Jh HkDrkej L=ks=
¼Jh ekurq³kxpk;Z½

HkDrkej & iz.kr & ekSfy & ef.k & izHk.kk &
eq|ksrda nfyr&iki&reks forkue~ A
lE;d~&iz.kE; ftu & ikn & ;qxa ;qxknk &
okyEcua Hko & tys irrka tukuke~ AA 1 AA
HkDr & nsoksa dh ur ef.k & ekSfy] dkfUrdkjd tks djrs gSa A
txr ds ldy iki & re & iqat] izHkkdj ls tks gjrs gSa AA
vxe lalkj & flU/kq esa tks] Mwcrksa ds gSa izHkq vk/kkj A
mUgha ds ;qx in & deyksa dk] izFke dj oUnu ckjEckj AA

;% laLrqr% ldy& ok³ae;&rÙo&cks/kk&
nqn~Hkwr&cqf)&iVqfHk lqj & yksdukFkS% A
Lrks=StZxr~f=r; & fpÙk& gjS:nkjS%
Lrks";s fdykgefi ra izFkea ftusUnze~ AA 2 AA
vejiqjifr ls Kkuh us] Lrou ftudk fd;k egku A
euksgj] f=Hkqou&eueksgu] fo’kky Lrks=ksa ls dj xku AA
mUgha ukHkh’oj & uUnu dh] dgkrs gSa ftus’k tks *vk|* A
vkt eSa Lrqfr djrk g¡w] cukdj viuk fiz; vkjk/; AA

cq);k foukfi focq/kkfpZr & ikn & ihB
Lrksrqa leq|r & efrfoZxr &=iks·ge~ A
ckya fogk; ty&lafLFkrfeUnq & fcEc &
eU;% d bPNfr tu% lglk xzghrqe~ AA 3 AA
nsorkvksa ls iwftr nso ! dgk¡ izHkq vki] dgk¡ efrghu A
fdUrq] fQj Hkh gksdj fuyZTt] gqvk oUnu dks izLrqr nhu AA
crk,¡ rks] ckyd dks NksM+] nwljk vkSj dkSu lkbZa A
uhj esa fn[krh fuf’kdj dh] izHkks! idM+sxk ijNkbZ AA

oDrq¡ xq.kkUxq.k &leqnz ’k’kk¡³d&dkUrku~
dLrs {ke% lqj&xq:&izfreks·fi cq);k A
dYikUr&dky&iouks)r&uØ&pØa
dks ok rjhrqeyeEcqfuf/k HkqtH;ke~ AA 4 AA
fxus ;fn lqjxq: lk Hkh foK] vkids] vk]xq.k pUnz leku A
ugha gS ;g lEHko gs nso ! dj lds og iwjk xq.kxku AA
exj&ePNksa ls ifjiwfjr] izy;&lh ftlesa pysa fgyksj A
dkSu rj ldrk ,slk flU/kq] Hkqtkvksa ls d:.ks dh dksj AA

lks·ga rFkkfi ro HkfDr & o’kkUequh’k
drqZ Lroa foxr&’kfDrjfi izo`Ùk% A
izhR;kReoh;Zefopk;Z e`xks e`xsUnza
uk’;sfr fda fut&f’k’kks%ifjikyukFkZe~ AA 5 AA
vkidh HkfDr eksguh esa] equh’oj ! gS og vkd"kZ.k A
’kfDr ls jfgr] fdUrq rks Hkh] ** Lrou dj ** dgrk gS eu AA
tkurk gS e`x ;g lc Hkkafr] dgk¡ eSa] dgk¡ flag cyoku A
fdUrq gks f’k’kq ds eksg v/khu] u og D;k djrk j.k Hkxoku A

vYi&Jqra Jqrorka ifjgkl & /kke
Ron~HkfDrjso eq[kjhdq:rs cykUeke~ A
;Rdksfdy% fdy e/kkS e/kqja fojkSfr
rPpk: & pkez & dfydk &fudjSd & gsrq% AA 6 AA
tkurk ugha ’kkL= D;k oLrq] g¡lsaxs ns[k eq>s fo}ku A
cqykrh gS eq>dks gs ukFk ! vkidh] rks Hkh HkfDr egku AA
e/kqj e/kq _rq ds vkus ij] dwdrha D;ksa fid & ckyk;sa A
gsrq mldk dsoy gS ,d] vkez dh dksey dfydk;sa AA

