• Taranpanth
  • OM NAMaH SIDHHAM
    • Taranpanth

    • TU Swayam Bhagwan Hai...

    • OM NAMaH SIDHHAM

¼13½ vU;kuh vU;ku eÅ Qwyuk
xkFkk 221 ls 237 rd
¼fo“k;% vkSdkl] vKkuh] vKkurk] laHkky] psrkouh ½

vU;kuh vU;ku eÅ] feF;k lY; latqÙkqfjuk A
eqfDr eqfDr rw fparogh] ew<+k eqfDr u gksbfjuk AA 1 AA
feF;k fnfLVfg ij lfg;ks] ij itZ; latqÙkqfjuk A
U;ku mo,lq u laitb] vU;kuh uj; fuoklqfjuk AA 2 AA
tujatu jkx tq le; eÅ] tu mÙkg uar fols“kqfjuk A
vkjfr /;kug rw lfg;ks] Fkkoj xS foylarqfjuk AA 3 AA
nlZu eksgs vU/k rq g¡w] vnlZu le; latqÙkqfjuk A
U;ku foU;ku fooftZ;Å] uj; oh; latqÙkqfjuk AA 4 AA
vU;kuh vle; lfg;ks] le; lgkm u fnV~Bqfjuk A
ij itZ; fnfLVfg lfg;ks] frfj; xb latqÙkqfjuk AA 5 AA
iÙk fols“kq u tkfu;Å] nÙkg Hksm vHksmfjuk A
vU;kuh feF;k lfg;ks] uj; frfj; Hkesbfjuk AA 6 AA
dyjatu nks“kg lfg;ks] itZ; fnfLV vuUrqfjuk A
eksg egke; iwfj;m] Hko lalkj Hkearqfjuk AA 7 AA
eujatu xkjo lfg;ks] Jqr vU;kuq vuUrqfjuk A
U;ku lgkm u fpafr;m] Fkkoj ljfu latqÙkqfjuk AA 8 AA
itZ; eksga/kg lfg;ks] vIi lgkm u fnV~Bqfjuk A
leys lfg;ks uj; xÅ] ljfu vuUr Hkearqfjuk AA 9 AA
U;ku lgkm u nflZ;Å] vU;kug lgdk:fjuk A
ijiapg itZ; lfg;ks] nq“kq vuUr lgUrqfjuk AA 10 AA
?kk; dEeq larqLV ijk] o; ro fØ; vU;kuqfjuk A
Xkjo lfg;kS ro fd;Å] uj;g nq“kq vuarqfjuk AA 11 AA
mo,flm vU;ku iÅ] dy yad`r fØ;k latqÙkqfjuk A
U;ku Hksm ufo tkfu;Å] va/kq tq dqok iMarqfjuk AA 12 AA
jk; lfgm xkjo lfgm] feF;ke; mo,lqfjuk A
vUeks; fojksgq u tkfu;Å] nqXxb xeuq latqÙkqfjuk AA 13 AA
nsm u fnV~Bm vfe; em] ije nsm ugq Hksmfjuk A
va/km cfgja/km equgq] pkSxb nq“kq lgarqfjuk AA 14 AA
xq: ufo tkfum xqfir :bZ] ije xqjg ugq Hksmfjuk A
feF;k e; lY;g lfg;ks] nq“kq vuar lgarqfjuk AA 15 AA
/kEeg Hksm u tkfu;Å ]dEeg fd; mo,lqfjuk A
vU;kuh o; ro lfg;ks] Hkfe;kS dky vuarqfjuk AA 16 AA
vofdu ew<+k fparogh] U;ku fljh flgq Hksmfjuk A
U;ku foU;kug le; iÅ] dEeq fosls“kq xyarqfjuk AA 17 AA