमनं,
पिय सहकारेन जयो जिन सब्दं ।
सब्द प्रियो प्रिय सब्दं,
उवनं जय रिसिय समय निर्वानं ।। 23 ।।
रिसियं रिहि जय रिहियं,
अबलबलेन जयं रिसि रिहियं ।
उवन कर्न हिय कमलं,
कमलं सुइ कर्न रिसिय निर्वानं ।। 24 ।।
जय जय जय जयंति सुइ जैयं,
जय जय दिप्ति दिस्टि जय सब्दं ।
जय सुवनं जय हियनं,
जय हुव जय अवयास सुइ कमलं ।। 25 ।।
कमल कर्न सुइ जयनं,
जय उववन्न विशय सुइ विलयं ।
बाधा अवध सुइ सहजं,
उवनं जिन विशय जिन जयनं ।। 26 ।।
जय रमनं जय उवनं,
जय सुवनं जय हिय उवन जय कमलं ।
रमन कशाय सु विलयं,
जय उवनं जिनवरेन्द जिन वयनं ।। 27 ।।
जय उत्तं जय वयनं,
जय कर्नं सहयार जयं जय रमनं ।
जय अर्क अर्क सुइ कमलं,
कमलं सुइ कर्न जयं निर्वानं ।। 28 ।।
मुनि सिय धुव सुइ रमनं,
दिप्तिं सुइ दिस्टि सब्द पिय जयनं ।
जय न्यान विन्यान सु सुवनं,
मै उवनं उवन केवलं न्यानं ।। 29 ।।
जय सिय जय धुव जय कलनं,
जय कमलं कर्न मुनिय जय रमनं ।
जय अर्क अर्क सुइ ममलं,
सिय धुव मुनि अर्क समय निर्वानं ।। 30 ।।
हिय हुव अर्क सु मुनियं,
अवयासं उवन अर्क जय कमलं ।
कमलं कलन सु कर्नं,
कर्नं सुइ विंद समय निर्वानं ।। 31 ।।
अनयार अर्क जय उवनं,
कप्प वियप्प विलय जय उवनं ।
अन्मोय विरोह सु विलयं,
विलयं सुइ सरनि जिनय जय उवनं ।। 32 ।।
जिन जय उवन सहावं,
जिन दिप्ति दिस्टं च जिनय जिन सुवनं ।
जिन सब्द प्रियो जय जयनं,
उवनं जय उवन साहि जिन वयनं ।। 33 ।।
जनमन गार सु विलयं,
दर्सन मोहंध आवर्न विलयं च ।
जय जयवन्त सु जैयं,
जैयं सुइ कमल कर्न निर्वानं ।। 34 ।।
अनयार जयं जय उवनं,
आयरनं उवन अगम गम गमनं ।
लोय लोय जय उवनं,
अनयारं सुइ समय जयो निर्वानं ।। 35 ।।
जय रमनं अनयारं,
जय कमलं कर्न उवन अवयासं ।
जय सुवनं जय स्रवनं,
जय कलनं कमल कर्न निर्वानं ।। 36 ।।
संघ साहु सुइ जैयं,
संघं सुइ जयो उवन जय समयं ।
समय उवन जय रमनं,
उवनं जय समय सुयं निर्वानं ।। 37 ।।
भय विलय भव्य सुइ उवनं,
जय उवनं कमल कर्न ममलं च ।
कमल विंद सुइ उवनं,
कर्नं सुइ विंद समय निर्वानं ।। 38 ।।
समय समय जय उवनं,
उवनं जय समय कलन कमलं च ।
कलन कमल जय उत्तं,
कमलं जय कर्न समय निर्वानं ।। 39 ।।
जय रंज रमन जय नन्दं,
रंजं जय उवन रमन हिय जयनं ।
जय नन्द नन्द जिन नन्दं,
जय जय जयवंत जयो जय सिद्धं ।। 40 ।।
रंज उवन हिय सहियं,
विन्यानं रंज रंज जिन जिनयं ।
भय विलय रमन जय उवनं,
अमियं वैदिप्ति रमन जय रमनं ।। 41 ।।
जिन रमन जयं जय उवनं,
रमनं जिननाथ जयं जय जयनं ।
नन्द नन्द जय नन्दं,
चेयन सुइ नन्द जयं जिन जिनयं ।। 42 ।।
जिन सहजनन्द जय उवनं,
जय उवनं परमनन्द जिननाहं ।
जिननाह जयं जय उवनं,
जिन उवनं समय जयं सिद्धि रमनं ।। 43 ।।
जिन उवनं जिन गमनं,
जिन समयं जिनय जिनु रमनं ।
तारन तरन अन्मोयं,
कमलं जय कर्न समय निर्वानं ।। 44 ।।

¼81½ fg; Mksfjuh Qwyuk
xkFkk 1659 ls 1673 rd
¼ fo”k;% fooku ikap ½

mo moukS mou mou iÅ A
mo moukS moukS le; latqÙkq AA fg; Mksfjuh- AA 1 AA
le le; lgkos lkfg;kS A
ftu lkfgÅ lfgm mou l mÙkq AA fg; Mksfjuh- AA 2 AA
mo mou lmÙkm ftu; iÅ A
ftu ftfu;kS ftfu;kS uUr vuUrq AA fg; Mksfjuh- AA 3 AA
mo mou vdZ lqb mou iÅ A
mo moukS mou mou nlZarq AA fg; Mksfjuh- AA 4 AA
mo mou >M+i lqb ljfu iÅ A
ftu moum mou U;ku foy;arq AA fg; Mksfjuh- AA 5 AA
mo mou fnfIr fnfi fnfIr eÅ A
ftu moum mou fnfLV ftu mÙkq AA fg; Mksfjuh- AA 6 AA
fnfi fnfIr fnfLV le lkfg;Å A
ftu fnfLVfg fnfLVfg fnfIr ftuqÙkq AA fg; Mksfjuh- AA 7 AA
mo mou lCn fim ftu; ftuq A
ftu foan lqb foan dey ftu mÙkq AA fg; Mksfjuh- AA 8 AA
ftu dey lCn ftu mou eÅ A
ftu foan lqb foan :b;k ftu mÙkq AA fg; Mksfjuh- AA 9 AA
fg;;kj mou ftu mou iÅ A
ftu deyg dey dyu ftu mÙkq AA fg; Mksfjuh- AA 10 AA
fnfi fnfIr fnfLV fim lCn eÅ A
ftu fg; gqo fg; gqo dey dyarq AA fg; Mksfjuh- AA 11 AA
vUeks; dyu dfy dey eÅ A
ftu fg; lg fg; lg;kj ftuqÙkq AA fg; Mksfjuh- AA 12 AA
ta rkju rju lgkm eÅ A
ftu mous ftu mous j;u ftuqÙkq AA fg; Mksfjuh- AA 13 AA
ta iwoZ rju dfy dey iÅ A
ftu vUeks; vUeks; le; ftu mÙkq AA fg; Mksfjuh- AA 14 AA
ftu mou le; lqb lgt ftuq A
ftu le; flgq le; flf) leiÙkq AA fg; Mksfjuh- AA 15 AA

¼82½ latks; eqfDr iphlh Qwyuk
xkFkk 1674 ls 1698 rd
¼ fo”k; % mRiUu lksygh ½

उव उवनऊ उवन उव उवन पऊ,
उव उवनऊ रमन स उत्तु ।
रमन सहावे रे परम पउ,
सुइ रमन सिद्धि सम्पत्तु ।। 1 ।।
जिन जिनयति जिनय जिनेन्द पउ,
जिन जिनिय कम्मु विलयन्तु ।
जिन जिनय सहावे रे सुइ समय मउ,
जिनु समय सिद्धि सम्पत्तु ।। 2 ।।
।। आचरी ।।
जिनु जिनय सहावे रे जिनु कलन मउ,
जिनु कलन कमल जिन उत्तु ।
जिनु कमल चरन रे सुइ कर्न मउ,
जिनु कलन समय सिद्धि रत्तु ।। 3 ।।
।। जिन. ।।
जिन अन्मोए रे सुइ कलन पउ,
कलन उवन जिन उत्तु ।
कलन अन्मोए रे सुइ चरन पउ,
सुइ कलन कर्न संजुत्तु ।। 4 ।।
।। जिन. ।।
सुइ कलन उवने दिपि दिप्ति मउ,
रूइ रमन रयन संजुत्तु ।
कम कलन रंजु जिन उवन पउ,
जं उवन समय संजुत्तु ।। 5 ।।
।। जिन. ।।
उव उवने उवन सहाउ मुनी,
दिपि दिप्ति अनन्तानन्तु ।
दिपि परिनामु रे सुइ दिप्ति मउ,
दिपि दिप्ति दिस्टि संजुत्तु ।। 6 ।।
।। जिन. ।।
सम समय उवनउ दिपि दिप्ति सुइ,
जिननाह दिस्टि सुइ उत्तु ।
अंगदि अंगह रे सुइ लब्धि मउ,
दिपि दिस्टि सिद्धि सम्पत्तु ।। 7 ।।
।। जिन. ।।
रूइ रमनु जिनय जिनु रे समय मउ,
रूइ सब्द प्रियो जिन उत्तु ।
रूइ नन्त अनन्तह रे जिन रमन मउ,
रूइ समय सिद्धि सम्पत्तु ।। 8 ।।
।। जिन. ।।
कम कमल उवनउ हो कलन पउ,
कल कलन रंजु जिन उत्तु ।
कलि कलियौ रे लोय अवलोय पउ,
परिनामु कलन जिन रंजु ।। 9 ।।
।। जिन. ।।
कल कलनह कलियौ हो कलन पउ,
कम कलन कलिय जिन उत्तु ।
तं तरन सहावे रे कलन रंजु,
कलि समय सिद्धि सम्पत्तु ।। 10 ।।
।। जिन. ।।
कलियौ कमलह हो कलन पऊ,
जिन कलन अनन्तानन्तु ।
कलन सहावे रे कमल पउ,
सुइ केवल कमल जिनुत्तु ।। 11 ।।
।। जिन. ।।
कमलह कलियौ हो चरन चरू,
कमल कर्न सुइ उत्तु ।
कमलह चरियौ हो चरन पउ,
चरि कमल सिद्धि सम्पत्तु ।। 12 ।।
।। जिन. ।।
कमलह कलनह चरू चरन पउ,
कलन कर्न संजुत्तु ।
तरन सहावे रे कलन सुइ,
अन्मोय सिद्धि सम्पत्तु ।। 13 ।।
।। जिन. ।।
कमलह कलियौ हो उवन पउ,
सुइ सोलहि संजुत्तु ।
सुयं लब्धि सुइ समय मउ,
सुइ समय सिद्धि सम्पत्तु ।। 14 ।।
।। जिन. ।।
सुयं अर्क सुइ अर्क जिनु,
सुइ अर्क विंद जिन उत्तु ।
भय विलय अर्क स सहाउ लै,
सुइ अर्क कमल कलयन्तु ।। 15 ।।
।। जिन. ।।
दिप्तिहि दिस्टि सुइ अर्क जिनु,
सब्द हिययार जिनुत्तु ।
सब्द सहावे रे सुइ अर्क पउ,
उव उवन साहि सिद्धि रत्तु ।। 16 ।।
।। जिन. ।।
अवयास अर्क जिन उवन मउ,
कमल कंठ सुइ अर्क ।
अर्कह रमियौ हो रमन पउ,
सुइ कमल कलिय सिद्धि रत्तु ।। 17 ।।
।। जिन. ।।
नो उत्पन्न सुइ अर्क जिनु हो,
नो नृत उवन रमंतु ।
नो उत्पन्न हो रमन पउ,
सुइ न्यान रमन सिद्धि रत्तु ।। 18 ।।
।। जिन. ।।
कमलह कलियौ हो दर्स जिनु,
कमल चतुर्दस दिस्टि ।
दानह दर्सिउ हो नन्त पउ,
सुइ लब्धि सिद्धि सम्पत्तु ।। 19 ।।
।। जिन. ।।
कमल भुक्तउ हो कलन पउ,
कलनह केवल उत्तु ।
उव उवनह भुक्तह हो परम जिनु,
सुइ समय सिद्धि सम्पत्तु ।। 20 ।।
।। जिन. ।।
कमलह वीय हो विन्यान पउ,
वीर्यहं फलु जिनु उत्तु ।
कलन सहावे हो मुक्ति पउ,
उव कलन समय सिद्धि रत्तु ।। 21 ।।
।। जिन. ।।
कमलह कलियौ हो जिन वयनु,
सम समय उवन संजुत्तु ।
उव उवन उवनउ हो समय पउ,
सह समय उत्तु संमत्तु ।। 22 ।।
।। जिन.।।
कमलह कलियौ हो चरन पउ,
कर्नह चरन चरंतु ।
तारन तरन सहाउ मउ,
सह समय सिद्धि सम्पत्तु ।। 23 ।।
।। जिन. ।।
सुयं सहावे हो सुयं जिनु,
सुयं लब्धि संजुत्तु ।
षोढसु भावे हो परिनवै,
सुइ कलन मुक्ति सम्पत्तु ।। 24 ।।
।। जिन. ।।
सुइ श्रेनि सहावे हो कलन मउ,
सुइ तार कमल जिन उत्तु ।
अन्मोय सहावे हो परम जिनु,
सह समय सिद्धि सम्पत्तु ।। 25 ।।
।। जिन. ।।

¼83½ ijfefLV cÙkhlh Qwyuk
xkFkk 1699 ls 1731 rd
¼ fo”k;% dey ny] ijes”Bh pkSchl ½

ftu mou mou ekS bLV mou ikS]
mou lCn nlZarq A
ftu mou vdZ jS foan le; lqb]
foU;ku foan nlZarq AA 1 AA
ftu mou em mRiUu em]
ftu mou lCn nlZarq A
ftu fg;b jeuq lg;kj xeuq]
ftu xe vxE; foylarq AA 2 AA
ftuukFk vfe; jl flf) im AA vkpjh AA
ftu mou y”kq mRiUu y”kq]
ftu ije y”; y”;arq A
ftu xE; xE; mRiUu xE;]
ftu uUr xE; ftu mÙkq AA 3 AA
AA ftu mou- AA
ftu bLV vdZ mRiUu vdZ]
ftu vdZ le; lqb mÙkq A
ftu foan eÅ foU;ku eÅ]
ijfefLV bfLV ftu mÙkq AA 4 AA
AA ftu mou- AA
ftu fg;b bLV mRiUu bLV]
fg; xe vxE; latqÙkq A
fg;;kj jeuq fg; le; ljuq]
fg; vOok;g vuUrq AA 5 AA
AA ftu mou- AA
ftu mou bLV fg;;kj fjfLV]
lg;kj le; latqÙkq A
ftu mou y”kq lg le; y”kq]
lg;kj fg;;kj ftuqÙkq AA 6 AA
AA ftu mou- AA
ftu lgS le; lg;kj jeS]
ftu xqfir fnfLV nlZarq A
ftu xqfIr mou ikS xqfIr jeu ekS]
fg;;kj mou foylUrq AA 7 AA
AA ftu mou- AA
ftu mou fljh mRiUu fljh]
fg;;kj fljh jl mÙkq A
ftu lgS le; fg;;kj je;]
lg;kj fljh flf) jÙkq AA 8 AA
AA ftu mou- AA
ftu Hk; f”kfi;a ftuq vfe; fi;a]
ftuq fnfi fnfLV nlZarq A
ftu mou tbZ fg;;kj tbZ]
lg;kj tbZ t;oarq AA 9 AA
AA ftu mou- AA
ftu bLV jeuq mRiUu jeuq]
ijfefLV jeu ftuq mÙkq A
ftu vcycyh vUeks; feyh]
fo”k foy; flf) lEiÙkq AA 10 AA
AA ftu mou- AA
ftu jeu mÙkq ijfefLV tqÙkq]
ra U;ku jeu latqÙkq A
vUeks; voycyh fo”k; foy; “kyq]
ftu jeu eqfDr latqÙkq AA 11 AA
AA ftu mou- AA
ftu mou foyh mRié feyh]
ftuq HkqDr foyh nlZarq A
fg; jeu feyh fg; mou foyh]
ftuq flf) eqfDr nlZarq AA 12 AA
AA ftu mou- AA
ftu xqfir feyh fouUn foyh]
ftuq U;ku jeu jl tqÙkq A
vUeks; oyh fo”k fo”ke foyh]
ftuq jeu flf) lEiÙkq AA 13 AA
AA ftu mou- AA
ftu bLV bLVq mRiUu mLVq]
ftuq le; izeku lq bLVq A
ftu bLV nlZ mRiUu nlZ]
ftuq U;ku fljh bLVarq AA
ijfefLV jeu ra eqfDr iÅ AA 14 AA
AA ftu mou- AA
vUeks; U;ku lqb lq) tkuq]
mo mou lCn fnLVarq A
ftu vfe; fi;a ftu jatq lq;a]
ftuukFk flf) lEiÙkq AA 15 AA
AA ftu mou- AA
ijfefLV bfLV mRiUu bfLV]
ijfefLV lq;a lqb y”kq A
ijfefLV nlZ mRiUu nlZ]
ra nflZm mou vy”kq AA 16 AA
AA ftu mou- AA
ijfefLV i;a ftu U;ku e;a]
ra U;ku vkgku vuUrq A
ftuq Hk; f”kfi;a ftuq thm fi;a]
vkgku eqfDr nlZarq AA 17 AA
AA ftu mou- AA
ijfefLV xeuq ra U;ku jeuq]
ra xe vxE; foylarq A
ijfefLV bfLV mRiUu bfLV]
ijfefLV u`r nlZarq AA 18 AA
AA ftu mou- AA
ra u`r u`r jS >M+i xfy; lqb]
ra u`r fnfLV latqÙkq A
Hk; f”kfi; HkOoq lqb eey U;ku ekS]
ra vfe; fnfLV nlZarq AA 19 AA
AA ftu mou- AA
ftu Hk; foy;a Hk; bLV xya]
Hk; mou lq;a foy;arq A
ijfefLV vHk; mRiUu le;]
ijfefLV flf) lEiÙkq AA 20 AA
AA ftu mou- AA
ijfefLV vdZ mRiUu vdZ]
lokZFkZ vdZ ftu mÙkq A
ijfefLV jeuq ra flf) xeuq]
lokZFkZ vdZ latqÙkq AA 21 AA
AA ftu mou- AA
ijfefLV bfLV mRiUu bfLV]
ftuq vFkZ leFkZ latqÙkq A
ta vFkZ U;ku i; loZU; vFkZ e;]
ijfefLV jeu flf) jÙkq AA 22 AA
AA ftu mou- AA
ftuq foan jeuq foU;ku xeuq]
ijfefLV jeu jl mÙkq A
ftuq eXx vxe jS eqfDr jeu lqb]
ftuq lq;a jeu latqÙkq AA 23 AA
AA ftu mou- AA
ftuq rju bLVq mRié JsLVq]
ftuq foan latks; l mÙkq A
ijfefLV ije jS dEeq xfy; lqb]
vUeks; foan jl uUrq AA 24 AA
AA ftu mou- AA
ftuq f”kid bLVq f”kfi mou bLVq]
ijfefLV jeu ftu mÙkq A
ftuq le; lqouq ftu U;ku jeuq]
f”kfi dEeq eqfDr nlZarq AA 25 AA
AA ftu mou- AA
vLFkku bLVq mRiUu fnLVq]
vk;ju U;ku ftu mÙkq A
ijfefLV jeu j; vk;ju eey i;]
ijfefLV vfe; jl tqÙkq AA 26 AA
AA ftu mou- AA
vLFkku jeuq fg;;kj xeuq]
mRiUu bLV nlZarq A
ijfefLV jeu jl eey U;ku tl]
Hk; f”kifud eqfDr latqÙkq AA 27 AA
AA ftu mou- AA
ftu xfgj bLVq mRiUu fnLVq]
ijfefLV U;ku latqÙkq A
ftuq xqfir fey; mRiUu fuy;]
ijfefLV nlZ nlZarq AA 28 AA
AA ftu mou- AA
ftuq xqfir xeuq ra vfe; jeuq]
Hk; f”kifud HkOo l mÙkq A
ftuq U;ku jeuq foU;ku xeuq]
ftuukFk jeu ftu mÙkq AA 29 AA
AA ftu mou- AA
ftuq tku bLVq mRié fnLVq]
ra U;ku foU;ku latqÙkq A
ijfefLV bfLV lqb euitZ; j;]
ftu yks; yks; nlZarq AA 30 AA
AA ftu mou- AA
ftu bLV iÅ mRiUu iÅ]
ftu i; foang latqÙkq A
ijfefLV ije i; U;ku mou Hk;]
i; foan eqfDr nlZarq AA 31 AA
AA ftu mou- AA
vUeks; U;ku le le; tkuq i;]
foan foU;ku latqÙkq A
ra rkju rju em vfe; eey jm]
flgq le; flf) lEiÙkq AA 32 AA
AA ftu mou- AA
ftuq Hk; f”kfi;a ftuq vfe; fi;a]
Hk; lY; lad foy;arq A
ftuq eey eey lqb foan jeu jb]
ijfefLV flf) lEiÙkq AA 33 AA
AA ftu mou- AA

¼84½ X;kjg vax Qwyuk
xkFkk 1732 ls 1748 rd
¼ fo”k; % vax X;kjg ½

mo mou lq;a foan le; lea]
uS eey e;a fl; /kqo jeua A
lqj mou lq;a lqb jeu e;a]
foan foatu jeu ftu ftu; ftua AA
Hkfo;u ra lCn mou i; ije i;a AA 1 AA
jS jat mou jS Hk; f”kfi; jeu iS]
lqb uUn eey jl mou ftua A
fg; jat mou i; vfe; jeu e;]
ra foan jeu mo le; lea AA
Hkfo;u vUeks; rju lqb flf) t;a AA 2 AA
AA vkpjh AA
i; mou lq;a lqo vFkZ mou;a]
lqb vFkZfr vFkZ le le; j;a A
lgdkj vFkZ j; vo;kl eey i;]
ra uUr uUr lq ftu jeu i;a AA
Hkfo;u ra lCn mou i; ije i;a AA 3 AA
AA jS jat- AA
vUeks; mou i; ra U;ku jeu j;]
vUeks; vFkZ lqb ftu jeua A
vUeks; U;ku i; ra vfe; jeu t;]
Hk; f”kifud foy; lq dEe i;a AA
Hkfo;u eey jeu ftuq flf) t;a AA 4 AA
AA jS jat- AA
f"kfi mou f”kid i; vUeks; eqfDr j;]
ra eqfDr vFkZ ftuq eqfDr jeS A
lq”;e lqb jeu lq uUr nlZ ftuq]
lqb uUr lkS”; ftuukFk lq;a AA
Hkfo;u ra foan jeu lqb flf) t;a AA 5 AA
AA jS jat- AA
vFkZ frvFkZ j; ra mou dey i;]
dey jeu ftu ftu; j;a A
vFkZax xfe; jS fnfl fnfl; vxe iS]
i; vFkZ ftu; ftuukFk lq;a AA
Hkfo;u mo le f”ke jeu lq flf) t;a AA 6 AA
AA jS jat- AA
lqb mou mou j; Jqrax jeu i;]
Jqrax jeuq ftu vFkZ lq;a A
Jqr le; le; i; mo mou le; j;]
Jqr mou fg;a lg;kj t;a AA
Hkfo;u Jqr jeu t;a t; /kqo eeya AA 7 AA
AA jS jat- AA
lqb lCn mou i; fg; mou vlCn e;]
ftuq xqfir lCn lj jeu lq;a A
Hk; f”kfi; f”kid j; ra vfe; jeu e;]
ftu ine dey ftu mÙkq lq;a AA
Hkfo;u ftu lCn fnfIr ftu fnfLV e;a AA 8 AA
AA jS jat- AA
vLFkku fnfIr jS ra eey fnfLV eS]
ra fnfIr fnfLV ftuq jeu lq;a A
fnfi fnfLV le; e; lCn lgt j;]
ftu xe vxE; ftuq eqfDr t;a AA
Hkfo;u fnfi fnfLV lCn jS flf) t;a AA 9 AA
AA jS jat- AA
o; o;u fozfr jS i; ine dey lqb]
ftuq U;ku fnfIr lqb jeu i;a A
lqb le; le; i; mo mou fg;;kj j;]
lg;kj jeu ftuq le; ftua AA
Hkfo;u vUeks; rju le flf) t;a AA 10 AA
AA jS jat- AA
foU;ku eey jS lqb U;ku ije iS]
i; nlZ uUr ftu le; lea A
i; dey dfy; lqb iqfyu xxu i;]
lfl foan Hkou foU;ku j;a AA
Hkfo;u i; uUr uUr dsofy moua AA 11 AA
AA jS jat- AA
le le; ljuq le fnfIr jeuq]
le fnfLV lCn jl jeu i;a A
le mÙkq mou i; le le; lCn j;]
ftuq le; lgko ftuq jeu lq;a AA
Hkfo;u le le; ftu; ftu mou j;a AA 12 AA
AA jS jat- AA
vuUr uUr jS uUr eey eS]
ra uUr uUr ftu fnfIr j;a A
ra uUr U;ku jS foU;ku oh;Z eS]
ra uUr lkS”; ftu jeu i;a AA
Hkfo;u ra uUr prqLV; eqfDr j;a AA 13 AA
AA jS jat- AA
uUr jax jeu i; rjy rjax e;]
ra uUr uUr ftuq nlZ j;a A
ra yks; yks; i; eey jeu e;]
ra uUr vfe; jl jeu ftua AA
Hkfo;u ra uUr le; ftuq ftu; ftua AA 14 AA
AA jS jat- AA
ij ije ije i; le le; jeu j;]
le nlZ jeuq ftuq le mou i;a A
ijfefLV bfLV jS mo mou fnfLV iS]
mo mou le; ftuq eqfDr t;a AA
Hkfo;u ijfefLV le; ra ije i;a AA 15 AA
AA jS jat- AA
ra lq;a jeu l: foU;ku fou; iq:]
ra vo/k jeu ftuq ftu; ftua A
vUeks; U;ku jS Hk; f”kfi; vfe; jS]
ra eey jeu lqb flf) t;a AA
Hkfo;u ftuq vo/k jeu lqb flf) t;a AA 16 AA
AA jS jat- AA
ftuq vax jeu t; ftu mÙkq ftu; i;]
ftu foan jeu mo mou lea A
Hk; f”kfi; vfe; j; vUeks; rju t;]
ra eey jeu ftuq flf) t;a AA
Hkfo;u vUeks; U;ku le flf) t;a AA 17 AA
AA jS jat- AA

¼85½ pkSnk iwoZ jklkS Qwyuk
xkFkk 1749 ls 1767 rd
¼ fo”k;% pkSng iwoZ ½

ftu ftu;fr ftu; ftusUna] mo mou vdZ vFkZ foana A
ta foan jeu jl uUna] ra flf) jeu lqb ije ftusUna AA 1 AA
ta U;ku vUeks; fivks;a] ra fnfIr fnfLV jl tks;a A
ra lCn fnfIr fnfLV fefy;a] ftuukFk jeu flf) pfy;a AA 2 AA
AA vkpjh- AA
mo mou jat ftu jata] Hk; f”kfi; vfe; jl uUna A
fg; lg;kj jat lg jata] ra foan jeu ftu uUna AA 3 AA
AA ta U;ku- AA
iwoZ lqb lq;a lq jeua] ta iwoZ ije xqu xeua A
ra mou Hkko moy”;a] ra oh; foU;ku l y”;a AA 4 AA
AA ta U;ku- AA
ta yks; yks; vo;kla] Hk; f”kfi; vfe; jl okla A
ta mou fg;;kj jS jfe;a] ra lgt jeu flf) fefy;a AA 5 AA
AA ta U;ku- AA
vfLr tq U;ku foU;kua] ra lgt lqHkko lq jeua A
ftu mÙk o;uq ftu jeua] ra eey jeu flf) jeua AA 6 AA
AA ta U;ku- AA
itZ; Hk; uUr vuUra] tujat o;u ta mÙka A
ra ukfLr jk; Hk; lada] vUeks; U;ku flf) jÙka AA 7 AA
AA ta U;ku- AA
ij ije rÙkq ijeIia] ij ije lqHkko ly”;a A
ta ije rÙkq mo moua] ra ije eqfDr lqb fefy;a AA 8 AA
AA ta U;ku- AA
ta xqfIr jeu ftu j;ua] fg; jeu mou lqb fefy;a A
Hk; f”kfi; vfe; jl fefy;a] izr”; eqfDr lqb pfy;a AA 9 AA
AA ta U;ku- AA
ta uUr mou fg;;kja] lg jeu uUr lg;kja A
Hk; lY; lad lqb foy;a] ra uUr /keZ flf) fefy;a AA 10 AA
AA ta U;ku- AA
ta fnfIr fnfLV lg :oa] foU;ku foan lqb lqj;a A
ta fo|eku ftu mÙka] ra o;u mÙk flf) jÙka AA 11 AA
AA ta U;ku- AA
ta dIi fo;Ii lq foy;a] ra dYi U;ku jl joua A
ta jeu fo”k; fo”k jfe;a] ra U;ku jeu lqb xfy;a AA 12 AA
AA ta U;ku- AA
ta e/; ina in foana] ra mou vdZ ftu uUna A
vkxarq foan gqo;kja] ra jeu lq;a flf) fefy;a AA 13 AA
AA ta U;ku- AA
ta o;u fozfr ftu jeua] ftu le; lgko l joua A
ftu bfLV fnfLV fnfi le;a] ra lCn le; flf) fefy;a AA 14 AA
AA ta U;ku- AA
ftu vdZ foan fg; jeua] frvFkZ vFkZ lqb lqoua A
fty y”; vy”; lqb eeya] ftu mou jeu flf) eeya AA 15 AA
AA ta U;ku- AA
ta vFkZfr vFkZ fnfi fnfi;a] ra fnfLV lCn jl jS;a A
Hk; lY; lad lqb foy;a] ra fnfIr fnfLV flf) fefy;a AA 16 AA
AA ta U;ku- AA
ta yksd foan voyks;a] ifjukeq ljhj latks;a A
lg;kj ljhj lq dfy;a] Hk; foy; flf) lqb fefy;a AA 17 AA
AA ta U;ku- AA
Hk; f”kifud HkOoq l mÙka] lqb vfe; jeu jl tqÙka A
foU;ku foan jl jfe;a] ra eey jeu flf) fefy;a AA 18 AA
AA ta U;ku- AA
ta rkju rju lqHkkoa] ra fnfIr fnfLV l lgkoa A
ta lCn dey ftu mÙka] ra le; flf) lEiÙka AA 19 AA
AA ta U;ku- AA

¼86½ lafeDr vLV xq.k Qwyuk
xkFkk 1768 ls 1779 rd
¼ fo”k; % lE;DRo ds vkB xq.k ½

mo mou dey mooUu ije i;]
ije rÙkq in foan lq;a A
vk;ju pju vk;ju lq;a ftuq]
vFkZfr vFkZ lq eey i;a AA
vk;ju ije ftu ije lq;a AA 1 AA
vk;ju mou fg;;kj xqfir ftuq]
vk;ju vfe; jl eqfDr t;a A
Hk; f”kifud lqb eey jeu ftuq]
ra foan jeu jS ftu; ftua AA
Hkfo;u vUeks; rju ftuukFk lq;a AA 2 AA
AA vkpjh AA
t; t; t;oarq t;a t; mous]
mo mou t;a fg;;kj t;a A
lg;kj t;a t;oar eey jl]
vUeks; rju lqb flf) t;a AA 3 AA
AA vk;ju- AA
laosm lq;a lqb mou ije ftuq]
ije rÙkq ra ije i;a A
laosm fg; lgb lgt ftuq]
Hk; lY; lad foy;arq lq;a AA 4 AA
AA vk;ju- AA
fuOosÅ fu: foDr eey ftuq]
eey jeu ftuq eey i;a A
ta jkx nks”k xkjo Hk; foy;a]
ij itZ; foy; lq eqfDr i;a AA 5 AA
AA vk;ju- AA
fuank vU;ku fnfIr ugq jeua]
fnfLV xfy; Hk; fePN i;a A
lqb U;ku fnfIr ra fnfLV jeu ftuq]
tu dy eu eksga/kq foya AA 6 AA
AA vk;ju- AA
xe vxE; ra xzgu mou ftuq]
fg;;kj mou mo mou lq;a A
lg;kj mou ra mou tku ikS]
ra otz xzgu ftuukFk lq;a AA 7 AA
AA vk;ju- AA
mole lalkj ljfu lqb foy;a]
f”kifud lqb f”kfi; lq;a ftfu;a A
f”kÅ mole ra f”kid jeu ftuq]
ra foan jeu mRiUu lea AA 8 AA
AA vk;ju- AA
Hk; fouklq ra HkfÙk jeu ftuq]
vFkZ frvFkZ lq HkfÙk lq;a A
Hk; f”kifud ra eey jeu ftuq]
vfe; jeu ra fo”k foy;a AA 9 AA
AA vk;ju- AA
ckjEckj bPN ftu ftu;fr]
bPN jeuq ra U;ku jea A
U;ku jeu foU;ku eey ftuq]
okfNyq bPN ra ije i;a AA 10 AA
AA vk;ju- AA
vuqdEik vU;ku f”kid ftuq]
U;ku vUeks; lq jeu ftua A
U;ku fnfIr ra fnfLV jeu ftuq]
ra U;ku nku vuqdEi j;a AA 11 AA
AA vk;ju- AA
b; vLV xqua vLVax jeu ftuq]
vk;ju U;ku foU;ku lq;a A
fnfIr fnfLV vk;ju eey i;]
U;ku vk;ju lq eqfDr i;a AA
vk;ju ije ftu ije lq;a AA 12 AA
AA vk;ju- AA

¼87½ /kEe vk;ju Qwyuk
xkFkk 1780 ls 1792 rd
¼ fo”k;% /keZ ds n’ky{k.k ½

xqu vk;ju /kEe vk;jua]
vk;ju U;ku i; ije i;a A
ro vk;ju ftu; ftu mÙka]
vk;ju frvFkZ lq eey i;a AA
mo le f”ke jeu lq eey i;a AA 1 AA
mo mou i;a mo le; lea]
ra foan jeu mo lqUu lea A
mo mou ljfu fo”k fo”ke jefu]
mRiUu f”kfi; ftuukFk lq;a AA
Hkfo;u Hk; f”kfi; vfe; jl eqfDr t;a AA 2 AA
AA vkpjh AA
mÙke f”ke mou mou ftuq jeua]
mooUu dEeq foy;arq lq;a A
mRiUu f”kfi; Hk; f”kid jeu ftuq]
ra U;ku vfe; jl eey i;a AA
mo le f”ke jeu lq eey i;a AA 3 AA
AA mo mou- AA
e; ewfrZ ra vdZ jeu ftuq]
nlZ nlZ mRiUu jla A
okjkikj vikj jeu ftuq]
fnfLV lCn mRiUu ftua AA
mo le f”ke jeu lq eey i;a AA 4 AA
AA mo mou- AA
vktZo vk;ju lq pju jeu ftuq]
mooUu le; le le; ftua A
U;ku foU;ku lq vktZo eeya]
U;ku vUeks; lq fo”k foy;a AA
mo le f”ke jeu lq eey i;a AA 5 AA
AA mo mou- AA
lR;a ra lgtuUn ftuq jeua]
jeu foan jS mou lea A
Hk; lY; lad foy;arq ftu; ftuq]
fulad lCn fnfi fnfIr jea AA
mo le f”ke jeu lq eey i;a AA 6 AA
AA mo mou- AA
lkSP; lgdkj lgt jS jeua]
fg;;kj mou i; jeu jea A
mo mou feyu mo mou foyu]
ra HkqDr mouq lqb HkqDr foya AA
mo le f”ke jeu lq eey i;a AA 7 AA
AA mo mou- AA
vUeks; vcycyh fo”k; fouUn foyh]
lg;kj mou i; eqfDr feya A
late lqb t;ks t;ks t; jeua]
tkrk mooUu lq eqfDr t;a AA
mo le f”ke jeu lq eey i;a AA 8 AA
AA mo mou- AA
ri rRdky mou lqb moua]
mo mou U;ku lqb fo”k; foya A
mooé ije i; ije mou t;]
ra dEeq foy; lqbZ eqfDr i;a AA
mo le f”ke jeu lq eey i;a AA 9 AA
AA mo mou- AA
R;kxa frDr frDr ij itZ;]
Hk; lY; lad foy;arq lq;a A
nkua ra uUr uUr ftu jeua]
R;kx U;ku lqb flf) t;a AA
mo le f”ke jeu lq eey i;a AA 10 AA
AA mo mou- AA
vkfdapu vk;ju ftu; ftuq]
vFkZfr vFkZ lq eey j;a A
“kV~ deyg rg vaxfn vaxg]
vk;ju /kEe ra eqfDr i;a AA
mo le f”ke jeu lq eey i;a AA 11 AA
AA mo mou- AA
caHk pju vk;ju v:g :b]
“kV~ jeu j;u lqb ftu; ftua A
vcaHk jeu lqb foy; lgt ftuq]
vUeks; U;ku lqb caHk i;a AA
mo le f”ke jeu lq eey i;a AA 12 AA
AA mo mou- AA
ng fofg vk;ju lq;a ftu jeua]
Hk; f”kifud lqb vfe; jla A
rkju rju lq foan jeu ftuq]
vUeks; le; flgq eqfDr t;a AA
mo le f”ke jeu lq eey i;a AA 13 AA
AA mo mou- AA

¼88½ ri fols”k Qwyuk
xkFkk 1793 ls 1826 rd
¼ fo”k;%ckjg izdkj ri ½

moadkj moauÅ foan jeu ftuq]
jeu foan ftuq jfetS A
ftu ftu;fr ftu; foan jS jeug]
jeu foan flf) jfetS AA 1 AA
Hkfo;u Hk; f”kfi; jeu ftuq jfetS]
uUn vuUng dey jeu ftuq A
jeu foan flf) jfetS]
Hkfo;u Hk; f”kfi; jeu ftuq jfetS AA 2 AA
AA vkpjh AA
foan moauÅ lq) le; ftuq]
lq) eey ftu mÙkq lq;a A
rju fooku le; latqÙkÅ]
ra foan jeu lqb ije i;a AA 3 AA
AA Hkfo;u- AA
Hk; fouklq ro;ju ije ftuq]
ro vk;ju pju ftu mÙkq lq;a A
lgt lqHkkos foan jeu ftuq]
ra jeu fooku eqfDr fefy;a AA 4 AA
AA Hkfo;u- AA
vulu lalkj ljfu lqb foy;a]
l;u foan jl jfe; lq;a A
itZ; Hk; l;u uUr lqb xfy;a]
ra foan jeu lqb Hk; foy;a AA 5 AA
AA Hkfo;u- AA
l;u l:os lq;a jeu ftuq]
v”k; ije ftuq ije i;a A
ij itZ; l;u uUr lqb foy;a]
foU;ku l;u ra eqfDr i;a AA 6 AA
AA Hkfo;u- AA
vkeksntZ lq;a ftu dfy;a]
eS ewfrZ ekS eey i;a A
foU;ku foan j; jeu ije i;]
ije U;ku lqb flf) t;a AA 7 AA
AA Hkfo;u- AA
vIi l:os U;ku lgkos]
foan jeu jS jS tS tS A
ij itZ; foy;arq ije ftuq]
ije nlZ nlhZtS AA 8 AA
AA Hkfo;u- AA
oLr la”; lqb f”kfi; f”kid ftuq]
laljfu oLr ra lqb xfy;a A
itZ; ljfu oLr ta ofl;a]
foU;ku foan jS foy; lq;a AA 9 AA
AA Hkfo;u- AA
oLr ofl; ta ij itZ; jS]
jkx xfy; tujat lq;a A
Hk; lY; lad ld xfy; ftu; ftuq]
oLr foy; ra eqfDr i;a AA 10 AA
AA Hkfo;u- AA
jl ifjR;kx frDr ftu mÙkg]
itZ; j; jfl; lq;a xfy;a A
U;ku foU;kug foan jeu jl]
ij itZ; jfl; lq;a foy;a AA 11 AA
AA Hkfo;u- AA
dyjatu nks”k jfl; itZ; jS]
foU;ku foan jl lqb foy;a A
ij itZ; uar uar ta jfl;a]
vUeks; rju ra lqb xfy;a AA 12 AA
AA Hkfo;u- AA
fofoDr lstklu foDr l;u :b]
foDr :o itZ; xfy;a A
ij itZ; latks; lq;a xfy]
U;ku vUeks; lq flf) t;a AA 13 AA
AA Hkfo;u- AA
itZ; ljfu uUr lqb pfj;a]
o; ro fØr lal; lfg;a A
foDr :o ra foan jeu jl]
ij itZ; foy; lq eqfDr i;a AA 14 AA
AA Hkfo;u- AA
dk;dysl dyg latks,]
d`r dkfjr ta mÙkq i;a A
o; ro fØ; vU;ku lgkos]
U;ku vUeks; lq foy; lq;a AA 15 AA
AA Hkfo;u- AA
dy yad`r dk; dEeq tu mÙka]
mRiUu U;ku ra lqb foy;a A
U;ku foU;ku lq foan jeu jS]
ij itZ; foy;arq lq;a AA 16 AA
AA Hkfo;u- AA
okfgt ro vk;ju ije ftuq]
vFkZfr vFkZ lq eey i;a A
“kV~ deyg ra Økafr dfy; ftuq]
foU;ku foan jl jfe; lq;a AA 17 AA
AA Hkfo;u- AA
“kV~ ro;ju pju lg;kjg]
Hk; fouklq ra HkOoq lq;a A
vFkZfr vFkZg ukS Hk; foy;a]
vUeks; U;ku f”kfi i;fM lq;a AA 18 AA
AA Hkfo;u- AA
vkfHkarj ro;ju lgt lqb]
ij itZ; ra foy; lq;a A
ije rÙkq ra ije i;a ftuq]
ije U;ku ra jeu i;a AA 19 AA
AA Hkfo;u- AA
ije lqHkkog lq;a f”kid ftuq]
lqb dEeq f”kfi; ra uUr i;a A
uUr U;ku ra foan jeu lqb]
rju fooku lq eqfDr i;a AA 20 AA
AA Hkfo;u- AA
foU;ku foan ra jeu vfe; jl]
oh;Z uUr ra lkS”; lq;a A
lw”;e ifjuke lq;a lqb :os]
lq;a yfC/k ra ije i;a AA 21 AA
AA Hkfo;u- AA
rkju rju foU;ku ije i;]
foan jeu ra ije lq;a A
rju fooku le; latks;s]
foU;ku jeu flf) jÙkq lq;a AA 22 AA
AA Hkfo;u- AA
oS;kfozfr ra fozfr U;ku e;]
U;ku jeu mooUu lq;a A
fjtq foiqya p fozfr lqb moua]
euitZ; lqb foan j;a AA 23 AA
AA Hkfo;u- AA
U;kukojuq lq;a lqb foy;kS]
Hk; lY; lad foy;arq lq;a A
rju fooku foan lqb jeua]
euitZ; vUeks; lq;a AA 24 AA
AA Hkfo;u- AA
lq)/;k; lq;a /kqo eeya]
eey foan ra jeu lq;a]
rju fooku lgkb le; lqb]
le le; flf) lqb le; i;a AA 25 AA
AA Hkfo;u- AA
lq) l:os lgt luUns]
ro;ju lq) lqb lq) i;a A
foU;ku foan ra jeu lqHkkos]
vUeks; U;ku le le; /kqoa AA 26 AA
AA Hkfo;u- AA
dkmRlxZ pju ro;jua]
Økafr dey mRiUu lq;a A
foan jeu foU;ku rju lqb]
foU;ku U;ku dsofy moua AA 27 AA
AA Hkfo;u- AA
dIi fo;Ii foy; itZ; jS]
HkqDr foy; lqb lqfiu foya A
fouUn foyh ra lqfiu foyh lqb]
dEeq foy; dsofy moua AA 28 AA
AA Hkfo;u- AA
ra U;ku vUeks; vcycyh moua]
foU;ku foan lqb jeu i;a A
rju fooku vUeks; oyh lqb]
fo”ke fo"k; ra xfy; lq;a AA 29 AA
AA Hkfo;u- AA
fo"k; xfy; ra U;ku vUeks;g]
U;kusu U;ku lqb fefy; i;a A
foan jeu ra rju lgkos]
ije U;ku dsofy moua AA 30 AA
AA Hkfo;u- AA
/;ku l mÙkm lq;a lgt ftuq]
uUrkuUr lq /kqo jeua A
uUr prq”V; lgt l:os]
rju fooku lq /kqo eeya AA 31 AA
AA Hkfo;u- AA
ta dsoy fnfLV uUr uUrk fgm]
tksx /;ku ra ftu moua A
ra foan jeu foU;ku latks;s]
ra rju fooku lq ije ftua AA 32 AA
AA Hkfo;u- AA
fgrfer lfg; lq ifjuS dksey]
dsoy Hkko lq eey i;a A
vUeks; lgkos le; l mÙka]
cks/k eey ra eqfDr i;a AA 33 AA
AA Hkfo;u- AA
fl) l:os eqfDr lgkos]
U;ku foU;ku lq le; i;a A
foan jeu foU;ku rju lqb]
ra uUr /;ku lqb flf) t;a AA 34 AA
AA Hkfo;u- AA

