• Taranpanth
  • OM NAMaH SIDHHAM
    • Taranpanth

    • TU Swayam Bhagwan Hai...

    • OM NAMaH SIDHHAM

¼4½ Jh /;kogq Qwyuk
xkFkk 46 ls 62 rd
¼fo“k;% vUrjkRek xq: vkSj ijekRek ije xq:
dk /;ku djus dh izsj.kk] /keZ &deZ dk eeZ ½

/;kogq js xq:] xqjg ije xq:] Hko lalkj fuokjS A
U;ku foU;kug dsoy lfg;ks] vki frjs ij rkjS AA 1 AA
AA vkpjh AA
ije xqjg mo,flm yks;g] U;ku foU;kug Hksm A
Hk; fouklq HkOoq ra eqfu gS] mo moum nkrk nsm AA 2 AA
AA /;k- AA
nsm moaum fnëm nhUgm] yks;kyks; mo,lq A
ije nsm ije lqb mous] ije eey lqi,lq AA 3 AA
AA /;k- AA
ije nsm ijeIik lfg;ks] uUrkuUr lq fnëh A
uUr xqfir foU;ku moaum] eey fnfLV ijfeLVh AA 4 AA
AA /;k- AA
fpnkuUn ftuq dfgm ije ftuq] lqfd; lqHkko lqfnëh A
vFkZfr vFkZg deyg lfg;ks] lgtuan ftu fnëh AA 6 AA
AA /;k- AA
ftuoj mÙkm lq) ije ftuq] eeZ dEeq lq ftusbZ A
tg tg le;g dEeq miTtb] U;ku vUeks; f“kisbZ AA 7 AA
AA /;k- AA
tg tg Fkkug dEeq Åitb] dEeg dEe lgkbZ A
U;ku vUeks;g ra ra fofy;m] eeZ deZ lq ftusbZ AA 8 AA
AA /;k- AA
ije ftua ije“;: xfgvks] ijekuUn lgkbZ A
ije lqHkkog U;ku foU;kug] dsoy lfg;ks lksbZ AA 9 AA
AA /;k- AA
/kEeq tq /kfj;m ftuoj mÙkm ] U;ku foU;ku lqHkkm A
tg tg dEeq mifr l fnëh] rg rg f“kiu lgkm AA 10 AA
AA /;k- AA
ije /kEeq ijeIi; lfg;ks] ije Hkkm moy)h A
ije fujatuq vatu jfgvks] eey Hkko flo fl)h AA 11 AA
AA /;k- AA
nlZu lfg;ks fnfLV vUeks;g] ifjuS U;ku lgkm A
ijekug lks pjuq miTtS] vUeks;g eey lgkm AA 12 AA
AA /;k- AA
p“; vp“;g vofg tq lfg;ks] U;ku foU;ku latqÙkq A
dEeq mifÙkfg dEeq tq fofy;ks] U;ku vUeks; l mÙkq AA 13 AA
AA /;k- AA
tSoarg rg tkuq lgkog] euitZ; U;ku lqfnëh A
ij ijt; foy;arq lgt lqb] U;ku foU;ku lq bëh AA 14 AA
AA /;k- AA
in foang loZU; lq lfg;ks] vFkZg dey lgkm A
dy yafØr dEeq tq xfy;ks] lgts fueZy eey lgkm AA 15 AA
AA /;k- AA
nOo dEeq vkouZ ÅitS] ?kkb dEeq ftu mÙkq A
Hkko dEeq uks dEeg lfg;ks] U;ku vUeks; foyUrq AA 16 AA
AA /;k- AA
U;kuh U;ku vUeks; latqÙkq] ljfu u dEeq l mÙkq A
foey lqfueZy Hkkog lfg;ks] floiqfj xeuq rqjarq AA 17 AA
AA /;k- AA