• Taranpanth
  • OM NAMaH SIDHHAM
    • Taranpanth

    • TU Swayam Bhagwan Hai...

    • OM NAMaH SIDHHAM

¼126½ t; jatlh vdZ Qwyuk
xkFkk 2617 ls 2649 rd
¼ fo”k;% dyu pju jeu] dey ny] dey i;] vdZ&36 ½

t; t;us t;us t;u t;oarq]
mou ftuq mo jeS js A
t; fdjus fdjus fdjfu vuars]
Økafr ftuq flf) jeS js AA 1 AA
t; jats jats mouq jatsb]
pju p: mo pjS js A
t; jeus jeus mouq jesbZ]
ije im mo mou ikS js AA 2 AA
AA vkpjh AA
ftu dyus dyus dyu ftuqÙkq] dyuq ftuq pju eÅ js A
pj pjus pjus pju pjarq] dyu mo pju ikS js AA 3 AA AA t; jats- AA
t; pjus dyus mouq dyarq] mouq lqb mouq tS js A
t; mous mous mou y”karq] vy”k ikS mou ekS js AA 4 AA
AA t; jats- AA
t; vy”ks vy”ks vxe xearq] vxe ftuq mou tS js A
t; vxes vxes nlZ jlarq] nlZ ftuq nlZ ekS js AA 5 AA
AA t; jats- AA
t; bLVs bLVs mouq bLVsbZ] bLV ftuq mou ekS js A
mo mous mous mou ftuqÙkq] mou daB mou ikS js AA 6 AA
AA t; jats- AA
ftu daBs daBs mouq moarq] daB ftuq t; jeS js A
t; fxjk fxj mou fxj mÙkq] okuh fxjk ftuokuh js AA 7 AA
AA t; jats- AA
t; y”kus y”kus y”;u mÙkq] vy”k ikS ftuq jeS js A
t; dyls dyls dyl AA t; jats- AA
t; yous yous you vuarq] mou you mou tS js A
t; lqous lqous lqou vuarq] lqou lqb lqou tS js AA 9 AA
AA t; jats- AA
t; :ous :ous mou :b mÙkq] :b; ftu dey ekS js A
t; /kqous /kqous /kqo tS mÙkq] dey /kqo /kqo jeS js AA 10 AA
AA t; jats- AA
ftu t; t; t; t; mÙkq] dey t; /kqo jeS js A
t; i;a i;a i; mÙkq] dey i; ije ikS js AA 11 AA
AA t; jats- AA
t; feyus feyus mou feyarq] dey dfy /kqo feyS js A
t; o;us o;us o;u ftuqÙkq] o;u tS dey tS js AA 12 AA
AA t; jats- AA
t; vdZs vdsZ vdZ ftuqÙkq] vdZ ftuq dey ekS js A
t; lqdZs lqdZs lqdZ ftuqÙkq] lqdZ ftuq dey ekS js AA 13 AA
AA t; jats- AA
t; fuzrs furzs fuzrq ftuqÙkq] fuzr t; dey tS js A
t; f”kius f”kius f”kiu ftuqÙkq] f”kiu t; dey tS js AA 14 AA
AA t; jats- AA
t; eqDrs eqDrs eqfDr ftuqÙkq] eqfDr ekS dey ikS js A
t; lq”;s lq”;s lq”; vuarq] lq”; tS dey tS js AA 15 AA
AA t; jats- AA
lqb deys deys dey ftuqÙkq] dey mo dey tS js A
t; deys deys dyu ftuqÙkq] dyu mo dey tS js AA 16 AA
AA t; jats- AA
t; mou dey /kqo uarq] duZ mo lqo leS ekS js A
t; duZs mous lqou laeÙkq] lqou lqb lqb moS js AA 17 AA
AA t; jats- AA
t; gals gals mou galsb] gqou ikS fg; jeS js A
vo;kls ;kls mou jearq] mou ftuq dey ekS js AA 18 AA
AA t; jats- AA
fnfi fnfIra fnfIra fnikbZ] lq;a fnfLV jfy jeS js A
lqb lCns lCns lqou lekbZ] lqou lqb mou tS js AA 19 AA
AA t; jats- AA
lqb lqous lqous dyu dykbZ] pju p: ftuq pjS js A
t; pjus dyus dyu vuarq] dfy dey ftu /kqo jeS js AA 20 AA
AA t; jats- AA
lqb fnfIra fnfIra fnfIr lqb fnfIr] fnfIr lqb fnfIr ekS js A
t; vHk;s vHk;s vHk; ftuqÙkq] vHk; lqb dey ikS js AA 21 AA
AA t; jats- AA
t; lqdZs lqdZs lqdZ fl; mÙkq] lqdZ tS dey tS js A
t; vFkZs vFkZs vFkZ lokZFkZ] lokZFkZ tS dey tS js AA 22 AA
AA t; jats- AA
t; foans foans foan ftuqÙkq] foan mo foan tS js A
t; foan foan ftu mÙkq] dey foan /kqo jeS js AA 23 AA
AA t; jats- AA
t; uan uan ftu uan] uan vkuan tS js A
t; le;s le;s le; ftuqÙkq] fg; jeu tS mo jeS js AA 24 AA
AA t; jats- AA
t; vy”ks vy”ks vy”k tSoarq] vy”k tS dey tS js A
t; vxes vxes vxe tSoarq] vxe mo dey tS js AA 25 AA
AA t; jats- AA
t; lgus lgus lg;kj ftuqÙkq] jeu fl; mou tS js A
lqb jat jat ftu jatq] mou ftuq mou tS js AA 26 AA
AA t; jats- AA
t; f”kius f”kius f”kid fl; mÙkq] eey /kqo eey ikS js A
lqb vdZ vdZ fl; mÙkq] vdZ fl; eqfDr tS js AA 27 AA
AA t; jats- AA
t; i;a i;a i; mÙkq] i;ksx fl; mou tS js A
t; foan foU;ku i;ksx] le; fl; mo leS js AA 28 AA
AA t; jats- AA
lqb uan uan lqo uan] uan fg;;kj fl; tS js A
t; tku tku lqb tku] tSu fl; mou tS js AA 29 AA
AA t; jats- AA
t; y”ku y”ku mo y”ku] yhu fl; yhu tS js A
t; Hknz Hknz mo Hknz] eS mou fl; mou tS js AA 30 AA
AA t; jats- AA
t; lgt lgt mo lgt] iS mou fl; mou iS js A
i; i;a i;ksx fl; mÙkq] dey mo /kqo jeS js AA 31 AA
AA t; jats- AA
t; Jsfu Jsfu ftu Jsfu] dyu Jsfu vdZ tS js A
t; dyu pju pj dyu] dyu Jsfu tS jeS js AA 32 AA
AA t; jats- AA
t; rkju rju leFkZq] dey dfy mou tS js A
tS mou le; lg mÙkq] le; lqb eqfDr tS js AA 33 AA
AA t; jats- AA