¼89½ vo;klhd Ng Qwyuk
xkFkk 1827 ls 1835 rd
¼ fo”k;% Ng vko’;d xq.k ½

vo;kl ;kl vk;ju eey jS]
vo;kl uar ftu mou ftua A
ftu ftu;fr lgt mou vk;ju]
vUeks; U;ku vk;ju i;a AA
ra eey jeu lqb flf) t;a AA 1 AA
mo mou i;a mo le; lea]
ra foan jeu mo lqUu lea A
mo mou ljfu fo”k fo”ke jefu]
mRiUu f”kfi; ftuukFk lq;a AA
Hkfo;u Hk; f”kfi; vfe; jl eqfDr t;a AA 2 AA
AA vkpjh AA
vfLr lalkj ljfu lqb foy;a]
ra vfLr vfe; jl eey i;a A
vUeks; U;ku Hk; f”kid jeu ftuq]
ra foan jeu mo vfLr lea AA
ra eey jeu lqb flf) t;a AA 3 AA
AA mo mou- AA
oLrqRoa uar uar jeu j;u ftuq]
cy oh;Z jeu ftu oLrq ola A
oLrqRoa vFkZ ftu vFkZfr vFkZg]
le vFkZ lq;a ijeFkZ i;a AA
ra eey jeu lqb flf) t;a AA 4 AA
AA mo mou- AA
vizes; vizeku jeu ftuq]
v;a v;a vIi ijeIi i;a A
lqb uarkuar ftu; ftu moua]
vk;ju mou lg lgS lea AA
ra eey jeu lqb flf) t;a AA 5 AA
AA mo mou- AA
vxq:y?kq ra uar uar ftuq]
lg le; jeu ftuq fg; jeua A
Hk; f”kifud ld lY; foy; ftuq]
vfe; jeu fo”k foy; ftua AA
ra eey jeu lqb flf) t;a AA 6 AA
AA mo mou- AA
ps;u vo;kl uar ftu jeua]
uarkuar lq ps; ftua A
mo mou fljh fg;;kj jeu ftuq]
lg;kj ps; ftuq j;u jea AA
ra eey jeu lqb flf) t;a AA 7 AA
AA mo mou- AA
v;a lqHkko U;ku lqb jeua]
vUeks; U;ku fi; ije i;a A
lal; lalkj ljfu lqb foy;a]
foDr :o v:o i;a AA
ra eey jeu lqb flf) t;a AA 8 AA
AA mo mou- AA
“kV~ vo;kl “kV~ dey jeu ftuq]
vk;ju dey xe vxe j;a A
“kV~ jeu fg;a fg;;kj v:g ftuq]
vUeks; rju vk;ju ftua AA
ra eey jeu lqb flf) t;a AA 9 AA
AA mo mou- AA

¼90½ lk/kq xqu ng nalu Hksn Qwyuk
xkFkk 1836 ls 1847 rd
¼ fo”k;% lE;d~n’kZu ds nl Hksn ½

mo mou lk/kq mooUu jeu ftuq]
fg; mooau “kV~ jeu i;a A
lg;kj mou lqb lgt jeu ftuq]
fg; mou fnfIr lqb fnfLV ftua AA
vUeks; U;ku fl; /kqo jeua AA 1 AA
Hkfo;u mo mou jatq Hk; f”kid jeu ftuq]
lqb uan uan ftu uan lq;a A
fg; mou jatq ra vfe; jeu ftuq]
ra uan uan lqb uan e;a AA
Hkfo;u vUeks; rju lqb eey i;a AA 2 AA
AA vkpjh AA
U;ku foU;ku lqb le; lq jeua]
le le; laeÙkq lq /kqo jeua A
le fnfIr fnfLV lqb lCn jeu fim]
le le; laeÙkq lq flf) t;a AA
vUeks; rju lqb eqfDr t;a AA 3 AA
AA Hkfo;u- AA
mo mou mnslq mou lqb jeua]
mo mou foan fg; lgS lea A
mRiUu foyh fg; HkqDr foyh ftuq]
lg xqfir foyh mo fouan foyh AA
vUeks; mnsl lq ije i;a AA 4 AA
AA Hkfo;u- AA
vFkZfr vFkZg vFkZ jeu ftuq]
vFkZ le; le mou i;a A
le le; fnxarg lq;a jeu ftuq]
ra xE; vxE; vFkZax lq;a AA
ra vfe; jeu ftuq flf) t;a AA 5 AA
AA Hkfo;u- AA
foU;ku oh;Z ra foan jeu ftuq]
jk; foy; tujatq lq;a A
uarkuarq lq U;ku jeu ftuq]
ra U;ku oh;Z lqb flf) t;a AA
Hkfo;u vUeks; rju ftu eqfDr t;a AA 6 AA
AA Hkfo;u- AA
lw";e ifjuke lq f”kid jeu ftuq]
f”kfi dEeq uar Hk; foy; lq;a A
itZ; tu dy eu vU/kq lq foy;a]
vUeks; U;ku /kqo eqfDr t;a AA
fnfi fnfLV vUeks; lq eey i;a AA 7 AA
AA Hkfo;u- AA
lq;a lq yf”k;a vy”k jeu ftuq]
xE; vxE; lqb lw= t;a A
ra bLV mLV mRiUu jeu ftuq]
mRiUu xfe; lqb lw= t;a AA
vUeks; fnfLV lqb lw= t;a AA 8 AA
AA Hkfo;u- AA
foU;ku U;ku foogkj jeu ftuq]
ij itZ; foy; lq /kqo jeua A
vFkZ frvFkZ fnfIr jS jeua]
Hk; lY; lad foy;arq lq;a AA
vUeks; rju lqb flf) t;a AA 9 AA
AA Hkfo;u- AA
U;kuadqj mRiUu jeu ftuq]
y?kq nh/kZq ugq fnfLV t;a A
vUeks; U;ku lqb fnfIr fnfLV jS]
vkna vkn lqb lCn t;a AA
vUeks; U;ku voxgS ftua AA 10 AA
AA Hkfo;u- AA
vgq ije rÙkq ijeIi ije ftuq]
ije o;u ra ije i;a A
ra ije mÙkq mnsl ije i;]
ije jeu jl xe vxea AA
dsoy lqb o;u lq flf) t;a AA 11 AA
AA Hkfo;u- AA
ije lq ije ije ftu jeua]
ije rÙkq in foan jea A
ije lq y”; vy”; ije ftuq]
ije foan jS mou lea AA
vUeks; vfe; jl flf) t;a AA 12 AA
AA Hkfo;u- AA
nalu ng le; le; /kqo jeua]
jeu foan jl vfe; lq;a A
Hk; f”kifud ra eey jeu ftuq]
dey jeu ftu ftu; ftua AA
vUeks; rju lqb eqfDr t;a AA 13 AA
AA Hkfo;u- AA

¼91½ U;ku jeu Qwyuk
xkFkk 1849 ls 1859 rd
¼ fo”k;% Kku ikap ½

mo mou mou ftuq v”k; jeu ftuq]
lq;a jeu lqj lqb moua A
foatu foU;ku U;ku lqb jeua]
v”;j lqj foatu ije i;a AA
Hkfo;u vUeks; rju lqb flf) t;a AA 1 AA
lg;kj jatq oSfnfIr jeu ftuq]
ra ps;uan lqb ps; ftuq A
foU;ku jatq ftu jeu ftu; ftuq]
lgtuan ra lgt j;a AA
Hkfo;u eey jeu ftuukFk lq;a AA 2 AA
AA vkpjh AA
i; fefy; i;a i; vFkZ jeu ftuq]
vFkZ lnFkZ frvFkZ ftuq A
le le; latqÙkkS vFkZ lq jeua]
lg;kj ftu; ftuq vFkZ i;a AA
Hkfo;u dey jeu ftuq eey i;a AA 3 AA
AA lg;kj- AA
vo;kl vFkZ lqb uar ije ftuq]
ra uar uar vUeks; i;a A
vUeks; vFkZ lqb f”kid jeu ftuq]
f”kfi uar dEeq ftuq eqfDr t;a AA
Hkfo;u vUeks; fnfIr fnfLV flf) t;a AA 4 AA
AA lg;kj- AA
vFkZ moUum dey jeu ftuq]
yafØr foU;ku U;ku jeua A
eS ewfrZ ra uar jeu ftuq]
vUeks; f”kfi; ra eqfDr ftua AA
Hkfo;u ra foan jeu lqb ftu; ftua AA 5 AA
AA lg;kj- AA
eS ewfrZ ra vFkZ jeu ftuq]
vFkZ frvFkZ lq eey i;a A
mooUu jatq Hk; f”kid jeu ftuq]
uan :o efr eey t;a AA
Hkfo;u efr le; jeu dsoy moua AA 6 AA
AA lg;kj- AA
Jqra lqb vFkZ lCn jeu ftuq]
vlCn xqfir lqb lCn ftua A
Jqra lqb yf”k;a vy”k vxe ftuq]
ra jat jeu uan Jqr U;ku lq;a AA
Hkfo;u Jqr v:g jeu “kV~ dsoy dyua AA 7 AA
AA lg;kj- AA
vofga ra vofg xqfir jeu ftuq]
xqfir U;ku ra vofg i;a A
xqfira yks; yks; ftuq jeua]
vofg ije dsoyh; t;a AA
Hkfo;u vUeks; rju ftu ftu; ftua AA 8 AA
AA lg;kj- AA
euitZ; ra tkuq ftu; ftuq]
dEeq foy; ra eey i;a A
fjtq foiqya fnfIr fnfLV jeu ftuq]
euq le; U;ku dsofy moua AA
Hkfo;u mÙke f”ke jeu lq flf) t;a AA 9 AA
AA lg;kj- AA
Hk; f”kifud ra uar uar ftuq]
vfe; jeu lqb eey i;a A
jat jeu vkuan ftu; ftuq]
dsoy lqb mou lq flf) t;a AA
Hkfo;u vUeks; rju lqb eqfDr t;a AA 10 AA
AA lg;kj- AA
ra rkju rju lgkb eey jl]
Hk; f”kfi; vfe; jl ftu; ftua A
ra foan jeu lqb dey dfy; ftuq]
vUeks; rju lqb flf) t;a AA
Hkfo;u Hk; f”kfi; eey jl eqfDr t;a AA 11 AA
AA lg;kj- AA

¼92½ rsjg fof/k pkfj= Qwyuk
xkFkk 1860 ls 1875 rd
¼ fo”k;% rsjg izdkj ds pkfj= ½

pju lgkb ra pju jeu ftuq]
pju pfj; ftuukFk lq;a A
nlZu ra U;ku pju lqb pfj;kS]
ohtZ ftu pju lq eqfDr t;a AA
Hkfo;u rju pju ftuq flf) t;a AA 1 AA
ftu ftu; jatq ftuukFk jeu ftuq]
ijeuUn ra ije i;a A
ra jat jeu vkuan jeu ftuq]
vUeks; rju lqb flf) t;a AA
Hkfo;u ra foan jeu mo mou lea AA 2 AA
AA vkpjh AA
fgalk lg;kj jeu itZ; jS]
fnfIr fnfLV itZ; jeua A
vIi lqHkko fg; U;ku jeu ftuq]
vfgalk fozfr itZ; foy;a AA
Hkfo;u Hk; f”kifud lY; lad foy;a AA 3 AA
AA ftu- AA
vfuzr lalkj ljfu lqb foy;a]
ra vfe; jeu fo”k foy; ftuq A
fuzra ra fuzr U;ku fnfi jeua]
fuzr fnfLV vfuzr itZ; foy;a AA
Hkfo;u vfuzr Hk; f”kfi; fuzr Hkoq lq;a AA 4 AA
AA ftu- AA
Lrs; jeu ftu o;u foj; lqb]
ij itZ; jeu lq in foj;a A
lgdkj Lrs; lq itZ; foy;a]
Hk; lY; lad xfy; i; ije ina AA
Hkfo;u vUeks; rju Lrs; foya AA 5 AA
AA ftu- AA
vcaHk Hkko itZ; jS jeua]
ij itZ; foy; lq caHk j;a A
tujatu jk; dyjatq foy; ftuq]
eujatq foy; eksga/kq foya AA
Hkfo;u ra U;ku vUeks; lq caHk i;a AA 6 AA
AA ftu- AA
ifjxzg izeku lq itZ; foy;a]
?kk; dEeq foy; feF;k foy;a A
U;ku vUeks; lq vfe; jeu ftuq]
Hk; f”kfi; eey i; flf) t;a AA
Hkfo;u vUeks; fnfIr itZ; foy;a AA 7 AA
AA ftu- AA
eu lgkb ij itZ; jeua]
xqfir U;ku itZ; foy;a A
xqfir fnfLV ra xqfir lCn ftuq]
eu xqfIr mou lqb U;ku e;a AA
Hkfo;u eu xqfIr U;ku lqb eey i;a AA 8 AA
AA ftu- AA
o;u jeu ij itZ; lfg;kS]
xqfIr o;u lqb U;ku j;a A
xqfir jeu ra xqfir o;u jS]
xqfIr o;u jS eey i;a AA
Hkfo;u xqfIr o;u ftu o;u jea AA 9 AA
AA ftu- AA
dk; Økafr dy tkfr jeu jS]
dy eujatq lq foy; lq;a A
dk; xqfIr lqb U;ku Økafr jS]
vUeks; U;ku Økafr eey j;a AA
Hkfo;u vUeks; rju Økafr eqfDr t;a AA 10 AA
AA ftu- AA
bZtZ lqHkkm bZtZ iaFk jeu ftuq]
Økafr dey jS vFkZ j;a A
Hk; lY; lad itZ; j; foy;a]
bZtZ iaFk ftuq flf) t;a AA
Hkfo;u vUeks; bZtZ lqb eqfDr i;a AA 11 AA
AA ftu- AA
Hkk”kk mou fg;;kj jeu ftuq]
Hk; foy; Hkk”k ftu ftu; ftua A
vUeks; U;ku foU;ku jeu ftuq]
itZ; Hk; lY; lad foy;a AA
Hkfo;u Hk; f”kfi; Hkk”k lqb flf) t;a]
Hkfo;u vUeks; lfefn lqb eqfDr t;a AA 12 AA
AA ftu- AA
,”kuk ,s ,; U;ku lqb jeua]
f"kfi; dEeq frfogsu t;a A
,s ,su lqHkko lq;a lqb nflZm]
fnfIr fnfLV lqb jeu ftua AA
Hkfo;u ,s”ku lqb lfefn lq eqfDr t;a AA 13 AA
AA ftu- AA
vkn lgkosu U;ku jS jeua]
fuf”kfi; dEeq tujatq lq;a A
U;ku foU;ku lq eey jeu ftuq]
Hk; lY; lad foy;arq lq;a AA
Hkfo;u vknku fu”ksi ftuq eqfDr t;a AA 14 AA
AA ftu- AA
izfr vLFkki ije ftuq jeua]
ije Hkko lqb lq;a t;a A
ije rÙkq ra vFkZ frvFkZ jeu ftuq]
Hk; f”kfi; flf) lqb jeu t;a AA
Hkfo;u izfr vLFkki ije ftuq flf) t;a AA 15 AA
AA ftu- AA
ewy xqua ra uar uar ftu jeua]
jeu jatq ftuukFk lq;a A
lk/kq lq) /kqo jeu ije ftuq]
ije lqHkko lqb flf) t;a AA
Hkfo;u vUeks; rju lqb flf) t;a AA 16 AA
AA ftu- AA

¼93½ vfrl; pkSrhl Qwyuk
xkFkk 1876 ls 1913 rd
¼ fo”k;% vfjgar Hkxoku ds 34 vfr’k; ½

mo moua mou mou lqb jeua]
jeu foan lqb jeu t;a A
foU;ku foan lqb lgt jeu ftuq]
vUeks; U;ku ra eey i;a AA
Hkfo;u dey jeu ftu ftu; ftua AA 1 AA
mo mou i;a ftuukFk lq;a]
ftu ftu;fr uar vuar j;a A
itZ; Hk; xfy; eey i; fefy;a]
Hk; f”kfi; vfe; jl ije i;a AA
Hkfo;u vUeks; rju lqb flf) t;a AA 2 AA
AA vkpjh AA
ra vdZ lq vdZ vdZ lqb jeua]
vdZ vfe; jl jeu lq;a A
ra vFkZ l vFkZ vFkZ lqb nlZ]
ra foan jeu foU;ku i;a AA
Hkfo;u oSfnfIr jeu lqb flf) t;a AA 3 AA
AA mo mou- AA
fuzra ra fuzr fuzr jS jeua]
v;l; ra yks;yks; Hkqoua A
ta fuzr; fuzr fuzr i; dfy;a]
ra i; joua lqb flf) t;a AA
Hkfo;u mole f”ke jeu lq flf) t;a AA 4 AA
AA mo mou- AA
fuzra ra uar uar jS jeua]
mo mou foyh lqb fo”k; foya A
HkqDr fouan foyh lqb foy;a]
v;l; lqb fuzr lqb flf) t;a AA
Hkfo;u ftujat jeu ftuq eqfDr t;a AA 5 AA
AA mo mou- AA
fu: fuLpSu fefy; eS jeua]
U;ku foU;ku lqb mou i;a A
feLVa frvFkZ ra bLV eey i;]
mRiUu uar /kqo flf) t;a AA
Hkfo;u /kEe jeu ra ije i;a AA 6 AA
AA mo mou- AA
f"kifud lqb jeu jfe; xks moua]
/khj ohj foU;ku j;a A
v;l; ra jeu uar uarkfgm]
foU;ku oh; lqb flf) t;a AA
Hkfo;u eey jeu lqb flf) t;a AA 7 AA
AA mo mou- AA
vkfn lagju ftu; ftu moua]
mooUu U;ku lqb eey i;a A
otzujkp U;ku lqb jeua]
Hk; lY; lad foy;arq lq;a AA
Hkfo;u foU;ku jeu fl; flf) t;a AA 8 AA
AA mo mou- AA
vkfn vukfn LFkku lqb jeua]
ifjukeq uar lq eey i;a A
fnfIr fnfLV lqb jeu ftu; ftuq]
v;l; vUeks; lq flf) i;a AA
Hkfo;u dey jeu lqb flf) t;a AA 9 AA
AA mo mou- AA
lqg vlqga p jeu lqb foy;a]
lq) jeu lalq) i;a A
vUeks; fojksg lq;a lqb xfy;a]
v;l; t;oar lq eey i;a AA
Hkfo;u mole f”ke jeu lq flf) t;a AA 10 AA
AA mo mou- AA
lq;a lqLda/k lq;a lqb jeua]
vLFkku LFkku ifjukeq j;a A
uarkuar lq ifjuS eeya]
v;l; lqb uar lq flf) i;a AA
Hkfo;u ra foan jeu lqb eqfDr t;a AA 11 AA
AA mo mou- AA
lksb y”;u lqb yf”k; f”kid ftuq]
uarkuar lq eey i;a A
vax fnaxrg vFkZ vFkZ fgm]
vUeks; rju lqb flf) i;a AA
Hkfo;u v;l; lqb uar lq yf”k; i;a AA 12 AA
AA mo mou- AA
Ukarkuar lq ohjt jeua]
ra U;ku jeu vUeks; i;a A
foU;ku oh; ra uar uarkfgm]
Hk; lY; lad foy;arq lq;a AA
Hkfo;u v;l; lqb jeu lq eqfDr i;a AA 13 AA
AA mo mou- AA
fgrfer ifjuS dksey jeua]
jeu foan lqb ije i;a A
y?kq nh?kqZ ugq Åap uhp i;]
foU;ku jeu ra eqfDr i;a AA
Hkfo;u mole f”ke jeu lq flf) t;a AA 14 AA
AA mo mou- AA
Lkgtksiuhr ra lgt jeu ftuq]
lgtuan ra uan lq;a A
uarkuar lq U;ku jeu lqb]
lgt vUeks; lq flf) i;a AA
Hkfo;u v;l; uar lq lgt t;a AA 15 AA
AA mo mou- AA
lq;a lqHkh”; lq;a lqb lq”;e]
lq;a f”kifr lqb U;ku i;a A
lqo lq;a lq xE; vxE; lq jfe;kS]
lCn fnfLV lqb eqfDr i;a AA
Hkfo;u v;l; lqb jeu lq flf) t;a AA 16 AA
AA mo mou- AA
ck/kk foy; vHk; Hk; xfy;a]
Hk; f”kifud lqb HkOoq j;a A
U;ku foU;ku lq foan jeu ftuq]
v;l; lqb vHk; lq flf) lq;a AA
Hkfo;u mole f”ke jeu lq flf) t;a AA 17 AA
AA mo mou- AA
xxu lq uarkuar ftu; ftuq]
xE; vxE; ifjuke /kqoa A
ra uar jeu lqb U;ku xeu ftuq]
xE; vxE; v;l; eeya AA
Hkfo;u psru lqb jeu lq eqfDr i;a AA 18 AA
AA mo mou- AA
bUnzh fo”k; vgkj lq foy;a]
U;ku vgkj lq jeu i;a A
ck/kk foy; xfy; lqb fo”k;a]
U;ku foU;ku lq jeu i;a AA
Hkfo;u mole f”ke jeu lq flf) t;a AA 19 AA
AA mo mou- AA
psru lqb jeu jfe; ftu mÙka]
uar prqLVS jeu i;a A
ifjuke ijfefLV bfLV lqb nlZa]
uar le; ra eey i;a AA
Hkfo;u dey jeu v;l; eeya AA 20 AA
AA mo mou- AA
loZU; loZ fof/k vFkZ frvFkZg]
vaxfn vaxg jeu lq;a A
lq;a lqHkkos lq;a jeu ftu]
lq;eso lq Lokeh uar i;a AA
Hkfo;u oSfnfIr jeu lqb flf) i;a AA 21 AA
AA mo mou- AA
Nk;k jfgr U;ku foU;kug]
lq;a jeu ftuq lq;a jeS A
lq;a lq yf”k;kS lq;a f”kid ftuq]
fnfi fnfIr fnfLV lqb U;ku jea AA
Hkfo;u vfe; jeu fo”k xfy; ftu; ftu flf) t;a AA 22 AA
AA mo mou- AA
mRiUu U;ku ra nsb fnfIr ftuq]
nso fnfLV ra eey i;a A
fnfIr fnfLV ra uar uarkfgm]
foU;ku fnfIr ra fnfLV lq;a AA
Hkfo;u mole f”ke jeu lq flf) t;a AA 23 AA
AA mo mou- AA
U;ku foU;ku lq jeu ije ftuq]
u"k dsl fØrq ra lqb foy;a A
U;ku Økafr lqb jeu j;u ftuq]
vUeks; rju lqb foan jea AA
Hkfo;u mole f”ke jeu lq flf) t;a AA 24 AA
AA mo mou- AA
eu mou lgko lq foy; eey ftuq]
U;ku foU;ku lq eu foy;a A
vUeks; U;ku vf/keks; ftu; ftuq]
Hk; lY; lad foy;arq lq;a AA
Hkfo;u v;l; vf/keks; lq flf) t;a AA 25 AA
AA mo mou- AA
loZU; fgra ra U;ku jeu ftuq]
vUeks; U;ku lqb le; t;a A
U;kusu U;ku le le; latqÙkm]
eS ewfrZ ra mou lq;a AA
Hkfo;u mole f”ke jeu lq flf) t;a AA 26 AA
AA mo mou- AA
fl)a fl) folqf) jeu ftuq]
flf) lq;a lqb jeu lq;a A
ra ije U;ku mRiUu iqgqi jS]
eqfDr jeu ra Qy moua AA
Hkfo;u oh; foU;ku lq eqfDr i;a AA 27 AA
AA mo mou- AA
eS ewfrZ fg; jeu ije ftuq]
efg; nsl mRiUu e;a A
eey foan ra jeu le; ftuq]
dey jeu ra eqfDr i;a AA
Hkfo;u mole f”ke jeu lq flf) t;a AA 28 AA
AA mo mou- AA
ok;a foU;ku lq o;u jeu ftuq]
lq;a Lda/k /kqo jeu i;a A
tks;u tks;afr fnfIr lqb jeua]
iapchl foU;ku j;a AA
Hkfo;u ijfefLV bfLV lqb flf) t;a AA 29 AA
AA mo mou- AA
uan vuan lqb uan ije ftuq]
ps;uan lgtkuan lq;a A
ijeuan lqb uan ftu; ftuq]
ftu;fr lqb t; t; flf) t;a AA
Hkfo;u mole f”ke jeu lq flf) t;a AA 30 AA
AA mo mou- AA
/kqo yafØr /kqo jeuq ftu; ftuq]
/kwfy daV ra lqb foy;a A
Uakrkuar lq fnfIr jeu ftuq]
fru >M+i lq;a vkouZ foya AA
Hkfo;u ftuq foan jeu lqb flf) t;a AA 31 AA
AA mo mou- AA
xE; vxE; ra uar xxu :b]
xa/k :o ra lqb foy;a A
lq;a Lda/k lq;a /kqo jeua]
fnfIr fnfLV lqb flf) t;a AA
Hkfo;u mole f”ke jeu lq flf) t;a AA 32 AA
AA mo mou- AA
ine izHk in ije jeu ftuq]
in ije foan foU;ku lea A
Hk; lY; lad ld jkx foy; lqb]
mRiUu ije in eqfDr t;a AA
Hkfo;u mole f”ke jeu lq flf) t;a AA 33 AA
AA mo mou- AA
vo;kla ra uar ftu; ftu moua]
eey j;u ra lqb jeua A
fulad :o ra vfe; jeu ftuq]
vo;kl eey lqb flf) t;a AA
Hkfo;u mole f”ke jeu lq flf) t;a AA 34 AA
AA mo mou- AA
vax fnxar lq uar eey ftuq]
uarkuar lq /kqo eeya A
Hk; f”kifud ra vfe; jeu ftuq]
ra foan jeu lqb flf) t;a AA
Hkfo;u /kEEk jeu lqb flf) t;a AA 35 AA
AA mo mou- AA
nso fnfLV mo mou tq nkrk]
vU;k lg lal; lfg;a A
ije U;ku ra ije jeu ftuq]
ije vuar lq ije j;a AA
Hkfo;u mole f”ke jeu lq flf) t;a AA 36 AA
AA mo mou- AA
/kEea /kj;fr vFkZ jeu ftuq]
vFkZ frvFkZ lq jeu lq;a A
mo mou fg;;kj lq lg; lgt ftuq]
/kEe eey jS flf) t;a AA
Hkfo;u ra foan dey jl flf) lq;a]
Hk; f”kfi; HkOoq ra eqfDr i;a AA 37 AA
AA mo mou- AA
v;l; t;oUrq lq;a lqb moua]
t; t; t; t; lqb flf) t;a A
fnfIr fnfLV lCn fooku le; e;]
vUeks; rju lqb flf) t;a AA
Hkfo;u flgq le; vUeks; lq eqfDr i;a AA 38 AA
AA mo mou- AA

¼94½ vLV izrhgkj Qwyuk
xkFkk 1914 ls 1925 rd
¼ fo”k;% vkB izfrgk;Z dk o.kZu ½

v;a lqHkko ftu; ftu moua]
mooUu fg;;kj lg;kj jeu ftuq A
itZ; ra foy; vlks; lq;a ftuq]
Hk; foy; uar lqb flf) t;a AA
Hkfo;u fnfLV lCn Hk; foy; lq;a AA 1 AA
mo mou i;a ftuukFk lq;a]
ftu ftu;fr uar vuar j;a A
itZ; Hk; xfy; eey i; fefy;a]
Hk; f”kfi; vfe; jl eey i;a AA
Hkfo;u vUeks; rju lqb flf) t;a AA 2 AA
AA vkpjh AA
lq;a jeu mRiUu fnfLV ftuq]
mo mou fnfIr mo mou jea A
dEeë xafB Hk; lY; foy; ftuq]
fulad lCn fnfi eqfDr i;a AA
Hkfo;u ra eey jeu lqb flf) t;a AA 3 AA
AA mo mou- AA
fnfi fnfIr fnfIr vk;ju fnfLV ftuq]
/kqo eey jeu fu; fuzr lq;a A
fnO;/kqfu uar uar ftu jeua]
Hk; foy; fl) lqb flf) jea AA
Hkfo;u mole f”ke jeu lq flf) t;a AA 4 AA
AA mo mou- AA
pkSlfB pej vk;ju pju ftuq]
xqfir xafB Hk; foy; lq;a A
ra xqfir U;ku vUeks; pju ftuq]
ra foan jeu ftu flf) t;a AA
Hkfo;u mole f”ke jeu lq flf) t;a AA 5 AA
AA mo mou- AA
Hk; lY; foy; itZ; jl xfy;a]
mooUu U;ku fg; mou i;a A
lg;kj le; Hk; foy; ftu; ftuq]
Hkke.My jeu lq flf) t;a AA Hkfo;u mole f”ke jeu lq flf) t;a AA 6 AA
AA mo mou- AA
vklu flagklu jeu ije ftuq]
U;ku vUeks; lq xqfir j;a A
xq: xqfir foU;ku lq eey jeu ftuq]
Hk; f”kfi; jeu ftuq flf) t;a AA
Hkfo;u vfe; jeu fo”k foy; ftu; ftuq flf) t;a AA 7 AA
AA mo mou- AA
“kV~ dey jeu frvFkZ xeu ftuq]
Økafr o;u eu jeu i;a A
N= =; mou mou fg;;kjg]
lg;kj mou lqb N= =;a AA
Hkfo;u ra lsr uhy vkjDr N= ftuq flf) t;a AA 8 AA
AA mo mou- AA
fnfIr fnO; vk;ju fnfLV ftuq]
mRiUu fnfIr ra fnO; /kquh A
/kqo mou eey ra eey jeu ftuq]
Hk; xafB foy; ra ije i;a AA
Hkfo;u mole f”ke jeu lq flf) t;a AA 9 AA
AA mo mou- AA
izrhgkj jeu ra uar ije ftuq]
ra ije rÙkq frvFkZ jea A
eku izeku ra eku jeu ftuq]
tujkx eku xfy ftuq jeua AA
Hkfo;u ra vfe; jeu fo”k foy; ftu; ftu flf) t;a AA 10 AA
AA mo mou- AA
naqnqfg mRiUu nqanqfg lCn jeu ftuq]
fnfIr lCn ra uar i;a A
vIi bPN jeu vk;ju jeu ftuq]
fuzrafr fuzr vkuan e;a AA
Hkfo;u mole f”ke jeu lq flf) t;a AA 11 AA
AA mo mou- AA
uan vkuan uan ftu jeua]
nqUnqgh lCn lqb ftu; ftua A
fooku fnfIr lqb lCn le; flgq]
vUeks; rju le flf) /kqoa AA
Hkfo;u ra foan vfe; jl flf) t;a AA 12 AA
AA mo mou- AA

¼95½ vgZar loZU; jeu Qwyuk
xkFkk 1926 ls 1941 rd
¼ fo”k;% pkj vuar prq”V; ½

mo mou U;ku foU;ku jeu ftuq]
jeu foan mooUu lea A
mo moua yksd yksd lqb moua]
vUeks;a U;ku vuar /kqoa AA
Hkfo;u ra uar U;ku lqb eqfDr t;a AA 1 AA
mo mou i;a ftuukFk lq;a]
ftu ftu;fr uar vuar j;a A
itZ; Hk; xfy; eey i; fefy;a]
Hk; f”kfi; vfe; jl ije i;a AA
Hkfo;u vUeks; rju lqb flf) t;a AA 2 AA
AA vkpjh AA
fnfi fnfIr fnfIr vk;ju nlZ ftuq]
ra fnfIr vuarkuar lq;a A
ra nlZ uar ftuq lad foy; iquq]
ra uUr nlZ ftu jeu i;a AA
Hkfo;u ra nlZ uar ftuq flf) t;a AA 3 AA
AA mo mou- AA
foU;ku oh; ra uar jeu ftuq]
ra uarkuar lq jeu i;a A
xqfir U;ku foU;ku jeu lqb]
Hk; foy; oh; ra eqfDr i;a AA
Hkfo;u mole f”ke jeu lq flf) t;a AA 4 AA
AA mo mou- AA
ra uar lkS”; ra uar jeu ftuq]
lw”;e ifjuke lq uar lqga A
lq”;e lqb f”kfi; lq uar uar jS]
uar lkS”; lqb eey i;a AA
Hkfo;u lq”;e lqb jeu lq flf) t;a AA 5 AA
AA mo mou- AA
uar prq”V; lq;a jeu ftuq]
xqu uar uar N;ky j;a A
ra uarkuar mo,l jeu ftuq]
vUeks; le; flgq flf) t;a AA
Hkfo;u vfe; jeu jl flf) t;a AA 6 AA
AA mo mou- AA
bLVa nlZfr bUnz jeu ftuq]
bPN jeu vkN;Z lq;a A
,jkifr ije rÙkq vk;jua]
vk;ju lq vFkZ frvFkZ lq;a AA
Hkfo;u mole f”ke jeu lq flf) t;a AA 7 AA
AA mo mou- AA
lqb le; le; lqb le; jeu ftuq]
U;ku le; lqb le; i;a A
xq: y?kq fnfLV foy; le jeua]
le le; fnfLV ftuukFk lq;a AA
Hkfo;u Hk; f”kfi; jeu lqb flf) t;a AA 8 AA
AA mo mou- AA
le le; latqÙkq Jsfu jeu ftuq]
vUeks; le; lqb U;ku i;a A
lqb rkju rju fooku le; lqb]
vUeks; rju le flf) t;a AA
Hkfo;u Hk; f”kfi; vfe; jl eqfDr t;a AA 9 AA
AA mo mou- AA
vdZ vdZ lqb vdZ jeu ftuq]
vdZ Hkko lqb vdZ /kqoa A
vdZ foan foU;ku ftu; ftuq]
vdZ vUeks; lq ije i;a AA
Hkfo;u eey jeu lqb eqfDr t;a AA 10 AA
AA mo mou- AA
foU;ku foan mo mou foan jS]
fg;;kj foan mo fg; jeua A
lg;kj foan fg; mou mou iS]
foan jeu lqb mou lea AA
Hkfo;u mole f”ke jeu lq flf) t;a AA 11 AA
AA mo mou- AA
vkxarq jeu jS jeu ije ftuq]
fg;;kj jeu lqb lgS jea A
lg;kj jeu ra xqfir mou ikS]
fg; mooUu lq lqUu lea AA
Hkfo;u mo mou fnfIr lqb lCn lq;a AA 12 AA
AA mo mou- AA
fg;;kj jeu jl vfe; jeu ftuq]
mo mou fnfIr mo mou t;a A
mooé fnfIr lg;kj jeu ftuq]
Hk; f”kfi; jeu ftuq le; lea AA
Hkfo;u mole f”ke jeu lq flf) t;a AA 13 AA
AA mo mou- AA
gqo;kj jeu gqo mou lCn ftuq]
gqo fnfIr mou fg;;kj jea A
gqo fnfIr jeu gqo lCn jeu ftuq]
gqo mou fi;a lqb eqfDr t;a AA
Hkfo;u vfe; jeu fo”k foy; ftu; ftuq flf) t;a AA 14 AA
AA mo mou- AA
vdZ foan vkxarq jeu ftuq]
fg; gqo;kj jl jeu t;a A
mo mou fg;;kj lg;kj jeu ftuq]
lg;kj jeu mo fg; jeua AA
Hkfo;u mole f”ke jeu lq flf) t;a AA 15 AA
AA mo mou- AA
vgZar loZU; fnfIr lqb moua]
fnfLV fnfIr jeu ra ftu; ftuq A
ra rkju rju lgkb lgt ftuq]
vUeks; le; flgq flf) t;a AA
Hkfo;u ra foan jeu le eqfDr i;a AA 16 AA
AA mo mou- AA

¼96½ fl) iphlh Qwyuk
xkFkk 1942 ls 1966 rd
¼ fo”k;% fl/n ds vkB xq.k ½

ftu ftu;fr ftu; ftusanq ftu; ikS ftu; eÅ]
ftu ftfu;kS dEeq vuarq dey :b ije iÅ A
dey dfy; ftu mÙkq U;ku jl jeu iÅ]
ra foan jeu foU;ku jeu jl eqfDr xÅ AA 1 AA
mo moum gS mou l mÙkq mou eS mou jbZ]
mo moum U;ku foU;ku ije jl ije ibZ A
ije rÙkq nlZarq ije ftu ije iÅ]
ije foan jl jeuq dey dfy eqfDr xÅ AA 2 AA
AA vkpjh AA
ftu mÙkq moUu moUu moUum le; eÅ]
ra U;ku foU;ku latqÙkq lq le; l mÙk iÅ A
le le; Hkkm nlZarq prqLVS lfg; jÅ]
lqb uarkuarq ftuqÙkq lq le; laeÙkq iÅ AA 3 AA
AA mo mou- AA
laeÙkq laeÙkq latqÙkq lq le; l mfÙk;Å]
le le; lju ftu mÙkq laeÙkq lq eey iÅ A
vUeks; U;ku lqb Hksm foU;ku lq le; iÅ]
le le; prqLVS latqÙkq lq yf”k;kS ije iÅ AA 4 AA
AA mo mou- AA
le le; ftuqÙkq laeÙkq moUug mou eÅ]
mo mou fg;;kj latqÙkq v:g :b jeu iÅ A
ra v:g Hkkm le mÙkq mou jS fnfLV eÅ]
lg;kj HkkÅ mo y”kq lq lkfgm uar iÅ AA 5 AA
AA mo mou- AA
fg;;kj fooku ikS le; lq lkfgm ije iÅ]
in ije rÙkq nlZarq lq le; latqÙkq iÅ A
le le; Hkkm moy”kq lq le; lq fnfLV;Å]
v:g Hkkm nlZarq lq jeug bfLV;Å AA 6 AA
AA mo mou- AA
v:g jeu ftu mÙkq lq uarkuafr;Å]
lqb jeu vdZ ftu mÙkq lq eeyg eey iÅ A
lq vdZ vuarkuar uar ftu mfÙk;Å]
ra uar dEe foy;arq lq eqfDr latqfÙk;Å AA 7 AA
AA mo mou- AA
foU;ku foan ftu mÙkq lq jeug j;u iÅ]
lq lqj foatu l lgkm lq jeu latqfÙk;Å A
vkxUrq vuUrq ftuqÙkq lq ftu; ftusUn iÅ]
vkxUrq moUu moUu lq jeug ije iÅ AA 8 AA
AA mo mou- AA
fg;;kj fg;;kj ftuqÙkq lq le; fg;;kj eÅ]
fg;;kj moUu jeUrq lq jeug ije iÅ A
gqo;kj jeu ftu mÙkq lq gqo gqo;kj iÅ]
gqo;kj uarq foylarq lq jeug eqfDr xÅ AA 9 AA
AA mo mou- AA
ra jeug jeu jearq j;u ikS jfe; lqb]
jfe;kS U;ku foU;ku ije iS jeu ibZ A
je jeu foan jl jfe; lq jfe; ftuqfÙk;Å]
lq jfe;kS yks; vyks; dey :b eqfDr xÅ AA 10 AA
AA mo mou- AA
lqb jeu uan vkuan lq jeu i;kfl;Å]
lq jfe;kS U;ku lgkm dEeq ey xfy x;Å A
lEeÙk lgkm lq bV~Bq lq ps;u uan eÅ]
ps; foan foU;ku lq foan jl jeu jÅ AA 11 AA
AA mo mou- AA
lEeÙk Hkko ftu mÙkq lq le; l ps;b;Å]
ps;u uan luUn lgt jS le; eÅ A
lq lgt uan vkuan lquafnm eey iÅ]
lq ijeuUn ftu mÙkq lq ije i; le; eÅ AA 12 AA
AA mo mou- AA
lEeÙk Hkko ftu dfg; lq le;g le; iÅ]
lq le; lgkm latqÙkq U;ku ikS le; eÅ A
lq ijeuan vkuan lqufUnm le; eÅ]
lq ley dEeq foy;arq lq eeyg eey iÅ AA 13 AA
AA mo mou- AA
lEeÙk Hkko lqb y”kq lq ftu; ftuqfÙk;Å]
ftfu;kS dEe lgkm lq eey l mfÙk;Å A
lEeÙkq l mÙkq lq bLVq lq le; lju lfg;Å]
lq rju fooku latqÙkq le; ftuq eqfDr xÅ AA 14 AA
AA mo mou- AA
lEeÙk Hkko lqb mouq lq moug mou eÅ]
mooUu foan nlZarq lq le; latqÙk iÅ A
ra uarkuar lq U;ku U;ku ikS U;ku eÅ]
mooUu fg;;kj lgkm moUuq lq U;ku iÅ AA 15 AA
AA mo mou- AA
v";j v”k; lmÙkq lq v”;j jfe; iÅ]
lq lqj foatu l lgkm lq jeug ije iÅ A
vFkZ frvFkZ latqÙkq lq mÙkq lq jeu jbZ]
vUeks; U;ku lqb f”kid lq eqfDr lq fl) jbZ AA 16 AA
AA mo mou- AA
lq nlZu nflZ; uUrq lq yks;kyks; eÅ]
lq vdZ foan foU;ku lq;a ftuq nflZ;Å A
lq nflZm uarkuar vFkZ le vFkZ iÅ]
lq vaxfn vax vuarq ifjuke lq uar eÅ AA 17 AA
AA mo mou- AA
ohfj; oh; vuar vuar lq oh; foU;ku iÅ]
lq U;ku vUeks; vuarq lq xE; vxE; iÅ A
lq pju lq pjb vuarq xqfir :b xqfir jbZ]
Hk; lY; lad foy;Urq eey jS oh; ibZ AA 18 AA
AA mo mou- AA
lqb lq)g lq) lgkm lq) /kqo jeu ebZ]
lq;a lqHkkm lq y”kq vy”k iÅ vxe jbZ A
le le; lgkm latqÙkq lq) jl jeu eÅ]
loZax lq vaxfn vax loZU; eS fnfIr iÅ AA 19 AA
AA mo mou- AA
lq gs; vuarkuarq lq moug mou eÅ]
lq fgrfer ifjuS tqÙkq lq dksey ifjueÅ A
lq U;ku foU;ku moUuq lq fnfIrfg fnfLV eÅ]
lq fnfLV fnfIr lqb lCn lq gs;g eqfDr iÅ AA 20 AA
AA mo mou- AA
voxkfg; uUrkuarq fnfLV jS lCn eÅ]
l;uklu leHkkm izse jl vfe; eÅ A
voxkgu U;ku vUeks; U;ku i; U;ku jÅ]
lq U;ku U;ku mooUu voxkgu eqfDr iÅ AA 21 AA
AA mo mou- AA
xq:ygq le; l mÙkq lq le; lq lkfg;Å]
le le; lju ftu mÙkq lq xq:ygq xkfg;Å A
Åap uhp ugq fnV~Bq lq le; lq flf) eÅ]
vUeks; U;ku lqb mÙkq eey jl eqfDr iÅ AA 22 AA
AA mo mou- AA
lq vOokokg vuarq lq ck/kk foy; eÅ]
lq Hk; f”kifud gS HkOoq vfe; jl jeu iÅ A
Hk; lY; lad foy;arq lq ck/kk foy; eÅ]
lq uar prqLV; tqÙkq vHk; ftuq eqfDr iÅ AA 23 AA
AA mo mou- AA
lq fl) Hkkm moy)q lq lkfg; fl) iÅ]
le le; latqÙkq ftuqÙkq ftusUn lq le; eÅ A
lq fnfIr fnfLV lq lCn lq gs; jl jeu jÅ]
flgq le; latqÙkq l mÙkq eey jS flf) jÅ AA 24 AA
AA mo mou- AA
lq fl)g lq) lgkm lq) jS jeu eÅ]
mo mou fg;;kj vuarq lg;kj lq jeu iÅ A
lq rkju rju lgkm lq lkfg; ije iÅ]
vUeks; U;ku lqb rju le; flgq flf) xÅ AA 25 AA
AA mo mou- AA