RoRlaLrosu Hko & lUrfr &lfUuc)a
ikia {k.kkR{k;eqiSfr ’kjhjHkktke~ A
vkØkUr & yksdefy &uhye’ks"kek’kq
lw;kZ’kq &fHkUufeo ’kkoZjeU/kdkje~ AA 7 AA
Hkzej ds ru leku dkyk] yksd esa QSyk re & vkdk’k A
lw;Z dh iz[kj jf’e;ksa ls] izHkks ! T;ksa gks tkrk gS uk’k AA
vkidh Lrqfr ls R;ksa bZ’k ! tUe tUeksa ds lafpr iki A
fc[kj dj gks tkrs gSa HkLe] ,d {k.k Hkj esa vius vki AA

eRosfr ukFk ro laLroua e;sn &
ekjH;rs ruq&f/k;kfi ro izHkkokr~ A
psrks gfj";fr lrka ufyuh &nys"kq
eqDrk&Qy|qfreqiSfr uuwn & fcUnq % AA 8 AA
Lrou djrk g¡w ;g lksp] ukFk] ;|fi g¡w eSa efreUn A
vkids ’kqfp izHkko ls gh] izQqfYyr gksaxs lTtuo`Un AA
dey&ny ij ty&cw¡ns gh n;ke;! ;fn iM+ tkrh gSa A
ogh eksrh leku fn[kdj] txr dk fpÙk yqHkkrh gSa AA

vkLrk¡ ro LroueLr & leLr&nks"ka
RoRl³dFkkfi txrka nqjrkfu gfUr A
nwjs lgófdj.k% dq:rs izHkSo
iùkdjs"kq tytkfu fodk’kHkkf¥t AA 9 AA
vkidh fu"dyad Lrqfr izHkks ! NksM+sa] og rks gS nwj A
vkidh dFkk ek= gh ukFk ! fo’o ds dj nsrh v?k pwj AA
lw;Z jgrs gSa dkslksa nwj] u txrhry ij vkrs gSa A
fdUrq mudh fdj.kksa ls gh dey lj esa f[ky tkrs gSa AA

ukR;n~Hkwra Hkqou & Hkw"k.k Hkwr&ukFk
HkwrSxqZ.kHkqZfo HkoUreHkh"VqoUr% A
rqY;k HkofUr Hkorks uuq rsu fda ok
HkwR;kfJra ; bg ukRelea djksafr AA 10 AA
vkids oUnu ls ;fn ukFk] lHkh gks tkosa vki leku A
izHkks ! rks blesa D;k oSfp«;] ugha dqN Hkh vk’;pZ egku A
crk;sa rks f=Hkqou & Hkw"k.k ! txr esa gS mudk D;k dke A
ukSdjksa dks tks vius rqY;] cuk ysa uk ekfyd vfHkjke !

n`"Vok HkoUrefues"k & foyksduh;a
ukU;= rks"keqi;kfr tuL; p{kq A
ihRok i;% ’kf’kdj &|qfr &nqX/k&flU/kks%
{kkja tya ty & fu/ksjflrqa d bPNsr~ AA 11 AA
vki ftlds u;uksa esa tk] lek tkrs gSa :ikxkj !
mls fQj Qhdk gh yxrk] * fo’o * lk ;g foLr`r lalkj A
Hkyk ftlus ih jD[kk gks] {khj lkxj dk lqUnj uhj A
foHkks ! og D;ksadj tkosxk] dgks] [kkjs lkxj ds rhj AA

