• JAI TARAN TARAN
    • JAI TARAN TARAN

ममल मत - श्री ममल पाहुड़ जी

bl xzUFk esa 3200 xkFkk,¡ gSaA pkSng xzUFkksa esa ;g lcls cM+k vkSj vusd vk/;kfRed jgL;ksa ls Hkjk gqvk xzUFk gSA vius mi;ksx dks vius eey LoHkko esa yxkus dh lk/kuk vkSj ijekuUn e; jguk bl xzUFk dk ewy vfHkizk; gSA 164 Qwyukvksa esa Jh xq: egkjkt us vkxe vkSj v/;kRe ds fo’ks”k vuqHko dk jl mM+sy fn;k gSA yksx dgrs gSa fd v/;kRe dks laxhr esa Hkjdj bruk ljl cuk fn;k gS fd lgt esa gh ân;axe gks tkrk gSA

¼3½ Jh xq: fnfIr xkFkk
xkFkk 28 ls 45 rd
¼fo“k; % xq: dks Lo:I lfgr ueLdkj] varjkRek dh efgek vkSj cgqeku ½

xq: mo,flm xqfir :b] xqfir U;ku lgdkj A
rkju rju leFkZ eqfu] xq: lalkj fuokj AA 1AA
lal; lY; foeqDdq xq:] Hk; foy; vHk; ftu mÙkq A
vHk; U;ku lqb xqfir :b] U;ku foU;ku latqÙkq AA 2AA
xq: x:oks xq: uUr im] xq: fnfIr fnfLV nlZarq A
lCn latks, vfe; jlq] Hk; f“kfi; eey mo,lq AA 3AA
fnfIr moafu U;ku eb] fnfLV bfLV latqÙkq A
fnfIr foU;ku lq xqfir em] fnfLV fjfLV la mÙkq AA 4AA
fnfIr lgkm lq le; im] le; eey ftu mÙkq A
fnfLV fjfLV lqb vfe; jlq] Hk; f“kfi; eey latqÙkq AA 5AA
fnfIr fols“k fulad im] da“;k jfgr ftuqÙkq a
Hk; f“kfi; lY; ld foy; lqbZ] ra vfe; jeu fo“k Hkatq AA 6AA
fnfIr l mrm fozfr fofy; im] fuzfozfr fnfIr ftu mÙkq A
fnfLV flfLV lg fnfLV em] xq: vfe; jeu jl tqÙkq AA 7AA
fnfIr jeuq ftu mou im] mou lgkm latqÙkq A
fnfLV mou lgdkj ftuq] Hk; f“kfi; eey ftu mÙkq AA 8AA
fnfIr Økafr “kV~ dey ftuq] vo;kl fnfLV fnLVarq A
mou fg;;kj lg;kj jm] eey fnfLV nlZarq AA 9AA
fnfIr fnfIr lqb fnfIr im] fnfLV uUr ftu mÙkq A
Hk; lY; lad foy;arq xq: ]vfe; eey flf) jÙkq AA 10AA
fnfIr vuUr ftuqÙkq ftuq] tujatu jkxq foyarq A
vUeks; fnfLV Hk; f“kid ftuq] vUeks; eey nlZrq AA 11AA
ta f“kfi;ks uUr lq dEeq lqb] ra eqfDr bfLV bLVarq A
ta vfe; jeu fo“k foy; xq:] ra eey eqfDr nlZarq AA 12AA
ta lgkb pm jg xeuq ]ra lk/kq le; ftu mÙkq A
itZ; Hk; lY; lad xfy;a] ra U;ku fnfIr nlZarq AA 13AA
vufnBq vulqzr xqfir xq:] vugarq nlZ nlZrq A
xqfir xqfgt tS jeu em] ra xqfir eqfDr ftu mÙkq AA 14AA
mou mou fnfi fnfLV ftuq] moum nkrk nsm A
xq: xqfirg lqb jeu im] ra vfe; jeu jl tqÙkq AA 15AA
nsm fnfIr fg;;kj lqb] xq: xzaFk lY; Hk; pÙkq A
xqfir jeu nlZarq lqb] xq: flf) eqfDr lqb mÙkq AA 16AA

ije xqfir ijeIi ftuq] ij itZ; foy;arq A
Hk; f“kifud HkOoq tq vfe; em] eey ije xq: mÙkq AA 17AA
mou fg;;kj lg;kj em] xq: ije eqfDr nlZarq A
mou fg;;kj lg;kj fljh] xq: ije eqfDr foylarq AA 18AA