• Taranpanth
  • OM NAMaH SIDHHAM
    • Taranpanth

    • TU Swayam Bhagwan Hai...

    • OM NAMaH SIDHHAM

आचार मत - श्री पण्डितपूजा जी

इस ग्रन्थ में 32 गाथाएँ हैं तथा सम्यक् ज्ञान इस ग्रन्थ का प्रमुख विषय है। ज्ञानी कौन होता है ? ज्ञानी कैसा होता है ? पंडित सच्चे देव, गुरू, शास्त्र की किस प्रकार पूजा करता है ? यह बताकर आध्यात्मिक पूजा का स्वरूप और उसका फल बताया है। ज्ञानी की विशेषता, आत्म ज्ञान की महिमा तथा निश्चय व्यवहार से शाश्वत मुक्ति मार्ग का कथन आदि सभी वर्णन विशेष रूप से किया गया है।

moadkjL; Å/kZL;] Å/kZ ln~Hkko lkLora A
foan LFkkusu frLVUrs] U;kua e;a lkLora /kqoa AA 1 AA

fu: fu’pS u; tkuUrs] lq) rŸo fo/kh;rs A
eekRek xqua lq)a] ueLdkja lkLora /kqoa AA 2 AA

moa ue% foUnrs tksxh] fl)a Hkofr lkLora A
iafMrks lksfi tkuUrs] nso iwtk fo/kh;rs AA 3 AA

fâ;adkja U;ku mRiUua] moadkja p foUnrs A
vjga loZU; mDra p] vp”; njlu fnLVrs AA 4 AA

efr JqrL; laiwjua] U;kua iape;a /kqoa A
iafMrks lksfi tkufUr] U;kua lkL= l iwtrs AA 5 AA

moa fâ;a fJ;adkja] njlua p U;kua /kqoa A
nsoa xqja lzqra pjua] /keZ ln~Hkko lkLora AA 6 AA

ohtZa vadqjua lq)a] f=yksda yksfdra /kqoa A
jRu=;a e;a lq)a] iafMrks xqu iwtrs AA 7 AA

nsoa xq#a lzqra oUns] /keZ lq)a p foUnrs A
fr vFkZ vFkZ yksda p] vl~ukua p lq)a tya AA 8 AA

psruk y”;uks /keksZ] psr;fUr lnk cq/kS% A
/;kuL; tya lq)a] U;kua vl~uku iafMrk AA 9 AA

lq) rŸoa p osnUrs] f=Hkqoua U;kua lqja A
U;kua e;a tya lq)a] vl~ukua U;ku iafMrk AA 10 AA

lafeDrL; tya lq)a laiwjua lj iwfjra A
vLukua fiors xu/kjua] U;kua lj uara /kqoa AA 11 AA

lq)kRek psruk fuRoa] lq) fnfLV lea /kqoa A
lq) Hkko fLFkjh Hkwra] U;kua vl~uku iafMrk AA 12 AA

ç”kkfyra f=fr feF;kra] lY;a =;a fudanua A
dqU;kua jkx nks”ka p] ç”kkfyra vlqg Hkkouk AA 13 AA

d”kk;a p=q vuarkua] iqU; iki ç”kkfyra A
ç”kkfyra deZ nqLVa p] U;kua vl~uku iafMrk AA 14 AA

iz”kkfyra eua poya] f=fof/k deZ iz”kkfyra A
iafMrks oL= latqDra] vkHkjua Hkw”ku Øh;rs AA 15 AA

oL=a p /keZ ln~Hkkoa] vkHkjua jRu=;a A
eqfædk le eqæL;] eqdqVa U;ku e;a /kqoa AA 16 AA

fnLVra lq) fnLVh p] feF;kfnLVh p frDr;a A
vlR;a vu`ra u fnLVars] vpsr fnfLV u nh;rs AA 17 AA

fnLVra lq) le;a p lafeDra lq)a /kqoa A
U;kua e;a p laiwjua] eey fnLVh lnk cq/kS AA 18 AA

yksdew<+a u fnLVUrs] nso ik”kaM u fnLVrs A
vuk;ru en vLVa p] ladk vLV u fnLVrs AA 19 AA

fnLVra lq) ina lk/kZa] njlua ey foeqDr;a A
U;kua e;a lq) lafeDra] iafMrks fnfLV lnk cq/kS AA 20 AA

osfndk vxz fLFkjLpSo] osnra fujxzaFka /kqoa A
f=yksda le;a lq)a] osn osnfUr iafMrk AA 21 AA

mPpjua Å/kZ lq)a p] lq) rŸoa p Hkkouk A
iafMrks iwt vkjk/;a] ftu le;a p iwtra AA 22 AA

iwtra p ftua mDra] iafMrks iwtrks lnk A
iwtra lq) lk/kZa p] eqfDr xeua p dkjua AA 23 AA

vnsoa vU;ku ew feF;kra ldy tkuUrs] iwtk lalkj Hkktua AA 24 AA

rsukg iwt lq)a p] lq) rŸo izdklda A
iafMrks oUnuk iwtk] eqfDr xeua u lal;k AA 25 AA

izfr bUnza izfr iwuZL;] lq)kRek lq) Hkkouk A
lq)kFkZa lq) le;a p] izfr bUnza lq) fnfLVra AA 26 AA

nkrkjks nku lq)a p] iwtk vkpju latqra A
lq) lafeDr ân;a tL;] vl~fFkja lq) Hkkouk AA 27 AA

lq) fnLVh p fnLVars] lk/kZa U;ku e;a /kqoa A
lq) rŸoa p vkjk/;a] oUnuk iwtk fo/kh;rs AA 28 AA

la?kL; p=q la?kL;] Hkkouk lq)kReua A
le; ljuL; lq)L;] ftu mDra lk/kZa /kqoa AA 29 AA

lk/kZa p lIr rŸokua] noZ dk;k inkFkZda A
psruk lq) /kqoa fuLp;] mDrafr dsoya ftua AA 30 AA

feF;k frDr f=fr;a p] dqU;kua f=fr frDr;a A
lq) Hkko lq) le;a p] lk/kZa HkO; yksd;a AA 31 AA

,rr~ lafeDr iwtL;k] iwtk iwT; lekpjsr~ A
eqfDr fJ;a iFka lq)a] foogkj fuLp; lkLora AA 32 AA

AA bfr Jh iafMr iwtk uke xzUFk th ijeiwT; vkpk;Z Jh en~ ftu rkj.k rj.k eaMykpk;Z th egkjkt fojfpra lemRifUurk AA AA bfr Jh iafMr iwtk uke xzUFk th ijeiwT; vkpk;Z Jh en~ ftu rkj.k rj.k eaMykpk;Z th egkjkt fojfpra lemRifUurk AA