;S% ’kkUr&jkx&:fpfHk% ijek.kqfHkLRoa
fuekZfirfL=eqouSd & yyke & Hkwr A
rkoUr ,o [kyq rs·I;.ko% i`fFkO;ka
;Ùks lekueija u fg :iefLr AA 12 AA
vkidk ftu jkxkfnd ghu] jtksa ls gqvk izHkks ! fuekZ.k A
txr esa os mrus gh Fks] u jt vc muds vkSj leku AA
vxj gksrs muls ijek.kq ] txr esa gs txnh’oj ! vkSj A
vkids le vo’; gksrs] dgha ! nks & pkj vkSj fprpksj AA

oD=a Do rs lqj & ujksX; & us= &gkfj
fu%’ks"k&fuftZr&txf=r;ksiekue~ A
fcEca dya³d&efyua Do fu’kkdjL;
;}kljs Hkofr ik.Mq&iyk’kdYie~ AA 13 AA
dgk¡ og oUnu vkidk jE;] lqj ujksjx dk eugkjh A
lQy mieku& fot;] vuqie] f=tx&eueksgu lq[kdkjh AA
dgk¡ cryk;sa ! og ldyad] ckiqjks] jad fu’kkdj nhu A
fnokdj ds in /kjrs gh] izHkks! tks gks tkrk |qfr &ghu !

lEiw.kZ & e.My&’k’kk³d&dyk&dyki &
’kqHkzk xq.kkfL=Hkqoua ro y³?k;fUr A
;s lafJrkfL=txnh’oj & ukFkesda
dLrkfUuokj;fr lapjrks ;Fks"Ve~ AA 14 AA
’kf’kdyk ls fueZy] je.khd] euksgjrk ds ikjkokj A
vkids xq.k fuf’koklj ukFk] Nkurs gSa rhuksa lalkj AA
Bhd gS ukFk ! mls D;k Hk;] f=txifr dk gS ftuij gkFk A
[kq’kh] os pkgs tgk¡ fQjsa] dkSu yM+ ldrk muds lkFk AA

fp=a fde= ;fn rs f=n’kk³xukfHk &
uhZra eukxfi euks u fodkj & ekxZe~ A
dYikUr & dky&e:rk pfyrkpysu
fda eUnjkfnz & f’k[kja pfyra dnkfpr~ AA 15 AA
vej & ckyk,¡ ;fn gs ukFk ! vkidks dj u ldha okpky A
dkSu rks izHkq blesa vk’p;Z] crk;sa gs f=HkqouHkwiky AA
izy;&ek:r dj ldrk gS] ioZrksa dk vo’; dUnu A
fdUrq D;k fxfj eUnj esa Hkh] dHkh yk ldrk LiUnu AA

fu/kwZe&ofÙkZjioftZr & rSy &iwj%
d`RLua txR=;fena izdVh & djksf"k A
xE;ks u tkrq e:rka pfyrkpykuka
nhiks·ijLRoefl ukFk txRizdk’k % AA 16 AA
f’k[kk gkso ftldh fu/kwZe] u ftlesa tyrk gksos Lusg A
iou ls cq> u lds tks nhi] u ns[kk ,slk d:.kkxsg AA
fdUrq fu/kwZe] rsy ls ’kwU;] vki gSa og nhid vk/kkj A
izdkf’kr gksrk ftlls fo’o] ijkftr gksrk >a>kokj AA

ukLra dnkfpnqi;kfl u jkgq & xE;%
Li"Vhdjksf"k lglk ;qxiTtxfUr A
ukEHkks/kjksnj&fu:)&egk&izHkko%
lw;kZfr’kkf; & efgekfl equhUnz yksd AA 17 AA
vki gksrs u dHkh izHkq vLr] vkidks xzlrk dHkh u jkgq A
,d gh lkFk vkils rhu] izdkf’kr gksrs tx] txckgq AA
es?k&e.My ls Hkh txnh’k ! vkidh :ds u T;ksfr vikj A
lw;Z ls Hkh c<+dj eqfujkt ! vki gSa efgek ds vkxkj AA

fuR;ksn;a nfyra & eksg&egkU/kdkja
xE;a u jkgq & onuL; u okfjnkuke~ A
foHkzktrs ro eq[kkCteuYidkfUr
fo|ksr;Ttxn~iwoZ & ’k’kka³d & fcEce~ AA 18 AA
eksg :ih re dk gjrs txrifr ! fuR; fujUrj =kl A
vkidk eq[k & ljlh:g] panz] lrr djrk gS ’kqHkz izdk’k AA
jkgq ns ldrk mls u =kl] fNikrk mls u ?ku dk iqat A
txr& eueksgu gS txnh’k ! vkidk eq[k lkSUn;Z & fudqUt AA