¼97½ ijfefLV rhlh xkFkk
xkFkk 1967 ls 1996 rd
¼ fo”k;% fooku&5] v{kj] Loj] O;atu] dey ny ½

परमिस्टि उवन उव उत्तं,
उत्तं उव उवन उवन जिन दिट्ठं ।
जिन दिस्टि इस्टि सुइ समयं,
समयं सुइ उवन केवलं न्यानं ।। 1 ।।
सुयं सुइ उवन सु उवनं,
उवनं सुइ उवन उवन मै उवनं ।
उवन कमल सुइ कर्नं,
उवनं अवयास कमल सुवनं च ।। 2 ।।
उवन सुयं सुइ ममलं,
ममलं सुइ अर्क हियन सह समयं ।
समयं सुइ उवन सु नन्तं,
नंतं सुइ उव उवन हियं सहियं च ।। 3 ।।
उवन दिप्ति सुइ दिपियं,
दिपियं सुइ दिस्टि दिपिय ममलं च ।
दिप्ति दिस्टि सुइ सब्दं,
सब्दं अवयास सुवन सम कर्नं ।। 4 ।।
उवन हियं सम सहियं,
सहियं सुइ उवन उवन हिय रमनं ।
अर्क अर्क सुइ उवनं,
उवन सहावेन सिद्धि सम्पत्तं ।। 5 ।।
उवन अनश्यर रमनं,
अश्यर प्रवेस अनश्यरं उवनं ।
उवन विंद सुइ अर्कं,
अर्कं सुइ विद रमन ममलं च ।। 6 ।।
उवन सुयं सुइ रमनं,
रमनं सुइ रमन विंजनं ममलं ।
सुर विंजन उव उवनं,
उवनं सुइ रमन सिद्धि सम्पत्तं ।। 7 ।।
उवन सुयं सुर रमनं,
सुर सहकारेन विंजनं उवनं ।
विंजन सुर सुइ उवनं,
उवनं सुइ अर्क विंद पद रमनं ।। 8 ।।
पद रमनं पय रमनं,
सिय धुव सुइ उवन पदं पय रमनं ।
पद रमनं पय गमनं,
पय गमनं अर्थ उवन उवनं च ।। 9 ।।
उवन उवन दिपि दिस्टि,
उवनं सुइ सब्द प्रियो जिन जिनयं ।
सब्द कर्न सुइ समयं,
समयं सुइ उवन समय उवनं च ।। 10 ।।
उवन उवन अवयासं,
अवयासं सुइ उवन उवन अवयासं ।
अवयास उवन सुइ कमलं,
कमलं सुइ उवन केवलं ममलं ।। 11 ।।
उवन पयं सुइ उवनं,
आयरनं उवन सब्द सुइ कर्नं ।
साहु उवन अवयासं,
अर्हं सुइ उवन हिययार रमनं च ।। 12 ।।
हिययार कर्न सम समयं,
समयं सुइ उवन दिस्टि दिप्तिं च ।
दिस्टि दिप्ति अवयासं,
अवयासं सुइ उवन कमल ममलं च ।। 13 ।।
कमल कलन सुइ उवनं,
कलनं अवयास नंत सुइ नंतं ।
सिय धुव उवन सहावं,
सिद्धं सुइ उवन कमल ममलं च ।। 14 ।।
कमल सुयं सुइ उवनं,
उवनं सुइ अशय रमन सुर रमनं ।
सुर विंजन पय पयडं,
अर्थं सुइ उवन कमल कलनं च ।। 15 ।।
कमल उत्त जिन उत्तं,
जिन वयनं जिन जिनय अवयासं ।
जिन अर्थ उवन हिय सहियं,
कमलं सुइ उवन साहियं कर्नं ।। 16 ।।
कर्न समय हिय उवनं,
हिय अवयास अर्थ सुइ रमनं ।
अर्थं अर्थ अनंतं,
नन्तं सुइ उवन कमल कर्नं च ।। 17 ।।
कमलं उवन सहावं,
उवनं सुइ सुवन कर्न सुइ समयं ।
समय हिययार हुव उवनं,
उवनं अवयास कलन कमलं च ।। 18 ।।
कलन कमल जय जइयं,
जैयं जय जयो सज्जनं सुवनं ।
सज्जन हिय हुव जैयं,
जयवन्तो अवयास कमल कलनं च ।। 19 ।।
कमल कलन जै जैयं,
दिप्ति जयं दिप्ति दिस्टि जय समयं ।
समय सब्द सुइ पीऊ,
उवनं सुइ सब्द कर्न सम ममलं ।। 20 ।।
कमल उवन सुइ कलनं,
सज्जन जय जयो चरन सिय जयनं ।
चरन कलन सुइ सुवनं,
कलनं सुइ कमल सज्जनं सुवनं ।। 21 ।।
कलन कमल हिय उवनं,
हिय हुव सुइ गहिर गुपितं गुरूवं च ।
नो उववन्न सु कमलं,
समयं सुव सुवन कर्न विंदानं ।। 22 ।।
कमल कलन सुइ उवनं,
उवनं सुइ जान विवान पद कमलं ।
शिपनं हिय रस रमनं,
आयरन कमल समय धुव कर्नं ।। 23 ।।
उववन्न रमन सह सुवनं,
केवल सुइ लब्धि अंग जिन अंगं ।
अंगं अनंग जिनुत्तं,
कलनं सुइ कमल साहि सुव कर्नं ।। 24 ।।
उवन मयं सहकारं,
ऊर्धं उववन्न ढलन अवयासं ।
इस्ट उवन जिन उवनं,
उवनं सुइ कमल कर्न सुइ समयं ।। 25 ।।
तत्काल रमन सुइ उवनं,
उवनं सुइ रमन रयन जिन जिनयं ।
जिन उवनं पय उवनं,
पय उवन कमल साहि सुइ कर्नं ।। 26 ।।
रमनं रमन सु सुवनं,
रमियौ सुइ चरन कलन अन्मोयं ।
कलन कमल चर चरनं,
चरनं सम उवन कर्न सुव समयं ।। 27 ।।
रमन कमल सुइ उवनं,
उवनं सुइ उवन मुक्ति गमनं च ।
गम अगम लशिय अलश्यं,
अलशं सुइ लशिय कर्न निर्वानं ।। 28 ।।
कंठ कमल जिन जिनयं,
जिनयं जय जयो जयो जय रमनं ।
नंत विसेश सु चरनं,
चरनं सुइ कमल कर्न निर्वानं ।। 29 ।।
कमल कलन सुइ उवनं,
उवनं सुइ कलन कमल चर सुवनं ।
सुवन समय सुइ उवनं,
उवनं सुइ कमल सुवन निर्वानं ।। 30 ।।

¼98½ /kqo mou lkfg fl; vdZ xkFkk
xkFkk 1997 ls 2025 rd
¼ fo”k;% vdZ&36] fooku&5] i;&12] fnfIr&14 ½

mDra uar ftua ftu; ftu ftua] ftu;a ftua t; ina A
tSoara t; t;a t;a p ftu;a] ftu;a t;a lkLora AA
tSoara t; uar uar eeya] mRiUua lTtu tua A
moua dyu l dey duZ le;a] mRiUua lTtu tua AA 1 AA
lTtu tu mooUu mou moua] mooUua lk/kZa /kqoa A
mooUua /kqo dyu dey moua] duZa p lTtua lea AA
fnfIra fnfLV izosl fnfLV fnfIra] lCna p fiz;ks tqra A
uarkuar lq vdZ vdZ mou deya] duZa p lTtua tua AA 2 AA
vdZa vdZ mou moUu moua] dyua p dyua /kqoa A
dyua uar vuUr uar dyua] deya p moua ftua AA
deya dsoy mou mou moua] mRiUua vdZa e;a A
dyua dey lq;a lq;a p jeua] dyua p deya /kqoa AA 3 AA
ta ta vdZ lq vdZ vdZ moua] vdZa lq vdZa e;a A
uarkuar lq vdZ vdZ jeua] vdZa izosla /kqoa AA
ra vdZa vk;ju mou dyua] vdZa lq vdZa lea A
lg;kja fg; jeu dyu dfy;a] dfy;a p ftu;a ftua AA 4 AA
dyua dyu lq uar uar eeya] vdZa lq vdZa lea A
vdZa vdZ izosl vdZ le;a] le;a lq;a /kqo ina AA
fl; moua /kqo vdZ vdZ jeua] mRiUua duZa lea A
duZa lqou moUu mou deya] deya p ftu;a ftua AA 5 AA
1& dey lh vdZ
deya dyu lq mou mou pjua] pjua lq pjua tqra A
pjua pju vuar uar joua] lg;kj deya lq;a AA
pj pjua pj pjafr pfj;a] pjua pja /kqo ina A
pjua pju pja pja lq pfj;a] lg;kj deya /kqoa AA 6 AA
2& pju lh vdZ
dyua dyu moUu dey eeya] pjua lekla /kqoa A
ta dyua ta dey pju moaua] uara p duZa lea AA
uarkuar lq vdZ vdZ moua] lqoua p le;a /kqoa A
dyua dey lq pju uar moua] duZa lea /kqo ina AA 7 AA
3& duZ lh vdZ
dyua dey lh pju duZ le;a] vdZL; vdZa e;a A
ta vdZa lqb uar uar jeua] jeua lqja fnu;ja AA
vdZa vdZa izosl uar eeya] gqo;kj lqoua ftua A
lqoua mou vuar uar eeya] mooUua lkga /kqoa AA
gqo;kja ra uar uar vdZ lqoua] vUeks;a deya lq;a AA 8 AA
4& lqou lh vdZ
deya pju lqduZ lqou lqoua] moua lq;a lqb ftua A
vdZa uarkuar jeu lqoua] gala p lkga /kqoa AA
gala gal lq vdZ vdZ le;a] lkga lq;a lkgua A
gala gal moUu mou lqoua] vUeks; deya ftua AA 9 AA
5& gal lh vdZ
vUeks;a lqb dey pju duZ lqoua] gala vuara gqoa A
gqo moua vo;kl uar uar eeya] vdZa vuara ija AA
vdZa uar lqvdZ vdZ eeya] vo;kla lkga lq;a A
uarkuar lqfnfIr fnfLV duZ mou le;a] vUeks;a deya ftua AA 10 AA
6& vo;kl lh vdZ
deya duZ lqou dyu pjua] vo;kl gala gqoa A
fnfIra fnfIr lqfnfIr fnfLV fnfIr le;a] fnfIra izosla lq;a AA
fnfIra fnfIr moau fnfLV mou eeya] uara vuara lea A
uarkuar lqfnfIr fnfLV mou le;a] foU;ku deya dya AA 11 AA
7& fnfIr lh vdZ
deya dyu lqpju mou duZa] vo;kl lqoua e;a A
fnfIra fnfIr izosl uar mou lqoua] fnfIra lqfnfIra e;a AA
lq)a cq) lqcq) vdZ vdZ eeya] fnfLV lqfnfIra lq;a A
fnfIra fnfLV vuar fnfIr fnfIr lq le;a] vUeks; deya ftua AA 12 AA
8& lqfnfIr lh vdZ
deya duZ lq;a lq;a lq moua] vo;kl uara ija A
vo;kla ra uar uar eey moua] lkgafr vHk;a fl;a AA
vHk;a vHk; lq vdZ vdZ vHk; eeya] Hk; foy; vHk;a lq;a A
uUrkuar lq vdZ fnfIr fnfLV lCn moua] deya p vHk;a ina AA 13 AA
9& vHk; lh vdZ
vHk; vdZ lqfnfIr vdZ fnfLV eeya] deya p duZa e;a A
mooUua mo mou vdZ vdZ eeya] vo;kl lqdZa e;a AA
lqdZa lqdZ lqvdZ vdZ mou eeya] vo;kl lqdZa lq;a A
mooUua lqb lqou lq;a lq;a p lqoua] lqdZa lq eeya /kqoa AA 14 AA
10& lqdZ lh vdZ
vdZa vdZ lq vdZ vdZ mou moua] vFkZa vuara ija A
y”;a y”; lqy”; y”; moua] xE;a vxE;a lq;a AA
nlZa nlZ lqnlZ nlZ mou eeya] lCna vuaara fiz;a A
vo;kla ra uUr uUr mou le;a] deya p vFkZa ftua AA 15 AA
11& vFkZ lh vdZ
vFkZa vFkZ lq vFkZ vFkZ vdZ eeya] deya p duZa lea A
fg;;kja gqo lqou vdZ moua] vo;kla eeya lea AA
mooUua mooUu mou mou jeua] uUra vuUra lq;a A
foU;kua lqb uUr uUr foan le;a] foanL; deya ftua AA 16 AA
12& foan lh vdZ
moua dey lqduZ pju lqou moua] vo;kl fnfIra e;a A
vHk;a fnfIr lq fnfIr lqdZ vFkZ le;a] foU;ku foana t;a AA
fg;;kja lg;kj lq;a lq foan jeua] uUna lq;a uUnua A
vdZa vdZ lea l uUn uUn eeya] uUna lq mou uUnua AA 17 AA
13& uan lh vdZ
ta ta vdZ lquUn uUn mou jeua] vkuana uUna t;a A
t;oUra t;oUr t; t;a p t;ua] vdZa vuUra /kqoa AA
fnfIra fnfIr lqfnfIr fnfIr jeu fnfi;a] fnfLVa p eeya ina A
uarkuar lqfnfIr fnfLV mou lqoua] vkuana deya t;a AA 18 AA
14& vkuan lh vdZ
ta ta vdZ vuar uUr eey jeua] ra ra lea le;Roa A
le mDra le mou mou le;a] fg;;kj moa lkLora AA
ftu ftu;a ftu jeu mou o;ua] nlZa ftua nflZra A
uUrkuar lea lq;a p le;a] deya p duZa lea AA 19 AA
15& le; lh vdZ
ta moua mo mou mou jeua] fg;;kj uUra ftua A
fg;;kja lqb jeu j;u vgZa] vgZa lfg; moua lq;a AA
lg;kja lqb jeu j;u eeya] vdZa p fg; moua t;a A
fg; gqo uar lquar uar t;ua] fg; jeu deya t;a AA 20 AA

16& fg; jeu lh vdZ
dyua dey lq duZ lqou mou jeua] vo;kl uara lq;a A
fnfIra uar lqfnfIr fnfIr vHk; jeua] lqdZa lq vFkZa e;a AA
foU;kua lqb foan foan lwU; le;a] uUna vkuUna t;a A
le;a mou fg;a vy”k yf”k;a] vy”k fl deya t;a AA 21 AA
17& vy”k lh vdZ
moua mou fl;a lqHkko lq;a lq jeua] vxe vuara ija A
fg;;kja fl; vdZ vdZ eey jeua] lq)a /kqoa /kqo ina AA
fg; gqo uUr luUr uUr vxe vxea] vdZa lq vdZa lq;a A
v”k;a v”k; ina v”k; lq jeua] vxea lq deya t;a AA 22 AA
18& vxe lh vdZ
mou mou fl; vdZ vdZ lkg le;a] lg;kja fl)a /kqoa A
fg;;kja fl; vdZ vdZ uUr eeya] lkgafr vFkZ ftua AA
lkga lkg ftu vdZ vdZ ftu; ftu le;a] v;a p fnfIra t;a A
t;oUra t; t; vcycyh t;a] lgdkj deya t;a AA 23 AA
19& lg;kj lh vdZ
moua mou fl vdZ vdZ mou jeua] jeua fl;a fl; ina A
fg;;kja fl; jeu vgZ jeu eeya] jeua lqja foatua AA
lqj foatu lg lga lg; ftu lga] deya p duZa jea A
jeua fnfIr lqfnfIr fnfLV fnfIr jeua] deya p loZa jea AA 24 AA

20& jeu lh vdZ
mou mou fl; jat jat j;u fnfIr] jata fg;a gqo ina A
fg;;kja fl; jat jat gal deya] jata fl;a in vFkZ;a AA
lg;kja fl; jat jat dyu deya] jata ftua ftu ina A
jata jatfl yks; yks; mou moua] uUra vuUra ina AA 25 AA
21& lqb jat lh vdZ
moua mou fl vdZ vdZ mou moua] moua mouL; moua ina A
moua >M+Ik l fnfLV mou lCn moua] moua fg;a gqo ina AA
vo;kla lqb mou mou dyu deya] moua l moua ina A
lg;kja lqb mou mou gal deya] moua dyu ftu ina AA 26 AA
22& lqb mou lh vdZ
moua mou lq mou mou f”kiua] fnfIrL; vU/ka f”kia A
fg;;kja gqo HkqDr HkqDr lq HkqDr f”kiua] lwU;a p lCna f”kia AA
lg;kja lqb f”kiu f”kfi; f”kiua] lhga oua xt twFk;a A
f”kfiua fl; lqb f”kiu eey mou moua] dqU;kua f”kiu dey;a AA 27 AA
23& f”kiu lh vdZ
moua mou fl; vdZ vdZ eey moua] j;ua fl jeua lq;a A
fg;;kja lqb eey vdZ vdZ eeya] lwjL; fdjua t;a AA
lg;kja lqb eey uar vdZ eeya] uUra ina ftu ina A
eeya fl; lqb lqou mou eeya] deya p ftu mDr;a AA 28 AA

24& eey lh vdZ
moua fl; lqb mou mou eeya] moua ina fl; ina A
fl; moua /kqo mou mou eeya] moua fl;a /kqo ina AA
moua fl; i; vFkZ lCn lq lCn moua] mou fl; t;a lqb /kqo t;a A
/kqo moua ra uar fl;a duZ mou le;a] moua le; eqfDr t;a AA 29 AA

¼99½ i;ksxlh vdZ xkFkk
xkFkk 2026 ls 2034 rd
¼ fo”k;% i;&12] Kku mi;ksx] Lo le; dh efgek ½

mou fl;a ftu jeua] otz lgkosu Jsfu ftu jeua A
foan vdZ lqb le;a] vdZa lqb uUr foan le;a p AA 1 AA
le; lgko ftuqÙka] le; fl;a le; mÙk ftu mÙka A
lquUn uUn vk;jua] uUn vuUn uUn ftu uUna AA 2 AA
fg;;kj jeu fg;;kja] fg; gqo lkfg le; ftu moua A
otz lgkb lq fl;ua] vUeks;a ftu Jsfu flf) laiÙka AA 3 AA
AA mou jat lqb iq=h & 4 AA
AA vUeks; ftu Jsfu & 4 AA
tkua yks;kyks;a] t;oUra vdZ uUr eeya p A
t; uUr uUr ftu jeua] t;oUra yks;yks; Hk; foy;a AA 4 AA
y”ku yf”k; ftu moua] moua lqb vdZ vUeks; mo moua A
yhua yhu ftuq vdZa] moua lqb yhu foatua lqj;a AA 5 AA
AA vUeks; jat lqb iq=h & 4 AA
AA vUeks; ftu Jsfu & 4 AA
Hknza Hk; foy;Urh] U;kua mooUu mou jatsb A
eS mou mou lqb jeua] eS ewfrZ vUeks; mou lqb vdZa AA 6 AA
lgt lgkoa moua] lgtksiuhr lgt ije lqHkkoa A
i; mou mou i; jeua] ijea lHkko mou foylarh AA 7 AA
fou; foan lqb le;a] lquUn fg;;kj otz fl; moua A
tkua t;oUr ftuqÙka] y”kua lqb yhu ftu; ftu jeua AA 8 AA
Hknz U;ku moUua] eS mooUu eS ewfrZ ftu jeua A
vUeks; mou ftu Jsfu] dyu lgkosu eqfDr xeua p AA 9 AA
foanlh vdZ AA 1 AA lqb leSlh vdZ AA 2 AA lquanlh vdZ AA 3 AA
fg;;kj lh vdZ AA 4 AA tku lh vdZ AA 5 AA tSu lh vdZ AA 6 AA
y”ku lh vdZ AA 7 AA yhu lh vdZ AA 8 AA Hknz lh vdZ AA 9 AA
eS mou lh vdZ AA 10 AA lgt lh vdZ AA 11 AA iS mou lh vdZ AA 12 AA

¼100½ tkdh mou lst Qwyuk
xkFkk 2035 ls 2046 rd
¼ fo”k;% fnf”V pkSng ½

tkdh mou lst fufe”k jfr izy; iM+S A
rkds u;u dksb efr vatuq dgS AA 1 AA
ge cUns gks Lokeh rju luUns A
vUeks; vcycyh rju ftuans AA
ge cUns gks Lokeh ftu; ftuans AA 2 AA
AA vkpjh AA
tkdh mou fnfLV >M+i HkkS izyS iM+S A
rkdh mou fnfLV dksbZ efr >M+i dgS AA 3 AA
AA ge- AA
tkdh mou fjfLV bfLV jS izyS iM+S A
rkdh mou flfLV efr dksbZ jS fjfLV dgS AA 4 AA
AA ge- AA
tkdh mou lfLV jS lfg izyS iM+S A
rkdh mou fnfLV dksbZ efr jS fnfLV dgS AA 5 AA
AA ge- AA
tkdh mou lkfg jS lfg izyS iM+S A
rkdh vo;kl mou efr dksbZ vo;klq dgS AA 6 AA
AA ge- AA
tkdh mou vuar vuar jS izyS iM+S A
rkdh vuar U;ku efr dksbZ vUr: ygS AA 7 AA
AA ge- AA
tkds mou vUeks; U;ku fufe”k jS izyS iM+S A
rkds eqdfr jefu tfu dksbZ efr vUr: ygS AA 8 AA
AA ge- AA
tkds vUeks; vcycyh eqfDr ygS A
rkds mou flf) lqgq jefu ygS AA 9 AA
AA ge- AA
ta rkju mouq ftu le; lgS A
ra le; vuar lqb flf) ygS AA 10 AA
AA ge- AA
ta mou dyu flfj fnfIr fnfIr ljS A
:bZ jeuq dyuq jatq mouq ygS AA 11 AA
AA ge- AA
ta rju dyu pj pjuq pjS A
vUeks; dey dfy eqfDr ygS AA 12 AA
AA ge- AA

¼101½ t; t; NUn xkFkk
xkFkk 2047 ls 2974 rd
¼ fo”k;% f”kid lksygh] fnf”V pkSng ½

t; t; t;oUr ftuqÙkq iÅ]
t; t;ks t;ks t; mou iÅ A
t; uar uar ftu Jsfu t;a]
t; dyu dey ftuq eqfDr t;a AA 1 AA
t; t;ks t;ks t; t; moua]
mo mou mou mou foylUrÅ A
t; mou mou ftu jeu iÅ]
t; mou lqb le; flf) laiÙkÅ AA 2 AA
t; mou t;a ftuukFk i;a]
t; dyu dey lqb eqfDr t;a A
t; fg; moua vo;kl i;a]
t; dey duZ le eqfDr t;a AA 3 AA
t; fg; jeua gqo mou i;a]
t; dey lqou ftu ftu; ftua A
t; xqfir ftua oSfnfIr jea]
t; t;ks dey le duZ ftua AA 4 AA
t; tku e;a t; ftu; i;a]
t; dey mou le duZ t;a A
t; f”kid lq;a lq Lda/k t;a]
t; dey duZ /kqo eqfDr t;a AA 5 AA
t; dqu; foya fg; U;ku jea]
t; dey duZ le eqfDr t;a AA 6 AA
t; i; moua mo mou lea]
t; ps; dey le duZ t;a A
t; fg; moua vLFkku jea]
vk;ju dey le duZ t;a AA 7 AA
t; bPN i;a xq: xqfir j;a]
xq: bPN dey le duZ t;a A
i; ieZ i;a bLV mou t;a]
vFkZ mou dey le duZ t;a AA 8 AA
t; eey i;a lqb >M+Ik foya]
t; mou dey le Jou t;a A
t; dyu ftua t; t; moua]
t; bZtZ dey le Jou t;a AA 9 AA
t; mou i;a rRdky ftua]
t; mou dey le duZ t;a AA 10 AA
t; ine i;a lqb ftu; t;a]
i; mou dey le Jou ftua A
t; vIi j;a xq: xqfir t;a]
lqb xqfir dey le duZ t;a AA 11 AA
t; mou ftua lqb flf) j;a]
t; Bku dey le eqfDr oja A
lqb lq;a jeu lqb yfC/k ftua]
lqb yfC/k dey le duZ t;a AA 12 AA
t; t;a t;a t; rkj rja]
t; rkj dey le duZ t;a AA 13 AA
t; mo moua mooUu i;a]
t; mou dey le duZ t;a A
t; mou t;a lqb mou i;a]
t; mou dey ftuukFk lq;a AA 14 AA
t; mou jea dy duZ ftua]
t; jeu dey le ftu; ftua A
t; pju pja lqb /kqo jeua]
mo mou /kqoa lqb duZ lea AA 15 AA
fl; pju fl;a mo mou /kqoa]
/kqo mou mou lqb eqfDr t;a AA 16 AA
fl; mou /kqo /kqo mou fl;a]
mo dey lq uUrkuUr /kqoa A
/kqo mou lq;a mo uUr lea]
le duZ mou lqbZ eqfDr t;a AA 17 AA
t; pju /kqo mou] lqb HkqDr fl; duZ A
t; pju lqb dju] ftu eqfDr t; jeu A
fl; pju /kqo dey] lksbZ eqfDr t; eey AA 18 AA
t; dey /kqo eey] lqb eqfDr t; eey A
lqb mou ftu dey] t; duZ le eey A
t; duZ ftu mou] /kqo eqfDr t; jeu AA 19 AA
/kqo dey ftu mÙkq] lqb duZ t; jerq A
/kqo dey le duZ] lqb eqfDr ftu jÙkq AA 20 AA
mo le; t; dey] mo HkqDr fl; eey A
lqb dey lqb lqouq] ftu ftu; flf) eey AA 21 AA
mo mou fnfi fnfLV] lqb dey ftu bfLV A
mo mou le flfLV] lqb eqfDr t; fjfLV AA 22 AA
mo mou le mou] vo;kl ftu jeu A
vo;kl lqb dey] lqb eqfDr ftu eey AA 23 AA
t; uUr pj pju] t; dey ftu jeu A
t; dey dfy mou] t; eqfDr ftu jeu AA 24 AA
ftu dey mo le;] lqb duZ ftu le; A
t; dey t; duZ] le flf) flf) jeu AA 25 AA
& ?kÙkk &
t; t; t;ks lq mou im]
mo mou mou mou mÙkÅ A
dyu dey mo lar iÅ]
le duZ flf) laiÙkÅ AA 26 AA
eey eey ftu mou iÅ]
eey dey /kqo jÙkÅ A
eey lgkos duZ lea]
/kqo le; flf) lEiÙkÅ AA 27 AA
eey mou lqb moua]
moua fooku le; ftu moua A
ftu le; eey eeyRoa]
moua lg le; flf) laiÙka AA 28 AA

¼102½ mRiUu Jsf.k c/kkÅ Qwyuk
xkFkk 2075 ls 2091 rd
¼ fo”k;%vdZ&36] iapkFkZ dh efgek] fooku&5] yfC/k&9 ½

dou Jsfu mouq] dou Jsfu oh;k]
dou Jsfu mouq] fojf/k /kqo yhgk A
dou Jsfu le;] dqle Jsfu douk]
dou Jsfu uark] uar Qy mouk AA 1 AA
mou Jsfu mouq] pju Jsfu oh;k]
dyu Jsfu mouq] fojf/k /kqo yhgk A
duZ Jsfu le;] dqlu Jsfu lqouk]
dey Jsfu duZ] eqfDr Qy jeuk AA 2 AA
dou fl; mo:] dou fl; tk;s]
dou fl; mou] mouq leqok;s A
dou fl; mou] dou fl; uark]
dou fl; le;] flf) laiÙkk AA 3 AA
pju fl; mo:] dyu fl; tk;s]
duZ fl; mouq] mouq leok;s A
lqou fl; mouq] dey fl; uark]
Jou fl; le;] flf) laiÙkk AA 4 AA
dou Jsfu fg;,] dou Jsfu gqok]
dou Jsfu uar] uar vo;klk A
dou Jsfu fnfIr] lqfnfIr Jsfu douk]
dou Jsfu vHk;] Hk; foy; ftu mouk AA 5 AA
fnfIr Jsfu fg;,] lqfnfIr Jsfu gqok]
vo;kl Jsfu vHk;] dey vUeks;k A
fg;a Jsfu fnfIr] lqfnfIr gqo Jsfu]
vHk; Jsfu uUr] uUr ftu mouk AA 6 AA
dou Jsfu xfgj] dou Jsfu xqfirk]
dou Jsfu tkuq] dou i; mouk A
dou Jsfu deyq] dou Jsfu dyuk]
dou Jsfu le;] dou mo mouk AA 7 AA
fg;;kj Jsfu xfgj] gqou Jsfu xqfirk]
dyu Jsfu tkuq] dey i; mouk A
mou Jsfu deyq] vo;kl Jsfu dyuq]
lCn Jsfu le;] fnfIr Jsfu mouq AA 8 AA
dou Jsfu fnfIr] dou Jsfu fnfLV]
dou Jsfu fnfLV] fnfIr lqb jeuq A
dou Jsfu lCn] dou fim Jouq]
dou Jsfu fim] lCn flf) xeuq AA 9 AA
mou Jsfu fnfIr] fg;;kj Jsfu fnfLV]
mou Jsfu fnfLV] jeu Jsfu fnfIr A
dey Jsfu lCn] duZ fim mÙkq]
lqou fi; lCn] flf) lEiÙkq AA 10 AA
mou lqb Jsfu] le; Jsfu lqouk]
mou le Jsfu] dyu ftuq mouk A
vo;kl Jsfu deuq] duZ le mÙkq]
dey duZ le;] flf) lEiÙkq AA 11 AA
dou Jsfu lguq] dou Jsfu lkgk]
dou Jsfu uar] uar voxkgk A
dou Jsfu vUeks;] f”kid Jsfu douk]
dou Jsfu eqfDr] uUr /kqo jeuk AA 12 AA
vHk; Jsfu lguq] vcycyh lkgk]
vo;kl Jsfu uar] uar voxkgk A
fiz;s Jsfu vUeks;] mou Jsfu f”kidq]
f”kid Jsfu eqfDr] fl; flf) jeuq AA 13 AA
dou Jsfu U;kuq] nlZ Jsfu douk]
dou Jsfu nkuq] yfC/k Jsfu douk A
dou Jsfu Hkksm] moHkksm Jsfu douk]
dou Jsfu oh;] lEeÙk Jsfu douk AA 14 AA
lqHkkb Jsfu U;kuq] mou Jsfu nlZaq]
vuUr Jsfu nkuq] lgt fnfi yC/kq A
dyu Jsfu Hkksm] fg; mou moHkksm]
pju Jsfu oh;] dey le leÅ AA 15 AA
dou Jsfu pjuq] lq pju Jsfu douk]
dou Jsfu deyq] dsoy Jsfu douk A
dou Jsfu le;] eqfDr lqb jeuk]
dou Jsfu fuy;] uUr ftu jeuk AA 16 AA
gqou Jsfu pjuq] lq pjuq duZ lqouq]
mo mou Jsfu deyq] dsoy dfy deyq A
lqou duZ le;] eqfDr lqg mouq]
mo mou mo vxeq] fuy; ftu jeuq AA 17 AA

¼103½ rkj dey lksgjkS xkFkk
xkFkk 2092 ls 2123 rd
¼ fo”k;% n`f”V&14] fooku&5] i;] dey ny] inoh lr{kjh ½

mo moukS gS mou moUu ikS]
mo moukS gS eqfDr nkrk: A
ftutw vukfn rju ftu lksgjkS AA 1 AA
ftu ftuoj mÙkkS ftu; ikS]
ftu ftfu;kS dEeq vik: A
ftutw vukfn jeu ftu lksgjkS AA 2 AA
ftu ftuoj tks;kS mou ikS]
ra foan jeu ftu mÙkq A
ftutw vukfn dey ftu lksgjkS AA 3 AA
mo moukS mou lq le; ftuq]
ra dey jeu ftu mÙkq A
ftutw vukfn jeu ftu lksgjkS AA 4 AA
mo moukS foan foU;ku ikS]
ra foan vdZ latqÙkq A
ftutw vukfn foan ftu lksgjkS AA 5 AA
mo moukS fnfLV lq bfLV ikS]
ra jfLV fjfLV ftu mÙkq A
ftutw vukfn fnfIr ftu lksgjkS AA 6 AA
ra lfLV flfLV ftu mou ikS]
mo mou fnfLV nlZarq A
ftutw vukfn mou ftu lksgjkS AA 7 AA
lg;kj fnfLV ftu mou ikS]
vo;kl mou ftu mÙkq A
ftutw vukfn vy”k ftu lksgjkS AA 8 AA
ra uar uar ftu mou ikS]
vUeks; U;ku ftu mÙkq A
ftutw vukfn f”kid ftu lksgjkS AA 9 AA
ra f”kid bfLV ftu mou ikS]
ra eqfDr jefu ftu mÙkq A
ftutw vukfn eqfDr ftu lksgjkS AA 10 AA
ra eqfDr bfLV ftu mou lqb]
ra lkS”; lfg; lqb uUrq A
ftutw vukfn eey ftu lksgjkS AA 11 AA
ftu fnfIr fnfLV lqb mou ikS]
ra lCn lq;a fim mÙkq A
ftutw vukfn lgt ftu lksgjkS AA 12 AA
ftu ftu; l mÙkm dey ikS]
ra dey vdZ latqÙkq A
ftutw vukfn ije ftu lksgjkS AA 13 AA
ftu dey jeu lqb mou ikS]
ftu mÙkq o;uq nlZarq A
ftutw vukfn lq;a ftu lksgjkS AA 14 AA
ftu mouq tq ifjuS mou ekS]
izeku vuarkuarq A
ftutw vukfn dey ftu lksgjkS AA 15 AA
ftu le; lgkos mou ekS]
ra foan jeu ftu mÙkq A
ftutw vukfn j;u ftu lksgjkS AA 16 AA
ftu jeu lqyhu ftuqÙkq ikS]
ra yafØr yhu ftuqÙkq A
ftutw vukfn vfe; ftu lksgjkS AA 17 AA
ftu mouq foU;ku lq mou ikS]
eS ewfrZ vax loZax A
ftutw vukfn le; ftu lksgjkS AA 18 AA
ftu bLV nlZq mo mou ikS]
ftu mou eqfDr foylUrq A
ftutw vukfn rju ftu lksgjkS AA 19 AA
ftu xqfir bfLV ftu mou ikS]
ftu xqfir xqfgt mo mÙkq A
ftutw vukfn uUr ftu lksgjkS AA 20 AA
Hk; f”kifud mouq lq ftu; ftuq]
ftuq vfe; fnfLV nlZarq A
ftutw vukfn dey ftu lksgjkS AA 21 AA
ftu y”; vy”; ikS mou ekS]
ftuq xqfir y”; ftu mÙkq A
ftutw vukfn dey ftu lksgjkS AA 22 AA
ftu xE; vxE; lqb mou ikS]
ftuq xqfir vxe jl mÙkq A
ftutw vukfn you ftu lksgjkS AA 23 AA
ftu v”k; jeuq ftu mou ikS]
ftuq lqj foatu lqb mÙkq A
ftutw vukfn dey ftu lksgjkS AA 24 AA
ftu mou mou ikS mou ekS]
mRiUu yfC/k ftu mÙkq A
ftutw vukfn dey ftu lksgjkS AA 25 AA
mo>k; i;fM ftu mou ikS]
efr U;ku mou latqÙkq A
ftutw vukfn le; ftu lksgjkS AA 26 AA
ftu vk;ju lqnlZ ekS]
ftuq vU;k le; ftuqÙkq A
ftutw vukfn dey ftu lksgjkS AA 27 AA
ftu mou jatq lqb jeu ikS]
Hk; f”kfi; jeu foglUrq A
ftutw vukfn uUn ftu lksgjkS AA 28 AA
ftu uUn lq;a ftu uan ekS]
ftuq fouan foyh ftu mÙkq A
ftutw vukfn flf) ftu lksgjkS AA 29 AA
ftu rkju rju lq le; ekS]
ftuq foan jeu flf) jÙkq A
ftutw vukfn lgt ftu lksgjkS AA 30 AA
ftu dey dyu lqb jeu ikS]
ftuq vxe fnfLV nlZarq A
ftutw vukfn dey ftu lksgjkS AA 31 AA
vUeks; rju ftuq vxe ikS]
ftuq vxe eqfDr foylarq A
ftutw vukfn ije ftu lksgjkS AA 32 AA

¼104½ tuxu ckoyks Qwyuk
xkFkk 2124 ls 2134 rd
¼ fo”k;% Kkuh vkSj vKkuh dk rqyukRed foospu ½

ftuq ftu; ftu; ftuq js] ftfu;kS ftu; lqHkkb A
mo mou mou ftuq js] mous mou lgkb AA 1 AA
tuxu ckoykS js] U;kuh eey lqHkkb A
tuxu ikxqykS js] moukS mou lgkb AA 2 AA
tuxu vka/kykS js] U;kuh fnfIr lqHkkbZ A
tuxu lqukgykS js] U;kuh lCn lgkbZ AA 3 AA
tuxu dkgykS js] U;kuh lqou lqHkkbZ A
tuxu osdykS js] ftuo: dyu lgkbZ AA 4 AA
tuxu fooj eS js] U;kuh dey lqHkkbZ A
tuxu okfnykS js] U;kuh /kqo o;ukbZ AA 5 AA
tuxu vleS lS js] U;kuh le; lgkbZ A
tuxu ca/k eS js] U;kuh eqfDr lqHkkbZ AA 6 AA
tuxu vu; lS js] U;kuh U;ku fl;kbZ A
tuxu vflf) eS js] U;kuh fl) lqHkkbZ AA 7 AA
ftuoj mou eS js] U;kuh mou fg;kbZ A
ftuoj fg; lfgÅ js] U;kuh lg moukbZ AA 8 AA
tuxu fg; foyh js] U;kuh fg; moukbZ A
tuxu vlg lS js] U;kuh lg moukbZ AA 9 AA
tuxu xe foyh js] U;kuh vxe lqHkkbZ A
tuxu y”k foyh js] U;kuh vy”k y”kkbZ AA 10 AA
tuxu iS jb js] U;kuh ije i;kbZ A
tuxu ljfu lqb js] U;kuh eqfDr jekbZ AA 11 AA

