• Taranpanth
  • OM NAMaH SIDHHAM
    • Taranpanth

    • TU Swayam Bhagwan Hai...

    • OM NAMaH SIDHHAM

Aarti Shri Guru Dev KI

vkjrh Jh xq#nso dh

vkjrh Jh xq#nso rqEgkjh] nso rqEgkjh Jh xq#nso rqEgkjh AA VsdAA
rkj.k rj.k fojn ds /kkjh] vkjrh Jh xq#nso rqEgkjh --------------
tUe uxj iq”ikorh I;kjh] vkjrh Jh xq#nso rqEgkjh --------------
lsej[ksM+h esa nh{kk /kkjh] vkjrh Jh xq#nso rqEgkjh --------------
fulbZ lk/kq lekf/k rqEgkjh] vkjrh Jh xq#nso rqEgkjh --------------
os=orh lfjrk ds ikjh] vkjrh Jh xq#nso rqEgkjh --------------
/kU; /kU; rqe vfr’k; /kkjh] vkjrh Jh xq#nso rqEgkjh --------------
pkSng xzUFk jps lq[kdkjh] vkjrh Jh xq#nso rqEgkjh --------------
Hkfotu x.k ds rqe fgrdkjh] vkjrh Jh xq#nso rqEgkjh --------------
rqe xq#nso Hkoksnf/k rkjh] vkjrh Jh xq#nso rqEgkjh --------------
t; t; ije /keZ nkrkjh] vkjrh Jh xq#nso rqEgkjh --------------
fou; djSa Jkod in /kkjh] vkjrh Jh xq#nso rqEgkjh --------------