• Taranpanth
  • OM NAMaH SIDHHAM
    • Taranpanth

    • TU Swayam Bhagwan Hai...

    • OM NAMaH SIDHHAM

¼5½ /keZ fnfIr xkFkk
xkFkk 63 ls 85 rd
¼fo“k;% /keZ dk Lo:I vkSj /keZ dks ueLdkj] frvFkZ dh efgek ½

/kEeq tq mÙkm ftuojga] vFkZfr vFkZg tksm A
Hk; fouklq Hkoq tq equgq] eey U;ku ijyksm AA 1 AA
vFkZfr vFkZg Hksm eqfu] y“ku :o latqÙkq A
eey U;ku lgdkj em] Hk; foukl ra mÙkq AA 2 AA
moadkj moau ebZ] fg;adkj fg;;k: A
Jhadkjg latqÙkq fljh] eey Hkko lgdk: AA 3 AA
mou fg;;kj lg;kj em] vFkZfr vFkZ latqÙkq A
/kEeq tq /kfj;ks eey im] vfe; jeu ftu mÙkq AA 4 AA
jeus jfeuks eey im] Hk; lY; lad foy;arq A
vUeks; U;ku Hk; f“kfi; lqbZ] /kEeq /kfj; ftu mÙkq AA 5 AA
/kEeq tq /kfj;ks eey im] /kfj; mou ftu mÙkq A
vdZ lq vdZ lq vdZ em] foan foU;ku l mÙkq AA 6 AA
vdZ lq;a ftu vdZ im] fg; vdZ jeu fg;;kj A
xqfir vdZ lgdkj ftuq] foan jeu foU;kuq AA 7 AA
i; vdZg in foan leq] ing ije in mÙkq A
ijeIi; ijeIiq ftu] Hk; f“kfi; vfe; jl mÙkq AA 8 AA
vFkZfr vFkZg vdZ leq] y?kq nhj?k ugq fnV~Bq A
vdZ foUn foU;ku leq] mRiUu Hkkm lqb bLVq AA 9 AA
/kj;fr /kEeq tq ftu dfgm] /kj;fr yksm vyksm A
vFkZfr vFkZg le; leq] Hk; f“kfi; vfe; lqb mÙkq AA 10 AA
/kj;fr /kfj;ks eey im] ley Hkko foy;Urq A
tkeu eju tq ley im] vUeks; U;ku foy;Urq AA 11 AA
/kjuq foy; ftuq /kju /kfjm] /kEeq fryks; ifl)q A
uUr U;ku foU;ku im] ij itZo foy;Urq AA 12 AA
xguq foy; vxguq xgm] Hk; lY; lad foy;arq A
vfe; i;ksgj jeu im] vHk; vfe; foylarq AA 13 AA
lguq foy; ftu lguq lfgm] lfg; U;ku mo,lq A
/kjuq /kfjm ftu /kjuq ftu] itZ; Hk; uar foyarq AA 14 AA
jguq foy; ftu jguq jfgm] jfg itZ; foy;arq A
fnfIr fnfLV lqb U;ku im] foU;ku eqfDr nlZarq AA 15 AA
jeuq foy; ftu jeuq jfem] jfe;ks mouq fg;;kj A
lg;kj jeuq lkfgm eeyq] vfe; jl jeu fg;;kj AA 16 AA
nalq xfy; ftu nlZ /kfjm] fnfLV xfy; ftu fnfLV A
rkju rju lgkm ybZ] /kEeq bfLV ijfefLV AA 17 AA
y“kq xfy; ftu y“kq yf“km] ftu;fr dEe lgkm A
Hk; fouklq Hkoq tq equgq] vfe; eey lqHkkm AA 18 AA
vy“kq xfy; ftu vy“kq yf“km] y“karm eey lgkm A
Hk; f“kifudq itZ; foy;a] fo“kq foy; vfe; jl Hkkm AA 19 AA
Xaeq xfy; ftu xeq xfeÅ] xe fnfIr fnfLV mo mÙkq A
lCn bfLV lqb vfe; em] Hk; f“kfi; eey nlZarq AA 20 AA
vxeq xfy; ftuq vxeq xfem ]xfe;ks uUrkuUrq A
foan foU;ku lq le; em] /kEeq jeuq flo iaFkq AA 21 AA
yfC/k xfy; ftu yfC/k im] ftfu;ks dEeq lgkm A
itZ; Hk; foy;arq lqb] vfe; jl eey lqHkkm AA 22 AA
ije ije ifjukeq /kfj] ije U;ku lgdkj A
ij itZ; Hk; lY; foyh] ije /keZ lgdkj AA 23 AA