¼105½ iwoZ t; iwtk xkFkk
xkFkk 2135 ls 2162 rd
¼ fo”k;% vdZ&36] ikap vFkZ dh efgek ½

mo mou mou lqb moua] moua lg le; mou eS moua A
mo mou mou eS moua] moua vUeks; mou u; ufe;a AA 1 AA
mo mou i;fM vk;jua] moua vk;ju mou fufg le;a A
mou lkfg lqb eeya] moua vUeks; lkfg fl; moua AA 2 AA
moua fl;a lq) fl;a fl moua]
fl;a lqHkkoa dyuL; moua A
dyua ftuqÙka ftu uar dyua]
uara vuara /kqo uar deya AA 3 AA
deya ftuqÙka pjuL; pjua]
pjuL; pjua dyuL; deya A
dyua lq pjua deya vuUra]
uUra lq le;a vUeks; duZa AA 4 AA
uUrL; moua vUeks; uUra]
uUra lq le;a vo;kl uUra A
uUra l pjua dyua vuUra]
uarL; deya vUeks; duZa AA 5 AA
mouL; uara vUeks; Joua]
vUeks; Joua mo mou lqoua A
lq uar lkga fg;;kj duZa]
fg;;kj duZa gqo uar moua AA 6 AA
gqo uar uara vo;kl lkga]
vo;kl uara vUeks; duZa A
duZa vUeks;a lqb fnfIr moua]
fnfIra lgkoa moua lq fnfIra AA 7 AA
fnfIra lq fnfIr vo;kl moua]
vo;kl dyua vUeks; deya A
deya lq fnfIra le lkfg duZa]
vUeks; duZa lqb fnfIr moua AA 8 AA
fnfIra lq uUra fnfLV izosla]
fnfLV vuUra fnfIrL; pjua A
dyuL; pfj;a /kqo mou deya]
vUeks; duZa le flf) fl)a AA 9 AA
Hk; foy; duZa vHk;a l moua]
vo;kl uUra fnfIra lq fnfIra A
vHk;a Hk; mÙka foy;L; deya]
vUeks; duZa vHk;a ftuqÙka AA 10 AA
vHk;L; moua vo;kl uUra]
uUra lq;a lqdZ lqb vdZ moua A
lqdZa lq;a lsl lq vdZ deya]
deya lq;a lqdZ vUeks; duZa AA 11 AA
lqdZa lq moua vo;kl fnfIra]
fnfIra lq vdZa lqfnfIr vdZa A
lq fnfIr deya vHk;a ftuqÙkqa]
vUeks; duZa lqdZa lq uUra AA 12 AA
lqdZL; moua vHk;a ftuqÙka]
lqdZa lq vdZa in vFkZ vFkZa A
in vFkZ deya dyua lq duZa]
vUeks; Joua lokZFkZ vFkZa AA 13 AA
lqdZ lq vFkZa lokZFkZ vFkZa]
vo;kl dyua pj uar deya A
deyL; lqdZa vFkZa lq duZa]
duZL; Joua lokZFkZ fl)a AA 14 AA
vFkZL; vFkZa fg; duZ moua]
fg; vFkZ moua duZa lq le;a A
le;a vuara duZa vFkkga]
xfgjL; moua lqb JouL; lkga AA 15 AA
vFkZa inkFkZa lqb foatuRoa]
ina inkFkZa prqLVa p vFkZa A
tkua t;a vFkZ lq xqfir xfgja]
fg; duZ moua lokZFkZ deya AA 16 AA
deyL; dyua pj vFkZ fnfIra]
fnfIra lq;a vFkZ ina inkFkZa A
loZU; vdZa deykFkZ fl)a]
vUeks; duZa le le; eqfDra AA 17 AA
vFkZL; vdZa loZU; vFkZa]
yksdL; duZa Joukyksda A
uUra vuUra /kqo uUr fl)a]
vUeks; duZa le eqfDr foana AA 18 AA
foanL; moua foana lq le;a]
uUr foan moua Jou foan le;a A
uUr duZ le;a fg; mou moua]
mouL; dyua /kqo uar deya AA 19 AA
dey foan moua loZU; vdZa]
vdZa vuUra fg; duZ le;a A
fg; mou dyua uUr fnfIr fnfi;a]
vUeks; Joua le eqfDr foana AA 20 AA
eqfDrL; foana vUeks; uUna]
uUnL; fozf) dyuL; pjua A
dyuL; dfy;a fg; xqfIr moua]
xqfirL; deya le duZ eqfäa AA 21 AA
uUnL; fnfIra fnfLVa vuUra]
fg; mou moua xq: xqfir le;a A
xqfirL; xfgja mo mou deya]
deyL; vUeks;a le duZ eqfäa AA 22 AA
vkuan fg;;kja vUeks; duZa]
duZa lq le;a fg; mou moua A
fg; xfgj xqfira lqb Jou deya]
deyL; dyua le duZ eqfäa AA 23 AA
mooUu bfLV fooku flfLV]
fnfLV lq uUra uUr lqou moua A
mo mou ps;a deyL; duZa]
vUeks; Joua le eqfDr jeua AA 24 AA
fg; mou mou lkga ftuukFk jeua]
jata luUna ftu vdZ vdZa A
ftu ftu; moua ftu uUr le;a]
duZL; Joua fg; eqfDr jeua AA 25 AA
vy”kL; yf”k;a vy”ka ftuqÙka]
fg; mou uUra deya vuUra A
pjuL; dyua dyuL; pjua]
vy”kL; vdZa le duZ eqfäa AA 26 AA
vxeL; xeua lqb fnfIr jeua]
fnfIrL; fnfLVa mo vxe vxea A
vxeL; dyua pjua vuara]
fooku duZa lqb mou eqfDra AA 27 AA
lg;kj lkga mo uUr xzkga]
xfgjL; xqfira mo uar lkga A
mo mou moua moua fookua]
fooku duZa mo eqfDr lgua AA 28 AA

¼106½ eqfDr iSrkyks xkFkk
xkFkk 2163 ls 2208 rd
¼ fo”k;% vdZ&36] dey ny ½

mo mou mou mo mou vuUrq]
mo mou le; lqb eqfDr tarq AA 1 AA
t; t;u miTtS t; fuoklq]
t; t;ks t;ks ftu eqfDr oklq AA 2 AA
AA vkpjh AA
i; i;u mou i; i; vuUrq]
i; mou i;a lqb flf) jÙkq AA 3 AA
AA t;- AA
t; t;ks t;ks t; t; vuUrq]
t; jeu mou lqb flf) jÙkq AA 4 AA
AA t;- AA
e; e; moua e; mo vuUrq]
e; lq;a e;a ftu eqfDr jÙkq AA 5 AA
AA t;- AA
lqb lq;a mou lqb lq;a ftuqÙkq]
lqb mou le; lqb flf) jÙkq AA 6 AA
AA t;- AA
jS jeu mou lqb jeu uUrq]
mo jeu lq;a lqb eqfDr tUrq AA 7 AA
AA t;- AA
lg lgu mou lqb lg fuoklq]
lqb mou lgu lg flf) oklq AA 8 AA
AA t;- AA
xe xeu mou x exe vuUrq]
mo mou xeu lqb eqfDr jÙkq AA 9 AA
AA t;- AA
vx vxe mou vx vxe uUrq]
vx vxe mou lqb flf) jÙkq AA 10 AA
AA t;- AA
y"k vy”k mou y”k y”k vuUrq]
mo mou y”ku yf”k flf) jÙkq AA 11 AA
AA t;- AA
y"k vy”k mou lqb vy”k tUrq]
t; mou vy”k t; eqfDr iaFkq AA 12 AA
AA t;- AA
ढल ढलन उवन ढल ढल अनन्तु A
जय उवन ढलन सुइ सिद्धि रत्तु ।। 13 ।।
AA t;- AA
xg xgu mou xg xg ftuqÙkq]
t; xgu mou xg eqfDr tUrq AA 14 AA
AA t;- AA
jg jgu mou jg jg fuoklq]
jg mou lq;a t; flf) oklq AA 15 AA
AA t;- AA
yg ygu mou yg yg vuUrq]
yg mou ygu lqb flf) jÙkq AA 16 AA
AA t;- AA
/kj /kju mou /kj /kj leRFkq]
/kj mou le; lqb eqfDr iaFkq AA 17 AA
AA t;- AA
f"ki f”kiu mou f”kfi f”kfi ftuqÙkq]
f”kfi mou le; lqb eqfDr jÙkq AA 18 AA
AA t;- AA
dfy dyu mou dfy dyu fjf)]
lqb dyu dey ftu mou flf) AA 19 AA
AA t;- AA
dfy dey mou lqb dyu lq)q]
t; dey mou tS flf) fl)q AA 20 AA
AA t;- AA
pj pju mou pj pju uUrq]
pj pju mou lqb eqfDr tarq AA 21 AA
AA t;- AA
dfy dey mou mo duZ le;]
lqb duZ mou ftu eqfDr je; AA 22 AA
AA t;- AA
lqo lqou mou fl; mou galq]
mo mou dey lqb eqfDr oklq AA 23 AA
AA t;- AA
gal gal mou fl; gal oklq]
gal mou le; fl; lqg fuoklq AA 24 AA
AA t;- AA
vo;kl mou fl; mo vo;klq]
vo;kl mou mo lqb foyklq AA 25 AA
AA t;- AA
fnfi fnfIr mou lqb fnfi vuUrq]
fnfi mou le; lqb eqfDr jÙkq AA 26 AA
AA t;- AA
lqb fnfIr mou fl; fnfIr jÙkq]
lqb fnfIr mou fl; flf) jÙkq AA 27 AA
AA t;- AA
vHk vHk; jatq Hk; foy; jeuq]
ftuq vHk; uUrq lqb flf) xeuq AA 28 AA
AA t;- AA
lqj lq;a vdZ lqb eey jeuq]
lqb mou lq;a fl; eqfDr xeuq AA 29 AA
AA t;- AA
v;a vFkZ mou lokZFkZ jeuq]
lokZFkZ fl;a mo flf) xeuq AA 30 AA
AA t;- AA
foan foan vdZ lqb foan jeuq]
foan mou foan foan eqfDr xeuq AA 31 AA
AA t;- AA
uUn uUn fl;a lqb uUn jeuq]
uUn mou uUn uUn eqfDr xeuq AA 32 AA
AA t;- AA
vkuUn uUn mo uUn t;uq]
vkuan fl;a mo eqfDr jeuq AA 33 AA
AA t;- AA
le le; fl;a lqb le; jeuq]
lqb le; mou lqb flf) xeuq AA 34 AA
AA t;- AA
fg; mou fg;a fg; jat jeuq]
fg; mou fl;a mo flf) xeuq AA 35 AA
AA t;- AA
y”k vy”k fl;a lqb mou t;uq]
mo mou vy”k yf”k eqfDr xeuq AA 36 AA
AA t;- AA
xe vxe mou fl; mo mo jeUrq]
mo jeu vxe le flf) tUrq AA 37 AA
AA t;- AA
lg;kj mou fl; mou lkfg]
lg;kj mou le flf) ykfg AA 38 AA
AA t;- AA
je jeu mou mo jeuq mouq]
lqb jeu mou fl; eqfDr xeuq AA 39 AA
AA t;- AA
jat jat mouq fl; mou mouq]
mo mou jat le flf) xeuq AA 40 AA
AA t;- AA
mo mou fl;a mo mou mouq]
mo mou jeuq lqb eqfDr xeuq AA 41 AA
AA t;- AA
f"kfi f”kiu fl;a mo f”kiu jeuq]
f”kfi jeu mou lqb eqfDr xeuq AA 42 AA
AA t;- AA
ekS eey mouq fl; eey jÙkq]
/kqo eey mou lqb flf) jÙkq AA 43 AA
AA t;- AA
mo mou Jsfu ftu Jsfu dyuq]
rj rkj dey lqb flf) xeuq AA 44 AA
AA t;- AA
mo mou l mÙkm fl; lqHkkm]
fl; vdZ mou lqb eqfDr jkm AA 45 AA
AA t;- AA
ftu Jsfu mouq dfy dyu fjf)]
rj rkj dey mo le; flf) AA 46 AA
AA t;- AA

¼107½ mou feyu fiz; pkSchlh Qwyuk
xkFkk 2209 ls 2233 rd
¼ fo”k;% tuxu dk feyuk LoHkko] fnfIr vax&11]
uks mRiUu fnfIr] dyu pju jeu ½

t; t;oarq t;a t; mous]
t; t; t; t;ks ftuana A
t; le; t;a t; mou t;a ftuq]
t; mou fi;a flf) jÙka AA 1 AA
Lokeh gks cfygkjh rju ftu dsjh]
ftuq ftu; ftu; ftuq ik, A
Lokeh gks cfygkjh ije ftu dsjh]
eqfDr jeu ftuq ik, AA
Lokeh gks cfygkjh vy”k ftu dsjh]
ftu vxeq vxeq njlk, A
vIi ije i; ije jeu ftuq]
ije eqfDr jfe jk, AA 2 AA
AA vkpjh AA
tuxu mÙkq fi;a fi; jeua]
iqgqi okl le le;a A
fda fiz;ks nqjokl tq cfl;kS]
rsy f?kzr fi; foy; lq;a AA
Lokeh gks cfygkjh rju ftu dsjh]
ljfu jefu ta foy; lq;a A
Lokeh gks cfygkjh vxe ftu dsjh]
eqfDr jeu ta fefy;a AA
Lokeh gks cfygkjh dyu dey ftu dsjh]
v/kqo foy; /kqo mous AA 3 AA
AA Lokeh- AA
tuxu mÙkq fi;a fi; mous]
ikfu I;kl ty ty fefy;a A
fda ty “kkj I;kl Mg mous]
Lokn jax ty ugq fefy;a AA
Lokeh gks cfygkjh le; ftu dsjh]
le; jeuq ftuq ik, AA 4 AA
AA Lokeh- AA
tuxu mÙkq fi;a fi; le;a]
gjn pwuq fefy jDr t;a A
fda fi; uke :o xqu foy;a]
fezrd thor fda fi; le;a AA
Lokeh gks cfygkjh jeu ftu dsjh]
vfe; jeu fo”k foy;a AA 5 AA
AA Lokeh- AA
ftu; ftu mÙkq fi;a fi; mous]
fparkefu fi; fefy jeua A
ta fi; fnfIr fnfLV lqb fefy;a]
fparkefu fpr fefy xeua AA
Lokeh gks cfygkjh lqou ftu dsjh]
/kqo le; mou flf) jk, AA 6 AA
AA Lokeh- AA
fi;a feyuq ftu; ftu mÙka]
vfe; fi;a fo”k foy; lq;a A
ta fi; mou le; fi; mous]
lCn fi;a vlCn foy;a AA
Lokeh gks cfygkjh fi;a ftu dsjh]
nqLV foy; fi; feyu lq;a AA 7 AA
AA Lokeh- AA
ftu ftuoj mÙkm fi;a le; lqb]
ey;kfxfj ou okl lq;a A
fnfLV duZ mo mou fg;a mo]
vo;kl vdZ uar vdZ lea AA
Lokeh gks cfygkjh mou ftu dsjh]
mou mou le lkga AA 8 AA
AA Lokeh- AA
feyu fi;a ftu ftuoj mÙka]
bLV feyu bLV mou fi;a A
bLV feyu fi; lqouZ fefy;a]
nkg Ns; dl /kkr feya A
Lokeh gks cfygkjh fnfIr ftu dsjh]
fnfIr fnfLV jfe fefy;a AA 9 AA
AA Lokeh- AA
bLV feyuq fi; lqou lq jfe;a]
lq;a jeu bLV jfe;a A
fda fi; feyu lq;a jfe jeua]
le le; mou ugq le;a AA
Lokeh gks cfygkjh lq;a ftu dsjh]
lq;a mou le jfe;a AA 10 AA
AA Lokeh- AA
bLV feyuq fi; ftuoj mÙka]
vIi Lokn jl jax jfe;a A
le; lgkm u Lokn jax jlq]
feyu fi;a ra fda moua AA
Lokeh gks cfygkjh ftu; ftu dsjh]
ta ftfu;kS dEeq le; lqoua AA 11 AA
AA Lokeh- AA
bLV mou feyu fi; mÙka]
pan rkjxu j;fu feya A
mo mou mou lqj mou lq fnu;j]
pan rkj fi; Nau lq;a AA
Lokeh gks cfygkjh :b; ftu dsjh]
:b mou mou :b mou ftua AA 12 AA
AA Lokeh- AA
feyu fi;a ftu ftuoj mÙka]
mou feyuq fi; fi; moua A
uar fnfLV ta feyuq fi;a ftuq]
fnfLV le; le eqfDr t;a AA
Lokeh gks cfygkjh dyu ftu dsjh]
dyu dfy; le le; jea AA 13 AA
AA Lokeh- AA
feyuq jeuq ftu; ftu moua]
lCn fi;a fefy jfe jfe;a A
lCn lgkb uar fi; jeua]
mouq feyuq fi; flf) t;a AA
Lokeh gks cfygkjh fi;a ftu dsjh]
ta lCn fi;a fi; eqfDr t;a AA 14 AA
AA Lokeh- AA
mou fi;a fi; mou lq;a lqb]
mou vuarkuar lea A
uar mou fg; gqoa lq;a ftuq]
mou le; lqb flf) t;a AA
Lokeh gks cfygkjh rju ftu dsjh]
pju dey le flf) t;a AA 15 AA
AA Lokeh- AA
moua mou mou /kqo moua]
mou fi;a /kqo duZ lea A
mou feyu le le; /kqoa ftu]
mo mou lCn /kqo flf) t;a AA
Lokeh gks cfygkjh lCn ftu dsjh]
lCn le; lqb flf) t;a AA16 AA
AA Lokeh- AA
mou feyu fi; fi;a lq;a ftu]
vo;kl vuarkuar fi;a A
ta ta vdZ uar lqb moua]
vo;kl vdZ le le; lq;a AA
Lokeh gks cfygkjh lq;a ftu dsjh]
mou le; lqb eqfDr t;a AA 17 AA
AA Lokeh- AA
mouq feyuq fi;a ftu mous]
lg lkg le; fg; gqo jeua A
xqfIr xqfIr lqb vy”k vxe ftuq]
xqfIr le; le flf) t;a AA
Lokeh gks cfygkjh xqfIr ftu dsjh]
xqfIr le; jfe eqfDr t;a AA 18 AA
AA Lokeh- AA
mouq feyuq dyu ftu mous]
dyu vy”k xe vxe dya A
dyu dfy; ta uar le; lqb]
mou dyu le flf) t;a AA
Lokeh gks cfygkjh dyu ftu dsjh]
dyu jeu le flf) t;a AA 19 AA
AA Lokeh- AA
mou jeu pju fi; mous]
pju pfj; ftu pju pja A
pju dyu le le; lq;a t;]
t; t; t;oar lq le; t;a AA
Lokeh gks cfygkjh dyu ftu dsjh]
pju dyu le flf) t;a AA 20 AA
AA Lokeh- AA
mou feyu fim mou mo moua]
lg i; f”kiu vk;ju lq;a A
vk;ju mou fg; lgb dyu ftu]
dyu dey mo eqfDr t;a AA
Lokeh gks cfygkjh dyu dey ftu dsjh]
dey mou le flf) t;a AA 21 AA
AA Lokeh- AA
mou fg;;kj mou ftu mÙka]
mou fi;a fi; feyu lq;a A
fooku vdZ lqb lgt vdZ ftuq]
lg le; eqfDr fefy flf) /kqoa AA
Lokeh gks cfygkjh vdZ ftu dsjh]
vdZ le; flf) jk, AA 22 AA
AA Lokeh- AA
ftu Jsfu mou lqb dyu le; ftuq]
dyu dey mo mÙkq ftua A
dey mouq lqb vy”k /kqoa ftu]
/kqo mou duZ le flf) t;a AA
Lokeh gks cfygkjh /kqoa ftu dsjh]
/kqo le; le; flf) jk, AA 23 AA
AA Lokeh- AA
ta rkju rju dy dey jeu ftuq]
jfe jfe; le; mo moua A
mou le; mo mou fg;a ftuq]
le le; mou flf) xeua AA
Lokeh gks cfygkjh le; ftu dsjh]
le le; fooku flf) xeua AA 24 AA
AA Lokeh- AA
uar prqLV; jeu uar ftuq]
ijfefLV bfLV ftu jeua A
oh; foU;ku oh; lqb jeua]
jeu mou lqb flf) t;a AA
Lokeh gks cfygkjh v;a ftu dsjh]
vkb uar le flf) t;a AA 25 AA
AA Lokeh- AA

¼108½ vUeks; Qwyuk
xkFkk 2234 ls 2246 rd
¼ fo”k;% i;&12 ½

mo mou mou mo mouq lq;a ftuq]
mo mouq le; le mÙka A
mo mou lgkos le; mou ftuq]
mo mou le; flf) jÙka AA 1 AA
ftuq vius jax eafnj esa js]
dksM mou ftu Lokeh A
dey duZ gafl iwaNu ykxs]
tu dkgs vdqykus AA
Jsfutw dks dkflgq ykxS]
Lokehtw dks dkflgq jkxS A
ineukfHk dks dkflgq tkxs]
rhFkZadj dks dkflgq cw>S AA
dsoyh dks dkflgq ekxS]
mou ftu mou jeu ikos A
lq;a ftu mou jeu ikos AA 2 AA
AA vkpjh AA
tS t;ks t;a tS t;ks ftuq]
t; le; t;a tS mÙka AA
tS mou t;a tS mou t;a ftuq]
tS mou le; flf) jÙka AA 3 AA
AA ftuq- AA
je jeu jeu mo mou jeu ftuq]
je jeu le; jfe jÙka A
mo mou jeu le le; mou ftuq]
mo mou le; flf) jÙka AA 4 AA
AA ftuq- AA
lqou lqou lqo mou lqou ftuq]
lqo lq;a le; /kqo lqoua A
lqo dIi fo;Ii lq;a lqb foy;a]
lqo mou le; flf) jeua AA 5 AA
AA ftuq- AA
lCn lCn mo mou lCn ftuq]
mou lCn le le;a A
le; lCn le le; jeu ftuq]
lCn le; flf) jfe;a AA 6 AA
AA ftuq- AA
fg;a fg;a fg; mou jeu ftuq]
fg; mou le; le jeua A
fg; mou mou fg; fg;a mou ftuq]
fg; mou le; flf) xeua AA 7 AA
AA ftuq- AA
gqo gqoa gqoa gqo mou jeu ftuq]
gqo le; uar gqo jeua A
gqo mou lgkos mou gqou ftuq]
gqo mou le; flf) xeua AA 8 AA
AA ftuq- AA
f"ki f”kiu mou f”kfi f”kiu jeu ftuq]
f”kfi jeu fooku lq moua A
fooku jeu ftuq ftu; t;a ftuq]
gqo mou le; flf) jeua AA 9 AA
AA ftuq- AA
fi;a fi;a fi; mou fi;a ftuq]
vUeks; fi;a ftu mous A
vUeks; jatq ra jeu le; ftuq]
mo mou uan flf) jeua AA 10 AA
AA ftuq- AA
eqfDr eqfDr ftuq mouq eqfDr ftuq]
eqfDr le; ftuq moua A
eqfDr lqHkkos mou eqfDr ftuq]
mo mou eqfDr flf) xeua AA 11 AA
AA ftuq- AA
Jsfu Jsfu mo dyu Jsfu ftuq]
mo dyu le; le moua A
mo mou Jsfu ftu Jsfu dyu ftuq]
dfy Jsfu le; flf) xeua AA 12 AA
AA ftuq- AA
rkju rju lq rju dey ftuq]
dey le; lqb moua A
mou dey lqb duZ le; ftuq]
lqb mou le; flf) xeua AA 13 AA
AA ftuq- AA

¼109½ foU;ku jeu Qwyuk
xkFkk 2247 ls 2274 rd
¼ fo”k;% dey ny] fooku&5] dyu pju jeu ½

ftu ftu;fr ftu; ftu; ikS]
ftu ftfu;kS mo uarq A
ftu ftfu;kS dey lCn fim]
ftu duZ lea lqo uarq AA 1 AA
ftu vlg lguq lqb lkfgÅ]
ftu fnfIr fnfLV lqb uarq A
xguq foy; ftu xgu ikS]
ftu mou dEeq foy;arq AA 2 AA
जिन ढलन विलय जिन ढलन पौ A
जिन उवन उवनु विलसंतु ।
जिन उवन समय सुइ रमन पौ,
जिन समय सिद्धि संपत्तु ।। 3 ।।
ftu vdZ vdZ lqb vdZ ikS]
ftu vdZ foan le mÙkq A
ftu mou lgkos le; ekS]
ftu le; fnfIr njlarq AA 4 AA
ftu vy”k yf”km lqb vxe ikS]
ftu vxe vxe njlarq A
ftu bLV mou lqb foy; ikS]
ftu mou bLV bLVarq AA 5 AA
ftu le; le; lqb mou ikS]
ftu fnfLV bfLV jl mÙk A
ftu le; lCn lqb lCn ekS]
ftu lqou flf) laiÙkq AA 6 AA
ftu mou lCn lqb mou ekS]
ftu lqou mou bLVarq A
ftu lqou mou le lkfgÅ]
fg; fnfIr flf) laiÙkq AA 7 AA
ftu mou lqou fg; lkfgÅ]
ftu t; t; t; lqb mÙkq A
ftu mou mou jl jfe;kS]
ftu jeu flf) laiÙkq AA 8 AA
ftu mou le; lqb mou ikS]
ftu mou mou vo;klq A
vo;kl le; ftuq uar ikS]
ftu le; uarq flf) jÙkq AA 9 AA
vo;kl le; lqb uar ikS]
uar pju pjuarq A
pju pfj; ftu pju ekS]
ftu pju xHkZ ftu uarq AA 10 AA
ftu mÙkq xHkZ ftu le; ikS]
ftu dyu dfy; ftu uarq A
ftu ftu; xHkZ ftu Åous]
ftu le; lqou flf) jÙkq AA 11 AA
ftu dyu dfy; /kqo dyu ikS]
ftu mou uar ftu mÙkq A
ftu mou mou /koq uar ftuq]
/kqo le; flf) laiÙkq AA 12 AA
fnfIr fnfLV lqb le; ekS]
lCn fiz;s lqb uarq A
vo;kl uar lqb vofg fufg]
euitZ; vgZa lqo uarq AA 13 AA
mou mou lqb lqou ekS]
lqou mou bLVarq A
mou bfLV lqb dey ikS]
mo dey flf) laiÙkq AA 14 AA
mo dey dyu lqb dey ikS]
dey duZ le mÙkq A
dey lqou ftuq ftu; ikS]
ftuq le; flf) laiÙkq AA 15 AA
ftu dyu pju pj pju ikS]
ftu jeu lqou ftu mÙkq A
rRdky jeuq lqb lqou ikS]
lqo mou flf) laiÙkq AA 16 AA
lqb lq;a lq;a ftu ftu; ekS]
ftuq lqou mou lqb mÙkq A
ftu mou lqouq lqb nflZm]
ftuq nlZ le; flf) jÙkq AA 17 AA
ftuq dyu mouq mo mou ikS]
ftuq pju pfj; pkfjÙkq A
ftuq le; le; lenh; ftuq]
ftuq lfefn flf) laiÙkq AA 18 AA
ftuq mou pju pj mou ikS]
ftuq pju dyu dy;arq A
ftuq dyu vxe xe vxe ekS]
ftuq vxe flf) laiÙkq AA 19 AA
ftuq vxe vy”k y”k vy”k ekS]
ftuq vy”k mou vy”karq A
ftuq jeu j;u lqb jeu ikS]
ftuq jeu dyu ftu mÙkq AA 20 AA
ftuq eS; eS; eS mou ekS]
eS U;ku jeu e; mÙkq A
eS; eS; eS lgdkj em]
lg mou flf) laiÙkq AA 21 AA
lg lgu lgu ftu lkg ekS]
ftuq lkg le; le mÙkq A
ftuq le; lkg vo;kl ekS]
vo;kl ftu; ftu mÙkq AA 22 AA
vo;kl vdZ ftuq vdZ ekS]
ftuq vdZ foan le mÙkq A
ftuq le; mouq dfy dey ekS]
dfy dey flf) laiÙkq AA 23 AA
dfy dfy;kS dyu lq dey ikS]
ftuq dey mou mo mÙkq A
ftuq dey mou le le; ekS]
le; mou flf) laiÙkq AA 24 AA
ftuq dey dey le dey ekS]
ftuq dyu mouq dy;arq A
ftuq dey le; lqb lkfgÅ]
ftuq mou dey flf) jÙkq AA 25 AA
ftuq rkju rju lg le; ikS]
ftuq mou dyu le mÙkq A
ftuq dyu dey mo mou ekS]
ftuq le; flf) laiÙkq AA 26 AA
ftuq ftu; ftu; ftuq Jsfu ekS]
ftuq dyu le; le mÙkq A
foU;ku oh; pkS mou ekS]
ftuq ftu; i;ks i; mÙkq AA 27 AA
ftuq rkju rju lq rju ikS]
ftuq dey dyu dy;arq A
ftuq mou dey lqb lqou ekS]
ftuq le; flf) laiÙkq AA 27 AA

¼110½ nksgk clar Qwyuk
xkFkk 2275 ls 2299 rd
¼ fo”k;% b”V fnfIr] mRiUu fnfIr] fooku&5 ½

mo mou mou nlZarq] nlZarq js]
mo mou lgkos le; ekS A
mo mou le; foylarq] foylarq js]
mo mou lgkos eqfDr ikS AA 1 AA
fnfIr fnfLV ftu mÙkq] ftu mÙkq js]
fnfLV fnfIr lqb jeu ikS A
lCn fiz;ks ftu mÙkq] ftu mÙkq js]
fiz;s lCn lqb eqfDr ikS AA 2 AA
मैय उवनु सुइ उत्तु] सुइ उत्तु रे]
सुइ मैय सुयं जिन उवन मौ ।
अढल ढलनु जिन दिट्ठु] जिन दिट्ठु रे]
जिन जिनय ढलन सुइ मुक्ति पौ ।। 3 ।।
अवयास ढलनु सुइ नंतु] सुइ नंतु रे]
मै उवनु उवनु जिनु समय मौ ।
सम समय समय सम उत्तु] सम उत्तु रे]
उव उवनु समय सुइ मुक्ति पौ ।। 4 ।।
bLV mou bLVarq] bLVarq js]
mou bLV bLV eey ikS A
ta fnfIr fnfLV bLVarq] bLVarq js]
mou bfLV mo eqfDr ikS AA 5 AA
bLV mou nlZarq] nlZrq js]
bLV mouq lqb le; ekS A
mou bfLV nlZarq] nlZarq js]
mo mou fnfLV lqb eqfDr ikS AA 6 AA
bLV mou jeuarq] jeuarq js]
mou bfLV bLV le; ekS A
mo mou jeu bLVarq] bLVarq js]
mo bLV jeu ftuq eqfDr ikS AA 7 AA
rRdky jeuq ftu mÙkq] ftu mÙkq js]
fnfIr fnfLV ftu jeu ikS A
ta rkjkxu vo;kl] vo;kl js]
fnfLV fnfIr lqb jeu ekS AA 8 AA
uar fnfIr lqb mÙkq] lqb mÙkq js]
,s; fnfIr uar Né ekS A
ra bLV fnfIr lqb uarq] lqb uarq js]
mo mou fnfIr uar NUu ekS AA 9 AA
ta rkjk panz fnfiuarq] fnfiuarq js]
jfrfg lgkos fnfIr ekS A
ta lwj fnfIr fnfiuarq] fnfiuarq js]
rkj pUnz uar Né lqbZ AA 10 AA
fnfIr uar fnfiuarq] fnfiuarq js]
j;u fnfIr lqb Né ekS A
ra bLV fnfIr fnfiuarq] fnfiuarq js]
fnfIr fparkefu mou ekS AA 11 AA
ta uar fnfIr Qy mÙkq] Qy mÙkq js]
mou jeu fnfi vfe; Qyq A
ra uar i;g lalk:] lalk: js]
mou i;g ftuq eqfDr ikS AA 12 AA
rRdky jeu lqb mÙkq] lqb mÙkq js]
ta lwj fnfIr jfr foy; ekS A
dey uan fim mÙkq] fim mÙkq js]
fnfLV fnfIr lqb jeu ekS AA 13 AA
lgdkj jeu lqb mÙkq] lqb mÙkq js]
fnfIr lgkos fnfLV ftuq A
mou fnfIr fnfi;arq] fnfi;arq js]
le; fnfLV jfe eqfDr ikS AA 14 AA
fnfIr fnfi; lqb uarq] lqb uarq js]
,s; fnfLV lqb le jeuq A
ra le; fnfIr lqb uarq] lqb uarq js]
mou fnfLV le eqfDr ikS AA 15 AA
lCn uar lqb mÙkq] lqb mÙkq js]
vo;kl lCn lqb uar ekS A
ra le; lCn fim uarq] fim uarq js]
mo mou lCn fim eqfDr ikS AA 16 AA
lkg jeuq lqb mÙkq] lqb mÙkq js]
vkn lgkos mouq mouq A
ra vle leFk lguarq] lguarq js]
mou lkg le eqfDr ikS AA 17 AA
ta vdZ uar lqb mÙkq] lqb mÙkq js]
mou vdZ fcuq foy; ikS A
ra vle le; lqb uarq] lqb uarq js]
mou mou fcuq ljfu ikS AA 18 AA
ta mou vdZ vo;kl] vo;kl js]
vdZ le; lqb foyfl;kS A
ra mou dey vo;kl] vo;kl js]
duZ le; le eqfDr ikS AA 19 AA
ta vdZ le; le mÙkq] le mÙkq js]
dyu dfy; lqb mou ikS A
ta pju pju lqb mÙkq] lqb mÙkq js]
ra mou dyu le eqfDr ikS AA 20 AA
ta pju dyu dy;arq] dy;arq js]
dyu dey mo mou ikS A
mo mou duZq lkgarq] lkgarq js]
lqou dey le eqfDr ikS AA 21 AA
ta rkju rju moUuq] moUuq js]
mou le; le fiÅ jeuq A
ra mou dey dy;arq] dy;arq js]
mou fnfIr fnfLV eqfDr ikS AA 22 AA
ta mou Jsfu ftu Jsfu] ftu Jsfu js]
dyu lgkos dyu ekS A
ta rkju rju ftuqÙkq] ftuqÙkq js]
rkj dey le eqfDr ikS AA 23 AA
ta mouq ftu; ftu mÙkq] ftu mÙkq js]
le; lkg le uar ekS A
Hk; foy; Hksm fl; HkOoq] fl; HkOoq js]
mou le; HkfÙk eqfDr ikS AA 24 AA
mo mou lkfg le mÙkq] le mÙkq js]
le le; lkg ftu ftu; ikS A
mo mou le; le mÙkq] le mÙkq js]
fl) le; le eqfDr ikS AA 25 AA

¼111½ ftu cÙkhlh Qwyuk
xkFkk 2300 ls 2331 rd
¼ fo”k;% fooku&5] ijes”Bh lVhd ½

ftu ftu;fr ftu; lq ftu; ikS] lqfu U;kuh gks A
ftuq le; dEeq foy;arq] ije ftu Lokeh gks AA 1 AA
ftuq fnfIr fnfLV lqb uar ikS] lqfu U;kuh gks A
ftuq fnfLV fnfIr fiz;s lqb uarq] ftu; ftu Lokeh gks AA 2 AA
ftuq fnfLV fnfIr lqb uar ekS] lqfu U;kuh gks A
ftuq fnfIr fnfLV ftuukgq] lq;a ftu Lokeh gks AA 3 AA
ftuq eS; mouq lqb uUr ekS] lqfu U;kuh gks A
eS mouq ftu; ftuukgq] vy”k ftu Lokeh gks AA 4 AA
vUeks; eS; ftu ftu; ftuq] lqfu U;kuh gks A
ftuq eS; mouq vUeks;] le; ftu Lokeh gks AA 5 AA
ftuq fnfIr lq;a lqb fnfIr ekS] lqfu U;kuh gks A
vUeks; fnfLV flf) jÙkq] uar ftu Lokeh gks AA 6 AA
ftuq uar fnfIr fnfLV nlZ ekS] lqfu U;kuh gks A
vUeks; fnfLV flf) jÙkq] mou ftu Lokeh gks AA 7 AA
ftuq lCn fiz;s ftuq le; ekS] lqfu U;kuh gks A
ftuq lCn le; flf) jÙkq] uan ftu Lokeh gks AA 8 AA
ftuq lCn fiz;s le le; ekS] lqfu U;kuh gks A
fi; mou flf) laiÙkq] fuy; ftu Lokeh gks AA 9 AA
ftuq fnfLV fnfIr fnfi fnfLV ekS] lqfu U;kuh gks A
eS mou flf) laiÙkq] vxe ftu Lokeh gks AA 10 AA
ftuq lCn fiz;s fi; lCn ekS] lqfu U;kuh gks A
vUeks; lCn flf) jÙkq] lgt ftu Lokeh gks AA 11 AA
ftuq eS; mouq mo mou ekS] lqfu U;kuh gks A
ftuq mou lkfg flf) jÙkq] lqou ftu Lokeh gks AA 12 AA
vo;kl mouq ftu mou ekS] lqfu U;kuh gks A
vo;klq lq;a lqb uarq] uar ftu Lokeh gks AA 13 AA
ftuq mou lkfg le lkfg ekS] lqfu U;kuh gks A
ftuq le; mouq ftu uarq] mou ftu Lokeh gks AA 14 AA
vo;kl mouq lqb dyu ekS] lqfu U;kuh gks A
ftuq dey dyu /kqo uarq] dyu ftu Lokeh gks AA 15 AA
ftuq dyu pju pj pju ekS] lqfu U;kuh gks A
ftuq dey lCn /kqo uarq] dey ftu Lokeh gks AA 16 AA
ftuq dey dyu /kqo uar ftuq] lqfu U;kuh gks A
/kqo mou lqou lqb lkfg] lkfg ftu Lokeh gks AA 17 AA
lqou lkfg ftu jeu ekS] lqfu U;kuh gks A
lqb jeu mou ftu uar] jeu ftu Lokeh gks AA 18 AA
ftuq j;u jeu mo mou ekS] lqfu U;kuh gks A
ftuq jeu j;u ftuukgq] j;u ftu Lokeh gks AA 19 AA
lq;a lq yf”k;kS vy”k ekS] lqfu U;kuh gks A
ftuq vy”k vxksp: uarq] pju ftu Lokeh gks AA 20 AA
ftuq bLV mou ikS mou fnfi] lqfu U;kuh gks A
ftuq mou bLV nlZarq] nlZ ftu Lokeh gks AA 21 AA
i; dey dyu ftu uar ekS] lqfu U;kuh gks A
ftuq dny dey dy;arq] dey ftu Lokeh gks AA 22 AA
ftuq dny dyu iqfy iqfyu ekS] lqfu U;kuh gks A
ftuq iqfyu dey dy;arq] dey ftu Lokeh gks AA 23 AA
ftuq iqfyu xxu ftu uar ekS] lqfu U;kuh gks A
ftuq xxu dey dy;arq] g”kZ ftu Lokeh gks AA 24 AA
ftuq xxu xeu lqb dyl ekS] lqfu U;kuh gks A
ftuq dey dyl dfy uarq] xfgj ftu Lokeh gks AA 25 AA
ftuq dyl dey mo mou ekS] lqfu U;kuh gks A
lfl dey dyu dy;arq] dyu ftu Lokeh gks AA 26 AA
lfl dey dyu ftu lkfg ekS] lqfu U;kuh gks A
lfl lkfg ftu; ftu mÙkq] mÙk ftu Lokeh gks AA 27 AA
ftuq lkfg lq;a lqb mÙk ekS] lqfu U;kuh gks A
ftuq Hkou foan le lkfg] foan ftu Lokeh gks AA 28 AA
ftuq Hkou dey dfy dey ekS] lqfu U;kuh gks A
ftuq dey dey flf) jÙkq] fnfIr ftu Lokeh gks AA 29 AA
ftuq vdZ vdZ ftu ftu; ekS] lqfu U;kuh gks A
ftuq vdZ foan le larq] lar ftu Lokeh gks AA 30 AA
ftuq rkju rju lq vdZ ftuq] lqfu U;kuh gks A
ftuq le; vdZ flo iaFkq] iaFk ftu Lokeh gks AA 31 AA
ftuq rkju rju fooku ekS] lqfu U;kuh gks A
ftuq le; flf) laiÙkq] fl) ftu Lokeh gks AA 32 AA

¼112½ mou bLV le;lkj Qwyuk
xkFkk 2332 ls 2372 rd
¼ fo”k;% dey ny] yfC/k&9 ½

ftu ftu; t;a t; t;ks t;a]
ftu mou t;a t; le; t;a AA 1 AA
ftuq rqo i; ge ljua]
vy”k ftu rqo i; ge ljua AA 2 AA
AA vkpjh AA
rkjS rjS le; lqb rkjS]
vcycyh ftu ftu; ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
dsoy ftu rqo i; ge ljua AA 3 AA
mo mou t;a fg; mou t;a]
lg lkg t;a mo le; ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
lq;a ftu rqo i; ge ljua AA 4 AA
pj pju t;a dfy dyu t;a]
t; dyu dey ftu /kqo moua A
ftu rqo i; ge ljua]
ftu; ftu rqo i; ge ljua AA 5 AA
/kqo mou lq;a lqb lqou lq;a]
/kqo mou duZ le le; ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
lgt ftu rqo i; ge ljua AA 6 AA
lqo lqou lea le lqou lq;a]
vo;kl mou le lkfg ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
ije ftu rqo i; ge ljua AA 7 AA
vo;kl lq;a lqj jeu jea]
lqb vdZ mou foan le; ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
uan ftu rqo i; ge ljua AA 8 AA
bLV mou t;a mo mou t;a]
mo mou bfLV mo le; ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
mou ftu rqo i; ge ljua AA 9 AA
bLV mou e;a mo mou e;a]
mo mou e;a bLV e;a t;a A
ftu rqo i; ge ljua]
e;a ftu rqo i; ge ljua AA 10 AA
bLV mou i;a mo mou i;a]
mo mou i;a bLV ije i;a A
ftu rqo i; ge ljua]
i;a ftu rqo i; ge ljua AA 11 AA
bLV mou lga mo mou lga]
mo mou lgu bLV lgb ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
lgt ftu rqo i; ge ljua AA 12 AA
bLV mou moa mo mou lq;a]
mo mou lq;a bLV mou i;a A
ftu rqo i; ge ljua]
mn; ftu rqo i; ge ljua AA 13 AA
इस्ट उवन ढलं उव उवन ढलं]
उव उवन ढलं इस्ट जिन ढलनं ।
जिन तुव पय हम सरनं]
ढलन जिन तुव पय हम सरनं ।। 14 ।।
bLV mou y”k mo mou y”ka]
mo mou y”ka bLV y”ku ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
y”ku ftu rqo i; ge ljua AA 15 AA
bLV mou bLVa mo mou bLVa]
mo mou nlZ bLV nlZ ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
nlZ ftu rqo i; ge ljua AA 16 AA
bLV mou lkfg mo mou lkfg]
mo mou lkfg bLV lkfg ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
lkfg ftu rqo i; ge ljua AA 17 AA
bLV mou jea mo mou jea]
mo mou jeu bLV jeu ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
jeu ftu rqo i; ge ljua AA 18 AA
bLV rkj jea mo mou rja]
mo mou rkj bLV rkj ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
rkj ftu rqo i; ge ljua AA 19 AA
bLV mou rja mo rju rja]
mo mou rju bLV rju ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
rju ftu rqo i; ge ljua AA 20 AA
rj rkj ftua mo rju ftua]
mo rkj rju ftu ftu; ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
ftu; ftu rqo i; ge ljua AA 21 AA
bLV mou lea mo le; lea]
ftu rkj rju le le; lea A
ftu rqo i; ge ljua]
le; ftu rqo i; ge ljua AA 22 AA
rj rkj moa mo mou lea]
/kqo mou le; lqb flf) jea A
ftu rqo i; ge ljua]
fl) ftu rqo i; ge ljua AA 23 AA
bLV y”ku bLVa mo mou y”ka]
mo mou y"ka bLV y"ku ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
fl) ftu rqo i; ge ljua AA 24 AA
bLV vy”k bLVa mo vy”k moa]
mo mou vy”k bLV vy”k ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
vy”k ftu rqo i; ge ljua AA 25 AA
bLV xxu bLVa mo mou xea]
mo mou xeu bLV xeu ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
xeu ftu rqo i; ge ljua AA 26 AA
bLV vxe bLVa mo vxe moa]
mo mou vxe bLV vxe ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
vxe ftu rqo i; ge ljua AA 27 AA
bLV vkl bLVa mo vkl moa]
mo mou vkl bLV vkl ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
vkl ftu rqo i; ge ljua AA 28 AA
bLV vLusg bLVa mo vLusg moa]
mo mou vLusg bLV vLusg ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
vLusg ftu rqo i; ge ljua AA 29 AA
bLV U;ku bLVa mo U;ku moa]
mo mou U;ku bLV U;ku ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
U;ku ftu rqo i; ge ljua AA 30 AA
bLV nlZ bLVa mo nlZ moa]
mo mou nlZ bLV nlZ ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
nlZ ftu rqo i; ge ljua AA 31 AA
bLV nku bLVa mo nku moa]
mo mou nku bLV nku ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
nku ftu rqo i; ge ljua AA 32 AA
bLV ykHk bLVa mo ykHk moa]
mo mou ykHk bLV ykHk ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
ykHk ftu rqo i; ge ljua AA 33 AA
bLV Hkksx bLVa mo Hkksx moa]
mo mou Hkksx bLV Hkksx ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
Hkksx ftu rqo i; ge ljua AA 34 AA
bLV miHkksx bLVa] mo moHkksx moa]
mo mou moHkksx moHkksx ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
moHkksx ftu rqo i; ge ljua AA 35 AA
bLV oht bLVa mo ohtZ moa]
mo mou oh; bLV oh; ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
oh; ftu rqo i; ge ljua AA 36 AA
bLV laeÙk bLVa mo laeÙk moa]
mo mou laeÙk bLV laeÙk ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
laeÙk ftu rqo i; ge ljua AA 37 AA
bLV pju bLVa mo mou pja]
mo mou pju bLV pju ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
pju ftu rqo i; ge ljua AA 38 AA
bLV yfC/k bLVa moyfC/k moa]
mo mou yfC/k bLV yfC/k ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
yfC/k ftu rqo i; ge ljua AA 39 AA
bLV vyfC/k bLVa mo vyfC/k moa]
mo mou vyfC/k bLV vyfC/k ftua A
ftu rqo i; ge ljua]
vyfC/k ftu rqo i; ge ljua AA 40 AA
Jsfu dyu t;a rkj dey t;a]
rj rkj dey le flf) t;a A
ftu rqo i; ge ljua]
fl) ftu rqo i; ge ljua AA 41 AA

