• JAI TARAN TARAN
    • JAI TARAN TARAN

ममल मत - श्री ममल पाहुड़ जी

bl xzUFk esa 3200 xkFkk,¡ gSaA pkSng xzUFkksa esa ;g lcls cM+k vkSj vusd vk/;kfRed jgL;ksa ls Hkjk gqvk xzUFk gSA vius mi;ksx dks vius eey LoHkko esa yxkus dh lk/kuk vkSj ijekuUn e; jguk bl xzUFk dk ewy vfHkizk; gSA 164 Qwyukvksa esa Jh xq: egkjkt us vkxe vkSj v/;kRe ds fo’ks”k vuqHko dk jl mM+sy fn;k gSA yksx dgrs gSa fd v/;kRe dks laxhr esa Hkjdj bruk ljl cuk fn;k gS fd lgt esa gh ân;axe gks tkrk gSA

¼137½ dey prqnZ’kh Qwyuk
xkFkk 2836 ls 2850 rd
¼ fo”k;% dey ny& dey prqnZ’kh ½

t; t;ks t;ks t; t; moua]
t; jeu jeu ftuq ftu; ftua A
ftu xeu xeu lqb vxe t;a]
ftuq uar uar lqb eqfDr t;a AA 1 AA
ftu ftu;fr ftu; lq ftu; t;a]
ftu mou mou Lokeh eqfDr t;a A
ftu vIi ije i; ije i;a AA 2 AA
AA vkpjh AA
t; e;a e;a e; mo moua]
t; lgu lgu ftu mou lga A
t; Å/kZ Å/kZ lqb Å/kZ t;a]
t; mou Å/kZ ftu eqfDr t;a AA 3 AA
AA ftu- AA
t; t; mou mou ftu mou ftua A
t; you you t; mo youa]
t; vy”k yf”k; t; flf) xeua AA 4 AA
AA ftu- AA
ftuq bLV bLV t; bLV moua]
ftu mou mou bLV mou ftua A
t; fxj; fxj; ftu fxj moua]
t; mou mou fxj flf) xeua AA 5 AA
AA ftu- AA
ftu daB daB t; daB moua]
mo mou daB ftu ftu; ftua A
ftu jeu jeu t; mo jeua]
rRdky jeu mo flf) xeua AA 6 AA
AA ftu- AA
t; eey eey lqb eey t;a]
t; eey lkg t; lkg t;a A
lg lkg t;a fl; mou t;a]
fl; mou lkfg ftu eqfDr t;a AA 7 AA
AA ftu- AA
fl; pju t;a t; pfj moua]
ftu mou pju t; ftu pjua A
ftu pju pfj; fl; /kqo pjua]
/kqo pju jeu ftu flf) xeua AA 8 AA
AA ftu- AA
ftu pju jeu le mou pja]
lqb U;ku pju pkS mou pja A
t; mou y”ku yf”k yf”k; pja]
t; vy”k pju ftu eqfDr oja AA 9 AA
AA ftu- AA
t; dyu dyu dfy dyu j;a]
t; dyu jeu /kqo ftu; ftua A
lqb pju pfj; ftu dyu t;a]
t; mou dyu ftu ije t;a AA 10 AA
AA ftu- AA
t; dyu dfy; ftu daB moua]
t; dyu dfy; ftu jeu ftua A
t; dyu jeu rRdky ftua]
ftu dyu dfy; ftu /kqo moua AA 11 AA
AA ftu- AA
ftu dyu dfy; t; nlZ ftua]
t; uar nlZ ftu dyu ftua A
ftu dyu dey t; /kqo moua]
t; dyu mou /kqo eqfDr t;a AA 12 AA
AA ftu- AA
ftu dey dyu i; /kqo moua]
t; pju dey lqb dyu ftua A
t; ine dey i; ije ftua]
t; mou dey flf) eqfDr t;a AA 13 AA
AA ftu- AA
t; dyu dey dfy dfy; ftua]
t; dey lgt ftu mou ftua A
t; t;ks t;ks t; dyu t;a]
t; jeu dey ftu flf) jeua AA 14 AA
AA ftu- AA
t; Jsfu dyu dfy dyu ftua]
t; dyu dfy; ftu ftu; ftua A
t; rkj dey le le; ftua]
lg le; lkfg lqb eqfDr t;a AA 15 AA
AA ftu- AA