lk/kkj.k ¼y?kq½ eafnj fof/k

lko/kku!mPpkj.k djrs gq, lHkh Jkodtu [kM+s gksdj Jh v/;kReok.kh th dks fou;iwoZd mPpklu ij fojkteku djds gkFk tksM+dj fou; lEcU/kh ;g nksgk i<+sa %&

ftuok.kh ds Kku ls] lw>s yksdkyksdA
lks ok.kh eLrd /k:¡] lnk nsr in /kksdAA

¼i'pkr~ ^^t; ueks·Lrq** dgdj rŸo eaxy izkjEHk djsa½

rŸo eaxy

nso dks ueLdkj

rŸoa p uUn vkuUn em] ps;uuUn lgkm A
ije rŸo in foan im] ufe;ks fl) lqHkkm AA

xq# dks ueLdkj

xq# mo,flm xqfir #b] xqfir U;ku lgdkj A
rkju rju leFkZ eqfu] xq# lalkj fuokj AA

/keZ dks ueLdkj

/kEeq tq mŸkm ftuojga] vFkZfr vFkZg tksmA
Hk; fouklq Hkoq tq equgq ] eey U;ku ijyksm AA
¼nso dks] xq# dks] /keZ dks ueLdkj gks½

% nksgk %

Å¡dkj ls lc Hk;s] Mkj i= Qy QwyA
izFke rkfg dks oafn;s] ;gh lcu dks ewyAA

% 'yksd %

Å¡dkja foUnq la;qDra] fuR;a /;k;fUr ;ksfxu%A
dkena eks{kna pSo] Å¡dkjk; ueks ue%AA

% pkSikbZ %

Å¡dkj lc v{kj lkjk] iap ijes"Bh rhFkZ vikjkA
Å¡dkj /;kos =Syksdk] czãk fo".kq egslqj yksdk AA
Å¡dkj /ofu vxe vikjk] ckou v{kj xfHkZr lkjk A
pkjksa osn 'kfDr gS tkdh] rkdh efgek txr izdk'kh AA
Å¡dkj ?kV ?kV ijoslk] /;kor czãk fo".kq egs'kk A
ueLdkj rkdks fur dhts] fueZy gks; ije jl ihts AA

% 'yksd %

nso nsoa ueLÑra] yksdkyksd izdkldaA
f=yksda HkqoukFkZa tksfr] moadkja p foUnrsAA
vKku frfejkU/kkuka] Kkukatu'kykd;kA
p{kq#Uehfyra ;su] rLeS Jh xqjos ue%AA
Jh ije xqjos ue%] ijEijkpk;sZH;ks ue%AA

¼7½ fourh Qwyuk
xkFkk 103 ls 111 rd
¼fo“k; % vkSdkl ]uan 5] iz‘uksÙkj ‘kSyh eas lk/kuk fl/nkar]
p{kq &vp{kq n‘kZu] rkj.k rj.k LoHkko dh efgek ½

HkuS fojeq rkju rju ftu mous] fourh ,d lquhtS A
rqEg vUeks; HkO; ft; mous] frUg mo,lq dghtS AA 1 AA
gka tw rju ftu fourh ,d lquhtS AA
uUn vuUng fpnkuUn ftuq ]dEeq moauq foyhtS A
gka tw rju ftu fourh ,d lquhtS AA 2 AA
AA vkpjh AA
pkS xS Hker nq“k HkkS Hkkjh] lq“k u dgbZa ik;kS A
,sls dky rju ftu mous] eqfDr iaFkq njlk;kS AA 3 AA
AA gka tw- AA
dkyq iapekS piy vfuLV gS] bfLV fnfLV ugq mitS A
U;ku cysu bLV latks, ] Hk; f“kifudq dEeq foyhtS AA 4 AA
AA gka tw- AA
lal; ljfu uar HkkS Hkkjh] Hk;ga fnfLV HkkS HkfetS A
Hk; fouklq ra HkO; moauÅ] dEeq moUuq foyhtS AA 5 AA
AA gka tw- AA
nOo dEeq vkoju ÅitS] lY; lad Hk; mÙka A
U;ku vkouqZ U;ku ra fofy;kS] Hk; f“kfi; flf) laiÙka AA 6 AA
AA gka tw- AA
otz ujkp laguu ta lfgm] Hkm fouklq lqi,la A
ra ljhj vkSnkfjd lfg;ks] Hk; f“kfi; rju lqi,la AA 7 AA
AA gka tw- AA
p“; vp“;g ta HkkS mitS] xqfgtg HkkS tq vuarq A
rkju rju lgkog ftfu;ks] U;ku fnfLV foy;arq AA 8 AA
AA gka tw- AA
rkju rju lgkog fofy;ks] lY; lad foy;arq A
U;ku foU;kug eey l:os] Hk; f“kifud eqfDr igqarq AA 9 AA
AA gka tw- AA