¼113½ vdZ pkSrhlh Qwyuk
xkFkk 2373 ls 2406 rd
¼ fo”k;% iapkFkZ dh efgek] Kku&5] dyu pju jeu ½

Lokeh mou mou ftuq mou ftuq gks]
mo mou mou nlZarq gks A
ftu ftu; mou ftuq AA 1 AA
Lokeh t;ks t;ks t; t;ks ftuq gks]
t;ks t;ks t;oarq gks A
ftu ftu; t;ks ftuq AA 2 AA
Lokeh e;ks e;ks e;oarq ftuq gks]
e;ks mou ftu mÙkq gks A
ftu ftu; e;ks ftuq AA 3 AA
ftuq lq;a lq;a ftuq lq;a ftuq gks]
ftuq lq;a mouq ftuukgq gks A
ftu ftu; lq;a ftuq AA 4 AA
ftuq jeu jeu ftuq jeu ftuq gks]
jeu mou mo mÙkq gks A
ftu ftu; jeu ftuq AA 5 AA
ftuq lgu lgu ftuq lgu ftuq gks]
ftuq mou lgu lg uarq gks A
ftu ftu; lgu ftuq AA 6 AA
ftuq lkg lkg ftuq lkg ftuq gks]
ftuq mou lkg lkgarq gks A
ftu ftu; lkg ftuq AA 7 AA
ftuq jkg jkg ftuq jkg ftuq gks]
ftuq jkg mou jkgarq gks A
ftu ftu; jkg ftuq AA 8 AA
ftuq fg; fg; fg; fg; mou ftuq gks]
ftuq fg; fg; ftuq fg; mÙkq gks A
ftu ftu; fg;a ftuq AA 9 AA
ftuq gqo gqo gqo gqo gqou ftuq gks]
ftuq gqo gqo ftu gqo mÙkq gks A
ftu ftu; gqou ftuq AA 10 AA
ftuq xqfir xqfir xqfirkj ftuq gks]
ftuq xqfir xqfir ftu mÙkq gks A
ftu ftu; xqfir ftuq AA 11 AA
ftuq tku tku ftuq tku em gks]
ftuq tku fooku l mÙkq gks A
ftu ftu; tku ftuq AA 12 AA
ftuq i;g i;g i; jeu ftuq gks]
ftuq i; i; i; i; mÙkq gks A
ftu ftu; i;a ftuq AA 13 AA
ftuq vy”k vy”k xqfirkj ftuq gks]
ftuq vy”k vy”k nlZarq gks A
ftu ftu; vy”k ftuq AA 14 AA
ftuq vxe vxe xqfirkj vxeq gks]
ftuq vxe vxe foylarq gks A
ftu ftu; vxe ftuq AA 15 AA
ftuq fnfIr fnfIr lqb fnfIr ftuq gks]
ftuq fnfIr fnfIr fnfIr mÙkq gks A
ftu ftu; fnfIr ftuq AA 16 AA
ftuq le; le; le le; ftuq gks]
ftuq le; le; flf) jÙkq gks A
ftu ftu; le; ftuq AA 17 AA
ftuq duZ duZ vkduZ ftuq gks]
ftuq duZ duZ le lkfg gks A
ftu ftu; duZ ftuq AA 18 AA
ftuq lqou lqou lqo lqou ftuq gks]
ftuq lqou lqou lqb mÙkq gks A
ftu ftu; lqou ftuq AA 19 AA
ftuq mou mou mo lkfg ftuq gks]
ftuq lkfg lkfg le lkfg gks A
ftu ftu; lkfg ftuq AA 20 AA
ftuq mou mou le mou ftuq gks]
ftuq mou lkg le mÙkq gks A
ftu ftu; mÙkq ftuq AA 21 AA
ftuq vdZ vdZ le vdZ ftuq gks]
ftuq vdZ vdZ mn;arq gks A
ftu ftu; vdZ ftuq AA 22 AA
ftuq vdZ vdZ lqb vdZ ftuq gks]
ftuq vdZ vdZ dy;arq gks A
ftu ftu; dyu ftuq AA 23 AA
ftuq dyu dyu dfy dyu ftuq gks]
ftuq dyu vdZ dy;arq gks A
ftu ftu; dyu ftuq AA 24 AA
ftuq :b; :b; :b dyu ftuq gks]
ftuq :b; :b; dy;arq gks A
ftu ftu; :b; ftuq AA 25 AA
ftuq pju pju pj dyu ftuq gks]
ftuq pju pju dy;arq gks A
ftu pju dyu ftuq AA 26 AA
ftuq pju dyu :b dyu ftuq gks]
ftuq dyu dey ftu mÙkq gks A
ftu pju dey ftuq AA 27 AA
ftuq dyu pju pj :b; ftuq gks]
ftuq dey dyu dy;arq gks A
ftu dyu dey ftuq AA 28 AA
ftuq mou jeu :b dyu ftuq gks]
ftuq dyu dey dy;arq gks A
ftu mou dey ftuq AA 29 AA
ftuq dyu dey lqb uar ftuq gks]
ftuq mou dey /kqo uarq gks A
ftu mou dey ftuq AA 30 AA
ftuq mou Jsfu dfy dyu eÅ gks]
ftuq dyu Jsfu ftu mÙkq gks A
ftu mou dey ftuq AA 31 AA
ftuq rkju rju lq dey em gks]
ftuq dey lqou flf) jÙkq gks A
ftu fl) dey ftuq AA 32 AA
ftuq rkju rju fooku eÅ gks]
fooku dey le mÙkq gks A
ftu dey /kqoa ftuq AA 33 AA
ftuq rkju rju dfy dey em gks]
le le; flf) laiÙkq gks A
ftu ftu; fl) ftuq AA 34 AA

¼114½ lq;a dey ftu Qwyuk
xkFkk 2407 ls 2419 rd
¼ fo”k;% ijes”Bh lVhd ½

mo mou mou mo mou ljÙks]
mo mou i;a i; flf) ftuqÙks A
ftu ftu; ftua ftu ftuoj mÙks]
ftu le; mou ftu flf) laiÙks AA 1 AA
ftu ftu yfM;k ftu ftuo: isf”kÅ]
lg le; jeu Lokeh eqfDr igqars AA 2 AA
AA vkpjh AA
i; i;a i;a fi; fi; ftu jÙks]
fi; fi;a fi;a i; le; latqÙks A
le le; le; lqb le; ftuqÙks]
fi; lCn le; ftuq eqfDr l jÙks AA 3 AA
AA ftu- AA
fg; fg;a fg;a gqo jeu ftuqÙks]
gqo gqoa gqoa vo;kl latqÙks A
vo;kl vlg lg lkg lgars]
lqb lkg lqou /kqo uar ftuqÙks AA 4 AA
AA ftu- AA
vo;kl mou lqb jeu ftuqÙks]
ra jeu fi;a fi; ifju; mÙks A
izeku ftu; ftu pju ftuqÙks]
lqb dyu dey ftu flf) laiÙks AA 5 AA
AA ftu- AA
lqb lqou lq;a lqb mou latqÙks]
lqb jeu ftu; ftuq le; l mÙks A
lg lkg jeuq ftuq dey l mÙks]
lqb dyu dey ftu flf) laiÙks AA 6 AA
AA ftu- AA
t; t;ks t;a t; ftuoj mÙks]
t; t;a t;a t; t;a ftuqÙks A
i; dey dny xe vxe l mÙks]
i; vxe le; ftuq flf) laiÙks AA 7 AA
AA ftu- AA
lqb dny dey dy pju l mÙks]
lqb iqfyu lgkos ftu tku ftuqÙks A
lqb tku tku fjtq foiqy l mÙks]
lqb vy”k le; ftuq flf) laiÙks AA 8 AA
AA ftu- AA
lqb iqfyu lq;a t; xxu t;oars]
lqb xxu dey pj dyu ftuqÙks A
eS mou xxu xe vxe xears]
t; xxu dey ftu flf) laiÙks AA 9 AA
AA ftu- AA
lqb xxu lgkos pj dyu ftuqÙks]
lqb dyu dyl ftu dey dyars A
lqb dyl dey dfy dyu vuars]
lqb xfgj vuar ftu flf) laiÙks AA 10 AA
AA ftu- AA
lqb dyl lgt ftuq lfl ftu mÙks]
lfl flf) jeu ftuq ftu; l mÙks A
lfl dey jeu ftuq dyu ftuqÙks]
lfl jeu le; ftuq flf) laiÙks AA 11 AA
AA ftu- AA
lfl jeu lq;a ftuq Hkou ftuqÙks]
lqb Hkou foan ftuq dey dyars A
lqb uar foan mo foan l mÙks]
lqb Hkou foan ftuq flf) laiÙks AA 12 AA
AA ftu- AA
ftu ftu; Jsfu ftuq dyu latqÙks]
lqb dyu lkg ftuq Jsfu ftuqÙks A
lqb rkju rju dfy dey l mÙks]
t; rkj dey le flf) laiÙks AA 13 AA
AA ftu- AA

¼115½ pkSchl vdZ fl; jfy Qwyuk
xkFkk 2420 ls 2458 rd
¼ fo”k;% dey ny] vdZ pkSchl ½

mo mou mou mo mou jyh]
mo mou le; jfy eqfDr pyh AA 1 AA
ge vius mou iS ekMkSfx jyh]
mo mou le; jfy eqfDr feyh AA 2 AA
AA vkpjh AA
mo mou mou dfy dyu jyh]
mo dyu dey jyh eqfDr pyh AA 3 AA
AA ge- AA
mo mou pju mo pju jyh]
mo pju dey jfy flf) feyh AA 4 AA
AA ge- AA
mo mou jeu mo jeu jyh]
mo jeu dey /kqo eqfDr feyh AA 5 AA
AA ge- AA
mo mou dey /kqo mou jyh]
mo jeu /kqoa le duZ feyh AA 6 AA
AA ge- AA
mo dyu dey /kqo jeu jyh]]
vUeks; dey /kqo duZ jyh AA 7 AA
AA ge- AA
mo pju dey /kqo jeu jyh]
mo dey pju /kqo duZ feyh AA 8 AA
AA ge- AA
mo jeu dey /kqo jeu jyh]
mo dey jeu /kqo Jou feyh AA 9 AA
AA ge- AA
mo dyu pju /kqo dey jyh]
/kqo dey duZ jfy eqfDr feyh AA 10 AA
AA ge- AA
mo mou nlZ jfy dey jyh]
mo dey duZ nlZ eqfDr pyh AA 11 AA
AA ge- AA
mo mou bLV mo jeu jyh]
mo jeu dey duZ eqfDr feyh AA 12 AA
AA ge- AA
mo mou y”ku jfy dey jyh]
mo vy”k dey duZ eqfDr feyh AA 13 AA
AA ge- AA
mo mou xeu dfy dey jyh]
mo vxe dey duZ eqfDr feyh AA 14 AA
AA ge- AA
mo mou vdZ jfy dey jyh]
mo dey vdZ duZ eqfDr feyh AA 15 AA
AA ge- AA
mo mou le; duZ lqou jyh]
mo lqou dey jfy eqfDr feyh AA 16 AA
AA ge- AA
mo lqou jeu jfy gal jyh]
mo gal dey jfy eqfDr feyh AA 17 AA
AA ge- AA
mo mou gal vo;kl jyh]
vo;kl dey jfy eqfDr feyh AA 18 AA
AA ge- AA
mo mou vo;kl jfy fnfIr jyh]
mo fnfIr dey jfy eqfDr pyh AA 19 AA
AA ge- AA
mo mou fnfIr lqb fnfIr jyh]
lqb fnfIr dey jyh eqfDr feyh AA 20 AA
AA ge- AA
mo mou lq fnfIr jfy vHk; jyh]
lqb vHk; dey jfy eqfDr feyh AA 21 AA
AA ge- AA
mo mou vHk; jfy vdZ lqdZ jyh]
mo lqdZ dey jfy eqfDr feyh AA 22 AA
AA ge- AA
mo mou lqdZ jfy vFkZ jyh]
lokZFkZ dey jfy eqfDr feyh AA 23 AA
AA ge- AA
mo mou vdZ jfy foan jyh]
mo foan dey jfy eqfDr pyh AA 24 AA
AA ge- AA
mo mou foan jfy uan jyh]
t; uan dey jfy eqfDr feyh AA 25 AA
AA ge- AA
mo mou uan vkuan jyh]
vkuan dey jfy eqfDr feyh AA 26 AA
AA ge- AA
vkuan mou jfy le; jyh]
lqb le; dey jfy eqfDr feyh AA 27 AA
AA ge- AA
mo mou le; jfy fg; mou jyh]
fg; dey mou jfy eqfDr feyh AA 28 AA
AA ge- AA
fg; mou jeu jfy vy”k jyh]
fg; vy”k dey jfy eqfDr pyh AA 29 AA
AA ge- AA
mo mou vy”k jfy vxe jyh]
mo vxe dey jfy eqfDr feyh AA 30 AA
AA ge- AA
mo mou vxe jfy lg;kj jyh]
lg;kj dey t; eqfDr feyh AA 31 AA
AA ge- AA
mo mou lkg jfy jeu jyh]
mo dey jeu jfy eqfDr feyh AA 32 AA
AA ge- AA
mo mou jeu jfy b; jat jyh]
lqb jat dey jfy eqfDr pyh AA 33 AA
AA ge- AA
mo lq;a jat jfy mou jyh]
lqb mou dey jfy eqfDr feyh AA 34 AA
AA ge- AA
lqb mou mou jfy f”kiu jyh]
mo f”kiu dey jfy eqfDr pyh AA 35 AA
AA ge- AA
mo mou f”kiu jfy eey jyh]
mo eey dey jfy flf) feyh AA 36 AA
AA ge- AA
mo mou vdZ mo iV~V jyh]
mo iV~V dey i; ije feyh AA 37 AA
AA ge- AA
foU;ku oh; pkS mou jyh]
lqb vdZ dey jfy flf) feyh AA 38 AA
AA ge- AA
pkSchl vdZ jfy dyu jyh]
dfy dyu dey vdZ flf) feyh AA 39 AA
AA ge- AA

¼116½ mi;ksx lkj Qwyuk
xkFkk 2459 ls 2476 rd
¼ fo”k;% mi;ksx dh efgek ½

i; i;g i;a jfe i;g tS jS;k]
i; mou i;ksx fl; eqfDr jeS;k AA 1 AA
mo mou mou lk: mou ftuS;k]
ftu ftu; le; jfe eqfDr feyS;k AA 2 AA
AA vkpjh AA
i; i;g i;ksx ebZ i;ksx fl tS;k]
mo mou i;ksx fl; i;ksx feyS;k AA 3 AA
AA mo- AA
mo mou foan jS foan foU;ku leS;k]
foan mou dey foan duZ jeS;k AA 4 AA
AA mo- AA
le le; le; fl; mou leS;k]
lqb dyu dey vUeks;s mouq ftuS;k AA 5 AA
AA mo- AA
lqb uan uan fl; mou uanS;k]
lqb uan dey uan eqfDr feyS;k AA 6 AA
AA mo- AA
fg; fg;a fg;a fg; mou fg; jS;k]
fg; dey dyu dfy fg;u ftuS;k AA 7 AA
AA mo- AA
tku tku fl; mo fooku jeS;k]
lqb tku dey ftuq eqfDr feyS;k AA 8 AA
AA mo- AA
tb tSu fl mou tS t;u jeS;k]
tb tSu dey dfy eqfDr ftuS;k AA 9 AA
AA mo- AA
y"k y”ku y”ku yf”k mo vy”k y”kS;k]
mo y”ku dey yf”k vy”k ftuS;k AA 10 AA
AA mo- AA
fuy fuy; fuy; fuy fuy; fl jS;k]
ftu fuy; dey mo eqfDr jeS;k AA 11 AA
AA mo- AA
Hknz Hknz mo Hknz ftuS;k]
t; Hknz dey dfy eqfDr feyS;k AA 12 AA
AA mo- AA
eS mou mou mo mou fl jS;k]
eS mou dey dfy flf) jeS;k AA 13 AA
AA mo- AA
lqb lgt lgt mo lgt fl jS;k]
lqb lgt dey t; t;ks ftuS;k AA 14 AA
AA mo- AA
i; mou mou mo mou fl jS;k]
iS mou dey dfy eqfDr feyS;k AA 15 AA
AA mo- AA
i; i;a i;a i; jeu jeS;k]
jfe jeu i;ksx fl; eqfDr feyS;k AA 16 AA
AA mo- AA
mo mou Jsfu ftu Jsfu ftuS;k]
dfy dyu dey mo eqfDr jeS;k AA 17 AA
AA mo- AA
lqb rkju rju rj rkj rjS;k]
rkj rju dey duZ eqfDr feyS;k AA 18 AA
AA mo- AA

¼117½ ca/k ftukbZ Qwyuk
xkFkk 2477 ls 2489 rd
¼ fo”k;% fooku iakp ½

mo mou mou mo feyu gS] lqb ca/k ftukbZ A
ta mou jeu jl ifjueS] lqb ca/k foykbZ AA 1 AA
t; t;ks t;ks t; jeu lqb] lqb mouq jekbZ A
mo mou latks;s le; ftuq] t; eqfDr feykbZ AA 2 AA
AA vkpjh AA
fnfIr fnfIr lqb fnfIr ftuq] fnfIr mouq fnikbZ A
lqb fnfLV bfLV jfe le; lqb] jfe eqfDr feykbZ AA 3 AA
AA t;- AA
fnfi fnfIr fnfIr uar le; fnfi] fnfi le; fnikbZ A
lqb fnfLV bfLV jfe mou fjfLV] jfe eqfDr jekbZ AA 4 AA
AA t;- AA
t; lCn lCn lqb lCn fiÅ] mo lCn lekbZ A
lqb lCn le; uar jeu fiÅ] jfe eqfDr feykbZ AA 5 AA
AA t;- AA
lqb lCn le; uar lCn fiÅ] mo lCn jekbZ A
mou lCn jl /kqo jeuq] /kqo eqfDr feykbZ AA 6 AA
AA t;- AA
fg; fg;a fg;a fg; le; fg;a] fg; le; jekbZ A
fg; mou mou /kqo mou fg;a] jfy eqfDr feykbZ AA 7 AA
AA t;- AA
gqo gqou gqou uar gqo le;] gqo le; jekbZ A
gqo mou mou /kqo gqo mou] gqo eqfDr feykbZ AA 8 AA
AA t;- AA
lgu le; uar lgu jyh] jfy le; lgkbZA
lqb mou lgu le le; ekS] lg eqfDr feykbZ AA 9 AA
AA t;- AA
lkg le; uar le; lkg] jfy lkg lekbZ A
mo mou lkg /kqo jeu jfe] lg eqfDr feykbZ AA 10 AA
AA t;- AA
le; jeuq mo mou ikS] fi; mouq jekbZ A
mou jeuq lqb vfe; jlq] jfe eqfDr feykbZ AA 11 AA
AA t;- AA
le; xeuq uar mo xeuq] jfe xeuq jekbZ A
mo mou xeuq fparkefu] fpafr eqfDr feykbZ AA 20 AA
AA t;- AA
ol okl le; le mou okl] jfy okl lekbZ A
mo mou okl ey;kfxfj] ofl eqfDr olkbZ AA 21 AA
AA t;- AA

¼118½ tksxh tksx Qwyuk
xkFkk 2490 ls 2502 rd
¼ fo”k;% fooku ikap ½

t; t;a t;a t; jeu lqb]
lqb lq;a mouq t;oarq A
mo mou lgkos t; le; lqb]
t; le; flf) laiÙkq AA
ijekFkZ tksxh mou lfgÅ AA 1 AA
mo mou eqfDr nlZarq]
ftu; ftu tksxh flf) lfgÅ A
mo mouks gS nkrk nsm]
jeu ftu tksxh eqfDr jfyÅ AA
lqb le; jeu ftu nsm]
vxe ftu tksxh flf) lfgÅ AA 2 AA
AA vkpjh AA
mo mou fnfIr lqb fnfIr ekS]
mo mou fnfLV bLVarq A
mo mou lk”k NÙkhl ekS]
mo mou lk”k flf) jÙkq AA
ftu; ftu tksxh lk”k lfgÅ AA 3 AA
उव उवन साष रमन जिन जोगी]
पत्त उवन ढलकौ च ढलं ।
सुइ पुहुप उवन सम समय निलय जिनु]
फल उवन समय सुइ सिद्धि ।।
जैवंत जोगी मुक्ति सहिऊ ।। 4 ।।
mo mou lCn lqb lCn ekS]
lqb mou lCn fim mÙkq A
fi; fi;a fi;a fi; mou fi;a ftuq]
fi; lCn le; flf) jÙkq AA
flf) jr tksxh eqfDr jfyÅ AA 5 AA
lqb lCn le; le duZ ekS]
lqb duZ lqou lqb mÙkq A
lqb lq;a lq;a lqb fg; lfgÅ]
lqb lqou gqou flf) jÙkq AA
jÙkq ftu tksxh flf) lfgÅ AA 6 AA
gqo mou lqou lqo lqou ikS]
vo;kl uar foxlarq A
vo;kl foxl lqb dyu ekS]
dfy le; dyuq flf) jÙkq AA
dyu ftu tksxh flf) lfg AA 7 AA
dyu dyu dfy dfy; dyu ftuq]
dyu pju pj;arq A
pj pfj; pju pj dyu ekS]
dfy pjuq dyuq flf) jÙkq AA
mou ftu tksxh flf) lfgÅ AA 8 AA
कलन चरन सुइ उवन पौ]
उव उवन चरन कलयंतु ।
उव उवन दर्स ढल कलन मौ]
उव उवन ढलन सिद्धि रत्तु ।।
सुयं जिन जोगी सिद्धि सहिऊ ।। 9 ।।
कलि कलन चरन चर उवन पौ]
उव उवन दर्स ढलनंतु ।
अर्क सु अर्क सु अर्क अर्क जिन अर्क मौ]
सम अर्क कमल उव नंतु ।।
कलन जिन जोगी सिद्धि सहिऊ ।। 10 ।।
dfy dyu dey mo mou ikS]
mo mou dey flf) jÙkq A
dfy dyu dey pfj dey ekS]
mo dey le; flf) jÙkq AA
dey ftu tksxh eqfDr lfgÅ AA 11 AA
ftu ftu; Jsfu dfy dyu ekS]
dyu Jsfu t;oarq A
t; t;a t;a ftu Jsfu tS]
lqb dyu Jsfu flf) jÙkq AA
Jsfu ftu tksxh flf) lfgÅ AA 12 AA
rkju rju lq rju dey ikS]
dfy dey duZ lelarq A
dfy dey duZ mo le; ekS]
mo le; flf) laiÙkq AA
fl) ftu tksxh eqfDr lfgÅ AA 13 AA

¼119½ mRiUUk jyh xkFkk
xkFkk 2503 ls 2518 rd
¼ fo”k;% dey ny] dey i; ½

t; t;u t;u t; t; feykS] t; t;ks ftuans A
t; t;ks t;ks t; le; t;ks] mo le; vuans AA 1 AA
vgq vius mou iS jfy jyh A
jfy jyr u lad djsbZ] mou ftu jfy feyh A
vgq mou mou nlZarq nlZ ftu jfy feyh AA
vgq mou mou foxlarq foxl ftu jfy feyh A
mo mou mou foylarq foyfl ftu jfy feyh AA
mo mou mou lkgarq lkg ftu jfy feyh AA 2 AA
AA vkpjh AA
tS jeu jeu mo jeu jyh] tS jeu luans A
tS feyu feyu mo feyu jyh] tS feyu ftuans AA 3 AA
AA vgq- AA
tS pju pju mo pju jyh] pfj pju vuans A
tS dyu dyu mo dyu jyh] t; dfy; ftuans AA 4 AA
AA vgq- AA
tS y”ku y”ku mo y”ku jyh] yf”k y”ku ftuans A
tS vy”k vy”k mo vy”k jyh] jfy vy”k luans AA 5 AA
AA vgq- AA
tS xeu xeu mo xeu jyh] xe vxe vuans A
tS vxe vxe mo vxe jyh] tS vxe ftuans AA 6 AA
AA vgq- AA
tS lgu lgu mo lgu jyh] tS lgu luans A
tS jgu jgu mo jgu jyh] tS jgu ftuans AA 7 AA
AA vgq- AA
tS xgu xgu mo xgu jyh] tS xgu vuans A
tS ygu ygu mo ygu jyh] tS ygu ftuans AA 8 AA
AA vgq- AA
tS bPN bPN mo bPN jyh] tS bPN l dyus A
tS ps; ps; mo ps; jyh] tS ps; ftuans AA 9 AA
AA vgq- AA
tS os; os; mo os; jyh] tS os; vuans A
tS Hks; Hks; mo Hks; jyh] t; Hks; ftuans AA 10 AA
AA vgq- AA
tS uan uan mo uan jyh] tS uan luans A
tS foan foan mo foan jyh] t; foan ftuans AA 11 AA
AA vgq- AA
tS f”kiu f”kiu mo f”kiu jyh] tS f”kiu luUns A
tS eqfDr eqfDr mo eqfDr jyh] tS eqfDr ftuans AA 12 AA
AA vgq- AA
tS Jsfu Jsfu ftu Jsfu jyh] tS dyu luans A
tS rkju rju rj rju jyh] tS dyu vuans AA 13 AA
AA vgq- AA
tS dey dey mo dey jyh] tS dey luUns A
tS duZ duZ mo lqou jyh] tS Jou ftuUns AA 14 AA
AA vgq- AA
tS Jsfu dyu mo dyu jyh] tS Jsfu luUns A
tS rkju rju lq dey jyh] mo dey vuans AA 15 AA
AA vgq- AA
tS Jsfu rju dfy dey jyh] tS duZ luUns A
tS rju dey duZ mou jyh] tS eqfDr ftuUns AA 16 AA
AA vgq- AA

¼120½ mou foan lqHkko Qwyuk
xkFkk 2519 ls 2535 rd
¼ fo”k;% mYglq] foxlq] foylq] fooku 5 ½

t; t;ks ftuoj t; t;ks]
t; t;ks mou mYgkl A
t; t;ks ftuoj foxl ekS]
ftu foxflm js eqfDr foykl AA 1 AA
foafn;k ftu mou dh]
mo moum js pju pj pjuk A
foafn;k dfy nsm dh]
dfy dfy;kS js dey foykl AA
foafn;k ftu mou dh AA 2 AA
AA vkpjh AA
mo mou mYgflÅ fnfIr lqb]
lqb lCn duZ mYgkl A
lqo lqouq mYgflÅ dey ekS]
/kqo mYgflÅ js dey mYgkl AA 3 AA
AA foafn;k AA
mo mouq foxflÅ lq fnfIr js]
mo lCn lqou foxkl A
lqo mouq foxflÅ dyu ekS]
ftuq foxflÅ js dey foxkl AA 4 AA
AA foafn;k AA
mo mouq foyflÅ fØfu fnfi]
mo lCn Jou foykl A
gqo gqou foyflÅ pj dyu ekS]
/kqo dey lqj eqfDr foykl AA 5 AA
AA foafn;k AA
fnfi fnfIr mouh gkSal ftu fnfi]
ftu fnfIr gkSal mYgkl A
ftu fnfIr fnfLV lq mou mYgfl;]
vkl mYgfl; gS eqfDr foykl AA 6 AA
AA foafn;k AA
lqb lCn mou lq duZ foylS]
/kqo gkSal lqou mYgkl A
lqb jat jeu lquan uafnrq]
vkl jaftm gS eqfDr foykl AA 7 AA
AA foafn;k AA
fnfi fnfLV gkSal lq lCn duZg]
lqb gkSal gqou foykl A
lqb gkSal gqou fg;kj mou lq]
vkl gqouh gS eqfDr foykl AA 8 AA
AA foafn;k AA
fnfi fnfLV lCn lq gqou mYgflÅ]
vo;kl mou mYgkl A
vo;kl gkSal lq mou le;g]
vkl vofl gS eqfDr foykl AA 9 AA
AA foafn;k AA
fnfi fnfLV lCn lq gkSal fg; gqo]
lg;kj mou foykl A
vo;kl gkSal lq dyu pjug]
vkl dyfu gS eqfDr foykl AA 10 AA
AA foafn;k AA
fnfi fnfLV lCn lq gkSal gqo fg;]
vo;kl lkg vuar A
dfy dyu pju lq gkSal dyug]
vkl dfy;kS gS eqfDr foykl AA 11 AA
AA foafn;k AA
fnfi vkfn dyu lq gkSal mYgflÅ]
pju dyu mYgkl A
dfy dyu dey lq gkSal /kqo ftu]
vkl dey /kqo eqfDr foykla AA 12 AA
AA foafn;k AA
fnfi vkfn dyu lq gkSal deyg]
mo dey mou mYgkl A
mo dey /kqo lqb lqou mous]
vkl dey /kqo eqfDr foykl AA 13 AA
AA foafn;k AA
fnfi vkfn dey lq gkSal lqoug]
lqo le; mou mYgkl A
mo dey mou lq gkSal le;g]
vkl dey lqo eqfdr foykl AA 14 AA
AA foafn;k AA
ftu Jsfu mou lq dyu dyus]
lqb gkSal dyu mYgkl A
lqb Jsfu gkSal lq dyu dyus]
vkl Jsfu dfy eqfDr foykl AA 15 AA
AA foafn;k AA
fnfi vkfn dey lq Jsfu lqoug]
gkSal rkj dey foxkl A
rj rkj /kqo mo dey foyflr]
vkl rkj lq eqfDr foykl AA 16 AA
AA foafn;k AA
rj rkj dey lq mou /kqo fufg]
/kqo mou lqou foykl A
/kqo vkl gkSal lq mou le;g]
flgq le; lqb eqfDr foykl AA 17 AA
AA foafn;k AA

¼121½ fpark djks Qwyuk
xkFkk 2536 ls 2548 rd
¼ fo”k;% f”kid lksygh] baN lksygh ½

fpark djks fparkefu t; jeuk]
vIi ije i; mouq ftuk AA 1 AA
ftuoj mouq jearq js] mo mou jearq js]
ftu ije xfr ftuoj eqfDr jek rw js AA 2 AA
AA vkpjh AA
f"ki djks fparkefu f”ki jeuk]
f”ki vLda/k jeu /kqo /kqj jeuk AA 3 AA
AA ftuoj- AA
fgr jefu fparkefu mo jeuk]
mo mou HkqDr fcu foy; ftuk AA 4 AA
AA ftuoj- AA
i; mou fparkefu mo jeuk]
mo ps; fparkefu ftu; ftuk AA 5 AA
AA ftuoj- AA
vk;ju fparkefu jS j;u ftuk]
vk;ju mou bPN xqfir ftuk AA 6 AA
AA ftuoj- AA
bPN xqfir fparkefu jeu ftuk]
i; bZtZ fparkefu bZtZ ftuk AA 7 AA
AA ftuoj- AA
fr vFkZ fparkefu bZtZ ftuk]
fg; e/; jeu vdZ foan ftuk AA 8 AA
AA ftuoj- AA
fg; gqo fparkefu vkxarq ftuk]
jfe jeu mou ftuq ftu; ftuk AA 9 AA
AA ftuoj- AA
mo mou fparkefu mou ftuk]
mo mou jeu ftuq flf) jeuk AA 10 AA
AA ftuoj- AA
vIi mou fparkefu xqfir ftuk]
mo Å/kZ xeu fBfn eqfDr ftuk AA 11 AA
AA ftuoj- AA
lqb yfC/k fparkefu fpr jeuk]
vUeks; mou Lokeh flf) jeuk AA 12 AA
AA ftuoj- AA
rj rkj fparkefu dey ftuk]
flgq le; mou ftuq flf) jeuk AA 13 AA
AA ftuoj- AA

¼122½ dhrM+h Qwyuk
xkFkk 2549 ls 2558 rd
¼ fo”k;% baN lksygh ½

ftu bPN ftu bPN fr bPN fparkefu]
bZtZ fparkefu ftu; ftuk A
xqfir ftu xqfir jkS xqfir /kqo mou ikS]
xqfir ftu eqfDr lqb mou ftuk AA 1 AA
Lokeh gks cfy dhrM+h ftu; ftukyk]
jeu nS eqfDr ftuq js e>qyk meokjk gks AA 2 AA
AA vkpjh AA
fjfLV ftu fjLV fr fjfLV fparkefu]
mou lqb fjfLV lqb mou ftuk A
vk;ju lqb jeu ftuq uar uark fg;]
uar ftu ftu;fr mou ftuk AA 3 AA
AA Lokeh gks- AA
mou ftu mou iS mou fparkefu]
mou fg; mou gqo mo mou ftuk A
mou lg mou lqb mou /kqo /kqoa ftua]
/kqo mou /kqo lkfg /kqo mou fg;a AA 4 AA
AA Lokeh gks- AA
fnfIr lqb fnfLV lqb nlZ fparkefu]
lCn lqb mou fi; U;ku ftuk A
pju lqb pju lqb mou fparkefu]
fnfIr lqb lCn pj mou ftuk AA 5 AA
AA Lokeh gks- AA
bLV bLVarq mo bLV fparkefu]
bLV mo mou lqb bLV t;a A
mo bLV bLVarq lqb mou fparkefu]
mo mou bLVarq lqb ftu; ftuk AA 6 AA
AA Lokeh gks- AA
Å)Z lqb Å)Z lqb Å)Z fparkefu]
e/; “kV~ jeu ftu jeu ftuk A
v)Z v)Z lg mou fparkefu]
Å)Z lqb v)Z efg jeu ftuk AA 7 AA
AA Lokeh gks- AA
mou fBfn eqfDr fBfn mou fparkefu]
mo mou fg; U;ku fBfn ftu; ftuk A
mo mou lfg mou fBfn le; le; ftua]
mou fg; lfg ftu flf) ftuk AA 8 AA
AA Lokeh gks- AA
bPN lqb yfC/k lqb xqfir fparkefu]
vo;kl lqb mouq lqb mou ftua A
vo;kl ey foy; /kqo mou fparkefu]
bPN lqb xqfir ftu ftu; ftua AA 9 AA
AA Lokeh gks- AA
rkj lqb rju lqb rkj fparkefu]
dyu lqb dey /kqo mou ftua A
le; lqb le; lg le; fparkefu]
le; lqb flf) lqb eqfDr ftua AA 10 AA
AA Lokeh gks- AA

¼123½ mou feyu iphlh Qwyuk
xkFkk 2559 ls 2583 rd
¼ fo”k;% fooku&5] inoh lr{kjh] dey ny] ikap vFkZ ½

ftu ftu;fr ftu; mou ftu mous]
mo mou mou mo,lk js A
t; t;oUr ftu; ftu mous]
t; le; eqfDr izoslk js AA 1 AA
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
vius mou ftu iklk js A
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
fnfIr fnfLV izoslk js AA 2 AA
AA vkpjh AA
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
lCn fiz;s ftu vklk js A
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
fg; gqo mou mo,lk js AA 3 AA
jeu jeu ftuq mou jeu ftuq]
jeu tS t;ks ftuslk js A
jat jeu lqb uan jeu ftuq]
flgq le; eqfDr izoslk js AA 4 AA
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
vius mou ftu lstk js A
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
vo;kl lkg ftu lkgk js AA 5 AA
vy”k vy”k ftuq vy”k mou ftuq]
vy”k vdZ ftuq vdkZ js A
vy”k leS lqb vy”k jeu ftuq]
vy”k foan voxkgk js AA 6 AA
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
vklu mou fla?kklk js A
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
vo;kl dyu pj dylk js AA 7 AA
vxe vxe ftuq vxe jeu ftuq]
vxe y”ku ftu dylk js A
vxe lq;a lqb mou vxe ftuq]
vk;ju vxe ftu lglk js AA 8 AA
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
flagklu mou fl)klk js A
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
dyu dey /kqo vklk js AA 9 AA
vle vle ftuq vle jeu ftuq]
vle le; le lkgk js A
vle vle lqb vle mou ftuq]
flgq le; eqfDr ftu lglk js AA 10 AA
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
pej pju ftu pjuk js A
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
mou dey /kqo mouk js AA 11 AA
vlg lguq lqb vlg lgu ftuq]
vlg lkg ftu lkgk js A
vxg xguq ftuq vxg jeu ftuq]
vxe le; flf) lkgk js AA 12 AA
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
/kqo mou dey duZ lkgk js A
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
mou N= le lstk js AA 13 AA
vyg vyg ftuq vyg jeu ftuq]
vyg yfC/k voxkgk js A
ca/k ca/k ftuq vo/k jeu ftuq]
vo/k eqfDr le lkgk js AA 14 AA
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
N= eqfDr mo ykgk js A
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
/kqo mou lqou flf) jkgk js AA 15 AA
fnfIr fparkefu fnfLV fparkefu]
fnfLV fnfIr mo mouk js A
lCn fparkefu fi; fparkefu]
fi;a lCn fi; lqouk js AA 16 AA
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
vius fparkefu mouk js A
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
mou fparkefu xeuk js AA 17 AA
fg; fparkefu xfgj fparkefu]
lkg fparkefu jeuk js A
gqou fparkefu mo,l fparkefu]
mo,l mou mo mouk js AA 18 AA
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
mou fparkefu o;uk js A
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
mou fparkefu jeuk js AA 19 AA
dyu fparkefu tku fparkefu]
i; mou fparkefu mouk js A
dfy mou fparkefu pju fparkefu]
dfy dey fparkefu /kqouk js AA 20 AA
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
mou fparkefu lqouk js A
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
mou fparkefu feyuk js AA 21 AA
dey fparkefu /kqo mou fparkefu]
lqou fparkefu l;uk js A
dfy dey fparkefu lqou fparkefu]
mo le; eqfDr ftu jeuk js AA 22 AA
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
mou fparkefu mYglk js A
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
mou fparkefu foxlk js AA 23 AA
ftu Jsfu fparkefu dyu fparkefu]
Jsfu dyu ftu lqouk js A
rj rkj fparkefu dfy dey fparkefu]
le le; flf) lqb xeuk js AA 24 AA
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
mou fparkefu foylk js A
ftu tS fefy gkS] ftu tS fefy gkS]
mo mou le; flf) lglk js AA 25 AA

¼124½ ftuoj Qwyuk
xkFkk 2584 ls 2599 rd
¼ fo”k;% fooku ikap ½

mo mous mou mou lqb moua]
mo mou le; lqb flf) lq xeua AA 1 AA
ftu tw js ftu ftu; ftuojk]
t; t;ks t;a t; eqfDr jeSjk AA 2 AA
AA vkpjh AA
NqfV xb ljfu VwfVxkS xkjkS]
jfe jeu le; ftu eqfDr fi;kjkS AA 3 AA
AA ftu- AA
t; t;us t;u t;u t; t;ua]
t; mou le; lqb eqfDr xeua AA 4 AA
AA ftu- AA
jfe jeus jeu mou lqb jeua]
mo mou jeu le flf) lq xeua AA 5 AA
AA ftu- AA
fnfi fnfIr fnfIr mou lqb fnfi;a]
lqb mou fnfIr dkyarj f”kfi;a AA 6 AA
AA ftu- AA
bLV fnfIr bLV mou fnfi moua]
mo mou fnfIr bLV fnfIr lq foy;a AA 7 AA
AA ftu- AA
bLV lCn bLV mou lqb moua]
mo mou lCn dkyarj foy;a AA 8 AA
AA ftu- AA
bLV mou bLV mo mou lq moua]
mo mou lqou lqb flf) lq xeua AA 9 AA
AA ftu- AA
bLV fg;u bLVa mo fg;u mo moua]
mo mou fg;a le flf) lq xeua AA 10 AA
AA ftu- AA
bLV lkg bLVa mou lg moua]
mo mou lkg le flf) lq xeua AA 11 AA
AA ftu- AA
vo;kl bLV mou bLV moua]
mo mou bLV le flf) lq xeua AA 12 AA
AA ftu- AA
bLV dey bLV mo dyu lqb moua]
mo mou dyu le flf) lq xeua AA 13 AA
AA ftu- AA
bLV dey bLV mo dey lqb moua]
mo mou dey lqb flf) lq xeua AA 14 AA
AA ftu- AA
mo mou Jsfu dyu mo moua]
rkju rju dey lqb moua AA 15 AA
AA ftu- AA
rkju rju dey lqb jeua]
mo rkj dey le flf) lq xeua AA 16 AA
AA ftu- AA