fda ’koZjh"kq ’kf’kukfUg fooLork ok
;q"eUeq[ksUnq & nfyrs"kq re%lq ukFk A
fu"iUu & ’kfy&ou&’kkfyfu tho &yksds
dk;Za fd;Tty/kjStZy & Hkkj &uezS % AA 19 AA
frfej dk dj nsrk tc uk’k] vkidk eq[k &’kf’k gh vfHkjke A
jkf= esa fo/kq ! fnu esa jfo dk] crk;sa izHkq fQj gS D;k dke AA
gks x;k gks ;fn tx ds chp] iw.kZ ifjiDd ftus’oj ! /kku A
uhj ls yns cknyksa dk ] dke fQj dgsa dkSu Hkxoku~ AA

Kkua ;Fkk Rof; foHkkfr d`rkodk’ka
uSoa rFkk gfj&gjkfn"kq uk;ds"kq A
rst% LQqjUef.k"kq ;kfr ;Fkk egRoa
usoa rq dkp&’kdys fdj.kkdqy·fi AA 20 AA
’kq)re] fueZy Kku ftus’k ! vki esa tks Nfo ikrk gS A
gfjgjkfnd nsoksa esa og] ujksÙke ! jap u Hkkrk gS AA
,d lqUnj] vuqie ef.k esa] ukFk tks gksrk mft;kyk A
mls D;k ik ldrk gS( dk¡p f>yfey djus okyk AA

eU;s oja gfj&gjkn; ,o n`"Vk
n`"Vs"kq ;s"kq ân;a Rof; rks"kesfr A
fda ohf{krsu Hkork Hkqfo ;su ukU; %
df’pUeuks gjfr ukFk HkokUrjsfi AA 21 AA
gfjgjkfnd dks ns[ks ls ( fdUrq gS ,d ykHk Hkkjh A
v:fp muls gksrh gS ( vkSj ( vki cu tkrs eugkjh AA
vkids n’kZu ls ij nso ! dgsa( eSa ykHk dkSu ikÅ¡ A
vki gh vki feysa lqUnj( ’krksa Hko pkgsa fQj vkÅ¡ !

L=h.kka ’krkfu ’kr’kks tu;fUr iq=ku~
ukU;k lqra Ronqiea tuuh izlwrk A
lokZ fn’kks n/kfr ekfu lgL=&jf’ea
izkP;so fnXtu;fr LQqjna’kqtkyke~ AA 22 AA
txr ds chp vusdksa ekr( izlo djrh gSa iq= ftus’k !
fdlh ek¡ us u fd;k mRiUu( vkids le ij] lqr & jkds’k !
fn’kk;sa lkjh /kjrh gSa ( flrkjksa dk izHkq mft;kyk A
fdUrq izkph gh izdVkrh ( fnokdj lgl jf’e okyk AA

RokekeufUr equ;% ijea iqekal &
ekfnR;&o.kZeeya rel% iqjLrkr~ A
Rokeso lE;xqiyH; t;fUr e`R;qa
ukU;% f’ko% f’koinLFk equhUnz iUFkk % AA 23 AA
foe] iq:"kksÙke] jfo&or~&’kqHkz] vkfn ys ysdj lqUnj uke A
vkidks ;ksxhtu txnh’k ! iqdkjsa fuR; lqcg vkSj ’kke AA
vkidks ikdj os ftujkt ! e`R;q ij t; ik tkrs gSa A
txr esa vU; vkidks NksM+] eqfDr dk iUFk u vkrs gSa AA

RokeOo;a foHkqefpUR;ela[;ek|a
czák.keh’ojeuUreu³xdsrqe~ A
;ksxh’oja fofnr&;ksxeusdesda
Kku& Lo:ieeya izonfUr lUr% AA 24 AA
vkidks dgrk dksbZ vk|] dksbZ vO;;] vfpUR;] ;ksxs’k A
dksbZ dgrk gS ,d] vusd] dksbZ foHkq] gfj] ;ksxh] ijes’k AA
dksbZ dgrk vuax/ot ukFk ! dksbZ dgrk gS izHkq fueZy lar A
dksbZ dgrk gS KkuLo:i] vkidks dgrk dksbZ vuUr AA

