Å¡ t; vkre nsok] izHkq ‘kq)kre nsok AA
rqEgjs euu djs ls fu’kfnu] feVrs nq%[k NsokAA VsdAA
vxe vxkspj ije czã rqe] f’koiqj ds oklhAA
‘kq) cq) gks fuR; fujatu] ‘kk’or vfouk’khAA Å¡ t; -----------
fo”.kq cq) egkohj izHkq rqe] jRu=; /kkjhAA
ohrjkx loZK fgradj] tx ds lq[kdkjhAA Å¡ t; -----------
KkukuUn LoHkkoh gks rqe] fufoZdYi KkrkAA
rkj.k rj.k ftus’oj] ijekuUn nkrk AAÅ¡ t; -----------

TOP