¼125½ /kqo dsofy cutkjks Qwyuk
xkFkk 2600 ls 2616 rd
¼ fo”k;% fooku&5] v{kj&48 ½

t; t;ks t;a t; jeu ikS] jeu fi;a fi; mÙkqaxk A
ftu lCn fi;a fi; mou ikS] le le; flf) laiÙkqaxk AA 1 AA
mo dsoy cfutkjk js] lqb mou t;a t;oaÙkqaxk A
lqb eqfDr fi;a fi; jeu ikS] lqb lCn fi;a ftu uanqaxk AA 2 AA
AA vkpjh AA
lqb lq;a lq;a lqb mou t;a] jat jat ftu jatqaxk A
ta tku tku t; mou ikS] ra rkj dey ftu mÙkqaxk AA 3 AA
AA mo- AA
mo mou mou tS mou ikS] rRdky fi;a flf) jÙkqaxk A
ij ije ije lqb ije ikS] u; fuzr flf) laiÙkqaxk AA 4 AA
AA mo- AA
ta t;u t;u t; t;u ikS] ra rÙkq jeu vkuanqaxk A
mo mou lgkos ta mouq] ra uar flf) laiÙkqaxk AA 5 AA
AA mo- AA
ta ta voxkgu mou ikS] lklkgu mouq leRFkqaxk A
gk gyoa fp; lqb rju ikS] lqb lq;a flf) laiÙkqaxk AA 6 AA
AA mo- AA
rRdky fØfu lqb mou tS] fl; flf) le; ftu mÙkqaxk A
f/k; cks/kq U;ku dsoy mouq] mo mou flf) laiÙkqaxk AA 7 AA
AA mo- AA
t; t;u tYi /kqo mou ikS] mo mou t;a t;oaÙkqaxk A
ro rkju rju ftu le; ekS] mo yfC/k flf) laiÙkqaxk AA 8 AA
AA mo- AA
tks foy; dky dkyarj ,] dy dey mou foylarqxk A
jfy jeu jeu ftu mou ikS] b; bZtZ le; flf) jÙkqaxk AA 9 AA
AA mo- AA
lqb lq;a lq;a lqb tS jeuq] ik ikj vikj rjarqxk A
ok okjkikj vuar tS] bZ bZtZ flf) laiÙkqaxk AA 10 AA
AA mo- AA
tks ta lqb mou vuar ekS] tS t;ks t;ks ftu uanqaxk A
bZ bfLV bZtZ lqb mou ikS] lg le; flf) laiÙkqaxk AA 11 AA
AA mo- AA
mo mou le; lqb lkfg ekS] dfy dey mou /kqo fl)qaxk A
jS jeu lqou lqb dey tS] bZ bZtZ /kqoa flf) jÙkaqxk AA 12 AA
AA mo- AA
lqb lq;a lq;a tS jeu ikS] rRdky eqfDr nlZraqxk A
bZ bZtZ le; lqb mou ikS] lg le; flf) laiÙkqaxk AA 13 AA
AA mo- AA
mo mou lgkos fØfu tS] ik ikj vikj foylarqaxk A
ok okjkikj lq uar ikS] b; bZtZ dey /kqo fl)aqxk AA 14 AA
AA mo- AA
lqb Jsfu mouq ftu Jsfu ikS] t; t;ks Jsfu dfy Jsfuaxk A
lg lkg dyu ftu Jsfu ikS] ftu Jsfu dyu flf) jÙkqaxk AA 15 AA
AA mo- AA
t; rkju rju lq mou ikS] lqb mou dey foylrqaxk A
lqb dyu pju lqb dey ikS] lqb duZ le; flf) jÙkqaxk AA 16 AA
AA mo- AA
mo Jsfu rkj lqb rju ikS] lqb dyu dey /kqo mÙkqaxk A
/kqo mou mÙkq lqb le; ekS] lg le; flf) laiÙkqaxk AA 17 AA
AA mo- AA

¼126½ t; jatlh vdZ Qwyuk
xkFkk 2617 ls 2649 rd
¼ fo”k;% dyu pju jeu] dey ny] dey i;] vdZ&36 ½

t; t;us t;us t;u t;oarq]
mou ftuq mo jeS js A
t; fdjus fdjus fdjfu vuars]
Økafr ftuq flf) jeS js AA 1 AA
t; jats jats mouq jatsb]
pju p: mo pjS js A
t; jeus jeus mouq jesbZ]
ije im mo mou ikS js AA 2 AA
AA vkpjh AA
ftu dyus dyus dyu ftuqÙkq] dyuq ftuq pju eÅ js A
pj pjus pjus pju pjarq] dyu mo pju ikS js AA 3 AA AA t; jats- AA
t; pjus dyus mouq dyarq] mouq lqb mouq tS js A
t; mous mous mou y”karq] vy”k ikS mou ekS js AA 4 AA
AA t; jats- AA
t; vy”ks vy”ks vxe xearq] vxe ftuq mou tS js A
t; vxes vxes nlZ jlarq] nlZ ftuq nlZ ekS js AA 5 AA
AA t; jats- AA
t; bLVs bLVs mouq bLVsbZ] bLV ftuq mou ekS js A
mo mous mous mou ftuqÙkq] mou daB mou ikS js AA 6 AA
AA t; jats- AA
ftu daBs daBs mouq moarq] daB ftuq t; jeS js A
t; fxjk fxj mou fxj mÙkq] okuh fxjk ftuokuh js AA 7 AA
AA t; jats- AA
जय लषने लषने लष्यन उत्तु] अलष पौ जिनु रमै रे ।
जय कलसे कलसे कलस ढलंतु] अगम गम कलस मौ रे ।। 8 ।।
AA t; jats- AA
t; yous yous you vuarq] mou you mou tS js A
t; lqous lqous lqou vuarq] lqou lqb lqou tS js AA 9 AA
AA t; jats- AA
t; :ous :ous mou :b mÙkq] :b; ftu dey ekS js A
t; /kqous /kqous /kqo tS mÙkq] dey /kqo /kqo jeS js AA 10 AA
AA t; jats- AA
ftu t; t; t; t; mÙkq] dey t; /kqo jeS js A
t; i;a i;a i; mÙkq] dey i; ije ikS js AA 11 AA
AA t; jats- AA
t; feyus feyus mou feyarq] dey dfy /kqo feyS js A
t; o;us o;us o;u ftuqÙkq] o;u tS dey tS js AA 12 AA
AA t; jats- AA
t; vdZs vdsZ vdZ ftuqÙkq] vdZ ftuq dey ekS js A
t; lqdZs lqdZs lqdZ ftuqÙkq] lqdZ ftuq dey ekS js AA 13 AA
AA t; jats- AA
t; fuzrs furzs fuzrq ftuqÙkq] fuzr t; dey tS js A
t; f”kius f”kius f”kiu ftuqÙkq] f”kiu t; dey tS js AA 14 AA
AA t; jats- AA
t; eqDrs eqDrs eqfDr ftuqÙkq] eqfDr ekS dey ikS js A
t; lq”;s lq”;s lq”; vuarq] lq”; tS dey tS js AA 15 AA
AA t; jats- AA
lqb deys deys dey ftuqÙkq] dey mo dey tS js A
t; deys deys dyu ftuqÙkq] dyu mo dey tS js AA 16 AA
AA t; jats- AA
t; mou dey /kqo uarq] duZ mo lqo leS ekS js A
t; duZs mous lqou laeÙkq] lqou lqb lqb moS js AA 17 AA
AA t; jats- AA
t; gals gals mou galsb] gqou ikS fg; jeS js A
vo;kls ;kls mou jearq] mou ftuq dey ekS js AA 18 AA
AA t; jats- AA
fnfi fnfIra fnfIra fnfIr fnikbZ] lq;a fnfLV jfy jeS js A
lqb lCns lCns lqou lekbZ] lqou lqb mou tS js AA 19 AA
AA t; jats- AA
lqb lqous lqous dyu dykbZ] pju p: ftuq pjS js A
t; pjus dyus dyu vuarq] dfy dey ftu /kqo jeS js AA 20 AA
AA t; jats- AA
lqb fnfIra fnfIra fnfIr lqb fnfIr] fnfIr lqb fnfIr ekS js A
t; vHk;s vHk;s vHk; ftuqÙkq] vHk; lqb dey ikS js AA 21 AA
AA t; jats- AA
t; lqdZs lqdZs lqdZ fl; mÙkq] lqdZ tS dey tS js A
t; vFkZs vFkZs vFkZ lokZFkZ] lokZFkZ tS dey tS js AA 22 AA
AA t; jats- AA
t; foans foans foan ftuqÙkq] foan mo foan tS js A
t; foan foan ftu mÙkq] dey foan /kqo jeS js AA 23 AA
AA t; jats- AA
t; uan uan ftu uan] uan vkuan tS js A
t; le;s le;s le; ftuqÙkq] fg; jeu tS mo jeS js AA 24 AA
AA t; jats- AA
t; vy”ks vy”ks vy”k tSoarq] vy”k tS dey tS js A
t; vxes vxes vxe tSoarq] vxe mo dey tS js AA 25 AA
AA t; jats- AA
t; lgus lgus lg;kj ftuqÙkq] jeu fl; mou tS js A
lqb jat jat ftu jatq] mou ftuq mou tS js AA 26 AA
AA t; jats- AA
t; f”kius f”kius f”kid fl; mÙkq] eey /kqo eey ikS js A
lqb vdZ vdZ fl; mÙkq] vdZ fl; eqfDr tS js AA 27 AA
AA t; jats- AA
t; i;a i;a i; mÙkq] i;ksx fl; mou tS js A
t; foan foU;ku i;ksx] le; fl; mo leS js AA 28 AA
AA t; jats- AA
lqb uan uan lqo uan] uan fg;;kj fl; tS js A
t; tku tku lqb tku] tSu fl; mou tS js AA 29 AA
AA t; jats- AA
t; y”ku y”ku mo y”ku] yhu fl; yhu tS js A
t; Hknz Hknz mo Hknz] eS mou fl; mou tS js AA 30 AA
AA t; jats- AA
t; lgt lgt mo lgt] iS mou fl; mou iS js A
i; i;a i;ksx fl; mÙkq] dey mo /kqo jeS js AA 31 AA
AA t; jats- AA
t; Jsfu Jsfu ftu Jsfu] dyu Jsfu vdZ tS js A
t; dyu pju pj dyu] dyu Jsfu tS jeS js AA 32 AA
AA t; jats- AA
t; rkju rju leFkZq] dey dfy mou tS js A
tS mou le; lg mÙkq] le; lqb eqfDr tS js AA 33 AA
AA t; jats- AA

¼127½ jat jeu uan Qwyuk
xkFkk 2650 ls 2661 rd
¼ fo”k;% inoh lr{kjh ½

mo mou mou ftu mou ikS]
mo mou t;a t;oarq js A
mo mou lgkos eqfDr ikS]
le le; flf) laiÙkq js AA 1 AA
ftu ftu; mou ftuq ftuojk]
ftuq mou dEeq fofy tkb js A
ftu Hkks; fouan fofy mou ikS]
ftuq mou eqfDr foylkbZ js AA
ftuq mou le; lqb eqfDr ikS AA 2 AA
AA vkpjh AA
t; jat mou ftu jat ikS]
Hk; foy; jeu ftu mÙkq js A
lqb uan fouan fofy uan ekS]
lqb jat jeu uan tqÙkq js AA 3 AA
AA ftu- AA
t; jatq mou fg; mou ekS]
t; vfe; jeu ftuukgq js A
vkuan mou ftu uan ekS]
ftuq jat jeu uan lkgq js AA 4 AA
AA ftu- AA
ftu jat mou lg;kj ekS]
oSfnfIr jeu foxlarq js A
lqb ps;uan ftuq ps; ekS]
ftuq jat jeu ftu tqÙkq js AA 5 AA
AA ftu- AA
ftu jatq mou lqb tku ekS]
ftu jeuq ftu; ftu mÙkq js A
lqb lgtuan ftu lgt lqb]
ftu jat jeu uan ykgq js AA 6 AA
AA ftu- AA
ftu jat mou ftu jat ekS]
ftuukFk jeu ftu mÙkq js A
lqb ijeuan ftu ije ikS]
ftu jat jeu uan uanq js AA 7 AA
AA ftu- AA
lqb Jsfu mou ftu Jsfu ekS]
ftu fnfIr fnfIr ftu mÙkq js A
ftu Jsfu lCn fim mou ikS]
ftu Jou Jou ftu mÙkq js AA 8 AA
AA ftu- AA
ftu Jsfu mou vo;kl ekS]
ftu fg; gqo jeu ftuqÙkq js A
ftu vHk; vFkZ lqb lqdZ ftuq]
ftu foan foU;ku latqÙkq js AA 9 AA
AA ftu- AA
ftu Jsfu pju lg lg pjuq]
ftuq dyu dfy; ftu mÙkq js A
ftu vdZ lqdZ lqb dyu ekS]
le le; eqfDr nlZarq js AA 10 AA
AA ftu- AA
ftu Jsfu mou fi; fi; jeuq]
lqo Jou lCn fim mÙkq js A
lqb mou mou ikS lkfg;kS]
lqb le; lkfg ftu mÙkq js AA 11 AA
AA ftu- AA
lqb rkju rju lq mou ekS]
lqb mou dey foylarq js A
lqb dyu dey le le; ekS]
flgq le; flf) laiÙkq js AA 12 AA
AA ftu- AA

¼128½ lq jeu fparkefu Qwyuk
xkFkk 2662 ls 2706 rd
¼ fo”k;% dey ny] vdZ&36 ½

mo mou faparkefu mou ikS] ftu jouk js A
mo mou mou nlZarq] mou ftu jeuk js AA 1 AA
ftu ftu; fparkefu ftu mou] ftu jouk js A
ftu ftu;fr ftu; ftusUnq] ftu; ftu jeuk js AA 2 AA
ftu bLV fparkefu mou ikS] ftu jouk js A
mo mou bLV bLVarq] bLV ftu jeuk js AA 3 AA
ftu y”ku fparkefu vy”k ikS] ftu jouk js A
ftu vy”k vy”k nlZarq] vy”k ftu jeuk js AA 4 AA
ftu xeu fparkefu vxe ikS] ftu jouk js A
ftu vxe vxe fnLVarq] vxe ftu jeuk js AA 5 AA
ftu lq;a fparkefu mou ikS] ftu jouk js A
ftu mou jeu nlZarq] jeu ftu jeuk js AA 6 AA
ftu le; fparkefu mo le;] ftu jouk js A
ftu vle lkfg lkgarq] le; ftu jeuk js AA 7 AA
ftu xqfir fparkefu xqfir ftu] ftu jouk js A
ftu xqfir mou nlZarq] xqfIr ftu jeuk js AA 8 AA
ftu i;a fparkefu ije ftua] ftu jouk js A
ftu i;a eqfDr nlZarq] ije ftu jeuk js AA 9 AA
ftu /kqoa fparkefu /kqo jeuq] ftu jouk js A
ftu /kqoa eqfDr foylarq] /kqoa ftu jouk js AA 10 AA
ftu pyu fparkefu vpy ikS] ftu jouk js A
ftu vpy mou bLVarq] vpy ftu jouk js AA 11 AA
जिन ढलन चिंतामनि उव ढलनु] जिन रवना रे ।
जिन उवन ढलनु ढलनंतु] ढलन जिन रवना रे ।। 12 ।।
ftu fnfIr fparkefu fnfIr ftuq] ftu jouk js A
ftu mou fnfIr fnfiuarq] fnfIr ftu jouk js AA 13 AA
ftu fnfLV fparkefu fnfLV ftua] ftu jouk js A
ftu mou fnfLV fnLVarq] fnfLV ftu jouk js AA 14 AA
ftu vdZ fparkefu vdZ ftuq] ftu jouk js A
ftu mou vdZ vdZarq] vdZ ftu jouk js AA 15 AA
ftu dyu fparkefu mo dyuq] ftu jouk js A
ftu ljfu dyu foy;arq] dyu ftu jouk js AA 16 AA
ftu pju fparkefu mo pjuq] ftu jouk js A
ftu ljfu pjuq foy;arq] pju ftu jouk js AA 17 AA
ftu dey fparkefu mo dey] ftu jouk js A
ftu fofoj mouq foy;arq] dey ftu jouk js AA 18 AA
ftu dey fparkefu /kqo deyq] ftu jouk js A
ftu dey /kqoa /kqo mÙkq] dey ftu jouk js AA 19 AA
/kqo dey fparkefu /kqo mouq] ftu jouk js A
/kqo mou mou le Jou] Jou ftu jouk js AA 20 AA
ftu Jou fparkefu duZ le;] ftu jouk js A
ftu ljfu le; foy;arq] Jou ftu jouk js AA 21 AA
ftu Jou fparkefu lqo jeuq] ftu jouk js A
ftu lqou gqou foylarq] lqou ftu jouk js AA 22 AA
ftu fg; fparkefu fg; gqouq] ftu jouk js A
ftu fg; gqo ljfu foyarq] fg;a ftu jouk js AA 23 AA
vo;kl fparkefu mou ikS] ftu jouk js A
lqb ey vo;klq foyarq] mou ftu jouk js AA 24 AA
vo;kl ftu; ftuq mou ekS] ftu jouk js A
vo;kl uar nlZarq] jeu ftu jouk js AA 25 AA
lqb fnfIr fparkefu mou fnfIr] ftu jouk js A
mo mou fnfIr jl mÙkq] fnfIr ftu jouk js AA 26 AA
ftu fnfLV fparkefu fnfLV mou] ftu jouk js A
lqb ljfu fnfLV foy;arq] fnfLV ftu jouk js AA 27 AA
lqb lq;a fparkefu fnfIr lqb] ftu jouk js A
fnfi fnfLV mou foylarq] mou ftu jouk js AA 28 AA
lqb vHk; fparkefu mo vHk;] ftu jouk js A
ftu vHk; lY; foy;arq] vHk; ftu jouk js AA 29 AA
ftu lqdZ fparkefu lqdZ ftuq] ftu jouk js A
ftu lqdZ ljfu foy;arq] lqdZ ftu jouk js AA 30 AA
ftu vFkZ fparkefu vFkZ ftuq] ftu jouk js A
lokZFkZ lqdZ foylarq] vFkZ ftu jouk js AA 31 AA
ftu foan fparkefu foan ekS] ftu jouk js A
ftu foan foan nlZarq] foan ftu jouk js AA 32 AA
ftu foan fparkefu foan ekS] ftu jouk js A
y?kq nh?kZ foan ftu mÙkq] foan ftu jouk js AA 33 AA
foan jeu ftu jeu ekS] ftu jouk js A
le jkse foan nlZarq] nlZ ftu jouk js AA 34 AA
uks mou fparkefu foan ikS] ftu jouk js A
lqb foan l;e le mÙkq] mou ftu jouk js AA 35 AA
ftu uan fparkefu uan ftuq] ftu jouk js A
vkuan le; le flf)] ps; ftu jouk js AA 36 AA
ftu le; fparkefu fpar ftuq] ftu jouk js A
fg; vy”k vxe foylarq] fg;a ftu jouk js AA 37 AA
ftu vy”k fparkefu vy”k ftuq] ftu jouk js A
ftu vxe mouq foylarq] mou ftu jouk js AA 38 AA
lg;kj fparkefu lg; ftuq] ftu jouk js A
ftu jeu eqfDr foylarq] lkg ftu jouk js AA 39 AA
ftu jat fparkefu jat ftuq] ftu jouk js A
ftu mou mou foylarq] foyl ftu jouk js AA 40 AA
ftu f”kid fparkefu f”kid fim] ftu jouk js A
ftu eey flf) laiÙkq] eey ftu jouk js AA 41 AA
lqb vdZ fparkefu fl; jeuq] ftu jouk js A
fl; lq;a lea /kqo jÙkq] /kqoa ftu jouk js AA 42 AA
lqb Jsfu fparkefu dyu ftuq] ftu jouk js A
ftu Jsfu dyu flf) jÙkq] lq;a ftu jouk js AA 43 AA
lqb rkju rju lq fparkefu] ftu jouk js A
ftu mou dey foylarq] mou ftu jouk js AA 44 AA
rkju rju fparkefu dey ekS] ftu jouk js A
flgq le; flf) laiÙkq] fl) ftu jouk js AA 45 AA

¼129½ Lokeh rkju nsok Qwyuk
xkFkk 2707 ls 2717 rd
¼ fo”k;%dyu pju jeu efgek ½

ftuq ftu;fr ftu; ftu; ftuq mous]
ftuq eqfDr iaFk nlZarq A
lCn fiz;s lqb lq;a mou ftuq]
t; t;ks flf) laiÙkq] gks Lokeh rkju nsok AA 1 AA
mRiUu vdZ njlkb;kS] ftu Lokeh ik;s]
gks Lokeh rkju nsok A
vy”k y”kkmu ik;s]
gks Lokeh rkju nsok A
vxe xekmu gks Lokeh rkju nsok]
vlg lgkmu gks Lokeh rkju nsok AA 2 AA
AA vkpjh AA
ftu U;ku foU;kug mou jekbZ]
rkju rju leRFkq A
ftu fnfIr fnfLV mRiUu feyh]
flgq le; flf) laiÙkq AA 3 AA
AA gks Lokeh- AA
je je;fr jeu jeu ftu mous]
mo mou vdZ vdZarq A
vdZ lqHkkos mou vdZ ftuq]
mo mou flf) laiÙkq AA 4 AA
AA gks Lokeh- AA
pj pju mou lqb pju mou ftuq]
dfy dfy; vdZ ftu mÙkq A
ftu ftu; lgkos mou dyu ftuq]
dfy pju flf) laiÙkq AA 5 AA
AA gks Lokeh- AA
dfy dyu dfy; mo dfy; dyu ftuq]
dfy dfy; vdZ ftu mÙkq A
ftu ftu; lgkos mou dyu ftuq]
dfy mou flf) laiÙkq AA 6 AA
AA gks Lokeh- AA
pfj pju dyu lqb mou jeu ftuq]
rRdky jeuq ftu mÙkq A
mo mou lgkos jeu lq;a ftuq]
lqb jeu flf) laiÙkq AA 7 AA
AA gks Lokeh- AA
pju dyu lqb mou jeu ftuq]
dfy mou dey /kqo mÙkq A
lqb mou dey rj rkj jeu ftuq]
mo dey flf) laiÙkq AA 8 AA
AA gks Lokeh- AA
lqb vdZ vdZ lqb dey vdZ ftuq]
lqb vdZ dey ftu mÙkq A
lg le; vdZ lqb dey vdZ ftuq]
mo dey flf) laiÙkq AA 9 AA
AA gks Lokeh- AA
mo mou dey lqb /kqoa mou ftuq]
/kqo mou le; lqo mÙkq A
/kqo mou lqou lqb dey jeu ftuq]
mo dey flf) laiÙkq AA 10 AA
AA gks Lokeh- AA
lqb rkju rju lq dey jeu ftuq]
lqb rkj dey ftu mÙkq A
lqb rju lgkos mou dey ftuq]
lg le; flf) laiÙkq AA 11 AA
AA gks Lokeh- AA

¼130½ vdZ mou Qwyuk
xkFkk 2718 ls 2740 rd
¼ fo”k;% 36 vdZ dk mn; ½

ftu ftu;fr ftu; uar ftu mouk]
uar vuar dey lqb jeuk A
dey dyu lqb mou lqb lqouk]
dyu dey /kqo ftu; ftu mouk AA 1 AA
lqugq l[kh ftu ftuoj jouk]
vdZ NRrhl dey /kqo o;uk A
U;ku pju lqb le; lq lguk]
jat jeu uan eqfDr lq xeuk AA 2 AA
AA vkpjh AA
pju pfj; /kqo jeu lqb mouk]
rRdky jeu ftu ftu; lq jeuk A
dyu pju lqb nlZu dyuk]
mou bLV lqb dey /kqo mouk AA 3 AA
AA lqugq- AA
mou dey ftu t; /kqo mouk]
mou duZ lqb Jou lq jeuk A
Jou le; fl; mou lq lqouk]
lqou mou fl; dey ftu jeuk AA 4 AA
AA lqugq- AA
gal jeu fg; mou lqb lguk]
lgu lkg mo Nksg lqb jeuk A
Nksg mou gqo vxe xe xeuk]
vxe gqou lqb dey ftu mouk AA 5 AA
AA lqugq- AA
vo;kl uar lqb mou ftu mouk]
lgu lkg bPN vlg flf) xeuk A
fnfIr fnfIr lqb fnfIr ftu t;uk]
vo;kl fnfIr lqb dey ftu jeuk AA 6 AA
AA lqugq- AA
vHk; fl;a fl; vHk; Hk; xyuk]
vHk; jat Hk; foy; lq jeuk A
lqdZ lq;a fl; uar ftu mouk]
uar le; lqb flf) lq xeuk AA 7 AA
AA lqugq- AA
vFkZ fl;a lqb vFkZ lq xeuk]
lCn lq;a i; fi; vFkZ lq jeuk A
foan foU;ku foan uar Jouk]
lqUu le; foan dey ftu mouk AA 8 AA
AA lqugq- AA
uan uan ftu uan ftu lqouk]
foyh fouan uan ftu t;uk A
vkuan uan vkuan ftu jouk]
vkuan fl;a le dey ftu mouk AA 9 AA
AA lqugq- AA
le;a le lea mou le jeuk]
mou mou le le; lqb Jouk A
fg;a vuar uar fg; vxek]
fg; mou prqLVS mou js jeuk AA 10 AA
AA lqugq- AA
vy"k yf”k; lqb vy”k ftuqÙka]
vy”k jeu ftu ftuoj Jouk A
vxe vuar vxe ftu jouk]
vxe fl;a fl; dey ftu mouk AA 11 AA
AA lqugq- AA
lg;kj lkg vlg lg lguk]
lgu lkg fg; gqo mo mouk A
jeu jeu lqb jeu ftu jeuk]
jeu dey dfy dyu ftu Jouk AA 12 AA
AA lqugq- AA
jat jat lqb jat mo mouk]
jat fg;a lg ftu; ftu t;uk A
mou mou mo mou tS mouk]
mou t;a tS dey t; mouk AA 13 AA
AA lqugq- AA
f"kiu f”kiu f”kfi f”kiu f”kfi mouk]
f”kiu jeu tS tS tS mouk A
eey eey lqb eey ftu jouk]
eey dey mo mou flf) jeuk AA 14 AA
AA lqugq- AA
fl;a lqHkko Hkko Hk; foy;a]
mou bZtZ lqb jeu ftu jeua A
ftuukFk jeu ftu uan lquana]
dey dfy; lqb eqfDr ftuana AA 15 AA
AA lqugq- AA
i;ksx i;a fi; ftu i; mouk]
i; i;a i;a fi; /kqo /kqj jeuk A
/kqo /kqoa /kqoa /kqo /kqo ftu o;uk]
/kqo mou uar ftu Jou lq jouk AA 16 AA
AA lqugq- AA
lqb foan foan lqb foan ftu jouk]
foan foU;ku le; lqb lqouk A
foan fl;a lqb mou ftu mouk]
foan /kqoa ftu ftu; le lqouk AA 17 AA
AA lqugq- AA
uan fl;a fl; uan ftu jouk]
i;a i;ksx ije /kqo mouk A
uan fg;a fg; fg; lqb lqouk]
fg;;kj fl;a fl; flf) ftu Hkouk AA 18 AA
AA lqugq- AA
tku t;a t; t; t; t;uk]
tku jeu lqb tku ftu Hkouk A
t; t;oar t;a t; t;uk]
t;u fl;a t; ftuoj lqouk AA 19 AA
AA lqugq- AA
y"ku yf”k; vy”k ftu t;uk]
vy”k vxe xe y”ku ftu mouk A
yhu yhu ftu yhu fl; jeuk]
yhu fl;a fl; yhu i; lqouk AA 20 AA
AA lqugq- AA
Hknz fl;a fl; Hknz ftu t;uk]
Hknz euks; e;a e; mouk A
e; mou e;a ftu; ftu o;uk]
e; mou fl;a fl; ije flf) xeuk AA 21 AA
AA lqugq- AA
lgt fl;a fl; lgt tS t;uk]
lgt l:o lq;a ftu mouk A
i; mou i;a fi; fi; fi; fi;uk]
lCn fi;a fi; fi;a flf) xeuk AA 22 AA
AA lqugq- AA
mou i;ksx ije i; xeuk]
ije fi;a fi; i;ksx ftu jeuk A
ftu ftu;fr ftu; ftu; ftu mouk]
mou i;ksx eqfDr ftu jouk AA 23 AA
AA lqugq- AA

¼131½ x| xkFkk
xkFkk 2741 ls 2742 rd
¼ fo”k;% vkSdkl ½

at; t; t; t;oarq] t;ks t; t;ks mou ftuq A
mo mou mouq mo mouq] le le; ftu; ftuq AA
ftu ftfu; ftfu; tS tS] ftfu; lqb ftfu; lq;a ftuq A
lqb lq;a lq;a lqb lqb Jouk] lqb lq;a lqou ftuq AA
lqb le; le; lqb le; le;] lqb lq;a lq;a tlq A
lqb jeu jeu lqb jeu lq;a] ftu t;ks flf) jÙkq AA 1 AA
i; i;u i;u i;ikyq] ieZ i; ieZ imÙkq A
ieZ ieZ pkS mouq mouq] ftuq ftu; ftuqÙkq AA
vk;jug vk;fjm lq;a] vk;ju ftuqÙkq A
vk;ju mou fg;;kj] lg; lg;kj imÙkq AA
ftu bPN bPN bPNUrq jS] Hkou foan bPNarq tS A
lqb lq;a lq;a lqb bPN ftuq] lqb lq;a flf) ftu eqfDr tS AA 2 AA

¼132½ mou dey cÙkhlh Qwyuk
xkFkk 2743 ls 2775 rd
¼ fo”k;% dyu pju jeu] fooku&5] dey ny] y{k.k ifj.kke ½

mo mou mouq lqb mouq isf”kÅ]
lqb mou mou fpr ykÅaxk A
mo mou lgkos vU/kq foyhts]
ftu mou feyuq nlkZÅaxk AA 1 AA
t; t; t; vfe; jkÅaxk]
lqb fnfIr fnfLV ifjukÅaxk AA 2 AA
AA vkpjh AA
lqb dyu dfy; lqb dyuq lq nsf”km]
lqb dyu dey jfe ykÅaxk A
lqb dyu dey lqb mouq ftu; ftuq]
/kqo mouq lq;a nlkZÅaxk AA 3 AA
AA t;- AA
lqb pju pfj; pfj pju ftu; ftuq]
lqb pju dyu jfe jkÅaxk A
lqb dyu pju pfj dfy; mou ftuq]
lqb pju dey flf) tkÅaxk AA 4 AA
AA t;- AA
lqb jeu jeu lqb mou jeu ftuq]
lqb pju dyu jfe jkÅaxk A
lqb jeu pju dfy dfy; jeu ftuq]
lqb jeu dey /kqo ikÅaxk AA 5 AA
AA t;- AA
rRdky jeu lqb mou feyu ftuq]
lqb fnfIr fnfLV jlgkÅaxk A
lqb lCn fiz;s fg; gqoa jeu ftuq]
/kqo jeu dey foylkÅaxk AA 6 AA
AA t;- AA
lqb lq;a jeu lqb dyu jeu ftuq]
lqb myfV pju jpjkÅaxk A
mo mou lgkos lq;a mou fufg]
/kqo jeu dey flf) jkÅaxk AA 7 AA
AA t;- AA
fg;;kj jeu lqb pju dyu ftuq]
lqb myfV dyu dfy jkÅaxk A
fg; gqoa jeu fg; gqoa flf) ftuq]
fg; gqou dey flf) tkÅaxk AA 8 AA
AA t;- AA
lqb mou pju lqb mou nlZ ftuq]
lqb pju dyu nlkZÅaxk A
lqb jeu j;u lqb fnfIr nlZ ftuq]
/kqo dey mou foxlkÅaxk AA 9 AA
AA t;- AA
मइ मयं मयं मय उवन उवन जिनु]
सहयार ऊर्ध दर्साऊंगा ।
सुइ ढलन ढलिय सुइ उवन ढलन जिनु]
धुव ढलन कमल सिद्धि राऊंगा ।। 10 ।।
AA t;- AA
ftu ftu; ftu; lqb mou ftu; ftuq]
lqb fg; gqo jeu jekÅaxk A
cjacwg lqb mou oja ftuq]
lqb oja dey flf) tkÅaxk AA 11 AA
AA t;- AA
lqb nku nku lqb mou nku ftuq]
lqb uar nku nlkZÅaxk A
lqb uar uar rRdky jeu ftuq]
rRdky dey flf) tkÅaxk AA 12 AA
AA t;- AA
सुइ डाल डाल सुइ मूल रमन जिनु]
सुइ पत्त सुपत्त रमाऊंगा ।
सुइ उवन उवन सुइ पुहुप रमन फल]
सुइ ढलन उवन ढलाऊंगा ।। 13 ।।
AA t;- AA
सुइ ढलन रमन जिन ढलन उवन जिनु]
सुइ ढलन कमल सिद्धि राऊंगा ।
सुइ नंत ढलन ढल ढलिय उवन जिनु]
सुइ मुक्ति ढलन ढलि राऊंगा ।। 14 ।।
AA t;- AA
lqb daB daB lqb daB eqfDr ftuq]
lqb daB dey mYglkÅaxk A
ra mYgl foxl lqb daB dyu ftuq]
lqb daB dey flf) jkÅaxk AA 15 AA
AA t;- AA
ftuq :b; :b; lqb :b; jeu ftuq]
:b jeu pju pfjjkÅaxk A
pfj dyu mou lqb :b; jeu ftuq]
:b dey eqfDr foylkÅaxk AA 16 AA
AA t;- AA
:b jeu pju lqb dyu mou ftuq]
lqb dyu dey ftuq jkÅaxk A
ftu ftu;fr uar uar /kqo mous]
/kqo mou eqfDr foylkÅaxk AA 17 AA
AA t;- AA
lqb dyu dey lqb jeu dyu lqb]
lqb pju dey pfjjkÅaxk A
lqb uar fols”ks uar dey ftuq]
lqb uar eqfDr foylkÅaxk AA 18 AA
AA t;- AA
lqb Jsfu Jsfu ftu Jsfu jeu ftuq]
lqb dyu dfy; flf) jkÅaxk A
lqb rkju rju lq dey jeu ftuq]
lg le; eqfDr foylkÅaxk AA 19 AA
AA t;- AA
lqb jeu jeu rRdky jeu ftuq]
lqb pju dan jfe jkÅaxk A
lqb lq;a lq;a lkS vV~B jeu ftuq]
ifjukeq lq;a njlkÅaxk AA 20 AA
AA t;- AA
ra pju vxz lqb lq;a lq;a ftuq]
pkSlfB pju jpjkÅaxk A
lqb pju pju lqb bPN pju ftuq]
lqb bPN dey flf) jkÅaxk AA 21 AA
AA t;- AA
lqb lkg lkg lqb lkg jeu ftuq]
cÙkhl cÙkhl jekÅaxk A
lqb lgl vBksÙk: y”;u yf”k;s]
lqb ftu pkSchl oankÅaxk AA 22 AA
AA t;- AA
lqb dey dan lkS vV~B jeu ftuq]
lqb dey vxz pkSlB;kÅaxk A
lqb lq;a lq;a lqb bPN lq;a ftuq]
lqb vy”k dey flf) jkÅaxk AA 23 AA
AA t;- AA
lqb lq;a lq;a lqb lgl cÙkhlh]
lqb y”;u frRFk fi”kkÅaxk A
lglq vBksÙkj y”;u yf”k;s]
lqb y”ku dey flf) tkÅaxk AA 24 AA
AA t;- AA
lqb lq;a lq;a lqb ftuoj mous]
frRFk;j Hkkm njlkÅaxk A
lqb lq;a mou pkSchl ftu; ftuq]
lqb nlZ dey flf) tkÅaxk AA 25 AA
AA t;- AA
lqb lq;a lq;a t; t;a e;a fg;]
lqb mou MaMkj fiNkÅaxk A
lqb t;a mou mo mou fg;a ekS]
lqb mou dey flf) jkÅaxk AA 26 AA
AA t;- AA
lqb bLV t;a lqb mou t;a ftuq]
t; t;a t;a t; jkÅaxk A
t; mou t;a t; jeu t;a ftuq]
t; dey eqfDr t; tkÅaxk AA 27 AA
AA t;- AA
t; bLV bLV t; mou jeu ftuq]
t; mou mou t; ykÅaxk A
t; bLV mou t; mo mou mou i;]
i; mou dey flf) tkÅaxk AA 28 AA
AA t;- AA
t; daB pju t; t;a pju ftuq]
t; pju e;a njlkÅaxk A
t; jeu t;a t; t;ks t;a ftuq]
t; dey eqfDr foylkÅaxk AA 29 AA
AA t;- AA
t; t;a t;a rRdky jeu ftuq]
rRdky mou foxlkÅaxk A
rRdky e;a mo Å/kZ xeu ftuq]
rRdky dey flf) jkÅaxk AA 30 AA
AA t;- AA
rRdky nlZ lqb t;a t;a ftuq]
t; t;a t;a njlkÅaxk A
t; bLV t;a lqb mou t;a ftuq]
t; dey eqfDr foylkÅaxk AA 31 AA
AA t;- AA
t; pju t;a t; dey t;a ftuq]
t; jeu t;a mo jekÅaxk A
t; mou lgkos jeu t;a ftuq]
t; mou dey flf) jkÅaxk AA 32 AA
AA t;- AA
t; Jsfu t;a t; dey t;a ftuq]
t; jeu eqfDr foylkÅaxk A
t; rkju rju mo dey jeu ftuq]
le le; flf) laikrqaxk AA 33 AA
AA t;- AA

¼133½ rkj dey Qwyuk
xkFkk 2776 ls 2788 rd
¼ fo”k;% dyu pju jeu] “kV~ jeu] rÙo Lo:Ik ½

t; t;a t;a t; ftuoj mous]
mo mou mou ftuq jfetS A
ftu ftu;fr ftu; foan /kqo jeug]
/kqo jeuq eqfDr lqb feyhtS AA 1 AA
lqfu lf[k fefytS jh ftuk]
ftu ftu; eqfDr jeuk AA 2 AA
AA vkpjh AA
ftu ftu;fr Jsfu Jsfu ftuq mous]
ftu Jsfu mou ftuq jfetS A
mo mou lgkos ljfu foyhtS]
ftu Jsfu lq;a flf) jfetS AA 3 AA
AA lqfu- AA
ftu Jsfu lq;a lqb dyu lq jeus]
dfy dyu mou ftuq jfetS A
dfy dyu lgkos dsofy mous]
ftu Jsfu dyu flf) jfetS AA 4 AA
AA lqfu- AA
dfy dyu mou ftu pju lq pfjtS]
pfj pju dyu pfj jfetS A
pfj pju mou lqb pju ftu; ftuq]
pfj dyu eqfDr lqb fefytS AA 5 AA
AA lqfu- AA
pfj pju jeu ftu jeu lq mous]
jfe jeu pju ftuq jfetS A
pfj pfj; mou “kV~ jeu ftu; ftuq]
mo jeu eqfDr lqb fefytS AA 6 AA
AA lqfu- AA
t; mou jeu rRdky jeu ftuq]
fg; gqo jeu jeu t; fefytS A
jfe jfe; yksg lqb ifjl jeu ftuq]
mo le; ijl flf) jfetS AA 7 AA
AA lqfu- AA
rRdky jeu lqb nlZ ftu; ftuq]
mo nlZ mou ftuq nlZsbZ A
jfe jeu nlZ lqb uar nlZ ftuq]
mo nlZ eqfDr lqb nlZsbZ AA 8 AA
AA lqfu- AA
mo nlZ mou lqb vdZ nlZ ftuq]
lqb vdZ vdZ ftuq jfetS A
vdZ lqHkkos vdZ lq;a ftuq]
lqb vdZ eqfDr ftuq jfetS AA 9 AA
AA lqfu- AA
lqb vdZ mouq fnfi fnfLV fnfIr ftuq]
lqb le; fg;a gqo jfetS A
vk;ju pju xqu y”ku yf”k; ftuq]
lqb y”ku eqfDr lqb fefytS AA 10 AA
AA lqfu- AA
rÙkq i;a fnO; fnfLV fnfIr ftuq]
lqb dk; Økafr ftuq jfetS A
lqb uarkuar prqLVS mou ftuq]
lqb mou dey flf) jfetS AA 11 AA
AA lqfu- AA
lqb dyu pju je jeu mou ftuq]
rRdky jeu ftuq jfetS A
lqb nlZ mou lqb vdZ vy”k ftuq]
vo;kl dey flf) jfetS AA 12 AA
AA lqfu- AA
lqb uar uar vo;kl jeu ftuq]
lqb Jsfu dyu flf) xfetS A
lqb rkju rju vo;kl dey ftuq]
lg le; eqfDr lqb fefytS AA 13 AA
AA lqfu- AA

¼134½ U;ku cfutkjks Qwyuk
xkFkk 2789 ls 2793 rd
¼ fo”k;%uUn 5] jeu 6] dey ny] dyu pju jeu] vFkZ i; ½

ftu ftu;fr ftu; ftusUnq]
ftu jat jeu lqb uan ekS] cfutkjs gks A
vkuan ps; lqb uanq]
lqb lgt ije ftu uan ekS] cfutkjs gks AA
lqb lgt :o lq :o :om]
ijekuan i;kfluks A
lqb uUn uafnrq uan mYgflrq]
lqb eqfDr foxl foykfluks AA
lqb dyu pju lq pju jfe;kS]
lqb jeu nflZ; ftu ftuks A
lqb mou mous mou ftuoj]
lg le; eqfDr i;kfluks AA
fl; lgu lkg lq mou /kqo fufg]
/kqo uar jeu foyklq A
lqb eey dey lq mou /kqo ftuq]
/kqo mous eqfDr fuoklq A
ije rÙkq in foan ekS AA 1 AA
AA cfutkjs gks- AA
/kqo mous dey foyklq]
lqb lqou Jou le le; ftuq] cfutkjs gks A
fg; “kV~ jeu fuoklq]
vdZ foUn vkxarq ftuq] cfutkjs gks AA
fg; gqo jeu foyklq]
lqb lqou mou ftu ftu; ftuq] cfutkjs gks A
lqb lqou mou foxlarq foylarq]
vo;kl uar i;kfluks AA
सुइ नंत ढलन ढलन्तु जिनवर]
मुक्ति ढलन निवासिनो ।
lqb eqfDr lkS”; lq uan uafnrq]
uan jeu foykfluks AA
lqb fnfIr fnfLV lq fnfLV fnfIrfg]
fnfIr uar izdkfluks A
lqb lq;a fnfIr lq fnfLV lqb ftuq]
Hk; foy; vHk; foyklq AA
lqb HkOoq mou moau fufg ftuq]
lqb lqdZg eqfDr foyklq A
ije fujatu ije ekS AA 2 AA
AA cfutkjs gks- AA
lqb vFkZg vFkZ ftuqÙkq]
vFkZ leFkZ lnFkZ ftuq] cfutkjs gks A
lqb lgu lkg vo;kl]
vo;kl uar vUeks; ekS] cfutkjs gks AA
lqb f”kfixkS eqfDr foykl]
uar prqLVS lkS”; ekS] cfutkjs gks A
lqb uar lkS”; moauq ftuoj]
uar le; foxkfluks AA
ta fØfu deyg ifjlq yksg,]
vfe; eqfDr foykfluks A
lqb fo”k; uUrq lq vfe; foy;kS]
fl; flf) eqfDr foxkfluks AA
lqb ey; uar izoslq ftuo:]
uar le; i;kfluks A
lqb uar uar lq foan jeug]
lqg uar eqfDr foxklq AA
ftu ftu; mÙkq laeÙkq foang]
le le;g flf) foykl A
ftu ftu; mÙkq lqb foan tS AA 3 AA
AA cfutkjs gks- AA
fg;;kj jeu ftu mÙkq]
ftuq ftu; ftu; ftuq jeu ikS] cfutkjs gks A
jat jeu lqb uan]
vuan uan lqb eqfDr ikS] cfutkjs gks AA
lqb le; vdZ le mÙkq]
dksey dsoy mDr ftuq] cfutkjs gks A
fg; vdZ vuar fols”kq lqb]
vy”k vxe xe ftu; ftuq] cfutkjs gks AA
lqb vy”k vxeq ftuq]
uar uarg jeu eqfDr mYgkfluks A
lqb j;u jeug fparkefu ftuq]
lg le; eqfDr foxkfluks AA
lg lkg mouq vuar ftu ikS]
lqb mou dey izdkfluks A
lg lkg jeu lq mou mo fufg]
jat t; t; t; ftuks AA
t;oar ftuo: t; i;klrq]
t; t; t;u foxklq A
t; t;ks ftuo: uar le;g]
lg le;g flf) foyklq AA
eqfDr jefu ftuq eqfDr ikS AA 4 AA
AA cfutkjs gks- AA
mo mou vdZ lqb uar]
uarkuar lq ftu jeuq] cfutkjs gks A
ftu ftfu;kS eey lqHkkm]
eey dey ftu mou ikS] cfutkjs gks AA
f”kfi f”kifud :o ftuqÙkq]
f”kfi f”kiu vdZ lg ftu; ftuq] cfutkjs gks A
f”ki f”kifud eey ftuqÙkq]
eey dey f”kfi eey ekS] cfutkjs gks AA
lqb eey dey lq mou /kqo fufg]
pju pfj; i;kfluks A
lqb pju pjug uar pfj;kS]
dyu dfy; lq mo ftuks AA
lqb dyu dyarq lq jeu jfe;kS]
uar nlZ lq nlZuks A
rRdky jeu lqb lq;a mo fufg]
/kqo mou dey foykfluks AA
ftu Jsfu mou lq dyu dfy;kS]
rj rkj dey i;klq A
lqb rkju rju lq dey ftu ikS]
lg le;g eqfDr foyklq AA
le le;g flf) laiÙkq ftuq AA 5 AA
AA cfutkjs gks- AA

