• Taranpanth
  • OM NAMaH SIDHHAM
    • Taranpanth

    • TU Swayam Bhagwan Hai...

    • OM NAMaH SIDHHAM

¼125½ /kqo dsofy cutkjks Qwyuk
xkFkk 2600 ls 2616 rd
¼ fo”k;% fooku&5] v{kj&48 ½

t; t;ks t;a t; jeu ikS] jeu fi;a fi; mÙkqaxk A
ftu lCn fi;a fi; mou ikS] le le; flf) laiÙkqaxk AA 1 AA
mo dsoy cfutkjk js] lqb mou t;a t;oaÙkqaxk A
lqb eqfDr fi;a fi; jeu ikS] lqb lCn fi;a ftu uanqaxk AA 2 AA
AA vkpjh AA
lqb lq;a lq;a lqb mou t;a] jat jat ftu jatqaxk A
ta tku tku t; mou ikS] ra rkj dey ftu mÙkqaxk AA 3 AA
AA mo- AA
mo mou mou tS mou ikS] rRdky fi;a flf) jÙkqaxk A
ij ije ije lqb ije ikS] u; fuzr flf) laiÙkqaxk AA 4 AA
AA mo- AA
ta t;u t;u t; t;u ikS] ra rÙkq jeu vkuanqaxk A
mo mou lgkos ta mouq] ra uar flf) laiÙkqaxk AA 5 AA
AA mo- AA
ta ta voxkgu mou ikS] lklkgu mouq leRFkqaxk A
gk gyoa fp; lqb rju ikS] lqb lq;a flf) laiÙkqaxk AA 6 AA
AA mo- AA
rRdky fØfu lqb mou tS] fl; flf) le; ftu mÙkqaxk A
f/k; cks/kq U;ku dsoy mouq] mo mou flf) laiÙkqaxk AA 7 AA
AA mo- AA
t; t;u tYi /kqo mou ikS] mo mou t;a t;oaÙkqaxk A
ro rkju rju ftu le; ekS] mo yfC/k flf) laiÙkqaxk AA 8 AA
AA mo- AA
tks foy; dky dkyarj ,] dy dey mou foylarqxk A
jfy jeu jeu ftu mou ikS] b; bZtZ le; flf) jÙkqaxk AA 9 AA
AA mo- AA
lqb lq;a lq;a lqb tS jeuq] ik ikj vikj rjarqxk A
ok okjkikj vuar tS] bZ bZtZ flf) laiÙkqaxk AA 10 AA
AA mo- AA
tks ta lqb mou vuar ekS] tS t;ks t;ks ftu uanqaxk A
bZ bfLV bZtZ lqb mou ikS] lg le; flf) laiÙkqaxk AA 11 AA
AA mo- AA
mo mou le; lqb lkfg ekS] dfy dey mou /kqo fl)qaxk A
jS jeu lqou lqb dey tS] bZ bZtZ /kqoa flf) jÙkaqxk AA 12 AA
AA mo- AA
lqb lq;a lq;a tS jeu ikS] rRdky eqfDr nlZraqxk A
bZ bZtZ le; lqb mou ikS] lg le; flf) laiÙkqaxk AA 13 AA
AA mo- AA
mo mou lgkos fØfu tS] ik ikj vikj foylarqaxk A
ok okjkikj lq uar ikS] b; bZtZ dey /kqo fl)aqxk AA 14 AA
AA mo- AA
lqb Jsfu mouq ftu Jsfu ikS] t; t;ks Jsfu dfy Jsfuaxk A
lg lkg dyu ftu Jsfu ikS] ftu Jsfu dyu flf) jÙkqaxk AA 15 AA
AA mo- AA
t; rkju rju lq mou ikS] lqb mou dey foylrqaxk A
lqb dyu pju lqb dey ikS] lqb duZ le; flf) jÙkqaxk AA 16 AA
AA mo- AA
mo Jsfu rkj lqb rju ikS] lqb dyu dey /kqo mÙkqaxk A
/kqo mou mÙkq lqb le; ekS] lg le; flf) laiÙkqaxk AA 17 AA
AA mo- AA