¼uksV %& Qwyuk dh vfUre xkFkk NksM+dj i<+sa ftls vpjh lfgr vk'khokZn ds igys okapu djsaA½ '

;k izdkj vkjk/; & vkjk/; vuUrs tho fl) fl)ky; dks izkIr gq,A vkfn esa Jh vkfnukFk nso th Hk;s] vUr esa Jh egkohj nso th Hk;sA ckbZl rhFkZadj e/;kuqxkeh gq,A Jh pkSchlh th dks uke yhts rks iq.; dh izkfIr gks; gSA

&% orZeku pkSchlh %&

Jh _"kHk vftr lEHko vfHkuUnu] lqefr in~eizHkq NBs ftus'ojA
lIre rhFkZadj Hk;s gSa lqikjl] pUnzizHk vkBe gSa fuokjlA
iq"kinar 'khry Js;kal] oklqiwT; v: foey vuUrA
/keZukFk oanr vfouh'oj] lksyg dkj.k 'kkfUr ftus'ojA
dqUFkq vjg efYy eqfulqozr ohlk] ueaw v"Vkax ufe bdohlkA
usfeukFk lkgfl fxfj usfe] lgulhy ckbZl ijh"kgA
ikjlukFk rhFkZadj rsbZl] o)Zeku ftuoj pkSchlA
pkj ftusUnz pgq¡ fnf'k x;s] chl lEesnf'k[kj ij x;sA
vkfnukFk dSyk'kfga x;s] oklqiwT; pEikiqj x;sA
usfeukFk Lokeh fxjukj] ikokiqjh ohj ftujktA
nks /koyk nks ';keyk ohj] nks ftuoj vkjä 'kjhjA
gjs oj.k nks gh dqyoUr] gseoj.k lksyk bdoarA
pkSchl rhFkZadj eks{k x;s] n'k dksM+kdksM+h dky foy Hk;sA
Hk;s fl) v: gksa; vuar] ts oUnkSa pkSchl ftusUnzA

oUnkSa rhFkZadj pkSchl] oUnkSa fl) clsa tx 'kh'kA
oUnkSa vkpkjt mo>k;] oUnkSa lk/kq xq#u ds ika;A

% nksgk %

nso /kje xq: dks ueks] ueks fl) f'ko {ks=A
fonsg {ks= esa ftu ueksa] ftuds uke fo'ks"kA

fonsg {ks= d chl rhFkZadj

lheU/kj Lokeh ftu ueksa] eu op dk; fg;s esa /kjksaA
;qxeU/kj Lokeh ;qx ik;] uke ysr ikrd {k; tk;A
ckgq lqckgq Lokeh /kj /khj] Jh latkr Lokeh egkohjA
Lo;a izHk Lokeh th dks /;ku] _"kHkkuu th dgsa c[kkuA
vuUroh;Z lwfjizHk lks;] fo'kkydhfrZ tx dhjr gks;A
otz/kj Lokeh pUnz/kj use] pUnzckgq dfg;s ftu cSuA
Hkqtaxe bZ'oj tx ds bZ'k] useh'oj tw dh fou; djh'kA
oh;Zlsu ohjt cyoku] egkHknz th dfg;s tkuA
nso;'k Lokeh Jh ijes'k] vftr oh;Z lEiw.kZ ujs'kA
fo|eku chlh i<+ks fpryk;] ck<+s /keZ iki {k; tk;A