cq)LRoeso fccq/kkfpZr&cqf)&cks/kkr~
Roa ’kadjks·fl Hkqou&=;&’k³djRokr~ A
/kkrkfl /khj f’ko&ekxZ fo/ksfoZ/kkukr~
O;Dra Roeso HkxoUiq:"kksÙkeks·fl AA 25 AA
vki gh cq) focq/k&iwftr] dsoyh] ’kq) cqf) /kkjh A
vki gh gSa lPps ’kadj] txrifr ! t;&eaxydkjh AA
vki gh fof/kdkjd czák( eks{k ds iFk ds izfriknd A
vki gh izHkq ! iq:"kksÙke] O;Dr( enueksgu ca’kh&oknd AA

rqH;a uefL=HkqoukfrZ & gjk; ukFk
rqH;a ue% f{kfr&rykey&Hkw"k.kk; A
rqH;a uefL=txr% ijes’ojk;
rqH;a ueks ftu Hkoksnf/k&’kks"k.kk; AA 26 AA
f=tx ds nq%[k gjus okys ! vkidks esjs y{k iz.kke A
Hkwfe ds gs fueZy Hkw"k.k ! vkidks esjs y{k iz.kke AA
Hkoksnf/k ds ’kks"k.k&dÙkkZ] vkidks esjs y{k iz.kke A
txr ds ifr gs ijes’oj ! vkidks esjs y{k iz.kke AA

dks foLe;ks·= ;fn uke xq.kSj’ks"kS &
LRoa lafJrks fujodk’kr;k equh’k A
nks"kS:ikÙkfofo/kkJ;&tkr&xosZ%
LoIukUrjs·fi u dnkfpnihf{krks·fl AA 27 AA
fujkfJr xq.kx.k us ;fn nso ! vkidks cuk fy;k vkxkj A
dkSu rks blesa foHkq ! vk’p;Z] crk;sa] eq>dks xq.kvk/kkj !
LoIu rd esa Hkh nks"kksa us] u ns[kk ;fn izHkq eq[k& jtuh’k A
dkSu vk’p;Z ]fey x;k BkSj] u vk;s izHkq rd nqxqZ.k bZ’k AA

mPpSj’kksd&r:&lafJreqUe;w[k&
ekHkkfr :ieeya Hkorks furkUre~ A
Li"VksYylfRdj.keLr & reks & forkua
fcEca josfjo i;ks/kj&ik’oZofrZ AA 28 AA
[kM+k gS bd v’kksd dk o`{k] fd;s mUur eLrd Lokeh A
mlh ds uhps cSBs gSa] vki ys ’kqfp ru] vfHkjkeh !
n`’; ,sLkk fn[krk ekuks] cknyksa dh ekyk ds ikl A
lqfoLr`r&dj/kkjh] fnudj] dj jgk gksos ’kqHkz izdk’k AA

flagklus ef.k &e;w[k&f’k[kk&fofp=s
foHkzktrs ro oiq% dudkonkre~ A
fcEca fo;f}ylna’kqyrk & forkua
rq³kxxksn;kfnzf’kjlho lgL=j’es% AA 29 AA
LQfVd ds flagklu ij] vkidk dud & oUnu izk.ks’k !
dYiuk iSnk djrk ,d] ân; esa lqUnj] lkSE;] ftus’k A
jRu ls tfVr mn;fxfj ij] eq>s fn[krk] tx ds voyEc
izdkf’kr gksrk gks ekuks] fnokdj dk izp.Mre~ fcEc AA

dqUnkonkr&py&pkej&pk:&’kksHka
foHkzktrs ro oiq% dy/kkSr&dkUre~ A
m|PN’kkad&’kqfp&fu>Zj&okfj&/kkj
eqPpSLrVa lqjfxjsfjo ’kkrdkSEHke~ AA 30 AA
vkids Lo.kZ&dysoj ij] dqUn ls pejksa dk vgk ! fdruk vkYgknd n`’;] HkfDr jl dk cgrk >juk AA
vki ekusa ;k u ekusa] eq>s ,slk fn[krk Hkxoku~ A
es: ij cgrk gks ekuksa] uhj fu>Zj dk pUnz leku AA

