• JAI TARAN TARAN
    • JAI TARAN TARAN

ममल मत - श्री ममल पाहुड़ जी

bl xzUFk esa 3200 xkFkk,¡ gSaA pkSng xzUFkksa esa ;g lcls cM+k vkSj vusd vk/;kfRed jgL;ksa ls Hkjk gqvk xzUFk gSA vius mi;ksx dks vius eey LoHkko esa yxkus dh lk/kuk vkSj ijekuUn e; jguk bl xzUFk dk ewy vfHkizk; gSA 164 Qwyukvksa esa Jh xq: egkjkt us vkxe vkSj v/;kRe ds fo’ks”k vuqHko dk jl mM+sy fn;k gSA yksx dgrs gSa fd v/;kRe dks laxhr esa Hkjdj bruk ljl cuk fn;k gS fd lgt esa gh ân;axe gks tkrk gSA

¼8½ ik= xHkZ xkFkk
xkFkk 112 ls 129 rd
¼fo“k; % i; 12 ½

ik=a mou fols“kq eqfu] iÙk lq;a ftu mÙkq A
iÙk lgkm lq U;ku em] iÙk xHkZ le mÙkq AA 1 AA
tc ftuq xHkZokl vorfj;ks] Å/kZ /;ku euq yk;ks A
nlZu U;ku pju ro ;fj;kS] flf) eqfDr Qyq ik;ks AA 2 AA
AA vkpjh AA
ftu mÙkq ftu o;uq eqfu] ftu nlZ lgkm latqÙkq A
ftu y“kq vy“kq ftu bLV im] ftu mouq mouq bLVarq AA 3 AA
ftu xaeq vxaeq ftu ftu; im] ftu vFkZfrvFkZ lamÙkq A
ftuq le; lgkm lq le; em] ftuq vo;kl nlZ nlZarq AA 4 AA
ftu o;uq mÙkq ftu ifjuem] ftu mÙkq izeku latqÙkq A
ftu fnfLV bfLV ftu fnfIr em] ftu nlZ uUr ftu iÙkq AA 5 AA
ftu jfLV bfLV ftu flfLV em]
ftu lg bLV mou latqÙkq A
ftuq le; lgko ftuq le; em ]
lg;kj uUr ftu mÙkq AA 6 AA
ftu vUeks; ftu f“kid im] ftu eqDr eqfDr nlZarq A
ftu vFkZg vo;kl im] vUeks; vFkZ fnfi tqÙkq AA 7 AA
ftu eqfDr vFkZ ftu dey em]
ftu jeu yafØr ftu mÙkq A
ftu foU;ku lq le; em]
ftu U;ku uar le fpÙkq AA 8 AA
ftu ukuk izdkj lq le; em] ftu vUeks; lqHkko lq bLVq A
ftu f“kid jeu jS jfe; im] ftu eqDr eqfDr nlZarq AA 9 AA
ftu mo,flm moue em] ftu moukS mou lgkm A
mo mou lgko ijfefLV em] ftu uS mou lgkm AA 10 AA
ftu uS ftu eS ftu fl; jeuq] ftu /kqo eey lqHkkm A
Hk; f“kifudq HkOoq l mÙkq lqbZ] vfe; jeu latqÙkq AA 11 AA
rkju rju lgko ybZ] eey jeu flolarq A
Hk; f“kifudq vfe; lq jeu im] ftuq ikS mouq lgarq AA 12 AA
ftu mo,flm lqj jeuq] foatu foU;ku latqÙkq A
foatu jeug lqj jfem] i; nlZ ije i; mÙkq AA 13 AA
ftu mou mou lqb lgS im] ftu fg; jeu lgarq A
fg;;kj mouq tq jeu im] “kV~ jeu eey lkgarq AA 14 AA
vdZ foan vkxUrq equh] ftu fg; gqo;kj latqÙkq A
ftu jeuq ftu xeuq equh] iÙkq Hkjgq ykgarq AA 15 AA
mou lgko ftu mÙkq im] fg;;kj mouq nlZarq A
mou fg;;kj lg lgb im] ftu iÙkq xHkZ lqb mÙkq AA 16 AA
ftu mooUu ikS lkfg;m] ftu nlZ nlZ lkgarq A
ftu le; lgko ftu le; em] ftu xe vxe fiNarq AA 17 AA
ftu mÙkq mou im Hkfj; em] lqb yS xfHkZm ftu mÙkq A
ta Hkfj;kS ra vk;fjÅ] ra xHkZ mou ftu mÙkq AA 18 AA