• JAI TARAN TARAN
    • JAI TARAN TARAN

ममल मत - श्री ममल पाहुड़ जी

bl xzUFk esa 3200 xkFkk,¡ gSaA pkSng xzUFkksa esa ;g lcls cM+k vkSj vusd vk/;kfRed jgL;ksa ls Hkjk gqvk xzUFk gSA vius mi;ksx dks vius eey LoHkko esa yxkus dh lk/kuk vkSj ijekuUn e; jguk bl xzUFk dk ewy vfHkizk; gSA 164 Qwyukvksa esa Jh xq: egkjkt us vkxe vkSj v/;kRe ds fo’ks”k vuqHko dk jl mM+sy fn;k gSA yksx dgrs gSa fd v/;kRe dks laxhr esa Hkjdj bruk ljl cuk fn;k gS fd lgt esa gh ân;axe gks tkrk gSA

¼9½ xHkZ pkSchlh Qwyuk
xkFkk 130 ls 154 rd
¼fo“k; % “kV~ ljksoj] “kV~ dey] “kV~ nsfo;ka] “kV~ jeu ½

ftu ftu;fr ftu moua] mooau U;ku jeua A
foU;ku foan Hkoua] lqb eey eqfDr feyua AA 1 AA
l U;kuh ftuukFk jeu jeua] Hk; f“kfi; HkOoq feyua A
l U;kuh vfe; dey dyua] ftu jatq flf) xeua AA 2 AA
l U;kuh eey vfe; o;ua AA vkpjh AA
ftu xHkZ mÙkq ftu;a] ifjukeq uUr eeya A
ra uUr dEeq xyua] lqb U;ku xHkZ feyua AA 3 AA
AA l U;kuh- AA
lqb U;ku jeu lqj;a] mRiUu U;ku jeua A
lzksoj lq lgt moua] ra uUr uUr xeua AA 4 AA
AA l U;kuh- AA
ra ine ije lqj;a] ra ine dey /kqj;a A
in foan ije fefy;a] ra uUr dEeq xfy;a AA 5 AA
AA l U;kuh- AA
egk iá lqja lqj;a] eS lgt U;ku moua A
fg;;kj dey dyua] ra flf) eqfDr xeua AA 6 AA
AA l U;kuh- AA
frvFkZ vFkZ feyua] ra xE; vxE; xeua A
ra pju lgt pjua] vUeks; eqfDr feyua AA 7 AA
AA l U;kuh- AA
dsoy lqHkko dfy;a ]ra dey daB fefy;a A
fg;;kj dey jS;a] ra uUr dEeq foy;a AA 8 AA
AA l U;kuh- AA
lg;kj bZtZ fjfr;a] iqaMfj; Hkko /kqfj;a A
ra xfgj dey xfg;a] fg;;kj jeu jfe;a AA 9 AA
AA l U;kuh- AA
ra vdZ jou joua] foU;ku foan Hkoua A
vkxarq vFkZ feyua] ftu v:g jeu jeua AA 10 AA
AA l U;kuh- AA
fg; gqo;kj lqj;a] loZU; jeu v;ja A
iqaMfj; egk lqj;a] ra xqfgt dey v;ja AA 11 AA
AA l U;kuh- AA
lzksoj lq dey moua] lqb jeu flf) jeua A
ra xqfir U;ku feyua] ra frfofg dEeq xyua AA 12 AA
AA l U;kuh- AA
ra uUr y“; y“kua] ifjukeq eey feyua A
ifjuoS xHkZ xzgua] frRFk;j jeu jeua AA 13 AA
AA l U;kuh- AA
lzksoj lq dey moua] “kV~ fnfIr eey Hkoua A
frvFkZ vFkZ jgua] vLFkku Fkku feyua AA 14 AA
AA l U;kuh- AA
Jh fnfIr flf) lqj;a] ifjukeq uUr eeya A
Jh lkafr lq) lqoua] Jh fnfIr eqfDr feyua AA 15 AA
AA l U;kuh- AA

àh fnfIr fg;;kj fg;a] fg; uUr U;ku joua A
njlS lq uUr eb;a] fg; pju U;ku pfj;a AA 16 AA
AA l U;kuh- AA
f/kzfr /kqoa eey fefy;a] ra yks; yks; voya A
dhfrZ lqfØr dEeq xyua] ra Økafr mou eeya AA 17 AA
AA l U;kuh- AA
cqf/k cqf/k U;ku moua] ra uUr uUr xeua A
yf“k;a vy“k; y“kua] eS eey U;ku Hkoua AA 18 AA
AA l U;kuh- AA
“kV~ fnfIr fnfIr fniua] ra uUr uUr xeua A
nlZafr U;ku l;ua] ra uUr uUr eeya AA 19 AA
AA l U;kuh- AA
frRFk;j xHkZ moua] ra uUr U;ku Hkfu;a A
ifjukeq uUr yf“k;a] ra flf) eqfDr fefy;a AA 20 AA
AA l U;kuh- AA
flj dey fnfIr moua] lqb lgt xE; xeua A
tkstu lrq lgla] ra y“; Hkko lqoua AA 21 AA
AA l U;kuh- AA
ra nqXu nqXu moua] y“;u yf“k;a Hkoua A
cÙkhl y“; yf“k;a] latks; pju pfj;a AA 22 AA
AA l U;kuh- AA
pkSlfB pju pfj;a] frRFk;j xHkZ feyua A
ifjukeq uUr eeya] mo mou eqfDr feyua AA 23 AA
AA l U;kuh- AA
ra le; mÙkq moua] le le; lk/kq feyua A
ra uUr dEeq xyua] vUeks; eqfDr feyua AA 24 AA
AA l U;kuh- AA
ra le; lq) ltua] lgdkj foan feyua A
foU;ku U;ku joua] vUeks; flf) xeua AA 25 AA
AA l U;kuh- AA