ck<+s /keZ iki {k; tk;] ,sls pkSchl rhFkZadj ftUgksaus vkB deZ] vkB en] vBkjg nks"kksa dks u"V dj fuokZ.k ij izkIr fd;k] ,sls ftusUnz nso frudks ckjEckj ueLdkj gks] ,sls chl rhFkZadj fonsg {ks= esa lnk loZnk fojkteku frudks ueLdkj dhts rks iq.; dh izkfIr gks;A

fou; & cSBd
vc dgk n'kkZor gSa vkpk;Z&
^^'kkL= lw= fl)kUr uke vFkZ th**
'kkL= uke dkgs lksa dfg;s & ftlesa lPps nso] lPps xq: vkSj lPps /keZ dh efgek pys & lks dSls gSa lPps nso] xq:] /keZ vkSj 'kkL= \

lk¡pks nso lksbZ tkesa nks"k dks u ys'k dksbZA
lk¡pks xq: ogh tkds mj dNq dh u pkg gSA
lgh /keZ ogh tgk¡ d#.kk iz/kku dghA
lgh xzUFk ogh tgk¡ vkfn vUr ,d lks fuokZg gSA
;gh tx jru pkj Kku gh esa ij[k ;kjA
lk¡ps ysgq >wBs Mkj ujHko dks ykg gSA
euq"; foosd fcuk i'kq ds leku fxukA
;krSa ;g ckr Bhd ikj.kh lykg gSA

,sls 'kk'ors nso]xq:]/keZ dh efgek lfgr] tkesa vkpkj] fopkj] fØ;kvksa dk izfriknu gks;] Kku dh mRifŸk] dekZsa dh f[kifr] tho dh eqfDr] n'kZu] Kku] pfj=] dyu] pju] jeu] mou] n`<+] Kku n`<+] eqfDr n`<+] ,slh f=d LoHkko :i okrkZ pys] v: leqPp; o.kZu tkesa gks;] rkdks uke 'kkL= th dfg;s vkSj tkesa rkM+u ekju gS] o/k ca/ku vkSj fonkj.k gS] ;k izdkj dqokrkZ :i dFku pys rkdks uke dq'kkL= dfg;sA lkaps 'kkL= rks mUgsa gh dfg;s gS & tkds lqus ls tho dks cks/k cht dh mRifŸk gks; rFkk vkRe Lo:i dks J)ku vkSj lE;DRo dks ykHk gks; gSA AA t;u~ t; cksfy;s t; ueks·LrqAA vc lw= uke dkgs lksa dfg;s & tkesa la{ksi esa gh cgqr lkjHkwr dFku gks;] tkds lqus ls tho ds eu] opu] dk; ,d :i gks tk;sa] ugha rks eu dgw¡ dks pys] opu dNq dgs] dk;k tkdh fLFkj u gks;] rkdks ,d lw= u gks;A /kU; gSa & /kU; gSa Jh xq: rkj.k rj.k e.Mykpk;Z th egkjkt ftuds eu] opu] dk;] mRiUu] fgr] 'kkg] uks] Hkko] nzO; ;g ukS lw= lq/kjs rFkk nlosa vkRelw= vFkkZr~ vkReKku dh izkfIr dj pkSng fl)kUr xzUFkksa dh jpuk djh & AA t;u~ t; cksfy;s t; ueks·LrqAA AA Jh xq: rkj.k rj.k e.Mykpk;Z th egkjkt dh & t; AA

% xkFkk %

lw=a ta ftu mŸka] ra lw=a lq) Hkko ladfy;a A
vlw=a ugq fiPNfn] lw=a ll:o lq)eIik.ka AA

