• Taranpanth
  • OM NAMaH SIDHHAM
    • Taranpanth

    • TU Swayam Bhagwan Hai...

    • OM NAMaH SIDHHAM

विचार मत - श्री मालारोहण जी

इस ग्रन्थ में 32 गाथाएँ हैं सम्यक् दर्शन की प्रमुखता से इसमें वर्णन किया गया है। सम्यक्दर्शन क्या है ? सम्यक् दृष्टि कैसा होता है ? सच्चा पुरुषार्थ किसे कहते हैं ? मुक्ति को प्राप्त करने का मार्ग क्या है ? इन सभी प्रश्नों के समाधान और सम्यक् दर्शन की महिमा बताई है। समवशरण में राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से ज्ञान गुण माला प्राप्त करने का उपाय पूछा था। कल्याण मार्ग में स्थित करने वाला वह प्रसंग भी बहुत सुन्दरता से प्रतिपादित किया गया है।

moadkj osnafr lq)kRe rŸoa] izuekfe fuR;a rŸokFkZ lk/kZa A
U;kua e;a lafed nlZ usRoa] lafeDr pjua pSrU; :ia AA 1 AA

uekfe HkDra Jh ohjukFka] uara prqLVa Roa foDr :ia A
ekyk xqua cksNfUr Roa izoks/ka] uekfega dsofy uar fl)a AA 2 AA

dk;k izekua Roa czã:ia] fujatua psru y”;usRoa A
Hkkos vusRoa ts U;ku :ia] rs lq) fnLVh lafeDr ohtZa AA 3 AA

lalkj nq”;a ts uj fojDra] rs le; lq)a ftu mDr fnLVa A
feF;kr e; eksg jkxkfn “kaMa] rs lq) fnLVh rRokFkZ lk/kZa AA 4 AA

lY;a =;a fpÙk fujks/k fuRoa] ftu mDr okuh fgnS psr;Roa A
feF;kr nsoa xq: /keZ nwja] lq)a l:ia rRokFkZ lk/kZa AA 5 AA

ts eqfDr lq“;a uj dksfi lk/kZa] lafeDr lq)a rs uj /kjsRoa A
jkxkn;ks iqU; ikik; nwja] eekRek lqHkkoa /kqo lq) fnLVa AA 6 AA

Jh dsoya U;ku foyksfd rŸoa] lq)a izdkla lq)kRe rŸoa A
lafeDr U;kua pjuar lq”;a] rRokFkZ lk/kZa Roa nlZusRoa AA 7 AA

lafeDr lq)a fân;a eeLra] rL; xquekyk xqFkrL; ohtZa A
nsokf/knsoa xq: xzaFk eqDra] /keZa vfgalk f”ke mŸkek/;a AA 8 AA

rRokFkZ lk/kZa Roa nlZusRoa] eya foeqDra lafeDr lq)aA
U;kua xqua pjuL; lq)L; ohtZa] uekfe fuRoa lq)kRe rÙoa AA 9 AA

ts lIr rŸoa “kV~ noZ tqDra] inkFkZ dk;k xqu psrusRoa A
foLoa izdkla rŸokfu osna] Jqra nso nsoa lq)kRe rŸoa AA 10 AA

nsoa xqja lkL= xqukfu usRoa] fl)a xqua lksygdkjusRoa A
/keZa xqua nlZu U;ku pjua] ekyk; xqFkra xqu lLo:ia AA 11 AA

ifMek; X;kjk rŸokfu is”ka] ozrkfu lhya ri nku psRoa A
lafeDr lq)a U;kua pfj=a] l nlZua lq) eya foeqDra AA 12 AA

ewya xqua ikyafr ts folq)a] lq)a e;a fueZy /kkj;sRoa A
U;kua e;a lq) /kjafr fpŸka] rs lq) fnLVh lq)kRe rŸoa AA 13 AA

ladk; nks”ka en eku eqDra] eq<+a =;a feF;k ek;k u fnLVaA
vuk; “kV~ deZ ey iapohla] frDrL; U;kuh ey deZ eqDra AA 14 AA

lq)a izdkla lq)kRe rŸoa] leLr ladYi fodYi eqDra A
jRu=;a yad`r foLo:ia] rŸokFkZ lk/kZa cgqHkfDr tqDra AA 15 AA

ts /keZ yhuk xqu psrusRoa] rs nq”; ghuk ftu lq) fnLVh A
laizksf”k rŸoa lksb U;ku :ia] cztafr eks”;a f”kuesd ,Roa AA 16 AA

ts lq) fnLVh lafeDr lq)a] ekyk xqua daB fân;a fo#fyra A
rŸokFkZ lk/kZa p djksfr fuRoa] lalkj eqDra flo lkS”; ohtZa AA 17 AA

