• Taranpanth
  • OM NAMaH SIDHHAM
    • Taranpanth

    • TU Swayam Bhagwan Hai...

    • OM NAMaH SIDHHAM

¼17½ fxjk NUn xkFkk
xkFkk 303 ls 317 rd
¼ fo“k;% ld 17] ftàk la;e] fxjk vFkkZr~ ok.kh dh efgek ½

dey fxjk l mÙkq ftuq] U;kusu U;ku le mfÙk;m A
Hk; fouklq Hkoq tq equgq] eey U;ku latqfÙk;m AA 1 AA
lq ftug l mÙkm U;ku i;Ùkq ]
lq U;ku foU;kug eeyq equUrq A
lq Hk; f“kifud gS HkOoq l mÙkq]
lq okfu fols“kg U;kuq dquarq AA 2 AA
lq U;ku foU;kug Hksm equUrq]
lq ftàk Lokn vuUrq foyUrq A
lq fo“k; lqHkkm itkZ; xyarq]
lq U;ku lgkog rÙkq equUrq AA 3 AA
lq ftàk eey latqÙkq FkquUrq]
lq eey lgkm vuUrq xyUrq A
lq feF;k llad lY; foy;Urq]
lq U;ku lgkog dEeq xyUrq AA 4 AA
ftàk ij Hkkm u mÙkq u tqÙkq ]
ftàk ijtkog Hkko foyUrq A
ftàk dqU;kug nsl u mÙkq]
ftàk llakjg ljfu fojÙkq AA 5 AA
ftàk lanlZu eksg foeqDdq]
tujatu jkx nkslq foy;arq A
ftàk dyjatu Hkko foeqDdq]
ftàk eujatu xkj xyarq AA 6 AA
ftàk vkouZq u U;ku poarq]
nlZu vkouZq u Hkkm dyUrq A
eksgu vkouqZ u mouq xyUrq]
ftàk U;kug vUr: u poUrq AA 7 AA
vklk l Hkkm u fyarq FkquUrq]
vLusg fnfLV ugq fnafr equarq A
yktg Hk;Hkhm u lad djUrq]
yksHk; Hk; uUrkuUrq xyarq AA 8 AA
xkjo x;an fogMafr lhg]
vkyl lqb xfy; o;u lewgq A
ijiap itkZm u fnfLV;Å]
foHkze Hk;Hkhm foyafr;Å AA 9 AA
ftàk Hk; f“kfi; dEeq foy;a]
ij itZ; uUruUr xfy;a A
lad jfg; fulad lY; foy;a]
e; eksg izekuq u mÙkq lq;a AA 10 AA
ftàk ijeIiq izeku leks]
lqb uUrkuUr lq U;ku xeks A
ftàk in vFkZg Hksm equarq]
vFkZg frvFkZ ijeFkZ equUrq AA 11 AA
ftàk lgdkj lgko latqÙkq]
mooUu vuUrq lq nsb imÙkq A
ftàk vo;kl vFkZ eeyks]
ftàk ijeRFkq izeku louks AA 12 AA
ftàk le le; lq fnfLV eeyks]
Hk; f“kifud :o mÙkq eeyks A
ftàk vUeks; U;ku lgta]
vUeks;g f“kfi; dEeq frfoga AA 13 AA
ftàk ifjukeq uUr foj;a]
ukuk izdkj U;ku lqj;a A
ftàk foU;ku vuUrq eeyks]
Hk; f“kfi; HkOoq ra eqfDr xÅ AA 14 AA

&?kÙkk&
Hk; f“kfi; vHk; lqHkkm yb] U;ku ebZ vuqjÙkÅ A
ra frfofg dEeq foy;Urq lqb] eey flf) laiÙkÅ AA 15 AA