• JAI TARAN TARAN
    • JAI TARAN TARAN

ममल मत - श्री ममल पाहुड़ जी

bl xzUFk esa 3200 xkFkk,¡ gSaA pkSng xzUFkksa esa ;g lcls cM+k vkSj vusd vk/;kfRed jgL;ksa ls Hkjk gqvk xzUFk gSA vius mi;ksx dks vius eey LoHkko esa yxkus dh lk/kuk vkSj ijekuUn e; jguk bl xzUFk dk ewy vfHkizk; gSA 164 Qwyukvksa esa Jh xq: egkjkt us vkxe vkSj v/;kRe ds fo’ks”k vuqHko dk jl mM+sy fn;k gSA yksx dgrs gSa fd v/;kRe dks laxhr esa Hkjdj bruk ljl cuk fn;k gS fd lgt esa gh ân;axe gks tkrk gSA

¼1½ Jh nso fnfIr xkFkk
xkFkk 1 ls 17 rd
¼fo“k;% nso dks Lo:Ik lfgr ueLdkj] ‘kq)kRe Lo:Ik dh efgek ½

rÙoa p uUn vkuUn em ]ps;uuUn lgkm A
ije rÙo in foan im] ufe;ks fl) lqHkkm AA 1AA
ftuoj mÙkm lq) ftuq] fl)g eey lgkm A
U;ku foU;kug le; im] ije fujatu Hkkm AA 2AA
ije i;a ijekuq eqfu] ije U;ku lgdkj A
ije fujatu lks equgq] eeyg eey lgkm AA 3AA
Hk; fouklq Hkoq tq equgq] ijekuan lgkm A
ije fujatu lks equgq] eeyg lq) lgkm AA 4AA
nso tq fnV~Bg ftuojga] moum nkrk nsm A
U;ku foU;kug eey im] lq ije im tksm AA 5AA
fnIr fnfIr ra fnLV leq] fnIr fnLV le Hksm A
fnfLV lCn fooku lqb] mRiUum nkrk nsm AA 6AA
fnIr fnLV lqb uUr eqfu] dey bfLV ijfefLV A
lq;a yfC/k ra j;u im] fnfi uUr prqLVS latqÙkq AA 7AA
vaxfn vaxg fnfi fnLV em] lCn fg;;kj latqÙkq A
vFkZ frvFkZ tq dey :b] fxj fnIr fnfLV latqÙkq AA 8AA
fnfIr fnfLV lqb lCn em] fg; gqo;kj latqÙkq A
vdZ foan ra jeu im] mo moum nkrk nsm AA 9AA
mo mou mou fg;;kj im] lg;kj fnfIr latksbZ A
U;ku foU;ku tq fnfLV em] fnfi fnfLV nsb lqb nsm AA 10AA
ta ta mou lgko ftuq] fnfi fnfLV mou mo mÙkq A
lCn moaum mou em] mo mou fnfLV nlZarq AA 11AA
ta nflZm uUrkuUr em] U;ku oh;Z foU;kuq A
uUr lkS“; lqb ije im] ra nsb nsm mooauq AA 12AA
ije U;ku ra ije im] ije Hkko lksbZ Hksm A
uUrkuUr lq nsm im] ije nsm lksbZ nsm AA 13AA
uks mRiUu ra lks ftubZ] ftfu;ks uUrkuUrq A
uUr mou lqb jeu em] ftu ftuoj lqb mÙkq AA 14AA
ije mou tks jeu em] ije U;ku lqb tqÙkq A
ije mou tq ftu; ftuq] mooau foyh ftu mÙkq AA 15AA
ije lqHkkog ije jm] ije ije ftu mÙkq A
ije y“; xe vxe im] ije ije ftu mÙkq AA 16AA
eeya eey moaua] Hk; f“kfi; llad foy;afr A
dEea moua fofy;a] Hk; f“kifud eey ikgqMa cksPNa AA 17AA