• JAI TARAN TARAN
    • JAI TARAN TARAN

ममल मत - श्री ममल पाहुड़ जी

bl xzUFk esa 3200 xkFkk,¡ gSaA pkSng xzUFkksa esa ;g lcls cM+k vkSj vusd vk/;kfRed jgL;ksa ls Hkjk gqvk xzUFk gSA vius mi;ksx dks vius eey LoHkko esa yxkus dh lk/kuk vkSj ijekuUn e; jguk bl xzUFk dk ewy vfHkizk; gSA 164 Qwyukvksa esa Jh xq: egkjkt us vkxe vkSj v/;kRe ds fo’ks”k vuqHko dk jl mM+sy fn;k gSA yksx dgrs gSa fd v/;kRe dks laxhr esa Hkjdj bruk ljl cuk fn;k gS fd lgt esa gh ân;axe gks tkrk gSA

¼11½ psrd fg;jk Qwyuk
xkFkk 185 ls 193 rd
¼fo“k; % y{k.k ifj.kke] vFkZ i;½

moadkj moau moau im] lqb uUn vuUns A
foU;ku foan jl jeuq gS] ftu ftu; ftuUns AA
ftu ftfu;kS dEeq vuUrq gS] ftu jeu luUns A
lqb ps;u uUn luanq] dey ftu lgt luans AA 1 AA
lks U;kuh rw pkfgyS] gks psrd fg;jk A
foU;ku foan jl jeuq] f“kid ftu osnd fg;jk AA
“kV~ jeu dey jl jeuq gS] gks psrd fg;jk A
ra vfe; jeuq fo“k xyuq] lq;a ftu osnd fg;jk AA
Hk; f“kifud Hkoq l mÙkq gS] gks psrd fg;jk A
yf“keso jeu ijeRFkq ]ftu; ftu osnd fg;jk AA
oSfnfIr fg;kj jl jeu im] gks psrd fg;jk A
flgq le; flf) laiÙkq] eey jl osnd fg;jk AA 2 AA
AA vkpjh AA
mRiUu dey ftu mÙkq gS] mo mou l mÙka A
ifjukeq uUrkuUr lq;a lqb] f“kid l mÙka AA
ra dey dUn ftu mÙkq gS] ftu ftu; ftuana A
ra foan jeuq foU;ku pjuq] lqb lgt ftuana AA 3 AA
AA lks U;kuh- AA
foU;ku U;ku jl jeuq ftuq] lqb ije luans A
ra foan jeuq foU;ku xeuq] lqb lgt lfoans AA
lqb vdZ lq vdZ lq vdZ im] lqb yf“k; ly“;s A
lokZFkZ flf) lqb le; em] lqb ije ifj“;s AA 4 AA
AA lks U;kuh- AA
lks vFkZfr vFkZ leFkZ im] le vFkZ lq Hkous A
le le; laeÙkq ftuqÙkq] ftu; ftu U;ku Jous AA
lg;kj vFkZ ftu mÙkq lqb] vo;kl vuUrs A
ra uUrkuUrq vuUrq] vy“k ftu ftu; ftuqÙks AA 5 AA
AA lks U;kuh- AA
vUeks; vFkZ lqb eey im] lqb jeu latks, A
ra f“kfi;kS uUrkuUrq ]ftu; ftu U;ku vUeks, AA
lqb jeu lq;a lqb jeu im] lqb lgt ftuUns A
ra foUn dey jl jeu] ije ftu ije luUns AA 6 AA
AA lks U;kuh- AA
dey lqHkko ftuqÙkq lqb] ftu ftu; l mÙks A
lqb uUrkuUrq ftuqÙkq gS] dfy dey i;Ùks AA
ftu mÙkq ftuqÙkq lq le; em] lqb ifjuS mÙks A
lqb lkfg; uUrkuUr fols“k] ije ftuq ije i;Ùks AA 7 AA
AA lks U;kuh- AA
lqb le; lgkm ftuqÙkq ftuq] lg;kj ftuqÙks A
vo;klg uUrkuUrq gS] ra dey i;Ùks AA
vUeks; vFkZ lqb vFkZ ftuq] lqb dey luUns A
ra f“kfi;ks uUrkuUr i;fM] ftu ije ftuUns AA 8 AA
AA lks U;kuh- AA
lqb f“kid Hkkm lqb mÙkq ftuq] lqb ftu; ftuans A
ra eqfDr jefu flf) jÙkq] ije ftu ije luans AA
ra rju fooku lgkm em] le le; luans A
flgq le; flf) laiRrq] ftu; ftu lgt ftuans AA 9 AA
AA lks U;kuh- AA