¼135½ mi;ksx cÙkhlh Qwyuk
xkFkk 2794 ls 2826 rd
¼ fo”k;% Kku&8] n’kZu&4] ifj.kke&60 lfgr ½

t; t;a t;a t; t;u jeu ftuq]
t; mou jeu ftuq eqfDr t;a A
t; eqfDr eqfDr t; uUr eqfDr ftuq]
lg le; t;a t; eqfDr t;a AA 1 AA
ftuq oafngm] lqb uafngm]
lqb jat jeu uan lgt eqfDr ftuq oafngm AA 2 AA
AA vkpjh AA
t; i;a i;a i; i;a ije ftuq]
i; i;ksx jeu ftuq eqfDr t;a A
lqb lq;a lq;a lqb i;ksx mou ftuq]
i; i;ksx jeu ftuq flf) t;a AA 3 AA
AA ftu- AA
t; U;ku jeu lqb U;ku mou ftuq]
ftu mou mÙkq t; vLV t;a A
lqb nlZ nlZ t; nlZ jeu ftuq]
pkS mou prqLVS eqfDr t;a AA 4 AA
AA ftu- AA
efr dey mou lqb eey jeu ftuq]
t; dey lgt ftuq daB t;a A
t; daB mou lqb dksfM y”; ng]
t; y”; y”; ng ije ftua AA 5 AA
AA ftu- AA
efr eey dey lqb pju pfj; ftuq]
t; dyu jeu lqb nlZ t;a A
t; pju dyu lqb lq;a jeu ftuq]
efr dey lgt ftuq eqfDr t;a AA 6 AA
AA ftu- AA
efr eey dey Jqfr fg;;kj jeu ftuq]
fg;;kj dey lqb HkqDr foya A
fg; uar uar ifjukeq lgt ftuq]
lqb lgt mou ftuq eqfDr t;a AA 7 AA
AA ftu- AA
t; y”; vy”; y”k y”ku jeu ftuq]
foU;ku chl lqb dksfM ftua A
ifjukeq mou lqb nlZ jeu ftuq]
fg; eey dey t; eqfDr t;a AA 8 AA
AA ftu- AA
t; vofg vofg ftuq xqfir jeu ftuq]
t; pjuq iyfV ftu pju pja A
lg;kj dey lqb lgt eey ftuq]
lqb uar uar lqb lkfg ftua AA 9 AA
AA ftu- AA
lqb y”; y”; pkyhl y”; ftuq]
t; dksfM dksfM lqj dksfM t;a A
ifjukeq xqfir lqb mou nlZ ftuq]
lqb vofg fjf) ftuq t;ks t;a AA 10 AA
AA ftu- AA
t; eb lqb vofg vofg ftu mous]
mo mou mou mo vy”k ftua A
t; vy”k vxe lqb vxe jeu ftuq]
t; vxe mou ftuq U;ku t;a AA 11 AA
AA ftu- AA
t; mou mou lqb mou mou eS]
mo mou dey eS mou ftua A
lqb mou dyu lqb mou pju ftuq]
t; mou jeu lqb nlZ t;a AA 12 AA
AA ftu- AA
lqb y”; y”; lqb dksfM jeu ftuq]
ifjukeq lq;a lqb ije ftua A
lqb mou mou lqb uar mou ftuq]
eS mou dey dsofy moua AA 13 AA
AA ftu- AA
lqb mou mou fg; mou dey ftuq]
lqb le; lgt fg; mou ftua A
ra vdZ uar lqb uar foan ftuq]
vkxUrq le; mo flf) t;a AA 14 AA
AA ftu- AA
nqfr dksfM lq;a lqb y”; y”; ftuq]
fg; gqo jeu ftu lqb eqfDr t;a A
ifjukeq uar fg; dey mou ftuq]
lqb le; eqfDr fnfi fnfLV t;a AA 15 AA
AA ftu- AA
lqb mou mou lqb mou vofg fufg]
lg;kj dey lqb mou ftua A
lqb lkfg; uar uar /kqo jeua]
lokZax jeu /kqo flf) t;a AA 16 AA
AA ftu- AA
lqb lq;a prqLVS pkS mou jeu ftuq]
ifjukeq y”; y”; dksfM ftua A
lqb dksfM dksfM t; t;a jeu ftuq]
mo dey vofg fufg eqfDr t;a AA 17 AA
AA ftu- AA
t; t;a t;a t; t;u jeu ftuq]
eu mou mou t; t; moua A
fjtq foiqy mou lqb lgt jeu ftuq]
euitZ; ije lq eqfDr t;a AA 18 AA
AA ftu- AA
lqb lgl y”; y”k yf”k; dksfM ftuq]
pkSnl lqb mou lq dey ftua A
i; izku i;a i; pkSng mous]
euitZ; le; lq eqfDr t;a AA 19 AA
AA ftu- AA
lqb eey dey lqb mou mou ftuq]
t; mou eq"kkjfoan jeua A
lqb jeu mou rRdky jeu ftuq]
rRdky nlZ fg; gqo xeua AA 20 AA
AA ftu- AA
fg; gqoa lgt lqb dsoy moua]
y”k y”k dksfM ro;ju ftua A
lqb uarkuar prqLVS moua]
dsoy lqb le; lq eqfDr t;a AA 21 AA
AA ftu- AA
ra U;ku U;ku lq mou U;ku ftuq]
ra U;ku lqHkko lq ftu; ftua A
ftu ftu;fr fnfLV bfLV lqb mous]
lqb nlZu nflZm eey i;a AA 22 AA
AA ftu- AA
t; p”; p”; lqb p”; mou ftuq]
p”; jeu lqb ije i;a A
lqb ije ije lqb nlZ jeu ftuq]
t; nlZ dey ftuq flf) t;a AA 23 AA
AA ftu- AA
t; lgl y”; y”k dksfM jeu ftuq]
lqb p”; nlZ ifjukeq ftua A
ifjuoS ije ftuq ije nlZ ftuq]
ftu ftu;fr p”; lqnlZ ftua AA 24 AA
AA ftu- AA
lqb p”; nlZ ftuq vp”; nlZ ftuq]
lqb mou nlZ nlZ dey ftua A
lqb mou nlZ ftuq flf) t;a ftuq]
ftuq vp”; le; fg; eqfDr t;a AA 25 AA
AA ftu- AA
nqfr lgl y”; yf”k dksfM dksfM ftuq]
foU;ku chl ifjuke ftua A
vp”; jeu lqb vy”k jeu ftuq]
vp”; vxe le flf) t;a AA 26 AA
AA ftu- AA
lqb y”; y”; pkyhl jeu ftuq]
t; dksfM dksfM lqb mou ftua A
lqb nlZ nlZ lqb mou vofg fufg]
lqb xqfir mou ftuq eqfDr t;a AA 27 AA
AA ftu- AA
lqb mou mou lqb fiz;s dey ftuq]
lqb xqfir jeu duZ dey ftua A
lqb vofg mou fufg nlZ jeu fnfg]
fnfl vax nlZ lqb eqfDr t;a AA 28 AA
AA ftu- AA
lqb p”; mou ftuq vp”; jeu ftuq]
lqb vofg mou fufg mou ftua A
lqb dey mou ftuq jeu uar ftuq]
lqb dsoy nlZu eqfDr t;a AA 29 AA
AA ftu- AA
t; foey foey lqb eey jeu ftuq]
t; eey i;a i; ije i;a A
lqb ije ije i; ije dey ftuq]
lqb dsoy ije lq flf) t;a AA 30 AA
AA ftu- AA
lqb U;ku U;ku lqb nlZ jeu ftuq]
lqb U;ku nlZ i; i;a ftua A
i; i;ksx mou lqb mou jeu ftuq]
lqb jeu i;ksx ftu ftu; ftua AA 31 AA
AA ftu- AA
lqb mou mou ftu Jsfu mou ftuq]
lqb dyu dfy; ftu pju pja A
ftu pju jeu rRdky jeu ftuq]
ftu Jsfu dyu lqb flf) t;a AA 32 AA
AA ftu- AA
t; rkju rju mo jeu ije ftuq]
t; mou dey lqb jeu ftua A
lqb mou ftu; ftuq mou jeu ftuq]
lg le; mou ftuq flf) t;a AA 33 AA
AA ftu- AA

¼136½ U;kukLVd Qwyuk
xkFkk 2827 ls 2835 rd
¼ fo”k;% vkB Kku ½

mo mou mou mo mou ftuS;k]
mo mou lgkos dfy dyu dyS;k A
pfj pju pfj; mo pju pjS;k]
pfj dyu mou ftuq eqfDr feyS;k AA 1 AA
vc ge oans gSa ftu ftu; ftuS;k]
de dey dfy; /kqo eqfDr jeS;k AA
vc ge oUns gSa ftu ftu; ftuS;k AA 2 AA
AA vkpjh AA
e; eey eey e; eey ftuS;k]
efr eey dey daB lgt moS;k A
mo mou mou eS mou uanS;k]
efr mou dey ftuq eqfDr feyS;k AA 3 AA
AA vc- AA
eS eey jeu pj pfj; pjS;k]
fg; dyu dey lqb lgt ftuS;k A
mo mou mou fg; jeu jeS;k]
fg; mou dey lqb ftu; ftuS;k AA 4 AA
AA vc- AA
lqb vofg vofg pj myfV pjS;k]
lqb xqfir dyu dfy vofg ftuS;k A
mo mou vofg fufg vofg ftuS;k]
mo lkg dey fufg eqfDr feyS;k AA 5 AA
AA vc- AA
eu eey jeu ftuq mou ftuS;k]
fjtq foiqy lgt ftuq eqfDr feyS;k A
“kV~ jeu v:g ftuq fg; fg;b tS jS;k]
t; t;ks t;a ftuq eqfDr ftuS;k AA 6 AA
AA vc- AA
/kqo /kqoa /kqoa /kqo flf) /kqo jS;k]
fl; lgu lkg /kqo lkg lgS;k A
fl; /kqoa lgt ftuq ftu; ftuS;k]
/kqo dsoy eey flf) eqfDr ftuS;k AA 7 AA
AA vc- AA
t; t;ks Jsfu ftu Jsfu tS jS;k]
t; mou dey dfy dyu dyS;k A
lqb Jsfu dyu pj dfy; ftuS;k]
ftu Jsfu dyu le eqfDr feyS;k AA 8 AA
AA vc- AA
t; rkj rju rj rju rjS;k]
t; rkj dey de dey ftuS;k A
lqb rkj le; dfy dey tS jS;k]
lg le; jeu flf) eqfDr feyS;k AA 9 AA
AA vc- AA

¼137½ dey prqnZ’kh Qwyuk
xkFkk 2836 ls 2850 rd
¼ fo”k;% dey ny& dey prqnZ’kh ½

जय जयो जयो जय जय उवनं,
जय रमन रमन जिनु जिनय जिनं।
जिन गमन गमन सुइ अगम जयं,
जिनु नंत नंत सुइ मुक्ति जयं ।१।।

जिन जिनयति जिनय सु जिनय जयं,
जिन उवन उवन स्वामी मुक्ति जयं।
जिन अप्प परम पय परम पयं ।।२।।आचरी।।

जय मयं मयं मय उव उवनं,
जय सहन सहन जिन उवन सहं।
जय ऊर्ध ऊर्ध सुइ ऊर्ध जयं,
जय उवन ऊर्ध जिन मुक्ति जयं ।।३।।जिन।।

जय ढलन ढलन जिन उव ढलनं,
जय उवन उवन जिन उवन जिनं।
जय लवन लवन जय उव लवनं,
जय अलष लषिय जय सिद्धि गमनं ।।४।।जिन।।

जिनु इस्ट इस्ट जय इस्ट उवनं,
जिन उवन उवन इस्ट उवन जिनं।
जय गिरय गिरय जिन गिर उवनं,
जय उवन उवन गिर सिद्धि गमनं ।।५।।जिन।।

जिन कंठ कंठ जय कंठ उवनं,
उव उवन कंठ जिन जिनय जिनं।
जिन रमन रमन जय उव रमनं,
तत्काल रमन उव सिद्धि गमनं ।।६।।जिन।।

जय ममल ममल सुइ ममल जयं,
जय ममल साह जय साह जयं।
सह साह जयं सिय उवन जयं,
सिय उवन साहि जिन मुक्ति जयं ।।७।।जिन।।

सिय चरन जयं जय चरि उवनं,
जिन उवन चरन जय जिन चरनं।
जिन चरन चरिय सिय धुव चरनं,
धुव चरन रमन जिन सिद्धि गमनं ।।८।।जिन।।

जिन चरन रमन सम उवन चरं,
सुइ न्यान चरन चौ उवन चरं।
जय उवन लषिय लषि लषिय चरं,
जय अलष चरन जिन मुक्ति वरं ।।९।।जिन।।

जय कलन कलन कलि कलन रयं,
जय कलन रमन धुव जिनय जिनं।
सुइ चरन चरिय जिन कलन जयं,
जय उवन कलन जिन परम जयं ।।१०।।जिन।।

जय कलन कलिय जिन कंठ उवनं,
जय कलन कलिय जिन रमन जिनं।
जय कलन रमन तत्काल जिनं,
जिन कलन कलिय जिन धुव उवनं ।।११।।जिन।।

जिन कलन कलिय जय दर्स जिनं,
जय नंत दर्स जिन कलन जिनं।
जिन कलन कमल जय धुव उवनं,
जय कलन उवन धुव मुक्ति जयं ।।१२। जिन।।

जिन कमल कलन पय धुव उवनं,
जय चरन कमल सुइ कलन जिनं।
जय पदम कमल पय परम जिनं,
जय उवन कमल सिद्धि मुक्ति जयं ।।१३।।जिन।।

जय कलन कमल कलि कलिय जिनं,
जय कमल सहज जिन उवन जिनं।
जय जयो जयो जय कलन जयं,
जय रमन कमल जिन सिद्धि रमनं ।।१४।।जिन।।

जय श्रेनि कलन कलि कलिय जिनं,
जय कलन कलिय जिन जिनय जिनं।
जय तार कमल सम समय जिनं,
सह समय साहि सुइ मुक्ति जयं ।।१५।।जिन।।

१३८ उव उवन अर्क सोलही फूलना
गाथा २८५१ से २८६७तक
विषय अर्क चौबीस

जय जयो जयो जय जयो अनंदु,
जय जयन सहावे स्वामी मुक्ति जिनंदु।
जय जयो जयं जय जयन स रिद्धि,
जय जयो उवन सम समय सु सिद्धि ।।१।।

उव उवन उवन उव उवन स वीरू,
उव उवन समय जिन श्रेनि स धीरू।
उव उवन कलन सिद्धि मुक्ति सु वासु,
उव तार कमल जिन मुक्ति निवासु ।।२।।आचरी।।

उव उवन कलन कलि कलिय अनंतु,
उव कलन कमल धुव सिद्धि संपत्तु।
उव उवन कमल चर चरिय सु नंदु,
चर चरिय कमल उव मुक्ति जिनंदु ।।३।।उव।।

उव उवन कमल उव नंत अनंतु,
उव उवन समय कर्न सिद्धि संपत्तु।
उव उवन कमल सम सुवन स रिद्धि,
सुव श्रवन रमन जिन मुक्ति सु सिद्धि ।।४।।उव।।

उव श्रवन रमन सुइ सुवन अनंतु,
सुइ सुवन हियं जिन सिद्धि संपत्तु।
उव उवन हियं उव मुक्ति स रत्तु,
हुव समय सुवन जिन सिद्धि संपत्तु ।।५।।उव।।

उव उवन सुवन अवयास जिनंदु,
अवयास रमन दिपि मुक्ति संपत्तु।
अवयास यास दिपि नंत अनंतु,
अवयास कमल धुव सिद्धि संपत्तु ।।६।।उव।।

दिपि दिप्ति उवन सुइ दिप्ति सु नंतु ,
सुइ सुयं उवन दिपि मुक्ति स रत्तु।
दिपि सुयं दिप्ति सुइ अर्क सहाउ,
सुइ दिप्ति सुर्क जिन मुक्ति सुभाउ ।।७।। उव।।

सुइ सुर्क उवन जिन अभय स नंदु,
सुइ सुर्क अभय भय विलय जिनन्दु।
सुइ अभय सुर्क जिन नंत अनंतु,
जय सुर्क कमल धुव सिद्धि संपत्तु ।।८।।उव।।

सुइ सुर्क उवन सर्वार्थ सु अर्थु ,
सुर्कार्थ सियं धुव मुक्ति सु पंथु।
सर्वार्थ अर्थ धुव समय स विन्दु,
उव विंद रमन जिन जिनय जिनंदु ।।९।।उव।।

उव उवन विंद हिय नंद आनन्दु,
सुइ नंद नंद आनंद जिनुत्तु।
आनंद उवन आनंद स उत्तु,
उव उवन विनंद विलि सिद्धि संपत्तु ।।१०।।उव।।

उव उवन आनंद सुइ विलिय विनंदु,
उव उवन कमल धुव समय जिनंदु।
सम समय समय सम जिनय स उत्तु,
धुव समय रमन हिय सिद्धि संपत्तु ।।११।।उव।।

धुव समय हियं हिय उवन अलष्यु,
उव उवन अल्षय हिय जिनय जिनुत्तु।
उव उवन अलष्य अगम गम उत्तु,
सुइ अगम रमन जिन सिद्धि संपत्तु ।।१२।।उव।।

उव उवन अगम गम साह सहंतु,
सहयार सुवन आयरन जिनुत्तु।
सह साह रमन उव उवन अनंतु ,
उव रमन कमल धुव सिद्धि संपत्तु ।।१३।।उव।।

उव उवन रंज जय जयो जिनुत्तु,
जय जयं जयं जय रंज सिद्धि रत्तु।
सुइ रंज उवन उव उवन जिनंदु ,
जिन जिनय कमल सुइ परम जिनंदु ।।१४।।उव।।

उव उवन उवन षिपि षिपिय अनंतु,
षिपि षिपन रमन जिन सिद्धि स रत्तु।
उव उवन षिपन सुइ ममल अनंतु ,
उव ममल रमन धुव सिद्धि संपत्तु ।।१५।।उव।।

उव उवन सियं सिय मुक्ति सहाउ,
सिय रमन रसिय धुव उवन सुभाउ।
विन्यान बीस चौ उवन स नंतु,
सिय धुवं धुवं सिय सिद्धि संपत्तु ।।१६।।उव।।

उव उवन वीरू विन्यान संजुत्तु,
सुइ उवन श्रेनि जिन कलन स उत्तु।
उव तार तरन जिन कमल जिनुत्तु,
सह समय उवन जिनु सिद्धि संपत्तु ।।१७।।उव।।

१३९ जै जै मेल समय फूलना
गाथा २८६८ से २८८६तक
विषय षट् शब्द हितकार सोलही

उव उवन उवन उव उवन जिना,
उव उवन समय जय सिद्धि गमना।
जय जयो जयो जय उवनु जिना,
सह समय मुक्ति जिन सिद्धि रमना
।।१।।

जै जै मेल समय षैंचै उवनु जिना,
जै जै मुक्ति गमनु जिनु सिद्धि रमना।
सह समय मुक्ति जिन जिनय जिना ।।२।।आचरी।।

जै जै उवन हियं हिय समय जिना,
जै जै उवन हियं आवगहै गिना।।
अवगहै उवनु गुरु लघु रयना,
जय अवहवाहु जिन जिनय जिना ।। ३।।जै जै।।

हिय हियं उवनु लष अलष जिना,
मै उवन समय जिनु अगम जिना।
मितु मिलनु उवनु दिपि दिस्टि जिना,
जिन उवन सब्द पिउ सिद्धि गमना ।।४।।जै जै।।

परिनवै परम जिनु उवनु जिना,
सह साह गमनु सिय धुव रमना।
जै सब्द उवन पिय श्रवन जिना,
जै उवन कमल केवल उवना ।।५।।जै जै।।

परिनतु सुइ समय मलय रमना ,
दिपि दिस्टि सब्द पिउ उवनु जिना।
कोमल सुइ कमल सु हिय उवना,
अवयास कमल सिय साहि जिना ।।६।।जै जै।।

कोमल कलि कलन उव उवन जिना,
कलि कलन चरन जिनु सिद्धि रमना।
दिपि दिस्टि रमन जिनु अगम गमा,
हुव गमनु मुक्ति कोमल रमना ।।७।।जै जै।।

कोमल सुइ उवनु सिय ललिय जिना,
हिय रमन जिनय जिनु धुव रमना।
किर्नि किरनि ललिय जय जय जयना,
जय जयो जयं जय मुक्ति जिना ।।८।।जै जै।।

हिय हुवं रमनु गम अगम जिना,
जं जं रमन गमनु तं तं हुवनु जिना।
जं जं सब्द सुवनु सुइ श्रवन समा,
तं तं हुवनु उवनु जिनु मुक्ति रमा ।।९।।जै जै।।

हिय उवं लब्धि जिन उवनु जिना ,
जय सुयं लब्धि जिनु सुइ रमना।
वे वेय विन्यान सु उवन जिना,
वे विनंद विली नंद मुक्ति जिना ।।१०।।जै जै।।

का कमल कार्ज जिन जिनय जिना,
सुइ क्रांति समय जिनु रमनु जिना।
उव उवन क्रांति हिय उवन जिना,
सुइ कलप रमन जिनु मुक्ति जिना ।।११।।जै जै।।

जै जै फास रमनु अस्फटिक जिना,
तं विगत रमनु अविगत उवना।
तं विगत षिपनु अविगत श्रवना,
तं परमनंद अविगत उवना ।।१२।। जै जै।।

सुइ सब्द रमनु लष अलष जिना ,
उव सब्द रमन गम अगम रमा।
इस्ट उवन सब्द उव उवन जिना,
उव उवन सब्द इस्ट मुक्ति जिना ।।१३।।जै जै।।

इस्ट उवन सब्द वंस उवन जिना,
उव उवन सब्द हुव हुव गमना।
इस्ट उवन लषन लष अलष उवना,
उव अगम अलष्य सिद्धि उव रमना ।।१४।।जै जै।।

इस्ट उवन रमनु लष उवन जिना,
उव उवन रमन मुक्ति अलष रमा।
इस्ट गमन रमनु गम उवन मना,
उव उवन अगम हुव सिद्धि गमना ।।१५।।जै जै।।

पर्जय इस्ट रमन सुइ उवन मना,
पर्जय उव उवन सु मुक्ति मना।
इस्ट लषन गमन गम लषय मना,
उव अलष अगम मनु मुक्ति जिना ।।१६।।जै जै।।

हिय हुव सुइ लब्धि सु जिनय जिना,
उव कल्प उवन हिय हुव रमना।
सुइ कलप सुयं लहि लब्धि जिना,
उव उवन हियं हुव सिद्धि रमना ।।१७।।जै जै।।

जय वीर समय उव उवन जिना ,
जय पूर्व रमन दिपि दिस्टि जिना।
उव उवन कलन जिन श्रेनि जिना,
सुइ श्रेनि कलन कलि सिद्धि रमना ।।१८।।जै जै।।

जय तार तरन जय जय रमना,
जय उवन कमल जिन सिद्धि गमना।
जय तार कमल जिन धुव उवना,
उव उवन समय सिद्धि मुक्ति जिना ।।१९।।जै जै।।

१४० दिसि अंग फूलना
गाथा २८८७ से २९०३ तक
विषय दस दिशा आठ अंग

उव उवन उवन पय उव उवन समय जय,
उव उवन उवन उव उवन वरी।
जय जयो जयो जय जयो जयं जिनु,
जय रमन सुयं जिन मुक्ति वरी ।।१।।

जय जाऊ उवन पौ उवनु रसै,
उव उवन समय सुइ मुक्ति वसै ।।२।।आचरी।।

जय जयो जयं जय जय रमन उवन जय,
जय जयं जयं जिननाथ रसै।
जय रमन रमन उव रमन जयं जिनु ,
उव रमन समय जिनु मुक्ति वसै ।।३।।जय जयो।।

जय जयो उवन जिनु जय उवनु हियं जिनु,
सहयार साह जिन रमन रसै।
आयरन उवन हिययार सहज जिनु,
सुइ नंद समय जिनु मुक्ति वसै ।।४।।जय जयो।।

जय जानु जिनय रिजु विपुल रसै,
जय जयं जयं जय मुक्ति समै।
पय पयं पयं पय परम रमन जिनु,
पय पयं उवन जिनु मुक्ति रमै ।।५।।जय जयो।।

पय पयह पयं जिनु पय विंद रमन जिनु ,
पय विंद उवन जिनु उवनु रसै।
उव उवन अर्क सुइ विंद रमन जिनु,
उव सुन्न रमन जिनु मुक्ति वसै ।।६।।जय जयो।।

दिसि दिप्ति रस दिपि दिस्टि वसै,
उव उवन पूर्व दिसि उवनु रमै।
उव उवन सहावे सब्द पियं जिनु,
दिसि अग्र उवन जिनु मुक्ति गमै ।।७।।जय जयो।।

पूर्व पूर्व रमै अग्र उवन समै ,
अग्र पूर्व रमन आयरन रमै।
दिपि दिस्टि रमन आयरन दर्स जिनु,
दर्स न्रित उवनु सिद्धि सिद्ध गमै ।।८।।जय जयो।।

न्रित न्रित उवन जिनु प्रिये इच्छ समय जिनु,
सुइ प्रिछ पियं प्रिय उवनु रमै।
वाइव विगत सुइ अविगत विगत जिनु ,
अविनन्द परम जिनु मुक्ति गमै ।।९।।जय जयो।।

सुइ विगत अविगत जिनु उत्पन्न रमन जिनु,
उत्पन्न रमन तत्काल रमै।
उत्तर दिसि उवन रमन जिन उवने।
उत्पन्न ईस जिनु मुक्ति गमै ।।१०।।जय जयो।।

ईसा ईसह सै नंतानंत रसै,
सुइ लोय लोय सुइ ईस वसै।
सुइ लोय लोय अवलोय परम जिनु,
सुइ नंत उवन जिन मुक्ति रसै ।।११।।जय जयो।।

ऊर्ध ऊर्ध ऊर्ध जिन आगंत समय जिन,
अर्ध ऊर्ध नंत जिन उवन गमै।
उव उवन उवन आयरन रमन जिन,
दिसि दर्स समय जिन मुक्ति रसै ।।१२।।जय जयो।।

दिसि दर्स रमन जिन वसु अंग समय जिन,
उव उवन अर्क धुव विंद रमै।
उव उवन उवन आयरन कमल जिन,
धुव कमल उवन जिन सिद्धि गमै ।।१३।।जय जयो।।

इस्ट इस्ट षिपक जिनु उव उवन षिपक जिनु,
उव उवन इस्ट उव भुक्त षिपै।
उव उवन भुक्त सुइ विनंद विली जिनु,
हिययार रमन जिनु मुक्ति वसै ।।१४।।जय जयो।।

हिय रमन अर्क जिनु सुइ विंद समय जिनु,
आगंतु हियं हुव रमन रमै।
सुइ गहिर गुपित आयरन परम जिनु,
सुइ गुपित जानु जिनु मुक्ति गमै ।।१५।।जय जयो।।

सुइ गुपित जान जिन मन उवन उवन जिन,
जिन उवन उवन पय पयं गमै।
पय पयं उवन अस्टांग रमन जिनु,
दिसि अंग समय सुइ मुक्ति रमै ।।१६।।जय जयो।।

उव उवन श्रेनि जय कलि कलन रमन पै,
जिन श्रेनि कलन जिन जयो जयं।
सुइ तारन तरन धुव कमल उवन जिन,
सह समय उवन जिन परम पयं ।।१७।।जय जयो।।

१४१ समय उवन फूलना
गाथा २९०४से 2940 तक
विषय अंकुर लब्धि सोलही

उव उवन चिंतन जिन जयन सिरी,
उव उवन समय जिन मुक्ति वरी ।।१।।
जय जयं जयं जिन आवलिया,
जय उवन समय मुक्तावलिया ।।२।।आचरी।।
मय मयं मयं मय ममल सिरी,
मय उवन ममल जिन मुक्ति वरी ।।३।।जय।।
पय पयं पयं पय परम सिरी,
पय उवन रमन जिन मुक्ति वरी ।।४।।जय।।
धुव धुवं धुवं धव उवन रली,
धुव कमल उवन जिन मुक्ति मिली ।।५।।जय।।
सुव सुयं सुयं सुय उवन सुयं ,
सुव उवन परम जिन सिद्धि जयं ।।६।।जय।।
पय उवन उवन जिन सिद्धि रयं,
जिन उवन समय सुइ मुक्ति जयं ।।७।।जय।।
जय दिप्ति सु दिप्ति जिन दिप्ति जयं,
उव दिप्ति समय सम मुक्ति जयं ।।८।।जय।।
जय दिस्टि इस्टि जिन दिस्टि जयं,
उव दिस्टि रमन जिनु दिप्ति सुयं ।।९।।जय।।
उव दिप्ति जयं जिन रमन रली,
जय दिस्टि समय सुइ मुक्ति मिली ।।१०।।जय।।
सुइ इच्छ इच्छ जय इच्छ जिनं,
उव इच्छ रमन जिन सिद्धि रमनं ।।११।।जय।।
गुरू गुपित गुपित उव गुपित रयं,
उव उवन गुपित जिननाथ जयं ।।१२।।जय।।
गुरू गुपित समय सम रमन सुयं,
उव गुपित समय जय जयो जयं ।।१३।।जय।।
सुइ गुपित गहिर उव गहिर सुयं,
उव उवन गहिर सम समय जयं ।।१४।।जय।।
जय रिद्धि रिद्धि उव रिद्धि मयं,
उव उवन कमल रिद्धि मुक्ति जयं ।।१५।।जय।।
व्रिद्धि व्रिद्धि उवन जिन व्रिद्धि जयं,
उव उवन व्रिद्धि जिन सिद्धि रयं ।।१६।।जय।।
जय न्यान उवन उव उवन पयं,
पय उवन परम जिन परम पयं ।।१७।।जय।।
पय पयं पयं पय उवन पयं,
इय इस्ट र्इर्ज जिन जयो जयं ।।१८।।जय।।
तिय तिथ्य तिथ्य उव तिथ्य जिनं,
इय ईर्ज क्रिनि जिननाथ सुयं ।।१९।।जय।।
मध्य ममल ममल उव ममल जिनं,
हिय रमन उवन हिय हुव गमनं ।।२०।।जय।।
धर धरन धरन जिन धरन सुयं,
जय उवन धरन जिननाथ जयं ।।२१।।जय।।
जय अलष अगम गम उवन गमं,
उव उवन अगम जय मुक्ति जयं ।।२२।।जय।।
उव ऊर्ध ऊर्ध उव ऊर्ध सुयं,
उव उवन ऊर्ध जिन जिनय जिनं ।।२३।।जय।।
वा वारावार आयरन जिनं,
उव उवन आयरन जिन जयो जयं ।।२४।।जय।।
उव उवन उवन नै उवन मयं,
उव उवन समय जय सहज जयं ।।२५।।जय।।
जय सियं सियं जिन उवन सियं,
उव उवन कमल सिय मुक्ति जयं ।।२६।।जय।।
सिय सियं सियं सह साह सुयं,
सह साह रमन धुव मुक्ति जयं ।।२७।।जय।।
धुव उवन कमल जय धुव उवनं,
धुव समय उवन जय मुक्ति जयं ।।२८।।जय।।
जय अल्प अल्प जय अल्प जयं,
सुइ सूष्यम अल्प जिन मुक्ति जयं ।।२९।।जय।।
जय गमन अगम ऊर्ध गमनं,
उव ऊर्ध ऊर्ध जिन जिनय जिनं ।।३०।।जय।।
जय ठान ठान जिन ठान जिनं,
जिन ठान कमल कोमल उवनं ।।३१।।जय।।
जय कलन कमल कोमल उवनं,
कोमल सहाइ केवल सु सुयं ।।३२।।जय।।
जय उवन उवन जिन वीर जयं,
जय वीर समय जिन मुक्ति वरं ।।३३।।जय।।
जय वीर उवन जिन श्रेनि जयं,
जय कलन कलिय जिन जिनय जिनं ।।३४।।जय।।
जिन श्रेनि कलन जिन समय जयं,
सम समय उवन जिननाथ जयं ।।३५।।जय।।
जय तार तरन सम तरन जयं,
जय कमल उवन तर तार जिनं ।।३६।।जय।।
जय तार कमल जिन श्रेनि सुयं,
सह समय साह जिन मुक्ति जयं ।।३७।।जय।।

१४२ उवन पिय रमन फूलना
गाथा २९४१से २९४९तक
विषय कमल दल अक्षर समुच्चय

जय जयं जयं जय जिनवर नंदे,
जय जिनय जिनय जय परम जिनंदे।
जय परम परम पय परम सुनंदे,
जय कलन चरन जिनु कमल जिनंदे ।।१।।

जय पियं पियं पिय पियं जिन रंजे,
सुइ रंज रमन नंद जिन सहज जिनंदे।
जय जयं जयं जय जयन जिनंदे,
जय मुक्ति रमन सम समय सुनंदे।।
जय जयं जयं जय जिनवर नंदे ।।२।।आचरी।।

सुइ रमन रमन सुइ रमन सुनंदे,
सुइ गमन गमन जिनु अगम जिनंदे।
सुइ सहन सहन सुइ असह सहंते ,
सह साह रमन जिनु मुक्ति सरत्ते ।।३।।जय।।

आयरन अवहि निहि रिद्धि सनंदे,
जय जयं रमन रिहि उवन जिनंदे।
उव उवन उवन निहि रिहि जिन नंदे,
आयरन मुक्ति जिन जिनय जिनंदे ।।४।।जय।।

आ आस आस सुइ आस सनंदे,
सुइ आस उवन जिन अगम जिनंदे।
रा राय राय जिन राय अनंदे,
सुइ ध्याय मुक्ति जिन समय जिनंदे ।।५।।जय।।

आ आय आय उव आय अनंदे,
या याय अलष गम अगम जिनंदे।
रा रमन रयन जिन जिनय जिनुत्ते,
आयरन रमन जिन सिद्धि संपत्ते ।।६।।जय।।

आ आदि अनादि नंत जिन नंदे,
ला लाय लाय लऊ उवन जिनंदे।
पा परम परम परमिस्टि सनंदे ,
आलाप परम जिन जिनय जिनंदे ।।७।।जय।।

आराह रमन जिनु नंत अनंते,
आयरन उवन जिन मुक्ति सरत्ते।
आलाप लाप उवलोय जिनुत्ते,
सुइ रमन उवन जिन सिद्धि संपत्ते ।।८।।जय।।

सुइ सुयं सुयं सुइ श्रेनि जिनुत्ते,
सुइ कलन रमन जिन श्रेनि स उत्ते।
सुइ तार तरन उव कमल सरत्ते,
सह समय रमन जिन सिद्धि संपत्ते ।।९।।जय।।

¼143½ mou ftu i;ksx Qwyuk
xkFkk 2950 ls 2963 rd
¼fo"k; % dey prqnZ'kh½

mo mou mou mouh] mo mou mou fi; mÙkq A
ije ftu mou ftuh AA
t; t;a t;a t;uh] t; t;ks t;a fim mÙkq A
vy"k ftu t; mouh AA 1 AA
ftu ftu; ftuh] ftu mou mou njlk;kS A
ije ftu eqfDr jeS AA 2 AA
AA vkpjh AA
t; vy"k vy"k jouh] t; vy"k vy"k tSoarq A
t;a ftu ftu lqouh AA
lqb vxe vxe xeuh] t; vxe vxe fi; uarq A
vxe ftu fuy mBuh AA 3 AA
AA ftu- AA
t; mou dey mouh] t; t;a t;a ftu dey A
ije i; i; mouh AA
t; t;a t;a /kqouh] /kqo /kqoa /kqoa /kqo mou A
mou ftu /kqo jouh AA 4 AA
AA ftu- AA
t; pju pju pjuh] t; t;a t;a mo pju A
pju ftu pj mouh AA
pj pju myfV pjuh] pj pfj;kS uarkuarq A
eey jl pj t;uh AA 5 AA
AA ftu- AA
pj pju daB pjuh] ftu daB pju le mÙkq A
dey lj Bo mouh AA
mo mou vuar jouh] lqb uar lgu lqb lkg A
ftu; ftu mo mouh AA 6 AA
AA ftu- AA
mo mou mou pjuh] lqb rkyq jeu ftu ftu; A
ftu; iS ftu mouh AA
lqb jeu j;u mouh] rRdky jeu lqb mÙkq A
jeu i; j; j;uh AA 7 AA
AA ftu- AA
lqb nlZ nlZ pjuh] lqb pju nlZ ftuukgq A
nlZ ftu jeu ftuh AA
/kqo /kqoa bLV mouh] lqb lq;a lq) /kqo jeu A
mou ftu /kqo jeuh AA 8 AA
AA ftu- AA
lqb pju mou pjuh] lqb vdZ foan lqb pju A
uar vdZ ftu pjuh AA
lqb uar foan jouh] lqb lju dyu dfy uar A
dyu ftu ftu jouh AA 9 AA
AA ftu- AA
lqb dyu jeu dyuh] dfy dfy;kS uar fols"k A
dey ftu i; jouh AA
ta dyu dfy; mouh] dfy dyu dfy; ftuukgq A
dey i; i; jouh AA 10 AA
AA ftu- AA
t; pju dyu dyuh] lqb jeu vuarkuar A
dey lj lju ftuh AA
t; pju dyu jouh] /kqo i;fM vuarkuar A
dey lj flf) jouh AA 11 AA
AA ftu- AA
lqb dey eey mouh] /kqo eqfDr jeu ftuukgq A
dey ftu t; t;uh AA 12 AA
AA ftu- AA
lqb mou dey jouh] lqb dsoy uarkuarq A
eqfDr ftu flf) jouh AA
ftu Jsfu Jsfu jouh] lqb dyu dey ftuukgq A
le; ftu flf) xeuh AA 13 AA
AA ftu- AA
lqb rkj rju rjuh] lqb rkj dey ftu flf) A
fl) ftu ftu; ftuh AA
lqb rkj le; jouh] lqb rju le; flf) jÙkq A
dey i; ije ftuh AA 14 AA
AA ftu- AA

¼144½ fg; mou le; Qwyuk
xkFkk 2964 ls 2985 rd
¼fo"k; % fgrdkj lksygh½

t; t;a t;a t; ftu t;ua]
t; vIi ije i; ije ftua A
ftu mou ftua AA 1 AA
vgks ftu ftuoj ftuds fg;s olS]
vgks ftu fruds fg; gqo eqfDr jlS A
vgks ftu ftu; ftua AA 2 AA
AA vkpjh AA
t; dyu dey t; t;a dyS]
vgks ftu mou dey fl; /kqoa feyS A
vgks ftu mou ftua AA 3 AA
AA vgks- AA
t; Økafr dey dfy dYi jlS]
t; mou dey Økafr eqfDr olS AA 4 AA
AA vgks- AA
t; eey dey vLQfVd jyS]
ftu rkj dey oh; eqfDr feyS AA 5 AA
AA vgks- AA

t; t;a t;a t; :o jgS]
t; :o dey ftuq eqfDr ygS AA 6 AA
AA vgks- AA
t; y"ku dey ftu :o y"kS]
ftu vy"k dey :o eqfDr v"kS AA 7 AA
AA vgks- AA
t; t;a dey e; lCn feyS]
mo dey lCn ftu eqfDr jyS AA 8 AA
AA vgks- AA
t; vxe dey lCn vxe xeS]
ftu mou mou lCn eqfDr jeS AA 9 AA
AA vgks- AA
t; vxe dey euq vxe lgS]
mo mou dey euq eqfDr jgS AA 10 AA
AA vgks- AA
t; f"kid dey euq f"kid xeS]
ftu eqfDr dey euq eqfDr jeS AA 11 AA
AA vgks- AA
fg; jeu dey ftu jeu jeS]
fg; mou dey ftuq eqfDr jeS AA 12 AA
AA vgks- AA
/kqo mou dey /kqo jeu jeS]
ftu mou mou /kqo eqfDr xeS AA 13 AA
AA vgks- AA
t; t;a t;a t; f"kid jlS]
mo f"kid dey ftu eqfDr olS AA 14 AA
AA vgks- AA
vk;ju dey vk;ju xeS]
ftu vk;ju mou ftu eqfDr jeS AA 15 AA
AA vgks- AA
t; bPN dey vk;ju lgS]
ftu bPN mou dfy eqfDr ygS AA 16 AA
AA vgks- AA
i; jeu dey i; jeu jeS]
i; mou dey lqb eqfDr jeS AA 17 AA
AA vgks- AA
e/; jeu dey "kV~ jeu jeS]
e/; mou dey jfe eqfDr xeS AA 18 AA
AA vgks- AA
vk;ju mou mo mou xeS]
mo mou dey mo eqfDr jeS AA 19 AA
AA vgks- AA
vk;ju mou mo dey lgS]
mo Bku dey ftu eqfDr ygS AA 20 AA
AA vgks- AA
vk;ju Jsfu ftu Jsfu xeS]
vk;ju dey fl; flf) jeS AA 21 AA
AA vgks- AA
vk;ju rkj rj rju xeS]
vk;ju dey le flf) jeS AA 22 AA
AA vgks- AA