¼U;kuleq-lkj xk-564½

vc fl)kUr uke dkgs lksa dfg;s & tkesa iwokZij fojks/k jfgr fl)kUr :i ppkZ gks] lIr rRo] uo inkFkZ] Ng nzO;] iapkfLrdk; ,sls lŸkkbZl rRoksa dk ;FkkFkZ fu.kZ; fd;k gks; rFkk vkReksiyfC/k dh okrkZ pys] rkdks uke fl)kUr xzUFk dfg;sA vkxs izFkekuq;ksx tkesa 24 rhFkZadj] 12 pØorhZ] 9 ukjk;.k] 9 izfrukjk;.k] 9 cyHknz] ,sls 63 'kykdk ds egkiq#"kksa dh dFkk dk o.kZu gks; rkdks uke izFkekuq;ksx xzUFk dfg;sA u tho dks vkfn gS u tho dk vUr gSA pkj xfr pkSjklh yk[k ;ksfu;ksa esa Hkze.k djrs vuUr dky gks x;k ijUrq vius vkfn vUr dh [kcj ugha djhA vkfn dc tkfu;s tc ;g tho fu%'kafdrkfn xq.k lfgr lE;DRo dks izkIr gks vkSj vUr dc tkfu;s] tc eksguh; deZ dks uk'kdj rsjg izdkj dk pkfj= /kkj.k djs] ckbZl ijh"kg thrdj] iap psy] pkSchl izdkj ifjxzg R;kx] vëkbZl ewyxq.k /kkj ] pkj ?kkfr;k dekZsa dh futZjk dj] dsoyKku izkIr dj fl)LFkku dks izkIr gks] vkokxeu dj jfgr gks] rc vUr tkfu;sA /kU; gS mu vkpk;ksZa dks ftuus vkfn vUr dh efgek dghA ;Fkk uke rFkk xq.k] xq.k 'kksfHkr uke] uke 'kksfHkr xq.kA /kU; gSa os Hkxoku ftuds uke Hkh oUnuhd gSa vkSj xq.k Hkh oUnuhd gSa] ftuds uke fy;s vFkZ vFkkZr~ jRu=; dh izkfIr gks;A

nksgk

uke ysr ikrd dVsa ] fo?ku foukls tka;A rhu yksd ftu uke dh ] efgek oj.kh u tk;AA
xq.k vuUre; ijein ] Jh ftuoj HkxokuA
Ks; y{k gS Kku esa ] vpy egk f'koFkkuAA
vxe grh xq: xe fcuk ] xq:xe nbZ y[kk;A
y{k dksl dh xSy gS ] iy esa igq¡ps tka;AA
fo?ku fouk'ku Hk; gju ] Hk;Hkatu xq:rkjA
fruds uke tks ysr gh ] ladV dVr vikjAA
dfBu dky fodjky esa ] feF;k er jgks Nk;A
lE;d~Hkko m|ksr dj ] f'koex fn;ks crk;AA
ijEijk ;g /keZ gS ] dsoy Hkkf"kr lks;A
rkdh u; ok.kh dfFkr ] feF;k er dks [kks;AA
/kU; /kU; ftu/keZ dks ] lc /keksZa esa lkjA
rkdks iape dky esa ] njlk;ks xq: rkjAA
/kU; /kU; xq: rkj th ] rkj.k rqejks ukeA
tks uj rqedks tir gSa ] fl) gksr lc dkeAA
tks dnkfi xq: rkj dks ] ufga gksrks vorkjA
feF;k Hko lkxj fo"kSa ] dSls ygrs ikjAA

¼ 'kkL= th dh fou; lko/kku gksdj gkFk tksM+dj djsa ½

vc Jh 'kkL= th dks uke dgk n'kkZor gSa & ¼vLFkki fd;s gq, xzaFk th dk uke mPpkj.k djsa ½ Jh --------------------------------- uke xzaFk thA Jh dfg;s 'kksHkuhd] eaxyhd] t; t;oUr] dY;k.kdkjh] egklq[kdkjh Jh Hkxoku egkohj Lokeh ds eq[kkjfoUn d.B dey dh ok.kh bl iapedky esa Jh xq: rkj.k rj.k e.Mkykpk;Z th egkjkt us izxVh ] dFkh ] dgh uke njlkbZA fruds efr ] Jqr Kku ije 'kq) gq, vkSj vof/kKku dks vadqj mRiUu Hk;ks ] rk fo"kSa ik¡p ersa txha ] ftuesa pkSng fl)kar xzUFkksa dh jpuk djhA AA t;u~ t; cksfy;s t; ueks·LrqAA AA pkSchl rhFkZadj Hkxoku dh&t;AA AA Jh xq: rkj.k rj.k e.Mykpk;Z th egkjkt dh & t;AA uksV & blds i'pkr~ vLFkki fd;s gq, Jh eeyikgqM+ th xzaFk ds Qwyuk dh vpjh rd dh nks xkFkk vkSj vafre xkFkk vFkok vU; xzUFk dk vLFkki fd;k gks rks izFke vkSj vafre xkFkk dk okapu dj vFkZ lfgr izopu djuk pkfg;sA

