• Taranpanth
  • OM NAMaH SIDHHAM
    • Taranpanth

    • TU Swayam Bhagwan Hai...

    • OM NAMaH SIDHHAM

¼130½ vdZ mou Qwyuk
xkFkk 2718 ls 2740 rd
¼ fo”k;% 36 vdZ dk mn; ½

ftu ftu;fr ftu; uar ftu mouk]
uar vuar dey lqb jeuk A
dey dyu lqb mou lqb lqouk]
dyu dey /kqo ftu; ftu mouk AA 1 AA
lqugq l[kh ftu ftuoj jouk]
vdZ NRrhl dey /kqo o;uk A
U;ku pju lqb le; lq lguk]
jat jeu uan eqfDr lq xeuk AA 2 AA
AA vkpjh AA
pju pfj; /kqo jeu lqb mouk]
rRdky jeu ftu ftu; lq jeuk A
dyu pju lqb nlZu dyuk]
mou bLV lqb dey /kqo mouk AA 3 AA
AA lqugq- AA
mou dey ftu t; /kqo mouk]
mou duZ lqb Jou lq jeuk A
Jou le; fl; mou lq lqouk]
lqou mou fl; dey ftu jeuk AA 4 AA
AA lqugq- AA
gal jeu fl; mou lqb lguk]
lgu lkg mo Nksg lqb jeuk A
Nksg mou gqo vxe xe xeuk]
vxe gqou lqb dey ftu mouk AA 5 AA
AA lqugq- AA
vo;kl uar lqb mou ftu mouk]
lgu lkg bPN vlg flf) xeuk A
fnfIr fnfIr lqb fnfIr ftu t;uk]
vo;kl fnfIr lqb dey ftu jeuk AA 6 AA
AA lqugq- AA
vHk; fl;a fl; vHk; Hk; xyuk]
vHk; jat Hk; foy; lq jeuk A
lqdZ lq;a fl; uar ftu mouk]
uar le; lqb flf) lq xeuk AA 7 AA
AA lqugq- AA
vFkZ fl;a lqb vFkZ lq xeuk]
lCn lq;a i; vFkZ lq jeuk A
foan foU;ku foan uar Jouk]
lqUu le; foan dey ftu mouk AA 8 AA
AA lqugq- AA
uan uan ftu uan ftu lqouk]
foyh fouan uan ftu t;uk A
vkuan uan vkuan ftu jouk]
vkuan fl;a le dey ftu mouk AA 9 AA
AA lqugq- AA
le;a le lea mou le jeuk]
mou mou le le; lqb Jouk A
fg;a vuar uar fg; vxek]
fg; mou prqLVS mou js jeuk AA 10 AA
AA lqugq- AA
vy\"k yf”k; lqb vy”k ftuqÙka]
vy”k jeu ftu ftuoj Jouk A
vxe vuar vxe ftu jouk]
vxe fl;a fl; dey ftu mouk AA 11 AA
AA lqugq- AA
lg;kj lkg vlg lg lguk]
lgu lkg fg; gqo mo mouk A
jeu jeu lqb jeu ftu jeuk]
jeu dey dfy dyu ftu Jouk AA 12 AA
AA lqugq- AA
jat jat lqb jat mo mouk]
jat fg;a lg ftu; ftu t;uk A
mou mou mo mou tS mouk]
mou t;a tS dey t; mouk AA 13 AA
AA lqugq- AA
f\"kiu f”kiu f”kfi f”kiu f”kfi mouk]
f”kiu jeu tS tS tS mouk A
eey eey lqb eey ftu jouk]
eey dey mo mou flf) jeuk AA 14 AA
AA lqugq- AA
fl;a lqHkko Hkko Hk; foy;a]
mou bZtZ lqb jeu ftu jeua A
ftuukFk jeu ftu uan lquana]
dey dfy; lqb eqfDr ftuana AA 15 AA
AA lqugq- AA
i;ksx i;a fi; ftu i; mouk]
i; i;a i;a fi; /kqo /kqj jeuk A
/kqo /kqoa /kqoa /kqo /kqo ftu o;uk]
/kqo mou uar ftu Jou lq jouk AA 16 AA
AA lqugq- AA
lqb foan foan lqb foan ftu jouk]
foan foU;ku le; lqb lqouk A
foan fl;a lqb mou ftu mouk]
foan /kqoa ftu ftu; le lqouk AA 17 AA
AA lqugq- AA
uan fl;a fl; uan ftu jouk]
i;a i;ksx ije /kqo mouk A
uan fg;a fg; fg; lqb lqouk]
fg;;kj fl;a fl; flf) ftu Hkouk AA 18 AA
AA lqugq- AA
tku t;a t; t; t; t;uk]
tku jeu lqb tku ftu Hkouk A
t; t;oar t;a t; t;uk]
t;u fl;a t; ftuoj lqouk AA 19 AA
AA lqugq- AA
y\"ku yf”k; vy”k ftu t;uk]
vy”k vxe xe y”ku ftu mouk A
yhu yhu ftu yhu fl; jeuk]
yhu fl;a fl; yhu i; lqouk AA 20 AA
AA lqugq- AA
Hknz fl;a fl; Hknz ftu t;uk]
Hknz euks; e;a e; mouk A
e; mou e;a ftu; ftu o;uk]
e; mou fl;a fl; ije flf) xeuk AA 21 AA
AA lqugq- AA
lgt fl;a fl; lgt tS t;uk]
lgt l:o lq;a ftu mouk A
i; mou i;a fi; fi; fi; fi;uk]
lCn fi;a fi; fi;a flf) xeuk AA 22 AA
AA lqugq- AA
mou i;ksx ije i; xeuk]
ije fi;a fi; i;ksx ftu jeuk A
ftu ftu;fr ftu; ftu; ftu mouk]
mou i;ksx eqfDr ftu jouk AA 23 AA
AA lqugq- AA