• JAI TARAN TARAN
    • JAI TARAN TARAN

ममल मत - श्री ममल पाहुड़ जी

bl xzUFk esa 3200 xkFkk,¡ gSaA pkSng xzUFkksa esa ;g lcls cM+k vkSj vusd vk/;kfRed jgL;ksa ls Hkjk gqvk xzUFk gSA vius mi;ksx dks vius eey LoHkko esa yxkus dh lk/kuk vkSj ijekuUn e; jguk bl xzUFk dk ewy vfHkizk; gSA 164 Qwyukvksa esa Jh xq: egkjkt us vkxe vkSj v/;kRe ds fo’ks”k vuqHko dk jl mM+sy fn;k gSA yksx dgrs gSa fd v/;kRe dks laxhr esa Hkjdj bruk ljl cuk fn;k gS fd lgt esa gh ân;axe gks tkrk gSA

¼7½ fourh Qwyuk
xkFkk 103 ls 111 rd
¼fo“k; % vkSdkl ]uan 5] iz‘uksÙkj ‘kSyh eas lk/kuk fl/nkar]
p{kq &vp{kq n‘kZu] rkj.k rj.k LoHkko dh efgek ½

HkuS fojeq rkju rju ftu mous] fourh ,d lquhtS A
rqEg vUeks; HkO; ft; mous] frUg mo,lq dghtS AA 1 AA
gka tw rju ftu fourh ,d lquhtS AA
uUn vuUng fpnkuUn ftuq ]dEeq moauq foyhtS A
gka tw rju ftu fourh ,d lquhtS AA 2 AA
AA vkpjh AA
pkS xS Hker nq“k HkkS Hkkjh] lq“k u dgbZa ik;kS A
,sls dky rju ftu mous] eqfDr iaFkq njlk;kS AA 3 AA
AA gka tw- AA
dkyq iapekS piy vfuLV gS] bfLV fnfLV ugq mitS A
U;ku cysu bLV latks, ] Hk; f“kifudq dEeq foyhtS AA 4 AA
AA gka tw- AA
lal; ljfu uar HkkS Hkkjh] Hk;ga fnfLV HkkS HkfetS A
Hk; fouklq ra HkO; moauÅ] dEeq moUuq foyhtS AA 5 AA
AA gka tw- AA
nOo dEeq vkoju ÅitS] lY; lad Hk; mÙka A
U;ku vkouqZ U;ku ra fofy;kS] Hk; f“kfi; flf) laiÙka AA 6 AA
AA gka tw- AA
otz ujkp laguu ta lfgm] Hkm fouklq lqi,la A
ra ljhj vkSnkfjd lfg;ks] Hk; f“kfi; rju lqi,la AA 7 AA
AA gka tw- AA
p“; vp“;g ta HkkS mitS] xqfgtg HkkS tq vuarq A
rkju rju lgkog ftfu;ks] U;ku fnfLV foy;arq AA 8 AA
AA gka tw- AA
rkju rju lgkog fofy;ks] lY; lad foy;arq A
U;ku foU;kug eey l:os] Hk; f“kifud eqfDr igqarq AA 9 AA
AA gka tw- AA