izopuksaijkUr vk'khokZn lko/kku vFkkZr~ fou; iwoZd [kM+s gksdj i<+uk pkfg;sA

vk'khokZn ¼vfUre½

mRiUu jat izos'k xeua] Nn~eLFk LoHkkoA
lqD[ksu] lqD[ksu ;s nq%[kkfu dky foy;afrA
AA t;u~ t; cksfy;s t; ueks·LrqAA
vIi leqPp; tkfu;s ] _f"k ;fr eqfu vuxkjA
in iLl; deZfga ] f[kiSa ] fl) gksa; frfgokjA

fl) tk¡; nsou ds nkrk ] xq: ds mins'ks] vius /keZ ds fu'p;] viuh /kkj.kk ds ifjp; dsrsd tho] fu'p&fu'p; C;klh gtkj o"kZ i'pkr~ nq%[ke&nq%[ke dky f[kik; pkSFks dky ds vkfn esa in~iqax jktk ds ;gk¡ egkin~e rhFkZadj nso] vUeks;a Lo;a Lo;a eqfDr xkfeuks] eqfä ds foykl vla[;a xq.ka fuHkZ; cyh leFkZ /keZA Jh ftusUnz nso ds opu lR; gSa] /kzo gSa] izek.k gSa&

AA t;u~ t; cksfy;s t; ueks·LrqAA
AA pkSchl rhFkZadj Hkxoku dh&t;AA
% vcycyh%

t; xq: vcycyh mou dey] o;u ftu /kzqo rsjsA
vUeks; 'kq)a jat je.k ] psr js e.k esjsA
t; rkj rj.k le; rkj.k ] U;ku /;ku fooansA
vk;j.k pj.k 'kq)a ] loZU; nso xq: ik;sA
t; uUn vkuUn ps;kuUn ] lgt ijekuUnsA
ijek.k /;ku Lo;a ] foey rhFkZadj uke oUnsA
t; dyu dey mou e.k ] jat je.k jk;sA
t; nso nhifr Lo;a nhifr ] eqdfr je.k jk;sA
xq: rksfg /;kor lq[k vuUr Lokeh ] rkj.k ftunsokA
mRiUu jat je.k uUn t; ] eqfä nk;d nsokA

AA vkpk;Z nkrk ] lgkbZ nkrk ] I;kjks nkrkAA

% izek.k xkFkk %

dkÅ.k .keqDdkja ] ft.koj olgLl oM~ nal.k eXxa oksPNkfe ] tgkdEea lekls.kA
lOo.gq lOonalh ] f.kEeksgk oh;jk; ijesëhA
ofUnŸkq frtxoUnk ] vjgark HkO; thosfgaA
lijk taxe nsgk ] nal.k .kk.ks.k lq) pj.kk.kaA
f.kXxaFk oh;jk;k ] ft.keXxs ,fjlk ifM;kA
e.kq; Hkos iafpfUn; ] thoëk.kslq gksb pmnlesA
,ns xq.k x.k tqŸkks ] xq.kek:<+ks gob v#gksA
.kk.ke;a vIik.ka ] moy)a ts.k >fM;dEes.kA
pbÅ.k ; ijnOoa ] .keks .keks rL; nsoLlA
ft.kfcEca .kk.ke;a ] latelq)a lq oh;jk;a pA
ta nsb fnD[kflD[kk ] dEeD[k; dkj.ks lq)kA
lalXx dEe f[ko.ka ] lkja fryks; U;ku foU;kuaA
#fp;a eey lgkoa ] lalkja frjafr eqfä xeua pA
xq.k o; ro le ifMek] nk.ka tyxky.ka v.kRFkfe;aA
nal.k .kk.k pfjŸka ] fdfj;k rso..k lko;k Hkf.k;kA

A Jh xq: rkj.k rj.k e.Mkykpk;Z th egkjkt dh&t;AA

 

TOP