• Taranpanth
  • OM NAMaH SIDHHAM
    • Taranpanth

    • TU Swayam Bhagwan Hai...

    • OM NAMaH SIDHHAM

¼12½ nk= ik= fols“k Qwyuk
xkFkk 194 ls 220 rd
¼fo“k; % 3ik= ]4 nku dk vk/;kfRed foospu ½

U;kuh U;ku foU;ku equh] U;kuh U;ku l mÙkqfjuk A
U;ku lgkos nflZ;m] ohjt vIi lgkmfjuk AA 1 AA
lw“;e lfg;ks lks equgw] lw“;e eey lgkmfjuk A
uUr prqLVS U;ku em] fl) lgkm l mÙkqfjuk AA 2 AA
iÙkg nÙk fols“k equh] nkug uUr fols“kqfjuk
iÙk tq mÙkm ftuojga] nÙkq tq nku latqÙkqfjuk AA 3 AA
iÙkg nÙkq fols“k equh] j;ua j;u l:ofjuk A
U;ku foU;ku lq le; em] iÙk nÙkq ftu mÙkqfjuk AA 4 AA
dey lgkos iÙkq tbZ] fl) l:o l mÙkqfjuk A
dkju dktZg dey :bZ] nÙkq lgkm l mÙkqfjuk AA 5 AA
jfe;kS U;ku lgkm ybZ] ftfu;ks dEeq vuUrqfjuk A
jeus jfe;ks eey im] frfofg dEeq foy;arqfjuk AA 6 AA
yad`r lfg;ks iÙkq tbZ] yhu lgko lq nÙkqfjuk A
lq)g lq) lgkm ybZ] eqfDr iaFkq njlarqfjuk AA 7 AA
tb foU;ku latqÙkq lqb] eey lgkm lq iÙkqfjuk A
ifjuS lfg;ks nÙkq lqbZ] ijekug dsoyq fnfLVfjuk AA 8 AA
eS ewfrZ iÙkq tq U;ku em] le; lgkm lq nÙkqfjuk A
uUrkuUr lq iÙkq equh] lgdkjg uar lq nÙkqfjuk AA 9 AA
ukuk izdkj U;ku lfg;kS] iÙkq ftusUng mÙkqfjuk A
nÙkq lgko foU;ku em] vo;klg uUrkuUrqfjuk AA 10 AA
nÙkg iÙkq fols“k equh] vUeks;g latqÙkqfjuk A
U;ku foU;kug ije im] fl)g eqfDr lqHkkmfjuk AA 11 AA
vUeks;g uUr fols“k equh] iÙk nÙkq le Hkkmfjuk A
fnfLV fnfIr vUeks; em] uUn vuUn latqÙkqfjuk AA 12 AA
l;uklu le Hkkm leq] lgtkuan latqÙkqfjuk A
U;kuh U;ku vUeks; eÅ] eey lq nlZu fnfLVfjuk AA 13 AA
vkgkj U;ku lks eey iÅ] lgdkjg latqÙkqfjuk A
foatu foU;kug lfg;kS] nq)j /kfjm lgkmfjuk AA 14 AA
gn;g nflZm eey iÅ] eey U;ku lgdk:fjuk A
iÙkg nÙkq fols“kq eqfu] U;kuh U;ku vUeks;fjuk AA 15 AA
fl) l:os iÙk equh] U;ku lgkos lq nÙkqfjuk A
fl) l:os fl) iÅ] U;ku l:os eqfDrfjuk AA 16 AA
vUeks;g llgkm equh] fl)g eqfDr lgkmfjuk A
deyg dey lgkm ybZ] vFkZ frvFkZ latqÙkqfjuk AA 17 AA
iap U;ku ijfefLV im] U;ku vUeks; fols“kqfjuk A
U;kua U;ku lq fozf) im] eey U;ku ijeFkqZfjuk AA 18 AA
p“;g fefy;ks fnfLV eÅ] vp“;g U;ku l mÙkqfjuk A
vofg fefy;ks xqfir :bZ] eey U;ku lgdk:fjuk AA 19 AA
iÙkg nÙkq fols“kq equh] y“ku :o latqÙkqfjuk A
iÙkq tq mÙkm ftuojga] nÙkq tq nku latqÙkqfjuk AA 20 AA
iÙkg nÙkq folsf“k;Å] foDr ljfu lalk:fjuk A
tujatu jkx tq foDr eÅ] dyjatu fnfLV xyarqfjuk AA 21 AA
eujatu xkjo foDr :bZ] nlZu eksga/k foeqDdqfjuk A
U;kukojuq u isf“k;Å] nlZu eey lgkmfjuk AA 22 AA
dy yad`r dEeq tq lS xfyÅ] xfy; ljfu lalk:fjuk A
dqU;ku fnfLV eS lqb xfy;a] frfofg dEeq foy;arqfjuk AA 23 AA
U;kuh U;ku lgkm equh] U;ku foU;ku latqÙkqfjuk A
eey U;ku vUeksn ybZ] l:os eqfDr l mÙkqfjuk AA 24 AA
U;ku nku foU;ku eÅ] ije U;ku latqÙkqfjuk A
vkgkj U;ku vkgkj eÅ] eey Hkko larqLVqfjuk AA 25 AA
Hks“kt nkuq tq ftu dfgm] ck/kk jfgr latqÙkqfjuk A
vHk; nku ra ftu HkfuÅ] Hk; fouklq ra HkOoqfjuk AA 26 AA
nkuq pm fofg mfÙk;m] eey Hkkm ftu fnLVqfjuk A
iÙkg nÙkq lq eey equh] eey U;ku flo larqfjuk AA 27 AA