• Taranpanth
  • OM NAMaH SIDHHAM
    • Taranpanth

    • TU Swayam Bhagwan Hai...

    • OM NAMaH SIDHHAM

¼6½ rRrq lkj Qwyuk
xkFkk 86 ls 102 rd
¼fo“k; % 17 ld] rÙo dk lkj ½

mo moukS gks] U;ku foU;kug rÙkq lgk, A
lks rÙkq tq gks] mÙkm ftuoj eey lgk, AA
ey jfg;ks gks] mouq tq nkrk nso lgk;s A
rRdkyg gks] mouq tq leb rÙkq lqHkk;s AA 1 AA
fnfi fnfLV tq gks] nso lgk, lCn lgk, A
ra lCn fooku fiz;ks] lqb eqfDr lgk, AA 2 AA
AAvkpjh AA
rRdkyg gks] le; moaum U;ku lgk;s A
lks U;ku foU;ku] moaum rÙkq lgk;s AA
lgdkjg gks] rRdky moaum vo;kl lgk;s A
vo;klg gks] rRdky moaum vUeks; lgk;s AA 3 AA
AAfnfi fnfLV- AA
vUeks;g gks] U;ku foU;kug f“kid lgk;s A
lks f“kifudq gks] moum Lokeh eey lqHkk;s AA
lks rÙkq tq gks] ije rÙkq ;gq eey lqHkk;s A
ftu dfg;ks gks] ije rÙkq mRiUu lgk;s AA 4 AA
AAfnfi fnfLV- AA
rRdkyg gks] moum Lokeh eey lqHkk, A
lgdkjs gks] moum Lokeh ije lqHkk, AA
ije i; gks] ije lqHkkog lgt lqHkk, A
vUeks; tq gks] miftm fefy;ks ije lqHkk, AA 5 AA
AAfnfi fnfLV- AA
lks rÙkq tq gks] ije rÙkq ftu mÙkq lgk, A
ftu ftfu;ks gks] dEeqfu ca/km U;ku lqHkk, AA
fpnkuan tq gks] ps;u lfg;ks eey lqHkk, A
ftu ftfu;ks gks] dEeq tq Lokeh ftu; lqHkk, AA 6 AA
AAfnfi fnfLV- AA
ftu ftuoj gks] mÙkm lgts lqfd; lgk, A
ftfu dEeq tq gks] eeZ tq ftfu;ks ije lqHkk, AA
vUeks; tq gks] moum Lokeh eey lgk;s A
ftu ije ftuslqj gks] mÙkm Lokeh eqfDr lqHkk;s AA 7 AA
AAfnfi fnfLV- AA
tg dEeq tq gks] miftm uarq vU;ku lgk, A
tujatu gks] jkxq tq moum ley lqHkk, AA
ij itZ; gks] fnfLV tq lfg;ks vfuLV lgk, A
lks U;ku vUeks;g] fofy;ks Lokeh eey lqHkk, AA 8 AA
AAfnfi fnfLV- AA
dyjatu gks] dEeq mifÙkfg ley lgk, A
eujatu gks] xkjo lfg;ks jkx lqHkk, AA
ta dEeq tq gks] uUrkuUrq vuUrq Hkaok, A
ra dEeq tq gks] fofy;ks Lokeh vUeks; lgk, AA 9 AA
AAfnfi fnfLV- AA
ta nlZu gks] eksgs vU/km Hkeu lgk, A
lks Hkfe;ks gks] vkfn vukfn tq dEe lgk, AA
vus;g gks] foHkze lfg;ks itZ; fnëh A
ra U;ku vUeks;g] fofy;ks nlZu fnëh AA 10 AA
AAfnfi fnfLV- AA
ra U;ku vokuZ tq ]lfg;ks dEeq vuUrq A
ij itZ; gks] fnfLV latks, vfuLV lgk, AA
lks dEeq tq gks] ?kkb lamÙkks ftuoj bLVh A
lks dEeq tq gks] fofy;ks Lokeh U;ku l fnëh AA 11 AA
AAfnfi fnfLV- AA
tg dEeq tq gks] miftm Lokeh vFkZ vfuëh A
lks U;ku vUeks;g] fofy;ks eey l fnëh AA
tks p“; vp“;g] moum ley lgk, A
lks U;ku vUeks;g] fofy;ks eey lqHkk, AA 12 AA
AAfnfi fnfLV- AA
ta vofgfg gks] dEeq l mÙkm vfuLV lgk, A
lks U;ku vUeks;g ] fofy;ks bLV lqHkk, AA
ta xqfgt l fnfLVfg] fnfëm dEeq miÙkh A
lks U;ku vUeks;g ] fofy;ks nlZu fnfLV AA 13 AA
AAfnfi fnfLV- AA
ra tg tg gks] dEeq moaum ley lgk, A
lks U;ku vUeks;g] fofy;ks eey lqHkk, AA
euitZ; gks ]tkuq moaum eey lgk, A
fjtq foiqy latks, ]lfg;ks U;ku lqHkk, AA 14 AA
AAfnfi fnfLV- AA
“kV~ dey frvFkZ ] latks, fnfIr miÙkh A
fnfi fnfi;ks gks] U;ku foU;kug eey l mÙkq AA
in nflZm gks] ije rÙkq ijfefLV lgk, A
foU;kug gks] foanq tq nflZm eey lqHkk, AA 15 AA
AAfnfi fnfLV- AA
loZax tq gks] loZ lq nflZm eey lgk, A
ra uark gks] uUr prqLV; lgt lqHkk, AA
lks dsoy gks] lfg;ks Lokeh eey lgk, A
f“kfi dEeq tq gks] eqfDr igqarm U;ku lgk, AA 16 AA
AAfnfi fnfLV- AA
lks iÙkg gks] nÙk fols“ks ije lqHkk, A
lks rkju gks] rju leFkZ tq eey lqHkk, AA
lks fueZyq gks] eey tq dsoyq U;ku latqÙkq A
lks U;ku vUeks;g] Lokeh eqfDr igqarq AA 17AA
AAfnfi fnfLV- AA