• Taranpanth
  • OM NAMaH SIDHHAM
    • Taranpanth

    • TU Swayam Bhagwan Hai...

    • OM NAMaH SIDHHAM

¼134½ U;ku cfutkjks Qwyuk
xkFkk 2789 ls 2793 rd
¼ fo”k;%uUn 5] jeu 6] dey ny] dyu pju jeu] vFkZ i; ½

ftu ftu;fr ftu; ftusUnq]
ftu jat jeu lqb uan ekS] cfutkjs gks A
vkuan ps; lqb uanq]
lqb lgt ije ftu uan ekS] cfutkjs gks AA
lqb lgt :o lq :o :om]
ijekuan i;kfluks A
lqb uUn uafnrq uan mYgflrq]
lqb eqfDr foxl foykfluks AA
lqb dyu pju lq pju jfe;kS]
lqb jeu nflZ; ftu ftuks A
lqb mou mous mou ftuoj]
lg le; eqfDr i;kfluks AA
fl; lgu lkg lq mou /kqo fufg]
/kqo uar jeu foyklq A
lqb eey dey lq mou /kqo ftuq]
/kqo mous eqfDr fuoklq A
ije rÙkq in foan ekS AA 1 AA
AA cfutkjs gks- AA
/kqo mous dey foyklq]
lqb lqou Jou le le; ftuq] cfutkjs gks A
fg; “kV~ jeu fuoklq]
vdZ foUn vkxarq ftuq] cfutkjs gks AA
fg; gqo jeu foyklq]
lqb lqou mou ftu ftu; ftuq] cfutkjs gks A
lqb lqou mou foxlarq foylarq]
vo;kl uar i;kfluks AA
lqb uar eqfDr lqb eqfDr lkS”; lq uan uafnrq]
uan jeu foykfluks AA
lqb fnfIr fnfLV lq fnfLV fnfIrfg]
fnfIr uar izdkfluks A
lqb lq;a fnfIr lq fnfLV lqb ftuq]
Hk; foy; vHk; foyklq AA
lqb HkOoq mou moau fufg ftuq]
lqb lqdZg eqfDr foyklq A
ije fujatu ije ekS AA 2 AA
AA cfutkjs gks- AA
lqb vFkZg vFkZ ftuqÙkq]
vFkZ leFkZ lnFkZ ftuq] cfutkjs gks A
lqb lgu lkg vo;kl]
vo;kl uar vUeks; ekS] cfutkjs gks AA
lqb f”kfixkS eqfDr foykl]
uar prqLVS lkS”; ekS] cfutkjs gks A
lqb uar lkS”; moauq ftuoj]
uar le; foxkfluks AA
ta fØfu deyg ifjlq yksg,]
vfe; eqfDr foykfluks A
lqb fo”k; uUrq lq vfe; foy;kS]
fl; flf) eqfDr foxkfluks AA
lqb ey; uar izoslq ftuo:]
uar le; i;kfluks A
lqb uar uar lq foan jeug]
lqg uar eqfDr foxklq AA
ftu ftu; mÙkq laeÙkq foang]
le le;g flf) foykl A
ftu ftu; mÙkq lqb foan tS AA 3 AA
AA cfutkjs gks- AA
fg;;kj jeu ftu mÙkq]
ftuq ftu; ftu; ftuq jeu ikS] cfutkjs gks A
jat jeu lqb uan]
vuan uan lqb eqfDr ikS] cfutkjs gks AA
lqb le; vdZ le mÙkq]
dksey dsoy mDr ftuq] cfutkjs gks A
fg; vdZ vuar fols”kq lqb]
vy”k vxe xe ftu; ftuq] cfutkjs gks AA
lqb vy”k vxeq ftuq]
uar uarg jeu eqfDr mYgkfluks A
lqb j;u jeug fparkefu ftuq]
lg le; eqfDr foxkfluks AA
lg lkg mouq vuar ftu ikS]
lqb mou dey izdkfluks A
lg lkg jeu lq mou mo fufg]
jat t; t; t; ftuks AA
t;oar ftuo: t; i;klrq]
t; t; t;u foxklq A
t; t;ks ftuo: uar le;g]
lg le;g flf) foyklq AA
eqfDr jefu ftuq eqfDr ikS AA 4 AA
AA cfutkjs gks- AA
mo mou vdZ lqb uar]
uarkuar lq ftu jeuq] cfutkjs gks A
ftu ftfu;kS eey lqHkkm]
eey dey ftu mou ikS] cfutkjs gks AA
f”kfi f”kifud :o ftuqÙkq]
f”kfi f”kiu vdZ lg ftu; ftuq] cfutkjs gks A
f”ki f”kifud eey ftuqÙkq]
eey dey f”kfi eey ekS] cfutkjs gks AA
lqb eey dey lq mou /kqo fufg]
pju pfj; i;kfluks A
lqb pju pjug uar pfj;kS]
dyu dfy; lq mo ftuks AA
lqb dyu dyarq lq jeu jfe;kS]
uar nlZ lq nlZuks A
rRdky jeu lqb lq;a mo fufg]
/kqo mou dey foykfluks AA
ftu Jsfu mou lq dyu dfy;kS]
rj rkj dey i;klq A
lqb rkju rju lq dey ftu ikS]
lg le;g eqfDr foyklq AA
le le;g flf) laiÙkq ftuq AA 5 AA
AA cfutkjs gks- AA