N=&=;a ro foHkkfr ’k’kkad&dkUr&
eqPpS fLFkra LFkfxr & Hkkuq&dj&izrkie~ A
eqDrk&Qy&izdj&tky&foo`)’kksHka
iz[;ki;rf=txr% ijes’ojRoe~ AA 31 AA
vkids mUur eLrd ij] lqgkrs rhu N= lq[k/kke A
yxs ftuesa vxf.kr eqDrk] jfo&izHkk&gj]’kf’k ls vfHkjke AA
rhu gh N= Hkyk D;ksa gksa] D;ksafd gs ftuoj ! tx gSa rhu A
* vki gSa rhu yksd ds ukFk *] crkrs gSa ;g N= izoh.k AA

xEHkhj&rkj&jo&iwfjr&fnfXoHkkx &
L=SyksD;&yksd&’kqHk&l³xe&Hkwfr&n{k% A
l)eZjkt&t;&?kks"k.kk&?kks"kd% lu~
[ks nqUnfHk?oZufr rs ;’kl% izoknh AA 32 AA
xxu esa ctrk uDdkjk] txrifr ! nlks fn’kk;sa phj A
vkids ;’k dk fuf’kcklj] Hkjk djrk gS Loj xaHkhj AA
f=tx dks lRlaxfr dh fuR;] crkrs efgek vijEikj A
ije Hkêkjd ftuoj dk] izHkks ! og djrk t; t;dkj !!

eUnkj &lqUnj&ues:&lqikfjtkr&
lUrkudkfn & dqlqeksYdj&o`f"V&:)k A
xU/kksn&fcUnq&’kqHk&eUn&e:Rizikrk
fnO;k fno% irfr rs oplk¡ rfrok¡ AA 33 AA
nso] uUnu&fudq¥t ls pqu] e/kqj eUnkj ( vkfn ds Qwy A
lqxfU/kr ty & cw¡nksa ds lkFk ( vki ij cjlkrs lq[kdwy !
eUn ek:r esa vkrs gSa( Qwy tc djrs mft;kyk A
eq>s fn[krk( ekuks vkrha ( izHkks ds opuksa dh ekyk AA

’kqEHkRizHkk&oy;&Hkwfj&foHkk foHkksLrs
yksd=;|q frerk¡ |qfrekf{kiUrh A
izks|fÌokdj&fujUrj&Hkwfj &la[;k
nhIR;k t;R;fi fu’kkefi lkse&lkSE;ke~ AA 34 AA
lgL=ksa iz[kj lw;Z ls Hkh ( foHkks ! gS ;|fi vki izp.M A
vki dk Hkke.My ( tu ukFk fotsrk f=Hkqou & T;ksfr v[k.M AA
fdUrq fQj Hkh izHkq! ’khryrk] vki esa og fn[kykrh gS A
pUnz ls Qwyh jtuh Hkh] ftus’oj ls ’kjekrh gS AA

LoxkZioxZ&xe&ekxZ&foekxZ.ks"V%
l)eZ&rRo&dFkuSd&iVqfL=yksD;k% A
fnO;&/ofuHkZofr rs fo’knkFkZ&loZ &
Hkk"kk&LoHkko&ifj.kke&xq.kS%&iz;ksT;% AA 35 AA
vkidh fnO;/ofu ftujkt] LoxZ&f’ko&iFk funsZ’kd gS A
f=yksdksa ds eaxydkjh] /keZ dh iVq mins’kd gS A
,d gh Hkk"kk esa ;|fi] ftus’oj mls f[kjkrs gSa A
fdUrq lc viuh cksyh esa] vFkZ mldk ik tkrs gSa AA

mfUunz & gse & uo & iadt&iq¥t&dkUrh
i;qZYylUu[k&e;w[k&f’k[kkfHkjkekS A
iknkS inkfu ro ;= ftusUnz /k=
iùkfu r= focq/kk% ifjdYi;fUra AA 36 AA
vkids u[k esa gs ftujkt ! Hkjh gS ,slh lqUnj dkfUr A
Lo.kZ ds uo iadt ;k u[k] gesa gks tkrh izHkq ! ;g HkzkfUr AA
vki bu uk[kwuksa ls ;qDr] tgk¡ eugj ix /kjrs gSa A
ogha ij vkdj deyksa dh] nsox.k jpuk djrs gSa AA