¼145½ vdZ fi; Qwyuk
xkFkk 2986 ls 3001 rd
¼fo"k; % f"kid lksygh] vFkZ i;½

t; mou mou mou ikS] mouq mo jlkoS A
t; mou jat jeu uan] eqfDr jeu ikoS AA
t; jat jeu uanua AA 1 AA
ftu ,s; ,s; xqfir vdZ] fi; uar uar lkoS A
t; uan yhuk dksM ftuoj] eqfDr iaFkq ikoS AA
vgks ftu uafnuh lqgkbZ AA 2 AA
AA vkpjh AA
t; eey dey dyu dey] mo mou ikS jlkoS A
t; pju pfj; mou dey] eqfDr iaFk ikoS AA 3 AA
AA t; jat- AA
t; duZ fØfu Jou lqou] mou mo jlkoS A
t; mou jeu gal j;u] eqfDr jefu ikoS AA 4 AA
AA t; jat- AA
t; lqou gqou gqo vuar] uar jeu jkoS A
vo;kl uar t; vuar] uar eqfDr ikoS AA 5 AA
AA t; jat- AA
t; fnfIr fnfIr lq;a fnfIr] mo mou fnfIr lkoS A
t; lq;a lq;a lq;a mou] mou eqfDr ikoS AA 6 AA
AA t; jat- AA
t; vHk; vHk; vHk; jatq] vHk; mou jkoS A
t; lqdZ lqdZ mou lqdZ] mou eqfDr ikoS AA 7 AA
AA t; jat- AA
t; vFkZ vFkZ mou vFkZ] vFkZ mou jkoS A
t; foan foan mou foan] lqUu eqfDr ikoS AA 8 AA
AA t; jat- AA
t; uan uan mou uan] uan jeu ykoS A
vkuan uan lgtuan] uan eqfDr ikoS AA 9 AA
AA t; jat- AA
t; le; le; mou le;] mou mou jkoS A
fg;;kj uan rkx le;] mou eqfDr ikoS AA 10 AA
AA t; jat- AA
t; vy"k vy"k vy"k mou] mou mou jkoS A
t; vxe vxe vxeukFk] vxe eqfDr ikoS AA 11 AA
AA t; jat- AA
t; lkg lkg vxe lkg] mou lkg lkgS A
t; jeu jeu mou jeu] mou eqfDr ikoS AA 12 AA
AA t; jat- AA
t; jat jat vxe jat] mou jat jkoS A
t; mou mou mou uan] uan eqfDr ikoS AA 13 AA
AA t; jat- AA
t; f"kid f"kid mou f"kid] f"kid mou lkoS A
t; eey eey mou eey] eey eqfDr ikoS AA 14 AA
AA t; jat- AA
t; vdZ vdZ Jsfu vdZ] dyu vdZ jkoS A
t; vdZ vdZ rkj rju] vdZ eqfDr ikoS AA 15 AA
AA t; jat- AA
t; rkj rju rju dey] mou dey jkoS A
t; mou dey le; mou] mou eqfDr ikoS AA 16 AA
AA t; jat- AA

¼146½ lk/kq fl) Qwyuk
xkFkk 3002 ls 3008 rd
¼fo"k; % i; ckjg½

ftu ftu;fr gks ftu ftu okyh]
ftu ftfu;kS ftu; ftukyh A
ftu ftu;fr gks ftu ftu rkj]
t; t; gks rqEg eqfDr fo;kyh AA 1 AA
lk/km /kqo mo mouk]
mo mous gks ftu ftu; lq rkj A
lk/km /kqo mo mouk]
ftu /kqo ftu gks ftu mou l oh: AA
lk/km /kqo eey ftuk AA 2 AA
AA vkpjh AA
t; t; gks t; t;ukyh]
t; t; t; dey fo;kyh A
t; t; t; gks dfy dyu iÅ]
t; t; t; gks rqe eqfDr ftukyh AA 3 AA
AA lk/km- AA
e; eey tq gks ftu eey ftukyh]
/kj v/kj /kqoa /kqo ftu /kjua A
mo mous gks lqb uarkuarq]
eS /kqoa mou lqb eqfDr fo;kyh AA 4 AA
AA lk/km- AA
e; eey eey ftu ftuokyh]
vk;ju /kqoa /kqo mou iÅ A
vkjkfg; gks /kqo uarkuarq]
vkyki jeu ftu eqfDr fo;kyh AA 5 AA
AA lk/km- AA

vkjkfg mou fg; lg;kyh]
vk;ju mou fg; lkg lga A
vkyki mou fg; lgu lga]
vkyki t;a t; eqfDr ftukyh AA 6 AA
AA lk/km- AA
lqb Jsfu tq gks ftu Jsfu ftukyh]
lqb dyu dfy; ftu dyu iÅ A
lqb rkju gks ftu dey lq rkj]
lg le; mou ftu eqfDr vikj AA 7 AA
AA lk/km- AA

¼147½ feyu jeu Qwyuk
xkFkk 3009 ls 3027 rd
¼fo"k; % dyu pju jeu efgek½

latks; fovks; foy; lqb gks; A
latks; fovks; foysbZ] ftu Lokeh mou ftu jkoS AA 1 AA
jh fl; lkfg mou ftu jeu jyS] jfy jeu jyS lqb js A
fl; flf) eqfDr ftu Lokeh HkkoS AA 2 AA
AA vkpjh AA
fovks; latks; jeu /kqo gksbZ] fl; jeu /kqoa /kqo tksbZ A
/kqo jeu flf) ftu Lokeh HkkoS AA 3 AA
AA jh - AA
fueZy foey ftua /kqo gksbZ] lqb eey lq;a lqb gksbZ A
fl; eey eqfDr ftu Lokeh ikoS AA 4 AA
AA jh - AA
ftu mou pju jpjsbZ] ftu dyu mou dysbZ A
dfy dyu eqfDr ftu Lokeh ikoS AA 5 AA
AA jh - AA
pfj pju mou ftu pju pjS] rRdky jeu jfe tksb A
jfe jeu eqfDr ftu Lokeh ikoS AA 6 AA
AA jh - AA
ftu nlZ mou njlkoS] ftu vyfC/k yfC/k jfy gksb A
lqb vyfC/k eqfDr ftu Lokeh ikoS AA 7 AA
AA jh - AA
ftu bPN mou ftu bPN jeS] ftu xqfIr bPN /kqo js A
/kqo bPN eqfDr ftu Lokeh ikoS AA 8 AA
AA jh - AA
ftu xqfIr jeu fl; flf) jeS] fufg fjf) xqfIr ftuq js A
lqb xqfIr eqfDr ftu Lokeh ikoS AA 9 AA
AA jh - AA
i; ije rÙkq in foan jeS] i; bZtZ jeu ftuq js A
i; bZtZ eqfDr ftu Lokeh ikoS AA 10 AA
AA jh - AA
fr vFkZ fryks; jeu lqb usbZ] fr bZtZ mou frFksbZ A
b; jeu eqfDr ftu Lokeh ikoS AA 11 AA
AA jh - AA
e/; eey jeu ftu jkoS] /;k; uar uar ftuq js A
e/; jeu eqfDr ftu Lokeh ikoS AA 12 AA
AA jh - AA
mo mou jeu jfy jeu jysbZ] rRdky jeu ftuq js A
i; uar eqfDr ftu Lokeh ikoS AA 13 AA
AA jh - AA
jfy mou mou lqb jeu jysbZ] lqb mou mou lqb js A
mo mou uar ftu Lokeh ikoS AA 14 AA
AA jh - AA
vk vIi mou ftu jeu jyS] xq: xqfir jeu ftuq js A
Bk Bou eqfDr ftu Lokeh ikoS AA 15 AA
AA jh - AA
gk gyoa ft; ps; jeu ftu mou jyS] /;k; ;k; mou ftuq js A
fg; Fkku eqfDr ftu Lokeh ikoS AA 16 AA
AA jh - AA
gk gy gqo gqo lqb jeu jeS] jh bZtZ uar uar ftuq js A
bZ bZtZ eqfDr ftu Lokeh ikoS AA 17 AA
AA jh - AA
vk vxe vxe ftu vxe jyS] ;k ;kl vkl ftuq js A
bZ bZtZ eqfDr ftu Lokeh ikoS AA 18 AA
AA jh - AA
ftu Jsfu dyu ftu jeu jyS] lqb rkj dey ftuq js A
rkj dey eqfDr ftu Lokeh ikoS AA 19 AA
AA jh - AA

¼148½ ftu; yM+h Qwyuk
xkFkk 3028 ls 3031 rd
¼fo"k; % dey prqnZ'kh½

,s esjh ftu; yM+h] ftu lksa vkfj djS]
/kqo jeu jyS] jfy ps;u iS HkkoS A
ऐ धुव ढलन ढली] सुइ उवन मगै]
,s ofy lqou pyS] ,s nqfr rkx latks;s AA
,s rw eey lq js] lq;a njfl; js]
,s foU;kuh; js] ftu ftuoj psyk A
lqb ftug ftuoj ftug njflm]
eey jeu jfy vkmykS AA
lqb ftug t;uh] dey dyuh]
vk;ju fnfIr lqb eqfDr ykS AA 1 AA
,s esjh ftu; yM+h] ftu lksa vkfj djS]
/kqo jeu jyS] jfy ps;u iS HkkoS AA 2 AA
AA vkpjh AA
vcgq feygq lq jh le le yfM+;k]
/kqo je yfM+;k /kqo jeug fefytS A
mo jeu psyk Fkky fufg fjfg]
fi; fi; nflZ; eqfDr ykS AA
t; lqou moug mou mo fufg]
le le; eqfDr lq lksfg;kS A
ijoku moug mou fefy;kS]
le le; eqfDr lq eksfg;kS AA 3 AA
AA ,s esjh- AA
,s pj pju pfj;k /kqo je yfM+;k]
ftu dfy yfM+;k ftu ftuoj iS HkkoS A
lqb Jsfu dyug dyu fi; fufg]
ftu Jsfu dyu lqb eqfDr ikS AA
ftu ftu; Jsfu lq ftu; ftuoj]
rj rkj le; lqb eqfDr ykS A
rj rkj mou lq dey dfy;kS]
le le; rkj lq eqfDr ikS AA 4 AA
AA ,s esjh - AA

¼149½ oj mou yM+h Qwyuk
xkFkk 3032 ls 3051 rd
¼fo"k; % dey ny] uan ikap½

,s oj mou yM+h] mo mou lqgkx mou ftuq ik;s A
,s rsjs oju lqgk;s] lq;a ftu ftuoj mou feyk;s AA 1 AA
,s rsjs lqou lqgk;s] vHk; ftu vHk; feyk;s A
,s rsjs j;u lqgk;s] j;u ftu jeu feyk;s AA 2 AA
AA vkpjh AA
,s rsjs xeu lqgk;s] vxe ftu vxe fi"kk;s A
,s rsjs vcy lqgk;s] vcycyh ftuoj jk;s AA 3 AA
,s rsjs f"kid lqgk;s] f"kid ftu f"kid feyk;s A
,s vUeks; lqgk;s] lq;a ftuq vUeks; feyk;s AA 4 AA
,s rsjs jat lqgk;s] eey ftu eey feyk;s A
,s rsjs pju lqgk;s] mou ftu mou jek;s AA 5 AA
,s rsjs uan lqgk;s] uan ftu uan feyk;s A
,s rsjs vkuan lqgk;s] ps;uan lgt feyk;s AA 6 AA
,s rsjs lgt lqgk;s] ijeuan ije jek;s A
,s rsjs eqfDr lqgk;s] eqfDr ftu eqfDr feyk;s AA 7 AA
,s rsjs fl;a lqgk;s] /kqo ftu /kqo jeu jek;s A
,s rsjs nlZ lqgk;s] nlZ ftu nlZ feyk;s AA 8 AA
,s rsjs jlu lqgk;s] lgt ftu mo jlu jlk;s A
,s rsjs ijl lqgk;s] ijl ftu ijl feyk;s AA 9 AA
,s rsjs okl lqgk;s] okl ftu ije okl olk;s A
,s rsjs fpar lqgk;s] vfpar ftu vfpar jek;s AA 10 AA
,s rsjs vfe; lqgk;s] vfe; ftu eqfDr jek;s A
,s rsjs mou lqgk;s] mou ftu mo eqfDr feyk;s AA 11 AA
,s rsjs vdZ lqgk;s] vdZ ftu uar vdZ jek;s A
,s rsjs foan lqgk;s] foan ftu uar foan feyk;s AA 12 AA
,s rsjs lqUu lqgk;s] lgt ftu lgt feyk;s A
,s rsjs dey lqgk;s] dey ftu /kqo dey feyk;s AA 13 AA
,s rsjs dyu lqgk;s] dyu ftu dfy eqfDr feyk;s A
,s rsjs vIi lqgk;s] vIi ftu mo vIi feyk;s AA 14 AA
,s vojkfg;Å iap mou] le le; mou ftu ghjk A
,s oj le le; lgt ftu] >edfg U;kufljh ds gks ohjk AA 15 AA
,s rsjs o;u yM+s oj] mo mou jeu ftu jk;s A
,s rsjs eS mou mou lf"k] lgt lq;a ftu j;u jek;s AA 16 AA
,s rsjs dey yM+s] pfj pfj; mou ftu jeu jek;s A
,s rsjs leu yM+s] xe vxe jeu ftu ftuoj jk;s AA 17 AA
,s rsjs ise yM+s] ftu Jsfu dyu dfy ftu; ftuq jk;s A
,s lqb rkj rju ftu] dey ftu; ftuq ftuoj jk;s AA 18 AA
,s rsjs le; yM+s] le le; le; ftuq ftuoj jk;s A
,s rsjs fg; mou yM+s] pfj dey dyu ftuq ftu; jek;s AA 19 AA
,s rsjs t; t;u yM+s t; t;ks uar ftu ftuoj jk;s A
,s rsjs vcycys le le; lq;a ftu ftuoj flf) feyk;s AA 20 AA

¼150½ le; mou feyu Qwyuk
xkFkk 3052 ls 3062
¼fo"k; % fooku ikap] dey i; dh efgek½

lkgh lgh lqou lqb Jouh]
,s lqb /kqo in yk;k js A
/kqo ftu mous le; fl; jeus]
lg le; eqfDr iFkq ik;k js AA 1 AA
xqfir vdZ lqb fefy; mou ftu]
vc lqb ftu; ftukyk js A
vc lg le; mou ftu mous]
t; ftuq eqfDr fi;kjk js AA 2 AA
AA vkpjh AA
mo le; lq;a lqb lqou mnslh]
lqb mou mou txjk;k js A
t; t;oUrq t;ks t; ftuoj]
t; le; eqfDr njlk;k js AA 3 AA
AA xqfir- AA
mo le; jeu j; jfe; o;u ftuq]
ftu ftu;fr ftu; ftukyk js A
lCn fiz;s lqb fefy; mou ftuq]
lqb fg; gqo eqfDr fi;kjk js AA 4 AA
AA xqfir- AA
lqb mou le; rRdky jeu ftuq]
lqb fnfIr fnfLV jfe jk;k js A
lqb mou Lokn jax fefy; mou fi;]
lg le; eqfDr ftukyk js AA 5 AA
AA xqfir- AA
fnfIr fnfLV lqdZ fefy; mou ftuq]
lqb le; voycfyvkyk js A
vcycyh mo lCn fiz;s le]
lg le; eqfDr flf)vkyk js AA 6 AA
AA xqfir- AA
mo le; nlZ lqb fefy; mo ftuq]
lqb dyu dey /kqoukyk js A
dey mou lqb lqou le; ftuq]
lqb lqou mou flf)vkyk js AA 7 AA
AA xqfir- AA
mo le; feyu t; ifjl jeu ftuq]
t; ey; feyu jfyvkyk js A
lCn lkfg lqbZ lkafr lR; ftuq]
mo le; eqfDr flf)vkyk js AA 8 AA
AA xqfir- AA
mo le; feyuq lqb vdZ vdZ ftuq]
le vdZ dey dfy deyk js A
vdZ vdZ lqb lgt dey fefy]
/kqo mou eqfDr flf)vkyk js AA 9 AA
AA xqfir- AA
lqb vdZ Jsfu fefy dyu dfy; ftuq]
lqb Jsfu dyu dfy deyk js A
lqb Jsfu mou ftu Jsfu fi;a ftuq]
fi; mou eqfDr flf)vkyk js AA 10 AA
AA xqfir- AA
lqb rkju rju lq mou dey ftuq]
/kqo mou rju ij ikjk js A
lqb rkj dey fi; mou dey ftuq]
mo le; lgt flf)vkyk js AA 11 AA
AA xqfir- AA

१५१ जिनेली फूलना
गाथा ३०६३ से ३०७५ तक
विषय हुलस विगसु विलसु

जिन जिनय जिनली मै वई,
जिन उत्पन्नी जोगु ।
सुइ सुयं सु विलसै जिनय जिनु , सह समय सिद्धि संपतु ॥ १ ॥

जिनेली मेरी उल्हसति है,
यहु अलष मेरे जन लोगु ।
जिनेली मेरी विगसति है,
सुइ रंज रमन जिन नंदु ॥
जिनेली मेरी विलसति है ॥ २ ॥
॥ आचरी।

उव उवन उवन पौ साहियौ,
उव उवन मुक्ति संजोगु ।
सह साह सुवन सुइ रमन जिनु , सह समय सिद्धि सम्पतु ॥ ३ ॥
॥ जिनेली. ॥

जिन जिनयति जिनय सु उवन जिनु, जिन जिनियौ नंतानंतु ।
यहु नंत चतुस्टै समय मौ,
सह समय सिद्धि सम्पतु॥४॥
॥ जिनेली.

सुइ दर्स दर्स उव दर्स जिनु , परिनाम कोड संजुत्तु ।
सुइ अर्क विंद सम सुन्न पौ ,
सम अर्क समय सिद्धि रत्तु ॥५ ॥
।।जिनेली।।


सुइ उवन विली उव सुन्न पौ,
उव उवन भुक्त विलयंतु ।
सुइ विनंद विली जिन नंद मौ,
सुइ नंद समय सिद्धि रतु।।६।।
जिनेली.।।


सुइ नंद विंद उव सुन्न पौ,
सुइ सुन्न कम्मु विलयंतु।
सुइ सुन्न उवन हिय ताग मौ,
हिय ताग समय सिद्धि रत्तु ॥ ७ ॥
। जिनेली.।।

सुइ सुन्न सहावे विंद मौ,
सुइ विंद सुन्न जिन उत्तु
सुइ सुन्न विंद अर्क समय मौ,
सुइ अर्क समय सिद्धि रतु ॥ ८ ॥
। जिनेली।

ध्रुव दिप्ति दिस्टि उव दिप्ति मौ, उव उवन दिप्ति जयवन्तु ।
जय जयं जयं जय अर्क मौ,
जय समय सिद्धि संपत्तु ॥ ९ ॥
। जिनेली.।

आराहि उवन सह समय मौ,
आलाप मुक्ति सिय सिद्ध । आयरन तित्थ तित्थयर पौ, तित्थयर समय सिद्धि रत्तु ॥११॥
॥ जिनेली.।।

उव उवन दिप्ति हिययार पौ,
हिय साहि समय धुव उत्तु ।
हिय साहि समय हुव उवन पौ,
हुव समय मुक्ति विलसंतु ॥ ११ ॥
॥ जिनेली.

सुइ वीर समय जिन श्रेनि पौ,
सुइ श्रेनि कलन कलयंतु।
कलि कलन सहावे रमन पौ,
सुइ श्रेनि कलन सिद्धि रत्तु।।12।।
।।जिनेली।।

सुइ तारन तरन सु कमल मौ,
सुइ उवन कमल विगसंतु।
सुइ अर्क उवन उव कमल मौ,
उव समय मुक्ति विलसंतु ।१३।।
।।जिनेली।।

१५२ सुन्न रमन चौतीसी गाथा।।
गाथा ३०७६ से ३११० तक
विषय सुन्न बहतरी ५७२ सुन्न

विलस रमन जिन अंकुर पाये
लवन साह जिन उव धुव आये ॥१॥

जिन जिनवर के गुन रमन रलै,
उव उवन उदय सम मुक्ति मिलै ।। २ ।।॥ आचरी ।

रमनंतर हिय जोगी जिन जानै ,
विलस रमन सिद्धि पाये मानै ॥ ३॥। जिन. ।।

विंद सुन्न हिय सहै सु सोई,
उव उवन रमन सिद्धि मुक्ति लहेई।।४।।।।जिन।।

जय उबन सुन्न हुलसा दरसेई, जय सुन्न सुन्न उव उवन सु होई ।।५ ।। जिन.

जय रमन सुन्न सुइ साह सु लेई, जय तिस्ट सुन्न दह सहस सु सोई।। ।। ६ ।। जिन.

जय इस्ट सुन्न लषु अलषु लषेई, हिय रमन सुन्न दह अलषु रमेई ।। ७ ।।जिन।।

सुइ सरह सुन्न कलि कोडि जिनेई, सुइ दर्स सुन्न जिन कोडि रमेई।। ८ ।। जिन.।।

नो उवन सुन्न सुइ कोडि सु सोई, सुइ लषन सुन्न सह साह रमेई ।। ९ ।। जिन.

जय अंग सुन्न सुइ अगम सु सोई, पय पयोग सुन्न लषि उवन रमेई ।। १० ।। जिन.

जय चरन सुन्न दह अलषु लषेई, जय पूर्व सुन सुइ कोडि लष सोई । । १ १ ।। जिन.

तिथि रमन सुन्न सह सहै सु सोई,
दह सहस लषन सुइ लब्धि सु सोई।।१२।।जिन।।

अंक सुन्न तेईस जिनेई,
दह कोडा कोडि सुइ काल विलेई।।१३।।जिन।।

सैंताल सुन्न उव उवन सु होई,
सुइ कोडि उवन जिन कोड रमेई।।१४।।जिन।।

उव सब्द सुन्न सुइ समय रमेई,
हिय डोर सुन्न सुइ कोड रमेई।।१५।।जिन।।

सुइ उवन कोडि सुइ सुन्न समेई,
सौ अट्ठ रमन सुइ सुन्न रमेई।।१६।।जिन।।

हुव सुन्न रमन अवयास रमेई,
सुइ चरन उवन दिपि जिनवर सोई।।१७।।जिन।।

प्रकट प्रवेस कलन जिन होई,
कलन कमल अर्ध कोड सु सोई।।१८।।जिन।।

सै तीन बयाल सु सुन्न समेई,
अर्ध कोडि जिन जिनवर सोई।।१९।।जिन।।

सुइ दिप्ति उवन दिपि सुन्न समेई,
उत्पन्न समय सुन्न जिनवर सोई।।२०।।जिन।।

उव उवन हियार सुन्न रमन रमेई,
हुव उवन सुन्न तित्थयर सु सोई।।२१।।जिन।।

उव कंठ सुन्न कलि कलन सु सोई,
उत्पन्न ताल जिन रमन रमेई।।२२।।जिन।।

उव उवन रमन सुन्न सह साह सु सोई,
उव उवन साह जिन जिनवर होई।।२३।।जिन।।

उव दर्स सुन्न सुइ दरसै सोई,
उव चरन सुन्न जिन समय सु सोई।।२४।।जिन।।

अवयास उवन सुन्न सुन्न समेई,
उव उवन अवयास जिन जिनवर सोई।।२५।।जिन।।

प्रकट कलन सुइ कमल रमेई,
सु कलन कमल जिन मुक्ति लहेई।।२६।।जिन।।

कलन सु कलन सु सुन्न रमेई,
सुन्न सुन्न उव कलन समेई।।२७।।जिन।।

सुन्न प्रवेस अर्क जिन होई,
दिसि अंग सुन्न जिन मुक्ति लहेई। २८।।जिन।।

बत्तीस चौक सु सुयं सु सोई,
पयोग रमन सुन्न मुक्ति लहेई।।२९।।जिन।।

सुइ उवन बत्तीस पयोग सुन्न सोई,
कलन प्रवेस उवन जिन होइ।।३०।।जिन।।

अस्ट प्रवेस कलन कलि सोई,
कलन रमन जिन समय सिद्धि होई।।३१।।जिन।।

सुइ उवन श्रेनि जिन श्रेनि सु सोई,
सुइ कलन कमल जिन मुक्ति लहेई।।३२।।जिन।।

सुइ तारन तरन सु कलन कलेई,
सुइ कलन कमल जिन मुक्ति लहेई।।३३।।जिन।।

सुइ श्रेनि कलन तार कमल सु सोई,
सुइ तार समय जिन मुक्ति लहेई।।३४।।जिन।।

सै पंच बहत्तरि सुन्न समेई,
सुइ सुन्न कलन जिन जिनवर सोई।।३५।।जिन।।

१५३ जयनाले फूलना
गाथा ३१११ से ३११४ तक
विषय जिन स्वभाव की महिमा ] जिनेंद्र स्वभाव को प्रगटाने का पुरुषार्थ

जय जयना ले, जय जयो जिनेंद जयना ले ।
उव उवन समय जिनु परमानंद , जयना ले ।।
कलि कलन कलिय सुइ कमल जिनेंद ,जयना ले ।
कलि कमल उवन सुइ जिनय जिनेंद जयना ले ।। १ ।।
जयना ले जिन जिनवर राउ , जयना ले ।
मुक्ति रमन सम समय सहाउ ,जयना ले ।। २ ।।
।। आचरी ।।
चरना ले चर चरन सहाउ , चरना ले ।
चरन कमल धुव उवन सुभाउ, चरना ले ।।
कमल उवन धुव उवन सुभाउ , धुवना ले ।
धुव उवन कमल सम कर्न सहाउ , धुवना ले ।। ३ ।।
।। जय ।।
सम समय समय सम सुवन सहाउ , सुवना ले ।
सुव सुमन समय सम हियन सुभाउ ,हियना ले ।।
हिय उवन उवन हुव उवन सहाउ , हियना ले ।
हुव हुवन हुवन अवयास सुभाउ , हुवना ले ।। ४ ।।
।। जय ।।

154 फूलना
परमानंद विलासी फूलना गाथा ३११५ से ३१२०
विषय अपने परमानन्द स्वभाव को प्रगट करे उसी में रमण करे

नेय अनेय सहज सुई रमन सु,परमानन्द विलासी
निस्चलु अगम अथहु कोमलु सुइ,
उव उवन प्रवेस प्ररसिये।। (१)

जिन अपनो विगसि मिलिये स्वामी अपनौ, विलसि रमिये जिनवर अपनौ ।। उव उवन प्रवेस प्ररसिये, धुव जिन अपनौ
( आचरी )।। (२)

भेय अभेय अभय भय विलय सु,
विगत अविगत अविनासी ।।
पीय अपीय पियं पिय रमन सु,
सुई रयन रमन परसिये। (३)
(जिन)


सेय असेय सेय सुइ सुवन सु,
उव लोय लोय प्रवेसिये।
नन्त अनन्त नन्त सुई सुवन सु, सुई सुवन सहज परसिये।। (४)
(जिन)

संख्य असंख्य संख्य सुइ लवन सु,
लष अलषउ लष सुई परसिये।
दिस्टु सब्द उव विलय सु उवन सु, उव उवन प्रवेस परसिये।(५)
(जिन)

रंज रमन नंद सुवन जिन श्रेनि सु, जिन वीर समय सुई परसिये ।
तर तार कमल उवन कमल रमन जिन,
सह समय मुक्ति प्रवेस परसिये।।। (६)

( जिन )

155 फूलना
मुक्ति विलास गाथा ३१२२ से3127 तक
विषय ।। अपने मुक्ति स्वभाव मे विलास करो

अप्प परम पय परम रमन जिनु,
परम समय सुइ राये।
पर परम उवन जिनु परम धुवं जिनु,
सह समय सिद्धि विलसाये।। ( १)


नयन मेरे ममल मयं, ऐ जिन देखत तरन विवान।
नयन मेरे ममल मयं, पर परसत उवन विवान।
वयन जिन धुव रमनं।।
उव उवन प्रवेस विवान,परम पय परम पयं।
रम रमयति उवन विवान, उवन सम मुक्ति जयं। (२)
आचरी

जय जयं जयं जिनु, जय उवन रमन जिनु,
जय जयो जयं जिनु पाये।
जय जयो लोय अवलोय लोय जिनु,
जय समय मुक्ति विलसाये।।(३ ) नयन


पय पयं पयं जिनु पय उवन रमन जिनु,
पय परम अलष जिनु पाये।
पय अलष अगम पय अथह समय जय,
जय जयं मुक्ति विलसाए।। (४) नयन

जिन जिनयति जिनय जिनय जिन स्वामी,
जिन अवलबली जिन पाये।
जिन तारन तरन उवन जिन उवने,
सह समय सिद्धि विलसाये।। (५ ) नयन


जिन जिनय श्रेणी जिन कलन श्रेनी जिनु,
जिन वीर समय परसि पाये।
जिन तारन तरन जिनु उव कमल रमन जिनु,
उव समय मुक्ति विलसाये।।(६) नयन

१५६ रमन प्रवेस फूलना
गाथा ३१२७ से ३१३४ तक
विषय सुन्न स्वभाव रमन सुन्न दहावरी

जय जयो जयं अवयास उवन जिनु ,
उव उवन अवयास रलाऊं ।
रलि रलिय उवन सु विस्व पय जिनवर ,
जिन जिनय मुक्ति विलसाऊं ।। १ ।।

जिनवर मुक्ति रमाये स्वामी ,
उव उवन दिप्ति मिल जाऊं ।
जिनवर रमन रलाये ऐ स्वामी ,
रलि रलत न संक करेइ ।।
जिनवर उवन मिलाये स्वामी ,
सुइ सुन्न मुक्ति विलसाऊं ।
सो हिये उवन रमाये स्वामी ,
उव चरन सुन्न चरिराऊं ।।
जिनवर मुक्ति मिलाये स्वामी ।। २ ।।
।। आचरी ।।

पय पयं पयं पय विंद रमन जिन ,
जिन अर्क सुन्न विलसाऊं ।
सुव उवन कमल रमि विंद सुन्न जिन ,
सुई अर्क विंद सुन्न राऊं ।। ३ ।।

जय जयं जयं जयवंतु विंद जिन ,
जय अर्ध विंद सुन्न पाऊं ।
जय अर्ध कमल उव कमल विंद जिन ,
सुइ सुन्न सिद्धि विलसाऊं ।।४ ।।

मय मयं मयं मय उवन ममल जिन ,
सुइ मध्य विंद सुन्न राऊं ।
सुइ मध्य कमल जिन रमन कमल रम ,
सुइ सुन्न सिद्धि विलसाऊं ।।५ ।।
।। जिन ।।

उव उवन सुन्न उव उवन रमन जिन,
उव उवन विंद सुन्न राऊं ।
उव उवन कमल जिन उवन रमन रम ,
सुइ उवन मुक्ति विलसाऊं ।।६ ।।
।। जिन ।।

उव उवन सुन्न जिन अर्ध सुन्न जिन ,
जिन मध्य सुन्न विगसाऊं ।
जिन उवन सुन्न उव उवन सुन्न जिन ,
सुइ सुन्न मुक्ति विलसाऊं ।।७ ।।
।। जिन ।।

उव उवन वीर जिन उव समय रमन जिन ,
उव श्रेनि कलन कलिराऊं।
तर तार उवन उव कमल रमन जिन ,
सह समय सिद्धि विलसाऊं ।।८ ।। ।। जिन ।।

१५७ अर्क फूलना
गाथा ३१३५ से ३१३७ तक
विषय तार स्वभाव औकास अर्क स्वभाव महिमा

अर्क छत्तीसई तार सुभाऊ , दुंदुहि सब्द जिननाथ सहाऊ ।
जिनग्रह गुडी उछरी मागधि भाषा जिनय जिन उत्तु ।।
दिव्य धुनी जिननाह संजुत्तु ,
जिननाथ समय सुइ मुक्ति पौ ।।१ ।।

उव उवन उवन उव उवन समानी ,
उव उवन साहि सिय अलष लषानी ।
उव उवन अर्क सुइ विंद समानी,
उव उवन मिलन सिद्धि मुक्ति विवानी ।।२ ।।

न्यानी हो जिन अगम विवानी ,
न्यान विन्यान होय पहिचानी ।
दिप्ति दिस्टि उव सुन्न समानी ,
उव उवन उवन दरसायौ स्वामी ।।
न्यानी हो तुम अगम विवानी ,
न्यान विन्यान होय पहिचानी ।। ३ ।।

१५८ मिलन समय फूलना
गाथा ३१३८से ३१५२
बिषय :निज स्वभाव रमणता का पुरुषार्थ

विलस रमन जिन मो ले जाई,
उव उवन स्वाद रंग मिलन मिलाई।।१।।

जिन हो साही जिनय जिना,
जिन उवन समय सुइ सिद्धि रमना।।२।।आचरी।।

जं सूर उदय सुइ रयन गलाई,
तं उव उवन उदय सुइ सरनि विलाई।।३।।जिन हो।।

जिन दिप्ति उवन सुइ समय समाई,
जिन दिप्ति दिस्टि सुइ रमन रमाई।।४।।जिन हो।।

जिन उवन सुयं सुइ सम विलसाई,
सम समय सरन सम मुक्ति लहाई।।५।।जिन हो ।।

जिन दिस्टि उवन सिद्धि सम विलसाई ,
जं सूर कमल जिन सुयं विगसाई।।६।।जिन हो ।।

हिययार उवन सम उवन सहाई,
हिय रमन सुन्न सम मुक्ति लहाई।।६।।जिन हो।।

उव उवन मिलन सुइ काल विलाई,
जं जाइ नाम गुन सुन्न समाई।।८।।जिन हो ।।

जिन उवन मिलन सुइ मुक्ति मिलाई,
जं परिस रमन सुइ सुन्न रमेसु।।९।।जिन हो ।।

जिन उवन अचिंत सुइ सुन्न प्रवेसु,
जं मलय रमन सुइ सुन्न रमेसु।।१०।।जिन हो ।।

जिन उवन चिंत चिंतत अचिंतु,
जिन अचिंत चिंतामनि मुक्त मिलंतु।।११।।जिन हो ।।

जिन उवन अर्क जं अर्क प्रवेसु,
तं सुन्न साहि जिन मुक्ति लहेसु।।१२।।जिन हो ।।

जिन उवन साहि सुइ साह सु नंदु,
सुइ परमनंद जिन जिनय जिनंदु।।१३।।जिन हो ।।

जिन पद परचै सुइ उवन जिनुत्तु,
जिन सत्य साहि सुइ मुक्ति मिलंतु।।१४।।जिन हो ।।

उव श्रेनि सहज जिन कलन रमाई,
जिन तार कमल सम मुक्ति मिलाई।।१५।।जिन हो ।।

१५९ तार कमल फूलना
गाथा ३१५३ से ३१५७तक
बिषय औकास -तारन तरन स्वभाव की महिमा

जिन तुम्हरे हो उवन साहि उव उवन सुइ रमना।
उव उवन साहि जिनवर मुक्ति सुइ मिलना।।१।।

जिन जिनवर रमना,
उव उवन रमन बिनु नाहि मुक्ति सुइ मिलना ।।२।।आचरी।।

जिन दर्सन सयं विवान स्वामी समय सुइ मिलना ।
जिन समय उवन मुक्ति निल निलय सुइ रमना।।३।।जिन।।

जिन जिनय श्रेनि जिन अर्क सुइ रमना।
तर तार समय सिद्धि मुक्ति सुइ मिलना।।४।।जिन हो ।।

उव तार कमल नंतानंत सुइ रमना।
जिन नंत प्रवेस स्वामी मुक्ति सुइ मिलना।।५।।जिन हो ।।

१६० जिन तार फूलना
गाथा ३१५८ से ३१६४ तक
विषय औकास वीतराग तारन तरन जिन स्वभाव निज स्वरुप में रमणता का पुरुषार्थ विशेष

जिन जिनयति जिनय जिनय जिनु रमन सु ,
उव उवन साहि सम साही ।
जय जय जयो जयं जय जिनवर ,
ममल मुक्ति धुव साही ।।१।।
जिनवर उक्तु पेषिउ है रे साही ,
मुक्ति रमन जिन समय समाही ।।२ ।।
जय धुव अवयासं जिनय जिनेसं ,
जय लोय लोय प्रवेसइया रे।
पय परम परम जिन उव उवन समय रै,
जिन सिद्धि मुक्ति जिन विलसइया रे ।।३ ।।
जिन विंद उवन रै सुन्न समय रै ,
जिन जिनयति जिनय जिनालीया रे ।
जिन विंद सुन्न सम उवन उवन जिन ,
सह समय मुक्ति रलिआलीया रे ।।४ ।।
जिन सुयं सुयं जिन हो ,
सोहं श्रवन समय ।
सोहं सोहं सो जि हंउं ,
हंसो सुवन रमै ।।५ ।।
जिन तार पियारो हो ,
स्वामी रमन रमै ।
तित्थयर पियारो हो ,
स्वामी मुक्ति रमै ।। ६ ।।
जिन श्रेनि श्रेनि सुइ श्रेनि ,
सुयं तित्थयर समय ।
तर तार कमल सुइ समय ,
कलन कलि मुक्ति रमै ।।
जिन तार पियारो हो स्वामी मुक्ति रमै ।।७ ।।

१६१ जै जै नंदनी फूलना
गाथा ३१६५ से ३१७३ तक
विषय सुन्न प्रवेश

लोय अलोय बंध पद मिलने ,
द्रग सुष यह चित लाई ।
बंध विलय सुइ उवन पद रमने ,
सुइ धुव सुष मुक्ति मिलाई ।।१ ।।
जै जै नंदनी हो ।
बंध उवन विलय ,सुइ कलन कमल जिन जिनहि मिलै ।।२ ।।
।। आचरी ।।
आदि अनादि सुयं सिद्ध उवने ,
सु नंत प्रवेस समाई ।
सुयं सु बंध लोय अलोय सु ,
उव उवन सहज सु विलाई ।।३ ।।
।। जै ।।
लोय बंध सु नंत बंध मनुवा,
पुग्गल भवन सहाई ।
सुयं सिद्ध सुइ अलष निरालंब ,
सुइ सहजै मुक्ति मिलाई ।।४ ।।
।। जै ।।
अगमु अथाहु सु नंत प्रवेसी,
नंतानंत जिनेइ ।
नंत मिलन सुइ समय नमन जिनु ,
उव उवन मुक्ति सु रमेई ।।५ ।।
उव उवन समय सु प्रवेस रमन जिनु ,
सह साह चिंत सु अचिंतेई ।
जं परिचै तं सुयं प्रवेसी,
मनु विलय सहज सु रमेई।।६ ।।
जं परिचै तं पद प्रवेसी,
सह साह गमन सु गमेई ।
सह गमन सुयं सुइ परिचै उवने ,
दह अठ उनतालसई ।। ७ ।।
।।जै।।
नंतानंत काल सुइ षिपनिक ,
सुइ समय सुयं सु रमेई ।
तर तार कमल सुइ सहज मिलन मिलि ,
अन्मोय मुक्ति सु रमेइ ।।८ ।।
।।जै।।
सह साह समय सह गमन सुवन जिनु ,
जय रमन जयं जिनु सोई ।
रै रंज रमन सु रयन जिन उवने ,
सह समय सिद्धि विलसेई।। ९ ।।
।। जै ।।

१६२ सून्य उवन फूलना
गाथा ३१७४ से ३१८० तक
विषय औकास सून्य स्वभाव का उदय

उव उवन विंद विंद विंद जिनु होई,
सुइ विंद सुन्न सुन्न विंद समेई ।।१।।
समय उवन जिनवर बंध विलेई ,
कमल कलन जिन जिनवर सोई ।।२ ।।
।।आचरी।।
उवन उवन सुन्न सुन्न सुन्न जिन होई ,
सुइ सुन्न उवन जिन सुन्न समेई ।।३ ।।
।।समय।।
सुइ सुन्न समय सुइ सुन्न विंद सोई ,
सुइ विंद सुन्न सम जिनवर होई ।।४ ।।
।।समय।।
जिन नंत सुन्न सुइ नंत विंद सोई ,
सुइ नंत नंत सुन्न विंद समेई ।। ५ ।।
सुइ श्रेनि विंद सुन्न कलन जिन होई ,
सुइ कलन सुन्न जिन सुन्न समेई।।६।।
।।समय।।
सुइ कलन श्रेनि जिन कलनसमेई ,
सुइ तार कमल जिन जिनवर सोई ।।७ ।।

१६३ सून्य प्रवेस फूलना
गाथा ३१८१ से ३१९३ तक
विषय औकास -शून्य स्वभाव में प्रवेश

उव उवन जयं नंत सुन्न प्रवेसा ,
सुइ सुन्न सुयं सिद्धि नन्त गमेसा ।। १ ।।
जिनके रंज रमन मन मानै ,
पियारो हो जिनाला ।
सुइ नंद नंद परमनंद ,
सुन्न मुक्ति वियाला ।।२।।
।।आचरी।।
जय जयन जयं जय जयो जिनेसा ,
उव उवन उवं सुन्न सुन्न प्रवेसा ।।३।।
।।जिन।।
गम गमन गमं सुन्न नंत गमेसा ,
सुव सुन्न सुयं अगम सुन्न प्रवेसा ।।४।।
।।जिन।।
सह असह सहं अगम सुन्न प्रवेसा ।।५ ।।
सुइ साह साह नंत सुन्न सहेसा ,
सुइ विंद सुन्न अगम विंद प्रवेसा ।।६ ।।
उव उवन सुन्न विंद नंत उवन प्रवेसा ,
उव उवन सहावे नंत सुन्न गमेसा ।।७ ।।
।।जिन।।
जं जान जयं नंत सुन्न जयवन्ता ,
जय जयं जान जिन सुन्न विंद प्रवेसा ।।८ ।।
।।जिन।।
मय ममल मान सुन्न मान प्रवेसा,
मय ममल मान विंद सुन्न अगम गमेसा ।।९।।
।।जिन।।
दर्स दान दान नंत सुन्न रमेसा ,
जय दान सुन्न गम अगम प्रवेसा ।।१०।।
।।जिन।।
रम रमन रमिय सुन्न विंद रमेसा,
सुइ सुन्न सहावे रमन मुक्ति प्रवेसा ।।११।।
।।जिन।।
सुइ सुन्न उवन श्रेनि जिन श्रेनि जैवंता,
सुइ कलन कलिय नंत लोय प्रवेसा ।।१२।।
।।जिन।।
तर तार कमल सम समय संमत्ता ,
सुइ तार कमल समय मुक्ति विलसंता ।।१३।।
।।जिन।।

१६४ तारन तरन फूलना
गाथा ३१९४ से ३२०० तक
विषय औकास -आयरन जिनुत्तं लाइये

तार तरन मिलि मुक्ति रमाये ,
सम समय पियारे, मेरे हो स्वामी ।।
जिनवर वयन तुम्हारे,
जय जय मेरे हो स्वामी ।
धुव जिन वयन तुम्हारे ,
केवल मेरे हो स्वामी ।।१।।
सुइ इन्द्र धर्महि श्रेनि पूरित,
सुइ कलन कमल राये ।
तर तार कमल सुनंद नंदित,
सह समय मुक्ति पाये ।।२।।
मैं पाये जिनवर आपनौ ,
मैं पाये जिनवर आपनौ ।
मैं पाये स्वामी आपनो ,
मैं पाये धुव जिन आपनौ ।।३।।
सुइ सुल्प साहि समाहि,
मैं पाये तरन जिनु आपनौ सुल्प साहि समाहि ,
मैं पाये तरन जिनु आपनौ ।।४।।
आयरन जिनुत्तं लाइये ,
आराधि धरिउ सम्हारि ।
आलाप जिन सन्मुष भये ,
तं पात्रनंत विचारि ।।
सुइ कलन कमल संजुत्त है ,
मैं पाये केवल आपनौ ।।५।।
सुल्प साहि समाहि ,
तं पात्र साह संजुत्त जिनवर ।
सुल्प साहि समाहि ,
तं पात्र कमल प्रवेस जिनवर ।।
सुल्प साहि समाहि ,
मैं पाये तरन जिनु आपनौ ।।६।।
जिनवर जय जिनु जाई ,
जय जिनु जाई जिनवर प्यारो री ।
केवल जय जिनु जाई,
स्वामी जय जिनु जाई स्वामी प्यारो री ।।७ ।।
।।मैं पाये ।।

TOP