U;kua xqua eky lqfueZysRoa] la”ksi xqfFkra rqo xqu vuara A
jRu=;a yad`r l Lo:ia] rŸokFkZ lk/kZa dfFkra ftusnaz AA 18 AA

Jsuh; i`PNfUr Jh ohjukFka] ekykfJ;a ekxafr us;pØa A
/kjusUæ bUæa xU/koZ t”;a] ujukg pØa fo|k /kjsRoa AA 19 AA

fda fnIr jRua cgqfofg vuara] fda /ku vuara cgqHks; tqDra A
fda frDr jkta cuokl ysRoaA fda ro rosRoa cgqfofg vuUra AA 20 AA

Jh ohjukFka mDrafr lq)a] lquq Jsfujk;k ekyk xqukFkaZ A
fda jRu fda vFkZ fda jktukFkZa] fda ro rosRoa ufo eky fnLVa AA 21 AA

fda jRu dktZa cgqfofg vuara] fda vFkZ vFkZa ufga dksfi dktZa A
fda jkt pØa fda dke :ia] fda ro rosRoa fcu lq) fnLVh AA 22 AA

ts bUæ /kjusUæ xa/koZ t”;a] ukuk izdkja cgqfofg vuara A
rs uara izdkja cgqHks; d`Roa] ekyk u fnLVa dfFkra ftusUæa AA 23 AA

ts lq) fnLVh lafeDr tqDra] ftu mDr lR;a lq rŸokFkZ lk/kZa A
vklk Hk; yksHk vl~usg frDra] rs eky fnLVa fânS daB #fyra AA 24 AA

ftuL; mDra ts lq) fnLVh] lafeDr/kkjh cgqxqu lfe)a A
rs eky fnLVa fânS daB #fyra] eqfDr çosla dfFkra ftusUæa AA 25 AA

lafeDr lq)a feF;k fojDra] ykta Hk;a xkjo tsfo frDra A
rs eky fnLVa fânS daB #fyra] eqDrL;xkeh ftunso dfFkra AA 26 AA

ts nlZua U;ku pkfj= lq)a] feF;kr jkxkfn vlR;a p frDra A
rs eky fnLVa fânS daB #fyra] lafeDr lq)a deZa foeqDra AA 27 AA

inLr fiaMLr :iLr psRoa] :ik vrhra ts /;ku tqDra A
vkjfr jkSæa e; eku frDra] rs eky fnLVa fânS daB #fyra AA 28 AA

vU;k lq osna mole /kjsRoa] “;kf;da lq)a ftu mDr lk/kZa A
feF;k f=Hksna ey jkx “kaMa] rs eky fnLVa fânS daB #fyra AA 29 AA

ts psruk y”;uks psrfuRoa] vpsra fouklh vlR;a p frDra A
ftu mDr lk/kZa lq rŸoa izdkla] rs eky fnLVa fânS daB #fyra AA 30 AA

ts lq) cq)L; xqu lLo:ia] jkxkfn nks”ka ey iaqt frDra A
/keZa çdkla eqfDr çosla] rs eky fnLVa fânS daB #fyra AA 31 AA

ts fl) uara eqfDr çosla] lq)a l:ia xqu eky xzfgra A
ts dsfo HkO;kRe lafeDr lq)a] rs tkafr eks”;a dfFkra ftusUnza AA 32 AA

AA bfr Jh ekykjksg.k uke xzUFk th ijeiwT; vkpk;Z Jh en~ ftu rkj.k rj.k eaMykpk;Z th egkjkt fojfpar lemRifUurk AA