bRFka ;Fkk ro foHkwfrjHkwfTtusUnz
/keksZins’ku&fo/kkS&u rFkk ijL; A
;kn`DizHkk fnud`r% izgrkU/kdkjk
rkn`Ddqrks xzg &x.kL; fodkf’kuks·fi AA 37 AA
vkidh tks foHkwfr ftujkt gqbZ /keksZins’k ds dky A
gfjgjkfnd nsoksa dh og] dHkh Hkh ugha gqbZ txiky AA
izdkf’kr gksrh ukFk vo’;] xxu esa ;|fi xzg&ekyk A
frfej&Hkatd jfo dk D;k fdUrq] dHkh og ikrh mft;kyk AA

’P;ksrUenkfoy &foyksy&diksy&ewy&
eÙk&Hkzen~&Hkzej&ukn&foo`)&dksie~ A
,sjkorkHkfeHkeq)rekirUra
n`"Vok Hk;a HkofUr uks HkonkfJrkuke~ AA 38 AA
;qxy xkyksa ls ftlds ukFk ( pw jgh gksos en dh /kkj A
izfr{k.k djrs gksa ftl ij] lgL=ksa HkkSjsa fey xqatkj AA
bl rjg dk ;fn gkFkh Hkh( dqfir gks nkSM+s cudj dky A
vkids HkDrksa dk rks Hkh ( u dj ldrk og ckadk cky AA

fHkUusHk&dqEHk&xynqTtoy&’kksf.krkDr&
eqDrk&Qy&izdj&Hkwf"kr&Hkwfe&Hkkx% A
c)&Øe% Øe&xra gfj.kkf/kiks·fi
ukØkefr Øe &;qxkpy&lafJra rs AA 39 AA
phjdj ftlus] gs txcU/kq ! vusdksa xt ds x.MLFky A
ikVdj cuk fn;k gS jE;] eksfr;ksa ls olqU/kjkry AA
izHkks! ,slk iapkuu Hkh] u dj ldrk gS ml ij okj A
vkids in :ih fxfj dk] ftls gS gs ftusUnz ! vk/kkj AA

dYikUr & dky & iouks)r&ofâ&dYia
nkokuya TofyreqTtoyeqRLQqfy³xe~ A
fo’oa ft?kRlqfeo lEeq[kekirUra
RoUuke&dhrZu&tya ’ke;R;’ks"ke~ AA 40 AA
izy;dkyhu vfXu le Hkh] vkx yx tk;s vxj ftus’k A
Qqfyaxs mM+sa ;kstuksa ls] fo’o fn[krk gks gksrk ’ks"k AA
vkidk uke lqej dj gh] NksM+ nsa ;fn izHkq ml ij uhj A
vki esa gS og ’kfDr vuwi ! mlh {k.k feV tkosxh ihj AA

jDrs{k.ka len&dksfdy daB&uhya]
Øks/kks)ra Qf.kueqRQ.kekirUre~ A
vkØkefr Øe;qxs.k fujLr ’kad% ]
Roéke ukx&neuh âfn ;L; iqal% AA 41 AA
dksfdyk daB rqY; uhyk] mxyrs ;qx uSuksa ls jDr A
mBk dj Qu M¡lus nkSM+s] ukx Hkh ;fn izHkq Øks/kklDr AA
vkidk uke&ukxneuh] n;ke;! ftl uj ds gS ikl A
vxj og dqpy tk, rks Hkh] u ns ldrk vfg mldks =kl AA

oYxÙkqjax xt xftZr Hkheukn &
ektkS cya cyorkefi Hkwirhuke~ A
m|n~fnokdj &e;w[k&f’k[kkifo)a ]
RoRdhrZukÙke bok’kq fHknkeqiSfr AA 42 AA
fgufgukrs gksa tgk¡ rqjax] eÙk xt djrs gksa fpa?kkM+ A
Hkhe ls Hkhe u`ifr;ksa dh] izHkksoj ! ,slh lSU; izxk<+ AA
vkidk uke lqejrs gh] {ks= ls gks tkrh R;ksa uk’k A
nso! T;ksa va/kdkj dk iq¡t] ns[krs gh jfo&jf’e izdk’k AA

