• Taranpanth
  • OM NAMaH SIDHHAM
    • Taranpanth

    • TU Swayam Bhagwan Hai...

    • OM NAMaH SIDHHAM

¼10½ ik= rhu nku pku jklkS xkFkk
xkFkk 155 ls 184 rd
¼fo“k; % ik= rhu ]nku pkj ]ik= dh fo‘ks“krk ½

ra i; mou ra mou em] mooau U;ku lqbZ mÙkq A
mÙke vofg moau iÅ] ef/ke lqb U;ku latqÙkq AA 1 AA
ta tfgu iÙkq mooau im] efr le; latqÙkq l mÙkq A
lg;kj le; lqb mfÙk;m ]fg; mou lCn nlZarq AA 2 AA
mouq mouq tq nsb im] fg;;kj mou fg; tqÙkq A
lg;kj mouq lgkm ybZ] fg; mouq fnfIr nlZarq AA 3 AA
mou fnfIr lqb U;ku im] ra fnfIr fnfLV nlZarq A
fg;;kj fnfIr ra fnfLV em] fg; mou mou ftu mÙkq AA 4 AA
mo mou fnfIr lg;kj lqb] lg;kj fnfLV nlZarq A
lg;kj lgkm mooau :bZ] lg;kj iaFkq ftu mÙkq AA 5 AA
mou fg;;kj lg;kj em] mRiUu mouq nlZarq A
tu dy eu jat foyUrq lqb] nlZu eksga/k foeqDdq AA 6 AA
ftu o;ua ftu nlZ em] ftu le; lgkm latqÙkq A
ftu vo;kl vUeks; em] ftu f“kid eqfDr nlZarq AA 7 AA
ef/ke iÙkq fg;;kj em] lg;kj mouq nlZarq A
lgb latqÙkm eey im] itZ; Hk; lY; foyUrq AA 8 AA
fg;;kj fnfIr lg;kj jbZ] ra fnfLV bfLV nlZarq A
mo mou fnfIr lqb fnfIr em] lg;kj mouq ftu mÙkq AA 9 AA
lg;kj fnfIr fg; mou im] ra fnfLV bfLV lqb larq A
fg;;kj moauq lqHkkm ybZ] ij itZ; foy;Urq AA 10 AA
tfgu iÙkq mooau em] fg; fnfIr fnfLV nlZarq A
mou fg;;kj lq le; im] ra uUr dEeq foy;Urq AA 11 AA
tfgu lqHkko l mÙk em] iÙk nÙk ftu mÙkq A
lqHkkb fg;;kj moau im] nku Hkkm ftu mÙkq AA 12 AA
nkua pkSfofg mÙkq ftu] U;ku vgkj latqÙkq A
Hks“kt nkuq tq mÙkq ftuq] vHk;a Hk; foy;arq AA 13 AA
mÙke iÙkq fols“kq eqfu] mooauq nsb lqb uUrq A
ij itZ; foy;Urq lqb] mooauq eqfDr nlZarq AA 14 AA
tfgu xzgu ta U;ku Jh] nku leRFkq latqÙkq A
mooauq iÙkq ta foglem] mou fnfLV foxlarq AA 15 AA
uUn Hkkm tks i; i;MS] in i“kyu ftu mÙkq A
vkgkj nkuq lqb uan em] mooau iÙkq latqÙkq AA 16 AA
mou fnfLV ra fnfIr em] rkxk eey lqHkkm A
mRiUu Hkkm lqb jeu im] mRiUu eqfDr nlZarq AA 17 AA
ef/ke iÙkq ftu mÙkq lqb] fg;;kj fnfIr fnLVarq A
mouq nsb lqb U;ku im] itZ; moouq foyarq AA 18 AA
ef/ke iÙkq lq nku em] vkgkj nku ftu mÙkq A
iÙk nku lqb lq“; em] lqb lwf“ke dEeq foyUrq AA 19 AA
tfgu iÙkq ftu mfÙk;m] nÙk iÙk foU;kuq A
foU;ku foan lqb l;u im] iÙk nÙkq lqb mÙkq AA 20 AA
nÙkq Hkkm lqb uUr leq ]fnfIr fnfLV nlZarq A
fnfLV feyS fnfIrfg lfgm] fnfLV foxl foxlarq AA 21 AA
fnfIr fnfLV ra lqb jeuq] lCn mÙkq ftu mÙkq A
i; vkpjuq lqHkkm eqfu] vkgkj foU;ku latqÙkq AA 22 AA
Hks“kt nkuq tq Hk; jfgm] ck/kk foy; lqHkkm A
lalkj ljhj lq Hkksm em] moHkksm ck/k foy;Urq AA 23 AA
vHk; nkuq ra Hk; jfgm] Hk; fouklq ra HkOoq A
vHk; jeuq Hk; foy; lqb] vHk; Hk; itZ; foy;arq AA 24AA
nÙkq nsb ra eey im] eey mÙkq ftu mÙkq A
iÙk lqHkkm ftu le; im] lg;kj flf) laiÙkq AA 25 AA
foxfl; ftu i; fogl em] i;kpjuq in foan A
vkgkjg lqb eqfDr nyq ] Hks“kt vOokokgq AA 26 AA
vHk; nkuq lqb vHk; im] vHk; eqfDr nlZarq A
iÙk fnfLV lqb fnfIr em] lg;kj flf) laiÙkq AA 27 AA
iÙkq l mÙkm foDr :b] U;ku foU;ku l mÙkq A
foDr :o lgdkj ftuq] lg le; flf) laiÙkq AA 28 AA
lfDr :o viÙkq eqfu] lg;kjg ugq tqÙkq A
/kqo v/kqo lqb mÙkq leq] flgq le; uj; laiÙkq AA 29 AA
iÙkq foDr itZ; xfym] Hk; lY; lad foy;Urq A
iÙkg nÙk lqHkkm eqfu] lg le; flf) laiÙkq AA 30 AA