चत्तारी मंगलं-अर्हंत मंगलं, सिद्ध मंगलं,

साहू मंगलं, केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलंचत्तारी लोगुत्तमा-अर्हंता लोगुत्तमा,

सिद्ध लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा,

केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमाचत्तारी सरणं पवज्जामि – अर्हंत सरणं पवज्जामि,

सिद्ध सरणं पवज्जामि, साहू सरणं पवज्जामि

केवली पण्णत्तो धम्मो सरणं पवज्जामि

TOP