• Taranpanth
  • OM NAMaH SIDHHAM
    • Taranpanth

    • TU Swayam Bhagwan Hai...

    • OM NAMaH SIDHHAM

¼18½ foanjÅ Qwyuk
xkFkk 318 ls 352 rd
¼ fo“k;% ld 17] foan LoHkko dh efgek] fufoZdYi lekf/k] Hkko eks{k ½

ftu ftu;fr ftu; ftusan iÅ A
ftu ftu;fr uan vuan ije ftu foanjÅ AA 1 AA
foU;ku foan jl jeuq vfe; jl fo“k foyÅ A
Hk; f“kifudq gS HkOoq dey dfy eqfDr xÅ AA 2 AA
AA vkpjh AA
ftu ftuoj mÙkm ftu; iÅ A
ftu ftfu;kS dEeq vuarq ftu; ftu foanjÅ AA 3 AA
AA foU;ku- AA
ta dEeq vuarq vuarq Hkm A
ra U;ku vUeks; foyUrq lgt ftu foanjÅ AA 4 AA
AA foU;ku- AA
ta dEeq moau moau eÅ A
mooUu U;ku foy;Urq ije ftu foanjÅ AA 5 AA
AA foU;ku- AA

ta pjug pfj; vfuLV eÅ A
ra U;ku pju foy;arq uan ftu foanjÅ AA 6 AA
AA foU;ku- AA
ta o; ro fØ;k vfuLV eÅ A
ra bLV nlZ foy;arq ps; ftu foanjÅ AA 7 AA
AA foU;ku- AA
tujatu jkx tq jfe; iÅ A
ftu jatu U;ku foyUrq le; ftu foanjÅ AA 8 AA
AA foU;ku- AA
dyjatu dEeq l mÙkq iÅ A
ra dey jeu foy;arq lq;a ftu foanjÅ AA 9 AA
AA foU;ku- AA
eujatu xkjo dEeq iÅ A
eujatu U;ku foyUrq f“kid ftu foanjÅ AA 10 AA
AA foU;ku- AA
ta nlZu eksgs vU/k iÅ A
lqb ije bLV foy;Urq eey ftu foanjÅ AA 11 AA
AA foU;ku- AA
ta U;ku vkouZg dEeq jÅ A
ra U;ku vUeks; foyUrq eqfDr ftu foanjÅ AA 12 AA
AA foU;ku- AA
ta nlZu vkouZ vnlZ eÅ A
ra nlZu fnfLV xyarq v“k; ftu foanjÅ AA 13 AA
AA foU;ku- AA
Ekkukieku vkouZ eÅ A
foU;ku vUeks; foyUrq ftu; ftu foanjÅ AA 14 AA
AA foU;ku- AA
ta U;kug vUr: le; eÅ A
ra le; foU;ku foyUrq dey ftu foanjÅ AA 15 AA
AA foU;ku- AA
ta U;kug vUr: vU;ku eÅ A
ra U;ku vUeks; xyUrq fl) ftu foanjÅ AA 16 AA
AA foU;ku- AA
ta U;ku fovks; vfuLV iÅ A
ra bLV vUeks; xyarq v“k; ftu foanjÅ AA 17 AA
AA foU;ku- AA
ta vle; lfg;kS dEeq iÅ A
ra le; foU;ku foyUrq vfe; ftu foanjÅ AA 18 AA
AA foU;ku- AA
ta fnfLV vuUrq tq dEeq iÅ A
ra U;ku fnfLV foy;arq lq;a ftu foanjÅ AA 19 AA
AA foU;ku- AA
ta ljg lgkm lq dEeq iÅ A
ra ljg foU;ku foyUrq vxe ftu foanjÅ AA 20 AA
AA foU;ku- AA
ta vlCn l mÙkm dEeq iÅ A
foU;ku lCn foy;arq uUr ftu foanjÅ AA 21 AA
AA foU;ku- AA
vfnfLV moauq tq dEeq jÅ A
vfnfLV bfLV foy;Urq vHk; ftu foanjÅ AA 22 AA
AA foU;ku- AA
ta xqfir dEeq lqb uUr iÅ A
vUeks; U;ku foy;arq fuy; ftu foanjÅ AA 23 AA
AA foU;ku- AA
ld lY; lad Hk; dEe jÅ A
ld xfy; U;ku foy;arq lq) ftu foanjÅ AA 24 AA
AA foU;ku- AA
ta dEe fols“kq vuUr :bZ A
vUeks; U;ku foy;arq eey ftu foanjÅ AA 25 AA
AA foU;ku- AA
ta ftuoj mÙkm vfe; ftuq A
Hk; lY; lad foy;Urq uUn ftu foanjÅ AA 26 AA
AA foU;ku- AA
ftu uUn uUn vkuUn eÅ A
ftu lgtuUn llgkm ftu; ftu foanjÅ AA 27 AA
AA foU;ku- AA
ftu ijeuUn ijeIi iÅ A
ftu ije bfLV nlZarq bLV ftu foanjÅ AA 28 AA
AA foU;ku- AA
ftu bLV lq bLV lq bLV iÅ A
mooUu bLV nlZarq lq;a ftu foanjÅ AA 29 AA
AA foU;ku- AA
ftu xE; vxE; lq uUr iÅ A
ftu uUr uUr nlZarq j;u ftu foanjÅ AA 30 AA
AA foU;ku- AA
ftu vFkZfr vFkZg ftu; iÅ A
ftu moum uUrkuUrq mou ftu foanjÅ AA 31 AA
AA foU;ku- AA
ftu mou fg;kj lq ftu; iÅ A
lg;kj U;ku lqb mÙkq lq;a ftu foanjÅ AA 32 AA
AA foU;ku- AA
mooUu fg;;kj lg;kj eÅ A
ftuq uUr prqLV; latqÙkq ije ftu foanjÅ AA 33 AA
AA foU;ku- AA
ftuq U;ku foU;ku lq le; eÅ A
flgq le; flf) laiÙkq le; ftu foanjÅ AA 34 AA
AA foU;ku- AA
ftu rkju rju fooku eÅ A
flgq le; flf) lEiÙkq fl) ftu foanjÅ AA 35 AA
AA foU;ku- AA