dqUrkxz fHké xt ’kksf.kr okfjokg &
osxkorkj rj.kkrqj ;ks/k&Hkhes A
;q)s t;a foftr nqtZ;&ts;&i{kk &
LRoRikn iadt&oukJf;.kks yHkUrs AA 43 AA
;q) esa fNns gkfFk;ksa ds] jDr ls Hkjs lqfoLr`r rky A
rSj yM+us dks vkrqj gSa] n;ke;! tks ekuo fodjky AA
lqHkV ls lqHkV gjkus esa] ftUgsa j[krs gSa izHkq ’kadk A
vkids pj.k&dey&vkfJr] ctkrs mu ij t;&Madk AA

vEHkksfu/kkS {kqfHkr&Hkh"k.k&uØ&pØ&
ikBhu&ihB&Hk; nksYo.kokMoXukS A
jax&Ùkjax f’k[kj&fLFkr&;ku ik=k &
L=kla fogk; Hkor% Lej.kkn~ oztfUr AA 44 AA
tgk¡ fQjrk gks eq¡g ck;sa] Hk;adj exj&ePN dk ny A
mB jgk gks rwQk¡] /kw&/kw tgk¡ djrk gks cM+okuy AA
bl rjg ds leqnz esa Hkh] vxj iM+ tkos izHkks ! tgkt A
vkidk uke lqejrs gh] ikj gks tkrk og ljrkt AA

mn~Hkwr&Hkh"k.k tyksnj HkkjHkqXuk%]
’kksP;ka n’kkeqixrk’P;qr thfork’kk % A
RoRikn&iadt&jtks·e`r fnX/k&nsgk]
eR;kZ HkofUr edj/ot&rqY;:ik % AA 45 AA
tyksnj ls tks ihfM+r gSa] egk nqxZfr gS ftudh ukFk !
ftUnxh dh vk’kk ls tks] /kks pqds gSa fcydqy gh gkFk AA
vkids in&jt ve`r dks] yxkysa os Hkh ;fn Hkxoku A
{kf.kd esa gh dq:irk NksM+] foHkks ! gks tkosa enu leku AA

vkikn d.Beq:J`a[ky osf"Vrkaxk]
xk<+a c`gféxMdksfV&fu?k`"V&ta?kk% A
Roéke ea=efu’ka euqtk% LejUr% ]
l|% Lo;a foxr&cU/k&Hk;k HkofUr AA 46 AA
yksg dh n`<+ tathjksa ls] izHkks! tdM+h gS ftudh nsg A
iM+h gSa ik¡oksa esa csM+h] fNy xbZ gSa tk¡?ksa xq.k xsg AA
djsa ;fn ,sls cUnh Hkh] vkids uke&ea= dk tki A
tki djrs gh djrs ukFk ! cU/k dV tkos vius vki AA

eÙkf}isUnz e`xjkt nokuykfg]
laxzke okfjf/k egksnj cU/kuksRFke~ A
rL;k’kq uk’keqi;kfr Hk;a fHk;so]
;Lrkoda Lrofeea efreku/khrs AA 47 AA
lej] nkokuy] xt] gfj] jksx] flU/kq] vfg] cU/k vkfn dk Hk; A
vkidh iq.; Lrqfr ls ukFk] ,d {k.k esa gks tkrs {k; AA
txr esa HkDrkej dk tks] ikB djrs gSa foK fouhr A
Hkkx tkrs gSa dkslksa nwj] ldy Hk; gks muls Hk;Hkhr AA

Lrks=óta roftusUnz ! xq.kSfuZc)ka]
HkDR;k e;k :fpj&o.kZ&fofp=&iq"ike~ A
/kÙks tuks ; bg daB&xrketóa ]
ra ekurqaxeo’kk leqiSfr y{eh % AA 48 AA
vkids xq.k&fudqat ls pqu] vusdksa o.kksZa ds izHkq Qwy A
xq¡Fkk gS iq.;&Lrou dk] gkj *papy * lHkfDr lq[kdwy !
*ekurqax* tks HkDrkej dh] ân; /kjrs ;g lqUnj eky A
mUgsa nksuksa gh yksdksa ds] izkIr gksrs ,s’o;Z fo’kky AA
TOP